Sunteți pe pagina 1din 11
allt DU or. 12 Pactamentul Republic Moldova 19 septembrie 2019 Deputat in Parlamentul Republicii Moldova Curtea Constitutional a Republicii Moldova Str, Alexandru Lipugneanu, nr. 28 MD - 2004, Chisinau SESIZARE Prezentatd in conformitate eu prevederle art. 25 it. g) din Legea nv. 317-X1KT «din g:32.1994 cu privie la Curtea Constitutional si articolele 38 alin. (1) It 8) $1 g9 din Codul Jurisdietiel Constitutionale nr. 502-XI1I din 16.06.1995, Dataz 19 septembrie 2019 Deputati in Parlament Oe Wey ‘CORTEA CONSTITUTIONALE ‘A REPUBLIC MOLDOVA intrare Nc_Lé6a- | tLF" OF 20% Tenn o Mre ys ‘reared 1, SUBIECTUL SESIZARTL Deputati ai Fractiunii Parlamentare “Partiduli SOR” 11, OBIECTUL SESIZARIT Prezenta sesizare, inaintatd Onoratel Curti in temeiul art. 25 hit. g) si h) din Legea nt. 3x7 din 13.12.1994 cu privire la Curtea Constitutionald si art. 38 alin G) It. g) sib) din Codul jurisdietil constitetionale, aprobat prin Legea nr. 502 din 16.06.1995, are ca object exercitarea controlului constitutionalitiit Hotiedsii Parlamentului nt. 126 din 16.09.2019 privind incwwinfarea ridictri imunititii parlamentului a depotatulul in Parlament Marina Tauber si a Hotiririi Parlamentului nr. 127 din 16.09.2019 privind incuwiintarea ridietti imunititi parlamentului @ deputatul in Parlament Regina Apostolova. III, LEGISLATIA PERTINENTA Prevederile relevante ale Constitutiet urmitoarele: @L0., 1994, nr.) sunt Articolult Statul Republica Moldova (3) Republica Moldova este un stat de drept, democratic, in care demnitatea omului, drepturite si Wbertitile lui, libera dezvoltare a personalititii umane, reptatea i pluralistoul poitiereprezints valori supreme si sunt garantate”. Articolul 6 Separatia si colaborarea puterilor sin Republica Moldova puterea legislativs, executiva gi judecstoreascd int separate i colaboreazd in exerctarea prerogativelor cele revin, potrivit prevederilor Constitute” Articolul 7 Constitutia, Lege Suprem’ a .Constitutia Republict Moldova este Legea ei Suprem’, Nici o lege si nici un alt act juridie care contravine prevederilor Constitutiei nu are putere juried”. icolul 64, Organizarea inte’ Ar () Structura, organizarea si funetionarea Parlamentului se stabilese prin regulament, Resurscle financiare ale Parlamentului sint previzute in bugetul aprobat de acesta Articolul 66 Atribuil de bez .Parlamentul are urmitoarele aributii de baz Adopt legi, hot gi mottuni (.)" Articolul 70 Incompatibilitii st imunitat (3) Deputatul nu poate fi retinut, aresta, perchezitionat, cu exceptia cazurilor Ge infractiune flagrant, sau trimis in judecat8 rd incuviintarea Parlamentulu, dupa ascultarea so" Prevederi relevante ale Legii nr. 39-XIII din 07.04.1994 despre statutul deputatului in Parlament (republicata in Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 59-61, art. 201) sunt urmatoarele: LArt10, canurilor de infractiune flageant, sau trimis In judecat pe cauzA penal oF contraventjonali fir8 ineuviintarea prealabild a Parlamentului dupa ascultarea () Deputatul nu poate fl refinut, aestat, percheritionat eu exceptia (2) Cererea la retinere, arest, percheaitie sau trimitere In judecatd penal ori contraventionalé este adresati Pregedintelui Parlamentului de etre Procurorul General. Presedintele Parlamentuhui oaduce la cunostin{i deputatilorin sedinta publicd in eel mult 7 zie de la parveninea acesteia i o trimite de indat& spre exeminare Comisiei juridice, pentru numisi gf imunitaj, care, in cel mult 15 ale, va constata existen{a unor motive temeinice pentru aprobarea cererii, Hotirirea comisiei este adoptati prin votul seeret a cel putin jumitate plus unu din membrii i. () Procurorul General va depune in comisie toate documentele pe care acesta le soli, fn cae de refuz comisia va face ape in Parlament. (9) Raportul comisiel este supus examindiii si aprobasti tn Parlament imediat, ‘n cel mult 7 le de la prezentarea acestuia, (5) Parlamentul decide asupra cererti Procurorulul General eu votul seeret al majorititii deputatilor asi (6) Actiunea penalé impotriva deputatuli poate fi intentati numai de Procurorul General Prevederi relevante ale Regulamentului Parlamentului, adoptat prin Legea nr. 797-XII din 02.04.1996 (republicata in Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 50, art. 237), sunt urmatoarele: Articolul 94, Inunitatea parlamenter’ (2) Deputatul nu poate fi retin, arestat, perchezitiona, cu exceptia cazurilor de infractiume flagrant, sau trimis tn judecat® rd inowviinarea prealabill Parlamentului, dupa ascultarea sa". Articolul 95, Cererea de ridicare a imunitati parlamentare 4) fn cazul in care deputatul a comis o infractiune sau 0 contraventie, Procurorul General poate cere Parlamentului ridiearea imunitiyii acestuia pentru a efectua misuri procesoale de retinere, perchecijionare, arestare sau ‘timitere in judecat () Cererea de ridieare a imunitatii deputatului in Parlament este adresati Presedintelil Parlamentului (g) Pregedintele Parlamentului aduce Ia cunoslin{a deputatiloreererea in plemul Parlamentului la sedinta urmitoate de la data prezentri acesteia gi o trimite Imediat spre examinare Comisieijuridice, pentru numiri si muita (4) Dacd cererea Procurorului General previauti 1a alin.2) a parvenit in Parlament in perioada dintze sestuni, aceasta va fi adusi la cunostinta eputatilor la prima geding’ plenaré a sesiunii urmatoare. ) Cererea de ridicare a imunititit deputatului se tnainteaz8 pentru fiecare infracyiune sau contraventle separat Articolul 96, Procedura de examinare 8 cereri Procurorului Genera in Comisiajoridied, pentru numini gi imunitatt (0) Comisia juried, pentru numiti si imunitifi va examina eererea Procurorului General in cet mult 15 zile dupa aducerea acesteia la cunostinja deputatilor de cite Pregedintele Parlamentulul gi va constata existenta sau inexistenfa unor motive temeiniee pentru acceptarea sau respingerea cereri (2) Procuroral General este obligat s& prezinte Comisiei juridiee, pentru numixi siimunitigi documentele reeritoare la caz soliitate de aceasta. (a) Data si locul desigurdeii gedintel Comisiet juridice, pentru numiri imunititi se comunie& Procurorului General si deputatulul in privinga efruia se cere ridicarea imunitil. Absenta nemotivatd a oriedruia dintre i nu impiedie3 (4) Dupt ascultarea cererii Procurorului General si a deputatulul in privinga ceruia se cere ridiearea imunititii, Comisia juridieg, pentru numini si imunitay, ‘cu votul majortitii membrilor ei exprimat secret, adopts o hotitite @ ‘numiri gi imunitii intoemeste un raport care se prezintd Biroulu permanent. (6) Raportul Comisieijuriice, pentru nurnit simunit8yi se inscrie eu prioritate in ordinea dea irma examindsii cererii Procurorului General, Comisia juridied, pentru Articolul 97. Procedura de vidicare a imunitit parlamentare (@) Raportal Comisieijuridice, pentru sumiri g1 imunititi se supune examinsrit si aprobatii de cdtre Parlament in cel mult 7 zile de la prezentarea acestuia Biroului permanent (2) Prezenta la gedinta plenar’ a deputatului in privinga edu se cere ridicarea imunititi este obligatorie, Absenfa motivati a acestuia atrage suspendarea examinivitcereri, Absenta nemotivati a deputatulul nu impiedicd examinarea cereri in lipsa hu 3) Presedintele Comisieijuridice, pentru numiri si imunitat sau un alt membru al acesteia prezinti raportul comisiei pe marginea examingii_ cererit Procuroruivi General. (4) Procurorul General va motiva cererea de ridicare a imunitaii deputatului gi va rispunde la intrebiiile deputatilor, dup care va fi ascultat deputatul in privinfa cituia a fost inaintati cererea de ridicare a imunitai, si el varispunde laintrebairi (6) Inainte de votare, deputafi sint in dreptsi-yi exprime posit asupra cererit Ge ridicare a imunititi deputatului. (6) Parlamental decide asupra ceverii Procurorului General cu votul majoritti deputatilor alesi,exprimat seett (7) La votarea secrets, prevederilear.8 se voraplica in mod corespunzitor. (8) Rezultatele votirii secrete se perfecteazi prin hotirire a Parlamentului, care va incuviinja ridicarea imunititii deputatului sau va respinge cererea Procurorului General. (0) Hotitirea Patlamentului se remite Procurorului General in termen de 3 zile ela data adopt, Prevederi relevante ale Legii nr. 100 din 22.12.2017 cu privire Ja actele normative (publicat in Monitorul Oficial al Republeti Moldova, 2018, nr. 17, art. 34) sunt urmatoarele: Articolul 71, Interpretarea (4) 1a interpretarea aetulut normativ se tine cont de nota informativé care a ‘nsotit proiectul actului normativ respectiv gi de alte documente care permit Jdentificarea voinjei autorititi publice care a adoplat, a aprobat saua emis actul normativ. IV, EXPUNEREA ARGUMENTELOR ADUSE IN SPRISINUL OBLECTULUT SESIZARIL incumstante de fapt: {In gedinta plenard a Parlamentulu din data de 26 septembrie 2019, Procurorul General interimar, Robu Dumitru, a cerut de la tribuna central a Forului Legislativ ridicarea imunititii parlamentare deputatilor Fractiunii parlamentare a Partidului OR, doamnei Tauber Marina si doamnei Apostolova Reghina, pentru invinuirea acestora de participare la devalizarea institutiilorfinanciare [BC .Unibank" SA, BC .Banca Social” SA si BC ,Banca de Economii” SA. Urmare a inaintiriicererit Procurorulwi General interimar privind ridicarea imunititiiparlamentare, Presedintele Parlamentului a soliitat convocarea imediati a sedintei Comisiei parlamentare juridice, numiri st imunititi, tn vederea examinirii cererl si emiteri raportulu, Find intocmit raportul de etre Comisia parlamentar& juridieS, numiri si imunititi, in urma procedurii de votare, tot la 16.09.2019 au fost adoptate hotdrarile Parlamentulul tn privinja celor 2 deputati, find incuviintat ridiearea imunitiii acestora, Motive de drept. Potrivit art. 136 alin, (a) lit. a) din Constitutia Republicii Moldova ~ ,Curtea Constitutional exerciti la sesizare, controlul constitutionalitati (..) hotirdrilor Parlamentuii (7° Potrivit art. 38 alin. (1) it, h) din Codul jurisdictiel constitutionale ~ .Curtea Constitutional. exerciti jurisdictia constitutional la. sesizarea ficurs de fractiunea parlamentari In Hotirarea Cuntit Constitutionale nr. 27 din 17.11.2015, Custea a constatate8, «in temeiul prineipiulué autonomiet regulamentare, prevaizut de art. 64 alin. adi Porlamentul are éreptul de a dispune eu privire la propria organizare gi provedurile de desfisurare a luerSrilor parlamentare. Autonomia Constituti segulamentard constituie expresia statului de drept, 2 prineipilor democratice, insi poate opera exclusiv in limitee stabilite de Legea fundamentals. Astfel, autonomia regulamentard nu poate fi exereitatit in mod discretionar, sbuziv, eu inedilearea atributilor constitufjonale ale Parlementului sau a normelor imperative privind procedura parlamentara, in acest context, normele regulamentare reprezintS instrumentele juridice care permit desfigurarea activitiilor parlamentare in scopul indeplinirit_atributilor constitutionale ale forului legislati gi trebuie interpretate si aplicate eu bund credinta sin spititul loiaititit 4,8 de Legea fundamental” (punctele 35-38 din HOC nr. 27 din 17.11.2018). Asadar, Curtea Constitutional’ @ statuat anterior cf este competent de a ssupune controlului de constitutionalitate hotirarile de Parlament, prin prisma respect limitelor autonomici parlamentare sia normelor privind procedura parlamentard, continute in Regulamentul Parlamentului, adoptat prin Legea nr 707-XIII din 02.04.1996. Procedura de ridicare a imunitatii parlamentare deputatilor Tauber Marina si Apostolova Reghina s-a desfiigurat cu grave ineileari ale Legii nr. 39 din 07.04.1994 despre statutul deputatului in Parlament sale Regulamentului Parlamentului adoptat prin Legea nr. 797-X1IL din 02.04.1996, din urmiitoarele considerent Reiesind din art. 10 alin, (2) din Legea despre statutul deputatului in Parlament si art. 95 alin. (1) din Regulamentul Parlamentului, ridicarea imunitit parlamentare se face la cererea Procurorului General. Dupa cum cunoasteti, cu situatia la data adoptitii hotiririlor de Parlament vate, funetia de Procuror General nu este exeretat& de cdtre titular, ci este asigurat interimatul funetiei respective de edtre Robu Dumitru (numit prin decretul Presedintelui Republic Moldova nr. 1292-VIII din 31.07.2019). in ‘acest context, prin prezenta sesizare tinem $8 afirmém cf atributia functionals privind tnaintarea ceretii tn vederea ridicBrit imunitSti parlamentare poate fi cexercitatl doar de edtre titularul functiei de Procuror General, persoana care sigur interimatul neavand astfel de competente. in sprijimul acestei pozti, facem trimitere la Nota informativi la proieetul de lege pentru modificarea art. 1 din Legea nr. 3 din 25.02.2016 eu privire la Procuraturi (prin care au fost introduse alineatele (2') si (24, care reglementeazd interimatul in cazurile de vacanta a funetiei de Procuror General si in temeiul cdrora a fost posibili numirea loi Robu Dumitru in calitate de Procuror General interimar) ~ autorit proiectului au indicat ef .asigurarea interimatulut in eazul vacantiei functiei de Procuror General este 0 solutie temporari care ar asigura preluarea pe o perioada determinati a functiilor manageriale de ciitre o alti persoana”. Copia note informative o anexim la prezenta sesizare Potrivit art, 71 alin, (4) din Legea nr. 100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative,