Sunteți pe pagina 1din 6

Clasa XII

Dimensiunea 1. Identitatea personală si relationarea


Nr.
Competențe
Unităţi de competenţă Unităţi de conţinut de Data Note
specifice
ore
1.Valorificarea identităţii 1.1 Asumarea responsabilă a autonomiei  Autonomia şi independenţa – semne
şi independenţei în diverse situații de ale maturităţii. Posibilităţile şi 1
personale în relaţionarea
viață, inclusiv în depășirea stresului limitele autonomiei. Caracterul 04.09
armonioasă cu familia şi academic; personal şi social. Manifestarea
1.2 Gestionarea inteligentă a sferei responsabilă a independenţei.
comunitatea,
afective, demonstrând respect față de
prin autoevaluarea critică şi graniţele personale și ale celorlalți în  Pregătirea pentru viaţa de adult.
mediul social şi familial. Vise şi realităţi. Resurse personale şi 11.09
selectivă a sinelui şi a resurselor 1
1.3 Proiectarea acțiunilor de integrare și factori sociali. Gestionarea resurselor.
sociale; adaptare în diferite grupuri sociale,  Integrarea şi adaptarea la diferite
în baza respectului față de valorile grupuri. Fenomenul adaptării și
acestora; integrării. Relaţia dintre adaptare şi 1 18.09
1.4 Elaborarea planului de dezvoltare integrare. Grupurile de referinţă.
personală, din perspectiva vieții de Grupurile de apartenenţă.
adult;  Resurse personale şi gestionarea
eficientă a stresului academic.
1 25.09
Stres.Stres academic.Tehnici de
depăşire a stresului.
 Evaluare
Produs Proiect individual
1 02.10
 Spot video/ carte, album digital
„Cariera mea de elev dus”
Dimensiunea 2. Asigurarea calității vieții
Nr.
Competențe specifice Unităţi de competenţă Unităţi de conţinut de Data Note
ore
2. Manifestarea unui 2.1. Descrierea indicatorilor unui mediu  Verticalitatea morală şi calitatea
casnic de calitate, axat pe vieţii. Verticalitatea morală între mit şi
comportament pro-activ, axat pe 1 09.10
valorificarea echilibrată a resurselor şi posibilităţi de manifestare. Beneficii.
Resursă a calităţii vieţii.
integritate şi gestionarea eficientă exersarea echilibrată a diverselor  Învăţarea permanentă pentru o viaţă
roluri sociale. de calitate. Era învăţării continuie.
a resurselor, orientat spre
Cauze, beneficii. Necesitatea
sporirea calităţii vieţii; permanenţei şi continuităţii
1 16.10
educaţiei/învăţarii. Învățarea
2.2. Compararea oportunităţilor de permanentă - resursă a calităţii vieţii
realizare personală şi profesională, personale şi profesionale.
prin învăţare permanentă;
 Echilibrul între viaţa personală şi cea
profesională. Posibilităţi de realizare
personală: familie, creşterea copiilor; 1 23.10
2.3. Stabilirea corelației dintre calitatea cerc de prieteni. Inter-influenţa dintre
vieții și verticalitatea morală, cariera profesională şi viaţa personală.
manifestată în mediul familial și
 Mediul de acasă - un mediu de calitate
social; pentru mine cei apropiaţi. Familie şi
cămin familial. Eşalonarea priorităţilor. 1 06.11
Familia şi cei apropiaţi. Necesitatea
vieţii în comun.
2.4. Proiectarea activităților de
voluntariat, în baza necesităților  Voluntariatul-sursă de dezvoltare
comunității. personală. Modalităţi de identificare a
activităţilor de voluntariat. Influenţa 1 13.11
supra calităţilor personale şi
rezolvarea problemelor sociale.
 Evaluare
Produs
Poster: „Arborele recunoştinţei”, cu
prezentarea implicării diverselor 1 20.11
persoane, care au contribuit la
dezvoltarea personalităţii
tânărului/tinerei.
Dimensiunea 3. Modul de viață sănătos
Nr.
Competențe specifice Unităţi de competenţă Unităţi de conţinut de Data Note
ore
3. Adoptarea unui mod de viață 3.1. Structurarea argumentată a  Modul de viaţă sănătos – accent
activ în vederea protecţiei informaţiilor privind raportul dintre valoric. Sănătatea ca valoare. Sănătatea 1 27.11
sănătăţii proprii şi a celor din implementarea realizărilor şi priorităţile vieţii;
jur, prin asumarea tehnologice în toate domeniile  Sănătatea – element de cultură.
responsabilă a consecințelor societăţii şi sănătatea umană; Modalităţi de manifestare a culturii
deciziilor luate; sănătății personale. Utilizarea dreptului
1 04.12
la servicii de prevenire a îmbolnăvirilor
şi menţinere a sănătăţii. Frecvenţa
controlului/diagnosticului medical.
 Echilibrul dintre alimentație şi
efortul intelectual/fizic. Alimentaţie
3.2. Stabilirea relației dintre sistemul de echilibrată.Criterii de determinare a 1 11.12
valori, nivelul de cultură a persoanei echilibrului alimentar.
și comportamentul demonstrat:
 Comportamentul sexual. Valoarea,
utilizarea dreptului la servicii
cultura relaţiilor. Relaţii sexuale în
specializate, alimentație, relații 1 18.12
adolescenţă. Normalitate şi devianţă în
sexuale,etc;
relații sexuale.
 Maladiile sexual transmisibile.
Diverse maladii. Pericole pentru
1 15.01
sănătatea
personală şi socială.
 Sănătatea omului şi lumea
3.3. Aprecierea sănătății ca prioritate a tehnologiilor. Necesitatea utilizării
vieții, în baza propriilor convingeri și tehnologiilor în protecția sănătății
1 22.01
valori; omului. Posibile riscuri pentru
sănătate. Diminuarea influenţelor
negative.
 Evaluare
Produs
1 29.01
Masă rotundă: Modul de viaţă sănătos în
secolul tehnologiilor.
Dimensiunea 4. Proiectarea carierei profesionale și dezvoltarea spiritului antreprenorial
Nr.
Competențe specifice Unităţi de competenţă Unităţi de conţinut de Data Note
ore
4. Proiectarea responsabilă a 5. Valorificarea trăsăturilor de  Trăsăturile de personalitate în
carierei prin valorificarea personalitate şi a abilităţilor de alegerea profesiei. Valori personale şi
potenţialului individual şi a informare în cadrul unui interviu alegerea profesiei. Succes profesional. 1 05.02
oportunităţilor pieţei munci; de angajare, din perspectiva Imaginea de sine şi realizarea
viitoarei profesii profesională.
 Mass-media şi alte surse de
informare în proiectarea carierei.
Metode de căutare a unui loc de muncă
prin mass media. Oportunităţi reale şi 1 12.02
manipulări. Riscuri ale proiectării
carierei în baza informaţiilor din mass-
media.
 Interviul de angajare. Succesul
interviului de angajare. Pregătirea
pentru interviu. Rolul abilităţilor de a 1 19.02
6. Analiza diverselor oportunităţi de susţine un interviu în dezvoltarea
formare profesională pentru o carierei.
carieră de succes în domeniul  Oportunităţile de formare
profesional ales; profesională în domeniul ales.
Valori profesionale. Interese, tipuri de
interese, atitudini, trăsături. Domeniile 1 26.02
profesionale şi abilităţile necesare.
Analiza SWOT a domeniului de
formare profesională ales.
 Primii paşi spre o afacere de succes.
Factorii afacerii de succes. Idei de
1 04.03
afaceri. Evaluarea ideilor de afaceri.
Afacerile din comunitate.
7. Luarea deciziilor de carieră axate  Stilurile decizionale şi dezvoltarea
pe corelarea potenţialului propriu personală. Tipologia stilurilor de luare
cu oportunităţile pieţei muncii a deciziilor. Avantajele şi limitele
1 11.03
stilurilor decizionale. Propriul stil
decizional /stilurile decizionale
dominante în proiectarea carierei.
 Potenţialul individual şi proiectarea
1 18.03
carierei. Analiza Portofoliului personal
 Evaluare
Produs 25.03
1
Proiectul ”Decizia mea de carieră”.

Dimensiunea 5. Securitatea personală


Nr.
Competențe specifice Unităţi de competenţă Unităţi de conţinut de Data Note
ore
5. Manifestarea 5.1. Descrierea acțiunilor populației în  Situaţiile excepţionale. Instituţii.
comportamentului constructiv şi situaţiile excepţionale, stările de Acţiuni. Consecinţe. Specificul 1 01.04
responsabil în acţiuni de urgenţă cu ameninţare, din perspectiva sezonier al pericolului de incendiu.
protecţie personală şi a celor din asigurării securităţii personale şi  Acţiunile populaţiei la notificarea de
jur, axat pe cunoştinţe colective. ameninţare a stării de urgenţă. Reguli 1 08.04
acumulate şi atitudini social 5.2. Respectarea strictă a reglementărilor de comportament
pozitive privind: circulaţia rutieră, starea de  Regulamentul de circulaţie rutieră.
urgenţă, situaţia excepţională și a Pietoni, pasageri, conducători auto. 1 15.04
precauțiilor de comportament în
 „Agresiunea cibernetică”. Luare de
rețelele on-line, prin asumarea de 1 29.04
atitudine; manifestarea atitudinii.
responsabilități pentru siguranţa
proprie şi a celor din jur.  Securitatea digitală. Modalităţi de
1 06.05
5.3.Manifestarea comportamentului auto-protecţie: precauţii electronice.
conştient şi activ în acţiuni de  Evaluare
protecţie personală şi a celor din jur, Conferinţă de informare (video) a
1 13.05
axat pe cunoştinţe relevante şi elevilor din instituţie despre
atitudini social pozitive. Viaţa are prioritate
 Recapitulare 1 20.05
MINISTERUL EDUCAŢIEI, CULTURII ȘI CERCETĂRII
AL REPUBLICII MOLDOVA
Direcţia Învăţământ, Tineret și Sport Călărași
Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri”, or.Călărași

„APROBAT”_______ ______ „COORDONAT”__________


Tihon Ina , director al liceului Bob Maria, director-adjunct educativ
________________________ 2019 ________________________ 2019

PROIECT DIDACTIC DE LUNGĂ DURATĂ


la Dezvoltare personală pentru clasa a XII–a UA
Anul de studii 2019 – 2020
Profesor BALÎC VIOLETA, grad didactic II

Semestrul I Semestrul II Anual


Numărul de ore 15 18 33
Evaluare 2 3 5

Proiectul este elaborat conform Curriculumului 2018

Discutat şi aprobat la şedinţa catedrei


Proces - verbal nr. ___ din ___________ 2019
Șeful catedrei ______________________