Sunteți pe pagina 1din 3

Independent Evaluation Commission for assessing the integrity of candidates

for the position of member in the self-administration bodies of judges and prosecutors

Comisia independentă de evaluare a integrității candidaților la funcția


de membru în organele de autoadministrare ale judecătorilor și procurorilor

Decizia nr. 1 din 21 iulie 2022 privind candidatura Judecătorului Gheorghe BALAN, Candidat
la Consiliul Superior al Magistraturii, Colegiul pentru Selecția și Cariera Judecătorilor,
Colegiul de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor și Colegiul disciplinar

Comisia independentă de evaluare a integrității candidaților la funcția de membru în organele de


autoadministrare ale judecătorilor și procurorilor („Comisia”) a deliberat în privat la 21 iulie
2022. Membrii participanți:

1. Herman von HEBEL


2. Victoria HENLEY
3. Nadejda HRIPTIEVSCHI
4. Vitalie MIRON
5. Nona TSOTSORIA
Dna Tatiana RĂDUCANU a fost recuzată de la această chestiune și nu a participat.
Comisia emite următoarea decizie, care a fost adoptată la acea dată:
Faptele
Judecătorul Gheorghe BALAN, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani („candidatul”) este
candidat pentru funcția de membru al Consiliului Superior al Magistraturii, Colegiul pentru
Selecția și Cariera Judecătorilor, Colegiul de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor și Colegiul
disciplinar
La 8 iulie 2022, Comisia a trimis candidatului o solicitare pentru completarea și depunerea
Declarației de avere și interese personale pentru ultimii 5 ani, conform articolului 9 alin. 2 din
Legea nr. 26/2022 privind unele măsuri aferente selectării candidaților la funcția de membru în
organele de autoadministrare ale judecătorilor și procurorilor (denumită în continuare „Legea nr.
26/2022”). Declarația include și lista persoanelor apropiate din sistemul judecătoresc, al
procuraturii și serviciul public, după cum prevede același articol. Declarația candidatului urma
să fie returnată Comisiei până la 15 iulie 2022.

La 8 iulie 2022, Comisia a primit următorul mesaj din partea candidatului:

„Prin prezenta Vă aduc la cunoştinţă că, din cauza volumului exagerat de mare de lucru
(necesitatea redactării mai multor acte judecătoreşti) şi , sunt în imposibilitate
absolută de a prezenta până la sfârşitul zilei de 15 iulie 2022 declaraţia de avere şi interese
personale pentru perioada de 5 ani expediată în adresa mea.
Începând cu data de 01 august 2022 mă voi afla în concediu de odihnă anual şi voi prezenta
declaraţia de avere şi interese personale pentru perioada de 5 ani solicitată, precum şi voi
răspunde, în caz de necesitate, la toate întrebările, care-mi vor fi adresate”

În prima zi de lucru următoare, 11 iulie 2022, Secretariatul Comisiei a răspuns după cum
urmează:

Bld. Ștefan cel Mare și Sfînt 180, Etaj/Floor 12, Birou/Office #1200 secretariat@vettingmd.com
Chisinau, Moldova MD-2004 tel: +373 22 820883
„Comisia independentă de evaluare a integrității candidaților la funcția de membru în organele
de autoadministrare ale judecătorilor și procurorilor (în continuare "Comisia") a primit e-mailul
dumneavoastră prin care informați Comisia cu privire la intenția dumneavoastră de a nu
depune declarația de avere și de interese personale pe o perioadă de 5 ani (declarația), conform
art. 9 alin. 2 al Legii nr. 26/2022, în termen de 7 zile de la solicitarea Comisiei, și anume până
pe 15 iulie 2022.

Prin prezenta, Comisia vă atrage atenția asupra faptului că termenul de 7 zile pentru completarea
și depunerea declarației este prevăzut de lege (art. 9 alin. 2 din Legea nr. 26/2022), iar legea nu
prevede posibilitatea unei prelungiri.

Pentru a facilita procesul, Comisia expediat proiectul formularului declarației la 2 iunie 2022
tuturor candidaților prin e-mail și l-a plasat pe pagina de Facebook a Comisiei, astfel încât
candidații să poată începe să colecteze și să pregătească toate datele necesare, începând cu 3 iunie
2022, să adreseze orice îngrijorare/întrebare semnificativă și să fie pregătiți să completeze
declarația în termenul prevăzut de lege atunci când Comisia o va expedia. Suplimentar, în cadrul
conferinței de presă a Comisiei și a întâlnirii online cu candidații din 16 iunie 2022, Comisia a
informat candidații că declarațiile vor fi trimise la începutul lunii iulie 2022, prioritari în procesul
de evaluare fiind candidații pentru Consiliul Superior al Magistraturii. Comisia a luat toate
măsurile pe care le-a putut lua pentru a oferi candidaților un termen rezonabil pentru a se pregăti
pentru completarea declarației, astfel cum prvede Legea nr.26/2022.

De asemenea, Comisia vă atrage atenția asupra faptului că, potrivit art. 9 alin.2 din Legea
26/2022, “neprezentarea în termen a declarațiilor constituie temei pentru constatarea de către
Comisie a nepromovării evaluării”.

După cum se menționează în scrisoarea Secretariatului către candidat, Comisia a trimis


candidaților un proiect de formular de declarație la 2 iunie 2022 pentru a le permite să înceapă
colectarea de date și să abordeze orice probleme sau preocupări. Versiunile preliminare și finale
ale formularului de declarație au fost aproape identice în ceea ce privește datele necesare pentru
a fi declarate. Singura completare au fost câteva coloane adăugate la secțiunea formularului de
declarație referitoare la călătoriile candidaților, pentru a obține mai multe detalii despre călătorii.

Comisia nu a primit nicio declarație de la candidat la 15 iulie 2022. În prima zi lucrătoare ce a


urmat, 18 iulie 2022, Secretariatul a notificat candidatul prin e-mail că nu a fost primită nicio
declarație. În aceeași zi, candidatul a răspuns după cum urmează: „La data de 08.07.2022 am
expediat în adresa Comisiei o cerere cu următorul conținut:” cu o copie a mesajului său din 8
iulie 2022, citat mai sus, atașată.

Comisia a trimis solicitări de depunere a declarațiilor de avere către douăzeci și șapte de candidați
pentru Consiliul Superior al Magistraturii la 8 iulie 2022. Toți douăzeci și șase, în afară de
candidat, au respectat în mod satisfăcător termenul de 15 iulie 2022.
egea
Articolul 9 alin.2 din Legea nr. 26/2022 prevede că, la inițierea procedurii de evaluare, Comisia
solicită candidatului să depună o declarație de avere și interese personale și o declarație privind
lista persoanelor apropiate din sistemul judecătoresc, al procuraturii și serviciul public.
„Declarațiile menționate urmează a fi prezentate în termen de 7 zile de la solicitare. Neprezentarea
în termen a declarațiilor constituie temei pentru constatarea de către comisie a nepromovării
evaluării.”
Decizia
În baza articolului 9 alin.2 din Legea nr. 26/2022, Comisia concluzionează că candidatul nu a
promovat evaluarea în baza nedepunerii în termen a declarației de către candidat.

Articolul 9 alin.2 din Legea nr. 26/2022 nu identifică niciun temei care să scuze o depunere
tardivă. În opinia Comisiei, ar fi necesară o demonstrare a unei cauze extraordinare ar fi necesară
pentru a scuza o depunere tardivă, în special circumstanțe de o asemenea natură încât, dacă nu
sunt luate în considerare, ar echivala cu o nedreptate gravă pentru candidat.
Motivele invocate de candidat pentru nerespectarea termenului, și în schimb informarea Comisiei
doar că declarația sa va fi prezentată la o dată neprecizată în luna următoare, au fost volumul
excesiv de munca (necesitatea redactării mai multor acte judecatoresti) și .
Niciun motiv nu a fost în continuare detaliat sau fundamentat. În opinia Comisiei, aceste motive
nu constituie circumstanțe extraordinare care să justifice depunerea cu întârziere a declarației
solicitate. Necesitatea redactării mai multor acte judecătorești echivalează cu presiunea obișnuită
a procesului de lucru pentru un judecător și a fost probabil o circumstanță cu care s-au confruntat
mulți candidați. Candidaților li s-a furnizat un proiect al formularului de declarație cu mai mult
de șase săptămâni înainte de termenul limită, pentru a le oferi suficient timp pentru a aduna
informații și a pregăti declarațiile. Toți ceilalți candidați (26) cărora le-a fost trimis formularul de
declarație de avere pentru completare până la data limită de 15 iulie 2022, au putut face acest
lucru. În mod similar, având șase săptămâni pentru întocmirea declarației de avere, nu
poate fi considerată o cauză extraordinară care împiedică candidatul să depună declarația către
termenul limită.
Recurs și publicarea deciziei
Articolul 14 alin.1 din Legea nr. 26/2022 prevede că un candidat are dreptul de a contesta o
decizie a Comisiei în termen de 5 zile de la primirea deciziei.

Articolul 13 alin.7 din Legea nr. 26/2022 prevede că această decizie se expediază la adresa de e-
mail concomitent candidatului și instituției responsabile cu organizarea alegerilor sau a
concursului, care în cazul dat este Consiliul Superior al Magistraturii. Dacă în termen de 48 de
ore de la transmiterea deciziei, candidatul nu notifică Comisia despre refuzul său privind
publicarea deciziei, decizia se publică pe pagina de internet a Consiliului Superior al Magistraturii
în formă depersonalizată, cu excepția numelui și prenumelui candidatului care rămân publice.
Comisia va publica, de asemenea, decizia pe pagina sa web, dacă candidatul nu se opune
publicării.

Întocmit în engleză și tradus în română.

Semnătură: Herman von HEBEL


Președintele Comisiei

S-ar putea să vă placă și