Sunteți pe pagina 1din 20

Ministerul Educației Culturii și Cercetării al Republicii Moldova

Institutul de Relații Internaționale din Moldova

Facultatea drept

RAPORT
Privind efectuarea practicii de licență

Unitatea de practică: A efectuat

coordonator: Studentul :

Organizația Republicană Gr.4 Dr 1.

a Executorilor Judecătorești Rotari Andrei

Președinte :

Gosic Andrei

Chișinău 2018
CUPRINS:

CONTRACTUL TIP

CONVENTIE CADRU

CARACTERISTICĂ

RAPORT

CONCLUZIE

AGENDA PRIVIND
DESFĂȘURAREA PRACTICII

EVALUAREA ACTIVITĂȚII
STUDENTULU PERIOADA
STAGIULUI DE PRACTICĂ DE
SPECIALITATE

EVALUAREA LOCULUI DE
PRACTICĂ DE CĂTRE STUDENT

EVALUAREA
ÎNDRUMĂTORULUI DE
PPACTICĂ DE CĂTRE STUDENT

ANEXE
CARACTERISTICĂ

eliberată studentului

Studentul Rotari Andrei a petrecut practica de licență în cadrul Organizației Republica a


Executorilor Judecătorești ,,OREJ’’ Președinte d-nul Gosic Andrei, precum și în cadrul Biroul
Asociat de Executori Judecătorești,,GBG’’Președinte d-nul Banarescu Anatolie de la
17.04.2018 pînă la 04.05.2018.

În perioada efectuării practicii de instruire în direcţia respectivă, studentul a respectat


planul de efectuare acesteia stabilit de coordonator. Astfel, studentul a făcut cunoştinţă cu
structura ,,OREJ’’ precum și ,, BAEJ’’,,GBG’’şi principiile organizatorice ale activităţii sale.
Studentul s-a Familirizat cu cu cadrul normativ și legislativ al activității Executorilor
Judecătorești.

În perioada practicii studentul a luat cunoștință cu noțiunele privind pornirea executării


silite , deschiderea dosarului de executare ;Titlurile executorii; Categorii de titlurii executorii;
Procedura investirii cu formula executorie; cererea de executare; Procedura încuviițării
executării; Dosarul de executare; Rolul instanței de executare în cadrul procedurii executării
silite.

Studierea organizării și exercitării profesiei de executor judecătoresc.

Competența executorilor judecătorești; Organizarea și functionarea birourilor executorilor


Judecătorești; Drepturile și îndatoririle executorului judecătoresc; Desfășurarea activității
executorilor judecătorești.

Studentul, a dat dovadă de cunoaşterea a legislației naționale , demonstrând aptitudini de


aplicare în practică a acestora.

În perioada vizată, studentul a manifestat o atitudine conştientă faţă de prezenţa sa la practica


de licență cât şi de sarcinile puse de conducătorul practicii în termen şi calitativ, exprimând
interesul de a se perfecţiona în domeniul dat.

data_________________ semnătura _____________


Raport
Practica de licență am desfășurat-o în cadrul A.O ,, Organizația Republicană a Executorilor
Judecătorești ,,OREJ’’ Am avut posibilitatea familiarizării inclusiv cu activitatea Biroului
asociat de Executori Judecătorești ,, GBG’’ din care fac parte 5 Executori Judectorești
precum și luînd în considerațiune faptul că Președintele BAEJ,,GBG,, in persoana domnului
Bănărescu Anatolie ce deține concomitent și funcția de Președinte al Camerei Teritoriale a
Executorilor Judecătorești Centru .

Concomitent, în procesul efectuării practicii în cadrul entităților indicate supra, am studiat și


prevederile legale ce guvernează în procesul de autogestiune a profesiei nominalizate.

ORGANELE DE CONDUCERE

Organele de conducere ale Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti sunt:

a) Congresul

b) Consiliul;

c) Preşedintele

d) Secretarul general;

e) Comisia de cenzori.

Congresul are următoarele atribuţii:

a) adoptarea şi modificarea statutului Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti;

b) alegerea membrilor Consiliului şi revocarea acestora;

c) alegerea preşedintelui Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti din membrii


Consiliului şi revocarea acestuia;

d) alegerea executorilor judecătoreşti ce urmează a fi desemnaţi în componenţa Comisiei de


licenţiere şi a Colegiului disciplinar şi revocarea acestora;

e) alegerea membrilor comisiei de cenzori şi revocarea acestora;

f) aprobarea sumei minime de asigurare de răspundere civilă a executorilor judecătoreşti;

g) aprobarea mărimii contribuţiei lunare obligatorii a executorilor judecătoreşti la bugetul


Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti;

h) aprobarea taxei ce urmează a fi achitată de executorul judecătoresc stagiar Uniunii


Naţionale a Executorilor Judecătoreşti pentru efectuarea stagiului;
i) aprobarea raportului anual al Consiliului, al secretarului general şi cel al comisiei de
cenzori;

j) aprobarea programului de activitate şi a bugetului Uniunii Naţionale a Executorilor


Judecătoreşti pentru următorul an;

k) adoptarea şi modificarea Codului deontologic al executorului judecătoresc

l) adoptarea regulamentului de activitate al Camerei teritoriale a executorilor judecătoreşti;

m) desemnarea auditorului, dacă este cazul;

Consiliul are următoarele atribuţii:


a) elaborează strategia de dezvoltării şi trasează direcţiile principale ale activităţii Uniunii,
prezentându-le pentru aprobare Congresului;

b) propune ministrului justiţiei spre aprobare numărul necesar de executori judecătoreşti şi


teritoriul de activitate;

c) alege din rîndul membrilor săi vicepreşedintele UNEJ;

d) repartizează executorilor judecătoreşti care vor asigura efectuarea stagiului persoanele


care au promovat concursul pentru admiterea la stagiere;

e) stabileşte circumscripţiile camerelor teritoriale ale executorilor judecătoreşti;

f) prezintă anual ministrului justiţiei informaţii despre înregistrarea contractelor de asigurare


de răspundere civilă a executorilor judecătoreşti;

g) aprobă statele de personal şi condiţiile desfăşurării concursului pentru angajarea


personalului Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti, mărimea fondului de salarizare;

h) aprobă recomandări de generalizare a practicii de executare și le remite pentru informare


Ministerului Justiției;

i) îndeplineşte alte atribuţii stabilite de prezenta lege şi de statut.

j) urmăreşte îndeplinirea hotărîrilor Congresului şi prezintă rapoarte Congresului privind


activitatea Uniunii ;

k) aprobă regulamentele de uz intern ale Uniunii şi stabileşte structura ei organizatorică;

l) exercită controlul activităţii şi verifică conformitatea cu programul de activitate al UNEJ


şi scopurile statutare a actelor emise de secretarului general;

m) aprobă sigiliul, ştampila, simbolica şi formularele Uniunii ;

n) decide alocarea mijloacelor financiare la bugetele Camerelor teritoriale;


o) stabileşte şi aprobă, la propunerea Secretarului general, tematica şi bibliografia
examenelor de admitere în calitate de executor judecătoresc stagiar şi metodologia de
examinare;

p) stabileşte şi organizează comunicarea cu cel puţin 30 de zile înainte a datei desfăşurării


examenelor de admitere în calitate de executor judecătoresc stagiar şi ia act de rezultatele
acestuia;

q) stabileşte componenţa comisiei pentru organizarea examenului de admitere în calitate de


executor judecătoresc stagiar;

r) asigură înaintarea către Ministerul Justiţiei a proiectelor de acte normative ce urmează a


fi aprobate, în condiţiile legii, de către ultimul;

s) stabileşte cuantumul taxei iniţiale obligatorii achitate de persoanele înscrise la concursul


de admitere în profesia de executor judecătoresc.

t) decide asupra afilierii UNEJ la organizaţii internaţionale de profil şi plata contribuţiei


datorate de UNEJ pentru Corpul executorilor judecătoreşti la bugetele acestora;

u) decide asupra creării unor comisii permanente sau ad-hoc pentru verificarea/auditul
gestionării mijloacelor băneşti aflate la contul executorului judecătoresc sau dispune
efectuarea acestui control de către comisia de cenzori

v) convoacă ori de cîte ori este nevoie Congresul executorilor judecătoreşti;

w) delimitează atribuţiile vicepreşedintelui UNEJ

x) decide asupra acordării şi retragerii titlurilor onorifice de membri ai UNEJ

y) adoptă decizii privind procurarea şi înstrăinarea patrimoniului Uniunii, atunci cînd


deciziile date vizează bunuri a căror valoare depăşeşte 200 mii lei;

z) decide participarea UNEJ în calitate de fondator al organizaţiilor necomerciale şi al


societăţilor comerciale;

aa) decide asupra altor probleme care nu constituie competenţa exclusivă a altor organe ale
Uniunii.

aa1) examinează contestațiile la actele de dispoziție emise de camerele teritoriale ale


executorilor judecătorești

Preşedintele are următoarele atribuţii:


a) reprezintă Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti în relaţiile cu persoanele fizice
şi persoanele juridice din ţară şi din străinătate sau deleagă aceste atribuţii altor persoane;

b) convoacă şi prezidează şedinţele Consiliului sau desemnează persoana care le va prezida;

c) semnează actele Consiliului şi asigură îndeplinirea lor;


d) supraveghează relaţiile dintre Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti şi camerele
teritoriale ale executorilor judecătoreşti, precum şi relaţiile dintre camerele teritoriale și
executorii judecătoreşti;

e) acordă sprijin camerelor teritoriale ale executorilor judecătoreşti în relaţiile lor cu


autorităţile publice centrale şi locale;

f) îndeplineşte alte atribuţii stabilite de Consiliul UNEJ;

Secretarul general are următoarele atribuţii:


a) răspunde pentru gestiunea economico-financiară a Uniunii Naţionale a Executorilor
Judecătoreşti;

b) încheie acorduri şi contracte în numele Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti;

c) gestionează mijloacele bugetare ale Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti

d) organizează elaborarea, fundamentarea şi prezentarea la congres a proiectului bugetului


anual al Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti;

e) prezintă congresului raportul privind execuţia anuală a bugetului Uniunii Naţionale a


Executorilor Judecătoreşti;

f) participă la toate şedinţele congresului şi ale Consiliului fără drept de vot;

g) elaborează proiectul agendei şi pregăteşte materialele de lucru ale congresului şi ale


Consiliului după consultarea cu ultimul;

h) angajează şi concediază personalul Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti şi


conduce activitatea acestuia;

i) organizează ţinerea evidenţei tuturor imobilelor din proprietatea sau din administrarea
Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti, a celorlalte bunuri aflate în gestiunea acesteia

j) asigură pregătirea şi punerea în aplicare a hotărîrilor Consiliului

k) contrasemnează toate actele Consiliului UNEJ

l) coordonează elaborarea planurilor de studiu pentru executorii judecătoreşti şi executorii


judecătoreşti stagiari şi a subiectelor şi metodologiei de examinare a candidaţilor pentru
funcţia de executor judecătoresc stagiar şi executor judecătoresc

m) coordonează activităţile de generalizare a practicii de aplicare a legislaţiei cu incidenţă în


domeniul executării silite şi formulare a recomandărilor în acest sens.

n) coordonează aplicarea UNEJ la programele de oferire a granturilor, donaţiilor etc. pentru


activităţile ce corespund scopurilor UNEJ
o) oferă, în condiţiile legii, autorităţilor publice informaţia necesară referitoare la activitatea
UNEJ.

p) urmăreşte aducerea la îndeplinire a hotărârilor şi deciziilor Consiliului UNEJ, precum şi a


hotărârilor Congresului;

q) întocmeşte şi supune spre aprobare Consiliului UNEJ Regulamentul de organizare şi


funcţionare al structurilor interne ale UNEJ.;

r) propune spre aprobare Consiliului organigrama aparatului tehnico-administrativ al UNEJ


şi stabileşte criteriile de angajare şi verificare anuală a cunoştinţelor profesionale ale
angajaţilor în vederea menţinerii acestora pe post;

s) asigură execuţia bugetară şi urmăreşte realizarea resurselor bugetului UNEJ;

t) acceptă donaţiile şi legatele făcute către UNEJ;

u) stabileşte cuantumul taxei datorate UNEJ pentru înscrierea candidaţilor la examenul de


admitere în calitate de executor judecătoresc stagiar şi al altor plăţi care nu sunt puse în
competenţa altor organe.

Comisia de cenzori
Este creată pentru verificarea activităţii economico-financiare a Uniunii Naţionale a
Executorilor Judecătoreşti. Controlul ordinar se efectuează o dată în an. În caz de necesitate,
controlul poate fi efectuat la cererea a 1/5 din componenţa executorilor judecătoreşti sau la
cererea preşedintelui Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti.

În cadrul Uniunii sunt constituite trei Camere teritoriale ale executorilor judecătoreşti: Nord,
Centru şi Sud, avînd circumscripţia stabilită de Consiliul Uniunii. Din componenţa Camerei
teritoriale a executorilor judecătoreşti fac parte toţi executorii judecătoreşti, care îşi au biroul
în circumscripţia respectivă.

CAMERE TERITORIALE:

NORD:
mun. Bălți, str. Păcii, 38, MD - 3121 Tel: 069349159 / 0231-2-64-89

CENTRU:
mun. Chisinau, str. Mitropolit Varlaam 65, MD - 2012 Tel: 068401056 / 022-54-44-34 ;

SUD:
mun. Cahul, str. Victoriei 2G/7, MD - 3909 Tel: 069231576;
Excutorul Judecătoresc Competența materială
Deci conform legii Nr. 113 din 17.06.2010,Executorul judecătoresc este persoană fizică
învestită de stat cu competenţa de a îndeplini activităţi de interes public prevăzute de prezenta
lege şi de alte legi. În exercitarea atribuţiilor de serviciu, executorul judecătoresc este
exponentul puterii de stat. Doar executorul judecătoresc licenţiat şi învestit în condiţiile legii
poate efectua executarea silită.
Activitatea executorului judecătoresc nu este activitate de întreprinzător.
Activitatea executorului judecătoresc se desfăşoară în condiţiile legii, cu respectarea
drepturilor şi a intereselor legitime ale părţilor în procedura de executare şi ale altor persoane
interesate, fără deosebire de rasă, de naţionalitate, de origine etnică, de limbă, de religie, de
sex, de apartenenţă politică, de avere, de origine socială sau de orice alt criteriu.
Executorul judecătoresc nu poate refuza executarea unui act dat în competenţa sa, decît în
cazurile şi în condiţiile stabilite de lege.

Executorul judecătoresc este în drept:


a) să emită acte procedurale în limitele competenţei prevăzute de lege;
b) să citeze, la sediul biroului său şi la locul efectuării actelor de executare, debitorul şi alţi
participanţi implicaţi în procesul de executare;
c) să solicite şi să primească gratuit pe suport de hîrtie şi în regim on-line din partea
autorităţilor publice centrale şi locale, a instituţiilor (inclusiv financiare), din partea altor
organizaţii (indiferent de tipul de proprietate şi de forma juridică de organizare) deţinătoare de
registre de stat şi de informaţii relevante pentru procedura de executare orice informaţie care
ar permite identificarea debitorului, a patrimoniului său şi a locului aflării lor;
d) să sesizeze autorităţile şi persoanele competente referitor la faptele constatate de
neconformare cerinţelor înaintate legal de executorul judecătoresc;
e) să prezinte cerinţe legale persoanelor fizice şi juridice părţi în procedura de executare în
vederea întreprinderii anumitelor acţiuni de executare;
f) să intre, cu acordul debitorului sau al membrilor lui de familie adulţi (iar în lipsa
acordului, cu concursul organelor de drept), în încăperile ce reprezintă domiciliul sau sediul
debitorului, în alte încăperi şi depozite ce aparţin debitorului, precum şi în cele aflate în
folosinţa acestuia, şi să le cerceteze;
g) să calculeze dobînzi, penalităţi, alte sume rezultate din întîrzierea executării unei
obligaţii ce decurge dintr-un document executoriu;
h) să acorde asistenţă părţilor în procedura de executare şi altor solicitanţi, explicîndu-le
consecinţele juridice ale actelor de procedură;
i) să concilieze părţile în faza prejudiciară şi în procedura de executare;
j) să constate, la cererea persoanei interesate,  fapte şi stări de fapt;
k) să comunice, la solicitarea părţii interesate, actele procedurale;
l) să sechestreze, să ridice, să depoziteze, să administreze şi să vîndă bunurile sechestrate în
procesul de executare, precum şi bunurile gajate;
m) să recupereze datoriile pe cale amiabilă;
n) să aplice în regim on-line măsuri asigurătorii;
o) să elibereze copii de pe actele din dosarul de executare către terţi neimplicaţi în
procedura de executare doar în condiţiile legii şi în baza unei solicitări scrise;
p) să primească, în condiţiile legii, onorarii şi taxe pentru activităţile efectuate;
q) să urmărească mijloacele băneşti ale debitorului (atît în numerar, cît şi de pe conturile lui
bancare) şi veniturile lui  (salariul, pensia, bursa, alte venituri) şi  să exercite controlul asupra
corectitudinii în executarea indicaţiilor sale privind urmărirea mijloacelor băneşti şi a
veniturilor debitorului;
r) să aplice sechestru pe conturile debitorului şi să interzică băncilor virarea oricăror sume
de pe aceste conturi, solicitînd instituţiei bancare informaţii despre soldul sumei din contul
debitorului, existent la momentul aplicării sechestrului, cu eliberarea imediată şi
necondiţionată a unui extras bancar şi comunicat informativ;
s) să primească informaţia de la instituţiile bancare privind operaţiunile efectuate la
conturile bancare ale debitorului, procedura şi modul de înregistrare a actelor parvenite de la
executorii judecătoreşti, precum şi informații din registrele accesului persoanelor la celulele
(safeurile) metalice închiriate de debitor şi soţul/soţia acestuia;

ş) să oblige instituţiile bancare să îl informeze despre deschiderea în viitor a unor conturi


bancare de către debitor;

t) să urmărească mijloacele băneşti şi bunurile debitorului care se află la terţi, inclusiv în


instituţii financiare;
ţ) să ridice de la debitor obiectele indicate în documentul executoriu;
u) să beneficieze la timp şi necondiţionat de asistenţa organelor de drept, a organelor
centrale de specialitate ale administraţiei publice şi a autorităţilor administraţiei publice
locale;
v) să interzică instituţiilor de stat, persoanelor cu funcţie de răspundere, persoanelor fizice
şi persoanelor juridice, indiferent de tipul de proprietate şi de forma juridică de organizare,
efectuarea anumitelor acte în privinţa debitorului sau a bunurilor lui, inclusiv a bunurilor care
vor fi dobîndite în viitor, care ar putea duce la împiedicarea executării, şi să înainteze cerinţe
executorii persoanelor cu funcţie de răspundere în vederea executării eficiente a documentului
executoriu. Interdicţia privind eliberarea documentelor de stare civilă, a actelor de identitate
sau a permiselor de conducere se aplică exclusiv de către instanţa de judecată;

w) să dispună anunţarea în căutare şi reţinerea  mijloacelor de transport, să identifice


bunurile debitorului;
x) să solicite instanţei judecătoreşti,  la cererea creditorului, aplicarea faţă de debitor a
interdicţiei de a părăsi ţara în cazul în care plecarea acestuia ar face imposibilă sau dificilă
executarea hotărîrii judecătoreşti;
y) să solicite, după caz, organelor care au emis documentele executorii explicarea motivată
a expunerilor dispozitive ale acestora, precum şi explicarea modului şi a ordinii de executare;
z) să folosească, în exercitarea atribuţiilor,  mijloace de înregistrare audio, foto şi video.
(2) Executorul judecătoresc este obligat să întreprindă măsurile prevăzute de lege pentru
executarea operativă a documentelor executorii şi să explice participanţilor la procesul de
executare drepturile şi obligaţiile lor.
Descrierea activității desfășurate în perioada practicii:
În prima săptămînă am inceput se studiez aprofund cadrul normativ instituției Executorului
Judecătoresc precum urmează:

 Codul de executare al Republicii Moldova


 Lege privind executorii judecătoreşti
 Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de determinare a
mărimii taxelor pentru efectuarea actelor executorului judecătoresc şi a spezelor
procedurii de executare
 Statutul UNEJ
 Codul de etică al executorilor judecătorești
 Regulamentul colegiului disciplinar
 Regulamentului privind condiţiile de admitere în calitate de executor judecătoresc
stagiar şi condiţiile de efectuare a stagiului
 Regulament de activitate al Comisiei de licențiere
 Regulamentul privind procedura de inregistrare a actelor de constatare a faptelor și a
stărilor de fapt
 Constituţia Republicii Moldova
 Codul contravenţional al Republicii Moldova
 Codul penal al Republicii Moldova
 Codul de procedură civilă al Republicii Moldova
 Codul Muncii al Republicii Moldova
 Codul Familiei
 Lege contenciosului administrativ
 Lege cu privire la petiţionare
 Lege privind accesul la informaţie

Dupa cum urmează conform programului am luat cunoștință cu noțiunele privind pornirea
executării silite , deschiderea dosarului de executare ;Titlurile executorii; Categorii de titlurii
executorii; Procedura investirii cu formula executorie; cererea de executare; Procedura
încuviițării executării; Dosarul de executare; Rolul instanței de executare în cadrul
procedurii executării silite.

Studierea organizării și exercitării profesiei de executor judecătoresc:

Competența executorilor judecătorești; Organizarea și functionarea birourilor executorilor


Judecătorești; Drepturile și îndatoririle executorului judecătoresc; Desfășurarea activității
executorilor judecătorești.

Deci conform planului desfăsurarii practicii in comun acord , sub supravegherea


coordonatorului de practică am întocmit acte de procedură dupa cum urmează:

Închieri :

 Privind asigurarea executării documentului executoriu;


 Privind primirea, intentarea dosarului de executare;
 Privind restituirea documentului executoriu;
 Privind incasarea cheltuielilor de executare;
 Privind anularea măsurilor de asigurare a documentului executoriu;
 Somații
 Citații
 Procese verbale:
 Privin desfașurarea licitației publice
 De conciliere a părților in procedura de executare
 Demersuri
 Cereri

Pentru a intelege mersul procedurii de executare am studiat citeva dosare din arhiva biroului,
analizind minuțios fiecare filă a dosarului am asimilat speța de fapt și ca a fost resultatul final
al muncii depuse de specialiști , formînd careva concluzii relevante la raportul dat, am
solicitat acordul coordonatorului practicii pentru a-mi furniza informatii din dosare pentru a
fi anexate la raport in strictă conformitate cu legea 133 din 08.07.2011 ,, Privind portejarea
datelor cu caracter personal,,

Concluzie
Această perioadă de practică a fost benefică. Astfel a avut o contribuție foarte mare la
formarea unor impresii referitor cum se activează într-o echipă de Executori Judecătorești.

Este o echipa formată din 5 executori judecatorești tineri, ambitioși, amabili , impartiali in
raport cu creditorii si debitorii , disponibili de a acorda cosultație juridică pe orice subiect,
problemă care se confruntă creditorii si debitorii la un nivel înalt , in condițiile legii.

Pot s-ă spun că m-am integrat destul de bine în echipă. Personalul s-a dovedit a fi destul de
amabil, care mea-u acordat atenție și multă răbdare. Deasemenea la solicitările mele
personale, au fost la dispoziție și mea-u oferit, toate informațiile si documentele de care
aveam nevoie pentru a putea întocmi raportul de practică.

Pot s-ă mai spun că în perioada stagilui de practică, a-m însușit în proporție considerabilă și
a-m deprins careva competențe de profesionalism, dezvoltarea vocabularului adecvat
categoriei de persoane acestei profesii.

Menționez ca perioada 17.04.2018-04.05.2018 este foarte scurtă pentru a însuși


informatiile relevante, să dezvolți abilitățile de lucru practic, ca viitori specialiști in domeniul.
Agenda privind desfășurarea practicii de licentă în perioada de

practica de 17.04.2018-04.05.18
Data Descrierea activității desfășurate Semnătura
coordonatorului
Din paretea
parteneriatului
de practică
17.04.2018 La ora 9:00 M-am prezenta la sediul A.O ,, Organizația
Republicană a Executorilor Judecătorești ,,OREJ’’ am
făcut cunostință cu Presedintele Gosic Andrei. Am avut
posibilitatea familiarizării inclusiv cu activitatea Biroului
asociat de Executori Judecătorești ,, GBG’’ din care fac
parte 5 Executori Judectorești precum și luînd în
considerațiune faptul că Președintele BAEJ,,GBG,, in
persoana domnului Bănărescu Anatolie ce deține
concomitent și funcția de Președinte al Camerei Teritoriale
a Executorilor Judecătorești Centru .

18.04.2018 La ora 9:00 Am inceput activitatea in cadrul biroului ,


19.04.2018 coordonatorul mi-a pus sarcina studierii cadrului normativ
și legislativ al activitătii Executorului Judecătoresc ,
prioritar codul de executare , care a fost si tema pentru
acasă, in de curs de două zile lucrătoare

20.04.2018 La ora 9:00 prezent la birou, conform sarciini impuse de


coordonator am studiat minuțios :
H.G 886 din 23.09.2010 cu privire la aprobarea
Regulamentului privind modul de determinare a mărimii
taxelor pentru efectuarea actelor Executorului Judecătoresc
și a spezelor procedurii de executare

Legea nr.113 din 17.06.2010 privind Executorii


Judecătoresti.
21.04.2018

22.04.2018 weekend
23.042018 M-am prezentat la ora 9:00
Conform planului am studiat:
Statutul
Uniunii naționale a executorilor judecătorești
Regulamentul colegiului disciplinar
Regulamentul privind procedura de inregistrare a actelor de
constatare a faptelor și a stărilor de fapt
După cum urmează:
Codul contravenţional al Republicii Moldova
Codul penal al Republicii Moldova
Codul de procedură civilă al Republicii Moldova
Codul Muncii al Republicii Moldova
Codul Familiei
Lege contenciosului administrativ
Lege cu privire la petiţionare
Lege privind accesul la informaţie
Sunt studiate in cadrul facultății ,putin l-eam revizuit.

24.04.2018 Prezent la ora 9:30, conform idicatiei coordonatorului am


studiat 3 (trei) dosare din arhivă din anul 2017 :
Am analizat continutul dosarului de executare , si volumul
de lucru depus întru executarea titlului executoriu și
rezultatul final.

25.04.2018 M-am prezentat la orele 9:20 la birou


Am fost implicat in activitatea propriu-zisă al biroului,
cu ajutorul angajatilor din cadrul Biroului asociat ,,GBG,,
Aleatoriu de la caz la caz am întocit:
Îcheiere privind asigurarea executării documentului
executoriu solicitînd instituțiile:
Agenția Servicii Puplice ,Servicul Fiscal de Stat , instuțiile
bancare.
Deținătoare de registre de stat despre operarea
modificarilor , inregistrarilor bunurilor imobile, mobile,
depozite cu tiltlu de proprietate a debitorilor.
Serviciul vamal operatiuni de tip import, export a bunurilor
materiale cu devamarea si achitarea impozitului vamal.
Totodată in baza cererii parvenite de creditor am intocmit :
Încheiere privind primirea, intentarea dosarului de
executare unde am dispus inștiinșarea debitorului termen de
executare benevolă a documentului executoriu, sa declare
toate veniturile, creanțele deținute și bunurile din
proprietatea sa.
Solicitarea părților pentru a explica dr. și oblig., si
procedura de conciliere.

La fel am examinat petițiile adresate Executorului


Juecătoresc.
26.04.2018 Am onorat prezența la ora 9:00
Implicat in activitatea propriu zisă:
Am expedita o citație în adresa debitorului rivind incasarea
in beneficiul creditorului a s sumei bănești, precum si de a
informa in scris despre actiunile intreprinse întru
executarea documentului executoriuprecum si de a declara
toate veniturile , creanțele deținute etc.
Ulterior am un elaborat bordrderou de calcul al
cheltuelilor de executare și spezelor procedurii de
executare, in baza dosarului de executare in adresa
debitorului.
In baza cererii parvenite din partea creditorului
Am elaborat Încheiere privind calcularea dobînzilor,
penalităților și altor sume rezultate din întîrzierea
executării, pe baza materialelor din cadrul dosarului de
executare silită.

Coordonatorul mi-a explicat cum se efectuează modalitate


de incasare a mijloacelor bănești prin intermediul înaintării
,,Incaso,, modalitatea de gestionare a conturilor bancare.
27.04.2018 M-am prezentat la ora 9:30 la sediul Camerei,
După care am examinar Cererea de conexare a urmăririlor
înaintată de către un Executor Judecătoresc , am analizat
materialele anexate la Cerere , examinând prevederile legale
la situația de fapt.
Am asistat la ședința de conexare a urmăririlor .,
La întocmirea dispozițiilor de conexare.

28.04.2018 La ziua respectivă am intocmit citație repetată, expediind


in adresa debitorului.
Am primit comunicate informative de la instituțiile
finaciare referitor la sursele financiare ale bebitorilor
ulterior conexate la dosare.
De la OCT Î.S.Cadastru referitor la bunurile imobile cu
drept de prorietate a debitorilor .
29.07.2018 Wekeend

30.04.2018 Zi de odihna conform H.G Nr. 89 din 24.01.2018


01.05.2018 Zi de odihna conform H.G Nr. 89 din 24.01.2018

02.05.2018 La ziua respectivă am expedita o interpelare prin scrisoare


cu aviz de recepție in adresa locului de munca a debitorlui
solicitînd agajatorului informție despre veniturile
debitorului.
Solicitarea extraselor din baza de data a CNAM referitor la
statutul de asigurat al debitorului
Expedierea unei solicitari in adresa Serviciului stare civilă
Referitor informația privind înregistrarea căsătoriei
debitorului.
03.05.2018 În ziua respectivă sub conducerea coordonatorului de
pracica am intocmit un proces –verbal de sechestru

Ulterior am întocmit demersuri pentru înaintarea în instanța


de judecată, tipuri,prevederi legale ,beneficii.
Am primir declarații pe propria raspundere de la debitor
referitor la achitarea benevola in rate in beneficiul
excutorului privind calcularea dobînzilor de intîzîiere a
documentului executoriu.
04.05.2018 Întocmirea raportului de practică, anexelor , concluziilor
formulate , evaluarea coordonatorului, locului de practică,
semnarea de către coordonatorul practicii.
EVALUAREA ACTIVITĂȚII STUDENTULU ÎN PERIOADA
STAGIULUI DE PRACTICĂ DE SPECIALITATE
FACULTATEA ______________

STUDENTUL________________

DIN ANUL_________________

GRUPA___________________

A EFECTUAT STAGIUL DE PRACTICĂ LA __________________________________

ÎNDRUMĂTOR DE
PARACTICĂ:________________________________________

Având în vedere irmătoarele criterii:

-Folosirea eficientă a timpului de de lucru (prezență, punctualitate, respectarea programului de lucru,


rezolvarea la timp a sarcinilor ce i-au fost repartizate spre rezolvare)

Se acordă calificativul:

1.Foarte bune 2.Bine 3.Satisfăcător 4.Suficient. 5.Insuficient

-Atitudinea față de instituție (interesul și dorința dee a cunoaște structura de orrganizare și funcționare
a instituției, respectiv rolul și scopurile instituției, dacă a denonstrat o atitudine corectă, profesională
față de ceilalți membri ai colectivului și față de indrumătorul de practică )

Se acordă calificativul:

1.Foarte bune 2.Bine 3.Satisfăcător 4.Suficient. 5.Insuficient

-I nteresul pentru dobîndirea deprinderilor și abilități necesare profesiei de jurist ( seriozitate și


constiinciozitate în activitatea zilnică, preocupare pentru a învăța cît mai mult din experiențele
practice, atitudine profesională, deprinderea lucrului în echipă, capacitatea de a a plica teoriile de
învățare , dacă dovedește bună voință, înțelelegere, spirit de inițiativă, responsabilitate)

Se acordă clificativul :

1.Foarte bune 2.Bine 3.Satisfăcător 4.Suficient. 5.Insuficient

Recomandări pentru
student:____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Alte
observații:__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Îndrumător de practică:_____________________

Data:________________20____
EVALUAREA LOCULUI DE PRACTICĂ DE CĂTRE STUDENT

STUDENTUL___________________________

DIN ANUL_____________________________

GRUPA________________________________

LOCUL DE PRACTICĂ__________________
În ce măsură considerați că stagiul de practică v-a fost util?

1) în mare măsură
2) în mică măsură
3) prea puțin
Care a fost aspectele pozitive ale practicii?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Care a fost aspectele negative ale practicii?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Cum ați colabărat cu instructorul de practică?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Cum ați aprecia calitatetea instruirii practice?

1.Foarte bună

2.Bună

3.Satisfăcătoare

4.Insuficientă

Considerați că acest loc de practică poate fi recomandat și altor colegi?

1.DA 2.NU
EVALUAREA ÎNDRUMĂTORULUI DE PPACTICĂ DE CĂTRE STUDENT

STUDENT:___________________

SUPERVIZOR__________________

AGENȚIA DE PRACTICĂ :__________________________________

PERIOADA:___________________________________

1.Crea a fost fregvența ședințelor de supervizare planificate?

-lunar

-la două săptămîni

-săptămînal

2.Apreciați receptivitatea îndrumătorului față de întrebările și problemele ridicate de


dvs.

Foarte accesibil

Indferent

Deloc accesibil

+3+2+2+1 0-1-2-3

3.În ce măsură supervizorul s-a implicat și v-a sprijini în activitatea dvs.?

În foarte mare măsură

Indiferent

Nu s-a implicat

Deloc

+3+2+2+1 0-1-2-3

4.În general, cum ați apreciat activitatea supervizorului (indrumătorului)dvs. De


practică.?

Foatre bună

Bună Satisfăcătoare

Destul de slabă

54321

Data__________________ __________________ Semnătura


ANEXE

S-ar putea să vă placă și