Sunteți pe pagina 1din 4

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „Mihai Eminescu Năsăud

CEAC

Validat în Consiliul de administraţie din data de 17.10.2017 (proces verbal nr 77)


Aprobat in sedinta CEAC din data de 12.10.2017

PLANUL DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A CALITĂŢII EDUCAŢIEI OFERITE PENTRU ANUL ŞCOLAR 2017-2018

Nr. Activităţi Obiective Termene Responsabilităţi Indicatori de realizare


Crt.
1
Funcţionarea optimă a structurilor - Programarea şi monitorizarea 15 Responsabilul - Plan de activitate
responsabile cu evaluarea şi activităţilor octombrie CEAC - Plan de îmbunătățire
asigurarea calităţii la nivel de - Realizarea rapoartelor de activitate 2017 - Raport de activitate
şcoală - Colaborarea cu echipa managerială şi - RAEI – 2016/2017
cu celelalte comisii din şcoală

2. Evaluarea rezultatelor obținute de -realizarea corectă și responsabilă a 15 Responsabilii Intocmirea 100% a


elevi la testările inițiale. planificării și proiectării materiei, luând octombrie comisiilor planificărilor calendaristice
in considerare rezultatele obținute la 2017 metodice Planificări revizuite
testările inițiale; Teme pentru recuperare
-recuperarea materiei de studiu Programe de recuperare
(capitolul/tema) la care elevii au
întâmpinat dificultăți;
analiza obiectivă și relevantă a itemilor
din testările inițiale
3.
Perfecţionarea personalului competențelor profesionale ale angajaților 30.10.2017 CEAC; cadrelor didactice (profesori
didactic. prin atragerea de în programe de formare Responsabil cu pentru învățământul primar,
Participarea cadrelor didactice la continuă; perfecţionarea profesori, educatoare) in
activități de formare continuă din proporție de 50% la cursuri de
oferta CCD și/sau altor furnizori; formare

4. Monitorizarea activității de Stimularea cadrelor didactice pentru 15 monitorizarea Realizarea100%interasistențelor


formare continuă a personalului accesarea diferitelor forme şi programe de noiembrie participării la Aplicarea de chestionare de
didactic, didactic auxiliar și perfecţionare; 2017 cursuri; satisfacție la 50% din cadre
nedidactic la programe de formare, resp. comisie didactice
în funcție de exigențele postului sau Intensificarea interasistențelor; metodică Aplicarea de chestionare e
la solicitarea conducerii școlii observatori lecții satisfacție la 50% din cadre
didactice auxiliare și
nedidactice
Creșterea numărului de cadre
didactice abilitate în derularea
de proiecte.

5.
Monitorizarea portofoliile Intocmirea portofoliilor cadrelor didactice 15 ianuarie Membrii CEAC Verificarea100% a
profesorilor, diriginţilor, conform opisului 2018 portofoliile/profesorilor,
comisiilor de lucru, catedrelor Verificarea portofoliilor şi ȋntocmirea diriginte/arie/catedră/comisie
Reactualizarea/completarea portofoliilor

6. Optimizarea evaluării ȋnvăţării Creșterea obiectivității în evaluare Sem. II Membrii CEAC - seturi de teste sumative pentru
-folosirea formelor de evaluare 2017/2018 Şefii de comisii clasele 5,6,7,8,
alternativă; Metodice
-elaborarea unor seturi de teste pentru
evaluările sumative.
-Coordonarea activităților curente la clasa,
a celor din cadrul proiectelor scolii, a
activităților de pregătire pentru Evaluarea
Naționala, a concursurilor școlare si
olimpiadelor
7. Participarea la concursuri si - Creșterea nr. de elevi participanți la 30.05.2018 director -Rezultatele la Ev. Naț.:
olimpiade școlare olimpiade si concursuri consilierul promovabilitate 100%
- Obținerea de rezultate performante şcolar - nr. elevi participanți
cadre 75%
didactice -elevi premiați: 50% din
cei participanți;

8. Participarea la activități organizate -selectarea proiectelor care interesează Cadre didactice Stabilirea Proiectului
de școală elevul și asigurarea participării elevilor 1.06. 2018 Resp. comisiilor -Intocmirea Portofoliul
școlii la activitățile desfășurate în școala metodice proiectului;
- realizarea unui proiect Consilierul -Participarea a peste 80% din
național/international educativ elevi la proiectele derulate in
-atragerea unui număr mare de elevi in școală.
activitățile din proiect;

9. Promovarea educaţiei ecologice in - Promovarea la toate disciplinele şi 1.06.2018 Toate cadrele Participarea 100% a elevilor la
Scopul asigurării unui mediu de permanent prin activităţi extracurriculare, didactice Olimpiada deseurilor
calitate a comportamentului activ pentru o Resp. Eco - Scoala
dezvoltare durabilă Premii pe judet la Olimpiada
- Înscrierea la proiectul educational deseurilor
“Olimpiada deșeurilor”organizat de
Asociaţia Română pentru Reciclare
RoRec şi I.S.J.

10. Promovarea creativităţii, -Dezvoltarea spiritului antreprenorial.


5-9 iunie director - expoziție cu
competitivităţii, capacităţii 2018 consilierul vânzare cu produse
profesionale şcolar realizate de elevi din
cadre materiale reciclabile
didactice
11. Crearea de spații școlare pentru Crearea unui mediu de lucru adecvat și 30.06.2018 Director, dir. -3 Spații școlare pentru învățat
cuprinderea claselor în programul adaptat unei educații moderne adjunct, CA, dimineața;
de dimineața. contabilitate,
Consiliul local,
Verificarea
12. Realizarea simulărilor pentru Cunoașterea procedurilor de protecție și Noiembrie Director, dir. -Elevii și personalul cunosc
gestionarea situațiilor de criză evacuare 2017 adjunct, procedurile pentru gestionarea
(incendiu, inundații, seism). Dotarea conform normelor PSI responsabil situațiilor de criză;
Realizarea de marcaje pentru evacuare comisie PSI -Realizarea de marcaje pentru
adunarea în curtea școlii;
Asigurarea securității tuturor celor -cunoasterea normelor si a procedurilor de Martie responsabișl PSI
implicaţi în activitatea şcolară, în acțiune in caz de 2018 responsabil -2 acțiuni în colaborare cu: ISU
timpul desfășurării programului insecuritate/criză/accident; Crucea Rosie -2 acțiuni cu cabinetul medical,
-reducerea riscului de
accidente/epidemii/situații de criză.
13. Organizarea de întâlniri de lucru în Asigurarea caracterului integrat al Pe Membrii CEAC - 2 intalniri pe an scolar
vederea cunoașterii, înțelegerii și evaluării și asigurării calității parcursul
valorificării în activitate a anului
materialelor editate de ARACIP școlar
14. Imbunătatirea activității Sistemului Determinarea gradului de responsabilizare noiembrie Membrii CEAC - Documentele CSCMI
de Control Managerial Intern şi implicare a membrilor CA în procesul 2017 - Cunoasterea in proportie de
de implementare şi control prin planul de – august 100% a tuturor activităților
activitate şi monitorizare a acţiunilor 2018 incluse in proul CSCMI
asumate
15. Îmbunătățirea sistemului de -informarea corectă și in timp util a permanent Comisia CEAC Chestionare pentru elevi,
comunicare formală externă cu părinților cu privire la situația la Consilier școlar părinți, cadre didactice.
părinţii prin activităţi lunare de învățătură și purtare a elevilor;.
informare a părinţilor, asigurarea -informarea și implicarea părinților cu
feed-backului . privire la deciziile școlii/clasei.

Aprobat,
Coordonator: prof. Mureșan Adela