Sunteți pe pagina 1din 1

Psalmul 101

1. Doamne, auzi rug�ciunea mea, �i strigarea mea la Tine s� ajung�!


2. S� nu �ntorci fa�a Ta de la mine; �n orice zi m� nec�jesc, pleac� spre mine
urechea Ta!
3. �n orice zi Te voi chema, degrab� auzi-m�!
4. C� s-au stins ca fumul zilele mele �i oasele mele ca usc�ciunea s-au f�cut.
5. R�nit� este inima mea �i s-a uscat ca iarba; c� am uitat s�-mi m�n�nc p�inea
mea.
6. De glasul suspinului meu, osul meu s-a lipit de carnea mea.
7. Asem�natu-m-am cu pelicanul din pustiu; ajuns-am ca bufni�a din d�r�m�turi.
8. Privegheat-am �i am ajuns ca o pas�re singuratic� pe acoperi�.
9. Toat� ziua m-au oc�r�t vr�jma�ii mei �i cei ce m� l�udau, �mpotriva mea se
jurau.
10. C� cenu�� am m�ncat, �n loc de p�ine, �i b�utura mea cu pl�ngere am
amestecat-o,
11. Din pricina urgiei Tale �i a m�niei Tale; c� ridic�ndu-m� eu, m-ai surpat.
12. Zilele mele ca umbra s-au plecat �i eu ca iarba m-am uscat.
13. Iar Tu, Doamne, �n veac r�m�i �i pomenirea Ta din neam �n neam.
14. Scul�ndu-Te, vei milui Sionul, c� vremea este s�-l miluie�ti pe el, c� a
venit vremea.
15. C� au iubit robii T�i pietrele lui �i de ��r�na lui le va fi mil�.
16. �i se vor teme neamurile de numele Domnului �i to�i �mp�ra�ii p�m�ntului de
slava Ta.
17. C� va zidi Domnul Sionul �i se va ar�ta �ntru slava Sa.
18. C�utat-a spre rug�ciunea celor smeri�i �i n-a dispre�uit cererea lor.
19. S� se scrie acestea pentru neamul ce va s� vin� �i poporul ce se zide�te va
l�uda pe Domnul;
20. C� a privit din �n�l�imea cea sf�nt� a Lui, Domnul din cer pe p�m�nt a
privit,
21. Ca s� aud� suspinul celor fereca�i, s� dezlege pe fiii celor omor�i,
22. S� vesteasc� �n Sion numele Domnului �i lauda Lui �n Ierusalim,
23. C�nd se vor aduna popoarele �mpreun� �i �mp�r�iile ca s� slujeasc� Domnului.
24. Zis-am c�tre Dumnezeu �n calea t�riei Lui: Veste�te-mi pu�in�tatea zilelor
mele.
25. Nu m� lua la jum�tatea zilelor mele, c� anii T�i, Doamne, sunt din neam �n
neam.
26. Dintru �nceput Tu, Doamne, p�m�ntul l-ai �ntemeiat �i lucrul m�inilor Tale,
sunt cerurile.
27. Acelea vor pieri, iar Tu vei r�m�ne �i to�i ca o hain� se vor �nvechi �i ca
un ve�m�nt �i vei schimba �i se vor schimba.
28. Dar Tu acela�i e�ti �i anii T�i nu se vor �mpu�ina.
29. Fiii robilor T�i vor locui p�m�ntul lor �i semin�ia lor �n veac va prop�i.