Sunteți pe pagina 1din 13

Plan de acțiuni pentru implementarea măsurilor propuse de către Comisia Europeană în Avizul său privind cererea de aderare a

Republicii Moldova la Uniunea Europeană

Nr. Măsură propusă de Comisia Acțiuni care urmează a fi implementate de către Autoritățile din Termen de
Europeană autoritățile Republicii Moldova Republica Moldova realizare 1
responsabile de
implementare
1. 1.1. Finalizarea etapelor esențiale 1. Alinierea cadrului legal în domeniul sistemului Ministerul Justiției Decembrie 2022
ale reformei cuprinzătoare a judiciar la noile prevederi constituționale
sistemului de justiție, lansată adoptate prin Legea nr. 120 din 23 septembrie
recent, în toate instituțiile din 2021, inter alia prin abordarea recomandărilor
cadrul lanțurilor de justiție și de Comisiei de la Veneția.
urmărire penală, pentru a le 2. Modificarea cadrului legal privind răspunderea
asigura independența, integritatea, disciplinară a judecătorilor.
eficiența, responsabilitatea și 3. Elaborarea conceptului de modificare a unor acte
transparența, inclusiv prin legislative pentru îmbunătățirea capacității și
utilizarea eficientă a verificării reformarea comisiilor de selecție și evaluare a
activelor și a supravegherii performanțelor judecătorilor din cadrul
democratice eficace Consiliului Superior al Magistraturii.
4. Modificarea Legii nr. 152/2006 privind Institutul
Național al Justiției, inclusiv în sensul solicitării
declarației de avere și al instituirii unui mecanism
de verificare a averii și integrității candidaților la
etapa admiterii la Institutul Național al Justiției.
5. Modificarea Legii cu privire la Procuratură
pentru îmbunătățirea acesteia, în conformitate cu
recomandările Comisiei de la Veneția din
decembrie 2021.
1.2. În special, ocuparea tuturor 1. Efectuarea evaluării candidaților la funcția de Ministerul Justiției Decembrie 2022
posturilor vacante rămase în membru al Consiliului Superior al Magistraturii, Notă: Ministerul
cadrul Consiliului Suprem al Consiliului Superior al Procurorilor și al Justiției va fi
Magistraturii și în cadrul organelor de specialitate ale acestora (punerea în responsabil să
organismelor sale specializate aplicare a Legii nr. 26 din 10 martie 2022 privind raporteze cu privire la
unele măsuri aferente selectării candidaților la această acțiune pe
funcția de membru în organele de baza informațiilor
1
În cazurile în care actele normative au fost adoptate, termenul de realizare înseamnă termenul de intrare în vigoare al actului.
1
autoadministrare ale judecătorilor și procurorilor colectate de la toate
(„pre-vetting”)): autoritățile relevante.
a. să finalizeze evaluarea și numirea În același timp, se
membrilor pentru ocuparea funcțiilor înțelege că, în
vacante în Consiliul Superior al practică, acțiunea va
Magistraturii (CSM) și Consiliul Superior fi pusă în aplicare de
al Procurorilor (CSP); către Comisia
b. să lanseze evaluarea organelor independentă de
specializate ale CSM și CSP. evaluare a integrității
candidaților la funcția
de membru în
organele de
autoadministrare ale
judecătorilor și
procurorilor,
Adunarea Generală a
Judecătorilor,
Adunarea Generală a
Procurorilor și
Parlament.
2. În toate aceste domenii, 1. Adoptarea proiectului revizuit al Codului Comisia Electorală Octombrie 2022
remedierea deficiențelor electoral, aprobat de Comisia Electorală Centrală Centrală
identificate de OSCE/ODIHR și prin decizia nr. 550/2022, în conformitate cu Notă: Comisia
de Consiliul Europei/Comisia de recomandările anterioare ale OSCE/BIDDO și Electorală Centrală
la Veneția ale Comisiei de la Veneția și cu noul aviz comun va fi responsabilă de
al acestora privind proiectul revizuit. raportarea acestei
acțiuni pe baza
informațiilor colectate
de la toate autoritățile
relevante. În același
timp, se înțelege că
proiectul va fi
înregistrat ca
inițiativă a unui
număr de deputați,
Guvernul (Ministerul
2
Justiției) va prezenta
Parlamentului avizul
său asupra
proiectului și va
trimite proiectul la
OSCE/BIDDO și la
Comisia de la Veneția
solicitând avizul
comun al acestora,
iar Parlamentul va
adopta legea.
3. 3.1 Îndeplinirea angajamentului de 1. Modificarea legislației în vederea stabilirii Ministerul Justiției Octombrie 2022
a combate corupția la toate mecanismului de urmărire penală, judecare și
nivelurile prin luarea de măsuri condamnare în lipsa persoanelor care se
decisive în direcția unor anchete eschivează de la urmărirea penală.
proactive și eficiente, precum și 2. Modificarea legislației (Codul de procedură Ministerul Justiției Decembrie 2022
prin obținerea unui bilanț credibil penală și, dacă este necesar, Legea cu privire la Centrul Național
al urmăririlor penale și al Centrul Național Anticorupție și Legea cu privire Anticorupție
condamnărilor la procuraturile specializate) pentru a delimita
clar competențele Procuraturii Anticorupție și ale
Centrului Național Anticorupție în ceea ce
privește corupția la nivel înalt.
3. Îmbunătățirea legislației privind măsurile speciale Ministerul Justiției Decembrie 2022
de investigații (Codul de procedură penală și
Legea privind activitatea specială de investigații).
4. Efectuarea de analize operaționale și strategice Centrul Național
ale actelor de corupție și ale actelor conexe Anticorupție
corupției, precum și ale faptelor coruptibile:
a. Analiză operativă în cazurile în care sunt Trimestrial
implicate bunurile persoanelor publice în
raport cu veniturile acestora (bunuri
nejustificate, bunuri nedeclarate și/sau
înregistrate la terți, venituri suspecte),
relațiile de rudenie și de afaceri, activitatea
operatorilor economici în cadrul procedurilor
de achiziții publice etc.
3
b. Analiză strategică privind condamnările Martie 2023
adoptate, în cursul anului 2022, în cauze de
corupție și acte conexe, precum și fapte
coruptibile.
5. Creșterea ponderii cazurilor de corupție Procuratura Decembrie 2022
investigate ca urmare a măsurilor proactive Generală
(Notă: vor fi prezentate date statistice).
6. Creșterea ponderii cazurilor de corupție aduse în
instanță în raport cu cele investigate (Notă: vor fi
prezentate date statistice).
7. Creșterea eficienței procurorilor în reprezentarea
procuraturii în cadrul proceselor de judecată, în
special în cazurile de corupție (Notă: Vor fi
prezentate date statistice).
3.2 Creșterea substanțială a 1. Asigurarea faptului că niciun proiect de act Cancelaria de Stat Noiembrie 2022
gradului de utilizare a normativ nu este adoptat de Guvern fără expertiza Ministerul Justiției
recomandărilor Centrului Național anticorupție din partea Centrului Național
Anticorupție; Anticorupție (Notă: Se vor prezenta date privind
numărul de acte normative adoptate în raport cu
numărul de acte normative cu expertiza
anticorupție de către Centrul Național
Anticorupție).
4. Implementarea angajamentului de 1. Pregătirea conceptului și începerea elaborării Ministerul Justiției Decembrie 2022
„dezoligarhizare” prin eliminarea cadrului de reglementare intern pentru a asigura
influenței excesive a intereselor „dezoligarhizarea” în viața economică, politică și
private asupra vieții economice, publică. În acest scop, analizarea cadrului de
politice și publice reglementare relevant din alte țări și identificarea
bunelor practici (inclusiv cele reflectate în
recomandările organizațiilor internaționale, de
exemplu Comisia de la Veneția).
2. Analiza practicilor internaționale relevante, Consiliul Decembrie 2022
mecanismelor și cadrelor existente pentru a Concurenței
reduce impactul negativ al "persoanelor cu
influență substanțială" ("oligarhi") asupra
piețelor.
3. Consolidarea capacităților și responsabilităților Comisia Electorală Noiembrie 2022
4
organului specializat al Comisiei Electorale Centrală
Centrale în ceea ce privește supravegherea și
controlul finanțării politice și stabilirea
interconexiunii și colaborării interinstituționale
între Comisia Electorală Centrală și alte autorități
publice responsabile de controlul financiar.
4. Combaterea concentrării proprietății media și a Consiliul Iunie 2023
finanțării netransparente a mass-media pentru a Audiovizualului
garanta pluralismul mediatic: Consiliul
a. Asigurarea transparenței proprietății mass- Concurenței (pentru
media prin publicarea rapoartelor anuale ale 4 e.)
furnizorilor de servicii media pe site-ul
Consiliului Audiovizualului, precum și a
rapoartelor analitice elaborate de CA;
b. Elaborarea și adoptarea modificările necesare
la Codul serviciilor media audiovizuale
(CSMA) pentru a ajusta cerințele de
transparență a proprietății la standardele
europene și pentru a aborda lacunele legate de
sursele de venituri, inclusiv sancțiunile pentru
refuzul de a divulga informații;
c. Revizuirea reglementărilor emise de autoritate
(noul model al raportului anual), introducerea
de noi practici, cum ar fi respingerea
rapoartelor care nu informează în mod
corespunzător cu privire la venituri și
proprietari beneficiari finali;
d. Abordarea problemei preciziei datelor de
măsurare a audienței TV pentru a stabili dacă
un grup media deține o poziție dominantă în
formarea opiniei publice;
e. Abordarea practicilor anti-concurențiale
legate de publicitate și de măsurarea
audienței.
5. Consolidarea capacităților instituționale de Consiliul Decembrie 2022
monitorizare a comportamentului persoanelor cu Concurenței
5
influență excesivă asupra vieții economice și de
combatere a practicilor abuzive utilizate de
acestea pe piețe.
6. Efectuarea unei evaluări a întreprinderilor de stat. Ministerul Decembrie 2022
7. Elaborarea Politicii privind proprietatea de stat Economiei
(Notă: aceasta va cuprinde principii, măsuri și Agenția Proprietății
acțiuni privind o mai bună guvernanță Publice
corporativă, reorganizarea, privatizarea și
lichidarea companiilor neviabile).
8. Îmbunătățirea cadrului de reglementare privind
guvernanța corporativă a întreprinderilor de
stat/societăților cu capital majoritar de stat, în
conformitate cu principiile Organizației pentru
Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE)
(Notă: Va cuprinde 1) Adoptarea Hotărârii de
Guvern privind Regulamentul privind modul de
selectare și numire a membrilor consiliului de
administrație și a comisiei de cenzori a
întreprinderilor de stat și condițiile de
remunerare a acestora; 2) Adoptarea Hotărîrii
de Guvern privind Regulamentul cu referire la
metoda de selecție și numărul de membri ai
consiliului de administrație și ai comisiei de
cenzori a întreprinderilor de stat (societăți pe
acțiuni și societăți cu răspundere limitată).
9. Modificarea Legii privind parteneriatul public-
privat în vederea îmbunătățirii modelului de
parteneriat public-privat.
5. 5.1 Consolidarea luptei împotriva 1. Conectarea strategiilor RM în domeniul afacerilor Ministerul Afacerilor Decembrie 2022
criminalității organizate, pe baza interne cu viziunea UE privind implementarea Interne
unor evaluări detaliate ale ecosistemului de securitate, cu referire la
amenințărilor, a unei cooperări protecția spațiilor publice, criminalitatea
sporite cu partenerii regionali ai cibernetică, crima organizată (în special droguri
UE și internaționali și a unei mai ilicite, abuz sexual asupra copiilor, trafic de arme
bune coordonări a autorităților de de foc), schimbul de informații privind
aplicare a legii securitatea frontierelor, creșterea competențelor și
6
sensibilizarea.
(Notă: Adoptarea primei Strategii de dezvoltare
în domeniul afacerilor interne pentru anii 2022 -
2030, în conformitate cu standardele
internaționale înalte).
2. Adoptarea Legii privind securitatea rețelelor și a Ministerul Decembrie 2022
sistemelor informatice, în conformitate cu Economiei
Directiva UE privind securitatea rețelelor și a Cancelaria de Stat
informației (NIS), în vederea stabilirii unui cadru (Agenția de
eficient de securitate cibernetică Guvernare
Electronică,
Serviciul Tehnologia
Informației și
Securitate
Cibernetică)
3. Elaborarea unor noi mecanisme de cooperare în Ministerul Afacerilor Octombrie 2022
domeniul aplicării legii capabile să gestioneze Interne
creșterea numărului de infracțiuni transnaționale
în noul context de securitate, inclusiv crearea unei
axe operative avansate a UE la Chișinău pentru
abordări sincronizate în domeniul afacerilor
interne.
(Notă: 1) Crearea unei platforme regionale a UE
pentru domeniul afacerilor interne. 2)
Elaborarea conceptului unui mecanism de
raportare a abuzurilor sexuale.
4. Intensificarea transferului reciproc de cunoștințe Ministerul Afacerilor Decembrie 2022
și expertiză între UE și Republica Moldova în Interne
vederea pregătirii și executării stabile și fără efort
a misiunilor operaționale și tactice comune.
(Notă: 1) Participarea la Grupul operativ privind
schimbul de informații online cu privire la
înregistrarea cazurilor sau fenomenelor de
implicare a refugiaților ucraineni în activități
criminale; 2) oferirea de sprijin analitic,
consolidarea capacităților de analiză a
7
riscurilor, analiză strategică și operațională
pentru o mai bună protecție a refugiaților din
Ucraina, în special a femeilor și copiilor; 3)
participarea la activitățile operaționale
EMPACT, sub egida EUROPOL); 4) crearea
unui punct național de contact pentru arme și
muniții).
5. Îmbunătățirea cooperării operaționale cu agențiile Ministerul Afacerilor Decembrie 2022
UE și cu Interpolul, inclusiv schimbul de Interne
informații privind tendințele și modelele de
creștere, creșterea numărului de investigații și
analize comune (Notă: vor fi prezentate date
statistice privind cooperarea).
6. Creșterea ponderii produselor analitice utilizate Procuratura Trimestrial
pentru evaluarea amenințărilor în vederea inițierii Generală
și desfășurării investigațiilor în cazurile de crimă
organizată (trafic de persoane, trafic de droguri,
spălare de bani etc.) (Notă: Se vor prezenta date
statistice).
7. Utilizarea mai frecventă a investigațiilor Procuratura Trimestrial
financiare paralele în cazurile de criminalitate Generală
organizată pentru identificarea și urmărirea
penală a bunurilor infracționale (Notă: Se vor
prezenta date statistice).
8. Creșterea numărului de cazuri legate de Procuratura Trimestrial
criminalitatea organizată în care sunt utilizate Generală
instrumentele de asistență juridică internațională
(comisii rogatorii, echipe comune de anchetă,
schimb de informații spontane etc.) (Notă: Se vor
prezenta date statistice).
9. Dezvoltarea domeniilor de prevenire și combatere Ministerul Afacerilor Noiembrie 2022
a criminalității cibernetice și a criminalității Interne
favorizate de internet, inclusiv co-crearea și
crearea de algoritmi automatizați pentru OSINT
și aplicațiile rețelelor de socializare.
(Notă: 1) Consolidarea capacităților
8
operaționale și strategice ale Direcției
investigații infracțiuni informatice din cadrul
Inspectoratului General al Poliției. 2)
Participarea la activitățile operaționale
EMPACT, sub egida EUROPOL).
5.2 În special, instituirea un pachet 1. Modificarea Codului de procedură penală în Ministerul Justiției Decembrie 2022
legislativ privind recuperarea vederea instituirii unui mecanism extins de
activelor și un cadru cuprinzător confiscare.
pentru combaterea criminalității 2. Modificarea legislației în vederea punerii în Centrul Național Decembrie 2022
financiare și a spălării banilor, aplicare a mecanismului de confiscare civilă. Anticorupție
asigurând conformitatea legislației Ministerul Justiției
privind combaterea spălării banilor 3. Adoptarea unui Program național pentru Centrul Național Decembrie 2022
cu standardele Grupului de recuperarea bunurilor infracționale în vederea Anticorupție
Acțiune Financiară Internațională dezvoltării unui mecanism eficace și eficient de
(GAFI) înghețare, sechestrare, confiscare și capitalizare a
activelor infracționale.
4. Modificarea Legii cu privire la prevenirea și Ministerul Justiției Decembrie 2022
combaterea spălării banilor și finanțării Serviciul Prevenirea
terorismului în vederea transpunerii în legislația și Combaterea
națională a prevederilor celei de-a cincea Spălării Banilor
directive UE privind combaterea spălării banilor
și a implementării recomandărilor Moneyval.
5. Aprobarea legislației secundare în vederea Serviciul Prevenirea Iunie 2023
punerii în practică a dispozițiilor Legii modificate și Combaterea
cu privire la prevenirea și combaterea spălării Spălării Banilor
banilor și finanțării terorismului.
6. 6.1 Creșterea capacității de a 1. Consolidarea unităților de elaborare a politicilor Cancelaria de Stat Martie 2023
realiza reforme și de a furniza din cadrul autorităților publice centrale, în urma Ministerul
servicii publice de calitate, realizării analizei funcționale a acestora, bazată Finanțelor
inclusiv prin accelerarea pe metodologia SIGMA. (Notă: 1) Analiza
implementării reformei funcțională va fi finalizată până în decembrie
administrației publice; evaluarea și 2022. 2) Creșterea numărului de angajați în
actualizarea strategiei de reformă a unitățile de elaborare a politicilor).
administrației publice 2. Continuarea procesului de transformare a Cancelaria de Stat Decembrie 2022
guvernării electronice prin digitalizarea (Agenția Guvernare
serviciilor publice, cu accent pe furnizarea Electronică, Agenția
9
serviciilor publice în format electronic în mod Servicii Publice)
implicit (digital-first) și pe primirea rezultatului
furnizării serviciilor publice în format electronic
(digital-by-default). (Notă: Această măsură va
viza, printre altele, a) implementarea serviciilor
bazate pe platforma electronică de dezvoltare a
serviciilor, b) extinderea numărului de servicii
publice pentru care nu vor fi solicitate
documente de confirmare, dacă datele conținute
în aceste documente sunt disponibile în resursele
informaționale și pot fi utilizate sau furnizate
prin intermediul platformei de interoperabilitate,
c) integrarea serviciilor transpuse pe platforma
electronică de dezvoltare a serviciilor cu
serviciile guvernamentale MDelivery, d) vor fi
consolidate capacitățile furnizorilor de servicii
de a furniza servicii publice de calitate, prin
intermediul înființării Centrelor Unificate de
Prestare a Serviciilor-CUPS).
6.2 Evaluarea și actualizarea 1. Aprobarea unei noi Strategii de reformă a Cancelaria de Stat Decembrie 2022
strategiei de reformă a administrației publice în urma consultării tuturor
administrației publice părților interesate relevante (Notă: 1) Strategia
va acoperi atât administrația centrală, cât și cea
locală. Printre altele, Strategia va aborda
problema atragerii și menținerii funcționarilor
publici profesioniști, inclusiv prin intermediul
unei reforme salariale. 2) A fost evaluată
Strategia privind reforma administrației publice
pentru perioada 2016 - 2022).
7. Finalizarea reformei gestionării 1. Asigurarea transparenței procesului de inițiere, Ministerul Septembrie 2022
finanțelor publice, inclusiv desfășurare și atribuire a contractelor de achiziții Finanțelor
îmbunătățirea achizițiilor publice publice de valoare mică
la toate nivelurile de guvernare (Notă: Regulamentul cu privire la achizițiile
publice de valoare mică a fost aprobat).
2. Stabilirea unei proceduri de identificare a Ministerul Septembrie 2022
proiectelor de investiții publice eligibile și Finanțelor
10
extinderea sferei de acoperire a cadrului existent
de gestionare a investițiilor publice pentru a
include proiecte implementate de bugetul de stat,
proiecte cu finanțare externă și fonduri
extrabugetare.
3. Aprobarea unei noi Strategii de dezvoltare a Ministerul Decembrie 2022
managementului finanțelor publice bazată pe Finanțelor
dovezi și pe principiile bunei guvernanțe.
8. Creșterea implicării societății 1. Asigurarea funcționării platformelor consultative Cancelaria de Stat Iunie 2023
civile în procesele decizionale de permanente la nivelul autorităților publice
la toate nivelurile centrale în vederea implicării reprezentanților
societății civile în procesul de elaborare și
promovare a politicilor publice de către Guvern.
(Notă: 1) Date privind: a) numărul de
reprezentanți ai organizațiilor societății civile
care participă la grupurile de lucru la nivelul
autorităților; b) numărul de organizații ale
societății civile implicate în procesul de
consultare publică. 2) Raportul anual al
Cancelariei de Stat privind transparența în
procesul decizional urmează a fi publicat).
2. Adoptarea unui Regulament privind mecanismul Noiembrie 2022
de finanțare nerambursabilă a proiectelor
organizațiilor nonprofit în vederea consolidării
sustenabilității financiare a societății civile.
3. Adoptarea unui nou document de politici privind Mai 2023
dezvoltarea societății civile
9. Consolidarea protecției drepturilor 1. Modificarea cadrului legal în domeniul Ministerul Justiției Decembrie 2022
omului, în special în cazul nediscriminării și asigurării egalității
grupurilor vulnerabile, și (modernizarea Legii privind prevenirea și
solidificarea angajamentelor de a combaterea discriminării, consolidarea
consolida egalitatea de gen și de a Consiliului Antidiscriminare).
combate violența împotriva 2. Modificarea cadrului legal în scopul fortificării
femeilor capacităților instituționale și funcționale ale
instituției Avocatul Poporului (Ombudsman),
inter alia prin abordarea recomandărilor Comisiei
11
de la Veneția.
3. Adaptarea legislației penale și procedurale (civile
și penale) la dispozițiile Convenției Consiliului
Europei privind prevenirea și combaterea
violenței împotriva femeilor și a violenței
domestice (Convenția de la Istanbul) și ale
Convenției Consiliului Europei pentru protecția
copiilor împotriva exploatării sexuale și a
abuzurilor sexuale (Convenția de la Lanzarote).
4. Adoptarea unui nou Program național de Ministerul Muncii și Mai 2023
prevenire și combatere a violenței față de femei și Protecției Sociale
a violenței în familie, care va include măsuri de
îndeplinire a angajamentelor asumate în cadrul
Convenției de la Istanbul.
5. Adoptarea unui nou Program național privind Decembrie 2022
egalitatea de gen, care va include abordarea
reducerii riscurilor asociate inegalității în diferite
sectoare ale vieții sociale.
6. Adoptarea unui nou Program național de ocupare Decembrie 2022
a forței de muncă, care va consolida măsurile
active de ocupare a forței de muncă pentru
integrarea pe piața muncii a persoanelor care au
nevoie de sprijin suplimentar în ocuparea forței
de muncă.
7. Adoptarea unui Program pentru perioada 2022 - Agenția Relații Decembrie 2022
2025 privind implementarea Strategiei de Interetnice
consolidare a relațiilor interetnice pentru perioada Notă: Agenția Relații
2017 – 2027. Interetnice va fi
8. Adoptarea unui Program pentru susținerea responsabilă de Decembrie 2022
populației de etnie romă pentru anii 2022 – 2025. raportare. În același
timp, se înțelege că
Ministerul Educației
și Cercetării va
promova adoptarea
acestor documente la
nivel guvernamental.
12
13