Sunteți pe pagina 1din 2

Harul Suveran - București 27 oct.

2019

Perseverența și păstrarea
sfinților în har

Perseverenţă în DEX: A rămâne ferm și constant la o idee, la un sentiment, la o atitudine; a stărui cu răbdare și cu
convingere într-o acțiune.

1. Promite Dumnezeu în Scriptură viață etrnă celor credincioși ai Săi? Da. Încă din veșnicia trecută o
promite.

Ioan 3.14-16: Şi, după cum a înălţat Moise şarpele în pustiu, tot aşa trebuie să fie înălţat şi Fiul omului,

pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică.

Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară,
ci să aibă viaţa veşnică.

Tit 1.1-2: Pavel, rob al lui Dumnezeu şi apostol al lui Isus Hristos, potrivit cu credinţa aleşilor lui Dumnezeu şi
cunoştinţa adevărului care este potrivit cu evlavia,

în nădejdea vieţii veşnice, făgăduite mai înainte de veşnicii de Dumnezeu, care nu poate să mintă

1 Ioan 2.25: „Și făgăduința, pe care ne-a făcut-o El, este aceasta: viața veșnică.”

2. Îi ajută Dumnezeu pe credincioșii Săi ca să persevereze pe cale pentru a avea ca finalitate viața etrnă?
Da.

Iuda 1: Iuda, rob al lui Isus Hristos şi fratele lui Iacov, către cei chemaţi, care sunt iubiţi în Dumnezeu Tatăl şi păstraţi
pentru Isus Hristos:

Iuda 24: Iar a Aceluia care poate să vă păzească de orice cădere şi să vă facă să vă înfăţişaţi fără prihană şi plini de
bucurie înaintea slavei Sale

Ezechel 36. 25-27: Vă voi stropi cu apă curată, şi veţi fi curăţaţi; vă voi curăţa de toate spurcăciunile voastre şi de toţi
idolii voştri.

Vă voi da o inimă nouă şi voi pune în voi un duh nou; voi scoate din trupul vostru inima de piatră şi vă voi da o inimă
de carne.

Voi pune Duhul Meu în voi şi vă voi face să urmaţi poruncile Mele, şi să păziţi, şi să împliniţi legile Mele.

Psalmul 18.35: Tu îmi dai scutul mântuirii Tale, dreapta Ta mă sprijină, şi îndurarea Ta mă face mare.

3. Depinde perseverența și păstrarea aleșilor de Dumnezeu? Da, El îi ajută să continue sub atenta sa
implicare în viaţa lor până la final.

1Petru 1.5: Voi sunteţi păziţi de puterea lui Dumnezeu, prin credinţă, pentru mântuirea gata să fie descoperită în
vremurile de apoi!

2Timotei 1.12: Şi din pricina aceasta sufăr aceste lucruri; dar nu mi-e ruşine, căci ştiu în cine am crezut. Şi sunt
încredinţat că El are putere să păzească ce I-am încredinţat până în ziua aceea.

1
Harul Suveran - București 27 oct. 2019
2Timotei 4.18: Domnul mă va izbăvi de orice lucru rău şi mă va mântui, ca să intru în Împărăţia Lui cerească. A
Lui să fie slava în vecii vecilor! Amin.

1Tesaloniceni5.23-24: Dumnezeul păcii să vă sfinţească El însuşi pe deplin; şi duhul vostru, sufletul vostru şi trupul
vostru să fie păzite întregi, fără prihană, la venirea Domnului nostru Isus Hristos.

Cel ce v-a chemat este credincios şi va face lucrul acesta.

Filipeni 1.6: Sunt încredinţat că Acela care a început în voi această bună lucrare o va isprăvi până în ziua lui Isus
Hristos.

4. Ca rezultat al păstrării și perseverarii, mântuirea aleșilor nu va fi pierdută niciodată! Salvarea lor spre
lauda gloriei harului Său este tocmai scopul Său final al predestinării.

Ioan6.39: Şi voia Celui ce M-a trimis este să nu pierd nimic din tot ce Mi-a dat El, ci să-l înviez în ziua de apoi.

Ioan 10.26-29: Dar voi nu credeţi, pentru că, după cum v-am spus, nu sunteţi din oile Mele.

Oile Mele ascultă glasul Meu; Eu le cunosc, şi ele vin după Mine.

Eu le dau viaţa veşnică, în veac nu vor pieri, şi nimeni nu le va smulge din mâna Mea.

Tatăl Meu, care Mi le-a dat, este mai mare decât toţi; şi nimeni nu le poate smulge din mâna Tatălui Meu.

Romani 8.37: Totuşi, în toate aceste lucruri, noi suntem mai mult decât biruitori, prin Acela care ne-a iubit.

Evrei 5.9: Şi, după ce a fost făcut desăvârşit, S-a făcut, pentru toţi cei ce-L ascultă, urzitorul unei mântuiri veşnice.

5. Le pregătește acum Domnul Isus aleșilor Săi, un loc în ceruri pentru a-I avea cu Sine pentru toată
veșnicia? Da, deoarece aşa a spus aleşilor înainte de moartea, îngroparea şi învierea Sa:

Ioan 14.1-3: Să nu vi se tulbure inima. Aveţi credinţă în Dumnezeu şi aveţi credinţă în Mine.

În casa Tatălui Meu sunt multe locaşuri. Dacă n-ar fi aşa, v-aş fi spus. Eu Mă duc să vă pregătesc un loc.

Şi după ce Mă voi duce şi vă voi pregăti un loc, Mă voi întoarce şi vă voi lua cu Mine, ca acolo unde sunt Eu, să fiţi
şi voi.

Potrivit umanismului catolic:

Mântuirea este dusă la îndeplinire (realizată) prin efortul combinat al lui Dumnezeu (care are inițiativa) și al omului
(care trebuie să răspundă) – răspunsul omului fiind factorul determinant. Dumnezeu a făcut mântuirea posibilă pentru
toți, dar aceasta devine eficientă doar pentru acei ce prin propria voință liberă, „aleg” să coopereze cu El și să accepte
oferta harului Său. În momentul crucial, voința omului joacă rolul decisiv; în acest fel omul, și nu Dumnezeu este cel
care hotărăște cine vor fi destinatarii darului mântuirii.

Potrivit doctrinelor harului:

Mântuirea este dusă la îndeplinire (realizată) de atotputernicia Dumnezeului Triunic. Tatăl a ales un popor, Fiul a murit
pentru ei, Duhul Sfânt face eficientă moartea lui Cristos prin aducerea celor aleși la credință și pocăință, prin aceasta
determinându-i să se supună voit Evangheliei. Întreg procesul (alegere, răscumpărare, regenerare) este lucrarea lui
Dumnezeu și este doar prin har. În acest fel Dumnezeu, nu omul, determină cine vor fi destinatarii darului mântuirii.