Sunteți pe pagina 1din 4

D-lui Ion MUNTEANU

Procuror General interimar

De la Eduard BULAT
Domiciliul : mun.Chișinău,
str. Melestiu 26/7 ap.416,
e-mail: eduardbulat@yahoo.com

CERERE PREALABILĂ
privind anularea răspunsul nr.1-1d/23-5 din 18.01.2023
și a ordinului Procurorului General interimar nr. 76-p din 18.01.2023,
cu dispunerea numirii în funcție

Conform comunicatului plasat pe pagina web a Consiliului Superior al


Procurorilor publicul este informat, precum că, citez, „La ședința din 16.01.2023
Consiliul a aprobat candidaturile propuse de către Procurorul General interimar Ion
Munteanu pentru adjuncții săi.”1. Aceiași sursă comunică, că potrivit concretizărilor
făcute în timpul ședinței de către Procurorul General interimar Ion Munteanu,
candidații aprobați vor fi responsabili de domeniul judiciar și, respectiv, cel de
urmărire penală.
Până în prezent, Decizia CSP nu este plasată pe pagina web a instituției și nu
poate fi lecturată.2
Având în vedere anunțul făcut de Consiliul Superior al Procurorilor, acționând
în conformitate cu prevederile art.18 alin. (6) din Legea nr3/2016 cu privire la
Procuratură, la 18.01.2023, am anunțat Procurorul General interimar, că după
încetarea exercitării mandatului de Adjunct al Procurorului General interimar, voi
opta pentru numirea mea fără concurs în funcția de procuror-șef al Procuraturii pentru
Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (în continuare PCCOCS).
Opțiunea respectivă am exprimat-o, deoarece conform anunțului de pe pagina
web a Consiliului Superior al Procurorilor cu referire la funcțiile de procuror vacante
(situația către data de 30.08.2022), funcția de procuror-șef al Procuraturii pentru
Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale este indicată ca fiind
vacantă3.
Prin răspunsul nr.1-1d/23-5 din 18.01.2023 mi-a fost comunicat că prin
Hotărârile Consiliului Superior al Procurorilor nr. l - l/2023 și nr. 1- 2/2023 din
16.01.2023 a fost exprimat acordul asupra candidaturilor pentru numirea în funcție de
adjuncți ai Procurorului General interimar.
Conform aceluiași răspuns am fost informat, precum că, în acest sens, de către
Procurorul General interimar au fost emise deja acte administrative corespunzătoare,
privind numirea domnului Igor Demciucin și a doamnei Aliona Nesterov în funcțiile
de adjuncți ai Procurorului General interimar, începând cu data de 18.01.2023.
Totodată, de către administrația instituției mi-a fost refuzat în a fi numit în funcția de
procuror-șef al PCCOCS, fiind invocate următoarele motive:
- Art.251 din Legea nr.3/2016 stabilește condiții speciale pentru numirea în
funcția de procuror-șef al procuraturii specializate, condiții care nu pot fi ignorate;
1
https://www.csp.md/decizii-adoptate-de-consiliul-superior-al-procurorilor-sedinta-din-16-ianuarie-2023
2
https://www.csp.md/consiliu/consiliul-superior-al-procurorilor/hotarari
3
https://csp.md/sites/default/files/inline-files/LOCURI%20VACANTE%2C%20%20-%2030.08.2022_0.pdf
pagina 1 din 4
- Concursul pentru funcția de procuror-șef al PCCOCS este deja în
desfășurare.

Soluția adoptată de conducătorul interimar al Procuraturii Generale, prin


răspunsul nr.1-1d/23-5 din 18.01.2023, contravine prevederilor legale și stării de fapt
care caracterizează speța și nu rezistă nici unei critici, fiind generatoare de
prejudiciere în raport cu drepturile mele fundamentale la muncă și cele patrimoniale,
deoarece ca consecință a acestei soluții eronate și contrare legislației, prin ordinul
Procurorului General interimar nr.76-p din 18.01.2023 a fost dispusă încetarea cu
mine a raporturilor de serviciu începând cu aceiași dată. În acest context sunt relevante
prevederile art. 43 alin. (1) din Constituția Republicii Moldova, conform cărora orice
persoană are dreptul la muncă, la libera alegere a muncii, la condiții echitabile și
satisfăcătoare de muncă.
Refuzul conducătorului interimar al Procuraturii Generale de a pune în aplicare
o normă juridică, care îmi asigură garanția de a alege orice funcție vacantă de procuror
și de a-mi asigura garanția de a continua la dorință activitatea într-o funcție similară
celei de Adjunct al Procurorului General, contravine postulatelor constituționale și
are semnalmente de abordare discriminatorie, iar analizată în coraport cu mai multe
declarații ale persoanelor figurante pe dosare penale, precum și anumite informații
apărute în surse mass-media despre dorința de a mă înlătura din funcția de Adjunct al
Procurorului General și chiar din sistemul Procuraturii, întemeiază concluzia că astfel
de tratare în cadrul procedurilor administrative are menirea de a-mi crea impedimente
pentru ocuparea funcțiilor de conducere în sistemul Procuraturii.
Mai mult, chiar și procedura administrativă de numire a noilor adjuncți ai
Procurorului General interimar, procedură care m-a constrâns de a opta pentru altă
funcție, prezintă semnalmente de a fi contrară prevederilor legale și chiar celor
constituționale, care stabilesc competența doar a organului de autoadministrare
plenipotențiar de a decide cu privire la aspectele de carieră a procurorilor 4, dar și a
Procurorului General de a numi alți adjuncți în locul celor numiți anterior în funcție
pe locurile vacante.

Ab initio este de menționat că în conformitate cu prevederile art. 21 alin.(1) din


Codul administrativ, autoritățile publice competente trebuie să acționeze în
conformitate cu lege și alte acte normative. Ceea ce presupune, că soluțiile adoptate
într-un proces administrativ trebuie să fie întemeiate strict pe prevederi legale, dar nu
pe propriile deducții și interpretări părtinitoare și fără suport juridic.
Mai mult, în conformitate cu prevederile art. 21 alin.(3) din Codul
administrativ, autoritatea publică, în speță Procuratura Generală nu poate dispune
limitarea exercitării drepturilor persoanelor decât în cazurile și condițiile expres
stabilite de lege. Pe a contrario acestei cerințe legale, prin răspunsul nr.1-1d/23-5 din
18.01.2023, administrația Procuraturii Generale nu a indicat astfel de cazuri sau
condiții care ar conține prohibiții exprese pentru ca eu să nu pot să-mi exercit dreptul
prevăzut de art. 18 alin. (6) din Legea nr.3/2016.
Încercarea de a simula concurența între prevederile art.18 alin.(6) din Legea
nr.3/2016 cu cele ale art. 251 din aceiași Lege nu are nici un temei, deoarece acestea
reglementează autonom situațiile existente. Prevederile art. 25 1 din Legea nr.3/2016

4
https://www.constcourt.md/public/ccdoc/hotariri/h_9_2022_43a_2022_rou.pdf
pagina 2 din 4
în redacția actuală, nu stabilesc careva impedimente pentru aplicarea procedurilor
stabilite de art. 18 alin.(6) din aceiași Lege. Mai mult, după cum am menționat supra,
Legea nr.3/2016 nu stabilește expres careva interdicții pentru adjuncții Procurorului
General de a opta pentru funcția de procuror-șef al procuraturii specializate. Legea cu
privire la Procuratură nu conține nici o interdicție expresă în acest sens, relevant este
doar întrunirea condițiilor pentru ocuparea funcției respective. Astfel, interpretarea
expusă în răspunsul nr. 1-1d/23-5 din 18.01.2023, precum că Procurorul General
interimar este în imposibilitate de a mă numi în funcția de procuror-șef al PCCOCS
datorită condițiilor speciale prevăzute de lege pentru numirea în această funcție, este
una extensivă și nu corespunde cadrului juridic în vigoare.

Cu referire la cel de-al doilea argument de refuz, invocat în scrisoarea nr. 1-


1d/23-5 din 18.01.2023, conform căruia numirea mea în funcția de procuror-șef al
PCCOCS nu poate fi dispusă, deoarece concursul pentru ocuparea acestei funcții este
deja în desfășurare, de asemenea nu are nici o acoperire de drept.
În primul rând, textul de la alin.(6) al art.18 din Legeanr.3/2016 face referire la
funcții „vacantă”, iar interpretând această normă ad litteram, ținând cont de definiția
acordată de DEX-lui limbii române, cuvântul „vacantă”, semnifică, care nu
este ocupată de nimeni, fără titular5. În aceste circumstanțe, anunțarea concursului
pentru ocuparea funcției respective, indiferent la ce etapă s-ar afla desfășurarea
acestuia, nu îi atribuie funcției caracterul de funcție ocupată.
În cea de a doua rațiune, ipoteza de la art.18 alin. (6) din Legea nr.3/2016
exclude parcurgerea de către solicitant a oricăror proceduri de concurs, ceea ce este
în concordanță cu conceptul de asigurarea a garanțiilor pentru procurorii, care și-au
asumat anumite riscuri în legătură cu exercitarea funcției de adjunct al Procurorului
General, chiar dacă acesta este interimar. În aceste condiții stabilite de norma juridică
citată, nu anunțarea concursului are efect asupra opțiunii solicitantului, dar viceversa
opțiunea mea de a ocupa funcția de procuror-șef al PCCOCS produce efecte asupra
desfășurării în continuare a concursului pentru funcția respectivă.
În circumstanțele de drept și de fapt enunțate supra, se constată că atât refuzul
de a-mi accepta opțiunea pentru numirea fără concurs în funcția de procuror-șef al
PCCOCS, cât și actul administrativ prin care a fost dispusă încetarea raporturile de
serviciu cu subsemnatul, sunt contrare prevederilor legale și îmi afectează drepturile
și interesele legitime, motiv pentru care urmează a fi anulate în tot cu emiterea actului
administrativ favorabil prin care să fie dispusă, în conformitate cu prevederile art. 18
alin.(6) din Legea nr.3/2016, numirea fără concurs a subsemnatului în funcția de
procuror-șef al PCCOCS.
Având în vedere cele menționate, conducând-mă de prevederile art. 1, 5, 6, 10,
11 alin. (1) lit.a), 14, 15, 19, 20, 21, 23, 24, 27, 44, 72-75, 143, 145, 162-168 din
Codul administrativ,_
SOLICIT:

1. Examinarea prezentei cereri prealabile;


2. Anularea în tot ca fiind ilegal, din motivele expuse supra, a răspunsului cu nr.
1-1d/23-5 din 18.01.2023 semnat de Procurorului General interimar Ion Munteanu

5
https://dexonline.ro/definitie/vacant%C4%83
pagina 3 din 4
privind refuzul de numire în temeiul art.18 alin. (6) din Legea nr.3/2016 a
subsemnatului Eduard Bulat în funcția de procuror-șef al PCCOCS, fără concurs;
3. Anularea în tot, ca fiind ilegal, din motivele expuse supra, a ordinului
Procurorului General interimar nr.76-p din 18.01.2023, prin care s-a dispus încetarea
raporturilor de serviciu cu Adjunctul Procurorului General interimar Eduard Bulat;
4. Emiterea unui act administrativ prin care subsemnatul Eduard Bulat, în
temeiul prevederilor art.18 alin.(6) din Legea nr.3/2016 cu privire la Procuratură să
fie numit în funcția de procuror-șef al PCCOCS fără concurs;
5. Informarea mea cu privire la examinarea prezentei cereri prealabile la adresa
de email eduardbulat@yahoo.com .

23.01.2023

Cu respect, Digitally signed by Bulat Eduard


Date: 2023.01.23 08:54:32 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova Eduard BULAT

pagina 4 din 4

S-ar putea să vă placă și