Sunteți pe pagina 1din 5

PROIECT DIDACTIC

Data: 04.06.2019

Clasa: a VIII – a A

Disciplina: Matematică

Propunător: Dolha Iulia - Sidonia

Şcoala: Școala Gimnazială „Simion Bărnuțiu” Zalău

Unitatea de învăţare: Recapitulare finală

Tema lecţiei: Noțiuni recapitulative. Corpuri rotunde.

Tipul de lecţie: Lecţie de fixare şi consolidare a cunoştinţelor

COMPETENŢE SPECIFICE

o Identificarea unor elemente ale figurilor geometrice plane în configurații geometrice spațiale date;

o Calcularea ariilor și volumelor corpurilor geometrice studiate;

o Exprimarea proprietăților figurilor și corpurilor geometrice în limbaj matematic;

o Analizarea și interpretarea condițiilor necesare pentru ca o configurație geometrică să verifice anumite


cerințe;

o Transpunerea unor situații- problem in limbaj geometric, rezolvarea problemei obtinute si interpretarea
rezultatului.

1
OBIECTIVE OPERAŢIONALE

Cognitive
La finalul lecţiei, elevii vor fi capabili:
OC1 – Să cunoască formulele pentru calcularea ariilor și volumului corpurilor rotunde;
OC2 - Să folosească instrumentele geometrice pentru a desena corpurile rotunde;
OC3 - Să determine arii laterale, arii totale și volume ale corpurilor rotunde studiate prin aplicarea
directă a formulelor de calcul;
OC4 - Să calculeze anumite distanțe și măsuri de unghiuri în secțiunile axiale ale corpurilor rotunde;
OC5 - Să determine anumite elemente ale corpurilor rotunde când cunoaștem aria laterală, aria totală,
volumul sau alte elemente;
Afective
o Să fie atenţi;
o Să participe activ la lecţie;
o Să-şi dezvolte interesul pentru studiul matematicii;
Psiho-motrice
o Să aşeze corect în pagină;
o Să scrie lizibil în caiet şi pe tablă;
o Să dovedească abilitate în rezolvarea problemelor.

STRATEGII DIDACTICE
a) Metode şi procedee de instruire: conversația, explicația, exerciţiul, ciorchinele,
problematizarea.
b) Mijloace de învăţământ: tabla, creta, fișe de lucru.
c) Forme de organizare: activitatea individuală, frontală.
d) Modalităţi de evaluare: observare sistematică a atenţiei, aprecieri verbale, analiza
răspunsurilor, evaluare frontală.
e) Durata lecţiei: 50 minute.
f) Resurse bibliografice:
 Evaluare națională 2019 – Gheorhe Iurea, Dorel Luchian, Gabriel Popa, Ioan
Șerdean, Adrian Zanoschi, Ed. Paralela 45.
 Matematică clasa a 8-a, Partea a II-a – Anton Negrilă, Maria Negrilă, Ed. Paralela 45.

2
MOMENTUL OB. ACTIVITATEA PROFESORULUI ACTIVITATEA ELEVILOR METODE MODALITĂŢI
LECŢIEI DE EVALUARE

-verificarea prezenţei elevilor şi notarea absenţilor în Conversaţia Observarea


1. Moment catalog; Elevii se pregătesc pentru lecţie: sistematică a
organizatoric -verificarea ţinutei elevilor, a celor necesare desfăşurării confruntă rezultate, corectează Explicația atenţiei
orei; greşeli.
-verificarea temei prin sondaj, dialog profesor elev-elev,
profesor-elev.
Notează titlul activităţii de învăţare
2. Anunţarea Profesorul anunţă şi scrie pe tablă titlul activităţii de
în caiete. Explicaţia Observare
învăţare: „Noțiuni recapitulative. Corpuri rotunde. ”
temei şi a precum şi obiectivele operaţionale. Ascultă cu atenţie obiectivele care sistematică a
competenţelor vor fi atinse pe parcursul lecţiei. Conversația atenţiei
Profesorul anunță elevii că vor rezolva exerciții de tipul
lecţiei celor de la evaluarea națională.

3. Reactualizarea OC1 Elevii rezolvă fișa propusă de Conversaţia Analiza


Se verifică cu ajutoru ciorchinelui formulele de calcul
profesor. Explicaţia răspunsurilor
cunoştinţelor pentru arii laterale, arii totale și volume ale corpurilor
rotunde studiate (vezi Anexa 1). Ciorchinele
asimilate
Astfel profesorul verifică nivelul de cunoştinţe asimilate Exercițiul
anterior
de către elevi.

OC1 Conversaţia Observarea


4. Dirijarea Primesc fişele de lucru
Explicația sistematică
învăţării Împart fişele de lucru (vezi Anexa 2) şi urmăresc
Participă activ la lecţie, pun
OC2 întrebări, răspund. Metoda exerciţiului
rezolvarea problemelor atât la tablă cât şi în caiete.
Problematizarea
OC3 Elevii ies pe rând la tablă şi rezolva Aprecieri verbale
exerciţiile propuse Expunerea

3
OC4 Discută soluțiile problemelor
Elevii vor rezolva problemele aplicând regulile, formulele Rezolvarea de
şi proprietățile corpurilor rotunde cât și formule studiate propuse spre rezolvare. Analiza
probleme
în anii precedenţi. răspunsurilor
OC5
Notează lecția pe caiete.

Profesorului împreună cu elevii discută asupra structurii Conversația Observarea


6. Concluzii şi examenului de evaluare națională, a părților în care pot
Elevii intreabă eventuale
Explicaţia sistematică
dificultăţi.
asigurarea apărea probleme cu corpuri rotunde, a noţiunilor ce au Aprecieri verbale
feedback-ului fost utilizate.
Se verifică dacă au ramas nelămuriri/neclarităţi.
Elevii care s-au remarcat în timpul orei vor fi lăudaţi şî
notaţi.

Vor primi ca temă exerciţiile rămase nerezolvate din fişa


7. Enunţarea de lucru. Expunerea Aprecieri verbale

temei pentru
acasă

4
5