Sunteți pe pagina 1din 16

Nostrabrucanus

Libertatea Sanatatii si Sanatatea Libertatii

Fizica cuantica si CREATIA !


Posted on noiembrie 24, 2008 | 14 comentarii

Sursa: http://www.scribd.com/doc/7802128/Fizica-cuantica-si-CREATIA

Autor: Cristian Muresan – Tv Cluj

Interviu cu Bruce Lipton


INTRODUCERE
Dup! multe a"tept!ri, am avut "ansa de a comunica cu unul dintre cei mai aprecia#i biologi pe plan interna#ional. În cele ce
urmeaz! voi prezenta traducerea "i adaptarea integral! a interviului recep#ionat pe e-mail la data de 24 octombrie 2008, în
format audio, împreun! cu textul scris din prezentarea mesajului. Expunerea sa, având durata de 73 minute, va fi inclus! "i
pe un DVD care este anexat acestei c!r#i, al!turi de alte materiale interesante.

EXTRAS DIN CORESPONDEN$% E-MAIL


————————————————————————————
Drag! Cristian,

Îmi pare r!u pentru întârzierea foarte mare cu care î#i r!spund. Nu mi-am dat seama cât de mult timp îmi ocup! chestiunile
din via#a profesional!. Pe m!sur! ce omenirea se îndreapt! spre dezordine, au ap!rut tot mai multe cereri legate de noi
perspective de evolu#ie personal!. Acest fapt m-a legat de numeroase angajamente "i articole pe care a trebuit s! le duc la
finalizare "i foarte mult timp am fost în c!l!torii de natur! profesional! "i în plus a trebuit s! îmi transcriu cartea mea numit!
Evolu#ia Spontan!, care a fost editat! doar în format audio. O copie #i-am expediat-o într-un colet.

$i-am preg!tit "i mult a"teptatul interviu, tot în format audio. Sper c! aceast! prezentare de 73 minute va r!spunde
cerin#elor tale. Este foarte dificil s! promovezi aceste idei c!tre public, dar omenirea se afl! în cursul unei schimb!ri
importante "i multe din ideile tale vor sta la baza gândirii (!tiin"ifice n.t.) din viitorul apropiat. Citez din textul original:
and many of your ideas will become mainstream thinking in the near future.

Cu prietenie,

Bruce Lipton

INTERVIUL AUDIO (TRANSCRIPT)

FIZICA CUANTIC! "I CREA#IA

Înainte de a trece la întreb!rile propriu-zise, am nevoie s! î"i spun câteva lucruri despre modul în
care mintea #i con#tiin"a interfereaz! #i se conecteaz! cu lumea în care tr!im. Noi #tim deja faptul
c! mintea are influen"! asupra corpului, #i a# putea s!-"i vorbesc despre chimie, molecule #i
mecanismele prin care mintea modific! func"iile creierului #i cum anume acestea se transfer!
corpului fizic, neuronilor, glandelor #i productivit!"ii hormonale, pentru a-"i face o idee asupra
modului în care mintea poate modifica corpul fizic prin intermediul mecanismelor din creier.
Dar exist! o credin"! fundamental!, mult mai important!, decât natura originii min"ii. Iar aceasta
ne este oferit! de fizica cuantic!. În vechea fizic!, cea newtonian!, totul se credea a fi un
experiment pur obiectiv. Asta însemna c! pot m!sura parametrul “A” #i parametrul “B”, #i pot
preciza interac"iunea dintre ele, #i de fiecare dat! rezultatul va fi acela#i. A#a c! fizica newtonian!
este supranumit! deterministic! , deoarece po"i determina rezultatul unui anumit eveniment, dac!
cuno#ti suficient de bine etapele #i reac"iile care au loc.

Dar în acele etape #i reac"ii, nu s-a introdus efectul observatorului sau al experimentatorului, care
le influen"eaz!. Atunci când a ap!rut fizica cuantic! prin anii 1920, #i fizicienii au acceptat-o ca pe
un mod de via"!, ei au avut nevoie de o nou! în"elegere a rolului vie"ii. Ei au în"eles faptul c!
experimentatorul, care creeaz! experimentul, influen"eaz! rezultatul experimentului. De exemplu,
atunci când se studiaz! particulele, ele au un comportament atât material (prin prezen"a masei)
cât #i energetic (prin prezen"a sarcinii electrice).

Iar acest comportament are la baz! credin"a în prezen"a observatorului. Deoarece atunci când î#i
manifesta dorin"a (#i credin"a) s! creeze un experiment prin care s! eviden"ieze manifestarea
particulei ca #i und! atunci rezultatul era un spectru de refrac"ie, dar dac! observatorul î#i
manifesta dorin"a (#i credin"a) s! demonstreze c! e o particul!, atunci rezultatul era prezen"a
factorilor care indicau o particul! material!.

Ideea era c! observatorul nu doar observ! ci mai ales creeaz! realitatea. Aceast! idee este foarte
profund!, deoarece se spune c! “via"a e un experiment” iar tu e#ti experimentatorul #i prin
urmare tu e#ti în acela#i timp #i observatorul. Conform fizicii cuantice, tu e#ti cel care influen"ezi #i
modifici via"a din mediul care te înconjoar! (nu doar corpul t!u ci #i ceea ce este în exterior).
Astfel, gândurile tale nu sunt captive în mintea ta ca într-un container, ci ele influen"eaz! tot ceea
ce ne înconjoar!. Asta e natura fizicii cuantice. Desigur, sun! frumos faptul c! gândurile sunt
implicate în crearea realit!"ii, dar care nu e proprietatea noastr! direct!. Iar dac! acest lucru e
adev!rat (#i nu are cum s! nu fie) atunci gândurile, atitudinile si credin"ele noastre influen"eaz!
tot ceea ce ne înconjoar!.

Ei bine, fizica cuantic! #tia toate acestea în 1920, dar problema era c! oamenii de #tiin"! aveau
dificultate în a aplica aceste idei în propria lor via"!, a#a c! s-a luat o decizie arbitrar! #i fizicienii
au spus: fizica cuantic! func"ioneaz! numai la nivel atomic. În felul acesta ei î#i puteau vedea
“lini#ti"i” mai departe de via"a lor deoarece fizica cuantic! se aplica particulelor #i nu oamenilor.
Iar asta le f!cea via"a mult mai … “u#oar!”. Problema e c! pur #i simplu nu e adev!rat !.

Mecanica cuantic! (fizica cuantic!) se aplic! la toate nivelele Universului. Marele cosmolog Steven
Hawkings, a publicat un articol în anul 2006, împreun! cu dr. Herzog, despre fizica superstring-
urilor #i cosmologie. În acel articol a formulat, f!r! nici o ezitare, faptul c! desf!#urarea
cosmosului este influen"at! de con#tiin"a uman!. Deci, avem o nou! în"elegere de la fizica
cuantic! #i anume: gândurile influen"eaz! lucrurile care se manifest! în Câmp.

David Bohm, un fizician renumit care o postulat ideea c! Universul exist! ca stare energetic!.
Totul nu e altceva decât energie #i poten"ial. El anumit aceasta Ordinea Implicit!. El a afirmat
faptul c! atunci când oamenii folosesc con#tiin"a #i mintea, ei produc o perturbare de câmp #i
energia pur! se transform! sau colapseaz! în particule. Deci ceea ce el spunea, este c! lumea
fizic!, este guvernat! de Ordinea Explicit!, o lume care devine real$ atunci când poten"ialele de
energie colapseaz! în particule sub influen"a gândurilor #i a con#tiin"ei.

Dac! ne apropiem acum de principiile care stau la baza legilor fizicii cuantice atunci
dumneavoastr! . sunte"i o parte a unui experiment numit Via"!. Sunte"i în acela#i timp un
observator dar #i un creator. Marea întrebare este cât de mult din aceaste principii le de"ine"i în
via"! ? Ei bine, în 1920 fizicienii nu de"ineau nici unul din ele. A#a c! au dat vina pe atomi, fugind
astfel de ei în#i#i prin afirma"ia: toate acestea se aplic! numai atomilor. Aceasta e cea mai
convenabil! afirma"ie pentru foarte mul"i oameni în prezent.

În articolul pe care "i l-am ata#at în e-mail, numit Universul Mental, biofizicienii au spus: fizica
Universului se bazeaz! pe Con"tiin#!. Acesta e un Univers Mental pe care noi îl creem. $i cum
spuneam, mul"i oameni nu pot s! ajung! atât de departe, dar asta nu înseamn! c! nu e real.
Dac! tu î"i focalizezi via"a #i inten"iile asupra manfest!rilor, atunci tu po"i controla legile
Universului #i cu siguran"! vei putea face asta.

SISTEMUL FALSELOR CREDIN#E

Sunt mul"i oameni, precum yoghinii care pot crea materie din nimic, dar sunt multe situa"ii în care
pur #i simplu alter!m structura materiei în lumea în care tr!im. Mul"i vor gândi ceva de genul:
asta nu poate fi real. Ei nu vor s! cread! a#a ceva, iar motivul pentru care nu vor este acela c!
pentru a accepta a#a ceva e nevoie s! schimbi modul în care tr!ie#ti în lume. Ar trebui s!
recuno#ti faptul c! dac! tu e#ti creator al unei realit!"i pe care o de"ii, atunci e#ti #i responsabil de
lucrurile pe care le aduci la realitate.

Foarte mul"i oameni, în aceast! lume, nu au #i nici nu vor s! aibe vreo responsabilitate. A#a c!
atunci când tu încerci s! le poveste#ti celor din jur, chiar oamenilor de #tiin"!, faptul c! noi creem
aceast! realitate prin intermediul con#tiin"ei, ei vor spune din start NU. Acesta e r!spunsul unor
oameni comozi care vor s! î#i tr!iasc! via"a f!r! s! fie responsabili de faptul c! contribuie la
crearea realit!"ii în care ei tr!iesc.

Deci aceasta a fost o scurt! introducere pe care am dorit s! o fac pentru a te preveni asupra unor
aspecte înainte de a trece la întreb!rile propriu-zise. A#adar, cititorul trebuie s! r!spund! la
întrebarea: de cât de mult adev!r dore#te el s! aibe parte în via"! ? Cel mai teribil adev!r este
acela c! dumneavoastr! crea"i realitatea în care tr!i"i.

Dar dac! dumneavoastr! ve"i spune c! nu crea"i decât lucruri foarte m!runte, pe care le prind cu
mâna #i le mut dintr-o parte în alta, este doar o afirma"ie,… #i într-un anumit context este
adev!rat!, dar al"i oameni au o cu totul alt! capacitate de experimentare #i crea"ie. Atunci când
%tii c! ai aceast! capacitate atunci devii foarte puternic deoarece devii con#tient de modul în care
o po"i influen"a. Dac! pretinde"i c! nu sunte"i implica"i în nici un act de crea"ie, atunci înseamn!
c! trebuie s! accepta"i faptul c! sunte"i o victim!, deoarece altcineva a creat un anumit lucru.
Dar fizica cuantic! ne spune c! nu exist! victime. Noi to"i particip!m la crearea realit!"ii #i a lumii.

Chestiunea e urm!toarea: dac! pute"i crea lumea atunci de ce nu pute"i face miracole ? Aici apare
problema: #i anume dumneavoastr! nu sunte"i singurul care creeaz! ceva în acest moment, ci
mul"i al"i oameni î#i creeaz! realitatea în acela#i timp. Dac! to"i ceilal"i, marea majoritate, cred în
exact acela#i lucru, atunci ei creeaz! mai întîi un Câmp de Energie pe care se va sus"ine viitoarea
form! de realitate, care va deveni realitate.

Iar dac! tu încerci s! crezi c! e#ti capabil de cu totul altceva, decât restul lumii, atunci apar alte
probleme, deoarece câmpul t!u de energie nu e la fel de puternic #i intens ca al celorlal"i.

A#a c! ceea ce mi-ai povestit despre lucrul care l-ai aplicat asupra ta, #i ai în localitatea ta o
mul"ime de oameni care nu cred în a#a ceva, atunci ai avut nevoie de o energie colosal!, mai
mare decât cea a to"i ceilal"i la un loc, pentru a aduce o anumit! form! de realitate în fiin"a ta.
Toate aceste manifest!ri se produc în func"ie de energiile vehiculate, deoarece vorbim aici de
intensit!"i, magnitudini, nu doar simple teorii. Credin"ele fiec!ruia sunt cuantizabile prin
intermediul energiei câmpului creat, a#a c! cu cât sunt mai mul"i oameni care cred în acela#i lucru
(oricare ar fi el), cu atât mai puternic va fi #i câmpul. Dar dac! sunt pu"ini oameni care cred sau
doresc s! î#i aduc! în via"a lor o asemenea experien"!, cu atât mai slab va fi #i câmpul de
manifestare.

Cu alte cuvinte, dac! o minoritate poate afirma #i ar!ta celorlal"i c! î#i pot crea propria lor
realitate, dar restul lumii nu crede a#a ceva, atunci acea minoritate are dificult!"i foarte mari în a-
#i atinge scopul.

De#i eu nu am fost crescut în religia cre#tin!, a# vrea s! abordez pu"in chestiunea miracolelor
manifestate de Isus. El a creat pur #i simplu toate acele lucruri despre care se spune c! le-a creat.
El a f!cut acele miracole prin crea"ie. Dar întrebarea este: cum a fost posibil ?. Ei bine, în acele
vremuri, când oamenii credeau în El ca fiind un Creator, atunci to"i credeau în unul #i acela#i
lucru. A#a c! ei ofereau puterea lor lui Isus #i spuneau creeaz! tu pentru ca noi s! putem crede #i
s! fim de acord. A#a c! to"i erau în aceea#i linie, to"i credeau in faptul c! El putea face miracole #i
bineîn"eles El le f!cea. Dar lucrul interesant pe care îl mai prezint! Biblia este acela c! exista un
singur loc în care Isus nu putea face miracole. Este vorba de ora#ul s!u natal. Atunci când s-a
întors acolo, a încercat s! realizeze un miracol, dar localnicii îl cuno#teau, în mintea lor, ca fiind
doar fiul unui dulgher, #i nu puteau crede c! el ar putea face miracole. Problema este c! atunci
când o mul"ime de oameni într-un ora# NU CRED c! cineva anume poate face miracole, atunci s-a
aflat c! Isus nu a putut face nici un miracol în ora#ul s!u natal.

Tu, într-un anume fel, vrei sa aduci un miracol la realitate, a#a c! tu po&i crea miracole, dar
problema este c! atunci când e#ti înconjurat de oameni care nu pot crede în ceea ce faci tu, este
foarte greu s! realizezi ceva. $i ce a f!cut Isus ? A mers prin locuri unde majoritatea oamenilor
CREDEAU c! El poate face miracole. Astfel c!, a#a dup! cum Isus a spus, a#a dup! cum fizica
cuantic! afirm! azi, NOI CREEM LUMEA ÎN CARE TR!IM.

Problema cu manifestarea unei anumite crea"ii este cât de mul"i oameni sunt de acord cu ceea ce
faci. Iar urm!toarea chestiune este legat! de gândurile pe care le folose#ti la baza tuturor
credin"elor pe care le manife#ti: credin"ele tale te pot vindeca, te pot reînnoi, #i c! po"i face toate
miracolele pe care le-a f!cut Isus #i chiar mai mult de atât. A#a c! aici intervine aspectul spiritual
al problemei.

Fizica cuantic! a venit cu aceast! problem! #i a spus c! observatorul, experimentatorul, cel care
manifest! experimentul, îl creeaz! în acea lume.

Deci practic, ceea ce faci tu Cristian este c! vrei s! demonstrezi c! aceste lucruri sunt cu adev!rat
posibile, dar în acela#i timp trebuie s! recuno#ti faptul c! restul oamenilor au mari dificult!"i în a fi
de acord #i a crede ceea ce faci, deoarece le ataci sistemul lor de credin"e. Drept r!spuns din
partea lor, va fi o respingere a sistemului t!u de credin"e #i de aceea a fost extrem de greu pentru
tine s! atingi aceast! manifestare, a#a dup! cum mi-ai spus într-unul din e-mail-uri: “am avut
nevoie de 14 ani doar ca s! ajung acolo”. Motivul a fost c! tu ai acumulat mult! energie,
asemenea unui maestru de Qi-Gong, pentru a ajunge la un nivel critic, unde acea energie putea fi
folosit! pentru a realiza manifestarea a ceea ce "i-ai propus #i chiar ai reu#it aceasta.

Dar acum te întreb dac! ai avea suficient! energie s! îi aduci #i pe cei din apropierea ta la nivelul
la care ai ajuns tu ? Ei bine, asta e mult mai greu. Ca #i concluzie, la cele afirmate pân! acum a#
dori ca tu #i cititorii t!i s! în"eleag! urm!torul lucru foarte important: Dumneavoastr! crea#i
realitatea "i lumea înconjur!toare precum "i biologia din organismul propriu.

R!spunsurile pe care "i le voi oferi la întreb!rile propriu-zise se bazeaz! foarte mult pe aceast!
idee, deoarece primul nivel de crea"ie este mintea #i con#tiin"a. Rolul nostru este de a-i aduce pe
to"i oamenii la acelea#i valori spirituale de credin"e, deoarece numai dac! vom ac"iona colectiv
vom putea crea orice.

CHESTIUNEA 1 – TRANSMUTA#IA BIOLOGIC!

Kervran a studiat transmuta"iile biologice la plante, animale #i om afirmând c! este un fenomen


natural. Sunt oare celulele capabile s! transmute elemente ? Dac! da, crede"i c! mintea uman!
poate ajuta sau împiedica acest proces prin gânduri armonioase sau dizarmonioase ? Poate ea s!
modifice, altereze, distruge sau chiar reface celulele vii ?

Bruce Lipton: Louis Kervran a realizat experimente fascinante, prin intermediul c!rora a dovedit
c! celulele sunt capabile s! transmute elementele. Plantele au cele mai uimitoare capacit!"i de
transmutare iar noi suntem înc! incapabili s! le în"elegem. Aici avem un paradox: atunci când
studiem omul, spunem c! este un organism extrem de complex #i inteligent iar pe m!sur! ce ne
îndrept!m aten"ia spre organisme tot mai mici precum cele uni sau pluricelulare, avem tendin"a
s! spunem c! nu pot fi inteligente.

Dar asta nu e adev!rat, deoarece corpul uman la rândul s!u e creat de c!tre #i din celule.
Desigur, corpul uman con"ine o tehnologie situat! undeva în afara celulelor, tehnologie care este
capabil! s! influen"eze mediul pentru a-#i ob"ine #i men"ine toate lucrurile de care are nevoie prin
intermediul reac"iilor chimice care au loc în fiecare moment. De ce este atât de important s! #tim
c! celulele ne creeaz! pe noi ? Celulele sunt capabile s! foloseasc! acea tehnologie pentru a
construi un corp uman iar acest mecanism este dincolo de în"elegerea noastr!. Celulele sunt cele
mai capabile în folosirea #i utilizarea energiei #i a substan"elor din mediu.

Noi spunem c! celulele sunt non-inteligente, dar ele se afl! aici de peste 2 miliarde de ani #i #i-au
dezvoltat o abilitate excep"ional! de a se adapta #i modifica mediul, de a schimba un câmp
(morfic – n.t.), …(înregistrarea audio are întreruperi)… , plantele au o tehnologie situat! dincolo
de capacitatea noastr! de în"elegere #i realizare practic!. Atunci când putem identifica aceasta,
dup! p!rerea mea, ea trebuie s! fie atribuit! unei anumite forme de inteligen"!, #i atunci când
celulele sunt capabile s! fac! ceva ce noi nu putem realiza, este aproape jenant s! accept!m
faptul c! celulele au o putere mai mare decât o are fiin"a uman! privit! ca întreg. Dar este real !.
Deci cea mai important! idee care se desprinde din aceste cercet!ri este c! celulele pot modifica
mediul, elementele #i interac"iunile dintre acestea.

Chestiunea care l-a interesat pe Kervran a fost reluat! de câ"iva cercet!tori japonezi #i au ajuns la
acelea#i rezultate. Dar problema cea mai mare este aceea c! #tiin"a conven"ional! nu dore#te s!
se ajung! la asemenea lucruri deoarece nu vor s! cread! în inteligen"a #i puterea unor celule, a#a
c! analizeaz! totul fragmentat #i izolat, pentru a afla cum se produc toate acele transform!ri. Dar
cu cât fragmenteaz! celula în p!r"i #i analizeaz! p!r"ile cu atât mai greu le este s! î#i dea seama
cum anume se produc transmuta"iile sau cât de uimitoare poate fi inteligen"a unei celule.

De exemplu, celulele (plantelor) pot capta lumina Soarelui, CO2 #i fabric! glucoz!. Descoperirea #i
în"elegerea unui astfel de mecanism ar rezolva problema alimentar! a omenirii pentru totdeauna.
Oamenii nu pot în"elege natura energiei electrice, chimice #i biologice pe care celulele o folosesc
pentru a converti lumina solar! în hran! folosind CO2 iar partea semnificativ! este aceea c! e
vorba de o tehnologie pe care oamenii nu o pot în"elege.
$i atunci, tot ceea ce noi nu în"elegem îl numim … mister. A#a c! cercet!rile lui Kervran par mai
degrab! “misterioase” decât #tiin"ifice, pur #i simplu pentru c! nu le în"elegem. Oare #tiin"a
conven"ional! le va studia vreodat! ? Foarte pu"in probabil ! $tiin"a conven"ional! dar mai ales
biologia conven"ional! nu se va implica în acest domeniu deoarece ele nu în"eleg natura fizicii
cuantice #i rolul acesteia în celule, biologie celular! #i biologie uman!. Deci este foarte pu"in
probabil ca #tiin"a conven"ional! s! fac! vreun comentariu asupra acestei chestiuni, deoarece este
ceva atât de îndep!rtat de sistemul ei de credin"e încât se va considera c! este vorba mai mult de
magie decât #tiin"!. Este foarte dificil s! g!se#ti oameni de #tiin"!, care s! studieze ceva în care
nu pot s! cread!.

CHESTIUNEA 2 – QI ~ ENERGIA VIE#II

Experien"a mea personal!, care de fapt m-a îndreptat spre toate aceste cercet!ri, despre care v-
am rugat s!-mi vorbi"i, s-a bazat pe anumite tehnici orientale unde principiul transmut!rii este
aplicat sub forma unei trans-sublim! ri a materiei seminale într-o form! de energie asem!n!toare
celei plasmatice. Acesta a fost cel mai dificil proces pe care l-am realizat în via"! #i a necesitat 14
ani de încerc!ri. A"i putea explica de ce medicina #i biologia resping aceste fapte #i spun: este
imposibil ?. Nu este un fenomen religios #i nici ocult. Eu am tr!it realmente acest fenomen #i am
convingerea c! exist! explica"ii de natur! fiziologic!. De ce #tiin"a nu e preg!tit! s! accepte
existen"a unor asemenea tranform!ri ?

Bruce Lipton: Tu e#ti o fiin"! energetic! într-un corp fizic. Pornind de la aceast! idee, energia din
corpul t!u poate fi dirijat! #i focalizat! pentru a deveni atât de puternic! încât ai putea genera foc
direct din mîini. Po"i urm!ri o asemenea demonstra"ie pe site-ul YouTube care îl arat! pe un om
f!când acest lucru. Acea persoan! î#i folose#te energia sa proprie din bioresursele sale pentru a
aprinde o foaie de hîrtie. Cel care demonstreaz! aceast! experien"! fascinant! este originar din
insula Java. (din p!cate filmarea nu mai este prezent! pe site – n.t.)

Asta demonstreaz! faptul c! tu ai #i controlezi acum o energie care circul! prin corpul t!u biologic
#i este un fel de Qi. Acest Qi poate fi pus în mi#care prin tehnici de yoga, Qi-Gong sau Arte
Mar"iale, prin intermediul c!rora se poate înv!"a cum s! dirijezi acest Qi în corp #i pe m!sur! ce
realizezi anumite exerci"ii, el devine atât de puternic încât po"i aprinde o foaie de hârtie doar
"inând mîinile deasupra ei. $i de ce ar fi relevant acest lucru ?

Ei bine, tu ai aceast! aptitudine activ!, al"i oameni o pot pune în eviden"! … dar principala
întrebare este de ce este atât de greu s! o demonstrezi unei audien"e generale ? De ce este atât
de greu pentru #tiin"a conven"ional! s! observe acest lucru ? Dar de fapt întrebarea ar trebui
formulat! astfel: $tiin"a studiaz! lumea ca un întreg ? $tiin"a studiaz! lucrurile despre care mi-ai
scris ? R!spunsul e NU.

$tiin"a studiaz! lucruri care se pot m!sura, experimenta #i atunci când se afl! în fa"a a ceva ce nu
se poate m!sura #i experimenta (în condi#ii stricte de laborator – n.t.) atunci acele lucruri nu
prezint! interes pentru #tiin"!. $i nu se poate face nimic în aceast! privin"!. Asta e interesant,
deoarece #tiin"a, prin defini"ie, studiaz! lumea înconjur!toare prin ceea ce se nume#te metode
"tiin#ifice adic! asta înseamn! c! observi evenimente, m!sori parametri, creezi ipoteze, apoi faci
experimente, dup! care testezi ipotezele pentru a vedea dac! sunt adev!rate. Asta înseamn!
metod! #tiin"ific!.

Ei bine, prima parte spune c! observi "i m!sori dar se ajunge într-un punct în care dac! nu ai
ma#ini specializate s! m!soare energia Qi, sau energia vital! care este vehiculat! în corp, atunci
problema este c! nu exist! nimic ce s! poat! fi m!surat #i prin urmare #tiin"a nu poate privi
asupra acestui fenomen. Unii oameni cred c! #tiin"a studiaz! Universul, dar r!spunsul este NU.
$tiin"a studiaz! Universul numai în m!sura în care ea poate utiliza metodologia #tiin"ific!, ceea ce
cu totul altceva. Asta înseamn! c! exist! o parte substan"ial! din Univers pe care #tiin"a nu o
poate cuprinde, atinge sau studia #i atunci se propune ignorarea #i negarea acesteia.

Dar acum dumneavoastr! ve"i spune c! aceast! atitudine nu e deloc #tiin"ific!, dar deoarece
#tiin"a a creat o restric"ie asupra a ceea ce este considerat "tiin#ific atunci ea poate studia lumea
înconjur!toare numai din perspectiva din care ea vede lumea adic! prin experimentare #tiin"ific!,
instrumente care pot face m!sur!tori ale unor parametri, deci asta e calea prin care oamenii de
#tiin"! studiaz! lumea înconjur!toare.

Dac! nu po"i m!sura Qi-ul atunci nu po"i m!sura energia vital!, atunci #tiin"a nu are nici o cale de
a ajunge acolo #i nici nu poate recunoa#te asta #i de aceea o nume#te metafizic! în loc de fizic!.
$tiin"a afirm! c! noi studiem fizica "i nu metafizica. Metafizica este tot ceea ce cuprinde for"ele
invizibile ale min"ii, energii cuantice care influen"eaz! via"a, #i atunci dac! ei nu le pot m!sura
atunci nu le pot poseda, deci chiar dac! vei demonstra acest lucru, #tiin"a va privi aceasta #i va
spune e un truc, e o magie #i va încerca s! demonstreze c! e o iluzie chiar dac! nu e o iluzie. Deci
atunci când #tiin"a ajunge în fa"a a ceva ce al"ii spun paranormal atunci #tiin"a va afirma c! este
un truc de magie ieftin! #i prin urmare nu o va lua în serios.

Asta devine o problem!, deoarece dac! tu e#ti capabil s! controlezi Qi-ul în timp ce mul"i al"ii nu
pot face acest lucru, este foarte greu s! convingi o audien"! general!, deoarece oamenii obi#nui"i
au fost programa"i s! nu cread! în a#a ceva. Atunci când nu crezi #i nu po"i observa aceasta,
atunci singurul lucru pe care mintea "i-l spune este cu siguran#! e un trucaj sau o iluzie. $tiin"ei
nu-i place s! lucreze cu iluzii a#a c! le va ignora #i este cea mai grea sarcin! din lume, aceea de a
face un om de #tiin"! s! se apropie #i s! studieze cu seriozitate fenomene paranormale, deoarece
ele se situeaz! în afara limitelor de studiere prin metode #tiin"ifice.

CHESTIUNEA 3 – COMUNICAREA CELULAR!

Speciali"tii ru"i au descperit faptul c! celulele pot comunica între ele prin intermediul unui câmp
asem!n!tor celui electromagnetic. Ei au pus câte o jum!tate dintr-un #esut de cultur! în dou!
containere sigilate dar prev!zute cu o fereastr! de sticl!. Dac! fereastra era construit! din sticl!
obi"nuit!, atunci orice ac#iune asupra #esutului dintr-un recipient nu avea nici un efect asupra
celuilalt, dar daca fereastra era confec#ionat! din sticl! de cuar# (despre care se "tie c! permite
trecerea radia#iilor UV "i peste UV) atunci, în numeroase experimente, s-a observat c! orice
ac#iune (de exemplu infectare) realizat! asupra unuia din #esuturi crea un efect asupra celui
s!n!tos în numai câteva ore. V! rog face#i un scurt comentariu asupra acestui fenomen.

Bruce Lipton: Aceste experimente au fost repetate de foarte multe ori #i au fost verificate #i de
al"i cercet!tori. Deoarece informa"ia chimic! nu poate traversa sticla obi#nuit!, oamenii de #tiin"!
care lucreaz! cu #tiin"a conven"ional! nu au vrut s! studieze acest fenomen deoarece în lumea
biologiei conven"ionale regula spune c! semnalele sunt transmise prin intermediul substan"elor
care intr! în reac"ie sau a ionilor, a#a c! în biologia conven"ional!, atunci când ea se refer! la
semnale, acestea impun cu necesitate o origine chimic!.

$i din moment ce sticla obi#nuit! opre#te transferul de semnale oamenii de #tiin"! au fost uimi"i …
ei au vazut c! exist! un efect dar nu avea nici o logic! deoarece în lumea lor toate semnalele, f!r!
excep"ie, sunt vehiculate pe cale chimic! dar în acest caz particular era clar c! ele nu puteau fi
transmise între dou! recipiente izolate unul fa"! de cel!lalt. …(înregistrarea audio are întreruperi)

Noii oameni de #tiin"! studiaz! fizica cuantic! iar în prezent exist! foarte multe studii care indic!
faptul c! celulele comunic! mai degrab! prin unde (n.t. capabile s! traverseze mediul atmosferic
"i nu numai) – înregistrarea audio are întreruperi) decât prin semnale chimice. Ele pot comunica
prin intermediul luminii (sau a unei radia#ii care se comport! asem!n!tor cu cea luminoas!, sau
din spectrul UV "i peste UV – n.t.) iar în acest sens medicul german Fritz Popp a fost liderul unui
colectiv de cercetare care s-a ocupat cu transmisiile de semnale ale celulelor printr-un ecran de
sticl! de cuar", #i dr. Popp a introdus denumirea de fotoni de lumin!, care aveau rol de semnale
de comunicare, … celulele pot citi informa"ia purtat! de undele luminoase, pot genera #i absorbi
unde luminoase.

Deci unul din comportamentele celulei este faptul c! cite#te informa"ia fotonic!. Noi nu suntem
capabili s! vedem acei fotoni dar celulele pot fi activate de un singur foton de lumin!. A#adar
undele luminoase de frecven"e diferite sunt asemenea unor comutatoare care controleaz!
celulele. Deci acestea sunt concluziile cercet!rilor doctorului Fritz Popp în domeniul biofotonicii.

Ceea ce e important de #tiut este faptul c! celulele pot comunica #i prin alte mijloace decât
reac"iile chimice. Ele pot comunica prin câmpuri (asem!n!toare – n.t.) cu cele electromagnetice,
prin lumin!, sunete, etc. Deci biologia conven"ional! a restrâns acest studiu la credin"a c!
semnalele sunt transmise prin intermediul substan"elor chimice (sau ioni – n.t.).

Motivul principal pentru care #tiin"a "ine cu din"ii de aceast! credin"! este datorat influen"ei
corpora"iilor farmaceutice multina"ionale iar semnifica"ia acestui fapt poate fi în"eleas! astfel:
fundamentul corpora"iilor farmaceutice multina"ionale este c! celulele comunic! prin intermediul
chimiei iar sarcina companiilor este de a crea substan"e care altereaz! comunicarea celular! #i
astfel po"i controla comportamentul acesteia.

Trebuie s! în"elegi întreaga lume este la cheremul corpora"iilor farmaceutice multina"ionale care
de"in cea mai mare industrie de pe planet!. Atunci când apar oameni care vin s! demonstreze c!
celulele pot comunica prin alte c!i decât cele chimice, corpora"iile consider! c! au o problem!
care le încurc! afacerile. Dac! noi am reu#i s! înv!"!m cum anume putem vindeca prin metode
energetice, fapt care totu#i deja începe s! se întâmple, asta înseamn! c! nu va mai fi nevoie s!
cump!r!m medicamente.

Dar corpora"iile farmaceutice multina"ionale sunt con#tiente de acest aspect. Ele controleaz!
publicitatea în reviste, ziare #i la emisiunile de Radio #i TV, … ele pun o mul"ime de bani în Mass
Media. Din cauza acestei investi"ii substan"iale ele pot dicta ce fel de emisiuni #i #tiri se pot difuza,
a#a c! e foarte dificil s! fie promovat! noua #tiin"! a energiilor vindec!toare, bioenergiile sau
concepte precum gândurile, con#tiin"a, de care depind via"a noastr! deoarece corpora"iile
farmaceutice multina"ionale nu le convine s! se difuzeze asemenea informa"ii.

Motivul cel mai clar este c! dac! oamenii ar putea înv!"a s! controleze biologia prin intermediul
energiilor (bioenergie, lumin!, sunete, etc.) atunci nu ar mai avea nevoie s! cumpere
medicamente iar acesta ar fi sfâr#itul corpora"iilor farmaceutice multina"ionale. Din fericire exist!
toate semnele c! acest lucru se va întâmpla curând, #i este deja o parte a problemei mondiale din
prezent. Marea criz! la care asist!m se datoreaz! faptului c! restric"ion!m vindecarea celular! la
cea chimic! #i ignor!m rolul con#tiin"ei (observatorului – n.t.), al min"ii, energiei, luminii #i
sunetelor ca fiind relevante în experien"ele noastre de vindecare.
CHESTIUNEA 4 – UNIVERSUL HOLOGRAFIC

O teorie numit! realitatea holografic!, arat! c! Universul #i mintea se comport! holografic. Cum
se poate aplica aceasta în biologie ? Se poate sus"ine ipoteza conform c!reia celulele pot fi parte a
unui corp asemenea unei holograme, astfel c! orice modificare care are loc la un anumit nivel
poate afecta întregul #i invers ?

Bruce Lipton: Iat! care e ideea: toate celulele sunt asem!n!toare din punct de vedere genetic.
Dar cu toate acestea, în diferite p!r"i ale corpului ele formeaz! oase, altele formeaz! mu#chi,
nervi, ligamente, etc., dar decizia asupra ce anume va urma s! formeze o anumit! celul! se
bazeaz! pe o matrice de informa"ie care face parte din câmpul (morfic – n.t.) iar importan"a
acestui fapt este c! celulele extrag informa"ia din câmp care este foarte precis corelat! cu pozi"ia
în spa"iu ocupat! de un anumit "esut sau organ #i astfel o anumit! celul! va prelua acea func"ie
care e specific! unei anumite arii sau volum din spa"iul respectiv.

Este precum un avion folose#te metoda triangula"iei prin care computerul de la bord interpreteaz!
semnalul radio emis de o sta"ie dintr-un anumit punct, apoi interpreteaz! semnalul unei alte sta"ii
situat! în alt punct (la sol) #i cunoscându-se distan"a #i pozi"ia celor 2 surse radio, computerul
poate spune pilotului unde anume se afl! în spa"iul aerian.

Celulele realizeaz! ceva asem!n!tor în corpul uman. Ele au poten"ialul de a citi mediul unde se
g!sesc fiecare, #i astfel le controleaz! evolu"ia. Am dovedit aceasta prin experimente de
laborator, când am luat o anumit! celul! dintr-o anumit! parte a unui embrion, care, s! zicem ar
fi trebuit s! formeze vertebre #i am mutat-o într-o alt! parte, unde ea ar trebui s! contribuie la
formarea unui intestin sau un miocard.

Am observat c! atunci când am mutat celule, în cadrul unui embrion, dintr-o zon! în alta, celulele
se adaptau imediat la instruc"iunile matricii formatoare specifice acelei por"iuni din spa"iul
embrionar, adic! celulele sunt oarecum suspendate în câmpul (morfic – n.t.) #i în func"ie de locul
precis pe care îl ocup! în matricea câmpului, acesta le determin! rolul pe care îl vor avea în
viitorul organism.

A#adar, celulele citesc un câmp de informa"ie #i î#i stabilesc propria evolu"ie în cadrul comunit!"ii.
Iar în esen"!, da, se poate spune c! aceasta este asociat! unei în"elegeri holografice, de fapt,
chiar mai mult decât atât, dac! se ia un embrion tân!r, care nu are prea multe celule, #i se taie în
dou! jum!t!"i, atunci cele dou! p!r"i vor forma fiecare un nou embrion, a#a c! dac! ve"i t!ia un
embrion în grupuri de celule, ele sunt înc! capabile s! se adapteze instruc"iunilor matricii
formatoare emanat! din câmp, chiar dac! ele reprezint! doar un grup de celule ale unui embrion.

Deci, toate celulele sunt identice din punct de vedere genetic, dar atunci când interac"ioneaz! cu
matricea formatoare a unui câmp morfic, atunci se poate spune c! pozi"ia unui punct din spa"iul
matricii reprezint! o informa"ie holografic! care transmite unei anumite celule instruc"iunile
necesare efectu!rii unui anumit rol. Deci celulele unui embrion pot fi mutate dintr-un câmp în altul
#i ele sunt totodat! capabile s! citeasc! un tipar de instruc"iuni de tip holografic. A#adar, celulele
cresc #i formeaz! "esuturi #i programe nu pe baza unui program intern ci pe baza citirilor unor
instruc"iuni din mediul înconjur!tor.

Tiparul se afl! în mediu sub forma unui câmp iar celulele se adapteaz! acelui tipar particular, fapt
care le ajut! s! formeze "esuturi specifice #i organe, a#a c! celulele transmit informa"ie spre
celelalte celule (“suspendate” n.t.) în câmp, dar în acela#i timp ele pot recep"iona informa"ie, prin
urmare corpul uman formeaz! o comunitate. Prin defini"ie, comuniune înseamn! în primul rând
comunicare #i toate celulele sunt integrate unei matrici mai mari care exprim! caracteristicile
câmpului.

Folosind o metafor! biblic! transpus! în limbaj #tiin"ific, noi suntem crea"i în imaginea fizic! a
unui complement matriceal care se afl! în afara noastr! #i astfel corpul fizic devine, în esen"!, o
copie a câmpului morfic de energie. Dac! revenim la fizica cuantic!, care se aplic! la toate
nivelele de manifestare, Albert Einstein spunea: “câmpul este sufletul guvernator al particulei
materiale”. Aceasta se poate explica astfel: câmpul invizibil de energii reprezint! elementul
responsabil care genereaz! lumea material!. Dar aceast! idee se reg!se#te #i in concep"iile
orientale în care se afirm! c! spiritul modeleaz! materia.

Dar în prezent, fizica cuantic! tocmai a precizat ceea ce se #tia demult. A#adar exist! un câmp de
informa"ie, care genereaz! formele materiale, (din acest motiv a mai fost supranumit #i câmp
morfogenetic – n.t.) iar dac! revenim la embriologie atunci putem recunoa#te c! organismele au
un câmp de energie care este folosit pentru a informa celulele cum s! se asocieze între ele pentru
a forma organismul întreg. Deci celulele “citesc” acest câmp. Depinzând de pozi"ia ocupat! de ele
în spa"iul de manifestare al câmpului morfogenetic, ele primesc o anumit! “sarcin!” pe care o vor
avea de îndeplinit.

A#adar, câmpul invizibil de energie este prima form! de manifestare iar materia este manifestarea
secundar! rezultant!. Dar biologia conven"ional! spune c! este exact invers #i ea nu recunoa#te
puterea câmpului de energie asupra materiei. Biologia conven"ional! ignor! rolul câmpului
morfogenetic, fapt care i-ar permite tocmai o mai bun! în"elegere a form!rii organismelor #i
vindecarea bolilor.

Dac! lu!m un exemplu, atunci când un medic care spune c! studiaz! un "esut infectat, adic! un
"esut care nu se afl! în structura perfect! a câmpului, ei dau vina pe celule, spunând c! celulele
sunt responsabile cu destabilizarea structurii anatomice, dar celulele nu pot face altceva decât s!
r!spund! oscila"iilor #i semnalelor din câmp. Mediul ofer! celulelor o mul"ime de atitudini,
credin"e, percep"ii, st!ri emo"ionale, #i toate acestea moduleaz! câmpul.

Dac! avem un “defect” în structura câmpului, atunci aceasta va determina apari"ia ulterioar! a
unui defect similar în corpul fizic. Dar oamenii de #tiin"! vor s! explice defectele doar studiind
celulele când de fapt defectele nu se afl! în celule, deoarece Einstein spunea c! defectul este în
câmp, deoarece câmpul este cel care le genereaz! #i formeaz! ca atare. Este un câmp morfo-
generator. A#a c! pân! ce biologia nu va recunoa#te prezen"a câmpului, doctorii #i cercet!torii vor
c!uta la nesfâr#it cauzele bolilor în tiparele interne ale celulei #i nu vor ajunge la nici un rezultat
deoarece tiparul este câmpul.

Fizica cuantic! ne va repeta mereu faptul c! dac! vrei s! realizezi schimb!ri în mediu atunci
trebuie s! schimbi aspectele esen"iale pe care se bazeaz! via"a fizic!, a#a c! nu ai nevoie s! te
orientezi spre p!r"ile fizice ci este suficient s! controlezi energiile, deoarece dac! po"i modifica
câmpul, atunci materia sau corpul se va adapta noului câmp, deci este mai important s! se
opereze la nivel de câmpuri morfogenetice, adic! ceea ce faci tu Cristian în acest moment, decât
s! î"i focalizezi eforturile #i gândurile asupra celulelor în raport cu lumea mecanicist!, deoarece
câmpul este principalul generator de forme în acea lume mecanicist!.

A#a c! asta m! conduce la o concluzie interesant! asupra naturii holografice a celulelor, a


câmpului morfogenetic #i a modului în care acesta le determin! rolul #i func"iile.

CHESTIUNEA 5 – ACTIVAREA BIOPOTEN#IALELOR


V! rug!m s! ne povesti"i dac! a"i avut vreo exprien"! practic! concret! de trezire #i activare a
biopoten"ialelor interne ?

Bruce Lipton: Da, am tr!it a#a ceva. Experien"a mea se bazeaz! pe biologia credin"elor #i
atitudinilor. În continuare î"i voi prezenta cum func"ioneaz! în cazul meu. Biologia credin"elor
afirm! urm!toarele: o celul!, un om sau orice alt organism viu interac"ioneaz! cu mediul, îl
observ!, iar apoi r!spunde acestor observa"ii ajustând mereu corpul material, a#a c! întotdeauna
corpul se adapteaz! mediului în care exist!. În cazul oamenilor, celulele corpului au rolul precis
stabilit de a citi mediul #i de a interpreta informa"ia #i apoi transmite informa"ia spre celelalte
celule iar acel grup de celule a fost denumit neuroni.

Creierul este un mecanism fizic construit din celule. Func"ia creierului este de a citi mediul, a
interpreta ce se întâmpl! acolo #i apoi trimite semnale spre restul corpului pentru a-#i coordona
comportamentul #i de a-#i ajusta (adapta) biologia la mediu în modul optim posibil. Deci creierul
este situat între mediu #i corp.

Interpretarea creierului nu este altceva decât rezultatul ac"iunii min"ii asupra sa. Mintea este un
interpretor, a#a c! atunci când v! folosi"i mintea, dumneavoastr! interpreta"i interac"iunile din
mediul în care v! afla"i, elabora"i credin"e #i atitudini bazate pe cunoa#tere #i ra"iune, iar adev!rul
poate fi perceput astfel: func"ia min"ii este de a crea coeren"! între programele #i credin"ele
proprii #i via"a pe care o conducem. Rolul min"ii este de a aduce aplicabilitate credin"elor #i
tiparelor acesteia în via"a real!.

Dac! credin"ele noastre sunt în armonie cu s!n!tatea #i principiile vie"ii atunci ne putem bucura
de o via"! fericit! într-un corp s!n!tos.

Dar dac! ele sunt incorecte, dizarmonioase, incomplete sau nu în"elegem lucrurile, atunci nu ne
putem bucura de o via"! fericit! într-un corp s!n!tos pentru c! nu avem cum s! facem aceasta.
Via"a noastr! va deveni o reflexie fidel! a tuturor acestor credin"e #i atitudini pe care le
program!m.

În psihologie #i psihiatrie se vorbe#te de mintea con"tient! #i subcon"tientul (numit uneori eronat


#i incon#tient - n.t.), cele dou! formând totu#i un întreg. Prin intermediul p!r"ii con#tiente ne
conect!m la spirit, identitate de sine, (structurile bioinforma"ionale – n.t.). Toate dorin"ele #i
ata#amentele, emo"iile sunt declan#ate de fluctua"iile min"ii con#tiente. Atunci când eu te întreb:
Cristian, ce anume î#i dore"ti de la via#! ?, r!spunsul t!u va veni din mintea con#tient!.
Subcon#tientul este de milioane de ori mai puternic decât con#tientul, dar subcon#tientul se
comport! asemenea unui magnetofon care imprim! #i red! ceva de pe o band!, el înva"!, creeaz!
obi#nuin"e, seteaz! ritmuri, etc.

A#adar, lucrurile esen"iale se creeaz! în con#tient, iar prin repetare subcon#tientul le memoreaz!
#i apoi le reproduce automat. (Acest fapt e de mare ajutor. Dac! vrem de exemplu s! modific!m
ritmul respirator, atunci nu trebuie s! realiz!m decât exerci#iile necesare pân! când
subcon"tientul va "terge vechiul ritm "i îl va introduce pe cel nou. – n.t.)

Mul"i oameni au impresia c! via"a lor se desf!#oar! pe baza con#tientului. Dar cercet!torii în
neuro#tiin"e au descoperit faptul c! aceast! impresie e cât se poate de fals!. Principala func"ie
neurologic! a creierului NU este controlat! de con#tient (de mintea con#tient!) ci de subcon#tient,
care este, repet acest lucru, de milioane de ori mai puternic decât con#tientul, în ceea ce prive#te
procesarea informa"iilor. Conform studiilor acreditate, 95% din via"a noastr! este dirijat! de
subcon#tient.
Iat! de unde vine problema: tot ceea ce dumneavoastr! dori"i de la via"! sau s! realiza"i în via"!,
este o credin"! (#i un ideal – n.t.) al min"ii (al con#tientului – n.t.). Principalul program din
subcon#tient se “încarc!” în fiin"a noastr! prin observarea p!rin"ilor, fra"ilor #i surorilor, apoi pe
cele ale comunit!"ii #i ale poporului din care facem parte.

Diferen"a este c! în timp ce con#tientul dore#te un anumit lucru de la via"!, subcon#tientul ruleaz!
un program automat despre ceea ce al"i oameni doresc de la via"! sau de la tine.

Subcon#tientul este limitat de tipare #i reguli, credin"e false sau lipsite de efect, deoarece "i se
spune c! e#ti un om slab, sau vulnerabil. Acestea sunt credin"ele majorit!"ii celorlal"i, care
interac"ioneaz! cu tine. $i deoarece 95% din acest spectacol al vie"ii este “rulat” de subcon#tient,
asta înseamn! c! suma credin"elor altor oameni, cele mai des întâlnite, comune marii majorit!"i,
dicteaz! mersul vie"ii noastre.

Deci ceea ce credem noi c! facem cu mintea con#tient!, nu are o pondere mai mare de 5% în
via"a noastr!. Tot ceea ce noi creem în via"! nu reprezint! altceva decât rularea unor programe
(foarte vechi – n.t.) ale altor oameni, genera"ie de genera"ie, care men"in active toate aceste
credin"e #i idealuri. Dac! al"i oameni î"i spun c! po"i face un anumit lucru (deoarece mul"i al"ii
deja l-au mai f!cut înaintea ta) atunci îl po"i face, iar dac! ei î"i spun c! nu-l po"i face atunci, cel
mai probabil, nu-l vei putea face.

Cristian, tu vorbe#ti despre trezirea biopoten"ialelor umane ascunse, dar primul lucru pe care
trebuie s!-l recuno#ti #i aceasta este o opera"iune care se realizeaz! prin for"a min"ii (a
con#tientului) . Deci oricine vrea s! realizeze a#a ceva, are mai întâi nevoie s! #tearg! din
subcon#tient toate programele subcon#tiente imprimate pe band! înc! din perioada copil!riei
deoarece tot ce se afl! în subcon#tient opereaz! 95% din via"a noastr!.

Marea majoritate a oamenilor se simt sau sunt slabi, incapabili #i bolnavi deoarece î#i extrag
informa"ia #i programul acestui comportament din subcon#tient. Am fost preprograma"i s! fim
slabi, incapabili #i bolnavi #i exist! chiar #i un motiv pentru asta. Un guvern nu poate controla
oameni puternici, stabili #i siguri pe ei în#i#i. Numai oamenii foarte puternici au posibilitate s! î#i
transmit! aceast! aptitudine urma#ilor #i familiei. Dar de multe ori, oamenii puternici nu sunt
neap!rat orienta"i benefic. Ei au o putere dar nu o vor transmite altora ci o vor folosi pentru
interese personale.

Aceast! situa"ie este o caracteristic! indistructibil! în specia uman!, de la apari"ia ei pân! în


prezent. $i atunci, anumi"i oameni care au observat acest aspect au propus solu"ii care constau în
stabilirea unei alte frecven"e cerebrale de lucru, frecven"! dat! de st!rile specifice de medita"ie #i
concentrare, în care se pot desc!rca #i instala alte tipuri de programe. Acestea provin dintr-o
colectivitate restrâns!, a#adar trebuie aplicate mult! vreme pân! când subcon#tientul va fi capabil
s! dezinstaleze vechile programe (obiceiuri, credin"e, atitudini) #i s! le instaleze pe cele noi.
Acestea vor fi programe care î"i dau putere #i vitalitate.

Pe website-ul meu am publicat o mul"ime de teorii într-un paragraf numit Psihologie Energetic!.
Psihologia Energetic! este o tehnic! excelent! de rescriere a programelor min"ii subcon#tiente (a
subcon#tientului) .

Not!: În continuare dl. Bruce Lipton afirm! c! acele tehnici ar putea #terge un program din
subcon#tient în numai 15 minute, dar mi-a# permite s! comentez faptul c! aceast! afirma"ie este
mult exagerat!, deoarece la baza oric!rei interven"ii asupra corpului #i / sau min"ii este energia
vital!. Din p!cate, mai întâi trebuie s! ai la dispozi"ie aceast! energie #i atunci da, po"i face
modific!ri aproape peste noapte, dar dac! nu o ai, atunci acestea pot dura ani de zile cu eforturi
mari #i dup! cum se poate observa, majoritatea nu reu#esc.

Se cunosc cazuri limit!, în care aceste biopoten"iale pot deveni temporar sau definitiv active,
multe dintre acestea au fost mediatizate pe canalul de televiziune Reality TV, ele fiind îns!
prezentate sub form! de mistere neelucidate, supravie"uiri miraculoase, supraoameni, etc. Ceea
ce dovedesc aceste filme #i pot face pentru al"ii, este prezen"a #i activarea unor for"e interioare
excep"ionale, care în cazuri cu totul izolate, salveaz! vie"i #i vindec! suferin"e inimaginabile. Dou!
dintre asemenea cazuri au fost prezentate #i în carte, deoarece ele ilustreaz! cât de mari sunt
posibilit!"ile fiin"ei umane, oameni obi#nui"i care au trecut prin situa"ii neobi#nuite.

CHESTIUNEA 6 – ALGELE "I TERMOREGULATORUL MEDIULUI AMBIANT

Biologul Bill Hamilton a dovedit c! anumite alge, nu numai c! recep"ioneaz! informa"ie din mediul
înconjur!tor dar ele îl pot transforma, prin controlarea cantit!"ii de nori care se formeaz! la
condesarea apei pe algele ajunse în atmosfer! #i fac aceasta nu în beneficiul lor ci în beneficiul
tuturor celorlalte specii. Cum se poate explica acest comportament bizar ? Speciali#tii au luat
mostre de aer de la suprafa"a oceanului #i apoi de la nivelul norilor #i au observat c! exist! alge.
Ele sunt suficient de mici pentru a permite condensarea apei.

Bruce Lipton: Pe m!sur! ce se desf!#oar! evolu"ia formelor de via"!, organismele apar în mediu.
Ceea ce trebuie în"eles este faptul c! organismele au nevoie de a interac"iona cu mediul pentru a
supravie"ui. Au nevoie s! î#i ob"in! nutrien"ii, #i s! excrete materie rezidual!. În acest fel, ele
modific! mediul. Dac! am avea la dispozi"ie un mediu perfect steril #i apoi a# ad!uga un organism
în acel mediu, atunci, dup! o anumit! perioad! de timp, acel organism va începe s! modifice
mediul, deoarece el trebuie s! î#i ob"in! hrana dar va ad!uga mediului alte produse pe care le
excret! în urma proceselor fiziologice proprii.

Cu cât organismele sunt mai mari #i mai multe, cu atât mai mult mediul este modificat de c!tre
acestea. Pentru a men"ine un echilibru în mediu, Natura vine #i adaug! un al doilea organism,
care de exemplu se va hr!ni cu materia rezidual! a primului organism, va ob"ine nutrien"ii
necesari, dar la rândul s!u va elibera în mediu alt! materie rezidual!, pe care o va folosi un al
treilea posibil organism #i tot a#a mai departe.

Plantele supravie"uiesc folosind dioxidul de carbon, lumina #i apa pentru a crea zaharuri. Plantele
au #i ele produse de excre"ie printre care oxigenul este cel mai important. Ce s-ar întâmpla dac!
am avea o lume alc!tuit! exclusiv numai din plante ? La un moment dat, întreaga atmosfer! s-ar
umple de oxigen #i ar disp!rea dioxidul de carbon. Desigur, o asemenea situa"ie ar putea
degenera într-o catastrof!, deoarece orice desc!rcare electric! care s-ar produce într-un anumit
loc, ar crea un incendiu de propor"ii. Pentru a preveni aceast! situa"ie, Natura a ad!ugat mereu
noi specii, în special animale, care sunt consumatoare de oxigen #i expir! CO2. Aceasta este deja
o rela"ie de simbioz! între plante #i animale.

Pe m!sur! ce au ap!rut noi organisme în biosfer!, ele au alterat-o #i modificat-o #i de fiecare dat!
a fost nevoie s! apar! alte organisme pentru a restabili echilibrul. A#adar, biosfera planetei
noastre nu este o colec"ie de specii de plante #i vie"uitoare ci ea este o comunitate foarte bine
închegat! #i unit! unde fiecare plant! #i fiecare animal sunt responsabile în a se ajuta unul pe
cel!lalt. $i atunci când oamenii au început s!-#i fac! apari"ia, ei au început s! distrug! anumite
p!r"i ale mediului f!r! a "ine cont de rolul lor în men"inerea unui mediu armonios #i curat. Calea
Naturii #i a evolu"iei naturale este aceea c! toate organismele formeaz! o unitate de interac"iune,
un întreg, sau o comunitate, (P!mântul întreg fiind considerat de c!tre James Lovelock ca fiind un
organism – n.t.).

Principiul Gaia, elaborat de James Lovelock precizeaz! faptul c! P!mântul este un organism viu cu
toate caracteristicile specifice unui organism viu pe care le cunoa#tem din biologie. Plantele #i
animele sunt asemenea celulelor #i "esuturilor #i creeaz! corpul de via"! al Gaiei iar noi suntem o
parte sa.

Not$: Bruce Lipton afirm! mai departe c! comportamentul uman este atât de distructiv încât
pune în pericol existen#a noastr! ca specie. $i aici a" avea un comentariu, folosind propriile sale
afirma#ii: Natura are o putere de adaptare excep#ional!. Dac! aceasta e adev!rat, "i dac! omul nu
e rupt de natur! ("i nu are cum s! fie, chiar dac! s-a izolat într-un mediu artificial) atunci, în
situa#iile unor schimb!ri ale climatului "i mediului vor exista întotdeauna un num!r minim dar
suficient de indivizi care s! perpetueze specia mai departe. Pentru evitarea confuziei trebuie
f!cut! diferen#a clar! între supravie#uirea speciei "i supravie#uirea unui individ. Cu siguran#!, au
existat "i vor exista întodeauna, un num!r suficient de mare de oameni, capabili s!
supravie#uiasc! unor condi#ii de mediu alterate, inclusiv perioade glaciare, dac! nu intervin alte
for#e perturbatoare de foarte mare magnitudine din exteriorul sau interiorul planetei. Momentan
nu exist! indicii care s! ne determine s! fim îngrijora#i.

CHESTIUNEA 7 – MASS MEDIA "I DECEP#IA INDUS!

Ce ar trebui s! fac! Mass Media pentru a se opri minciunile legate de faptul c! genele ne
controleaz! via"a #i cum ar putea o experien"! practic! precum a mea sau a dumneavoastr! s!
contribuie la promovarea adev!rului ?

Bruce Lipton: Asta e o chestiune de maxim! importan"!. Este foarte greu s! creem schimb!ri în
Media, ca indivizi izola"i, iar motivul const! în r!spunsul la întrebarea: de ce Media nu ne spune
nimic despre existen"a puterilor latente ale fiin"ei umane (i.e. biopoten"iale) ? Singurul motiv este
acela c! (con"tient sau incon"tient n.t.) guvernul nu dore#te ca oamenii s! aibe putere. Legea de
baz! (nescris! n.t.) a unui guvern este c! o popula"ie bolnav! #i idioat! numeroas! este mai u#or
de condus decât una s!n!toas! #i inteligent!. (în majoritatea cazurilor se pare c! acesta este un
tipar permanent n.t.). Societatea noastr! este împ!r"it! pe o ierarhie a puterii iar aceasta necesit!
un control. Cei puternici îi st!pânesc pe cei slabi.

Not!: Din nefericire, dac! activarea biopoten"ialelor ar fi atât de u#or de atins, atunci toate c!r"ile
de spiritualitate #i practici ezoterice ar fi fost demult interzise de c!tre oamenii care de"in puterea.
Acest lucru nu numai c! nu se întâmpl!, ci dimpotriv!, literatura, muzica #i filmele care abordeaz!
aceast! tematic! se r!spândesc acum mai mult ca oricând în trecutul omenirii, dar rezultatele
întârzie s! apar! #i ei #tiu aceasta. De fapt toat! lumea #tie c! e dificil de atins acea stare
special!, iar aceast! credin"! a imposibilit!"ii activ!rii biopoten"ialelor este cea mai puternic!
credin"! ancestral! a omului, transmis! con#tient sau incon#tient, genera"ie de genera"ie.

Dar în acest caz, dumneavoastr! v! ve"i întreba de unde au ob"inut oamenii puternici, puterea pe
care o au, dac! nu din bioresursele proprii ? Bruce Lipton ne d! r!spunsul: O ob"in de la mine, de
la tine #i de la to"i ceilal"i (care cred în ideile lor, care refuz! ra"iunea, intui"ia #i cunoa#terea de
sine – n.t.), a#a c! de#i noi avem puterea ca #i poten"ial, ei au reu#it s! programeze un set de
credin"e prin intermediul c!rora s! fim convin#i c! nu suntem #i nu putem fi puternici. Odat! ce
ajungem s! credem asta atunci faptul în sine devine realitate crud!. Media ne "ine dezinforma"i #i
v! reamintesc de corpora"iile farmaceutice multina"ionale.
CHESTIUNEA 8 – DOGM! "I "TIIN#!

Cercet!torul Dean Radlin de la Institutul de $tiin"e Noetice a spus c! #tiin"a este centrat! pe
dogme în jurul c!rora anumite subiecte tabu nu sunt permise a fi discutate public, în caz contrar,
cel care o face î#i poate pierde slujba. Din acest punct de vedere apreciez foarte mult curajul #i
hot!rârea dumneavoastr! de a vorbi împotriva dogmei #tiin"ifice, tocmai prin r!spunsul la acest
interviu. Al"i profesori pe care îi cunoa#te"i v! urmeaz! exemplul ? Este Mass Media în favoarea a
ceea ce face"i sau ea caut! doar senza"ionalul ? Dup! tot ceea ce a"i f!cut, mai sunte"i înc!
membru în colectivul profesoral #i de cercetare ?

Bruce Lipton: Cel mai bun exemplu pe care "i-l pot oferi este perioada inchizi"iei, când Biserica
considera c! de"ine cunoa#terea indiscutabil! asupra tot ce exist! iar aceasta ar fi fost corect! #i
perfect!. Problema cu aceast! credin"! for"at! e c! atunci când un singur individ descoper! un
singur lucru fals în ceea ce sus"ine Biserica, atunci totul cade la p!mânt. $i atunci, pentru a se
proteja, Biserica trebuia s! previn! apari"ia oric!rei noi descoperiri care ar putea revela oamenilor
falsul din spatele acesteia. Deoarece dac! se descoperea c! Biserica gre#ea, atunci puterea ei
disp!rea brusc, deoarece se bazea pe dictonul noi de#inem cunoa"terea absolut!, iar, în cele din
urm!, cunoa#tere înseamn! putere, deci cunoa#tere absolut! ar însemna putere absolut!.

Un exemplu în acest sens este legat de faptul c! Bisericii nu i-a convenit ca oamenii s! studieze
corpul uman, numindu-l misterul lui D-zeu. $i atunci, cu aceast! denumire, Biserica putea acuza
c! este un p!cat pentru oricine încearc! s! descopere cum func"ioneaz! corpul, deoarece acesta e
misterul lui D-zeu #i nimeni altcineva nu are voie s! priveasc! acolo. Mult! vreme, în perioada
inchizi"iei, oamenii nu puteau deveni medici, deoarece asta ar însemna s! faci sacrilegiul de a
ponegri misterul lui D-zeu. În perioada inchizi"iei cre#tinii nu puteau fi medici, a#a c! numai
musulmanii #i evreii puteau primi aceast! cunoa#tere, deoarece în religia lor acesta nu era un
p!cat. Deci aceasta a fost una dintre cele mai directe #i productive metode de a controla puterea.
Control prin credin"! #i religie.

Exact acela#i lucru se întâmpl! în prezent în lume. Atunci când un profesor universitar
completeaz! o aplica"ie pentru un grant de cercetare pentru a demonstra, de exemplu, c! se
poate ob"ine vindecare cu ajutorul energiilor, atunci nu i se vor aproba fonduri. Banii care vin la
un grant de cercetare sunt elibera"i de reprezentan"i ai autorit!"ilor care de"in puterea în stat.
Dac! cercetarea ta este o amenin"are la adresa autorit!"ii, atunci ei nu o vor finan"a. În domeniul
s!n!t!"ii, corpora"iile farmaceutice multina"ionale reprezint! acea autoritate care nu admite #i nu
va admite niciodat! faptul c! energiile pot vindeca boli iar acestea au o influen"! atât de mare
încât nici o cercetare în acest domeniu nu este admis! #i nu este finan"at!. Exist! foarte mul"i
bani investi"i în sistem #i nu vor s!-i piard!.

Dar, spre nefericirea lor, tot mai mul"i oameni se îndreapt! spre acest tip de cunoa#tere #i o
prezint! altora prin efort personal spunând: eu vreau s! v!d altfel lucrurile !. A#a c! multe din
subiectele tabu au început s! fie studiate deoarece încetul cu încetul autorit!"ile #i-au pierdut din
puterea lor de influen"!. Acest fapt va aduce o nou! deschidere în aceast! lume, asemenea unei
noi revolu"ii în #tiin"!. Publicul se afl! acum într-o stare de criz! #i în cele din urm! vor decide ei
singuri s! caute r!spunsuri în alt! parte iar pentru mine este un moment emo"ionant deoarece o
mul"ime de noi idei sparg dogmele vechi. Noi descoperiri #i noi domenii de cercetare se dezvolt!
de la o zi la alta, deci acum e cel mai potrivit moment pentru a face cunoscute noile idei #i
experien"e.

CHESTIUNEA 9 – PROIECTE DE VIITOR


V! rug!m s! ne spune"i ce proiecte, c!r"i, filme ave"i în plan pentru viitorul apropiat ?

Bruce Lipton: Aceast! întrebare este practic legat! de cea anterioar! prin faptul c! eu cred c!
noi ne îndrept!m spre o evolu"ie a comunit!"ii de oameni, #i nu neap!rat a individului. Fiecare om
este precum o celul! a unui organism viu mult mai mare numit omenire, a#a c! ceea ce ar putea
acum evolua cel mai bine este acest organism, în ansamblul s!u. Eu cred c! acest fapt este
catalizat de numeroasele st!ri de criz! care exist! în prezent.

Inclusiv criza înc!lzirii globale este partea a unui anumit comportament, foametea, epidemiile,
sistemul de credin"e, lumea darwinist!, etc., sunt #i ele p!r"i ale comportamentului uman iar
acestea ne spun c! lumea în care tr!im se bazeaz! pe competi"ie, permanenta lupt! pentru
supravie"uire, etc. Acestea sunt credin"ele pe care le-am împrumutat #i introdus în via"a noastr!
de zi cu zi.

Am crezut în toate aceste lucruri neadev!rate precum: evolu"ia e pur întâmpl!toare, omul e un
accident al naturii, bolile sunt rezultatul ne#ansei sau al hazardului, #i multe altele. Toate aceste
credin"e false au modelat acest organism al comunit!"ii umane #i eu v! spun c! aceast! situa"ie a
minciunii #i decep"iei se va încheia deoarece acum avem o nou! în"elegere asupra evolu"iei, noi
nu am ajuns aici prin intermediul întâmpl!rii, evolu"ia este rezultatul cooper!rii tuturor
organismelor (plante, animale #i om) iar aceasta nu se bazeaz! pe o competi"ie, dar dac! noi
credem c! se bazeaz! pe competi"ie, atunci singurul lucru care ar putea favoriza evolu"ia ca
întreg (specie) este înl!turat #i ignorat. Dar cu toate acestea eu sunt optimist #i afirm c! civiliza"ia
î#i schimb! expresia de la o civiliza"ie animalic! bazat! pe competi"ie #i lupt! pentru supravie"uire
la o alta bazat! pe o cooperare firesc în"eleas! capabil! s! dezvolte o nou! în"elegere asupra vie"ii
#i mediului.

Am scris despre toate acestea în noua mea carte numit! Evolu"ie Spontan!, ap!rut! în anul 2009
dar "i-am trimis o copie audio într-un colet care va ajunge la tine.

Cristian, sper c! toate aceste prezent!ri î"i vor fi utile lucr!rii tale #i î"i mul"umesc.

Bruce Lipton