Sunteți pe pagina 1din 5

IMPLEMENTAREA METODELOR DESIGNULUI PEDAGOGIC ÎN CADRUL

CURSULUI DE PROIECTARE TEHNICĂ

Natalia Danila, lector UPS „I. Creangă”

În: Probleme ale ştiinţelor socioumane şi modernizării învăţământului Vol. 1.


Ch.: Tipografia : Univ. Ped. de Stat „Ion Creangă”, 2013, p. 234-241. ISBN 978-9975-46-145-0

Summary
This article attempts to make clear our belief that instruction is a science and that instructional
design is a technology founded in this science. We attempt to identify some of the assumptions
underlying the science-based technology of instructional design, and to clarify design procedures
and tools.
Cuvinte cheie: design pedagogic, instruire digitală, proiectare tehnică, proiectare didactică,
model ADDIE.

Termenul „design pedagogic” provine din l. engleză „instructional design” şi este compus din
două cuvinte (instruction şi design). Primul se traduce ca: instruire, învăţare, educare, iar al doilea
ca plan, scop, schiţă, proiect, construire, intenţie creativă, model, desen, compoziţie, operă de artă,
proiectare [1].
Alte surse traduc cuvântul instruire ca un ansamblu de reguli şi principii ordonate având
descrise metode de rezolvare a problemelor de instruire, iar design ca activitate de proiectare
artistică a imaginii estetice a unui obiect sau ambiant, creaţie. Sursa: NODEX (2002)
Designul pedagogic – este un proces întreg de analiză a cerinţelor/obiectivelor de instruire şi
elaborare de sisteme, modele, metode ce transmit cunoştinţe pentru a satisface aceste cerinţe şi
obiective (Briggs, 1977). Prin urmare, designul pedagogic - este un instrument pedagogic, datorită
căruia materialele didactice şi procesul de instruire devine mai atractive, eficiente, eficace.
Actualmente designului pedagogic îi revine un rol de bază în elaborarea materialelor didactice de
tip E-learning (electronic media and information and communication technologies in education,
online education, virtual education, or digital education [4]), considerate metodologii inovative ale
educaţiei moderne. În literatura străină de specialitate designul pedagogic apare în mai multe
ipostaze:
1. Designul pedagogic ca parte componentă a procesului de instruire— proces de studiu strict
bazat pe teoria instruirii, ce asigură o calitate înaltă a procesului de studii (cu implementarea
materialului elaborat) şi atingerea scopului înaintat.
2. Designul pedagogic ca ramură a ştiinţei educaţiei/disciplină de studiu— Designul pedagogic
este o disciplină relativ tânără care elaborează şi implementează metode/strategii şi
tehnologii de instruire pedagogică şi verifică rezultatele obţinute.
3. Designul pedagogic ca practică—elaborarea materialului didactic poate începe la orice etapă
a ciclului de studiu a designului pedagogic. Uneori este necesară doar o idee, cu care poate fi
schiţată/proiectată partea cea mai mare a procesului de instruire.
Declaraţia „în timp ce medicii proiectează sănătatea, iar arhitecţii - spaţiul, designerul pedagogic
proiectează educaţia omului” (van Patten, 1989).
Teoria designului pedagogic oferă un ghid clar şi concis cu privire la modul de instruire şi
dezvoltare a studenţilor/lectorilor. De asemenea, există diverse teorii şi modele ale designului
pedagogic elaborate de diferiţi autori. De exemplu, Reigeluth a identificat trei caracteristici
principale comune tuturor celor trei teorii ale designului pedagogic [3]:
1
 De orientare/ proiectare;
 De definire a metodelor de predare şi situaţiile didactice;
 Metode pedagogice care pot fi descompuse în tehnologii şi metode individuale.
În cadrul cursului de proiectare tehnică la etapa actuală (de implementare a tehnologiilor
informaţionale şi comunicaţionale moderne) metodele designului pedagogic pot fi implementate la
orice etapă a procesului de design, de exemplu odată cu apariţia ideii de bază, sau la sfîrşitul
procesului. În orice caz, designerul pedagogic va verifica şi analiza dacă toate componentele
„ştiinţei” au fost luate în consideraţie. Pe urmă se descrie tot procesul ca şi cum el s-a derulat în
mod sistematic/ştiinţific [5]. Astfel, în schema clasică a elementelor educaţiei prezentat în imaginea
de mai jos, putem implementa metodele/modelele designului pedagogic la orice etapă.

De exemplu, modelul ADDIE (fig. 1), unul din cele mai populare şi recunoscute în plan mondial
de cadrele didactice:
Analiză—analiza mediului didactic, obiectului educaţiei (studentul) şi a obiectivelor de
instruire;
Design—designul planului de dezvoltare a activităţilor de instruire;
Dezvoltare—dezvoltarea activităţilor de instruire;
Implementare—implementarea proiectului;
Evaluare—evaluarea obiectului educaţiei şi eficienţa proiectului.

2
Fig. 1. Modelul designului pedagogic ADDIE
Este important ca implemntarea oricărui model sau metodă a designului pedagogic în cadrul
oricărui obiect să se finalizeze cu dobândirea competenţelor specifice disciplinei, centrate pe
student.
La facultatea de Pedagogie şi tehnologie a Universităţii din oraşul Twente (Olanda), designerii
elaborează materiale didactice digitale pentru cursurile facultative după următorul scenariu:
—definirea obiectivelor şi necesităţilor cunoaşterii;
—culegerea materialelor/mobilizarea unui ansamblu de resurse;
—familiarizarea cu conţinutul programei de studiu a cursului respectiv;
—înaintarea ideilor pentru organizarea eficace a procesului didactic;
—proiectarea didactică;
—construirea diagramelor de însuşire a materialului de studiu;
—pregătirea prototipurilor;
—elaborarea proiectului didactic;
—pregătirea materialeleor necesare;
—evaluarea şi completarea materialelor didactice [3].
În tabelul 1 avem un exemplu de aplicare a unui scenariu a designului pedagogic în predarea
cursului de proiectare tehnică:
Tab. 1.
Disciplina— proiectarea tehnică (Anul I, sem II, proiectarea vestimentaţiei
din grupa de cordon—pantalonul)
Nr. Denumirea etapei Conţinut
d/o
1 —definirea obiectivelor şi Analiza situaţiei iniţiale: cunoştinţele despre vestimentaţia din
necesităţilor cunoaşterii; grupa de cordon—pantalonul; obiectului educaţiei; tendinţele
modei contemporane referitoare la stil, gama cromatică, formă şi
siluetă, pânze, furnitură, colecţii fashion, etc.
Studentul trebuie să fie capabil să proiecteze modele de
pantaloni în dependenţă de stil, siluetă şi cerinţele modei,
posibilităţi financiare, tehnice.
2 —culegerea Elaborarea designului, planului de activităţi, prototipurilor;
materialelor/mobilizarea alcătuirea scenariului lecţiei.
unui ansamblu de resurse; Planul de activităţi conţine tematica pe un semestru de studii în
3 —familiarizarea cu ordine sistematică şi corespunzătoare numărului de ore pe
conţinutul programei de semestru (30 ore); scenariul fiecărei lecţii şi designul digital al
studiu; prototipului (exemplar ilustrativ, model, tipar)

3
4 —înaintarea ideilor pentru
organizarea eficientă şi
calitativă a procesului
didactic;
5 —proiectarea didactică;
6 —construirea diagramelor de
însuşire a materialului de
studiu;
7 —pregătirea prototipurilor; Elaborarea materialelor didactice necesare procesului de
8 —elaborarea (programarea instruire.
lecţiei); Alcătuirea materialelor didactice se face în format electronic cu
9 —pregătirea materialelor utilizarea tehnologiilor informaţionale şi comunicaţionale
ajutătoare (după necesitate); moderne
10 —evaluarea şi completarea Implementarea practică a proiectului.
materialelor didactice; Materialele didactice elaborate se utilizează în procesul de
instruire;
Explicaţii şi exemple practice/demonstrative, digitale de
îndeplinire a sarcinilor propuse: TB a pantalonului clasic, alte
tipuri de pantaloni cu MC, elaborarea şabloanelor de lucru şi
efectuarea încadrărilor, gradaţia, etc. Studenţii vor elabora un
album pe semestru.
Evaluarea formativă/sumativă a studentului şi eficienţa
proiectului, estimarea rezultatelor pentru corectarea şi
completarea ulterioară a materialelor didactice
Din cele enunţate mai sus observăm:
 Designul pedagogic stă la baza proiectării procesului de instruire pedagogică şi se realizează
după următoarele principii: didactice (aspectele de formare profesională) şi metodologice
(predarea disciplinei de studiu).
 Designul pedagogic se poate implementa la orice etapă a proiectării tehnice, iar în final
acesta va apărea ca un proces bine structurat.
 La elaborarea textelor de lecţii, a suportului didactic de tip soft pentru cursul de proiectare
tehnică, apelăm la metodele/modelele (ADDIE) designului pedagogic ca proces efectiv de
proiectare a materialului didactic.

Bibliografie
1. Апресян Ю. Д. (ред.) Новый большой англо-русский словарь. М.: Русский язык, 1993
2. Краснянский М.Н., Радченко И.М. Основы педагогического дизайна и создания
мультимедийных обучающих аудио/видео материалов, Аннотация: Учебно-
методическое пособие (www.club-edu.tambov.ru), Тамбов 2006
3. Уваров А. Ю. Педагогический дизайн// Информатика: Прил. к газ. "Первое сент."
2003. 8-15 авг. (N 30). c. 2-31
4. Цевенков Ю.М., Семенова Е.Ю. Информатизация образования в США. М., 1990. 80с.
(Новые информационные технологии в образовании: Обзор. инф./НИИВО; вып. 8)
5. ww.umich.edu/~ed626/define.html. Исправленное и дополненное издание: 18 октября
1996 года, ©1996, Университет штата Мичиган.

4
5