Sunteți pe pagina 1din 1

ANEXA nr. .....

Tematică de control

Nr.
CerinŃă Da Nu
crt.

Angajatorul asigură consultări la introducerea de noi tehnologii, în ceea


ce priveşte consecinŃele asupra securităŃii şi sănătăŃii lucrătorilor,
1.
determinate de alegerea echipamentelor, de condiŃiile şi mediul de
muncă?
Consultările se realizează cu toŃi lucrătorii?
2.
sau
Consultările se realizează cu reprezentanŃii lucrătorilor cu răspunderi
3.
specifice în domeniul SSM?
ReprezentanŃii lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul SSM sunt
3.1
aleşi de către şi dintre lucrători?
ReprezentanŃii lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul SSM au
3.2 fost instruiŃi prin cursuri în domeniul SSM, corespunzătoare cel puŃin
nivelului de bază?
Angajatorul a acordat reprezentanŃilor lucrătorilor cu răspunderi
3.3 specifice în domeniul SSM un timp adecvat pentru a-şi exercita
atribuŃiile specifice, fără diminuarea drepturilor salariale?
Contractul colectiv de muncă / regulamentul intern / regulamentul de
organizare şi funcŃionare al întreprinderii cuprinde clauze privind
3.4
alegerea şi numărul reprezentanŃilor lucrătorilor cu răspunderi specifice
în domeniul securităŃii şi sănătăŃii în lucrătorilor?
Angajatorul a supus Planul de prevenire şi protecŃie analizei lucrătorilor /
4.
reprezentanŃilor lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul SSM?

Alte aspecte semnalate:

Inspector, Conducătorul unităŃii,