Sunteți pe pagina 1din 14

MINISTERUL JUSTIŢIEI

OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI


Bucure ști, Bd. Unirii nr. 74, Bl. J3b, tronson II+III, sector 3; Telefon: +40 21 316.08.04, 316.08.10; Fax: +40 21
316.08.03; Cod po ștal: 030837, Website: www.onrc.ro; E-mail: onrc@onrc.ro; Cod de identificare Fiscală: 14942091;

NOTĂ DE INFORMARE
REGISTRUL COMERȚULUI

1. Operatorul de date cu caracter personal

Oficiul Național al Registrului Comerțului și oficiile registrului comerțului de pe


lângă tribunale colectează, procesează și prelucrează date și informații, inclusiv de natura
datelor cu caracter personal, cărora le sunt aplicabile prevederile Regulamentului (UE) nr.
679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu
caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei
95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).

2. Definiții

În sensul Regulamentului (UE) nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în


ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a
acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția
datelor):

- "date cu caracter personal" înseamnă orice informaţii privind o persoană fizică


identificată sau identificabilă ("persoana vizată"); o persoană fizică identificabilă este o
persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element
de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un
identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identităţii sale
fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;
- "prelucrare" înseamnă orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra
datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără
utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea,
structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea,
divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod,
alinierea sau combinarea, restricţionarea, ştergerea sau distrugerea;
- "operator" înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenţia sau
alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabileşte scopurile şi mijloacele de
prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile şi mijloacele prelucrării
sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice
pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern;
- "destinatar" înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenţia
sau alt organism căreia (căruia) îi sunt divulgate datele cu caracter personal, indiferent
dacă este sau nu o parte terţă. Cu toate acestea, autorităţile publice cărora li se pot
comunica date cu caracter personal în cadrul unei anumite anchete în conformitate cu
dreptul Uniunii sau cu dreptul intern nu sunt considerate destinatari; prelucrarea acestor

1
date de către autorităţile publice respective respectă normele aplicabile în materie de
protecţie a datelor, în conformitate cu scopurile prelucrării.

3. Actele normative care reglementează activitatea registrului


comerțului, în baza cărora sunt prelucrate datele cu caracter personal sunt:
- Legea nr. 26/1990 privind registrul comerțului, republicată, cu modificările și
completările ulterioare;
- Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalităților la înregistrarea în registrul
comerțului a persoanelor fizice, asociațiilor familiale și persoanelor juridice, înregistrarea fiscală
a acestora, precum și la autorizarea funcționării peroanelor juridice, cu modificările și
completările ulterioare;
- Legea nr. 566/2004- Legea cooperaţiei agricole, cu modificările și completările
ulterioare;
- Legea nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei – republicare;
- Legea nr. 120/2015 privind stimularea investitorilor individuali-business angels;
- Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea
demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea
corupţiei - Titlul V - Cartea I, privind grupurile de interes economic, cu modificările şi
completările ulterioare,
- OUG nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice
autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, cu modificările și completările
ulterioare;
- OUG nr. 116/2009 pentru instituirea unor măsuri privind activitatea de înregistrare în
registrul comerțului, cu modificările și completările ulterioare;
- OUG nr. 6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către
întreprinzătorii debutanţi în afaceri, cu modificările și completările ulterioare;
- HG nr. 166/2003 privind acordarea unor facilităţi fiscale studenţilor care doresc să
înfiinţeze o afacere proprie
- Regulamentul de organizare și funcționare a Oficiului Național al Registrului
Comerțului și a oficiilor registrului comerțului de pe lângă tribunale, aprobat prin Ordinul
ministrului justiției nr. 1082/C/2014, cu modificările și completările ulterioare;
- Normele metodologice privind modul de ținere a registrelor comerțului, de efectuare a
înregistrărilor și de eliberare a informațiilor, aprobate prin Ordinul ministrului justiției nr.
2594/C/2008;
- Directiva nr. 1132 din 14 iunie 2017 privind anumite aspecte ale dreptului societăților
comerciale.
- Regulamentul (CE) nr. 1435/2003 din 22 iulie 2003 privind statutul societății
cooperative europene (SCE), versiunea consolidată
- Regulamentul (CE) nr. 2157/2001 din 8 octombrie 2001 privind statutul societăţii
europene, versiunea consolidată
- Regulamentul (CEE) nr. 2137/85 din 25 iulie 1985 privind Grupul European de Interes
Economic (GEIE), versiunea consolidată

4. Legalitatea prelucrării

Potrivit dispozițiilor art. 6 din Regulamentul general privind protecția datelor,


prelucrarea este legală numai dacă și în măsura în care se aplică cel puțin una dintre
următoarele condiții:
a) persoana vizată şi-a dat consimţământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter
personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice;

2
b) prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este
parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui
contract;
c) prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligaţii legale care îi revine
operatorului;
d )prelucrarea este necesară pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale
altei persoane fizice;
e) prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care serveşte unui interes
public sau care rezultă din exercitarea autorităţii publice cu care este învestit operatorul;
f) prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de operator sau de o
parte terţă, cu excepţia cazului în care prevalează interesele sau drepturile şi libertăţile
fundamentale ale persoanei vizate, care necesită protejarea datelor cu caracter personal, în
special atunci când persoana vizată este un copil.
Litera (f) din primul paragraf nu se aplică în cazul prelucrării efectuate de autorităţi
publice în îndeplinirea atribuţiilor lor.

5. Scopul prelucrării datelor cu caracter personal

Prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară în scopul îndeplinirii


principalelor funcții ale registrului comerțului:
- funcția de înregistrare a profesioniștilor, precum și a persoanelor pentru care legi
speciale dispun în acest sens;
- funcția de efectuare a publicității legale a persoanelor fizice și juridice înregistrate,
precum și a actelor lor,
- funcția de ținere a registrului comerțului,
- funcția de arhivare a înscrisurilor în baza cărora se efectuează înregistrările în
registrul comerțului,
- funcția de editare și publicare a Buletinului procedurilor de insolvență,
- funcția de eliberare de înscrisuri,
- funcția de asistență pentru persoanele fizice și juridice supuse înregistrării în
registrul comerțului

►Funcția de înregistrare
Prin înregistrare în registrul comerţului se înţelege:
- înmatricularea profesioniștilor, persoane fizice sau juridice, precum şi a persoanelor
pentru care legi speciale dispun în acest sens;
- înscrierea de menţiuni privind modificarea statutului/ actului constitutiv al persoanei şi
privind activitatea acesteia, precum şi a celor prevăzute de art. 21 din Legea nr. 26/1990 privind
registrul comerțului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- radierea înmatriculărilor şi menţiunilor efectuate;
- menţionarea actelor şi faptelor care nu presupun modificarea statutului/actului
constitutiv al persoanei şi nici a înregistrărilor anterioare

Persoanele fizice care doresc să dețină calități sau funcții în cadrul unor persoane
juridice sau fizice (PFA, II, IF), înregistrate sau care urmează să fie înregistrate în registrul
comerțului, sunt obligate să furnizeze datele cu caracter personal prevăzute de lege.
Refuzul persoanei fizice de a furniza datele cu caracter personal prevăzute de lege
are drept consecință respingerea cererii de înregistrare în registrul comerțului.

3
► Funcția de efectuare a publicității legale
Prin registrul comerţului se realizează publicitatea legală, înregistrările, datele şi actele
înregistrate sunt opozabile faţă de terţi de la data efectuării lor ori de la publicarea în Monitorul
Oficial al României, Partea a IV-a, Partea a VII-a, sau, după caz, pe pagina de internet/portalul de
servicii a/al Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, în condiţiile legii.

►Funcția de ținere a registrului comerțului


ONRC ţine registrul central al comerţului pentru persoanele juridice, persoanele fizice
autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale care desfăşoară activităţi
economice, prin centralizarea tuturor înregistrărilor operate în registrul comerţului de oficiile
registrului comerţului de pe lângă tribunale şi comunicate, electronic şi automat, Oficiului
Naţional al Registrului Comerţului.

► Funcţia de arhivare
Ca efect al înregistrării persoanelor juridice, persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor
individuale şi întreprinderilor familiale care desfăşoară activităţi economice cu sediul
social/sediul profesional pe raza tribunalului, prin registrul comerţului se realizează evidenţa
datelor din documentele de înregistrare ale persoanelor supuse înregistrării, arhiva oficială a
documentelor cu caracter constitutiv sau modificator ale acestora şi a altor documente prevăzute
în mod expres de lege.

Funcţia de arhivare a înscrisurilor în baza cărora se efectuează înregistrările în registrul


comerţului se realizează prin păstrarea şi conservarea fizică şi pe suport electronic a tuturor
înscrisurilor în baza cărora sunt efectuate înregistrările în registrul comerţului, a înscrisurilor care
atestă efectuarea înregistrărilor persoanelor înregistrate, a situaţiilor financiare anuale, precum şi
a registrelor persoanelor juridice care se depun la registrul comerţului.
Dosarul fiecărei persoane înregistrate în registrul comerţului cuprinde toate înscrisurile
depuse în legătură cu înregistrarea sau cu orice operaţiune care, potrivit legii, se efectuează în
registrul comerţului, precum şi înscrisurile care atestă înregistrarea. Înscrisurile depuse la
registrul comerţului în vederea îndeplinirii unor proceduri prealabile înmatriculării, cerute de
lege, se păstrează într-o mapă separată. După înmatriculare, acestea se trec în dosarul
profesionistului.

►Funcția de editare și publicare a Buletinului procedurilor de insolvență


Oficiul Naţional al Registrului Comerţului publică Buletinul procedurilor de insolvenţă, în
format electronic şi/sau pe hârtie, în condiţiile legii, secţiunea prin care se realizează serviciul
public de citare a părţilor, comunicare a hotărârilor judecătoreşti, convocare şi notificare a actelor
de procedură emise de instanţele judecătoreşti/administratorii judiciari/lichidatorii judiciari/alte
persoane autorizate în cadrul procedurii de insolvenţă, conform prevederilor din Legea nr.
85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, cu modificările şi
completările ulterioare, şi secţiunea «Debitori - persoane fizice cu obligaţii ce nu decurg din
exploatarea unei întreprinderi.

►Funcția de eliberare de înscrisuri și de informare


Potrivit prevederilor art. 4 alin.(1) din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerțului,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, registrul comerțului este public.
În conformitate cu dispozițiile art.4 alin.(2) din Legea nr. 26/1990, oficiul registrului
comerțului este obligat să elibereze, pe cheltuiala persoanei care a înregistrat cererea,
informații, extrase de registru și certificate constatatoare despre datele înregistrate în
registrul comerțului, precum și certificate constatatoare că un anumit act sau fapt este ori

4
nu este înregistrat, copii și copii certificate de pe înregistrările efectuate în registru și de pe
actele prezentate, pentru care se percep tarife.

Eliberarea de înscrisuri şi de informare se realizează, la solicitarea persoanei


interesate, în special prin:
a) eliberarea de certificate constatatoare care atestă că un anumit act sau fapt este
înregistrat ori nu în registrul comerţului;
b) eliberarea de certificate constatatoare care atestă înregistrarea declaraţiei-tip pe propria
răspundere cerute de lege privind autorizarea funcţionării;
c) eliberarea de certificate constatatoare a drepturilor de proprietate asupra activelor
distribuite ca urmare a lichidării societăţilor comerciale în nume colectiv, societăţilor comerciale
în comandită simplă şi societăţilor comerciale cu răspundere limitată;
d) eliberarea de certificate din care să rezulte dacă persoana înregistrată în registrul
comerţului a mai fost supusă procedurii prevăzute de legea insolvenţei într-o perioadă de 5 ani
anterior formulării cererii introductive;
e) eliberarea de extrase de registru privind starea persoanei juridice referitoare la
funcţionare, suspendarea temporară a activităţii, dizolvare, reorganizare, lichidare, insolvenţă,
reorganizare judiciară, faliment, radiere;
f) eliberarea de copii certificate de pe cererile şi înscrisurile depuse;
g)eliberarea de copii certificate de pe înscrisurile care atestă înregistrarea în registrul
comerţului;
h)eliberarea de informaţii privind datele înregistrate în registrul comerţului, inclusiv
istoricul înregistrărilor efectuate;
i) eliberarea de copii certificate de pe actele publicate şi informaţii din Buletinul
procedurilor de insolvenţă.

►Funcția de asistență
În cadrul oficiilor registrului comerţului de pe lângă tribunale se desfăşoară activităţi de
asistenţă acordate solicitanţilor, la cererea şi pe cheltuiala acestora, pentru efectuarea procedurilor
necesare înregistrării în registrul comerţului a actelor constitutive sau modificatoare, cu excepţia
activităţilor prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. a)-c) şi g) din Legea nr. 359/2004, care se acordă
gratuit.
Serviciile de asistenţă se acordă, la cererea şi pe cheltuiala solicitantului, înainte de
depunerea cererii de înregistrare la oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunal.
Serviciile de asistenţă se solicită prin cerere de servicii explicită, cuprinzând serviciile
solicitate, obligaţiile părţilor, termenele şi tarifele datorate.

6. Categoriile de date cu caracter personal care se înregistrează în


registrul comerțului

6.1.În registrul profesioniștilor persoane fizice autorizate, întreprinderilor


individuale şi familiale se înscriu următoarele date cu caracter personal, precum şi
modificările acestora:
- datele de identificare a persoanei fizice autorizate, a titularului întreprinderii individuale,
iar în cazul întreprinderii familiale, datele de identificare a reprezentantului acesteia şi a
membrilor ei (numele, prenumele, codul numeric personal şi, dacă este cazul, echivalentul
acestuia, potrivit legislaţiei naţionale aplicabile, locul şi data naşterii, domiciliul, cetăţenia) şi data
depunerii specimenului de semnătură, după caz;
- starea civilă, capacitatea juridică şi alte elemente privind statutul personal;
- condamnarea profesionistului pentru fapte penale care îl fac nedemn sau incompatibil cu
exercitarea comerţului;

5
6.2. În registrul societăţilor cooperative se înregistrează:
a) societăţile cooperative;
b) cooperativele agricole;
c) cooperativele de credit şi casele centrale ale acestora;
d) societăţile cooperative europene cu sediul în România;
e) sucursalele persoanelor juridice prevăzute la lit. a) - d), inclusiv sucursalele societăţilor
cooperative şi cooperativelor de credit de naţionalitate străină.

În registrul societăţilor cooperative se înscriu următoarele date cu caracter personal


şi modificările acestora:
- numele, prenumele, codul numeric personal, locul, data naşterii, domiciliul, cetăţenia
membrilor cooperatori, persoane fizice, fondatori; precum şi reprezentantul persoanelor juridice
membri cooperatori, fondatori şi datele de identificare corespunzătoare;
- numele şi prenumele, codul numeric personal, locul şi data naşterii, domiciliul şi
cetăţenia administratorilor persoane fizice; precum şi reprezentantul administratorilor persoane
juridice şi datele de identificare corespunzătoare; data depunerii specimenului de semnătură;
- numele şi prenumele, codul numeric personal, locul şi data naşterii, domiciliul
cenzorilor/auditorilor;
- condamnarea administratorului sau cenzorului/auditorului pentru fapte penale care îl fac
incompatibil sau nedemn să exercite această activitate sau funcţie, după caz;

6.3.Pentru societăţile, societăţile naţionale, companiile naţionale, regiile autonome şi


societăţile europene cu sediul în România se înscriu următoarele date cu caracter personal,
precum şi modificările acestora:
- datele de identificare a asociaţilor/acţionarilor fondatori şi, dacă este cazul, a celorlalţi
asociaţi
- organele de conducere şi de administrare, membrii acestora şi datele lor de identificare,
data depunerii specimenului de semnătură, iar dacă aceştia sunt persoane juridice, datele de
identificare a reprezentanţilor acestora;
- organele de control, respectiv cenzori/auditori, membrii acestora şi datele lor de
identificare, iar dacă cenzorul/auditorul este persoană juridică, datele de identificare al
reprezentantului acesteia;
- împuternicitul sau reprezentantul fiscal, dacă este cazul;
- condamnarea asociatului, administratorului, cenzorului sau auditorului pentru fapte
penale care îl fac nedemn sau incompatibil să exercite această activitate;
- modificări privind starea civilă, capacitatea juridică sau statutul personal al asociatului
cu răspundere nelimitată.

6.4. Pentru grupurile de interes economic/ grupurile de interes economic cu sediul în


România se înscriu următoarele date cu caracter personal, precum şi modificările acestora:
- datele de identificare a asociaţilor/acţionarilor fondatori şi, dacă este cazul, a celorlalţi
asociaţi;
- organele de conducere şi de administrare, membrii acestora şi datele lor de identificare,
precum şi data depunerii specimenului de semnătură, iar dacă aceştia sunt persoane juridice,
datele de identificare a reprezentanţilor acestora;
- organele de control, respectiv cenzori/auditori, membrii acestora şi datele lor de
identificare, iar dacă cenzorul/auditorul este persoană juridică, datele de identificare al
reprezentantului acesteia;
- împuternicitul sau reprezentantul fiscal, dacă este cazul;
- condamnarea asociatului, administratorului, cenzorului sau auditorului pentru fapte
penale care îl fac nedemn sau incompatibil să exercite această activitate;

6
- modificări privind starea civilă, capacitatea juridică sau statutul personal al asociatului
cu răspundere nelimitată;

6.6. Pentru sucursalele persoanelor juridice, în registrul comerţului se înscriu


următoarele date cu caracter personal, precum şi modificările acestora:
- datele de identificare a persoanelor împuternicite să reprezinte sucursala, data depunerii
specimenului de semnătură.

6.7.Pentru institutele naţionale de cercetare-dezvoltare, inclusiv cele din domeniul


agriculturii, care funcţionează ca instituţii publice şi desfăşoară şi activităţi economice, se
înscriu următoarele date cu caracter personal, precum şi modificările aduse acestora:
- organele de conducere şi actul de numire al acestora, datele lor de identificare şi data
depunerii specimenului de semnătură;

7. Dezvăluirea datelor cu caracter personal

Informațiile/copiile simple/copiile certificate referitoare la asociații/acționarii,


administratorii, directorii, membrii consiliului de supraveghere, membrii directoratului,
cenzorii/auditorii, reprezentanții persoane fizice ai persoanelor juridice, având calitățile
anterior menționate, eliberate solicitanților (în scopul informării în interes personal) vor
conține numai datele cu caracter personal prevăzute la art. 203 din Normele metodologice
privind modul de ţinere a registrelor comerţului, de efectuare a înregistrărilor şi de
eliberare a informaţiilor, aprobate prin Ordinul ministrului justiției nr. 2594/C/2008:
numele și prenumele, data şi locul naşterii, cetăţenia şi statul de domiciliu ale acestor
persoane. În cazul în care sunt solicitate și alte date cu caracter personal, solicitanții
trebuie să justifice un interes legitim, în condițiile legii.

Datele cu caracter personal obținute de la registrul comerțului pot fi prelucrate de


către solicitanți numai în scopul pentru care au fost solicitate/furnizate.

În cazul în care solicitantul intenționează prelucrarea datelor cu caracter personal


obținute de la registrul comerțului, acesta are obligația de a respecta prevederile legale
privind protecția persoanelor în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și
libera circulație a acestor date.

Informațiile privind datele cu caracter personal înregistrate în registrul comerțului


sunt comunicate către: Ministerul Finanțelor Publice și structurilor subordonate acestuia,
autoritățile publice cu atribuții în supravegherea și controlul activității economice,
instituţiile/autorităţile cu atribuţii în domeniul apărării, ordinii publice, securității
naţionale şi justiţiei, autorităților/instituțiilor din administrația publică, misiuni diplomatice
acreditate, autorități/instituții publice din domeniul sănătății și asigurărilor sociale de stat,
instanțe judecătorești și parchetele de pe lângă acestea, alte entități de drept public sau
privat, orice alte persoane fizice sau juridice care justifică un interes legitim, în condiţiile
legii.

Informațiile și/sau copiile simple/certificate de pe înregistrările efectuate în registrul


comerțului și de pe actele prezentate sunt eliberate autorităților și instituțiilor publice, cu
respectarea prevederilor art. 6 din Regulamentul general privind protecția datelor, pe baza
protocoalelor de colaborare încheiate în acest scop, după caz, la cererea acestora conform
prevederilor legale în vigoare.
Lista Protocoale de colaborare.

7
În vederea exercitării funcțiilor oficiale, în conformitate cu o obligație legală expres
prevăzută, autorităților și instituțiilor publice le sunt dezvăluite date cu caracter personal,
altele decât cele prevăzute la art. 203 din Normele metodologice privind modul de ţinere a
registrelor comerţului, de efectuare a înregistrărilor şi de eliberare a informaţiilor aprobate
prin Ordinul ministrului justiției nr. 2594/C/2008.

Autoritățile/instituțiile publice cărora le sunt furnizate date cu caracter personal


înregistrate în registrul comerțului au obligația de a efectua prelucrarea datelor cu caracter
personal cu respectarea normelor aplicabile în materie de protecție a datelor cu caracter
personal în conformitate cu scopurile prelucrării.

8. Referitor la dezvăluirea de date înregistrate în registrul comerțului,


menționăm următoarele dispoziții legale:

● Art. 21 din Legea nr. 26/1990: Prin sistemul de interconectare a registrelor comerţului,
Registrul central al comerţului pune la dispoziţie publicului documentele şi informaţiile
referitoare la profesioniştii înregistraţi în registrul comerţului.

● Art.4 alin.(2) din Legea nr. 26/1990: Oficiul registrului comerțului este obligat să
elibereze, pe cheltuiala persoanei care a înregistrat cererea, informații, extrase de registru și
certificate constatatoare despre datele înregistrate în registrul comerțului, precum și certificate
constatatoare că un anumit act sau fapt este ori nu este înregistrat, copii și copii certificate de pe
înregistrările efectuate în registru și de pe actele prezentate, pentru care se percep tarife.

● Art. 41 din Legea nr. 26/1990: Copii în format electronic ale documentelor și
informațiilor prevăzute la art. 4 din Legea nr. 26/1990 se pun la dispoziția publicului și prin
sistemul de interconectare a registrelor comerțului, pe cheltuiala solicitantului.

● Art. 7 din Legea nr. 359/2004: Prin efectuarea înregistrărilor în registrul comerțului se
asigură opozabilitatea actelor înregistrate față de terți, cu excepția cazurilor în care legea prevede
condiția cumulativă a publicării acestora în Monitorul Oficial al României, Partea a IV sau Partea
a VII-a, după caz.

● Art. 11 din Legea nr. 359/2004: În vederea atribuirii codului unic de înregistrare de
către Ministerul Finanțelor Publice, oficiile registrului comerțului de pe lângă tribunale transmit
direct sau prin intermediul Oficiului Național al Registrului Comerțului, pe cale electronică,
Ministerului Finanțelor Publice, datele referitoare la înregistrările efectuate în registrul
comerțului și cele conținute în cererea de înregistrare fiscală. Pe baza datelor transmise Ministerul
Finanțelor Publice atribuie, în termen de maximum 8 ore, codul unic de înregistrare.

● Art. 172 din Legea nr. 359/2004: În vederea efectuării controlului de către autoritățile
publice competente privind conformitatea celor declarate potrivit art. 15, oficiul
registrului comerțului de pe lângă tribunal transmite acestora copiile declarațiilor-tip și, pe cale
electronică, datele de identificare ale persoanelor juridice, în termen de 3 zile de la data
înregistrării în registrul comerțului.
Modelul declarației pe proprie răspundere dată în temeiul art. 15 din Legea nr. 359/2004 a
fost aprobat prin Ordinul ministrului justiției și libertăților cetățenești nr. 1355/C/2009.

8
● Art. 8 din OG nr. 39/2015 - Prezentarea cazierului fiscal este obligatorie în
următoarele situaţii:
a) la înfiinţarea societăţilor, a societăţilor cooperative, a cooperativelor agricole şi a
entităţilor fără personalitate juridică, de către asociaţi, acţionari, membri şi reprezentanţii legali
sau desemnaţi;
b) la solicitarea înscrierii asociaţiilor şi fundaţiilor în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor
de către asociaţii sau membrii fondatori ai acestora, după caz, de către aceştia;
c) la autorizarea exercitării unei activităţi independente de către solicitanţi;
d) la cesiunea ori înstrăinarea sub orice formă a părţilor sociale sau a acţiunilor, de către
noii asociaţi, acţionari sau membri;
e) la numirea de noi reprezentanţi legali, precum şi la cooptarea de noi asociaţi, acţionari
sau membri cu prilejul efectuării majorării de capital social de către noii reprezentanţi legali,
asociaţi, acţionari sau membri;
f) la numirea de noi reprezentanţi legali, precum şi în cazul cooptării unor noi membri în
asociaţii şi fundaţii, atunci când aceştia dobândesc şi calitatea de reprezentanţi legali ai persoanei
juridice deja înregistrate, de către aceştia;
g) în alte cazuri prevăzute de lege.

Obligaţia prevăzută mai sus este îndeplinită în situaţiile prevăzute la lit. a) şi c)-e) pentru
persoanele care se înscriu în registrul comerţului prin transmiterea, în format electronic, a
informaţiilor din cazierul fiscal al contribuabililor de către Agenţia Naţională de Administrare
Fiscală Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, la solicitarea acestuia, în termen de
maximum 2 ore. Solicitarea cuprinde, în mod obligatoriu, următoarele informaţii: numele şi
prenumele/denumirea şi codul numeric personal/codul de identificare fiscală.
Procedura de eliberare a certificatului de cazier fiscal şi de transmitere, în format
electronic, a informaţiilor din cazierul fiscal al contribuabililor, a cărui prezentare este obligatorie
pentru persoanele prevăzute la alin. (1) care se înscriu în registrul comerţului, se stabileşte prin
protocol încheiat între Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi Oficiul Naţional al
Registrului Comerţului.

●Art. 4 din OG nr. 39/2015 - Înscrierea în cazierul fiscal şi transmiterea informaţiilor


între instituţii:

(8)Oficiul Naţional al Registrului Comerţului comunică, în format electronic, Agenţiei


Naţionale de Administrare Fiscală sau unităţilor subordonate lista reprezentanţilor legali sau a
reprezentanţilor desemnaţi din perioada în care au intervenit situaţiile de declarare a inactivităţii
fiscale a persoanelor juridice sau a entităţilor fără personalitate juridică.
(10) Procedura de transmitere a informaţiilor prevăzute la alin. (8) şi (9) se stabileşte prin
protocol încheiat între Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi Ministerul Justiţiei, Agenţia
Naţională de Administrare Fiscală şi Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, unităţile
subordonate Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi judecătoria în a cărei circumscripţie îşi
are sediul persoana juridică, după caz.

● Art. 96 din Legea nr. 85/2014: În aplicarea prevederilor prezentei legi, administratorul
judiciar (sau lichidatorul judiciar) va solicita relaţii privind sediul principal al societăţii, punctele
de lucru sau alte locaţii în care se află bunuri ale debitorului ori se desfăşoară activităţi ale
acestuia, precum şi date privind administraţia societăţii, relaţii privind bunurile patrimoniale şi
documentele privind activitatea societăţii de la autorităţile care deţin sau ar putea să deţină
informaţiile solicitate.

● Art. 237 din Legea nr. 31/1990: În vederea îndeplinirii calității de lichidator, ONRC
eliberează lichidatorilor numiți conform art. 237 alin.(6) din Legea nr. 31/1990 informații

9
punctuale extinse sau, după caz, informații istorice despre o firmă, care vor conține inclusiv date
cu caracter personal (în scopul contactării reprezentanților societății).

● Art. 2 alin.(1) din HG nr. 962/2017: Informațiile și documentele prevăzute în anexă


sunt eliberate cu titlu gratuit autorităților și instituțiilor publice, cu excepția celor finanțate
integral din venituri proprii, instanțelor judecătorești și parchetelor de pe lângă acestea,
precum și misiunilor diplomatice acreditate și altor persoane juridice prevăzute de lege:
- eliberare de informaţii (durată de funcţionare, capital social, administratori,
asociaţi/acţionari, activitate principală, activitate secundară, activităţi autorizate;

administratori/reprezentanţi pentru sucursale/subunităţi/ sedii secundare; directori/cenzori;


informaţii din situaţiile financiare anuale disponibile, alte informaţii, după caz, date înregistrate în
registrul comerţului că un anumit act sau fapt este ori nu este înregistrat;
- eliberare certificat constatator/extras de registru;
- eliberare raport istoric despre o firmă;
- eliberare date statistice şi informaţii pentru serii de firme grupate în funcţie de un
criteriu;
- eliberare copii certificate;
- eliberare copii.

● Potrivit prevederilor art. 21 din Legea nr. 26/1990, registrul central al comerțului și
registrele comerțului fac parte din sistemul de interconectare a registrelor comerțului din
statele membre ale UE:
(1) Registrul central al comerţului, ţinut de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, şi
registrele comerţului ţinute de oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale fac parte din
sistemul de interconectare a registrelor comerţului din statele membre ale Uniunii Europene,
denumit în continuare sistemul de interconectare a registrelor comerţului.
(2) Sistemul de interconectare a registrelor comerţului este constituit din registrele
comerţului din statele membre ale Uniunii Europene şi platforma centrală europeană. La nivel
european, punctul de acces electronic la sistemul de interconectare este portalul european
e-Justiţie. La nivel naţional, punctul de acces de interconectare a registrelor comerţului este
Registrul central al comerţului, ţinut de către Oficiul Naţional al Registrului Comerţului.
(3) Prin sistemul de interconectare a registrelor comerţului, Registrul central al comerţului
pune la dispoziţie publicului documentele şi informaţiile referitoare la profesioniştii înregistraţi în
registrul comerţului.
(4) Următoarele informaţii înregistrate în registrul comerţului sunt disponibile, gratuit,
prin sistemul de interconectare a registrelor comerţului, pe pagina de internet a Oficiului Naţional
al Registrului Comerţului sau pe portalul de servicii on-line al acestuia:
a) denumirea şi forma juridică a persoanei înregistrate în registrul comerţului;
b) sediul social/profesional al persoanei înregistrate în registrul comerţului şi statul
membru în care este înmatriculată;
c) numărul de ordine din registrul comerţului al persoanei înmatriculate/înregistrate,
identificatorul unic la nivel european (EUID) şi codul unic de înregistrare fiscală;
d) starea firmei.
(5) Oficiul registrului comerţului realizează, prin sistemul de interconectare a registrelor
comerţului, cu titlul gratuit, schimbul de documente şi informaţii cu registrele comerţului din
statele membre ale Uniunii Europene în cazul operaţiunilor de fuziune transfrontalieră şi al
sucursalelor înfiinţate de societăţi cu sediul în statele membre ale Uniunii Europene.
(6) Oficiul Naţional al Registrului Comerţului asigură interoperabilitatea Registrului
central al comerţului şi a registrelor comerţului teritoriale cu sistemul de interconectare a

10
registrelor comerţului, documentele şi informaţiile fiind disponibile în format standard de mesaj
şi fiind accesibile prin mijloace electronice, cu respectarea standardelor de securitate pentru
transmisia şi schimbul datelor, în condiţiile legii.
(7) Oficiul Naţional al Registrului Comerţului poate constitui, prin Registrul central al
comerţului, puncte de acces opţionale la sistemul de interconectare a registrelor comerţului.
Constituirea punctelor de acces opţionale se aprobă prin ordin al ministrului justiţiei.

● ONRC eliberează informații despre profesioniștii înregistrați în registrul


comerțului prin intermediul serviciului: RECOM ONLINE și INFOCERT.

● Serviciile on-line registrul comerțului puse la dispoziție prin intermediul


Portalului de servicii on-line al ONRC:
Pentru accesarea portalului de servicii online al Oficiului Naţional al Registrului
Comerţului portal.onrc.ro, un utilizator trebuie să-şi creeze un cont de utilizator al portalului.

Important: La crearea contului, utilizatorul furnizează date cu caracter personal și


trebuie să își exprime consimțământul cu privire la prelucrarea acestora de către ONRC.
Scopul prelucrării datelor cu caracter personal ale utilizatorilor portalului:
accesarea/furnizarea serviciilor on-line puse la dispoziție prin Portalul de servicii on-line al
ONRC (procesarea cererilor, emiterea facturilor), protejarea sistemului informatic și de
comunicații al ONRC.
În situația în care utilizatorul nu mai dorește să beneficieze de serviciile on-line oferite
de ONRC, are dreptul de a-și retrage consimțământul (acordul) cu privire la prelucrarea
datelor cu caracter personal.

După crearea contului, utilizatorul poate avea acces gratuit sau contra cost, funcție de
tipul serviciului, la următoarele servicii online:
►Serviciul ″Recom online″
Serviciul "RECOM Online" este destinat utilizatorilor de internet, interesați să acceseze
informațiile legale despre firmele din Romania, existente în registrul comerțului central, ținut în
sistem computerizat.
A.Componenta GRATUITA, permite verificarea în mod gratuit a existentei legale a unei
firme în registrul central al comerțului si a stării acesteia,.
B. Componenta pe baza de ABONAMENT, permite obținerea contra cost, a informațiilor
legale referitoare la toate firmele înregistrate pe teritoriul României, existente în Registrul central
al comerțului. Pentru abonare utilizatorul va încheia cu ONRC un contract de prestări servicii si
va constitui în contul ONRC un depozit minim de 300 RON.
►Verificări preliminare – formulare on-line prin care un utilizator poate solicita
următoarele verificări:
- Verificare disponibilitate şi/sau rezervare denumire firmă PJ
- Verificare disponibilitate şi/sau rezervare denumire firmă PFA/II/IF
- Verificare disponibilitate şi/sau rezervare emblemă
- Verificare unicitate sediu social
- Verificare unicitate asociat unic

►Înregistrare în registrul comerțului şi autorizarea funcționării - persoane


juridice
►Înregistrare în registrul comerțului și autorizarea funcționării - PFA/II/IF
► Alte înregistrări în registrul comerțului

11
► Actualizare date de contact
►Furnizare informaţii la zi, privind istoricul firmei - Formular online pentru
solicitarea de eliberare informații din Registrul Comerțului
►Eliberări documente - Formular online pentru solicitarea de eliberare de
copii certificate din registrul comerțului.
►Stadiu dosar - Serviciu online pentru consultarea stadiului dosarelor
depuse de profesioniști la oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale
►Rezoluţii amânare cereri RC – este un serviciu online pentru consultarea
rezoluțiilor de amânare a cererilor depuse de profesioniști la registrul comerțului.
►Publicitate - Serviciu online de publicitate efectuată în registrul comerțului
conform legii.
►Statistici RC - Serviciu online de consultare a statisticilor Registrului
Comerțului.

►Serviciul INFOCERT – Prin acest serviciu se pot obține furnizări de informații


din registrul comerțului.
Serviciul INFOCERT oferă:
- documente cu semnătură electronică
- fără intervenția operatorului de date
- 24/24 ore, 7/7 zile
- plată electronică
- factură electronică
- nu necesită semnătură electronică din partea solicitantului.
►Servicii online BPI
Asigură persoanelor interesate (beneficiari/solicitanţi) accesul la serviciul de furnizare
a Buletinului Procedurilor de Insolvenţă, în format electronic, pe bază de "Comandă abonament
la Buletinul Procedurilor de Insolvenţă, Secţiunea Persoane juridice - conform Legii nr. 85/2014
privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă pe suport electronic" (formular),
abonamente pe suport electronic anuale/trimestriale/lunare, prin încheierea Contractului privind
furnizarea “Buletinului Procedurilor de Insolvenţă” în format electronic, fiind permisă
vizualizarea buletinelor publicate în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă în perioada contractată,
în contul user-ului (adresă de e-mail stabilită de beneficiar) şi a parolei aferente, alocată
beneficiarilor, în acest scop, de către ONRC, conform dispoziţiilor H.G. nr. 124/2007 pentru
aprobarea preţului de vânzare al Buletinului procedurilor de insolvenţă (există posibilitatea ca
persoanele interesate - beneficiari/solicitanţi - să aibă domiciliul/sediul în afara teritoriului
României, cu menţiunea că, raportat la dispoziţiile legale în materia furnizării informaţiilor din
BPI, acestea sunt furnizate în limba română).

9. Referitor la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a,


Partea a VII-a, a actelor a căror publicare este prevăzută de lege:

►Art. 14 din Legea nr. 359/2004: (1) În următoarea zi lucrătoare după efectuarea
înmatriculării persoanelor juridice, oficiul registrului comerţului comunică un extras al
rezoluţiei prin care s-a dispus înmatricularea către Regia Autonomă «Monitorul Oficial»,
spre publicare, pe cheltuiala solicitantului. La cererea şi pe cheltuiala solicitantului,
rezoluţia se publică integral.
(2) Extrasul rezoluţiei prin care s-a dispus înmatricularea persoanei juridice
cuprinde următoarele elemente: numărul şi data rezoluţiei, denumirea, sediul social şi forma
juridică, numele şi adresa fondatorilor, administratorilor şi, dacă este cazul, a cenzorilor,
domeniul şi activitatea principală, capitalul social şi durata de funcţionare. Pe extras se va

12
menţiona numărul de ordine în registrul comerţului, codul unic de înregistrare fiscală
atribuit şi, după caz, identificatorul unic la nivel european (EUID).
Prevederile menționate la alin.(1) se aplică în mod corespunzător pentru toate actele
care se înregistrează în registrul comerţului şi fac obiectul publicării în Monitorul Oficial al
României, Partea a IV-a sau Partea a VII-a.*

*ATENȚIE: Actele care se înregistrează în registrul comerțului și fac obiectul


publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a sau Partea a VII-a, sunt
transmise către RA Monitorul Oficial în forma în care acestea au fost depuse/transmise de
profesionist.
În acest sens, vă facem cunoscute prevederile art. 20 alin.(6) din Normele metodologice
privind modul de ținere a registrelor comerțului, de efectuare a înregistrărilor și de eliberare a
informațiilor:
″Dacă se solicită înregistrarea, menţionarea sau publicarea unei hotărâri a adunării
generale a asociaţilor/membrilor, a unei decizii a asociatului unic, a unei hotărâri a consiliului
de administraţie, a unei hotărâri a consiliului de supraveghere ori a unui act adiţional la actul
constitutiv, înscrisurile menţionate, întocmite în forma cerută de lege, vor conţine cel puţin
următoarele:
- datele de identificare a persoanei juridice;
- numărul şi data adoptării actului;
- condiţiile formale de adoptare a actului;
- hotărârile adoptate/conţinutul actului adiţional;
- numele, prenumele, calitatea şi semnătura persoanelor abilitate să semneze înscrisul.″

10 . Referitor la publicarea pe pagina de internet/Portalul de servicii on-line al


ONRC a actelor a căror publicare este prevăzută de lege:
În conformitate cu prevederile legale, ONRC publică pe pagina de internet/Portalul de
servicii online, la secțiunea Publicitate, actele depuse/transmise de către profesioniști sau de către
instanțele judecătorești, în forma în care acestea au fost depuse/transmise (care poate conține date
cu caracter personal), respectiv:
- Proiectul de fuziune/divizare
- Publicare rezoluții privind înregistrări care nu conduc la modificarea actului constitutiv
conform OUG nr. 116/2009
- Publicare hotărâri judecătorești de radiere conform art.260 alin.8 din Legea nr.31/1990
- Publicitate - Alte cazuri
- Publicare rezoluţii amendă lichidatori conform art.260 din Legea 31/1990
- Publicare rezoluții privind numirea/revocarea/inlocuirea lichidatorului,
(admise/respinse) pronunțate in condițiile art. 237 alin (7) din Legea nr. 31/1990
- Informații privind încheierile judecătorului delegat de numire/revocare/înlocuire a
lichidatorului, (admise/respinse) pronunțate în condițiile art. 31 alin (4) din Legea nr. 359/2004,
la cererea creditorilor bugetari
- Informații privind societățile pentru care exista o hotărâre judecătorească de radiere în
conformitate cu art.VI din OUG nr.43/2010

11. Drepturile persoanei vizate:


În conformitate cu dispoziţiile Regulamentului nr. 679/2016 persoana vizată are
următoarele drepturi:
- dreptul la informare şi acces la date cu caracter personal (art. 13-15);
- dreptul la rectificare (art. 16);
- dreptul la ştergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) (art. 17);
- dreptul la restricţionarea prelucrării (art. 18);

13
- dreptul la portabilitatea datelor (art. 20);
- dreptul la opoziţie (art. 21);
- dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată,
inclusiv crearea de profiluri (art.22).

Pentru exercitarea drepturilor menționate mai sus persoana vizată trebuie să transmită a
cerere întocmită în formă scrisă, datată și semnată (conform modelului prezentat la secțiunea
Cereri privind exercitare drepturi) la adresa:

Oficiul Național al Registrului Comerțului


București, Bd. Unirii, nr. 74, Bl. J3b, tronson II+III, sector 3
Cod poștal: 030837
e-mail: datepersonale@onrc.ro
fax: +40 21 313.73.34

sau poate depune cererea personal, fie la sediul Oficiului Național al Registrului
Comerțului, fie la unul din sediile oficiilor registrului comerțului de pe lângă tribunale/birouri
teritoriale.

Pentru detalii privind exercitarea drepturilor persoanei vizate, vă rugăm să consultați


secțiunea Ghid exercitare drepturi.

De asemenea, potrivit Regulamentului general privind protecția datelor, persoana vizată


are dreptul de a depune plângere (art. 77) la Autoritatea Națională de Supraveghere a
Prelucrării Datelor cu Caracter Personal la sediul acesteia din B-dul G-ral Gheorghe Magheru
nr. 28-30, sector 1, București, cod poștal 0103336,
email: anspdcp@dataprotection.ro sau de a se adresa justiției (art. 79).

ATENȚIE!

Informațiile referitoare la persoana juridică se înregistrează în registrul comerțului


și devin date publice. Datele referitoare la identificarea firmei (sediu social, nr. telefon,
adresă de e-mail, fax, web site) nu intră sub incidența dispozițiilor legale privind
prelucrarea datelor cu caracter personal.
În cazul înscrierii datelor personale precum numărul de telefon, adresa de e-mail în
cadrul secțiunilor ce fac referire la profesionist (persoană juridică, PFA, II, IF), datele
respective se înregistrează în registrul comerțului ca aparținând profesionistului și devin
date publice.

ATENȚIE!

Actele care se înregistrează în registrul comerțului și fac obiectul publicării în


Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a sau Partea a VII-a sunt transmise către RA
Monitorul Oficial în forma în care acestea au fost depuse/transmise de către profesionist.

Actele care se publică pe pagina de internet/portalul de servicii on-line al ONRC


sunt afișate în forma depusă/transmisă de emitentul actului respectiv.

14