Sunteți pe pagina 1din 13

UNIVERSITATEA TEHNICĂ Ediţia: 1

GHID DE COMPLETARE A CRITERIILOR DE


"GHEORGHE ASACHI" DIN IAŞI Revizia: 3
EVALUARE A
FACULTATEA DE TEXTILE-PIELĂRIE PERSONALULUI DIDACTIC Aprobat de CONSILIU
ŞI MANAGEMENT INDUSTRIAL Data: 12.09.2016

CRITERII DE EVALUARE A PERSONALULUI DIDACTIC


- GHID DE COMPLETARE-

INDICATORUL 1.1.
Criteriu de Nivel naţional Nivel internaţional1) Perioada de
Indicatori de performanţă
evaluare nr. puncte, (pN) nr. puncte (pI) evaluare
1. Predarea unor discipline / cursuri noi curs 20 25
1. Activitate
în planul de învăţământ, pe direcţii
didactică 5 ani
neelaborate anterior (se punctează aplicatii 10 15
nr.de discipline noi)

PRECIZĂRI / DEFINIŢII:
1. Direcţie neelaborată anterior – direcţie pentru abordarea căreia este necesară acumularea unor competenţe
suplimentare (pe cale autodidactă sau prin formare), distincte în raport cu cele dobândite prin formarea de bază.
2. Disciplină nouă / curs nou – totalitatea documentelor (FD-RNCIS, FD-extras) şi a materialelor didactice (suport de
curs, suport pentru aplicaţii, suport pentru proiect etc.) care pot atesta un grad de diferenţiere de min.50% faţă de
o disciplină / curs din aceeaşi arie de cunoaştere.
3. Gradul de diferenţiere se analizează în raport cu disciplinele / cursurile proprii, dar şi cu cele predate de alţi titulari.
DOCUMENTE JUSTIFICATIVE:
1. Documentele programului de studiu vechi si nou (PI, FD-RNCIS, FD-extras ), pentru discipline din aceeaşi
arie de cunoaştere.
2. Materialele didactice pentru disciplina nouă / cursul nou.
3. Eventual, ultimul raport de analiză elaborat de comisia didactică.

INDICATORUL 1.2.
Criteriu de Nivel naţional Nivel internaţional1) Perioada de
Indicatori de performanţă
evaluare nr. puncte, (pN) nr. puncte (pI) evaluare
Ed. CNCSIS
30 x (np / 100) / na
2.Elaborare manuale a. Cursuri 40 x (np / 100) / na
Alte ed./local/format el.
1. Activitate universitare (inclusiv în
5 x (np / 100) / na
didactică sistem e-learning) 5 ani
Ed. CNCSIS
b. Îndrumare lab., pr.,
7 x (np/100) / na
seminar, culegeri 10 x (np / 100) / na
Alte ed./local/format el.
probl.2)
3,5 x (np/100)/na

PRECIZĂRI / DEFINIŢII:
1. Cursuri proprii – curs publicat (tipărit, unic autor sau colectiv) aferent disciplinelor din norma didactică (de
bază sau suplinită prin plata cu ora), corespunzătoare perioadei de raportare.
2. În cazul re-editărilor sau a ediţiilor revizuite, se cuantifică numai paginile / capitolele nou introduse faţă de
ediţia anterioară.
3. Dacă pe contracopertă sau în cuprins sunt precizaţi autorii capitolelor / subcapitolelor sau contribuţia autorilor
la scrierea manualului, calcularea numărului de puncte se realizează pentru fiecare autor fără împărţirea la na
(număr de autori).
4. Cursuri proprii in format electronic – curs publicat pe CD / DVD cu ISBN.
5. Aceleaşi precizări sunt valabile şi pentru îndrumarele de laborator, proiect, culegeri de probleme. Lucrările
similare în conţinut se punctează o singură dată.
6. Se recunosc de comisia de analiză numai manualele care există în bibliotecă, in minim 3 exemplare, (cu
număr de inventar şi cotă sau pentru care există un document de donaţie).
DOCUMENTE JUSTIFICATIVE:
1. Manualele universitare tiparite sau în format electronic (CD, DVD).
2. În cazul ediţiilor revizuite, manualele universitare în ediţia de referinţă.
3. Număr de inventar / cota din bibliotecă sau copie după actul de donaţie contrasemnat de bibliotecă.

I NDI CATO RUL 1 . 3 .


Criteriu de Nivel naţional Nivel internaţional1) Perioada de
Indicatori de performanţă
evaluare nr. puncte, (pN) nr. puncte (pI) evaluare
3. Suporturi de cursuri,
1. Activitate Tipărite/
seminarii, laboratoare, 3 x (np / 100) / na 10 x (np / 100) / na 5 ani
didactică format electronic2)
proiecte

Pg. 1 din 13
UNIVERSITATEA TEHNICĂ Ediţia: 1
GHID DE COMPLETARE A CRITERIILOR DE
"GHEORGHE ASACHI" DIN IAŞI Revizia: 3
EVALUARE A
FACULTATEA DE TEXTILE-PIELĂRIE PERSONALULUI DIDACTIC Aprobat de CONSILIU
ŞI MANAGEMENT INDUSTRIAL Data: 12.09.2016

PRECIZĂRI / DEFINIŢII:
1. Suport de curs – material didactic pus la dispoziţia studenţilor (listat sau în format electronic - pe CD sau
publicat pe site –pe platforme e-learning Moodle, DidaTec), care înlocuieşte parţial notiţele de curs. Conţinutul
poate fi similar cu cel al cursului publicat. Formatarea documentului trebuie adaptată procesului de predare.
2. Suportul de curs trebuie sa fie însoţit de prezentări ppt sau folii pentru retroproiector, adaptate procesului de
predare. Fac excepţie de la această cerinţă disciplinele cu profil informatic pentru predarea cărora se folosesc
programele precizate în FD.
3. Suporturile pentru seminarii, lucrări şi proiecte se raportează la acest indicator numai în măsura în care:
a. există diferenţe de conţinut în raport cu versiunile publicate cu ISBN;
b. există diferenţe de conţinut în raport cu alte versiuni corespunzătoare aceleiaşi perioade de raportare
(5 ani).
DOCUMENTE JUSTIFICATIVE:
1. Suporturile de curs, seminar, lucrări, proiect tiparite sau în format electronic (CD, DVD). Eventual, adresa site-
ului de unde pot fi descărcate.
2. Suporturile de curs, seminar, lucrări, proiect de referinţă în cazul materialelor revizuite.
3. Prezentările ppt sau foliile utilizate pentru predarea cursului, în cazul utilizării suportului de curs. Fac excepţie
de la această cerinţă disciplinele cu profil informatic pentru predarea cărora se folosesc programele precizate în
FD.

I NDI CATO RUL 1 . 4 .


Criteriu de Nivel naţional Nivel internaţional1) Perioada de
Indicatori de performanţă
evaluare nr. puncte, (pN) nr. puncte (pI) evaluare
Ed. CNCSIS
1. Activitate 4. Manuale şi alte materiale pentru învăţământul 10 x (np / 100) / na
- 5 ani
didactică preuniversitar Alte ed./local/format el.
5 x (np / 100) / na
PRECIZĂRI / DEFINIŢII:
1. Editarea manualelor şi a altor materiale pentru învăţământul preuniversitar se realizează în baza avizului
CENTRULUI NAŢIONAL PENTRU CURRICULUM ŞI EVALUARE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR, din
cadrul MENCS.
DOCUMENTE JUSTIFICATIVE:
1. Avizul CNCEIP, cu nominalizarea autorilor.
2. Manualul şi / sau materialul didactic publicat(e).

INDICATORUL 1.5.
Criteriu de Nivel naţional Nivel internaţional1) Perioada de
Indicatori de performanţă
evaluare nr. puncte, (pN) nr. puncte (pI) evaluare
5. Modernizarea tehnologiei didactice din alte surse decât cele publice (donaţii, sponsorizări)
a. Dotări cu aparatură, echipamente, materiale,
5 x val / 700 RON / na
material curricular auxiliar, în scop didactic
5 ani
b. Dotarea cu tehnică de calcul si software în scop
3 x val / 700 RON / na
didactic
c. Lucrări noi de laborator, / etape proiect /lucrari
5 x nr. lucrǎri / na 3 ani
seminar (inclusiv aplicaţii e-learning)
PRECIZĂRI / DEFINIŢII:
1. Dotare – orice mijloc fix sau de mică valoare care a fost înregistrat în contabilitatea TUIASI (există număr de
inventar sau sunt evidenţiate pe liste de inventar). Se pot considera şi dotările cu materii prime în măsura în care
acestea sunt utilizate în cadrul activităţilor didactice iar valoarea poate fi evidenţiată în documente. Se pot include
si dotarile din gestiunea ASITEX, ASTIP daca sunt utilizate in scop didactic dovedit.
2. Dotarea cu tehnică de calcul şi software - cu licenta, înregistrate în contabilitatea TUIASI. Se pot include si
dotarile din gestiunea ASITEX, ASTIP, daca sunt utilizate in scop didactic dovedit.
3. În cazul dotărilor care nu sunt proprietatea TUIASI dar se utilizează în scop didactic şi contractul de comodat
a fost încheiat în perioada de raportare, se consideră valoarea de amortizare (valoare de catalog / număr de ani
de amortizare) corespunzătoare perioadei de raportare.
4. Venituri extrabugetare – orice înregistrare contabilă (sumă de bani sau obiect de inventar) care provine din
alte surse decât finanţarea de bază (studenţi echivalenţi, indicatori de calitate, dotări laboratoare de licenţă etc.).
5. Scop didactic – utilizarea dotărilor pentru desfăşurarea activităţii didactice şi de cercetare în cadrul studiilor de
licenţă, masterat şi doctorat (seminarii, lucrări, proiecte, proiecte de finalizare a studiilor, teze de doctorat).
6. Echipamentele de cercetare dezvoltare, tehnica de calcul şi mobilierul achiziţionate prin contracte de cercetare
se pot raporta la acest indicator dacă se face dovada utilizării acestora în circuitul didactic (locaţie, disciplină, tip
de activitate didactică, număr de studenţi din cele trei cicluri de studii).
7. Numărul de autori în cazul dotărilor realizate prin contracte de cercetare este egal cu numărul de persoane
(cadre didactice, cercetători) care au participat la realizarea fazei în care s-a desfăşurat achiziţia.
8. Dacă dotarea se realizează prin contracte de sponsorizare cu mijloace financiare / materiale, numărul de
autori este egal cu numărul de responsabili de contract.
Pg. 2 din 13
UNIVERSITATEA TEHNICĂ Ediţia: 1
GHID DE COMPLETARE A CRITERIILOR DE
"GHEORGHE ASACHI" DIN IAŞI Revizia: 3
EVALUARE A
FACULTATEA DE TEXTILE-PIELĂRIE PERSONALULUI DIDACTIC Aprobat de CONSILIU
ŞI MANAGEMENT INDUSTRIAL Data: 12.09.2016
9. Dacă dotarea realizată prin sponsorizare cu mijloace materiale sau donaţii constă în mijloace fixe second
hand, comisia de bază materială a facultăţii va evalua gradul de uzură şi va stabili valoarea reală a mijlocului fix.
Echipamentele cu grad avansat de uzură sau nefuncţionale vor primi valoare 0.
10. Lucrare nouă de laborator – activitate aplicativă în cadrul căreia se utilizează echipamente (aparate,
dispozitive, utilaje), procedee, metode sau soft-uri noi. Utilizarea unei versiuni superioare în cazul unui soft nu se
consideră lucrare nouă decât în cazul adăugării unui modul nou.
11. Reorganizarea unei lucrări de laborator existente nu se consideră lucrare nouă.
12. Orice modificare a structurii aplicaţiilor corespunzătoare unei discipline se consemnează în FD.
DOCUMENTE JUSTIFICATIVE:
DOTARI:
1. Factura fiscală din care rezultă tipul şi valoarea echipamentului, obiectului de inventar, mobilierului sau
materialului declarat. Pentru facturile in altă monedă decât lei se va calcula valoarea în funcţie de cursul BNR al
zilei în care s-a emis factura.
2. Pentru contractele de cercetare, lista persoanelor care au participat la realizarea fazei în cadrul căreia s-a
desfăşurat achiziţia.
3. Numărul de inventar sau numărul listei de inventar în cazul obiectelor de mică valoare. Se consideră doar
dotările existente în gestiunea Facultăţii TPMI.
4. Contractul de sponsorizare cu mijloace materiale, donaţie sau comodat în care se precizează valoarea dotării.
5. Locaţia echipamentului, număr de utilizatori, scopul utilizării.
6. Documente ASITEX, ASTIP din care rezultă tipul şi valoarea echipamentului, obiectului de inventar,
mobilierului sau materialului inclus in circuiturl didactic
LUCRĂRI NOI:
1. Fişa disciplinei nouă şi programa analitică / fişa disciplinei de referinţă.
2. Suportul pentru seminarul nou sau lucrarea de laborator nouă.

INDICATORUL 2.1.
Criteriu de Nivel naţional Nivel internaţional1) Perioada de
Indicatori de performanţă
evaluare nr. puncte, (pN) nr. puncte (pI) evaluare
• CNCS
2. Cercetarea 1. Elaborare cărţi, monografii, tratate publicate în 20 x (np / 100) / na
50 x (np / 100) / na 5 ani
ştiinţifică edituri recunoscute, cu referenţi • Alte ed./local /format el.
15 x (np / 100) / na
PRECIZĂRI / DEFINIŢII:
1. Cărţi, monografii, tratate – materiale publicate (tipărite, unic autor sau colectiv) care tratează teme diferite sau
complementare disciplinelor din norma didactică (de bază sau suplinită prin plata cu ora).
2. În cazul re-editărilor sau a ediţiilor revizuite, se cuantifică numai paginile / capitolele nou introduse faţă de
ediţia anterioară.
3. Dacă pe contracopertă sau în cuprins sunt precizaţi autorii capitolelor / subcapitolelor sau contribuţia autorilor
la scrierea manualului, calcularea numărului de puncte se realizează pentru fiecare autor fără împărţirea la na
(număr de autori).
4. Format electronic – material publicat pe CD / DVD cu ISBN. Dacă materialul a fost publicat sub formă tipărită
şi în format electronic, cu ISBN diferit, se punctează o singură dată.
5. Se recunosc de comisia de analiză numai cărţile care există în bibliotecă (cu număr de inventar şi cotă sau
pentru care există un document de donaţie).
DOCUMENTE JUSTIFICATIVE:
1. Materialele tiparite sau în format electronic (CD, DVD) cu ISBN.
2. În cazul ediţiilor revizuite, materialele din ediţia de referinţă.
3. Număr de inventar / cota din bibliotecă sau copie după actul de donaţie contrasemnat de bibliotecă.

INDICATORUL 2.2.
Criteriu de Nivel naţional Nivel internaţional1) Perioada de
Indicatori de performanţă
evaluare nr. puncte, (pN) nr. puncte (pI) evaluare
2. Articole publicate în reviste de specialitate cu
referenţi şi colective editoriale
a. reviste cotate ISI (30+40xFi)/na 5 ani
2. Cercetarea b. reviste incluse în BDI (INSPEC, ZMATH,
30/ na 3 ani
ştiinţifică SCOPUS etc)
c. reviste neincluse în BDI (ex. reviste nationale) 15 / na -
d.Buletinul IPI-Sectiunea Textile-pielărie
20 / na -
(indicator FTPMI)

PRECIZĂRI / DEFINIŢII:
1. Revistă cotată ISI - o revista inclusă ȋ n una din urmatoarele trei baze de date:
a. Arts & Humanities Citation Index® (Web of Science)
b. Science Citation Index Expanded™ (Web of Science)
Pg. 3 din 13
UNIVERSITATEA TEHNICĂ Ediţia: 1
GHID DE COMPLETARE A CRITERIILOR DE
"GHEORGHE ASACHI" DIN IAŞI Revizia: 3
EVALUARE A
FACULTATEA DE TEXTILE-PIELĂRIE PERSONALULUI DIDACTIC Aprobat de CONSILIU
ŞI MANAGEMENT INDUSTRIAL Data: 12.09.2016

c. Social Sciences Citation Index® (Web of Science)


2. Verificarea cotării unei reviste se realizează la adresa: www.thomsonscientific.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?
PC=master
3. O publicaţie care nu se regăseşte printre revistele cotate ISI este considerata indexata ISI si se asimileaza
unei indexari BDI (baza de date internationala) (Sursa: www.cncsis.ro/cenaposs.php/Master_Journal_List ).
4. Pentru ca o lucrare să se considere indexată BDI se va indica adresa web a bazei de date. Bazele de date
recunoscute CNCSIS se gasesc la adresa:
http://cncsis.gov.ro/articole/1470/Promovarea-revistelor-romanesti-indexate-BDI.html
5. Revistele recunoscute CNCSIS din categoria B+ sunt indexate în BDI. Lista revistelor româneşti de categoria
B+ (2011) se poate accesa la adresa: http://cncsis.gov.ro/userfiles/file/CENAPOSS/Bplus_2011.pdf
6. Reviste neincluse în BDI:
Reviste CNCSIS:
a. din 2009 – numai reviste categoria B.
Reviste naţionale: orice revistă neîncadrată la una dintre categoriile anterioare.
7. Lucrările punctate la acest indicator de performanţă nu se punctează şi la 2.4.
DOCUMENTE JUSTIFICATIVE:
1. Copie după cuprinsul revistei sau acceptul de publicare trimis de redacţie.
2. Copie dupa lucrarea in extenso.
3. Intercepţie de ecran care dovedeşte listarea lucrărilor în baza de date.
4. Se verifică cotarea / indexarea publicaţiei.
5. Se verifică prezenţa lucrării în BDI.

INDICATORUL 2.3.
Criteriu de Nivel naţional Nivel internaţional1) Perioada de
Indicatori de performanţă
evaluare nr. puncte, (pN) nr. puncte (pI) evaluare
3. Conferinţe invitate / lucrări comunicate la
manifestări ştiinţifice
2. Cercetarea
a. conferinţe invitate / lucrări de sinteză 60 -
ştiinţifică
b. lucrări comunicate 15/na -
c. lucrări comunicate sub formă de poster 10/na -

PRECIZĂRI / DEFINIŢII:
1. a. Conferinţă invitată / lucrare de sinteză - prelegere de min.50 de minute susţinută în plen, într-o limbă de
circulaţie internaţională (ex. key-speaker la o manifestare ştiinţifică internaţională).
2. b. Lucrări comunicate – presupune prezentarea orală a lucrărilor în plenul unei secţiuni a unei manifestări
internaţionale, într-o limbă de circulaţie internaţională.
3. c. Lucrarile prezentate ca poster – editarea posterului într-o limbă de circulaţie internaţională.
4. Lucrările punctate la acest indicator se pot puncta, în funcţie de publicaţie, la 2.4.
DOCUMENTE JUSTIFICATIVE:
1. Copie după programul manifestării din care rezultă partic iparea cu prezentare orală sau poster.
2. Eventual, copie după certificatul care atestă participarea.

INDICATORUL 2.4.
Criteriu de Nivel naţional Nivel internaţional1) Perioada de
Indicatori de performanţă
evaluare nr. puncte, (pN) nr. puncte (pI) evaluare
4. Lucrări publicate în volumele unor conferinţe
naţionale şi / sau internaţionale cu referenţi şi -
2. Cercetarea comitet de program
ştiinţifică a. Volume indexate ISI 50/na 2 ani
b. Volume indexate în BDI 30/na 2 ani
c. Volume neindexate în BDI 20/na -

PRECIZĂRI / DEFINIŢII:
1. Rezumatele publicate în Book of Abstracts nu se punctează la acest indicator decât dacă aceste lucrări au
fost şi prezentate în plen.
DOCUMENTE JUSTIFICATIVE:
1. Copie după coperta şi cuprinsul volumului.

I NDI CATO RUL 2.5.


Criteriu de Nivel naţional Nivel internaţional1) Perioada de
Indicatori de performanţă
evaluare nr. puncte, (pN) nr. puncte (pI) evaluare
2. Cercetarea Pt.toata
5. Brevete acordate, produse omologate 60 / na 120 / na
ştiinţifică activitatea

PRECIZĂRI / DEFINIŢII:
1. La acest indicator se pot raporta şi cererile de brevet aflate în perioada de analiză, cu condiţia de a fi
înregistrate la OSIM.
Pg. 4 din 13
UNIVERSITATEA TEHNICĂ Ediţia: 1
GHID DE COMPLETARE A CRITERIILOR DE
"GHEORGHE ASACHI" DIN IAŞI Revizia: 3
EVALUARE A
FACULTATEA DE TEXTILE-PIELĂRIE PERSONALULUI DIDACTIC Aprobat de CONSILIU
ŞI MANAGEMENT INDUSTRIAL Data: 12.09.2016
2. La acest indicator se vor raporta numai produsele omologate de organisme de certificare. Nu se punctează
produsele omologate intern.
DOCUMENTE JUSTIFICATIVE:
1. Numărul brevetului, copie după brevet.
2. Numărul cererii de brevetare aflate în analiza OSIM, copie după confirmarea înregistrării la OSIM.
3. Copie după certificatul de omologare a produsului.

I NDI CATO RUL 2 . 6 .


Criteriu de Nivel naţional Nivel internaţional1) Perioada de
Indicatori de performanţă
evaluare nr. puncte, (pN) nr. puncte (pI) evaluare
6.a. Proiecte /Contracte Director /responsabil
/Granturi de C-D câştigate proiect/responsabil 15 x val/ 10 mii RON 20 x val / 10 mii RON
prin competiţie, efectuate ştiinţific
-
prin univ. (rapoarte anuale
15 x val / 10 mii 20 x val / 10 mii RON
de cercetare pe proiecte / membru
2. Cercetarea RON / na / na
contracte /granturi de C-D)
ştiinţifică
6.b. Proiecte depuse în Director /responsabil 25 / nr. proiecte 50 / nr. proiecte
competitii nationale sau proiect/ depuse depuse
internationale, declarate -
15 / nr. proiecte 30 / nr. proiecte
eligibile dar nefinanţate membru
depuse depuse
(Indicator FTPMI)
PRECIZĂRI / DEFINIŢII:
1. Director, responsabil de proiect – persoana desemnată de parteneri pentru coordonarea consorţiului.
Persoana desemnată de organizaţia beneficiară (contractant principal) pentru coordonarea proiectului.
2. Responsabil de proiect – persoana desemnată de universitate pentru coordonarea activitătilor atribuite
universitătii în calitate de partener în consorţiu.
3. Responsabil ştiinţific – persoana desemnată de o organizaţie parteneră (alta decât contractantul) pentru
coordonarea activităţilor care au fost atribuite în cadrul consorţiului.
4. Grant – finanţare nerambursabilă obţinută în urma participării la o competiţie naţională / internaţională.
5. Grantul internaţional este finanţat de un organism care nu funcţionează în România.
6. Valoarea care intervine în calculul punctajului este echivalentă cu valoarea anuală a grantului, înscrisă în
contractul de finanţare sau în deviz.
a. Pentru contractele la care TUIASI este coordonator se consideră întreaga valoare a grantului
corespunzătoare fazei / fazelor desfăşurate în anul de raportare;
b. Pentru contractele la care TUIASI este partener se consideră valoarea subcontractului
corespunzătoare fazei / fazelor desfăşurate în anul de raportare.
7. Calitatea de membru în echipa de cercetare este atestată de plata unui salariu pentru activitatea desfăşurata
în cadrul fazelor contractuale.
a. Pentru contractele la care TUIASI este coordonator se consideră întreaga echipă din consorţiu care
participă la rezolvarea fazei / fazelor anuale, aşa cum rezultă din raportul anual de activitate;
b. Pentru contractele la care TUIASI este partener se consideră echipa formată din personalul de
cercetare – dezvoltare angajat al TUIASI care participă la rezolvarea fazei / fazelor anuale, aşa cum rezultă
din raportul anual de activitate;
c. Simpla prezenţă pe lista de personal anexă la contractul de finanţare nu atestă calitatea de membru
al echipei de cercetare.
8. La acest indicator se pot puncta si proiectele depuse prin ASITEX si ASTIP.
DOCUMENTE JUSTIFICATIVE:
1. Copie după prima pagină a contractului / subcontractului de finanţare. În cazul în care nu s-a încheiat un
subcontract (TUIASI are calitatea de partener) se prezintă o copie după acordul de parteneriat.
2. Copie după devizul postcalcul din care rezultă suma corespunzătoare anului de raportare.
3. Copie după lista nominală a personalului participant la rezolvarea fazei / fazelor anuale, în condiţii de
confidenţialitate (fără număr de ore sau sumă cuvenită pentru plată). Lista de personal va fi semnată de directorul
de proiect / responsabilul ştiinţific pentru conformitate.
4. Aceleasi documente sunt valabile si in cazul in care proiectul a fost depus de catre ASITEX si ASTIP.

P e ntr u ra poa rte l e a nua l e de c ercetare:


1. În cadrul implementării unui proiect (grant) se consideră următoarele categorii de rapoarte care se punctează
la acest indicator:
a. raport intermediar, corespunzător fiecărei faze, aşa cum este prevăzut în documentele de
contractare;
b. raport anual;
c. raport final.
2. Numărul de autori (na) este egal cu numărul persoanelor care au participat la realizarea fazei / fazelor (similar
punctului 7, indicator 2.6).
3. Indiferent de calitatea TUIASI (sau ASITEX, ASTIP) în desfăşurarea unui proiect (coordonator sau partener)
pentru stabilirea numărului de autori se consideră numai personalul angajat al TUIASI.
4. La acest indicator se mai pot puncta şi următoarele:
Pg. 5 din 13
UNIVERSITATEA TEHNICĂ Ediţia: 1
GHID DE COMPLETARE A CRITERIILOR DE
"GHEORGHE ASACHI" DIN IAŞI Revizia: 3
EVALUARE A
FACULTATEA DE TEXTILE-PIELĂRIE PERSONALULUI DIDACTIC Aprobat de CONSILIU
ŞI MANAGEMENT INDUSTRIAL Data: 12.09.2016
a.
Propuneri de proiecte eligibile dar nefinanţate, depuse în cadrul unor licitaţii naţionale sau
internaţionale;
b. proiecte depuse în cadrul unor licitaţii naţionale sau internaţionale, aflate în curs de evaluare;
5. Numărul de autori în cazul rapoartelor interne precizate mai sus se stabileşte astfel:
a. autorii înscrişi pe prima pagină a raportului de cercetare din planul intern al catedrei;
b. rezultă din din declaraţia directorului de proiect care atestă numărul / numele persoanelor care au
participat la elaborarea propunerii de proiect (nefinanţat sau în curs de evaluare). În aceeaşi
declaraţie se indică programul pentru care s-a aplicat, inclusiv pagina web.
DOCUMENTE JUSTIFICATIVE:
1. Copie după prima pagină (cu semnături) a raportului intermediar / anual / final.
2. Copie după lista nominală a personalului participant la rezolvarea fazei / fazelor anuale, în condiţii de
confidenţialitate (fără număr de ore sau sumă cuvenită pentru plată). Lista de personal va fi semnată de directorul
de proiect / responsabilul ştiinţific pentru conformitate.
3. Declaraţia directorului de proiect în cazul proiectelor nefinanţate sau în curs de evaluare.

I NDI CATO RUL 2 . 7 .


Criteriu de Nivel naţional Nivel internaţional1) Perioada de
Indicatori de performanţă
evaluare nr. puncte, (pN) nr. puncte (pI) evaluare
7. Proiecte /Contracte de Director/ resp.proiect/
10x val/ 10 mii RON 15 x val / 10 mii RON
cercetare –dezvoltare resp.stiintific
2. Cercetarea
incheiate prin -
ştiinţifică
universitate cu inst. de membru 10 x val/10 mii RON/ na 15 x val / 10 mii RON / na
cercetare, companii etc
PRECIZĂRI / DEFINIŢII:
1. Contract – acord oficial între două sau mai multe părţi care convin la o colaborare pentru atingerea unui
obiectiv precizat, în spiritul legislaţiei în vigoare.
2. Contractul (în sensul acceptat la acest indicator şi spre deosebire de grant) presupune o relaţie directă cu un
beneficiar pentru care UTI realizează o activitate de cercetare-dezvoltare, de inovare sau de consultanţă, la
solicitarea beneficiarului.
3. Director – persoana care răspunde de realizarea contractului şi care semnează, alături de reprezentanţii
oficiali, documentaţia de contractare.
DOCUMENTE JUSTIFICATIVE:
1. Copie după prima pagină din contract din care să rezulte valoarea. Pentru contractele în altă monedă decât lei
se consideră cursul BNR din ziua încheierii contractului.
2. Lista membrilor care au participat la rezolvarea contractului, semnată de directorul de contract pentru
conformitate.

I NDI CATO RUL 2 . 8 .


Criteriu de Nivel naţional Nivel internaţional1) Perioada de
Indicatori de performanţă
evaluare nr. puncte, (pN) nr. puncte (pI) evaluare
8. Creaţii de arhitecturǎ, urbanism, restaurǎri, design şi arte plastice
a. Creaţii de mare complexitate, cu valoare 20 -autor 30 -autor
5 ani
recunoscută, realizate efectiv 10 -coautor 20 -coautor
b. Creaţii de complexitate medie , cu valoare
10 – autor 15 -autor
recunoscută, prezentate la manifestări 3 ani
5 - coautor 10 -coautor
profesionale / ştiinţifice
2. Cercetarea c. Participarea la concursuri naţionale şi 15 25 -
ştiinţifică internaţionale de arhitectură şi urbanism
d. Premii la concursuri naţionale şi internaţionale 25 35 -
e. Creaţii de artă plastică şi decorativă prezentate la
expoziţii naţionale şi internaţionale
- individuală, 20 30 5 ani
- de grup, 2 x nr. lucrări 5 -
- Premii pentru creaţii prezentate la expoziţii 20 30 -
PRECIZĂRI / DEFINIŢII:
1. Acest indicator nu este specific domeniilor de studiu acreditate în Facultatea de Textile-Pielărie şi
Management Industrial şi nu se punctează.
2. În cazuri excepţionale, pentru creaţii raportate la indicatorul 2.8., trebuie să existe aprecierea unui expert în
domeniul vizat care să ateste valoarea creaţiei.

I N D I C ATO R U L 2 . 9 .
Criteriu de Nivel naţional Nivel internaţional1) Perioada de
Indicatori de performanţă
evaluare nr. puncte, (pN) nr. puncte (pI) evaluare
Reviste ISI: 5 x nr citări Se considera
9. Citări în reviste cotate ISI sau indexate în baze de Reviste BDI: 3 x nr. citări
2. Cercetarea citările din ultimii 10
date internaţionale (BDI), în volume ale
ştiinţifică Volume ale confer. ISI: 2 x nr citari ani pt. lucrarile din
conferintelor indexate ISI sau BDI toată activitatea
Volume ale confer. BDI: 1 x nr citari
PRECIZĂRI / DEFINIŢII:

Pg. 6 din 13
UNIVERSITATEA TEHNICĂ Ediţia: 1
GHID DE COMPLETARE A CRITERIILOR DE
"GHEORGHE ASACHI" DIN IAŞI Revizia: 3
EVALUARE A
FACULTATEA DE TEXTILE-PIELĂRIE PERSONALULUI DIDACTIC Aprobat de CONSILIU
ŞI MANAGEMENT INDUSTRIAL Data: 12.09.2016
1. Citare – referire la o sursa publicata (curs, monografie, lucrare). Listarea intr-o baza de date nu este
echivalenta cu citarea.
2. Autocitare – referire la o sursa bibliografica a carei colectiv de autori include autori ai noii lucrari. Autocitarile
nu se puncteaza la acest indicator de performanta.

DOCUMENTE JUSTIFICATIVE:
1. Lista lucrarilor citate, conform unui tabel de forma:
Nr. Lucrarea (titlu, locul publicarii) Autorii Nr.citari Lucrarile (in care se citeaza): Titlu, autori, locul publicarii
crt.

2. Adresa web a bazei de date utilizata ca sursa.

I NDI CATO RUL 2 . 10 .


Criteriu de Nivel naţional Nivel internaţional1) Perioada de
Indicatori de performanţă
evaluare nr. puncte, (pN) nr. puncte (pI) evaluare
N = 10
2. Cercetarea Cum laude N = 11
10. Finalizarea tezei de doctorat -
ştiinţifică Suma cum laude N = 13
Magna cum laude N = 12
DOCUMENTE JUSTIFICATIVE:
1. Copie după diploma de doctor sau referatul comisiei de sustinere publica a tezei, daca la momentul evaluarii
nu s-a emis diploma.

INDICATORUL 2.11
Criteriu de Nivel naţional Nivel internaţional1) Perioada de
Indicatori de performanţă
evaluare nr. puncte, (pN) nr. puncte (pI) evaluare
2. Cercetarea
11. Elaborare standarde 30 x nr standarde 60 x nr standarde -
ştiinţifică

PRECIZARI / / DEFINIŢII:
1. Participarea la elaborarea unui standard presupune apartenenta la colectivul de autori. Consultanţa solicitata de
autori in vederea elaborarii de standarde se puncteaza la criteriul 5.2 (nivel facultate).
DOCUMENTE JUSTIFICATIVE:
1. Copie după documentul care atestă denumirea standardului, codul acestuia, data elaborării şi autorii sau alte
documente doveditoare

I NDI CATO RUL 3 . 1 .


Criteriu de Nivel naţional Nivel internaţional1) Perioada de
Indicatori de performanţă
evaluare nr. puncte, (pN) nr. puncte (pI) evaluare
3. Recunoaşterea 1. Profesor invitat pentru prelegeri la universităti sau
naţională şi academii 5 x nr. acţiuni 10x nr. acţiuni 3 ani
internaţională

PRECIZĂRI / DEFINIŢII:
1. Profesor invitat – calitatea pe care o are un cadru didactic din Facultatea de TPMI atunci când susţine o
prelegere / conferinţă în cadrul unei universităţi / academii / institut de cercetări din ţară sau din străinătate.
2. Termenul „număr de acţiuni” este echivalent cu numărul de prelegeri cu durata standard de două ore susţinute
pe durata unei deplasări.
DOCUMENTE JUSTIFICATIVE:
1. Copie după invitaţia de a susţine prelegerea.
2. Protocolul încheiat cu universitatea care adresează invitaţia.
3. Materialul conceput pentru susţinerea prelegerii (suport, prezentare), în format electronic.

INDICATORUL 3.2.
Criteriu de Nivel naţional Nivel internaţional1) Perioada de
Indicatori de performanţă
evaluare nr. puncte, (pN) nr. puncte (pI) evaluare
3. Recunoaşterea 2. Membru în academii (Academia Română,
Toată
naţională şi Academia de Stiinte Tehnice, Academia Oamenilor 50 x nr. realizări 100x nr. realizări
activitatea
internaţională de Stiinţă etc.)

DOCUMENTE JUSTIFICATIVE:
1. Copie după legitimaţie.
2. Adresa web a bazei de date în care este listat numele cadrului didactic şi indicaţii privind accesarea.

INDICATORUL 3.3.
Criteriu de Nivel naţional Nivel internaţional1) Perioada de
Indicatori de performanţă
evaluare nr. puncte, (pN) nr. puncte (pI) evaluare
Pg. 7 din 13
UNIVERSITATEA TEHNICĂ Ediţia: 1
GHID DE COMPLETARE A CRITERIILOR DE
"GHEORGHE ASACHI" DIN IAŞI Revizia: 3
EVALUARE A
FACULTATEA DE TEXTILE-PIELĂRIE PERSONALULUI DIDACTIC Aprobat de CONSILIU
ŞI MANAGEMENT INDUSTRIAL Data: 12.09.2016
3. Recunoaşterea 3. Doctor Honoris causa Toată
25 x nr. realizări 500x nr. realizări
naţională şi int. activitatea

DOCUMENTE JUSTIFICATIVE:
1. Copie după diploma.

I NDI CATO RUL 3 . 4 .


Criteriu de Nivel naţional Nivel internaţional1) Perioada de
Indicatori de performanţă
evaluare nr. puncte, (pN) nr. puncte (pI) evaluare
3. Recunoaşterea
4. Membru în societăţi ştiinţifice şi profesionale Pt. toata
naţională şi 5 10
(AGIR, Alumni etc) activitatea
internaţională

PRECIZĂRI / DEFINIŢII:
1. La acest indicator se raportează apartenenţa individuală, inclusiv ca membru fondator, la o societate /
asociaţie ştiinţifică / profesională.
2. Calitatea de membru este atestată de legitimaţie sau listarea în baza de date a societăţii / asociaţiei
respective.
3. La acest indicator se raportează şi calitatea de expert evaluator pentru programe naţionale / internaţionale
(ex.: Portalul experţilor CDI) şi / sau calitatea de expert ARACIS.
DOCUMENTE JUSTIFICATIVE:
3. Copie după legitimaţie.
4. Adresa web a bazei de date în care este listat numele cadrului didactic şi indicaţii privind accesarea.

I NDI CATO RUL 3 . 5 .


Criteriu de Nivel naţional Nivel internaţional1) Perioada de
Indicatori de performanţă
evaluare nr. puncte, (pN) nr. puncte (pI) evaluare
3. Recunoaşterea teză 5 10
5. Membru în comisii de
naţională şi examene / rapoarte de -
doctorat 1 5
internaţională cercetare

PRECIZĂRI / DEFINIŢII:
1. Membru în comisie de doctorat pentru susţinerea tezei – calitatea de conducător de doctorat sau cea de
referent.
2. Calitatea de preşedinte al comisiei de susţinere a tezei se echivalează cu cea de membru în comisiile de
susţinere a examenelor/ rapoartelor planificate în cadrul programului individual de pregătire a doctoranzilor.
DOCUMENTE JUSTIFICATIVE:
1. Copie după Decizia Rectorului de numire a comisiei pentru susţinerea tezei de doctorat sau după înştiinţarea
din partea Prorectoratului Ştiinţific.
2. Declaraţia conducătorului de doctorat privind componenţa comisiei de susţinere a examenului / referatului.

I NDI CATO RUL 3 . 6 .


Criteriu de Nivel naţional Nivel internaţional1) Perioada de
Indicatori de performanţă
evaluare nr. puncte, (pN) nr. puncte (pI) evaluare
6. Membru în colective de redacţie ale unor reviste
3. Recunoaşterea recunoscute
naţională şi a) reviste cotate ISI 20 x nr realizari -
internaţională b) reviste incluse in BDI 10 x nr realizari
c) reviste neincluse in BDI 5 x nr realizari

PRECIZĂRI / DEFINIŢII:
1. Revistă neinclusă în BDI – revistă recunoscută la nivel naţional care este în evidenţele CNCSIS. Se pot
considera la acest indicator şi alte reviste recunoscute de comunitatea academică din facultate (Ex. Buletinul IPI
– Secţiunea Textile-Pielărie).
DOCUMENTE JUSTIFICATIVE:
1. Copie după pagina în care se prezintă componenţa comitetului editorial al revistei.
2. Adresa web a revistei şi indicaţii privind accesarea paginii care conţine comitetul editorial.

I NDI CATO RUL 3 . 7 .


Criteriu de Nivel naţional Nivel internaţional1) Perioada de
Indicatori de performanţă
evaluare nr. puncte, (pN) nr. puncte (pI) evaluare
7. a. Membru în comitete naţionale / internaţionale de
5 x nr realizari 10 x nr realizari -
program (la congrese, conferinţe etc.)
3. Recunoaşterea
naţională şi b. Moderator al unei secţiuni (chairperson) din
internaţională programul unei manifestări ştiinţifice naţionale /
internaţionale 2 x nr realizari 5 x nr realizari -
(indicator FTPI)

Pg. 8 din 13
UNIVERSITATEA TEHNICĂ Ediţia: 1
GHID DE COMPLETARE A CRITERIILOR DE
"GHEORGHE ASACHI" DIN IAŞI Revizia: 3
EVALUARE A
FACULTATEA DE TEXTILE-PIELĂRIE PERSONALULUI DIDACTIC Aprobat de CONSILIU
ŞI MANAGEMENT INDUSTRIAL Data: 12.09.2016
PRECIZĂRI / DEFINIŢII:
1. Membru în comitete internaţionale de program – calitatea de membru în Comitetul ştiinţific al unei manifestări
internaţionale.
DOCUMENTE JUSTIFICATIVE:
1. Copie după anunţul de organizare a manifestării din care să reiasă prezenţa cadrului didactic în Comitetul
ştiinţific.
2. Copie după secţiunea de program din care să reiasă calitatea de moderator.
3. Adresa web a manifestării şi indicaţii privind accesarea paginii care conţine componenţa Comitetului ştiinţific
şi / sau Programul manifestării.

I NDI CATO RUL 3 . 8 .


Criteriu de Nivel naţional Nivel internaţional1) Perioada de
Indicatori de performanţă
evaluare nr. puncte, (pN) nr. puncte (pI) evaluare
8. Membru în echipe de expertizare / evaluare a
3. Recunoaşterea
cercetării ştiinţifice (proiecte CNCSIS, PNCD II,
naţională şi 5 x nr. acţiuni 10 x nr. acţiuni -
FP 7, Phare; centre de cercetare)(se puncteaza
internaţională
nr. proiecte evaluate)

PRECIZĂRI / DEFINIŢII:
1. Calitatea de membru în echipele de expertizare / evaluare este condiţionată de înregistrarea ca expert
(indicatorul 3.4.).
2. Termenul „număr de acţiuni” este echivalent cu numărul de proiecte evaluate în cadrul licitaţiilor publice
organizate pentru diferite programe. Se face distincţie între „număr de proiecte alocate” şi „număr de proiecte
pentru care s-a încheiat evaluarea”.
3. Se raportează ca acţiune distinctă participarea la evaluarea unor proiecte în panel.
DOCUMENTE JUSTIFICATIVE:
1. Intercepţie de ecran a paginii de acces, din care să rezulte numărul de proiecte evaluate.
2. Copie după orice document care atestă apartenenţa la o echipă de evaluare (contract, raport etc.).

I NDI CATO RUL 3 . 9 .


Criteriu de Nivel naţional Nivel internaţional1) Perioada de
Indicatori de performanţă
evaluare nr. puncte, (pN) nr. puncte (pI) evaluare
3. Recunoaşterea 9. Membru în echipe de expertizare (evaluare) a
naţională şi procesului educaţional (ARACIS, EUA etc.) (se 5x nr. acţiuni 10x nr. acţiuni -
internaţională puncteaza nr. de participări la activităţi de eval.)

PRECIZĂRI / DEFINIŢII:
1. Calitatea de membru în echipele de expertizare / evaluare este condiţionată de înregistrarea ca expert
(indicatorul 3.4.).
2. Termenul „număr de acţiuni” este echivalent cu numărul de misiuni de evaluare interne şi / sau externe la care
a participat cadrul didactic.
DOCUMENTE JUSTIFICATIVE:
1. Copie după decizia de numire în echipa de evaluare internă şi / sau externă sau după documentul de
înştiinţare.

I NDI CATO RUL 3 . 10 .


Criteriu de Nivel naţional Nivel internaţional1) Perioada de
Indicatori de performanţă
evaluare nr. puncte, (pN) nr. puncte (pI) evaluare
3. Recunoaşterea
10. Membru în consilii naţionale de specialitate (se
naţională şi 15 x nr comisii - -
puncteaza nr. de apartenente la comisii)
internaţională

PRECIZĂRI / DEFINIŢII:
1. La acest indicator se raportează calitatea de membru al CNFIS, al Comisiilor de Specialitate din cadrul
CNCSIS, al CNATDU, al consiliilor de conducere a asociaţiilor profesionale etc.
DOCUMENTE JUSTIFICATIVE:
1. Adresa web a organismului în cadrul căruia se defăşoară activitatea Consiliului şi indicaţii privind accesarea
paginii care conţine componenţa acestuia.

I NDI CATO RUL 3 . 11.


Criteriu de Nivel naţional Nivel internaţional1) Perioada de
Indicatori de performanţă
evaluare nr. puncte, (pN) nr. puncte (pI) evaluare
11. Organizator de manifestări ştiinţifice naţionale /
internaţionale / sesiuni invitate -

Pg. 9 din 13
UNIVERSITATEA TEHNICĂ Ediţia: 1
GHID DE COMPLETARE A CRITERIILOR DE
"GHEORGHE ASACHI" DIN IAŞI Revizia: 3
EVALUARE A
FACULTATEA DE TEXTILE-PIELĂRIE PERSONALULUI DIDACTIC Aprobat de CONSILIU
ŞI MANAGEMENT INDUSTRIAL Data: 12.09.2016
3. Recunoaşterea a. Organizator principal (chairman) 10 15
naţională şi b. Membru în comitetul de organizare
5 10
internaţională

PRECIZĂRI / DEFINIŢII:
1. La acest indicator se poate raporta şi organizarea unor manifestări educaţionale sau profesionale.
2. În cazul organizării unei manifestări în parteneriat cu altă instituţie, facultatea sau universitatea fiind co-
organizatoare, responsabilul din partea facultăţii are calitatea de co-chairman care se asimilează cu „organizator
principal”.

DOCUMENTE JUSTIFICATIVE:
1. Copie după anunţul de organizare a manifestării din care să reiasă prezenţa şi poziţia cadrului didactic în
Comitetul de organizare.
2. Adresa web a manifestării şi indicaţii privind accesarea paginii care conţine componenţa Comitetului de
organizare.

I NDI CATO RUL 3 . 12 .


Criteriu de Nivel naţional Nivel internaţional1) Perioada de
Indicatori de performanţă
evaluare nr. puncte, (pN) nr. puncte (pI) evaluare
12. Referent ştiinţific / expert naţional şi internaţional
(pentru reviste, congrese etc.)
3. Recunoaşterea
a. Reviste ISI 10 x nr. referate
naţională şi -
b. reviste BDI 5 x nr. referate
internaţională
c. Conferinte ISI 5 x nr. referate
d. conferinte BDI 3 x nr. referate
PRECIZĂRI / DEFINIŢII:
1. Calitatea de referent ştiinţific pentru reviste este condiţionată de înregistrarea ca membru în comitetul
redacţional (indicatorul 3.6.) sau in colectivul de referenţi agreeati ai publicaţiei.
2. Calitatea de referent ştiinţific pentru manifestări ştiinţifice este condiţionată de înregistrarea ca membru în
comitetul ştiinţific al manifestării (indicatorul 3.7.).
3. La acest indicator se raportează şi calitatea de referent ştiinţific al unor manuale/ cărţi publicate la nivel
naţional / internaţional.
DOCUMENTE JUSTIFICATIVE:
1. Copie după referatele de evaluare.
2. Copie după contracoperta cărţii recenzate din care să reiasă calitatea de referent ştiinţific.

I NDI CATO RUL 3 . 13 .


Criteriu de Nivel naţional Nivel internaţional1) Perioada de
Indicatori de performanţă
evaluare nr. puncte, (pN) nr. puncte (pI) evaluare
13. Membru în comisii de concurs pentru posturi
3. Recunoaşterea didactice universitare:
naţională şi
a. de profesor şi conferenţiar 5 x nr. comisii 10 x nr comisii
internaţională
b. de şef de lucrări, asistent 3 x nr. comisii 6 x nr comisii
DOCUMENTE JUSTIFICATIVE:
1. Copie după decizia de numire în comisia respectivă sau după documentul de înştiinţare emis de Prorectoratul
Didactic.

I NDI CATO RUL 3 . 14 .


Criteriu de Nivel naţional Nivel internaţional1) Perioada de
Indicatori de performanţă
evaluare nr. puncte, (pN) nr. puncte (pI) evaluare
3. Recunoaşterea
naţională şi 14. Membru în jurii, comisii, concursuri profesionale 5 x nr. comisii 10 x nr. comisii -
internaţională

PRECIZĂRI / DEFINIŢII:
1. La acest indicator se poate raporta şi calitatea de membru al comisiilor pentru evaluarea lucrărilor prezentate
în cadrul Sesiunilor cercurilor ştiinţifice studenţeşti, nivel local.
DOCUMENTE JUSTIFICATIVE:
1. Adresa web a concursului şi indicaţii privind accesarea paginii care conţine componenţa juriului sau comisiei
de evaluare.
2. Copie după materialele promoţionale ale concursului din care rezultă componenţa juriului sau a comisiei de
evaluare.
3. Copie după procesul verbal al Sesiunii de comunicări ştiinţifice studenţeşti (nivel local) care atestă şi
componenţa comisiei.

INDICATORUL 3.15.
Pg. 10 din 13
UNIVERSITATEA TEHNICĂ Ediţia: 1
GHID DE COMPLETARE A CRITERIILOR DE
"GHEORGHE ASACHI" DIN IAŞI Revizia: 3
EVALUARE A
FACULTATEA DE TEXTILE-PIELĂRIE PERSONALULUI DIDACTIC Aprobat de CONSILIU
ŞI MANAGEMENT INDUSTRIAL Data: 12.09.2016
Criteriu de Nivel naţional Nivel internaţional1) Perioada de
Indicatori de performanţă
evaluare nr. puncte, (pN) nr. puncte (pI) evaluare
3. Recunoaşterea
15. Cercetător invitat pentru activităti de cercetare în
naţională şi 5 x nr. invitaţii 10 x nr. invitaţii -
universităti, firme
internaţională

PRECIZĂRI / DEFINIŢII:
1. La acest indicator raportează activitatea de cercetare care nu este inclusă în contracte /granturi /proiecte de
cercetare de la indicatorii 2.6 şi 2.7
DOCUMENTE JUSTIFICATIVE:
1. Copie după invitaţie

INDICATORUL 3.16.
Criteriu de Nivel naţional Nivel internaţional1) Perioada de
Indicatori de performanţă
evaluare nr. puncte, (pN) nr. puncte (pI) evaluare
3. Recunoaşterea
16. Cadru didactic invitat în programe ERASMUS
naţională şi 5 x nr. mobilităţi -
(prelegeri)
internaţională

PRECIZĂRI / DEFINIŢII:
1. Mobilităţile cadrelor didactice realizate în cadrul acordurilor ERASMUS pot fi raportate la acest indicator
numai dacă se face dovada susţinerii unei prelegeri publice.
DOCUMENTE JUSTIFICATIVE:
1. Copie după acordul ERASMUS (invitaţia) în care este prevăzută mobilitatea cadrului didactic.
2. Copie după Ordinul Rectorului eliberat pentru mobilitatea mobilitatea cadrului didactic

INDICATORUL 3.17.
Criteriu de Nivel naţional Nivel internaţional1) Perioada de
Indicatori de performanţă
evaluare nr. puncte, (pN) nr. puncte (pI) evaluare
3. Recunoaşterea
16. Cadru didactic care gestionează acorduri
naţională şi 5 x nr. acorduri bilaterale gestionate -
bilaterale ERASMUS
internaţională

DOCUMENTE JUSTIFICATIVE:
1. Lista responsabililor de acorduri de bilaterale Erasmus (PRIIU).

INDICATORUL 3.18.
Criteriu de Nivel naţional Nivel internaţional1) Perioada de
Indicatori de performanţă
evaluare nr. puncte, (pN) nr. puncte (pI) evaluare
Academia Română, 80
Academiade Stiinţe Pentru toată
3. Tehnice, Acad.de St. 100
Recunoaştere 18. Premii ştiinţifice 60 activitatea
Agr şi Silv., Acad.
naţională şi (acordate pe lucrări) Oamenilor de St.
internaţională
MEN,CNCSIS 40 - -
Alte premii 10 20 -

PRECIZĂRI / DEFINIŢII:
1. Premiu ştiinţific – distincţie (medalie, diplomă, plachetă etc.) acordată pentru participarea cu lucrare / poster
la o manifestare, târg, expoziţie etc.
DOCUMENTE JUSTIFICATIVE:
1. Copie după diploma acordată (se exceptează diplomele care atestă participarea).

I NDI CATO RI I 4 .1 . ş i 4 . 2
Criteriu de Nivel naţional Nivel internaţional1) Perioada de
Indicatori de performanţă
evaluare nr. puncte, (pN) nr. puncte (pI) evaluare
1. Conducerea unor cercuri ştiinţifice studenţeşti 3 x nr.lucr ./nr.îndr. -
5 x nr. stud.
10 x nr. Participanţi
4. Activitatea cu participanţi
14 x nr. Menţiuni -
studenţii 2. Pregătire pentru concursuri profesionale (pentru 7 x nr. Menţiuni
16 x nr. Premii III
fazele naţională şi internaţională) 8 x nr. Premii III
18 x nr premii II
9 x nr. Premii II
20 x nr. Premii I
10 x nr. Premii I

PRECIZĂRI / DEFINIŢII:
1. Raportarea la acest indicator a conducerii cercurilor studenţeşti se realizează dacă:
a. organizarea cercului studenţesc nu este inclusă în activitatea desfăşurată conform fişei postului;

Pg. 11 din 13
UNIVERSITATEA TEHNICĂ Ediţia: 1
GHID DE COMPLETARE A CRITERIILOR DE
"GHEORGHE ASACHI" DIN IAŞI Revizia: 3
EVALUARE A
FACULTATEA DE TEXTILE-PIELĂRIE PERSONALULUI DIDACTIC Aprobat de CONSILIU
ŞI MANAGEMENT INDUSTRIAL Data: 12.09.2016
b.
organizarea cercului studenţesc este anunţată public prin postarea pe site-ul facultăţii a obiectivelor, listei
de studenţi, locaţiei şi orarului de desfăşurare.
2. În cadrul unui cerc studenţesc pot participa mai multe cadre didactice. Dintre acestea se desemnează o
persoană care are calitatea de coordonator.
3. La nivelul facultăţii se poate considera activitate de pregătire pentru participarea la concursuri profesionale
inclusiv coordonarea lucrărilor prezentate în cadrul Sesiunii cercurilor ştiinţifice studenţeşti, aceasta punctându-se
în funcţie de rezultatul obţinut de student.
4. Cadrele didactice care pregătesc studenţi în vederea participării la concursuri profesionale, altele decât cele
menţionate anterior, trebuie sa facă publice informaţiile relevante, prin postarea acestora pe site-ul facultăţii.
DOCUMENTE JUSTIFICATIVE:
1. Pagina web a facultăţii din care rezultă organizarea cercului studenţesc.
2. Orice document emis de organizatori, din care rezultă participarea studenţilor la concursuri naţionale sau
internaţionale.
3. Procesul verbal al Sesiunii cercurilor ştiinţifice studenţeşti (organizate pe plan local) din care rezultă
ierarhizarea lucrărilor prezentate.
4. Copii după diplomele / certificatele eliberate.

I NDI CATO RUL 4 . 3 .


Criteriu de Indicatori de performanţă Nivel naţional Nivel internaţional1) Perioada de
evaluare nr. puncte, (pN) nr. puncte (pI) evaluare
3. Conducere lucrări de absolvire finalizate, (licenţă, 3 x ns 6 x ns
4. Activitatea cu
diplomă, disertaţie, doctorat -inclusiv cotutelă) 5 x nm 10 x nm -
studenţii
15 x nd 30 x nd

DOCUMENTE JUSTIFICATIVE:
1. Lista studenţilor coordonaţi.

INDICATORUL 4.4.
Criteriu de Indicatori de performanţă Nivel naţional Nivel internaţional1) Perioada de
evaluare nr. puncte, (pN) nr. puncte (pI) evaluare
4. Activitatea cu 4. Indrumare ani de studii 5 x nr.de ani de studii
-
studenţii îndrumaţi
DOCUMENTE JUSTIFICATIVE:
1. Copie după documentul care atestă calitatea de îndrumător (decizia la nivel de departament).

INDICATORUL 4.5.
Criteriu de Indicatori de performanţă Nivel naţional Nivel internaţional1) Perioada de
evaluare nr. puncte, (pN) nr. puncte (pI) evaluare
4. Activitatea cu 5. Organizare excursii de studii, prezentarea ofertei
5 x nr.de actiuni - -
studenţii educaţionale a universitătii în licee
DOCUMENTE JUSTIFICATIVE:
1. Copie după documentul care atestă efectuarea acţiunii (decizia la nivel de decanat).

INDICATORUL 4.6.
Criteriu de Indicatori de performanţă Nivel naţional Nivel internaţional1) Perioada de
evaluare nr. puncte, (pN) nr. puncte (pI) evaluare
6. Activităti cu studenţii ERASMUS
- pregătirea şi îndrumarea studenţilor outgoing 2 x nr.studenţi plasati
4. Activitatea cu - tutoriat al activitătii studenţilor incoming pe perioada
-
studenţii mobilităţii în laboratoare (3-6 luni) 5 x nr. studenţi primiţi
- activitati didactice desfaşurate cu studenţi incoming 5 x nr. studenţi primiţi
pe durata mobilităţii (indicator FTPMI)
DOCUMENTE JUSTIFICATIVE:
1. Copie după documentul care atestă efectuarea activităţi (decizia la nivel de decanat).

I NDI CATO RUL 5 . 1 .


Criteriu de Indicatori de performanţă Nivel naţional Nivel internaţional1) Perioada de
evaluare nr. puncte, (pN) nr. puncte (pI) evaluare
5. Activitatea în 1. Participarea la sesiuni ştiinţifice, simpozioane,
comunitatea mese rotunde organizate la nivelul facultătii, 1 x nr. participări 5 x nr. participări -
academică universitaţii etc
PRECIZĂRI / DEFINIŢII:

Pg. 12 din 13
UNIVERSITATEA TEHNICĂ Ediţia: 1
GHID DE COMPLETARE A CRITERIILOR DE
"GHEORGHE ASACHI" DIN IAŞI Revizia: 3
EVALUARE A
FACULTATEA DE TEXTILE-PIELĂRIE PERSONALULUI DIDACTIC Aprobat de CONSILIU
ŞI MANAGEMENT INDUSTRIAL Data: 12.09.2016

La acest indicator se raportează calitatea de participant la manifestările organizate în universitate,


inclusiv pentru cele raportate la punctul 3.11 (organizator).
DOCUMENTE JUSTIFICATIVE:
1. Lista manifestărilor.

I NDI CATO RUL 5 . 2 .


Criteriu de Nivel naţional Nivel internaţional1) Perioada de
Indicatori de performanţă
evaluare nr. puncte, (pN) nr. puncte (pI) evaluare
2. Activitatea în comisii la nivel de:
a. departament (Consiliu departament, comisie
3 x nr. comisii - -
5. Activitatea în practică, finalizare studii etc.)
comunitatea b. facultate (Consiliu Facultate, comisie orar,
academică coordonare programe internaţionale, acreditare a 5 x nr. comisii - -
unei specializări, comisie promovare, etc)
c. universitate (Consiliul de Administraţie, Comisii ale
7 x nr comisii - -
senatului, Senat, CEAC, Comisie Etică etc)
DOCUMENTE JUSTIFICATIVE:
1. Componenţa comisiilor aprobate la nivel de catedră.
2. Componenţa comisiilor la nivel de facultate, inclusiv extrasul din procesul verbal al şedinţei de
Consiliu.
3. Decizia Rectorului de numire în comisii la nivel de universitate.

I NDI CATO RUL 5 .3.


Criteriu de Nivel naţional Nivel internaţional1) Perioada de
Indicatori de performanţă
evaluare nr. puncte, (pN) nr. puncte (pI) evaluare
3. Coordonare programe de studii de licenţă /masterat/postuniversitare de formare continuă
5. Activitatea în a. coordonare elaborare rapoarte de autoevaluare
comunitatea 20x nr. programe -
pentru autorizare provizorie / acreditare / -
academică coordonate
evaluare periodică / aprobare
b. Coordonator de programe de studii 5 x nr. programe -

DOCUMENTE JUSTIFICATIVE:
1. Copie după decizia care atestă calitatea de coordonator pentru elaborare rapoarte de autoevaluare pentru
autorizare provizorie / acreditare / evaluare periodică / aprobare.
2. Lista aprobată a coordonatorilor de programe de studii.

1)
Lucrările de la această rubrică trebuie să fie editate intr-o limbă de circulaţie internaţională.
2)
Lucrări similare în conţinut se punctează o singură dată.
3)
Rapoarte ale proiectelor eligibile dar nefinanţate, elaborate în cadrul unor licitaţii interne – CNCSIS, PC, ş. a. – sau internaţionale.

Notă:
1. S-au folosit următoarele notaţii:
np – numărul de pagini; na – numărul de autori; ns – numărul de studenţi; nm – numărul de masteranzi; nd –
numărul de doctoranzi;
2. Punctajul se va acorda pentru anul calendaristic trecut, excepţie făcând indicatorii care au alte perioade la rubrica
"Perioada de evaluare;
3. Punctajul notat cu N reprezintǎ normarea pentru indicatorul respectiv.

Pg. 13 din 13