Sunteți pe pagina 1din 24

Aprobat de către Comisia Națională pentru Integrare Europeană pe data de 4 august 2022

Plan de acțiuni pentru implementarea măsurilor propuse de către Comisia Europeană în Avizul său privind cererea de aderare a
Republicii Moldova la Uniunea Europeană

Nr. Măsură propusă de Acțiuni care urmează a fi implementate Indicatori de Autoritățile din Termen de
Comisia Europeană de către autoritățile Republicii monitorizare Republica realizare
Moldova Moldova
responsabile de
implementare
1. 1.1. Finalizarea etapelor 1. Alinierea cadrului legal în domeniul Legea a intrat în Ministerul Justiției Decembrie
esențiale ale reformei sistemului judiciar la noile prevederi vigoare 2022
cuprinzătoare a sistemului constituționale adoptate prin Legea nr.
de justiție, lansată recent, în 120 din 23 septembrie 2021, inter alia
toate instituțiile din cadrul prin abordarea recomandărilor
lanțurilor de justiție și de Comisiei de la Veneția.
urmărire penală, pentru a le Notă: Opinia Comisiei de la Veneția nr.
asigura independența, 1082/2022 din 20 iunie 2022
integritatea, eficiența, 2. Modificarea cadrului legal privind Legea a intrat în
responsabilitatea și răspunderea disciplinară a vigoare
transparența, inclusiv prin judecătorilor.
utilizarea eficientă a 3. Elaborarea conceptului de modificare a Conceptul elaborat
verificării activelor și a unor acte legislative pentru
supravegherii democratice îmbunătățirea capacității și reformarea
eficace comisiilor de selecție și evaluare a
performanțelor judecătorilor din cadrul
Consiliului Superior al Magistraturii.
4. Modificarea Legii nr. 152/2006 privind Legea a intrat în
Institutul Național al Justiției, inclusiv vigoare
în sensul solicitării declarației de avere
și al instituirii unui mecanism de
verificare a averii și integrității
candidaților la etapa admiterii la
Institutul Național al Justiției.
Notă: Legea nr. 228 din 28 iulie 2022.

1
5. Modificarea Legii cu privire la Legea a intrat în
Procuratură pentru îmbunătățirea vigoare
acesteia, în conformitate cu
recomandările Comisiei de la Veneția
din decembrie 2021.
Notă: Opinia Comisiei de la Veneția nr.
1086/2022 din 20 iunie 2022.
1.2. În special, ocuparea 1. Efectuarea evaluării candidaților la Ministerul Justiției Decembrie
tuturor posturilor vacante funcția de membru al Consiliului Notă: Ministerul 2022
rămase în cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, Consiliului Justiției va fi
Suprem al Magistraturii și în Superior al Procurorilor și al organelor responsabil să
cadrul organismelor sale de specialitate ale acestora (punerea în raporteze cu privire
specializate aplicare a Legii nr. 26 din 10 martie la această acțiune
2022 privind unele măsuri aferente pe baza
selectării candidaților la funcția de informațiilor
membru în organele de colectate de la toate
autoadministrare ale judecătorilor și autoritățile
procurorilor („pre-vetting”)): relevante. În același
a. să finalizeze evaluarea și Evaluarea timp, se înțelege că,
numirea membrilor pentru candidaților pentru în practică,
ocuparea funcțiilor vacante în funcția de membru al acțiunea va fi pusă
Consiliul Superior al CSM și CSP în aplicare de către
Magistraturii (CSM) și finalizată Comisia
Consiliul Superior al independentă de
Procurorilor (CSP); Membrii SCM și evaluare a
CSP numiți în integrității
funcție candidaților la
funcția de membru
b. să lanseze evaluarea organelor Evaluarea în organele de
specializate ale CSM și CSP. candidaților pentru autoadministrare
organele specializate ale judecătorilor și
ale CSM și CSP procurorilor,
lansată Adunarea Generală
a Judecătorilor,
Adunarea Generală

2
a Procurorilor și
Parlament.
2. În toate aceste domenii, 1. Adoptarea proiectului revizuit al Legea a intrat în Comisia Electorală Octombrie
remedierea deficiențelor Codului electoral, aprobat de Comisia vigoare Centrală 2022
identificate de Electorală Centrală prin decizia nr. Notă: Comisia
OSCE/ODIHR și de 550/2022, în conformitate cu Electorală Centrală
Consiliul Europei/Comisia recomandările anterioare ale va fi responsabilă
de la Veneția OSCE/BIDDO și ale Comisiei de la de raportarea
Veneția și cu noul aviz comun al acestei acțiuni pe
acestora privind proiectul revizuit. baza informațiilor
Notă: Proiectul de lege a fost înregistrat colectate de la toate
în Parlament la 13 iulie 2022 cu nr. 288. autoritățile
A fost adoptat în prima lectură la 28 iulie relevante. În același
2022. timp, se înțelege că
proiectul va fi
înregistrat ca
inițiativă a unui
număr de deputați,
Guvernul
(Ministerul Justiției)
va prezenta
Parlamentului
avizul său asupra
proiectului și va
trimite proiectul la
OSCE/BIDDO și la
Comisia de la
Veneția solicitând
avizul comun al
acestora, iar
Parlamentul va
adopta legea.
3. 3.1 Îndeplinirea 1. Modificarea legislației în vederea Legea a intrat în Ministerul Justiției Octombrie
angajamentului de a stabilirii mecanismului de urmărire vigoare 2022
combate corupția la toate penală, judecare și condamnare în lipsa

3
nivelurile prin luarea de persoanelor care se eschivează de la
măsuri decisive în direcția urmărirea penală.
unor anchete proactive și Notă: Legea nr. 189 din 14 iulie 2022.
eficiente, precum și prin 2. Modificarea legislației (Codul de Legea a intrat în Ministerul Justiției Decembrie
obținerea unui bilanț procedură penală și, dacă este necesar, vigoare Centrul Național 2022
credibil al urmăririlor Legea cu privire la Centrul Național Anticorupție
penale și al condamnărilor Anticorupție și Legea cu privire la
procuraturile specializate) pentru a
delimita clar competențele Procuraturii
Anticorupție și ale Centrului Național
Anticorupție în ceea ce privește
corupția la nivel înalt.
3. Îmbunătățirea legislației privind Legea a intrat în Ministerul Justiției Decembrie
măsurile speciale de investigații vigoare 2022
(Codul de procedură penală și Legea
privind activitatea specială de
investigații) în vederea:
- delimitării clare și stricte a activității
speciale de investigații efectuate în cadrul
procesului penal și în afara procesului
penal;
- consolidării și creșterii capacităților
investigative în cadrul procesului penal (pe
dosarele penale) în scopurile prevăzute în
Codul de procedură penală;
- consolidării și creșterii capacităților
investigative în afara procesului penal (pe
dosarele speciale) în scopurile prevăzute în
Legea privind activitatea specială de
investigații nr. 59/2012;
- reglementării unui mecanism eficient de
control (autorizare și verificare) a
măsurilor speciale de investigații dispuse
și efectuate în afara procesului penal.
4. Perfecționarea cadrului normativ Legea a intrat în Ministerul Justiției Iunie 2023
privind avertizorii de integritate vigoare
4
(Legea nr.122/2018 privind avertizorii Centrul Național
de integritate și Hotărârea Guvernului Hotărîrea de Guvern Anticorupție
nr.23/2020 pentru aprobarea a intrat în vigoare Notă: În procesul de
Regulamentului privind procedurile de elaborare a
examinare și raportare internă a proiectului de lege
dezvăluirilor practicilor ilegale) va fi implicat și
Oficiul Avocatului
Poporului.
5. Efectuarea de analize operaționale și Centrul Național
strategice ale actelor de corupție și ale Anticorupție
actelor conexe corupției, precum și ale
faptelor coruptibile:
a. Analiză operativă în cazurile în Numărul de analize Trimestrial
care sunt implicate bunurile efectuate
persoanelor publice în raport cu
veniturile acestora (bunuri
nejustificate, bunuri nedeclarate
și/sau înregistrate la terți, venituri
suspecte), relațiile de rudenie și de
afaceri, activitatea operatorilor
economici în cadrul procedurilor
de achiziții publice etc.
b. Analiză strategică privind Analiza publicată Martie 2023
condamnările adoptate, în cursul
anului 2022, în cauze de corupție și
acte conexe, precum și fapte
coruptibile.
6. Creșterea ponderii cazurilor de Datele statistice Procuratura Ianuarie 2023
corupție investigate ca urmare a pentru anii 2021 și Generală Notă: În
măsurilor proactive. 2022 privind ianuarie 2023
numărul total de va fi
dosare penale prezentată
intentate versus informația
numărul de dosare pentru anul
penale intentate 2022. După
proactiv asta în 2023
5
7. Creșterea ponderii cazurilor de Datele statistice informația va
corupție aduse în instanță în raport cu pentru anii 2021 și fi prezentată
cele investigate. 2022 privind trimestrial.
numărul total de
dosare penale
intentate versus
numărul de dosare
penale transmise în
instanța de judecată
8. Creșterea eficienței procurorilor în Datele statistice
reprezentarea procuraturii în cadrul pentru anii 2021 și
proceselor de judecată, în special în 2022 privind
cazurile de corupție. numărul total de
dosare penale
transmise în instanța
de judecată versus
numărul de dosare
penale finalizate cu
condamnare
3.2 Creșterea substanțială a 1. Asigurarea faptului că niciun proiect de Ponderea proiectelor Cancelaria de Stat Trimestrial
gradului de utilizare a act normativ nu este adoptat de Guvern de acte normative
recomandărilor Centrului fără expertiza anticorupție din partea aprobate de Guvern,
Național Anticorupție; Centrului Național Anticorupție. însoțite de expertiza
anticorupție realizată
de către Centrul
Național
Anticorupție
4. Implementarea 1. Pregătirea conceptului și începerea Conceptul elaborat Ministerul Justiției Decembrie
angajamentului de elaborării cadrului de reglementare 2022
„deoligarhizare” prin intern pentru a asigura Modificarea cadrului
eliminarea influenței „deoligarhizarea” în viața economică, de reglementare
excesive a intereselor politică și publică. În acest scop, inițiată
private asupra vieții analizarea cadrului de reglementare
economice, politice și relevant din alte țări și identificarea
publice bunelor practici (inclusiv cele
reflectate în recomandările
6
organizațiilor internaționale, de
exemplu Comisia de la Veneția).
2. Elaborarea și adoptarea legii cu privire Legea a intrat în Aparatul Iunie 2023
la deoligarhizare, orientată spre vigoare Președintelui RM
susținerea eforturilor de reducere a Notă: Proiectul de
intereselor grupurilor oligarhice în lege va fi elaborat
viața politică, economică și mediatică a către decembrie
statului și diminuarea riscurilor de 2022.
securitate derivate din activitatea
grupurilor oligarhice.
3. Adoptarea și coordonarea unui plan de Planul de acțiuni a Aparatul Iunie 2023
acțiuni cu privire la măsurile de intrat în vigoare Președintelui RM
deoligarhizare.
4. Analiza practicilor internaționale Analiza realizată Consiliul Decembrie
relevante, mecanismelor și cadrelor Concurenței 2022
existente pentru a reduce impactul
negativ al "persoanelor cu influență
substanțială" ("oligarhi") asupra
piețelor.
5. Consolidarea capacităților și Numărul de Comisia Electorală Noiembrie
responsabilităților organului colaboratori angajați Centrală 2022
specializat al Comisiei Electorale în subdiviziunea
Centrale în ceea ce privește specializată
supravegherea și controlul finanțării
partidelor politice și stabilirea Mecanismul de
interconexiunii și colaborării colaborare
interinstituționale între Comisia interinstituțională
Electorală Centrală și alte autorități stabilit
publice responsabile de controlul
financiar.
6. Combaterea concentrării proprietății Consiliul
media și a finanțării netransparente a Audiovizualului
mass-media pentru a garanta Consiliul
pluralismul mediatic: Concurenței
a. Asigurarea transparenței Modificarea la Codul (pentru 4 e.) Decembrie
proprietății mass-media prin serviciilor media 2022
7
publicarea rapoartelor anuale ale audiovizuale, care
furnizorilor de servicii media pe împuternicește CA să
site-ul Consiliului publice rapoartele
Audiovizualului, precum și a furnizorilor, a intrat
rapoartelor analitice elaborate de în vigoare
CA;
Numărul de rapoarte Iunie 2023
anuale ale
furnizorilor de
servicii media
publicate pe site-ul
CA versus numărul
total de furnizori de
servicii media

Numărul rapoartelor Iunie 2023


analitice ale CA
publicate pe site-ul
CA

b. Elaborarea și adoptarea Legea a intrat în Decembrie


modificărilor necesare la Codul vigoare 2022
serviciilor media audiovizuale Notă:
(CSMA) pentru a ajusta cerințele Consultările
de transparență a proprietății la publice se vor
standardele europene și pentru a desfășura în
aborda lacunele legate de sursele septembrie –
de venituri, inclusiv sancțiunile octombrie
pentru refuzul de a divulga 2022.
informații;
c. Revizuirea reglementărilor emise Reglementările Ianuarie 2023
de autoritate (noul model al privind noul model al
raportului anual), introducerea de raportului anual au
noi practici, cum ar fi respingerea intrat în vigoare
rapoartelor care nu informează în
8
mod corespunzător cu privire la Practica de Aprilie 2023
venituri și proprietari beneficiari respingere a
finali; rapoartelor
neconforme
introdusă în
activitatea CA

d. Abordarea problemei preciziei Numărul controalelor Iunie 2023


datelor de măsurare a audienței TV realizate în contextul
pentru a stabili dacă un grup media Concepției serviciilor
deține o poziție dominantă în media și adresărilor
formarea opiniei publice; la Consiliul
Concurenței

e. Abordarea practicilor anti- Analiza pieței Iunie 2023


concurențiale legate de publicitate publicității în RM pe Notă: În partea
și de măsurarea audienței. segmentul ce ține de CA –
audiovizual realizată Februarie
2023

Analiza preliminară a Iunie 2023


activității Notă: În partea
furnizorului de ce ține de CA –
servicii de măsurare Martie 2023
a audienței TV
realizat în cooperare
cu Consiliul
Audiovizualului
7. Consolidarea capacităților Consiliul Iunie 2023
instituționale de monitorizare a Concurenței
comportamentului persoanelor cu
influență excesivă asupra vieții
economice și de combatere a

9
practicilor abuzive utilizate de acestea
pe piețe.
Notă: Consolidarea va include:
a. Modificarea Legii concurenței Legea a intrat în
nr. 183/2012 în vederea vigoare
armonizării legislației RM cu
legislația UE.
b. Modificarea Codului penal în Proiectul legii a fost
vederea combaterii transmis Ministerului
înțelegerilor de cartel. Justiției pentru
promovare

c. Consolidarea cooperării cu Numărul și tipul


instituțiile publice naționale acțiunilor de
(procuratura, Agenția cooperare
Națională pentru
Reglementare în Energetică,
Consiliul Audiovizualului,
Serviciul de Informații și
Securitate), cu Comisia
Europeană (Direcția generală
pentru concurență) și cu
omologii din alte state
(Polonia, România, etc.).
d. Realizarea evaluării externe a Evaluarea externă
capacităților instituționale ale inițiată
Consiliului Concurenței
8. Elaborarea Politicii privind Politica a intrat în Ministerul Iunie 2023
proprietatea de stat vigoare Economiei
(Notă: Aceasta va cuprinde principii, Agenția
măsuri și acțiuni privind o mai bună Proprietății
guvernanță corporativă, Publice
reorganizarea, privatizarea și
lichidarea companiilor neviabile).
9. Îmbunătățirea cadrului de Hotărîrile de Guvern
reglementare privind guvernanța au intrat în vigoare
10
corporativă a întreprinderilor de
stat/societăților cu capital majoritar de
stat, în conformitate cu principiile
Organizației pentru Cooperare și
Dezvoltare Economică (OCDE)
(Notă: Va cuprinde 1) Adoptarea
Hotărârii de Guvern privind
Regulamentul privind modul de
selectare și numire a membrilor
consiliului de administrație și a
comisiei de cenzori a întreprinderilor
de stat și condițiile de remunerare a
acestora; 2) Adoptarea Hotărîrii de
Guvern privind Regulamentul cu
referire la metoda de selecție și
numărul de membri ai consiliului de
administrație și ai comisiei de cenzori
a întreprinderilor de stat (societăți pe
acțiuni și societăți cu răspundere
limitată).
10. Modificarea Legii privind parteneriatul Legea a intrat în
public-privat în vederea îmbunătățirii vigoare
modelului de parteneriat public-privat.
5. 5.1 Consolidarea luptei 1. Conectarea strategiilor RM în Strategia a intrat în Ministerul Decembrie
împotriva criminalității domeniul afacerilor interne cu viziunea vigoare Afacerilor Interne 2022
organizate, pe baza unor UE privind implementarea
evaluări detaliate ale ecosistemului de securitate, cu referire
amenințărilor, a unei la protecția spațiilor publice,
cooperări sporite cu criminalitatea cibernetică, crima
partenerii regionali ai UE și organizată (în special droguri ilicite,
internaționali și a unei mai abuz sexual asupra copiilor, trafic de
bune coordonări a arme de foc), schimbul de informații
autorităților de aplicare a privind securitatea frontierelor,
legii creșterea competențelor și
sensibilizarea.

11
(Notă: Adoptarea primei Strategii de
dezvoltare în domeniul afacerilor
interne pentru anii 2022 - 2030, în
conformitate cu standardele
internaționale înalte).
2. Adoptarea Legii privind securitatea Legea a intrat în Ministerul Decembrie
rețelelor și a sistemelor informatice, în vigoare Economiei 2022
conformitate cu Directiva UE privind Cancelaria de Stat
securitatea rețelelor și a informației (Agenția de
(NIS), în vederea stabilirii unui cadru Guvernare
eficient de securitate cibernetică Electronică,
Serviciul
Tehnologia
Informației și
Securitate
Cibernetică)
3. Elaborarea unor noi mecanisme de Platforma regională a Ministerul Octombrie
cooperare în domeniul aplicării legii UE pentru domeniul Afacerilor Interne 2022
capabile să gestioneze creșterea afacerilor interne
numărului de infracțiuni transnaționale creată
în noul context de securitate, inclusiv
crearea unei axe operative avansate a Conceptul
UE la Chișinău pentru abordări mecanismului de
sincronizate în domeniul afacerilor raportare a abuzurilor
interne. sexuale a intrat în
vigoare
4. Intensificarea transferului reciproc de Rezultatele Ministerul Decembrie
cunoștințe și expertiză între UE și participării la Grupul Afacerilor Interne 2022
Republica Moldova în vederea operativ privind
pregătirii și executării stabile și fără schimbul de
efort adițional a misiunilor informații online cu
operaționale și tactice comune. privire la
înregistrarea
cazurilor sau
fenomenelor de
implicare a
12
refugiaților ucraineni
în activități criminale

Oferirea de sprijin
analitic, consolidarea
capacităților de
analiză a riscurilor,
analiză strategică și
operațională pentru o
mai bună protecție a
refugiaților din
Ucraina, în special a
femeilor și copiilor

Numărul și
categoriile de
activități
operaționale
EMPACT Europol,
la care a participat
RM

Punctul național de
contact pentru arme
și muniții creat
5. Îmbunătățirea cooperării operaționale Numărul de solicitări Ministerul Decembrie
cu agențiile UE și cu Interpolul, de informație trimise, Afacerilor Interne 2022
inclusiv schimbul de informații privind la care a fost primit
tendințele și modelele de creștere, răspuns
creșterea numărului de investigații și
analize comune. Numărul de solicitări
de informație
recepționate, la care
a fost oferit răspuns

13
Numărul de
investigații

Numărul de analize
comune
6. Creșterea ponderii produselor analitice Numărul cazurilor de Procuratura Trimestrial
utilizate pentru evaluarea utilizare a produselor Generală
amenințărilor în vederea inițierii și analitice utilizate în
desfășurării investigațiilor în cazurile trimestrul curent
de crimă organizată (trafic de persoane, versul numărul
trafic de droguri, spălare de bani etc.) pentru trimestrul
precedent
7. Utilizarea mai frecventă a Numărul de cazuri de Procuratura Trimestrial
investigațiilor financiare paralele în utilizare a Generală
cazurile de criminalitate organizată investigațiilor
pentru identificarea și urmărirea penală financiare paralele în
a bunurilor infracționale. trimestrul curent
versus numărul
pentru trimestrul
precedent
8. Creșterea numărului de cazuri legate Numărul de cazuri de Procuratura Trimestrial
de criminalitatea organizată în care utilizare a Generală
sunt utilizate instrumentele de asistență instrumentelor de
juridică internațională (comisii asistență juridică
rogatorii, echipe comune de anchetă, internațională în
schimb de informații spontane etc.) trimestrul curent
versus numărul
pentru trimestrul
precedent
9. Dezvoltarea domeniilor de prevenire și Consolidarea Ministerul Noiembrie
combatere a criminalității cibernetice capacităților Afacerilor Interne 2022
și a criminalității favorizate de internet, operaționale și
inclusiv co-crearea și crearea de strategice ale
algoritmi automatizați pentru OSINT și Direcției investigații
aplicațiile rețelelor de socializare. infracțiuni
informatice din
14
cadrul
Inspectoratului
General al Poliției

Numărul și
categoriile de
activități
operaționale
EMPACT Europol,
la care a participat
RM
5.2 În special, instituirea un 1. Modificarea Codului de procedură Legea a intrat în Ministerul Justiției Decembrie
pachet legislativ privind penală în vederea instituirii unui vigoare 2022
recuperarea activelor și un mecanism extins de confiscare.
cadru cuprinzător pentru Notă: Legea nr. 190 din 21 iulie 2022.
combaterea criminalității 2. Modificarea legislației în vederea Actele normative au Centrul Național Iunie 2023
financiare și a spălării punerii în aplicare a mecanismului de intrat în vigoare Anticorupție
banilor, asigurând confiscare civilă. Ministerul Justiției
conformitatea legislației 3. Adoptarea unui Program național Programul a intrat în Centrul Național Decembrie
privind combaterea spălării pentru recuperarea bunurilor vigoare Anticorupție 2022
banilor cu standardele infracționale în vederea dezvoltării
Grupului de Acțiune unui mecanism eficace și eficient de
Financiară Internațională înghețare, sechestrare, confiscare și
(GAFI) capitalizare a activelor infracționale.
4. Modificarea Legii cu privire la Legea a intrat în Ministerul Justiției Decembrie
prevenirea și combaterea spălării vigoare Serviciul 2022
banilor și finanțării terorismului în Prevenirea și
vederea transpunerii în legislația Combaterea
națională a prevederilor celei de-a Spălării Banilor
cincea directive UE privind
combaterea spălării banilor și a
implementării recomandărilor
Moneyval.
5. Aprobarea legislației secundare în Actele normative au Serviciul Iunie 2023
vederea punerii în practică a intrat în vigoare Prevenirea și
15
dispozițiilor Legii modificate cu Combaterea
privire la prevenirea și combaterea Spălării Banilor
spălării banilor și finanțării
terorismului.
6. 6.1 Creșterea capacității de a 1. Consolidarea unităților de elaborare a Analiza funcțională Cancelaria de Stat Martie 2023
realiza reforme și de a politicilor din cadrul autorităților va fi finalizată până Ministerul
furniza servicii publice de publice centrale, în urma realizării în decembrie 2022 Finanțelor
calitate, inclusiv prin analizei funcționale a acestora, bazată
accelerarea implementării pe metodologia SIGMA. Creșterea numărului
reformei administrației de angajați în
publice; evaluarea și unitățile de elaborare
actualizarea strategiei de a politicilor (numărul
reformă a administrației de persoane)
publice 2. Continuarea procesului de Cel puțin 32 de Cancelaria de Stat Decembrie
transformare a guvernării electronice servicii publice Notă: Cancelaria de 2022
prin digitalizarea serviciilor publice, cu implementate pe stat va fi
accent pe furnizarea serviciilor publice platforma electronică responsabilă de
în format electronic în mod implicit de dezvoltare a raportarea acestei
(digital-first) și pe primirea rezultatului serviciilor , acțiuni pe baza
furnizării serviciilor publice în format excluzând solicitarea informațiilor
electronic (digital-by-default). documentelor de colectate de la toate
confirmare, dacă instituțiile relevante,
datele conținute în inclusiv Agenția
aceste documente Guvernare
sunt disponibile în Electronică, Agenția
resursele Servicii Publice și
informaționale și pot prestatorii de
fi utilizate sau servicii publice,
furnizate prin conform
intermediul Nomenclatorului
platformei de integrat al
interoperabilitate serviciilor publice
administrative
Cel puțin 34 de (Hotărîrea
servicii publice Guvernului nr.
integrate cu Serviciul 670/2020).
16
guvernamental de
livrare MDelivery

Cel puțin 63 noi


Centre Unificate de
Prestare a Serviciilor
(CUPS) instituite
6.2 Evaluarea și actualizarea 1. Aprobarea unei noi Strategii de Strategia a intrat în Cancelaria de Stat Decembrie
strategiei de reformă a reformă a administrației publice în vigoare 2022
administrației publice urma consultării tuturor părților
interesate relevante (Notă: 1) Strategia
va acoperi atât administrația centrală,
cât și cea locală. Printre altele,
Strategia va aborda problema
atragerii și menținerii funcționarilor
publici profesioniști, inclusiv prin
intermediul unei reforme salariale. 2)
A fost evaluată Strategia privind
reforma administrației publice pentru
perioada 2016 - 2022).
2. Implementarea Foii de Parcurs Ponderea acțiunilor Cancelaria de stat Iunie 2023
revizuită CG/MON(2021)18-04 realizate in termenul Ministerul
privind democrația locală și regională stabilit în Foaia de Finanțelor
în RM, semnată de Guvernul RM cu parcurs, %
Congresului Autorităților Locale și
Regionale al Consiliului Europei 15
aprilie 2021.
7. Finalizarea reformei 1. Asigurarea transparenței procesului de Regulamentul cu Ministerul Octombrie
gestionării finanțelor inițiere, desfășurare și atribuire a privire la achizițiile Finanțelor 2022
publice, inclusiv contractelor de achiziții publice de publice de valoare
îmbunătățirea achizițiilor valoare mică. mică a intrat în
publice la toate nivelurile de vigoare
guvernare 2. Stabilirea unei proceduri de Hotîrîrea Guvernului Ministerul Septembrie
identificare a proiectelor de investiții cu privire la Finanțelor 2022
publice eligibile și extinderea sferei de proiectele de
acoperire a cadrului existent de investiții capitale
17
gestionare a investițiilor publice pentru publice a intrat în
a include proiecte implementate de vigoare
bugetul de stat, proiecte cu finanțare
externă și fonduri extrabugetare.
3. Aprobarea unei noi Strategii de Strategia a intrat în Ministerul Decembrie
dezvoltare a managementului vigoare Finanțelor 2022
finanțelor publice bazată pe dovezi și
pe principiile bunei guvernanțe.
8. Creșterea implicării 1. Asigurarea funcționării platformelor Numărul de Cancelaria de Stat Iunie 2023
societății civile în procesele consultative permanente la nivelul reprezentanți ai
decizionale de la toate autorităților publice centrale în vederea organizațiilor
nivelurile implicării reprezentanților societății societății civile care
civile în procesul de elaborare și participă la grupurile
promovare a politicilor publice de către de lucru la nivelul
Guvern. autorităților

Numărul de
organizații ale
societății civile
implicate în procesul
de consultare publică

Raportul anual al
Cancelariei de Stat
privind transparența
în procesul
decizional publicat
2. Adoptarea unui Regulament privind Regulamentul a Noiembrie
mecanismul de finanțare intrat în vigoare 2022
nerambursabilă a proiectelor
organizațiilor nonprofit în vederea
consolidării sustenabilității financiare
a societății civile.
3. Aprobarea noului concept cu privire la Concept adoptat Mai 2023
viziunea de dezvoltare a societății
civile, elaborat în rezultatul evaluării
18
ex-post a Strategiei de dezvoltare a
societății civile pentru perioada 2018 –
2020
4. Lansarea și operaționalizarea unei Platforma lansată și Secretariatul Iunie 2023
platforme permanente de cooperare cu operațională Parlamentului
societatea civilă
5. Adoptarea unei noi legi cu privire la Legea a intrat în Ministerul Justiției Iunie 2023
accesul la informațiile de interes vigoare
public, prin care se va asigura:
- punerea accentului pe transparența
proactivă (dezvăluirea informațiilor de
interes public din oficiu, prin publicarea
acestora pe pagina web oficială a entităților
publice);
- prevederea unei liste mai desfășurate de
subiecți care vor avea calitatea de furnizori
de informații;
- reglementarea unor proceduri mai clare în
privința accesului la informații la cerere –
termenele de examinare, modalitatea
dezvăluirii informației, precum și
modalitatea respingerii cererii sau
refuzului în acordarea accesului la
informație, forma respingerii sau refuzului,
etc.
9. Consolidarea protecției 1. Modificarea cadrului legal în domeniul Legea a intrat în Ministerul Justiției Decembrie
drepturilor omului, în nediscriminării și asigurării egalității vigoare 2022
special în cazul grupurilor (modernizarea Legii privind
vulnerabile, și solidificarea prevenirea și combaterea discriminării,
angajamentelor de a consolidarea Consiliului pentru
consolida egalitatea de gen prevenirea și eliminarea discriminării
și de a combate violența și asigurarea egalității (în viitor -
împotriva femeilor Consiliul pentru egalitate)), prin care
se va asigura:
- precizarea și reglementarea mai clară a
competenței Consiliului;
19
- extinderea criteriilor de nediscriminare;
- îmbunătățirea colectării de date în
materia egalității, nediscriminării și
diversității, monitorizarea, evaluarea și
raportarea anuală a rezultatelor;
- consolidarea cadrului instituțional în
domeniu, în vederea asigurării unei mai
bune implementări a principiului egalității
și nediscriminării).
Notă: Proiectul a fost înregistrat în
Parlament la 14 iulie 2022 cu nr. 304.
2. Modificarea cadrului legal în scopul Legea a intrat în
fortificării capacităților instituționale și vigoare
funcționale ale instituției Avocatul
Poporului (Ombudsman), inter alia
prin abordarea recomandărilor
Comisiei de la Veneția.
Notă: Proiectul de lege a fost înregistrat în
Parlament la 30 iulie 2020 cu nr. 267. A
fost adoptat în prima lectură la 21 iulie
2022.
3. Adaptarea legislației penale și Legea a intrat în
procedurale (civile și penale) la vigoare
dispozițiile Convenției Consiliului
Europei privind prevenirea și
combaterea violenței împotriva
femeilor și a violenței domestice
(Convenția de la Istanbul) și ale
Convenției Consiliului Europei pentru
protecția copiilor împotriva exploatării
sexuale și a abuzurilor sexuale
(Convenția de la Lanzarote).

20
4. Adoptarea unui nou Program național Programul a intrat în Ministerul Muncii Mai 2023
de prevenire și combatere a violenței vigoare și Protecției Sociale
față de femei și a violenței în familie,
care va include măsuri de îndeplinire a
angajamentelor asumate în cadrul
Convenției de la Istanbul.
5. Adoptarea unui nou Program național Programul a intrat în Decembrie
privind egalitatea de gen, care va vigoare 2022
include abordarea reducerii riscurilor
asociate inegalității în diferite sectoare
ale vieții sociale.
6. Adoptarea unui nou Program național Programul a intrat în Decembrie
de ocupare a forței de muncă, care va vigoare 2022
consolida măsurile active de ocupare a
forței de muncă pentru integrarea pe
piața muncii a persoanelor care au
nevoie de sprijin suplimentar în
ocuparea forței de muncă.
7. Adoptarea unui Program pentru Programul a intrat în Agenția Relații Decembrie
perioada 2022 - 2025 privind vigoare Interetnice 2022
implementarea Strategiei de Notă: Agenția
consolidare a relațiilor interetnice După intrare în Relații Interetnice
pentru perioada 2017 – 2027. vigoare a va fi responsabilă
Programului se vor de raportare. În
utiliza indicatorii același timp, se
adiționali: înțelege că
- Numărul organelor Ministerul Educației
consultative create la și Cercetării va
nivel local și gradul promova adoptarea
de implicare în acestor documente
analiza agendei de la nivel
discuții relevante ; guvernamental.
- Numărul
companiilor de
informare și
promovare a
21
importanței de
studiere a limbii
române, numărul
persoane implicate în
procesul de studiere
a limbii române ;
- Numărul de
evenimente de
promovare a limbilor
minorităților
naționale, numărul
de acțiuni
(concursuri,
festivaluri,
olimpiade, programe
de mobilizare a
tinerilor, etc.)
desfășurate ;
- Numărul de
evenimente/companii
de promovare a
diversității în
societate organizate,
programe TV și
audio difuzate,
materiale distribuite
prin rețele sociale
etc. ;
- Volumul de emisie
al programelor
multilingve.
Numărul de
programe TV și radio
multilingve.

22
8. Adoptarea unui Program pentru Programul a intrat în Decembrie
susținerea populației de etnie romă vigoare 2022
pentru anii 2022 – 2025.
După intrare în
vigoare a
Programului se vor
utiliza indicatorii
adiționali:
- Numărul de acțiuni
realizate pentru
dezvoltarea
colaborării
mediatorilor
comunitari și
comunităților de
romi cu specialiștii
din domeniile
educației, sănătății
publice, asistenței
sociale, ocupării în
cîmpul muncii,
poliției ;
- Numărul de copii
romi incluși în
programe de
învățămînt preșcolar,
primar, gimnazial,
liceal, învățămăntul
dual, superior ;
- Numărul de romi
incluși în programe
de reintegrare și
plasați în cîmpul
muncii ;
- Numărul de sesiuni
de informare
23
necesitatea/beneficiul
participării populației
de etnie romă la
Recensămîntul
Populației și al
Locuitorilor (RPL) ;
- Numărul de
instruiri organizate și
informarea
funcționarilor
publici, mediatorilor
comunitari,
populației de etnie
romă în vederea
realizării
competențelor ce
vizează cazurile de
discriminare și
instigare la ură
interetnică în rîndul
populației de etnie
romă.

24