Sunteți pe pagina 1din 5

______ nr.

______
_______________

Deputat în Parlamentul
Republicii Moldova

Biroului permanent

al Parlamentului Republicii Moldova

În conformitate cu prevederile art. 73 din Constituția Republicii Moldova și art. 47


din Regulamentul Parlamentului adoptat prin Legea nr. 797/1996, se înaintează cu titlu
de inițiativă legislativă, proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 26/2022 privind
unele măsuri aferente selectării candidaților la funcția de membru în organele de
autoadministrare ale judecătorilor și procurorilor

Anexă: Proiectul de lege

Nota informativă

Deputați în Parlamentul Republicii Moldova

Olesea STAMATE

Republica Moldova, MD-2004, Chişinău info@parlament.md


Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt 105 www.parlament.md
Proiect

LEGE
pentru modificarea Legii nr. 26/2022 privind unele măsuri aferente
selectării candidaților la funcția de membru în organele
de autoadministrare ale judecătorilor și procurorilor

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

Art. I. - Legea nr. 26/2022 privind unele măsuri aferente selectării candidaților la
funcția de membru în organele de autoadministrare ale judecătorilor și procurorilor
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2022, nr. 72, art. 103), se modifică după cum
urmează:

1. La articolul 9 alineatul (2), cuvintele „La inițierea procedurii de evaluare” se


exclud.

2. La articolul 10:
alineatul (1) se abrogă;
alineatul (5) se completează în final cu propoziția „Candidatul are obligația să
păstreze confidențialitatea datelor cu caracter personal din materialele evaluării
prezentate de Comisia de evaluare.”
alineatul (8) se abrogă;
alineatul (10) va avea următorul cuprins:
„(10) În cazul în care Comisia de evaluare constată că informaţiile furnizate de
candidat sau de către alte persoane fizice sau juridice în conformitate cu alin.(3) nu
corespund realităţii, aceasta sesizează organele competente în vederea documentării şi
sancţionării presupuselor fapte ilegale.”

3. Articolul 12:
se completează cu alineatul (21) cu următorul cuprins:
„(21) Înregistrarea video a părții publice a audierii se plasează pe pagina web
oficială a Comisiei de evaluare.”;
la alineatul (4) litera d) după cuvintele „integritatea sa” se completează cu cuvintele
„ , dacă a fost în imposibilitate de a le prezenta anterior”.

4. Articolul 13:
la alineatul (5) cuvîntul „serioase” se substituie cu cuvîntul „rezonabile”;

2
alineatul (7) va avea următorul cuprins:
„(7) Decizia Comisiei de evaluare redactată în limba română se expediază
candidatului la adresa de e-mail a acestuia şi instituţiei responsabile de organizarea
alegerilor sau, după caz, a concursului. În aceeași zi, Comisia de evaluarea publică pe
pagina sa web oficială informația dacă candidatul a promovat sau nu evaluarea.”

5. La articolul 14 alineatul (8) litera b), după cuvîntul „contestare” se completează


cu cuvintele „ ,dacă constată existența unor circumstanțe care puteau duce la
promovarea evaluării”

6. La articolul 15 alineatul (1) textul „31 decembrie 2022” se substituie cu textul


„30 iunie 2023”

Art. II. – Prezenta lege intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al
Republicii Moldova.

PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI

3
NOTA INFORMATIVĂ
la proiectul Legii pentru modificarea Legii nr. 26/2022 privind unele
măsuri aferente selectării candidaților la funcția de membru în
organele de autoadministrare ale judecătorilor și procurorilor

La data de 16 martie 2022 au intrat în vigoare prevederile Legii nr. 26/2022 privind
unele măsuri aferente selectării candidaților la funcția de membru în organele de
autoadministrare ale judecătorilor și procurorilor.
Potrivit prevederilor legii menționate, pînă la data de 31 decembrie 2022 Comisia de
evaluare trebuie să evalueze integritatea candidaților la funcțiile vacante din: Consiliul
Superior al Magistraturii, Colegiul pentru selecția și cariera judecătorilor, Colegiul de
evaluare a performanțelor judecătorilor, Colegiul disciplinar al judecătorilor, Consiliul
Superior al Procurorilor, Colegiul pentru selecția și cariera procurorilor, Colegiul de
evaluare a performanțelor procurorilor, Colegiul de disciplină și etică din subordinea
Consiliului Superior al Procurorilor.
Subliniem că, la momentul de față, Comisia de evaluare încă nu a finalizat
evaluarea candidaților la funcțiile vacante din Consiliul Superior al Magistraturii. Drept
urmare, pentru finalizarea acestui exercițiu, precum și pentru evaluarea candidaților la
funcțiile vacante din celelalte instituții indicate în Legea nr. 26/2022, este necesar de a
acorda suficient timp Comisiei de evaluare pentru a-și finisa sarcina trasată de lege. De
asemenea, necesitatea acestor modificări a fost expusă în scrisoarea Comisiei de Pre-
vetting adresată comisiei juridice, numiri si imunități în data de 29.11.2022.
Atragem atenție asupra faptului că termenul prevăzut în art. 15 alin. (1) din Legea
nr. 26/2022 este un termen de aplicare a legii, nu un termen care ar exprima durata
mandatului Comisiei de evaluare. Totuși durata mandatului Comisiei de evaluare este in
mod indirect dependentă de durata aplicabilității legii, or, în afara legii comisia nu poate
activa.
Drept urmare, se propune modificarea termenului respectiv. Această modificare va
fi oportună mai ales în contextul în care Guvernul promovează un proiect de lege ce are
drept scop evaluarea integrității judecătorilor Curții Supreme de Justiție, evaluare care
urmează a fi dată în sarcina aceleiași Comisii de evaluare și va fi realizată potrivit
mecanismului reglementat de Legea nr.26/2022. Astfel, Comisia respectivă va activa
pînă va 30 iunie 2023 pentru a finisa evaluarea tuturor subiecților prevăzuți de lege.
Astfel, se propune prelungirea mandatului Comisiei de evaluare cu încă 6 luni

4
(modificarea art. 15). Această prelungire va fi necesară atît pentru finisarea procedurii de
evaluare a subiecților evaluării stabiliți la art. 2 alin. (1) din Legea nr. 26/2022, cît și
pentru evaluarea judecătorilor CSJ.
Alte modificări vizează procesul de lucru al Comisiei de evaluare. Necesitatea
efectuării acestora derivă din practica curentă a Comisiei, precum și din faptul că la
momentul adoptării Legii nr. 26/2022 a fost practic imposibil de a preîntîmpina toate
dificultățile depistate în practică.
Modificările respective se referă la articolele 9, 10, 12, 13 și 14 din lege și vizează
aspecte ce țin de termenele de procedură stabilite pentru Comisia de evaluare, modul de
lucru cu datele cu caracter personal, precum și modul de publicare a deciziilor Comisiei
și ale înregistrărilor video ale părții publice a audierilor. Modificarea art. 9 este necesară
pentru a exclude neconcordanța între alin. (1) și alin. (2), de fapt primul alineat
referindu-se la inițierea procedurii de evaluare. Excluderea termenului de verificare de
30 zile cu prelungirea maximă cu 15 zile, prevăzute de art. 10 alin. (1) și (8) este
necesară pentru a permite Comisiei de evaluare să verifice informațiile parvenite peste
limitele de timp respective. Experiența curentă a demonstrat că termenul respectiv este
mult prea restrâns și nu permite o evaluare complexă a informației prezentate ulterior.
Introducerea obligației de păstrare a datelor cu caracter personal pentru candidații cărora
li se oferă posibilitatea de a face cunoștință cu materialele evaluării este importantă
pentru a preveni divulgarea datelor terților.
În partea ce ține de evaluarea integrității judecătorilor CSJ vor fi necesare cheltuieli
suplimentare de la bugetul de stat pentru remunerarea membrilor naționali ai Comisiei de
evaluare pentru perioada prelungirii mandatului acestora, adică pentru o perioadă de 6
luni.
Actualmente indemnizația luară a unui membru național al Comisiei de Evaluare
constituie 63 910 lei. Suma necesară pentru achitarea indemnizației respective pentru 3
membri naționali pentru o perioadă de 6 luni va constitui:
(63 910 lei * 3 membri) * 6 luni = 1 150 380 lei.
Cheltuielile necesare pentru achitarea indemnizațiilor menționate vor fi acoperite din
contul mijloacelor financiare prevăzute în propunerile de buget pentru anul 2023 pentru
procesul de evaluare extraordinară a judecătorilor.
Pentru implementarea acestui proiect de lege nu este necesară modificarea cadrului
normativ conex.

Deputați în Parlamentul Republicii Moldova