Sunteți pe pagina 1din 16

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „CONSTANTIN BRÂNCUȘI” AVIZAT,

AVIZAT,
DIRECTOR,
DIRECTOR,
...............................................
...............................................
A. PLANIFICARE ANUALĂ
Clasa a VI-a AVIZAT,
AVIZAT,
An şcolar: 2019 / 2020 RESPONSABIL COMISIE,
RESPONSABIL COMISIE,
DISCIPLINA: Limba şi literatura română ………………………………
………………………………
Curriculum aplicat: T.C. 4 ore/săptămână ….
Manual: Editura Didactică și Pedagogică

Profesor: Zambalic-Neagoe Livia-Elena


Unitatea de învăţare Nr. ore Săptămâna Observaţii
SEMESTRUL I - 60 de ore
I. RECAPITULARE INIȚIALĂ 8 I-II
II. BIBLIOTECA ȘI PASIUNEA LECTURII 15 III-VI
III. MODELE ȘI ANTIMODELE 14 VI-X
IV. LUCRAREA SCRISĂ SEMESTRIALĂ 4 XII
V. MĂRTURII DIN TRECUT 19 X-XV
SEMESTRUL AL II-LEA – 80 de ore
I. CĂLĂTORIA 17 I-V
II. ÎN EUROPA 15 V-VIII
III. LUMEA ARTISTICĂ 14 IX-XIII
IV. ȘCOALA ALTFEL 4 XII
V. NATURA ȚĂRII MELE 13 XIII-XVI
VI. LUCRAREA SCRISĂ SEMESTRIALĂ 4 XVI-XVII
VII. LUMEA TEHNOLOGIEI 9 XVII-XIX
VIII. RECAPITULARE FINALĂ 4 XX

Semestrul I: 15 săptămâni x 4 ore = 60 de ore


Semestrul al II-lea: 20 săptămâni x 4 ore = 80 de ore, din care săptămâna a XII-a (30 martie - 03 aprilie 2020), „Școala Altfel:
Să ştii mai multe, să fii mai bun!” (activităţi extraşcolare şi extracurriculare, având orar specific)
B. PLANIFICAREA CALENDARISTICĂ
SEMESTRUL I – 60 DE ORE
Clasa a VI-a
An şcolar: 2019 / 2020
Curriculum aplicat: T.C. 4 ore/săptămână
Profesor: ŞERBAN RALUCA-CRISTINA

Nr. Unitatea de Competenţe specifice Conţinuturi asociate Nr. ore Săpt. Obs.
crt. învăţare
I RECAPITULARE 1.1. Rezumarea, pe baza informaţiilor explicite şi 8 ore
INIŢIALĂ implicite, a unor pasaje din diverse tipuri de texte orale Prezentarea programei, a 1 I
narative, monologate şi dialogate manualului, a manualului
2.2. Rezumarea unor texte, cu grade diverse de digital. Îndrumarea lecturii
dificultate particulare
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative şi Recapitulare iniţială: 6 I-II
critice pe marginea unor texte diverse 1. Textul literar
2.4. Manifestarea preocupării de a înţelege diverse 2. Textul nonliterar
tipuri de texte citite Evaluare predictivă 1 II
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un subiect
la alegere, având în vedere etapele procesului de scriere
și structurile specifice, pentru a comunica idei și
informații sau pentru a relata experiențe trăite sau
imaginate
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de
comunicare
4.1. Utilizarea structurilor sintactice şi morfologice de
bază ale limbii române standard pentru înţelegerea şi
exprimarea corectă şi precisă a intenţiilor comunicative
4.3. Valorificarea achiziţiilor fonetice de bază, în
realizarea propriei pronunţii şi scrieri şi pentru
evaluarea pronunţiei şi scrierii celorlalţi, prin raportarea
la normă, cu scopul corectării erorilor în comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru
monitorizarea corectitudinii comunicării, prin
raportarea la normă
II BIBLIOTECA ȘI 15 ore
PASIUNEA 1.1. Rezumarea, pe baza informațiilor explicite și  Comunicare orală- 1 oră III
LECTURII implicite, a unor pasaje din diverse tipuri de texte orale Biblioteca:
narative, monologate și dialogate - Contextul de
1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și comunicare: locul și
puncte de vedere în texte orale, participând la discuții momentul interacțiunii,
pe diverse teme sau pornind de la textele citite/ascultate relația dintre interlocutori,
1.4. Participarea la interacțiuni verbale simple cu mai identitatea interlocutorilor,
mulți interlocutori, având în vedere cantitatea și cunoștințele comune
relevanța informației transmise și primite legate de tema discuției
2.1. Corelarea informațiilor explicite și implicite din  Elemente de construcție 1 oră III
texte literare și nonliterare, continue, discontinue și a comunicării:
multimodale - Cuvântul: formă și sens.
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și Sens de bază, sens
critice pe marginea unor texte diverse secundar. Sens propriu.
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un subiect Sens figurat
la alegere, având în vedere etapele procesului de scriere  Lectură - Text-suport:
și structurile specifice, pentru a comunica idei și În bibliotecă, de Ana 1 oră III
informații sau pentru a relata experiențe trăite sau Blandiana:
imaginate - Strategii de
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de comprehensiune:
comunicare reprezentări mentale,
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de integrarea informațiilor
bază ale limbii române standard pentru înțelegerea și textului în propriul univers
exprimarea corectă și precisă a intențiilor comunicative cognitiv și afectiv
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în  Elemente de construcție
realizarea propriei pronunții și scrieri și pentru a comunicării: 2 ore III-IV
evaluarea pronunției și scrierii celorlalți, prin raportarea - Rolul contextului în
la normă, cu scopul corectării erorilor în comunicare crearea sensului.
5.1. Investigarea unor obiceiuri și tradiții românești și Sinonime. Antonime.
ale unor comunități etnice de pe teritoriul României Omonime. Polisemie
5.2. Analiza unor elemente comune identificate în  Lectură - Text-suport:
cultura proprie și în cultura altor popoare Micul Cantemir și cireșul,
de George Bălăiță 2 ore IV
- Text narativ. Moduri de
expunere. Narator. Autor
 Redactare - Rezumatul. 2 ore IV-V
Etapele scrierii
 Lectură - Text-suport: 1 oră V
Povești repovestite, de
Laura Câlțea
 Elemente de 1 oră V
interculturalitate - O mie
de vieți într-o carte:
- Valori ale culturii
populare în spațiul
românesc

 Recapitulare 4 ore V-VI


 Evaluare
 Analiza rezultatelor și
ameliorare
III MODELE ȘI 14 ore
ANTIMODELE 1.1 Rezumarea, pe baza informațiilor explicite și  Comunicare orală - 1 oră VI
implicite, a unor pasaje din diverse tipuri de texte orale Text de ascultat: fragment
narative, monologate și dialogate din spectacolul de teatru
1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și radiofonic Hagi Tudose
puncte de vedere în texte orale, participând la discuții (dramatizare a textului
pe teme diverse sau pornind de la textele citite/ascultate narativ scris de Barbu
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și Ștefănescu Delavrancea):
critice pe marginea unor texte diverse - Performarea actelor de
2.5. Identificarea strategiilor de lectură, a volumului și limbaj: relația dintre
a diversității materialelor citite structura lingvistică a
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un subiect actului de limbaj, intenția
la alegere, având în vedere etapele procesului de scriere de comunicare și efectul
și structurile specifice, pentru a comunica idei și actului de limbaj
informații sau pentru a relata experiențe trăite sau
imaginate 1 oră VII
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text - Lectură - Text-suport:
complex, cu integrarea unor tabele Scrisoarea a III-a, de
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de Mihai Eminescu: 3 ore VII
comunicare  Lectură - Text-suport:
3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind Câinele și cățelul, de
soluții, pe baza criteriilor propuse de profesor și Grigore Alexandrescu
discutate cu colegii - Fabula. Teorie și aplicații
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de - Textul narativ în versuri
bază ale limbii române standard pentru înțelegerea și -Versificație: Măsura
exprimarea corectă și precisă a intențiilor comunicative versurilor
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și  Elemente de construcție 1 oră VIII
semantice de bază, din limba română standard, pentru a comunicării:
exprimarea corectă a intenției comunicative - Structura fonologică a
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în cuvintelor: Diftong.
realizarea propriei pronunții și scrieri și pentru Triftong. Hiat
evaluarea pronunției și scrierii celorlalți, prin raportarea  Lectură - Text-suport: 1 oră VIII
la normă, cu scopul corectării erorilor în comunicare Bivolul și coțofana, de
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru George Topîrceanu:
monitorizarea corectitudinii comunicării, prin - Interpretarea limbajului
raportarea la normă figurat (enumerația)
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea logică  Elemente de construcție 1 oră VIII
și competența lingvistică, în procesul de învățare pe tot a comunicării:
parcursul vieții - Despărțirea în silabe
(principiul fonetic)
 Redactare:
- Etapele scrierii, cu accent 1 oră VIII
pe: planul textului;
redactarea ciornei şi a
lucrării pe baza planului
 Elemente de 1 oră IX
interculturalitate – Fă
bine!:
- Valori ale culturii
populare în spațiul 4 ore IX-X
românesc

 Recapitulare
 Evaluare
 Analiza rezultatelor și
ameliorare
IV LUCRARE 4 ore
SCRISĂ 2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și  Recapitulare pentru 2 ore XII
SEMESTRIALĂ critice pe marginea unor texte diverse lucrarea semestrială
2.5. Identificarea strategiilor de lectură, a volumului și  Elaborarea lucrării 1 oră XII
a diversității materialelor citite semestriale
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un subiect  Discutarea lucrării 1 oră XII
la alegere, având în vedere etapele procesului de scriere semestriale
și structurile specifice, pentru a comunica idei și
informații sau pentru a relata experiențe trăite sau
imaginate
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text
complex, cu integrarea unor tabele
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de
comunicare
3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind
soluții, pe baza criteriilor propuse de profesor și
discutate cu colegii
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de
bază ale limbii române standard pentru înțelegerea și
exprimarea corectă și precisă a intențiilor comunicative
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și
semantice de bază, din limba română standard, pentru
exprimarea corectă a intenției comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în
realizarea propriei pronunții și scrieri și pentru
evaluarea pronunției și scrierii celorlalți, prin raportarea
la normă, cu scopul corectării erorilor în comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru
monitorizarea corectitudinii comunicării, prin
raportarea la normă
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea logică
și competența lingvistică, în procesul de învățare pe tot
parcursul vieții
V MĂRTURII DIN 19 ore
TRECUT 1.1 Rezumarea, pe baza informațiilor explicite și  Comunicare orală - În 2 ore X
implicite, a unor pasaje din diverse tipuri de texte orale vizită la muzee:
narative, monologate și dialogate - Atitudini comunicative:
1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și interes, curiozitate,
puncte de vedere în texte orale, participând la discuții implicare, cooperare în
pe teme diverse sau pornind de la textele citite/ascultate activități de grup.
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și Inteligența emoțională:
critice pe marginea unor texte diverse exprimarea adecvată a
2.5. Identificarea strategiilor de lectură, a volumului și emoțiilor
a diversității materialelor citite  Lectură - Text-suport: 4 ore X-XI
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un subiect Sobieski și românii, de
la alegere, având în vedere etapele procesului de scriere Costache Negruzzi:
și structurile specifice, pentru a comunica idei și - Instanța comunicării
informații sau pentru a relata experiențe trăite sau narative: personajul
imaginate - Momentele subiectului/
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text etapele acțiunii
complex, cu integrarea unor tabele  Elemente de construcție
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de a comunicării:
comunicare - Verbul. Moduri verbale și 5 ore XI
3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind timpurile lor: conjunctivul XIII
soluții, pe baza criteriilor propuse de profesor și și condiționalul-optativ
discutate cu colegii - Predicatul nominal. 2 ore XIV
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de Verbul copulativ a fi;
bază ale limbii române standard pentru înțelegerea și numele predicativ. Acordul
exprimarea corectă și precisă a intențiilor comunicative numelui predicativ
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și
semantice de bază, din limba română standard, pentru
exprimarea corectă a intenției comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în  Redactare - 1 oră XIV
realizarea propriei pronunții și scrieri și pentru Transformarea vorbirii
evaluarea pronunției și scrierii celorlalți, prin raportarea directe în vorbire indirectă
la normă, cu scopul corectării erorilor în comunicare  Elemente de
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru interculturalitate: 1 oră XIV
monitorizarea corectitudinii comunicării, prin - Valori etice în legendele
raportarea la normă popoarelor
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea logică
și competența lingvistică, în procesul de învățare pe tot  Recapitulare 4 ore XV
parcursul vieții  Evaluare
5.1. Investigarea unor obiceiuri și tradiții românești și  Analiza rezultatelor și
ale unor comunități etnice de pe teritoriul României ameliorare
5.2. Analiza unor elemente comune identificate în
cultura proprie și în cultura altor popoare
B. PLANIFICAREA CALENDARISTICĂ AVIZAT,
SEMESTRUL al II lea – 80 DE ORE DIRECTOR,
...............................................
Clasa a VI-a
An şcolar: 2019 / 2020 AVIZAT,
Curriculum aplicat: T.C. 4 ore/săptămână RESPONSABIL COMISIE,
………………………………
Profesor: ŞERBAN RALUCA-CRISTINA ….

Nr. Unitatea de Competenţe specifice Conţinuturi asociate Nr. ore Săpt. Obs.
crt. învăţare
I CĂLĂTORIA 17 ore
1.1 Rezumarea, pe baza informațiilor explicite și  Comunicare orală – 2 ore I
implicite, a unor pasaje din diverse tipuri de texte orale Text de ascultat: fragment
narative, monologate și dialogate din Cartea cu Apolodor, de
1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și Gellu Naum:
puncte de vedere în texte orale, participând la discuții - Strategii de concepere și
pe teme diverse sau pornind de la textele citite/ascultate de comprehensiune a
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și textului oral: parafrazare,
critice pe marginea unor texte diverse informații explicite și
2.5. Identificarea strategiilor de lectură, a volumului și implicite, rezumare
a diversității materialelor citite - Lectură - Text-suport: 1 oră I
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un subiect Toate pânzele sus, de Radu
la alegere, având în vedere etapele procesului de scriere Tudoran
și structurile specifice, pentru a comunica idei și  Lectură - Text-suport: 2 ore I-II
informații sau pentru a relata experiențe trăite sau D-l Goe, de I.L. Caragiale
imaginate - Dialogul în textul literar 1 oră II
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text  Lectură - Text-suport:
complex, cu integrarea unor tabele Bubico, de I.L. Caragiale: 2 ore II
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de - Instanțele comunicării
comunicare narative: autorul, naratorul
3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind - Tipuri de narațiune:
soluții, pe baza criteriilor propuse de profesor și narațiunea la persoana I/la
discutate cu colegii persoana a III-a
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de  Elemente de construcție
bază ale limbii române standard pentru înțelegerea și a comunicării:
exprimarea corectă și precisă a intențiilor comunicative - Subiectul 2 ore III
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și - Complementul. 2 ore III
semantice de bază, din limba română standard, pentru Complemente
exprimarea corectă a intenției comunicative necircumstanțiale
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în  Redactare:
realizarea propriei pronunții și scrieri și pentru - Tipar textual de 1 oră IV
evaluarea pronunției și scrierii celorlalți, prin raportarea structurare a ideilor:
la normă, cu scopul corectării erorilor în comunicare narativ
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru  Elemente de
monitorizarea corectitudinii comunicării, prin interculturalitate - În vizită 1 oră IV
raportarea la normă la Moș Crăciun:
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea logică - Valori ale culturii
și competența lingvistică, în procesul de învățare pe tot populare în spațiul
parcursul vieții românesc

 Recapitulare 3 ore IV-V


 Evaluare
 Analiza rezultatelor și
ameliorare
II ÎN EUROPA  15 ore
1.1 Rezumarea, pe baza informațiilor explicite și  Comunicare orală - 1 oră V
implicite, a unor pasaje din diverse tipuri de texte orale Valori românești în
narative, monologate și dialogate Europa:
1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și - Strategii de ascultare
puncte de vedere în texte orale, participând la discuții activă: verificarea gradului
pe teme diverse sau pornind de la textele citite/ascultate de înțelegere a mesajului
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și prin formularea unor
critice pe marginea unor texte diverse întrebări de clarificare, de
2.5. Identificarea strategiilor de lectură, a volumului și reformulare
a diversității materialelor citite  Elemente de construcție
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un subiect a comunicării:
la alegere, având în vedere etapele procesului de scriere
și structurile specifice, pentru a comunica idei și  - Substantivul 4 ore V-VI
informații sau pentru a relata experiențe trăite sau  Lectură - Text-suport:
imaginate O scrisoare de prietenie, de 1 oră VI
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text Iulia Iordan:
complex, cu integrarea unor tabele - Strategii de interpretare:
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de discuții pe marginea
comunicare textelor citite
3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind  Redactare:
soluții, pe baza criteriilor propuse de profesor și - Prezentarea textului: 1 oră VI
discutate cu colegii Tabele corelate
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de conținutului
bază ale limbii române standard pentru înțelegerea și  - Tipar textual de
exprimarea corectă și precisă a intențiilor comunicative structurare a ideilor: 1 oră VII
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și explicativ
semantice de bază, din limba română standard, pentru  - Elemente auxiliare în
exprimarea corectă a intenției comunicative scriere (paranteze,
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în sublinieri)
realizarea propriei pronunții și scrieri și pentru  Elemente de construcție
evaluarea pronunției și scrierii celorlalți, prin raportarea a comunicării:
la normă, cu scopul corectării erorilor în comunicare - Pronumele personal. 1 oră VII
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru Flexiunea cazuală
monitorizarea corectitudinii comunicării, prin 2 ore
 - Pronumele reflexiv VII
raportarea la normă
 Elemente de
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea logică 1 oră
interculturalitate – VIII
și competența lingvistică, în procesul de învățare pe tot
Sărbători, primăvara:
parcursul vieții
 - Limba română în Europa;
comunitatea lingvistică a
vorbitorilor de limbă
română de pretutindeni

 Recapitulare 3 ore VIII


 Evaluare
 Analiza rezultatelor și
ameliorare
III LUMEA 14 ore
ARTISTICĂ 1.1 Rezumarea, pe baza informațiilor explicite și Comunicare orală - 1 oră IX
implicite, a unor pasaje din diverse tipuri de texte orale Dincolo de culise:
narative, monologate și dialogate - Strategii de ascultare
1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și activă: semnale nonverbale
puncte de vedere în texte orale, participând la discuții de încurajare
pe teme diverse sau pornind de la textele citite/ascultate - Atitudini comunicative:
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și interes, curiozitate,
critice pe marginea unor texte diverse implicare, cooperarea în
2.5. Identificarea strategiilor de lectură, a volumului și activități de grup
a diversității materialelor citite  Lectură - Text-suport: 1 oră IX
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un subiect Frații Jderi, de Mihail
la alegere, având în vedere etapele procesului de scriere Sadoveanu
și structurile specifice, pentru a comunica idei și - Textul descriptiv literar în 1 oră IX
informații sau pentru a relata experiențe trăite sau proză
imaginate  Elemente de construcție
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text a comunicării:
complex, cu integrarea unor tabele - Adjectivul. Flexiunea 2 ore IX-X
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de cazuală. Gradele de
comunicare comparație
3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind - Adverbul. Gradele de 2 ore X
soluții, pe baza criteriilor propuse de profesor și comparație
discutate cu colegii  Lectură - Text-suport:
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de Castelul din Carpați, de 2 ore X-XI
bază ale limbii române standard pentru înțelegerea și Jules Verne:
exprimarea corectă și precisă a intențiilor comunicative - Epitetul
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și  Redactare:
semantice de bază, din limba română standard, pentru - Tipare textuale de 1 oră XI
exprimarea corectă a intenției comunicative structurare a ideilor:
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în descriptiv, narativ-
realizarea propriei pronunții și scrieri și pentru descriptiv (prezentarea
evaluarea pronunției și scrierii celorlalți, prin raportarea unui proces ca succesiune
la normă, cu scopul corectării erorilor în comunicare de etape)
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru  Elemente de 1 oră XI
monitorizarea corectitudinii comunicării, prin interculturalitate - Eroi de
raportarea la normă legendă:
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea logică - Valori etice în legendele
și competența lingvistică, în procesul de învățare pe tot popoarelor
parcursul vieții
 Recapitulare 3 ore XI
 Evaluare XIII
 Analiza rezultatelor și
ameliorare
IV NATURA ȚĂRII 13 ore
MELE 1.1 Rezumarea, pe baza informațiilor explicite și  Comunicare orală - 2 ore XIII
implicite, a unor pasaje din diverse tipuri de texte orale Cascada Bigăr:
narative, monologate și dialogate - Dicția, importanța ei în
1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și interacțiunile verbale
puncte de vedere în texte orale, participând la discuții - Text-suport: Pastel, de
pe teme diverse sau pornind de la textele citite/ascultate George Coșbuc
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și  Lectură - Text-suport:
critice pe marginea unor texte diverse Amurg în deltă, de Ion 2 ore XIV
2.5. Identificarea strategiilor de lectură, a volumului și Pillat
a diversității materialelor citite - Text descriptiv în versuri:
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un subiect pastelul
la alegere, având în vedere etapele procesului de scriere - Elemente de versificație:
și structurile specifice, pentru a comunica idei și rima, strofa, ritmul
informații sau pentru a relata experiențe trăite sau (intuitiv)
imaginate  Elemente de construcție
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text a comunicării:
complex, cu integrarea unor tabele - Complementul. 3 ore XIV-
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de Complemente XV
comunicare circumstanțiale
3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind  Lectură - Text-suport:
soluții, pe baza criteriilor propuse de profesor și Oaspeții primăverii, de 1 oră XV
discutate cu colegii Vasile Alecsandri
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de - Textul descriptiv în
bază ale limbii române standard pentru înțelegerea și versuri
exprimarea corectă și precisă a intențiilor comunicative  Redactare: 1 oră XV
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și - Stil: proprietatea
semantice de bază, din limba română standard, pentru termenilor, puritate și
exprimarea corectă a intenției comunicative adecvare situațională,
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în originalitate
realizarea propriei pronunții și scrieri și pentru  Elemente de
evaluarea pronunției și scrierii celorlalți, prin raportarea interculturalitate - Natura 1 oră XV
la normă, cu scopul corectării erorilor în comunicare țării mele:
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru  - Limba română în Europa;
monitorizarea corectitudinii comunicării, prin comunitatea lingvistică a
raportarea la normă vorbitorilor de limbă
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea logică română de pretutindeni
și competența lingvistică, în procesul de învățare pe tot
parcursul vieții  Recapitulare 3 ore XVI
 Evaluare
 Analiza rezultatelor și
ameliorare
V LUCRARE 4 ore
SCRISĂ 2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și  Recapitulare pentru 2 ore XVI-
SEMESTRIALĂ critice pe marginea unor texte diverse lucrarea semestrială XVII
2.5. Identificarea strategiilor de lectură, a volumului și  Elaborarea lucrării 1 oră XVII
a diversității materialelor citite semestriale
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un subiect Discutarea lucrării 1 oră XVII
la alegere, având în vedere etapele procesului de scriere semestriale
și structurile specifice, pentru a comunica idei și
informații sau pentru a relata experiențe trăite sau
imaginate
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text
complex, cu integrarea unor tabele
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de
comunicare
3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind
soluții, pe baza criteriilor propuse de profesor și
discutate cu colegii
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de
bază ale limbii române standard pentru înțelegerea și
exprimarea corectă și precisă a intențiilor comunicative
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și
semantice de bază, din limba română standard, pentru
exprimarea corectă a intenției comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în
realizarea propriei pronunții și scrieri și pentru
evaluarea pronunției și scrierii celorlalți, prin raportarea
la normă, cu scopul corectării erorilor în comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru
monitorizarea corectitudinii comunicării, prin
raportarea la normă
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea logică
și competența lingvistică, în procesul de învățare pe tot
parcursul vieții
VI LUMEA 9 ore
TEHNOLOGIEI 1.1 Rezumarea, pe baza informațiilor explicite și  Comunicare orală - 1 oră XVII
implicite, a unor pasaje din diverse tipuri de texte orale Lumea roboților:
narative, monologate și dialogate - Inteligența emoțională:
1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și exprimarea adecvată a
puncte de vedere în texte orale, participând la discuții emoțiilor
pe teme diverse sau pornind de la textele citite/ascultate  Lectură - Text-suport: 2 ore XVIII
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și Cartea electronică
critice pe marginea unor texte diverse - Textul argumentativ
2.5. Identificarea strategiilor de lectură, a volumului și - Interese și atitudini față de
a diversității materialelor citite lectură
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un subiect  Redactare:
la alegere, având în vedere etapele procesului de scriere - Adecvarea la temă 1 oră XVIII
și structurile specifice, pentru a comunica idei și - E-mailul
informații sau pentru a relata experiențe trăite sau - Blogul
imaginate
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text  Elemente de 1 oră XVIII
complex, cu integrarea unor tabele interculturalitate -
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de Comunitatea românilor de
comunicare pretutindeni:
3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind - Comunitatea lingvistică
soluții, pe baza criteriilor propuse de profesor și a vorbitorilor de limbă
discutate cu colegii română de pretutindeni
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de  Elemente de construcție
bază ale limbii române standard pentru înțelegerea și a comunicării:
exprimarea corectă și precisă a intențiilor comunicative - Variația stilistică: limba
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și vorbită, limba scrisă 1 oră XIX
semantice de bază, din limba română standard, pentru
exprimarea corectă a intenției comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în
realizarea propriei pronunții și scrieri și pentru
evaluarea pronunției și scrierii celorlalți, prin raportarea
la normă, cu scopul corectării erorilor în comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru  Recapitulare 3 ore XIX
monitorizarea corectitudinii comunicării, prin  Evaluare
raportarea la normă  Analiza rezultatelor și
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea logică ameliorare
și competența lingvistică, în procesul de învățare pe tot
parcursul vieții
VII RECAPITULARE 2.3.Utilizarea categoriilor gramaticale învățate, în Exerciții recapitulative 4 ore XX
FINALĂ diverse tipuri de propoziții
3.1.Diferențierea elementelor de ansamblu de cele de
detaliu în cadrul textului citit
3.2.Identificarea modurilor de expunere într-un text
epic și a procedeelor de expresivitate artistică într-un
text liric
3.4.Sesizarea organizării morfologice și sintactice a
textelor citite (nonliterare și literare)
4.1.Redactarea textelor cu destinații diverse