Sunteți pe pagina 1din 28

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „PROF.

ILIE POPESCU” ŞOTÂNGA


STRUCTURA – ȘCOALA GIMNAZIALĂ „TEIUL DOAMNEI” TEIȘ AVIZAT,
STRUCTURA – ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2 ȘOTÂNGA DIRECTOR,
...............................................
C. PLANIFICAREA DETALIATĂ A UNEI UNITĂŢI DE ÎNVĂŢARE
SEMESTRUL I – 60 de ore AVIZAT,
RESPONSABIL COMISIE,
Clasa a VIII-a ………………………………...
An şcolar: 2019-2020 ….
Profesor: ŞERBAN RALUCA-CRISTINA
Unitatea a II-a: GENUL LIRIC. POEZIA LIRICĂ – 22 ore

Resurse Metode și tehnici


Conţinuturi (detalieri) C.S. Activităţi de învăţare Timp Metode și Materiale Forme de de evaluare
(nr. ore) procedee de didactice organizare
predare-învățare
1.Text-suport: „Lacul” de 1.1. A1. lucrul cu dicţionarul; 26.09 Conversația Dictionar de
Mihai Eminescu (noţiuni 1.5. A2. exercitii de recitare expresiva; Lucrul cu textul literatură Activitate Grila de evaluare a
de teorie literară privind 3.1. A3. exercitii de identificare a Expunerea Dicţionare frontală lecturii
genul liric, cu aplicaţie pe cuvintelor cheie dintr-un mesaj oral; Volume de poezii Activitate Observarea
texte suport (actualizare)) Fişe de lectură individuală sistematică
Mihai Eminescu – Aprecierea
„Poezii” răspunsurilor
C. Radu, C. Topan-
„Portofoliul de
evaluare formativa”
2. „Lacul”, de M. 3.1. A1. exerciţii de lectură problematizată 26.09 Explicația Manual Activitate Observarea
Eminescu (lectura 3.2. pentru identificarea elementelor de Analiza de text Fişe de lucru frontală sistematică
aprofundată a textului versificaţie; Redactarea de texte M. Dumitrache, C. Activitate Aprecierea
suport: actualizarea A2. exerciţii de identificare a Iosif - „Exerseaza individuală răspunsurilor
noţiunilor referitoare la elementelor de prozodie (măsura, compunerile pentru
elemente de prozodie. Eul rima, piciorul metric, ritmul, versul, nota 10!”
liric) strofa). C. Radu, C. Topan-
„Portofoliul de
evaluare formativa”
3. „Lacul”, de M. 3.1. A1. exercitii de recunoastere a 27.09 Conversația Manual Activitate Observarea
Eminescu (interpretarea 3.2. sensului figurat al unor cuvinte; Exercițiul Fişe de lucru frontală sistematică
textului, semnificația A2. exercitii de identificare a Explicația M. Dumitrache, C. Activitate Aprecierea
titlului) semnificatiei unor procedee de Analiza de text Iosif - „Exerseaza individuală răspunsurilor
expresivitate in text; compunerile pentru
A3. exercitii de comentare a textului nota 10!”
literar pornind de la elemente de C. Radu, C. Topan-
limba si stil. „Portofoliul de
evaluare formativa”
4. Text-suport: „Izvorul 3.1. A1. exerciţii de actualizare a 03.10 Conversația Manual Activitate Observarea
nopţii” de Lucian Blaga 4.1 noţiunilor referitoare la genul liric Exercițiul Fişe de lucru frontală sistematică
(lectura aprofundată a A2. exerciţii de identificare a Explicația M. Dumitrache, C. Activitate Aprecierea
textului-suport selectat: caracteristicilor genului liric în textul Analiza de text Iosif - „Exerseaza individuală răspunsurilor
Moduri de expunere) studiat compunerile pentru
A3. exerciţii de identificare a mărcilor nota 10!”
eului liric în textul studiat.
5. „Izvorul noptii” de 3.1. A1. exerciţii de identificare a 03.10 Conversația Manual Activitate Observarea
Lucian Blaga (structura 3.2. modurilor de expunere specifice Exercițiul Fişe de lucru frontală sistematică
textului liric, figuri de stil, genului liric Explicația Lucian Blaga – Activitate Aprecierea
simbolul) A2. exercitii de identificare a Analiza de text „Poezii” individuală răspunsurilor
semnificatiei unor procedee de - fise cu citate,
expresivitate in text. figuri de stil
6. „Izvorul noptii” de 3.1. A1. exerciţii de identificare a 04.10 Conversația Manual Activitate Observarea
Lucian Blaga 3.2. modurilor de expunere specifice Exercițiul Fişe de lucru frontală sistematică
(interpretarea textului, genului liric Explicația Lucian Blaga – Activitate Aprecierea
semnificația titlului) A2. exercitii de identificare a Analiza de text „Poezii” individuală răspunsurilor
semnificatiei unor procedee de - fise cu citate,
expresivitate in text; figuri de stil
A3. exercitii de comentare a textului
liric (topica expresiva, organizarea
discursului poetic).
7. Text-suport: „Emoţie de 3.1. A1. exerciţii de identificare a figurilor 10.10 Conversația Manual Activitate Observarea şi
toamnă” de Nichita 3.2. de stil şi a mijloacelor de obţinere a Exercițiul Fişe de lucru frontală aprecierea verbală
Stănescu (lectura 3.3. expresivităţii în textele studiate Explicația Nichita Stanescu – Activitate Temă de lucru în
aprofundată a textului A2. exerciţii de interpretare a Analiza de text „Ordinea individuală clasă
suport selectat: Figuri de semnificaţiei unor figuri de stil în cuvintelor” Calitatea şi
stil (actualizare); elemente texte lirice M. Dumitrache, C. cantitatea
etice şi culturale în textul A3. exerciţii de exprimare a opiniei Iosif - „Exerseaza răspunsurilor date
liric şi exprimarea propriei proprii în raport cu valori etice şi compunerile pentru Portofoliul
atitudini faţă de acestea) culturale identificabile în texte lirice. nota 10!”
C. Radu, C. Topan-
„Portofoliul de
evaluare formativa”
8. „Emotie de toamna”de 3.1. A1. exerciţii de identificare a figurilor 10.10 Conversația Manual Activitate Observarea şi
Nichita Stanescu (cadrul si 3.2. de stil şi a mijloacelor de obţinere a Exercițiul Fişe de lucru frontală aprecierea verbală
atmosfera, idei si 3.3. expresivităţii în textele studiate Explicația Nichita Stanescu – Activitate Temă de lucru în
sentimente, eul liric ) A2. exerciţii de interpretare a Analiza de text „Ordinea individuală clasă
semnificaţiei unor figuri de stil în cuvintelor” Calitatea şi
texte lirice M. Dumitrache, C. cantitatea
. Iosif - „Exerseaza răspunsurilor date
compunerile pentru Portofoliul
nota 10!”
C. Radu, C. Topan-
„Portofoliul de
evaluare formativa”
9. „Emotie de toamna”de 3.1. A1. exerciţii de identificare a figurilor 11.10 Conversația Manual Activitate Observarea şi
Nichita Stanescu 3.2. de stil şi a mijloacelor de obţinere a Exercițiul Fişe de lucru frontală aprecierea verbală
(interpretarea textului, 3.3. expresivităţii în textele studiate Explicația Nichita Stanescu – Activitate Temă de lucru în
semnificația titlului) A2. exerciţii de interpretare a Analiza de text „Ordinea individuală clasă
semnificaţiei unor figuri de stil în cuvintelor” Calitatea şi
texte lirice M. Dumitrache, C. cantitatea
A3. exerciţii de exprimare a opiniei Iosif - „Exerseaza răspunsurilor date
proprii în raport cu valori etice şi compunerile pentru Portofoliul
culturale identificabile în texte lirice. nota 10!”
C. Radu, C. Topan-
„Portofoliul de
evaluare formativa”
10. Comentarea unor 2.4. A1. exerciţii de interpretare a 17.10 Conversația Manual Activitate Temă de lucru în
secvenţe din operele lirice 2.5. semnificaţiei unor secvenţe din opere Exercițiul Fişe de lucru frontală clasă
studiate sau din texte la 3.3. lirice studiate sau la prima vedere Explicația M. Dumitrache, C. Activitate Observare
prima vedere, pe baza unor 4.1. A2. exerciţii de interpretare a Analiza de text Iosif - „Exerseaza individuală sistematică a
cerinţe date semnificaţiei unor figuri de stil şi a compunerile pentru activităţii şi a
unor procedee de obţinere a nota 10!” comportamentului
expresivităţii textului C. Radu, C. Topan- elevilor Aprecierea
A3. exerciţii de identificare şi de „Portofoliul de răspunsurilor
comentare a elementelor de structură evaluare formativa”
a operei lirice
A4. exerciţii de redactare de text
vizând ilustrarea unor trăsături ale
genului liric şi ale speciilor studiate.
11. Lexicul (actualizare) A1. exerciţii de identificare a unor 18.10 Conversația Manual Activitate Observare
Vocabularul fundamental 1.3. cuvinte aparţinând vocabularului Explicația Fişe de lucru frontală şi sistematică a
şi masa vocabularului. 3.2. fundamental/masei vocabularului Exercițiul C. Radu, C. Topan- individuală activităţii şi a
Dinamica vocabularului A2. exerciţii de integrare în enunţuri a „Portofoliul de comportamentului
unor cuvinte aparţinând celor două evaluare formativa” elevilor
părţi ale vocabularului limbii române Gradul de
A3. exerciţii de sesizare a dinamicii înţelegere şi de
vocabularului limbii române. aplicare a noţiunilor
12. Lexicul A1. exerciţii de identificare a 18.10 Explicația Manual Activitate Observarea
Mijloacele interne de 1.3. procedeelor de îmbogăţire a Exercițiul Fişe de lucru frontală şi sistematică
îmbogăţire a 3.2. vocabularului Jocul didactic C. Radu, C. Topan- individuală Aprecierea
vocabularului. Familia de A2. exerciţii de actualizare a „Portofoliul de răspunsurilor
cuvinte (actualizare) noţiunilor teoretice referitoare la evaluare formativa”
mijloacele interne de îmbogăţire a DOOM
vocabularului
A3. exerciţii de creare a unor familii
de cuvinte
A4. exerciţii de integrare în context a
unor cuvinte aparţinând aceleiaşi
familii lexicale.
13. Lexicul A1. exerciţii de identificare a unor 24.10 Conversația Manual Activitate Observare
Mijloacele externe de 1.3. cuvinte împrumutate în texte date Explicația Fişe de lucru frontală sistematică a
îmbogăţire a 2.2. A2. exerciţii de identificare a sensului Exercițiul C. Radu, C. Topan- Activitate activităţii şi a
vocabularului. 3.2. unor împrumuturi din texte date Jocul didactic „Portofoliul de individuală comportamentului
Împrumuturile lexicale A3. exerciţii de integrare în context a evaluare formativa” Activitate pe elevilor
Neologismele. Evitarea unor împrumuturi DOOM grupe Aprecierea
greşelilor în utilizarea A4. exerciţii de identificare a unor răspunsurilor
neologismelor neologisme în texte date Gradul de
A5. exerciţii de identificare a sensului înţelegere şi de
unor neologisme aplicare a noţiunilor
A6. exerciţii de integrare în context a
unor neologisme.
14. Lexicul A1. exerciţii de identificare a sensului 24.10 Conversația Manual Activitate Observarea
Cuvântul şi contextul. 1.3. cuvintelor în context Explicația Fişe de lucru frontală sistematică
Sensul propriu (de bază şi 2.2. A2. exerciţii de integrare în context a Exercițiul C. Radu, C. Topan- Activitate Aprecierea
secundar) şi sensul figurat 3.2. unor cuvinte cu sensul lor propriu (de Jocul didactic „Portofoliul de individuală răspunsurilor
bază şi secundar evaluare formativa” Activitate pe
A3. exerciţii de integrare în context a DOOM grupe
unor cuvinte cu sens figurat.
15. Lexicul 1.3. A1. exerciţii de identificare în texte 25.10 Conversația Manual Activitate Temă de lucru în
Categorii semantice. 2.2. date a sinonimelor şi antonimelor Explicația Fişe de lucru frontală clasă
Sinonimele. Antonimele 3.2. A2. exerciţii de integrare în context a Exercițiul Activitate Observare
Omonimele. Cuvintele seriilor sinonimice Jocul didactic individuală sistematică a
polisemantice. Paronimele. A3. exerciţii de integrare în context a C. Radu, C. Topan- Activitate pe activităţii şi a
Pleonasmul (actualizare) antonimelor „Portofoliul de grupe comportamentului
A4. exerciţii de identificare a evaluare formativa” elevilor
paronimelor în texte date DOOM
A5. exerciţii de diferenţiere a
sensurilor paronimelor
A6. exerciţii de integrare în context a
paronimelor
A7. exerciţii de identificare a
construcţiilor pleonastice
A8. exerciţii de evitare a construcţiilor
pleonastice.
16. Lexicul – exercitii de 1.3. A1. exerciţii complexe de vocabular 25.10 Conversația Manual Activitate Temă de lucru în
consolidare 2.2. A2. exerciţii recapitulative pentru Explicația Fişe de lucru frontală clasă
4.1. sistematizarea noţiunilor teoretice Exercițiul C. Radu, C. Topan- Activitate Observare
A3. exerciţii de utilizare expresivă a Jocul didactic „Portofoliul de individuală sistematică a
limbii române. evaluare formativa” activităţii şi a
DOOM comportamentului
elevilor
17. Noţiuni de fonetică 3.2. A1. exerciţii de identificare a 31.10 Conversația Manual Activitate Observarea
(actualizare) diftongilor, triftongilor şi hiatului Explicația Fişe de lucru frontală sistematică
A2. Exerciţii de despărţire corectă a Exercițiul C. Radu, C. Topan- Activitate Aprecierea
cuvintelor în silabe. Jocul didactic „Portofoliul de individuală răspunsurilor
evaluare formativa”
18. Noţiuni de fonetică. 3.2. A1. exerciţii de identificare a valorilor 31.10 Conversația Manual Activitate Observarea
*Valorile stilistice ale stilistice ale nivelului fonetic într-un Explicația Fişe de lucru frontală sistematică
nivelului fonetic într-un text literar. Exercițiul C. Radu, C. Topan- Activitate Aprecierea
text literar Jocul didactic „Portofoliul de individuală răspunsurilor
evaluare formativa”
19-20. Recapitulare 1.3 A1. rezolvarea de exerciţii pe baza 01.11 Exercițiul Fişe de lucru Activitate Observarea
3.2. noţiunilor teoretice însuşite Modele de teste frontală sistematică
4.3. A2. exercitii de motivare a E.N. Activitate Aprecierea
apartenentei unui text la genul si la individuală răspunsurilor
specia pe care o ilustreaza; Activitate pe
A3. exercitii de identificare a grupe
semnificatiei unor procedee de
expresivitate inr-un anumit context;
A4. exercitii de utilizare corecta a
categoriilor semantice.
21. Evaluare 1.3 A1. rezolvarea de exerciţii pe baza 01.11 Exercițiul Fişe de evaluare - activitate Aprecierea fişelor
3.2. noţiunilor teoretice însuşite independenta de evaluare
4.3. A2. exercitii de motivare a individuala
apartenentei unui text la genul si la
specia pe care o ilustreaza;
A3. exercitii de identificare a
semnificatiei unor procedee de
expresivitate inr-un anumit context;
A4. exercitii de utilizare corecta a
categoriilor semantice.
22. Analiza rezultatelor și A1. analiza rezultatelor obținute la 01.11 Conversația Fişă de evaluare Activitate Autoevaluare
ameliorare evaluarea scrisă; Explicatia frontală Portofoliul elevului
A2. identificarea greșelilor tipice; Argumentarea Activitate Observarea
A3. identificarea unor măsuri individuală sistematică
ameliorative diferențiate și
individualizate.

Unitatea a III-a: GENUL EPIC. POVESTIREA ŞTIINŢIFICO-FANTASTICĂ – 20 ore

Resurse
Conţinuturi (detalieri) CS Activităţi de învăţare Timp Metode și Materiale Forme de Metode și tehnici
(nr. ore) procedee de didactice organizare de evaluare
predare-învățare
1. Text-suport: „Planeta 3.1. A1. exerciţii de evaluare a lecturii 07.11 Conversația Manual Activitate frontală Observarea
celor doi sori” de Horia 2.3. făcute de colegi pe baza unei grile Lucrul cu textul Fişe de lucru Activitate sistematică
Arama (lectura expresiva si 4.1 A2. discuţii asupra evaluării lecturii Expunerea M. Dumitrache, C. individuală Aprecierea
explicativa, vocabular) A3. exerciţii de vocabular Iosif - „Exerseaza răspunsurilor
compunerile pentru
nota 10!”
C. Radu, C. Topan-
„Portofoliul de
evaluare formativa”
2. Text-suport: „Planeta 3.1. A1. exerciţii de lectură problematizată 07.11 Explicația Manual Activitate frontală Observarea
celor doi sori” de Horia 2.3. (identificarea modurilor de expunere Analiza de text Fişe de lucru Activitate sistematică
Arama (literatura 4.1 din textul-suport, încadrarea textului Redactarea de M. Dumitrache, C. individuală Aprecierea
științifico-fantastică, în genul epic) texte Iosif - „Exerseaza răspunsurilor
descifrarea textului, compunerile pentru
interpretarea textului, nota 10!”
încadrarea în genul epic) C. Radu, C. Topan-
„Portofoliul de
evaluare formativa”
3. Text-suport: „Planeta 3.1. A1. exerciţii de lectură problematizată 08.11 Explicația Manual Activitate frontală Observarea
celor doi sori” de Horia 2.3. (identificarea modurilor de expunere Analiza de text Fişe de lucru Activitate sistematică
Arama (interpretarea 4.1 din textul-suport, încadrarea textului Redactarea de M. Dumitrache, C. individuală Aprecierea
textului, încadrarea în în genul epic) texte Iosif - „Exerseaza răspunsurilor
genul epic) compunerile pentru
nota 10!”
C. Radu, C. Topan-
„Portofoliul de
evaluare formativa”
4. Noţiuni de sintaxă. 2.3. A1. exerciţii de actualizare a 08.11 Conversația Manual Activitate frontală Observarea
Enunţul. Fraza. Relaţiile 3.2. noţiunilor referitoare la relaţiile Exercițiul Fişe de lucru Activitate sistematică
sintactice în propoziţie şi 4.2. sintactice în propoziţie şi frază Explicația C. Radu, C. Topan- individuală Aprecierea
frază şi mijloacele de A2. exerciţii de diferenţiere a frazei „Portofoliul de răspunsurilor
stabilire a acestora de enunţ evaluare formativa”
(actualizare) A3. exerciţii de identificare a DOOM
relaţiilor sintactice în propoziţie şi
frază
A4. exerciţii de identificare a
mijloacelor de stabilire a relaţiilor
sintactice în propoziţie şi frază
5-6. Noţiuni de sintaxă. 2.3. A1. exerciţii de actualizare a 14.11 Conversația Manual Activitate frontală Observarea
Enunţul. Fraza. Relaţiile 3.2. noţiunilor referitoare la relaţiile Exercițiul Fişe de lucru Activitate sistematică
sintactice în propoziţie şi 4.2. sintactice în propoziţie şi frază Explicația C. Radu, C. Topan- individuală Aprecierea
frază şi mijloacele de A2. exerciţii de diferenţiere a frazei „Portofoliul de răspunsurilor
stabilire a acestora de enunţ evaluare formativa”
(consolidare) A3. exerciţii de identificare a DOOM
relaţiilor sintactice în propoziţie şi
frază
A4. exerciţii de identificare a
mijloacelor de stabilire a relaţiilor
sintactice în propoziţie şi frază
7. Cuvintele şi 2.3. A1. exerciţii de identificare a 15.11 Conversația Manual Activitate frontală Observarea
construcţiile incidente. 3.2. cuvintelor şi construcţiilor incidente Exercițiul Fişe de lucru Activitate sistematică
Punctuaţia lor 4.2. şi a punctuaţiei specifice Explicația C. Radu, C. Topan- individuală Aprecierea
Moment ortografic: A2. exerciţii de diferenţiere a Învățarea prin „Portofoliul de răspunsurilor
Rolul semnelor de cuvintelor şi construcţiilor incidente descoperire evaluare formativa”
punctuaţie de alte structuri sintactice (apoziţia, DOOM
vocativul)
A3. exerciţii de elaborare de enunţuri
în care să apară cuvinte şi construcţii
incidente
8. Predicatul verbal 2.3. A1. exerciţii de actualizare a 15.11 Conversația Manual Activitate frontală Observarea
4.2. noţiunilor referitoare la predicatul Exercițiul Fişe de lucru Activitate sistematică
verbal Explicația C. Radu, C. Topan- individuală Aprecierea
A2. exerciţii de identificare a Analiza „Portofoliul de răspunsurilor
predicatului verbal exprimat prin gramaticală evaluare formativa”
diverse părţi de vorbire DOOM
A3. exerciţii de analiză a predicatului
verbal
A4. exerciţii de integrare în context a
diferitelor părţi de vorbire cu funcţia
sintactică de predicat verbal
9. Predicatul nominal 2.3. A1. exerciţii de actualizare a 21.11 Conversația Manual Activitate frontală Observarea
4.2. noţiunilor referitoare la predicatul Exercițiul Fişe de lucru Activitate sistematică
nominal Explicația C. Radu, C. Topan- individuală Aprecierea
A2. exerciţii de identificare a Analiza „Portofoliul de răspunsurilor
predicatului nominal gramaticală evaluare formativa”
A3. exerciţii de analiză a predicatului DOOM
nominal
A4. exerciţii de integrare în context a
diferitelor părţi de vorbire cu funcţia
sintactică de predicat nominal
A5. exerciţii de identificare a
predicatului nominal incomplet
A6. exerciţii de analiză a predicatului
nominal incomplet
10. Propozitia subordonata 2.3. A1. exerciţii de identificare a 21.11 Conversația Manual Activitate frontală Observarea
predicativa (definitie, 4.2. subordonatei predicative în texte date Exercițiul Fişe de lucru Activitate sistematică
elemente introductive, A2. exerciţii de identificare a Explicația C. Radu, C. Topan- individuală Aprecierea
topica si punctuatie) elementelor regente ale subordonatei „Portofoliul de răspunsurilor
predicative evaluare formativa”
A3. exerciţii de integrare în context a DOOM
subordonatei predicative
A4. exerciţii de contragere şi de
expansiune
11. Predicatul şi propozitia 2.3. A1. exerciţii de sesizare a 22.11 Conversația Manual Activitate frontală Observarea
subordonata predicativa – 4.2. problemelor de acord între subiect şi Exercițiul Fişe de lucru Activitate sistematică
exercitii de consolidare predicat Explicația C. Radu, C. Topan- individuală Aprecierea
A2. exerciţii de utilizare expresivă a „Portofoliul de răspunsurilor
limbii evaluare formativa”
A3. exerciţii de identificare a DOOM
subordonatei predicative în texte date
A4. exerciţii de identificare a
elementelor regente ale subordonatei
predicative
A5. exerciţii de integrare în context a
subordonatei predicative
A6. exerciţii de contragere şi de
expansiune
12. Subiectul exprimat. 2.3. A1. exerciţii de actualizare a 22.11 Conversația Manual Activitate frontală Observarea
Subiectul neexprimat 4.2. noţiunilor referitoare la subiect Exercițiul Fişe de lucru Activitate sistematică
(inclus, subinteles, A2. exerciţii de identificare a Explicația C. Radu, C. Topan- individuală Aprecierea
nedeterminat) subiectului exprimat prin diverse părţi Analiza „Portofoliul de răspunsurilor
de vorbire gramaticală evaluare formativa”
A3. exerciţii de analiză a subiectului DOOM
A4. exerciţii de integrare în context a
diferitelor părţi de vorbire cu funcţia
sintactică de subiect
A5. exerciţii de identificare a
subiectului neexprimat prin diverse
părţi de vorbire
13. Propozitia subordonata 2.3. A1. exerciţii de identificare a 28.11 Conversația Manual Activitate frontală Observarea
subiectiva (definitie, 4.2. subordonatei subiective în texte date Exercițiul Fişe de lucru Activitate sistematică
elemente regente) A2. exerciţii de identificare a Explicația C. Radu, C. Topan- individuală Aprecierea
elementelor regente ale subordonatei „Portofoliul de răspunsurilor
subiective evaluare formativa”
DOOM
14. Propozitia subordonata 2.3. A1. exerciţii de integrare în context a 28.11 Conversația Manual Activitate frontală Observarea
subiectiva (elemente 4.2. subordonatei subiective Exercițiul Fişe de lucru Activitate sistematică
introductive, topica si A2. exerciţii de integrare în context a Explicația C. Radu, C. Topan- individuală Aprecierea
punctuatie). Propozitia subordonatelor predicativă şi „Portofoliul de răspunsurilor
principala insuficienta subiectivă evaluare formativa”
A3. exerciţii de contragere şi de DOOM
expansiune
15. Subiectul şi propozitia 2.3. A1. exerciţii de identificare a 29.11 Conversația Manual Activitate frontală Observarea
subordonata subiectiva – 4.2. propoziţiei subordonate subiectivă Exercițiul Fişe de lucru Activitate sistematică
exercitii de consolidare A2. exerciţii de identificare a Explicația C. Radu, C. Topan- individuală Aprecierea
elementelor regente ale subordonatei Analiza „Portofoliul de răspunsurilor
subiective gramaticală evaluare formativa”
Exerciţii de contragere şi expansiune DOOM
16. Texte publicitare. 1.1. A1. exerciţii de identificare a 29.11 Conversația Manual Activitate frontală Observarea
Articolul de ziar/de revistă 1.2. particularităţilor textelor publicitare Exercițiul Fişe de lucru Activitate sistematică
2.1. A2. redactare de articole de ziar/de Explicația M. Dumitrache, C. individuală Aprecierea
2.2. revistă Iosif - „Exerseaza răspunsurilor
4.1. compunerile pentru
nota 10!”
C. Radu, C. Topan-
„Portofoliul de
evaluare formativa”
DOOM
17-18. Recapitulare 3.1. A1. exercitii de motivare a 05.12 Exercițiul Fişe de lucru Activitate frontală Observarea
3.2. apartenentei unui text la genul si la Modele de teste Activitate sistematică
4.1. specia pe care o ilustreaza; E.N. individuală Aprecierea
4.2. A2. exercitii de caracterizare a unui Activitate pe răspunsurilor
personaj. grupe
A3. exercitii de identificare a
relatiilor sintactice intr-o propozitie
sau intr-o fraza;
A4. exercitii de aplicare corecta a
semnelor de punctuatie.
19. Evaluare 3.1. A1. exercitii de motivare a 05.12 Exercițiul Fişă de evaluare - activitate Aprecierea fişelor
3.2. apartenentei unui text la genul si la independenta de evaluare
4.1. specia pe care o ilustreaza; individuala
4.2. A2. exercitii de caracterizare a unui
personaj.
A3. exercitii de identificare a
relatiilor sintactice intr-o propozitie
sau intr-o fraza;
A4. exercitii de aplicare corecta a
semnelor de punctuatie.
20. Analiza rezultatelor și A1. analiza rezultatelor obținute la 05.12 Conversația Fişă de evaluare Activitate frontală Autoevaluare
ameliorare evaluarea scrisă; Explicatia Activitate Portofoliul elevului
A2. identificarea greșelilor tipice; Argumentarea individuală Observarea
A3. identificarea unor măsuri sistematică
ameliorative diferențiate și
individualizate.
C. PLANIFICAREA DETALIATĂ A UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢARE
SEMESTRUL AL II-LEA – 60 DE ORE
Clasa a VIII-a AVIZAT,
An şcolar: 2019-2020 DIRECTOR,
Profesor: ŞERBAN RALUCA-CRISTINA ...............................................

AVIZAT,
RESPONSABIL COMISIE,
………………………………...
….

Unitatea a V-a: GENUL EPIC. NUVELA – 14 ore

Resurse
Conţinuturi (detalieri) CS Activităţi de învăţare Timp Metode și Materiale Forme de Metode și tehnici
(nr. ore) procedee de didactice organizare de evaluare
predare-învățare
1. „Popa Tanda” de Ioan A1. Exerciţii de lectură expresivă Conversația Grila de evaluare a
Slavici (lectura expresiva 3.1. A2. Exerciţii de evaluare a lecturii Lucrul cu textul lecturii Activitate frontală Observarea
si explicativa, vocabular) 1.4. făcute de colegi pe baza unei grile Expunerea M. Dumitrache, C. Activitate sistematică
A3. Discuţii asupra evaluării lecturii Iosif - „Exerseaza individuală Aprecierea
A4. Exerciţii de vocabular compunerile pentru răspunsurilor
nota 10!”
C. Radu, C. Topan-
„Portofoliul de
evaluare formativa”
2. „Popa Tanda” de Ioan 2.1. A1. Exerciţii de identificare a Explicația Manualul Activitate frontală Observarea
Slavici (caracteristici ale 3.1. caracteristicilor genului epic în textul Analiza de text Fişe de lucru Activitate sistematică
genului epic moduri de 3.2. studiat Redactarea de M. Dumitrache, C. individuală Aprecierea
expunere, momentele 4.1. A2. Exerciţii de identificare a texte Iosif - „Exerseaza răspunsurilor
subiectului) modurilor de expunere compunerile pentru
nota 10!”
C. Radu, C. Topan-
„Portofoliul de
evaluare formativa”
3. „Popa Tanda” de Ioan 2.1. A1. Exerciţii de identificare a etapelor Conversația Manualul Activitate frontală Observarea
Slavici (logica acţiunii, 3.1. acţiunii Exercițiul Fişe de lucru Activitate sistematică
nuvela – specie a genului 3.2. A2. Exerciţii de identificare a Explicația M. Dumitrache, C. individuală Aprecierea
epic) momentelor subiectului Învățarea prin Iosif - „Exerseaza răspunsurilor
A3. Rezumarea orală a fragmentului descoperire compunerile pentru
studiat nota 10!”
4-5.„Popa Tanda” de Ioan 2.1. A1. Exerciţii de identificare a Conversația Manualul Activitate frontală Observarea
Slavici (relaţiile dintre 3.1. relaţiilor dintre personaje Exercițiul Fişe de lucru Activitate pe sistematică
personaje. Modalităţi de 3.2. A2. Exerciţii de identificare a Explicația M. Dumitrache, C. grupe Aprecierea
caracterizare a 4.1. modalităţilor de caracterizare a Iosif - „Exerseaza răspunsurilor
personajelor) personajelor compunerile pentru
A3. Redactarea caracterizării unui nota 10!”
personaj din romanul studiat C. Radu, C. Topan-
„Portofoliul de
evaluare formativa”
6. Atributul. Atributul 2.3. A1. Exerciţii de actualizare a Conversația Manualul Activitate frontală Observarea
adjectival si atributul 4.2. noţiunilor referitoare la atribut Exercițiul Fişe de lucru Activitate pe sistematică
substantival (actualizare) A2. Exerciţii de identificare a Explicația C. Radu, C. Topan- grupe Aprecierea
atributului exprimat prin diverse părţi Analiza „Portofoliul de Activitate răspunsurilor
de vorbire gramaticală evaluare formativa” individuală
A3. Exerciţii de analiză a atributului DOOM
A4. Exerciţii de integrare în context a
diferitelor părţi de vorbire cu funcţia
sintactică de atribut
7. Atributul. Atributul 2.3. A1. Exerciţii de actualizare a Conversația Manualul Activitate frontală Observarea
pronominal, verbal, 4.2. noţiunilor referitoare la atribut Exercițiul Fişe de lucru Activitate pe sistematică
adverbial, interjectional A2. Exerciţii de identificare a Explicația C. Radu, C. Topan- grupe Aprecierea
(actualizare) atributului exprimat prin diverse părţi Analiza „Portofoliul de Activitate răspunsurilor
de vorbire gramaticală evaluare formativa” individuală
A3. Exerciţii de analiză a atributului DOOM
A4. Exerciţii de integrare în context a
diferitelor părţi de vorbire cu funcţia
sintactică de atribut
8. Propozitia subordonata 2.3. A1. Exerciţii de identificare a AT în Conversația Manualul Activitate frontală Observarea
atributiva (definitie, 4.2. texte date Exercițiul Fişe de lucru Activitate pe sistematică
elemente introductive, A2. Exerciţii de identificare a Explicația C. Radu, C. Topan- grupe Aprecierea
elemente regente, topica si elementelor regente ale subordonatei „Portofoliul de răspunsurilor
punctuatie) atributive evaluare formativa”
A3. Exerciţii de integrare în context a
subordonatei atributive
9. Atributul si propozitia 2.3. A1. Exerciţii de utilizare corectă a Conversația Manualul Activitate frontală Observarea
subordonata atributiva – 4.2. pronumelui relativ care introduce Exercițiul Fişe de lucru Activitate sistematică
exercitii de consolidare atributiva Explicația C. Radu, C. Topan- individuală Aprecierea
A2. Exerciţii de utilizare expresivă a „Portofoliul de răspunsurilor
limbii evaluare formativa”
A3. Exerciţii de contragere şi de
expansiune
10. Textul argumentativ 2.4. A1. Exerciţii de identificare a Conversația Fişe de lucru Activitate frontală Observarea
(susţinerea preferinţelor 2.5. structurilor specifice discursului Exercițiul M. Dumitrache, C. şi pe grupe sistematică
şi a opiniilor) 4.3. argumentativ într-un text Explicația Iosif - „Exerseaza Activitate în Aprecierea
literar/nonliterar compunerile pentru perechi răspunsurilor
A2. Exerciţii de iniţiere a unor situaţii nota 10!”
de comunicare în care se susţin
preferinţe/opinii
11-12. Recapitulare 3.1. A1. exercitii de motivare a Exercițiul Fişe de lucru Activitate frontală Observarea
3.2. apartenentei unui text la genul si la Modele de teste Activitate sistematică
4.1. specia pe care o ilustreaza; E.N. individuală Aprecierea
4.2. A2. exercitii de caracterizare a unui Activitate pe răspunsurilor
personaj. grupe
A3. exercitii de identificare a
relatiilor sintactice intr-o propozitie
sau intr-o fraza;
A4. exercitii de aplicare corecta a
semnelor de punctuatie.
13. Evaluare 3.1. A1. exercitii de motivare a Exercițiul Test sumativ - activitate Aprecierea fişelor
3.2. apartenentei unui text la genul si la independenta de evaluare
4.1. specia pe care o ilustreaza; individuala
4.2. A2. exercitii de caracterizare a unui
personaj.
A3. exercitii de identificare a
relatiilor sintactice intr-o propozitie
sau intr-o fraza;
A4. exercitii de aplicare corecta a
semnelor de punctuatie.
14. Analiza rezultatelor și A1. analiza rezultatelor obținute la Conversația Fişă de evaluare Activitate frontală Autoevaluare
ameliorare evaluarea scrisă; Explicatia Activitate Portofoliul elevului
A2. identificarea greșelilor tipice; Argumentarea individuală Observarea
A3. identificarea unor măsuri sistematică
ameliorative diferențiate și
individualizate.
UNITATEA I: ROMANUL – 14 ore

Resurse
Conţinuturi (detalieri) C.S. Activităţi de învăţare Timp Metode și Materiale Forme de Metode și tehnici
(nr. ore) procedee de didactice organizare de evaluare
predare-învățare
1. Genul epic 3.1. A1. Exerciţii de evaluare a lecturii Conversația Grila de evaluare a Activitate frontală Observarea
Romanul (fragment) 3.2. făcute de colegi pe baza unei grile Lucrul cu textul lecturii Activitate sistematică
„Baltagul” de M. A2. Discuţii asupra evaluării lecturii Expunerea M. Dumitrache, C. individuală Aprecierea
Sadoveanu A3. Exerciţii de vocabular Iosif - „Exerseaza răspunsurilor
Lectura textului şi compunerile pentru
vocabularul nota 10!”
C. Radu, C. Topan-
„Portofoliul de
evaluare
formativa”
2. Lectura aprofundată a 2.1. A1. Exerciţii de identificare a Explicația Manualul Activitate frontală Observarea
textului suport selectat. 3.1. caracteristicilor genului epic în Analiza de text Fişe de lucru Activitate sistematică
Caracteristici ale genului 3.2. textul studiat Redactarea de M. Dumitrache, C. individuală Aprecierea
epic. Moduri de expunere. 4.1. A2. Exerciţii de identificare a texte Iosif - „Exerseaza răspunsurilor
Timpul, spaţiul naraţiunii. modurilor de expunere Conversația compunerile pentru
Logica acţiunii. A3. Exerciţii de identificare a Exercițiul nota 10!”
timpului şi spaţiului acţiunii C. Radu, C. Topan-
A4. Exerciţii de identificare a „Portofoliul de
etapelor acţiunii evaluare
A5. Exerciţii de identificare a formativa”
momentelor subiectului
A6. Rezumarea orală a fragmentului
studiat
3. Lectura aprofundată a 2.1. A1. Exerciţii de identificare a Conversația Fişe de lucru Activitate frontală Observarea
textului suport selectat. 3.1. relaţiilor dintre personaje Exercițiul M. Dumitrache, C. Activitate pe sistematică
Relaţiile dintre personaje. 3.2. A2. Exerciţii de identificare a Explicația Iosif - „Exerseaza grupe Aprecierea
Modalităţi de caracterizare a 4.1. modalităţilor de caracterizare a compunerile pentru răspunsurilor
personajelor personajelor nota 10!”
A3. Redactarea caracterizării unui C. Radu, C. Topan-
personaj din romanul studiat „Portofoliul de
evaluare
formativa”
4. Lectura aprofundată a 3.1. A1. Exerciţii de actualizare a Conversația Fişe de lucru Activitate frontală Observarea
textului suport selectat. 3.2. caracteristicilor romanului Exercițiul M. Dumitrache, C. Activitate pe sistematică
Caracteristici ale speciei 3.3 A2. Exerciţii de identificare a Explicația Iosif - „Exerseaza grupe Aprecierea
4.1. elementelor etice şi culturale în Învățarea prin compunerile pentru Activitate răspunsurilor
textul studiat descoperire nota 10!” individuală
A3. Redactarea de text pentru C. Radu, C. Topan-
motivarea apartenenţei la specie a „Portofoliul de
textului studiat evaluare
formativa”
5.Complementul direct 2.3. A1. Exerciţii de actualizare a Conversația Manualul Activitate frontală Observarea
(actualizare) 4.2. noţiunilor referitoare la Exercițiul Fişe de lucru Activitate sistematică
complementul direct Explicația C. Radu, C. Topan- individuală Aprecierea
A2. Exerciţii de identificare a Analiza „Portofoliul de răspunsurilor
complementului direct exprimat prin gramaticală evaluare
diverse părţi de vorbire formativa”
A3. Exerciţii de analiză a DOOM
complementului direct
A4. Exerciţii de integrare în context
a diferitelor părţi de vorbire cu
funcţia sintactică de complement
direct
6. Propoziţia subordonată 2.3. A1. Exerciţii de identificare CD în Conversația Manualul Activitate frontală Observarea
completivă directă 4.2. texte date Exercițiul Fişe de lucru Activitate sistematică
A2. Exerciţii de identificare a Explicația C. Radu, C. Topan- individuală Aprecierea
elementelor regente ale subordonatei „Portofoliul de răspunsurilor
completive directe evaluare
A3. Exerciţii de integrare în context formativa”
a CD
A4. Exerciţii de contragere şi de
expansiune
7. Complementul indirect 2.3. A1. Exerciţii de actualizare a Conversația Manualul Activitate frontală Observarea
(actualizare) 4.2. noţiunilor referitoare la Exercițiul Fişe de lucru Activitate pe sistematică
complementul indirect Explicația C. Radu, C. Topan- grupe Aprecierea
A2. Exerciţii de identificare a Analiza „Portofoliul de Activitate răspunsurilor
complementului indirect exprimat gramaticală evaluare individuală
prin diverse părţi de vorbire formativa”
A3. Exerciţii de analiză a DOOM
complementului indirect
A4. Exerciţii de integrare în context
a diferitelor părţi de vorbire cu
funcţia sintactică de complement
indirect
8. Propoziţia subordonată 2.3. A1. Exerciţii de identificare a Conversația Manualul Activitate frontală Observarea
completivă indirectă 4.2. subordonatei completive indirecte în Exercițiul Fişe de lucru Activitate sistematică
texte date Explicația C. Radu, C. Topan- individuală Aprecierea
A2. Exerciţii de identificare a „Portofoliul de răspunsurilor
elementelor regente ale subordonatei evaluare
completive indirecte formativa”
A3. Exerciţii de integrare în context DOOM
a subordonatei completive indirecte
A4. Exerciţii de contragere şi de
expansiune
9. Complementul 2.3. A1. Exerciţii de identificare a Conversația Manualul Activitate frontală Observarea
direct/indirect și propoziţia 4.2. complementului direct/indirect Exercițiul Fişe de lucru Activitate sistematică
subordonată completivă exprimat prin diverse părţi de Explicația C. Radu, C. Topan- individuală Aprecierea
directă/indirectă - vorbire Analiza „Portofoliul de răspunsurilor
consolidare A2. Exerciţii de analiză a gramaticală evaluare
complementului direct/indirect formativa”
A3. Exerciţii de integrare în context
a diferitelor părţi de vorbire cu
funcţia sintactică de complement
direct/indirect
A4. Exerciţii de identificare a
subordonatei completive
directe/indirecte în texte date
A5. Exerciţii de identificare a
elementelor regente ale subordonatei
completive directe/indirecte
A6. Exerciţii de integrare în context
a subordonatei completive
directe/indirecte
A7. Exerciţii de contragere şi de
expansiune
10. Analiza de text 4.1. A1. Exerciții de redactare a Explicația Fişe de lucru Activitate frontală Observarea
diverselor texte, adaptându-le la Analiza de text M. Dumitrache, C. Activitate sistematică
situaţia de comunicare concretă Redactarea de Iosif - „Exerseaza individuală Aprecierea
texte compunerile pentru răspunsurilor
nota 10!”
C. Radu, C. Topan-
„Portofoliul de
evaluare
formativa”
11-12. Recapitulare 3.1. A1. exercitii de motivare a Exercițiul Fişe de lucru Activitate frontală Observarea
3.2. apartenentei unui text la genul si la Modele de teste Activitate sistematică
4.1. specia pe care o ilustreaza; E.N. individuală Aprecierea
4.2. A2. exercitii de caracterizare a unui Activitate pe răspunsurilor
personaj. grupe
A3. exercitii de identificare a
relatiilor sintactice intr-o propozitie
sau intr-o fraza;
A4. exercitii de aplicare corecta a
semnelor de punctuatie.
13. Evaluare 2.3. A1. Rezolvarea de exerciţii pe Exercițiul Fişe de evaluare Activitate Aprecierea fişelor
4.1. baza noţiunilor teoretice însuşite individuală de evaluare
4.2.
14. Analiza rezultatelor și A1. analiza rezultatelor obținute la Conversația Fişă de evaluare Activitate frontală Autoevaluare
ameliorare evaluarea scrisă; Explicatia Activitate Portofoliul
A2. identificarea greșelilor tipice; Argumentarea individuală elevului
A3. identificarea unor măsuri Observarea
ameliorative diferențiate și sistematică
individualizate.

UNITATEA a II-a: GENUL DRAMATIC – 23 de ore

Resurse Metode și
Conţinuturi (detalieri) C.S. Activităţi de învăţare Timp Metode și Materiale Forme de tehnici de
(nr. ore) procedee de didactice organizare evaluare
predare-învățare
1. Genul dramatic: „O 3.1. A1. Exerciţii de evaluare a lecturii Conversația Grila de evaluare a Activitate frontală Observarea
scrisoare pierdută” de I. 3.2. făcute de colegi pe baza unei grile Lucrul cu textul lecturii Activitate sistematică
L. Caragiale A2. Discuţii asupra evaluării lecturii Expunerea individuală Aprecierea
Lectura textului şi A3. Exerciţii de vocabular răspunsurilor
vocabularul
2. Lectura aprofundată a 2.1. A1. Exerciţii de identificare a Explicația Manualul Activitate frontală Observarea
textului suport selectat. 3.1. caracteristicilor genului dramatic în Analiza de text Fişe de lucru Activitate sistematică
Opera dramatică: 3.2. textul studiat Redactarea de M. Dumitrache, C. individuală Aprecierea
trăsături generale 4.1. A2. Exerciţii de identificare a texte Iosif - „Exerseaza răspunsurilor
modurilor de expunere Învățarea prin compunerile pentru
descoperire nota 10!”
C. Radu, C. Topan-
„Portofoliul de
evaluare formativa”
3. Lectura aprofundată a 2.1. A1. Exerciţii de identificare a Conversația Manualul Activitate frontală Observarea
textului suport selectat. 2.2. valorilor etice în textul studiat Exercițiul Fişe de lucru Activitate pe sistematică
Comentarea unor 3.3. A2. Exerciţii de interpretare nuanţată Explicația M. Dumitrache, C. grupe Aprecierea
secvenţe din opera a textului studiat Iosif - „Exerseaza răspunsurilor
studiată compunerile pentru
nota 10!”
C. Radu, C. Topan-
„Portofoliul de
evaluare formativa”
4. Lectura aprofundată a 2.1. A1. Exerciţii de identificare a Conversația Manualul Activitate frontală Observarea
textului suport selectat. 3.1. relaţiilor dintre personaje Exercițiul Fişe de lucru Activitate pe sistematică
Relaţiile dintre personaje. 3.2. A2. Exerciţii de identificare a Explicația M. Dumitrache, C. grupe Aprecierea
Modalităţi de 4.1. modalităţilor de caracterizare a Învățarea prin Iosif - „Exerseaza răspunsurilor
caracterizare a personajelor descoperire compunerile pentru
personajelor A3. Redactarea caracterizării unui nota 10!”
personaj din romanul studiat C. Radu, C. Topan-
„Portofoliul de
evaluare formativa”
5. Opera dramatică. 1.1. A1. Exerciţii de identificare a Vizionare de Videoproiector etc. Activitate frontală Observarea
Vizionarea de spectacol 1.2. particularităţilor spectacolului spectacol Activitate sistematică
1.3. dramatic individuală Aprecierea
1.4. A2. Exerciţii de identificare a răspunsurilor
valorilor culturale ale spectacolului
dramatic
6. Complementul 2.3. A1. Exerciţii de actualizare a Conversația Manualul Activitate frontală Observarea
circumstanţial de loc 4.2. noţiunilor referitoare la Exercițiul Fişe de lucru Activitate sistematică
(actualizare) complementul circumstanţial de loc Explicația C. Radu, C. Topan- individuală Aprecierea
A2. Exerciţii de identificare a Analiza „Portofoliul de răspunsurilor
complementului circumstanţial de loc gramaticală evaluare formativa”
exprimat prin diverse părţi de vorbire
A3. Exerciţii de analiză a
complementului circumstanţial de loc
A4. Exerciţii de integrare în context a
diferitelor părţi de vorbire cu funcţia
sintactică de complement
circumstanţial de loc
7. Propoziţia 2.3. A1. Exerciţii de identificare a Conversația Manualul Activitate frontală Observarea
subordonată 4.2. circumstanţialei de loc în texte date Exercițiul Fişe de lucru Activitate sistematică
circumstanţială de loc A2. Exerciţii de identificare a Explicația C. Radu, C. Topan- individuală Aprecierea
elementelor regente ale „Portofoliul de răspunsurilor
circumstanţialei de loc evaluare formativa”
A3. Exerciţii de integrare în context a
circumstanţialei de loc
A4. Exerciţii de contragere şi de
expansiune
8. Complementul 2.3. A1. Exerciţii de actualizare a Conversația Manualul Activitate frontală Observarea
circumstanţial de timp 4.2. noţiunilor referitoare la Exercițiul Fişe de lucru Activitate sistematică
(actualizare) complementul circumstanţial de timp Explicația C. Radu, C. Topan- individuală Aprecierea
A2. Exerciţii de identificare a Analiza „Portofoliul de răspunsurilor
complementului circumstanţial de gramaticală evaluare formativa”
timp exprimat prin diverse părţi de
vorbire
A3. Exerciţii de analiză a
complementului circumstanţial de
timp
A4. Exerciţii de integrare în context a
diferitelor părţi de vorbire cu funcţia
sintactică de complement
circumstanţial de timp
9. Propoziţia 2.3. A1. Exerciţii de identificare a Conversația Manualul Activitate frontală Observarea
subordonată 4.2. circumstanţialei de timp în texte date Exercițiul Fişe de lucru Activitate sistematică
circumstanţială de timp A2. Exerciţii de identificare a Explicația C. Radu, C. Topan- individuală Aprecierea
elementelor regente ale „Portofoliul de răspunsurilor
circumstanţialei de timp evaluare formativa”
A3. Exerciţii de integrare în context a
circumstanţialei de timp
A4. Exerciţii de contragere şi de
expansiune
10. Complementul 2.3. A1. Exerciţii de actualizare a Conversația Manualul Activitate frontală Observarea
circumstanţial de mod 4.2. noţiunilor referitoare la Exercițiul Fişe de lucru Activitate sistematică
(actualizare) complementul circumstanţial de mod Explicația C. Radu, C. Topan- individuală Aprecierea
A2. Exerciţii de identificare a Analiza „Portofoliul de răspunsurilor
complementului circumstanţial de gramaticală evaluare formativa”
mod exprimat prin diverse părţi de
vorbire
A3. Exerciţii de analiză a
complementului circumstanţial de
mod
A4. Exerciţii de integrare în context a
diferitelor părţi de vorbire cu funcţia
sintactică de complement
circumstanţial de mod
11. Propoziţia 2.3. A1. Exerciţii de identificare a Conversația Manualul Activitate frontală Observarea
subordonată 4.2. circumstanţialei de mod în texte date Exercițiul Fişe de lucru Activitate sistematică
circumstanţială de mod A2. Exerciţii de identificare a Explicația C. Radu, C. Topan- individuală Aprecierea
elementelor regente ale „Portofoliul de răspunsurilor
circumstanţialei de mod evaluare formativa”
A3. Exerciţii de integrare în context a
circumstanţialei de mod
A4. Exerciţii de contragere şi de
expansiune
12. Complementul 2.3. A1. Exerciţii de identificare a Conversația Manualul Activitate frontală Observarea
circumstanţial de loc, de 4.2. complementului circumstanţial de Exercițiul Fişe de lucru Activitate sistematică
timp și de loc/timp/mod exprimat prin diverse Explicația C. Radu, C. Topan- individuală Aprecierea
mod /propoziţia părţi de vorbire Analiza „Portofoliul de răspunsurilor
subordonată A2. Exerciţii de identificare a gramaticală evaluare formativa”
circumstanţială de loc, de circumstanţialei de loc/timp/mod în
timp și de mod - texte date
consolidare A3. Exerciţii de identificare a
elementelor regente ale
circumstanţialei de loc/timp/mod
A4. Exerciţii de integrare în context a
circumstanţialei de loc/timp/mod
A5. Exerciţii de contragere şi de
expansiune
13. Complementul 2.3. A1. Exerciţii de identificare a Conversația Manualul Activitate frontală Observarea
circumstanţial de cauză 4.2. complementului circumstanţial de Exercițiul Fişe de lucru Activitate sistematică
cauză exprimat prin diverse părţi de Explicația C. Radu, C. Topan- individuală Aprecierea
vorbire în texte date Analiza „Portofoliul de răspunsurilor
A2. Exerciţii de analiză a gramaticală evaluare formativa”
complementului circumstanţial de
cauză
A3. Exerciţii de integrare în context a
diferitelor părţi de vorbire cu funcţia
sintactică de complement
circumstanţial de cauză
14. Propoziţia 2.3. A1. Exerciţii de identificare a Conversația Manualul Activitate frontală Observarea
subordonată 4.2. circumstanţialei de cauză în texte Exercițiul Fişe de lucru Activitate sistematică
circumstanţială de date Explicația C. Radu, C. Topan- individuală Aprecierea
cauză A2. Exerciţii de identificare a „Portofoliul de răspunsurilor
elementelor regente ale evaluare formativa”
circumstanţialei de cauză
A3. Exerciţii de integrare în context a
circumstanţialei de cauză
A4. Exerciţii de contragere şi de
expansiune
15. Complementul 2.3. A1. Exerciţii de identificare a Conversația Manualul Activitate frontală Observarea
circumstanţial de cauză și 4.2. complementului circumstanţial de Exercițiul Fişe de lucru Activitate sistematică
propoziţia subordonată cauză exprimat prin diverse părţi de Explicația C. Radu, C. Topan- individuală Aprecierea
circumstanţială de cauză - vorbire Analiza „Portofoliul de răspunsurilor
consolidare A2. Exerciţii de identificare a gramaticală evaluare formativa”
circumstanţialei de cauză în texte
date
A3. Exerciţii de identificare a
elementelor regente ale
circumstanţialei de cauză
A4. Exerciţii de integrare în context a
circumstanţialei de cauză
A5. Exerciţii de contragere şi de
expansiune
16. Complementul 2.3. A1. Exerciţii de identificare a Conversația Manualul Activitate frontală Observarea
circumstanţial de scop 4.2. complementului circumstanţial de Exercițiul Fişe de lucru Activitate sistematică
scop exprimat prin diverse părţi de Explicația C. Radu, C. Topan- individuală Aprecierea
vorbire în texte date Analiza „Portofoliul de răspunsurilor
A2. Exerciţii de analiză a gramaticală evaluare formativa”
complementului circumstanţial de
scop
A3. Exerciţii de integrare în context a
diferitelor părţi de vorbire cu funcţia
sintactică de complement
circumstanţial de scop
17. Propoziţia 2.3. A1. Exerciţii de identificare a Conversația Manualul Activitate frontală Observarea
subordonată 4.2. circumstanţialei de scop în texte date Exercițiul Fişe de lucru Activitate sistematică
circumstanţială de scop A2. Exerciţii de identificare a Explicația C. Radu, C. Topan- individuală Aprecierea
elementelor regente ale „Portofoliul de răspunsurilor
circumstanţialei de scop evaluare formativa”
A3. Exerciţii de integrare în context a
circumstanţialei de scop
A4. Exerciţii de contragere şi de
expansiune
18. Subordonatele 2.3. A1. Exerciţii de identificare a Conversația Grila de evaluare a Activitate frontală Observarea
circumstanţiale – CL, CT, 4.2. subordonatelor circumstanţiale – CL, Exercițiul lecturii Activitate sistematică
CM, CS, CZ. Consolidare CT, CM, CS, CZ.; Explicația C. Radu, C. Topan- individuală Aprecierea
A2. Exerciţii de integrare în context a Analiza „Portofoliul de răspunsurilor
subordonatelor circumstanţiale – CL, gramaticală evaluare formativa”
CT, CM, CS, CZ;
A3. Exerciţii de contragere şi de
expansiune
19. Articolul de ziar/ de 2.1. A1. Exerciţii de identificare a Conversația Fişe de lucru Activitate frontală Observarea
revistă 2.2. caracteristicilor textului nonliterar Exercițiul M. Dumitrache, C. Activitate sistematică
A2. Exerciţii de diferenţiere a Explicația Iosif - „Exerseaza individuală Aprecierea
textului literar de textul nonliterar compunerile pentru răspunsurilor
nota 10!”
20-21. Recapitulare 3.1. A1. exercitii de motivare a Exercițiul Fişe de lucru Activitate frontală Observarea
3.2. apartenentei unui text la genul si la Modele de teste Activitate sistematică
4.1. specia pe care o ilustreaza; E.N. individuală Aprecierea
4.2. A2. exercitii de caracterizare a unui Activitate pe răspunsurilor
personaj. grupe
A3. exercitii de identificare a
relatiilor sintactice intr-o propozitie
sau intr-o fraza;
A4. exercitii de aplicare corecta a
semnelor de punctuatie.
22. Evaluare 2.3. A1. Rezolvarea de exerciţii pe baza Exercițiul Fişă de evaluare Activitate Aprecierea fişei
3.3. noţiunilor teoretice însuşite individuală de evaluare
4.1.
4.2.
23. Analiza rezultatelor și A1. analiza rezultatelor obținute la Conversația Fişă de evaluare Activitate frontală Autoevaluare
ameliorare evaluarea scrisă; Explicatia Activitate Portofoliul
A2. identificarea greșelilor tipice; Argumentarea individuală elevului
A3. identificarea unor măsuri Observarea
ameliorative diferențiate și sistematică
individualizate.

UNITATEA a II-a: BALADA POPULARĂ – 15 ore

Resurse
Conţinuturi (detalieri) C.S. Activităţi de învăţare Evaluare
Timp Metode și Materiale Forme de Metode și
(nr. ore) procedee de didactice organizare tehnici de
predare-învățare evaluare
1. Genul epic 3.1. A1. Exerciţii de evaluare a lecturii Conversația Grila de evaluare a Activitate frontală Observarea
Balada populară 3.2. făcute de colegi pe baza unei grile Lucrul cu textul lecturii Activitate sistematică
„Mioriţa” 2.1. A2. Discuţii asupra evaluării lecturii Expunerea Manual individuală Aprecierea
Lectura aprofundată a 4.1. A3. Exerciţii de vocabular Explicația Fişe de lucru răspunsurilor
textului suport selectat. A4.Exerciţii de identificare a Analiza de text M. Dumitrache, C.
Caracteristici ale genului caracteristicilor genului epic în textul Redactarea de Iosif - „Exerseaza
epic. Moduri de expunere studiat texte compunerile pentru
A5. Exerciţii de identificare a nota 10!”
modurilor de expunere C. Radu, C. Topan-
„Portofoliul de
evaluare formativa”
2. Lectura aprofundată a 2.1. A1. Exerciţii de identificare a Conversația Manual Activitate frontală Observarea
textului suport selectat. 3.1. modalităţilor de caracterizare a Exercițiul Fişe de lucru Activitate sistematică
Personaje. Modalităţi de 3.2. personajelor Explicația M. Dumitrache, C. individuală Aprecierea
caracterizare a 4.1. A2. Redactarea caracterizării unui Iosif - „Exerseaza răspunsurilor
personajelor personaj din balada populară studiată compunerile pentru
nota 10!”
3. Lectura aprofundată a 3.1. A1. Exerciţii de actualizare a Explicația Manual Activitate frontală Observarea
textului suport selectat. 3.2. caracteristicilor baladei populare Analiza de text Fişe de lucru Activitate sistematică
Caracteristici ale 4.1. A2. Exerciţii de identificare a Redactarea de M. Dumitrache, C. individuală Aprecierea
literaturii populare. caracteristicilor speciei texte Iosif - „Exerseaza răspunsurilor
Caracteristici ale speciei A3. Redactarea de text pentru compunerile pentru
motivarea apartenenţei la specie a nota 10!”
textului studiat
4. Lectura aprofundată a 3.1. A1. Exerciţii de identificare a Conversația Manual Activitate frontală Observarea
textului suport selectat. 3.2. elementelor de prozodie Exercițiul Fişe de lucru Activitate sistematică
Versificaţia. Figuri de stil. A2. Exerciţii de interpretare a Explicația M. Dumitrache, C. individuală Aprecierea
Alegoria expresivităţii textului studiat Iosif - „Exerseaza răspunsurilor
A3. Exerciţii de identificare a compunerile pentru
alegoriei nota 10!”
A4. Exerciţii de identificare a
valorilor etice şi culturale ale textului
studiat
5-6. Propoziţia 2.3. A1. Exerciţii de identificare a Conversația Manualul Activitate frontală Observarea
subordonată 4.2. circumstanţialei condiţionale în texte Exercițiul Fişe de lucru Activitate sistematică
circumstanţială date Explicația M. Dumitrache, C. individuală Aprecierea
condiţională A2. Exerciţii de identificare a Analiza Iosif - „Exerseaza răspunsurilor
elementelor regente ale gramaticală compunerile pentru
circumstanţialei condiţionale nota 10!”
A3. Exerciţii de integrare în context a C. Radu, C. Topan-
circumstanţialei condiţionale „Portofoliul de
A4. Exerciţii de contragere şi de evaluare formativa”
expansiune
7-8. Propoziţia 2.3. A1. Exerciţii de identificare a Conversația Manualul Activitate frontală Observarea
subordonată 4.2. circumstanţialei concesive în texte Exercițiul Fişe de lucru Activitate sistematică
circumstanţială date Explicația M. Dumitrache, C. individuală Aprecierea
concesivă A2. Exerciţii de identificare a Analiza Iosif - „Exerseaza răspunsurilor
elementelor regente ale gramaticală compunerile pentru
circumstanţialei concesive nota 10!”
A3. Exerciţii de integrare în context a C. Radu, C. Topan-
circumstanţialei concesive „Portofoliul de
A4. Exerciţii de contragere şi de evaluare formativa”
expansiune
9-10. Propoziţia 2.3. A1. Exerciţii de identificare a Conversația Manualul Activitate frontală Observarea
subordonată 4.2. circumstanţialei consecutive în texte Exercițiul Fişe de lucru Activitate sistematică
circumstanţială date Explicația M. Dumitrache, C. individuală Aprecierea
consecutivă A2. Exerciţii de identificare a Analiza Iosif - „Exerseaza răspunsurilor
elementelor regente ale gramaticală compunerile pentru
circumstanţialei consecutive nota 10!”
A3. Exerciţii de integrare în context a C. Radu, C. Topan-
circumstanţialei consecutive „Portofoliul de
A4. Exerciţii de contragere şi de evaluare formativa”
expansiune
11. Conspectul 4.1 A1. Exerciţii de organizare a planului Conversația Manualul Activitate frontală Observarea
unei lucrări pe o temă dată; Exercițiul Fişe de lucru Activitate sistematică
conspectul; Explicația M. Dumitrache, C. individuală Aprecierea
A2. Exerciţii de structurare a Iosif - „Exerseaza răspunsurilor
textelor narative (logica acţiunii, compunerile pentru
timpul,spaţiul naraţiunii); nota 10!”
A3. Exerciţii de redactare a unui C. Radu, C. Topan-
conspect pentru un text dat „Portofoliul de
evaluare formativa”
12-13. Recapitulare 3.1. A1. exercitii de motivare a Exercițiul Fişe de lucru Activitate frontală Observarea
3.2. apartenentei unui text la genul si la Modele de teste Activitate sistematică
4.1. specia pe care o ilustreaza; E.N. individuală Aprecierea
4.2. A2. exercitii de caracterizare a unui Activitate pe răspunsurilor
personaj. grupe
A3. exercitii de identificare a
relatiilor sintactice intr-o propozitie
sau intr-o fraza;
A4. exercitii de aplicare corecta a
semnelor de punctuatie.
14. Evaluare 2.3. A1. Rezolvarea de exerciţii pe baza Exercițiul Fişă de evaluare Activitate Aprecierea fişei
3.3. noţiunilor teoretice însuşite individuală de evaluare
4.1.
4.2.
15. Analiza rezultatelor și A1. analiza rezultatelor obținute la Conversația Fişă de evaluare Activitate frontală Autoevaluare
ameliorare evaluarea scrisă; Explicatia Activitate Portofoliul
A2. identificarea greșelilor tipice; Argumentarea individuală elevului
A3. identificarea unor măsuri Observarea
ameliorative diferențiate și sistematică
individualizate.