Sunteți pe pagina 1din 9

Şcoala atractivă-cartea

de vizită a unui
manager de succes
Impactul culturii manageriale
asupra performanţei
organizaţionale
CULTURA ORGANIZAŢIONALĂ reprezintăă
totălităteă vălorilor, simbolurilor, rituălurilor ,
ceremoniilor, miturilor, ătitudinilor sş i
comportămentelor ce sunt dominănte îîntr-o
orgănizătşie, sunt trănsmise generătşiilor următoăre
că fiind modul normăl de ă găî ndi, simtşi sş i ăctşionă sş i
căre ău o influentşăă determinăntăă ăsupră rezultătelor
sş i evolutşiei ăcesteiă.
CULTURA MANAGERIALA - totălităteă
credinţelor, vălorilor, simbolurilor, rituălurilor,
ătitudinilor si comportămentelor mănăgerilor
dintr-o orgănizăţie, căre se reflectăă îîn deciziile
şi ăcţiunile pe căre ăceştiă le ădoptăă şi ăplicăă
pentru ăsigurăreă unei dezvoltăă ri competitive
ă orgănizăţiei.
Schimbările majore variază în dependenţă de
mai mulţi factori:
Viziuneă liderului sş i căpăcităteă lui de ă comunică
Grădul de deschidere ă mănăgerului/ cădrelor
didăctice căă tre schimbăre
Sistemul de motivăre utilizăt îîn orgănizătşie
Situătşiă economico –finănciărăă ă institutşiei

Cerintele culturii organizationale de succes:


săă ăibăă un stăndărd văloric căre săă influentşeze reălizăreă
obiectivelor orgănizătşiei;
săă se băzeze pe îîncredereă reciprocăă ;
săă ăsigure un echilibru îîntre toăte componentele culturii
orgănizătşionăle, săă sustinăă îîntregul sistem;
componentele culturii orgănizătşionăle săă fie cunoscute, îîntşelese
sş i ăcceptăte de totşi membrii orgănizătşiei său de măjorităteă
celor implicăte îîn ăctivităteă orgănizătşiei;
conducereă si ăngăjătşii săă părticipe sş i săă fie implicăte îîn
concepereă strătegiilor de reălizăre ă unei culturi
orgănizătşionăle îîmbunăă tăă tşite

Ghid cu întrebări
 De ce depinde schimbăreă îîn institutşie?
 Cum putem determină cultură orgănizătşionălăă ă
unei institutşii?
 Cum putem determină cultură mănăgeriălăă ă
unui conducăă tor?
 Căre este interdependentşă îîntre cultură
orgănizătşionălăă sş i cultură mănăgeriălăă ?
 Cum poăte dobăî ndi identităte cultură
orgănizătşionălăă ?
 Căre sunt cerinţele culturii orgănizăţionăle de
succes?
 Indentificătşi oportunităă tşile sş i ămenintşăările îîn
evolutşiă institutşiilor îîn ultimii ăni.
 Stăbilitşi modălităă tşile prin căre pot fi preluăte
elemente de mănăgement de lă institutşiile căre ău
ănumite performăntşe.
 Căre este retşetă unei sş coli ătrăctive?
Demonstraţi că:
Cultură mănăgeriălăă oferăă viziune şi ăpărtenenţăă lă
o cătegorie sociălăă ăpărte pentru mănăgeri.
Cultură mănăgeriălăă reprezintăă un făctor importănt
îîn promovăreă schimbăă rilor orgănizăţionăle.
Cultură mănăgeriălăă făvorizeăzăă procesul de
îînvăă tăre orgănizătionălăă .
Cultură mănăgeriălăă ăsigurăă o ărmonizăre ă
vălorilor îîn cădrul orgănizăţiei.
Cultură mănăgeriălăă contribuie lă obţinereă
efectului de sinergie îîn orgănizăţie.
Cultură mănăgeriălăă este un determinănt măjor îîn
obţinereă ăvăntăjului competitiv.