Sunteți pe pagina 1din 8

HOTĂRÂREA Nr.

din 24 iunie 2022 mun. Chişinău

Colegiul disciplinar al notarilor


pe lângă Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova

În componenţa:
Preşedinte: Stahurschi Alexandru
Membrii: Kiseliova Olga
Lupu Mihail
Rusu Cristina
Rusu Lilia
Soltan Roman

Secretarul Colegiului: Bordianu Natalia

Examinând în şedinţă publică din data de 24 iunie 2022 sesizarea Camerei Notariale,
înregistrată cu nr. 2/2022 din 18.03.2022, privind tragerea la răspundere disciplinară a notarului
Olga Bondarciuc, (titular al licenţei pentru exercitarea activităţii notariale nr.157 din 17 aprilie
2001),
Constată:

A. Procedura
1. La originea cauzei examinate se află sesizarea depusă în adresa Colegiului disciplinar al
notarilor de către Camera Notarială, prin care se solicită atragerea la răspundere disciplinară a
notarului Olga Bondarciuc.
2. În temeiul pct. 43 subpct.3) din Regulamentul Colegiului disciplinar al notarilor, aprobat
prin Ordinul ministrului justiției nr.48 din 18.02.2019, dreptul de a sesiza Colegiul şi de a solicita
tragerea la răspundere disciplinară a notarului îl are orice persoană interesată.
3. Prin sesizarea înaintată autorul a invocat încălcarea de către notar a prevederilor articolelor
11 lit.f) și lit.h), 37, 40 alin. (5) din Legea nr.69/2016 cu privire la organizarea activității notarilor.
4. Părțile cauzei disciplinare au fost informate despre data și ora examinării sesizării, fiind
expediat în acest sens scrisoarea nr.10 din 13.06.2022. La fel, citarea a fost făcută și prin
intermediul poștei electronice.
5. În cadrul ședinței publice reprezentantul autorului sesizării nu a fost prezent. Camera
Notarială a solicitat prin scrisoarea nr.196 din 23 iunie 2022 examinarea cauzei în lipsa
reprezentantului acesteia.

1
6. La fel, nici Notarul Olga Bondarciuc nu s-a prezentat în cadrul ședinței Colegiului și nici
nu a comunicat motivele absenței. Potrivit pct.52 din Regulamentul Colegiului disciplinar al
notarilor, aprobat prin Ordinul ministrului justiției nr.48 din 18.02.2019 „În timpul examinării
cauzei disciplinare, prezenţa notarului este obligatorie. Notarul poate solicita, pentru motive
temeinice, amînarea examinării cauzei disciplinare pentru o dată ulterioară sau poate solicita
examinarea în lipsa sa. Dacă notarul lipseşte nejustificat de la şedinţă, Colegiul poate să decidă
examinarea cauzei disciplinare în lipsa lui.”.
7. Avînd în vedere obiectul sesizării, toate circumstanțele și materialele anexate la dosar,
Colegiul disciplinar a decis examinarea sesizării în lipsa notarului.

B. Argumentele autorului sesizării

8. În sesizare înaintată de către Camera Notarială se invocă mai multe încălcări comise de către
notarul Olga Bondarciuc pasibile de răspundere disciplinară, și anume:
- absența de la birou;
- neîntrunirea numărului de ore stabilite de lege de participare la cursuri de instruire;
- neachitarea contribuțiilor obligatorii în bugetul Camerei Notariale;
- neprezentarea rapoartelor prevăzute de lege și nerespectarea hotărîrilor organelor
profesionale.
9. Cu referire la primul aspect, se susține că potrivit Legii nr.69/2016 notarul trebuie să
informeze Camera Notarială despre o absență cu durata mai mare de 3 zile lucrătoare consecutive,
iar în decursul unui an calendaristic, absența notarului de la birou nu poate depăși în total 50 de
zile lucrătoare. Conform prevederilor art. 64, lit.m) și lit.n) din legea menționată, absența
sistematică nejustificată de la birou sau încălcarea sistematică a programului de lucru anunțat,
precum și depășirea termenului de absență de la birou prevăzut la art.40 alin.(5), constituie temei
de răspundere disciplinară a notarului.
10. În urma multiplelor adresări ale cetățenilor către Camera Notarială, cu formularea
plângerilor privind absența notarului de la birou, a solicitărilor Ministerului Justiției nr.05/1712 și
05/1751 din 16.09.2021, nr.05/1429 din 17.09.2021, nr.05/1204 din 08.02.2022 și a demersurilor
organelor de drept, Consiliul Camerei Notariale prin Decizia nr.1 din 08.02.2022 a format Comisia
de control, care a verificat respectarea programului de lucru de către notarul Bondarciuc Olga în
perioada 14.02.2022 – 28.02.2022. Potrivit Actului de verificare din 28.02.2022, s-a constatat că
în perioada 14.02.2022 - 28.02.2022, notarul nu a respectat programul de lucru și nu a comunicat
acest fapt Camerei Notariale.
11. Cu referire la cursurile de instruire, potrivit art.11 lit.h) din Legea nr.69/2016, notarul este
obligat să participe la cursuri cu o durată totală de cel puțin 40 de ore. Reieșind din datele de
evidență a Camerei Notariale, în anul 2021, notarul Bondarciuc Olga, a acumulat 30 de ore de
instruire din totalul de 43 de ore organizate de către Camera Notarială.
12. De asemenea, în sesizare se indică că notarul nu a prezentat raportul privind activitatea
profesională pentru anul 2021 și nu și-a onorat obligația legală de achitare a cotei de contribuție
obligatorie în mărimea și modul determinat de Adunarea generală a notarilor, acumulând o datorie
pentru o perioadă mai mare de 3 luni de la scadență.
13. Toate cele indicate, potrivit art.64 lit. c), e), g), m) și n) din Legea nr.69/2016, constituie
temeiuri de atragere la răspundere disciplinară a notarului.

2
C. Argumentele notarului

14. Prin adresările remise notarului prin intermediul poștei electronice din data de 12.04.2022
și 12.05.2022 i s-a solicitat prezentarea opiniei, documentelor şi a altor probe pertinente pentru
elucidarea faptelor invocate în sesizare. La aceste din urmă solicitări notarul nu a răspuns.

D. Aprecierea Colegiului

15. Examinînd materialele cauzei și cele declarate în cadrul ședinței publice, Colegiul constată
că autorul sesizării a pretins în esență faptul că notarul a comis mai multe încălcări ale prevederilor
legale, și anume: (1) absența nemotivată de la birou; (2) neîntrunirea numărului de ore stabilite de
lege de participare la cursuri de instruire; (3) neachitarea contribuțiilor obligatorii în bugetul
Camerei Notariale; (4) neprezentarea rapoartelor prevăzute de lege și nerespectarea hotărîrilor
organelor profesionale.
16. În continuare Colegiul va examina pretențiile invocate, după cum urmează infra.

- Cu referire la absența nemotivată de la birou

17. Potrivit Legii nr.69/2016 cu privire la organizarea activității notarilor, notarul este obligat
să activeze pe teritoriul de activitate pentru care a promovat concursul de suplinire a locurilor
vacante de notar și să dețină un birou cu sediul înregistrat în acest teritoriu. Notarul dispune de un
singur birou şi stabileşte în mod independent amplasarea acestuia în limitele teritoriului de
activitate pentru care a promovat concursul.
18. De asemenea, potrivit legii biroul notarului trebuie să fie deschis cel puţin 25 de ore pe
săptămînă. Notarul își stabileşte singur programul de lucru şi îl aduce la cunoştinţa Camerei
Notariale şi a Ministerului Justiţiei. Programul de lucru este afişat la sediul biroului.
19. Articolul 40 alin. (1) din Legea nr.69/2016 stabilește situațiile în care notarul poate absenta
de la birou iar alin. (2) stabilește că despre o absenţă cu durata mai mare de 3 zile lucrătoare
consecutive notarul trebuie să informeze Camera Notarială. Totodată, în decursul unui an
calendaristic, absenţa notarului de la birou nu poate depăşi în total 50 de zile lucrătoare,
exceptînd aflarea sa în concediu de maternitate sau incapacitatea temporară de muncă.
20. În speță, Colegiul observă că în adresa Camerei Notariale au fost formulate mai multe
plîngeri din partea persoanelor fizice și juridice privind absența de la birou a notarului Olga
Bondarciuc. La fel, Camera Notarială a fost sesizată și de către Ministerul Justiției prin adresările
înregistrate cu nr.05/1712 și 05/1751 din 16.09.2021 și nr.05/1204 din 09.02.2022. În scrisorile
Ministerului Justiției (acestea au fost anexate la sesizare) se menționează că acesta a recepționat
mai multe petiții de la cetățeni în care se invocă că pe parcursul unei perioade îndelungate sunt în
imposibilitate de a-și ridica actele (copii ale actelor) notariale, sau de a-și finaliza procedurile de
întocmire a actelor notariale care au demarat anterior (în special actele legate de moștenire). În
particular, Ministerul Justiției face referire la petițiile care datează din 18.08.2021 și 09.09.2021
prin care petiționara (Tamara Zubcu) invocă că în toamna anului 2019 a fost deschisă o procedură
succesorală de către notarul Olga Bondarciuc care nu a fost finalizată din considerentul lipsei
notarului de la birou.
21. La solicitările Ministerului Justiției nr.05/1712 și 05/1751 din 16.09.2021 către Camera
Notarială de a i se comunica cînd ultima dată notarul a informat Camera despre absența sa de la

3
birou, prin scrisoarea nr.268 din 22.09.2021 s-a răspuns că ulterior datei de 16.11.2020 în adresa
organului profesional nu a fost expediată nici o informație în acest sens.
22. La fel, în una dintre scrisorile Ministerului Justiției (nr.05/1204 din 09.02.2022, anexată la
sesizare) se face referire și la un demers al Procuraturii pentru Combaterea Criminalității
Organizate și Cauze Speciale prin care se comunică Ministerului Justiției că prin Încheierea
Judecătoriei Chișinău (sediul Ciocana) din 20.04.2021 s-a dispus în privința notarului Bondarciuc
Olga aplicarea măsurii preventive sub formă de arest preventiv pe un termen de 30 de zile,
considerînd început acest termen din momentul reținerii. Și în legătură cu instrumentarea unei
cauze penale de către organul de urmărire penală a Serviciului Fiscal de Stat, prin demersul nr. 26-
18/2-05/2914 din 18.01.2022 s-a solicitat Ministerului Justiției eliberarea informației despre locul
aflării arhivei notariale a notarului Olga Bondarciuc.
23. Colegiul constată că urmare a tuturor acestor adresări, dar și avînd în vedere că potrivit
art.33 alin. (3) din Legea nr.69/2016 respectarea programului de lucru al biroului notarului se
verifică de către Camera Notarială, prin Decizia Consiliului Camerei Notariale nr.1 din 8 februarie
2022 s-a decis crearea unei Comisii pentru verificarea respectării programului de lucru de către
notarul Olga Bondarciuc (teritoriul de activitate mun. Chișinău) în perioada 14.02.2022 -
28.02.2022.
24. Potrivit Actului de verificare s-a constatat că notarul nu a respectat programul de lucru
afișat la sediul biroului și nu a comunicat acest fapt Camerei Notariale, astfel cum statuează
prevederile legale.
25. Examinând conținutul Actului de verificare, Colegiul observă că membrii Comisiei de
verificare, în perioada 14.02.2022 - 28.02.2022, s-au deplasat la sediul biroului notarial în data de
14.02 - 17.02.2022 și 21.02 - 25.02.2022. În cadrul acestor deplasări s-a constatat că biroul
notarului Olga Bondarciuc era închis iar apelurile telefonice efectuate la telefonul indicat
transmiteau semnalul că telefonul este deconectat. La deplasarea în data de 17.02.2022 pe ușa
biroului notarial era indicat următorul anunț: „Biroul notarului Bondarciuc Olga temporar nu
activează. Datele de contact 079949997”. Membrii Comisiei de verificare apelînd la acest număr
de telefon au constatat că este numărul de contact al avocatului notarului, Alexandru Tonu, care a
comunicat că nu cunoștea faptul că au fost afișate datele sale și a menționat că notarul Olga
Bondarciuc se află în arest în Belgia.
26. De asemenea, în data de 23.02.2022 Secretarul General al Camerei Notariale a expediat o
scrisoare cu aviz recomandat în adresa notarului Olga Bondarciuc prin care i s-a comunicat despre
absența de la birou și obligația de a informa Camera Notarială despre motivele absenței. La
respectiva scrisoare nu a fost recepționat nici un răspuns.
27. Adițional, în Actul de verificare se indică că Secretarul general al Camerei Notariale a fost
contactat telefonic de către o persoană care s-a prezentat a fi secretara notarului Olga Bondarciuc
și care a pus în discuție modalitatea de transmitere a arhivei notarului.
28. Este de menționat că programul de lucru al notarului Olga Bondarciuc, afișat la sediul
biroului și comunicat Camerei Notariale și Ministerului Justiției este de „Luni – Vineri, orele 09.00
– 17.00”.
29. Având în vedere toate cele menționate supra, Colegiul constată că prevederile legale
privind (1) respectarea programului de muncă și (2) obligația notarului de a informa Camera
Notarială în cazul în care absentează mai mult de 3 zile lucrătoare consecutive au fost încălcate de
către notarul Olga Bondarciuc.

4
30. Mai mult, din materialele sesizării rezultă că notarul a absentat de la birou nu doar în
perioada în care s-a dispus verificare dar și anterior. Or, acest fapt rezultă inclusiv din adresările
Ministerului Justiției către Camera Notarială care datează din septembrie 2021 iar la baza acestor
adresări sunt puse mai multe petiții/demersuri cu date anterioare.
31. Colegiul menționează că notarul este exponentul puterii de stat iar în virtutea autorității
publice cu care este învestit acesta, actele sale se impun în circuitul civil. Prin urmare, anumite
circumstanțe determină persoanele de a solicita copii ale actelor din arhiva notarială iar
imposibilitatea de a le ridica grevează persoana în exercitarea și valorificarea altor drepturi.
32. În speță, Colegiul reține că absența nemotivată a notarului de la birou pentru o perioadă
îndelungată de timp a determinat lezarea drepturilor și intereselor legitime ale persoanelor care au
fost în imposibilitate de a-și ridica pe parcursul acestei perioade anumite acte (copii ale actelor)
notariale, precum și de a-și finaliza unele proceduri notariale începute. La fel, a constituit un
impediment în activitatea organelor de urmărire penală de a face cunoștință cu unele acte din arhiva
notarială.
33. În lumina tuturor circumstanțelor enunțate Colegiul constată că absența de la birou al
notarului Olga Bondarciuc constituie abatere disciplinară potrivit art. 64 lit.m) și lit.n) din Legea
nr.69/2016.

- Cu referire la neîntrunirea numărului de ore stabilite de lege de participare la cursuri de


instruire

34. Potrivit art.11 lit.h) din Legea nr.69/2016, notarul este obligat „să participe anual la
cursuri de instruire cu o durată totală de cel puţin 40 de ore academice”. Articolul 45 lit. f) din
legea menționată stabilește că cursurile de instruire a notarilor sunt organizate de către Camera
Notarială care și ține evidența duratei acestora. Această obligație este statuată și în Statutul
Camerei Notariale adoptat la Adunarea Generală a Notarilor din 18.02.2017 (cu modificările
ulterioare).
35. Colegiul menționează că respectiva obligație a fost impusă de către legiuitor notarilor
având în vedere că activitatea specifică în care sunt implicați impune dezvoltarea continuă a unui
nivel înalt de cunoștințe, profesionalism pentru a contribui la îmbunătățirea calității asistenței
notariale. Formarea continuă a notarilor, alături de alți actori din sectorul justiției este un element
fundamental în contextul evoluțiilor legislative.
36. Prin prisma prevederilor legale, Colegiul susține că persoana care desfăşoară activitate
notarială trebuie permanent să-şi ridice nivelul său profesional, inclusiv să cunoască legislaţia în
vigoare supusă mereu modificărilor.
37. Având în vedere cele enunțate în sesizare, Colegiul constată că notarul Olga Bondarciuc a
acumulat în anul 2021 un număr total de 30 de ore de instruire la următoarele tematici: evaluarea
riscurilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului în activitatea notarilor; rezerva succesorală
conform reglementărilor actuale; transmisia succesorală; legatul; superficia; dreptul de
preemțiune; autentificarea actelor juridice în cadrul procedurii de insolvabilitate.
38. Respectiv, pe parcursul anului 2021 notarul nu a acumulat numărul de ore academice
anuale de instruire, ceea ce constituie temei de atragere la răspundere disciplinară potrivit art. 64
lit.c) din Legea nr.69/2016.

- Cu referire la neachitarea contribuțiilor obligatorii în bugetul Camerei Notariale

5
39. Articolul 11 lit. f) din Legea nr.69/2016 stabilește obligația notarului de a achita toate
plăţile obligatorii aferente activităţii notariale în condiţiile legii. Prevederi detaliate privind
obligația achitării contribuției obligatorii sunt instituite și în Statutul Camerei Notariale. Astfel,
potrivit art.8 din Statut, membrii Camerei Notariale au obligația de a achita, la termen, contribuţiile
obligatorii ale notarilor, stabilite pentru formarea bugetului Camerei Notariale, precum şi
obligaţiile financiare la celelalte organe ale Camerei Notariale. Or, bugetul Camerei Notariale este
format din contribuţiile obligatorii ale notarilor, precum şi din alte surse neinterzise de lege. La
fel, art.10 stabilește că notarii au obligația să plătească la termen cota de contribuție obligatorie a
notarului, sub sancțiunea disciplinară prevăzută de lege.
40. Autorul sesizării a indicat că potrivit Actului de verificare a achitărilor la data de
11.03.2022 (este anexat la sesizare), notarul a acumulat o datorie de 3599 lei pentru o perioadă
mai mare de 3 luni de la scadență.
41. Respectiv, Colegiul constată că potrivit art.64 lit.e) din Legea nr.69/2016 acest fapt
constituie temei de atragere la răspundere disciplinară a notarului.

- Cu referire la neprezentarea rapoartelor prevăzute de lege și nerespectarea hotărîrilor


organelor profesionale

42. Potrivit art. 37 din Legea nr.69/2016, odată în an, notarul prezintă la Camera Notarială un
raport privind activitatea sa profesională, în forma și în termenul stabilite de Camera Notarială.
După totalizarea rapoartelor notarilor, Camera Notarială prezintă la Ministerul Justiţiei raportul
anual privind activitatea notarială pe ţară.
43. În sesizare a fost indicat că prin Decizia Consiliului Camerei Notariale nr.2 din 12.11.2019
s-a decis că notarii vor prezenta Camerei, până la data de 1 februarie, rapoartele de activitate
profesională completate conform formei aprobate.
44. Colegiul reține că Camera Notarială este organul de autoadministrare al notarilor, de
promovare şi apărare a intereselor colective ale acestora, precum şi un garant al independenței
notarilor și al calității asistenței notariale. Fiind investit prin lege cu anumite competențe de
reglementare și control, Camera a stabilit data până la care notarul urmează să prezinte raportul
anual de activitate și forma acestuia.
45. Colegiul reține obligativitatea respectării de către corpul de notari a deciziilor emise de
Camera Notarială care derivă din prevederile legale.
46. În speță, Colegiul constată că notarul Olga Bondarciuc nu a prezentat Raportul privind
activitatea profesională pentru anul 2021, situație care se circumscrie temeiului de atragere la
răspundere disciplinară prevăzut la art.64 lit.g) din legea menționată supra, și anume
„nerespectarea intenţionată a hotărîrilor organelor profesionale”.

- Concluzii

47. Colegiul reiterează că în virtutea art.8 alin. (1) din Legea nr.69/2016, notarul este
exponentul puterii de stat, împuternicit în modul stabilit de lege în baza licenţei și a ordinului de
învestire cu împuterniciri. Astfel, notarii sunt profesioniști cărora statul lea delegat exercițiul
autorității publice. Faptul că notarul este investit de către stat cu competențe de interes public
rezultă din natura și conținutul activității pe care o prestează acesta. În acest sens, urmează a se
6
reține că faptele autentificate, certificate sau constatate în alt mod de notar în actul sau acțiunea
notarială nu necesită a fi probate ulterior în faţa autorităţilor publice. Respectiv, statul a încredințat
acestei categorii profesionale controlul de legalitate și prezumția de adevăr a actelor încheiate în
fața notarului.
48. Prin prisma prevederilor legale, Colegiul menționează că doar deţinerea unei licenţe,
eliberată în condiţiile stipulate de lege, permite notarului să activeze. Astfel, cu referire la „licență”
Curtea Europeană a Drepturilor Omului și Curtea Constituțională, prin prisma articolul 1 din
Protocolul nr.1 la Convenţia Europeană și art. 46 din Constituție, au reținut că aceasta cade sub
incidența de „bun”.
49. În Hotărârea nr. 15/2013 pentru controlul constituționalității unor prevederi din Legea nr.
1453-XIV din 8 noiembrie 2002, Curtea Constituțională a statuat că deși activitatea notarului nu
constituie o activitate de întreprinzător, deţinerea licenţei dă naştere pentru acesta la o „speranţă
legitimă şi rezonabilă” cu privire la caracterul ei de durată şi la posibilitatea obţinerii avantajelor
ce rezultă din exerciţiul activităţii care-i face obiectul în mod continuu.
50. Totodată, în lumina jurisprudenței Curții Europene, sistarea licenței nu constituie o
încălcare în cazul în care este prevăzută de lege, urmăreşte un scop legitim şi este necesară într-o
societate democratică pentru atingerea acestui scop.
51. Licenţa acordată pentru exercitarea unei profesii liberale, în speță licența de notar, nu este
un drept perpetuu, ci este supus unor restricţii şi condiţii de interes public, de acţiunile notarului
fiind responsabil, în ultimă instanţă, statul, care i-a acordat asemenea împuterniciri, a reglementat
şi a supravegheat activitatea acestuia, conform procedurilor stabilite.
52. În Hotărârea nr. 15/2013 instanța de contencios constituțional a menționat că atribuirea
unor competențe cvasi- exclusive prin lege notarilor nu înseamnă existenţa unei libertăţi absolute
în acţiunile pe care aceştia urmează să le întreprindă în exerciţiul funcţiei. Notarii au obligaţia să
acţioneze în strictă conformitate cu prevederile legale.
53. Prin urmare, exercitarea competențelor de interes public de către notar impune acestuia
exigențe de calitate profesională și standarde de integritate morală.
54. Colegiul reține că profesiei de notar îi sunt caracteristice exigenţe sporite şi
responsabilitate, precum şi supunerea la un regim disciplinar riguros. Legiuitorul a instituit
exigenţe de acces şi de menţinere în respectiva profesie, precum și situațiile de încetare a activității
de notar, inclusiv prin aplicarea unor sancțiuni în caz de nerespectare a cerințelor impuse.
55. În cauza examinată, luînd în considerare toate circumstanțele expuse în sesizare și
documentele anexate, Colegiul constată că faptele notarului, Olga Bondarciuc, cad sub incidența
temeiurilor de atragere la răspundere disciplinară prevăzute în art.64 din Legea nr.69/2016, și
anume temeiurile de la lit. c) [neacumularea numărului de ore academice anuale de instruire];
lit. e) [nevărsarea contribuţiilor obligatorii la contul Camerei Notariale timp de 3 luni de la
scadenţă]; lit. g) [nerespectarea intenţionată a hotărîrilor organelor profesionale]; lit.m)
[absența sistematică nejustificată de la birou sau încălcarea sistematică a programului de lucru
anunţat]; și lit. n) [depăşirea termenului de absenţă de la birou prevăzut la art. 40 alin. (5) ].
56. Colegiul susține că dacă temeiurile statuate la lit.c), lit.e) și lit.g) constituie încălcare a
prevederilor care stabilesc responsabilitățile notarului în raport cu organul profesional (Camera
Notarială), atunci încălcarea temeiurilor de la lit.m) și lit.n) afectează nemijlocit interesul
cetățenilor. Or, absența notarului de la birou și drept consecință privarea cetățenilor de a beneficia
de asistența notarială dar și de a obține anumite copii din arhiva notarială, în special fără a cunoaște

7
data sau perioada de timp cînd vor avea acest acces, duce la imposibilitatea valorificării altor
drepturi.
57. Prin urmare, în temeiul art.66 alin. (1) lit.e), și art.69 alin. (4) din Legea nr.69/2016 cu
privire la organizarea activității notarilor, punctele 59 și 60 din Regulamentul Colegiului
disciplinar al notarilor, aprobat prin Ordinul ministrului justiției nr.48 din 18.02.2019, Colegiul
disciplinar al notarilor,

D E C I D E:

1. Se constată abaterile disciplinare prevăzute de art. 64 lit. c), lit.e), lit.g), lit.m) și lit.n) din
Legea nr.69/2016 cu privire la organizarea activității notarilor, comise de către notarul Olga
Bondarciuc, titular al licenţei pentru exercitarea activităţii notariale nr.157 din 17 aprilie 2001.

2. Se aplică sancțiunea disciplinară prevăzută la art.66 alin. (1) lit.e) din Legea nr.69/2016 cu
privire la organizarea activității notarilor, sub forma retragerea licenței.

3. Hotărîrea Colegiului disciplinar poate fi contestată în ordinea prevăzută în Codul


administrativ.

Preşedinte: Stahurschi Alexandru_ /semnat/ __

Membrii: Kiseliova Olga__/semnat/ __

Lupu Mihail__/semnat/ ______

Rusu Cristina __/semnat/ _____

Rusu Lilia___/semnat/ _____

Soltan Roman ___/semnat/ _____