Sunteți pe pagina 1din 11

ORDIN Nr.

5039/2126/2018 din 5 septembrie 2018


privind aprobarea corespondenţei dintre nivelurile Cadrului naţional al calificărilor, actele
de studii/calificare ce se eliberează, tipul de programe de educaţie şi formare profesională
din România prin care pot fi dobândite nivelurile de calificare, nivelurile de referinţă ale
Cadrului european al calificărilor, precum şi condiţiile de acces corespunzătoare fiecărui
nivel de calificare

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE


Nr. 5.039 din 5 septembrie 2018
MINISTERUL MUNCII ŞI JUSTIŢIEI SOCIALE
Nr. 2.126 din 17 septembrie 2018
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 837 din 2 octombrie 2018

Având în vedere prevederile art. II şi III din Hotărârea Guvernului nr. 132/2018 pentru
modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului
naţional al calificărilor,
în temeiul art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi
funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările ulterioare, şi al art. 17 alin.
(3) din Hotărârea Guvernului nr. 12/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului
Muncii şi Justiţiei Sociale, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul educaţiei naţionale şi ministrul muncii şi justiţiei sociale emit următorul


ordin:

ART. 1
Se aprobă corespondenţa dintre nivelurile Cadrului naţional al calificărilor, actele de
studii/calificare ce se eliberează, tipul de programe de educaţie şi formare profesională din
România prin care pot fi dobândite nivelurile de calificare, nivelurile de referinţă ale
Cadrului european al calificărilor, precum şi condiţiile de acces corespunzătoare fiecărui
nivel de calificare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
ART. 2
Ministerul Educaţiei Naţionale, Autoritatea Naţională pentru Calificări şi Ministerul
Muncii şi Justiţiei Sociale vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
ART. 3
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul educaţiei naţionale,


Valentin Popa

Ministrul muncii şi justiţiei sociale,


Lia-Olguţa Vasilescu
ANEXĂ

Corespondenţa dintre nivelurile Cadrului naţional al calificărilor, actele de


studii/calificare ce se eliberează, tipul de programe de educaţie şi formare
profesională din România prin care pot fi dobândite nivelurile de calificare,
nivelurile de referinţă ale Cadrului european al calificărilor, precum şi condiţiile de
acces corespunzătoare fiecărui nivel de calificare

Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:


A - Nivel de calificare conform Cadrului naţional al calificărilor;
B - Nivelul de referinţă din Cadrul european al calificărilor.
____________________________________________________________________________
|Nr. | A |Actul de |Emitent/program | Beneficiari |Condiţii de | B |
|crt.| |studii/ |absolvit în | |acces la | |
| | |calificare |sistem formal/ | |nivelul de | |
| | |care se |nonformal | |calificare | |
| | |eliberează | | | | |
|____|___|______________|________________|__________________|____________|___|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|____|___|______________|________________|__________________|____________|___|
| 1| 1 |Diplomă de |Unitatea de |Absolvenţii |Învăţământ | 1 |
| | |absolvire |învăţământ |învăţământului |primar*4) | |
| | | |acreditată |primar potrivit | | |
| | | | |art. 23 alin. (1) | | |
| | | | |lit. b) din | | |
| | | | |Legea educaţiei | | |
| | | | |naţionale | | |
| | | | |nr. 1/2011, cu | | |
| | | | |modificările şi | | |
| | | | |completările | | |
| | | | |ulterioare | | |
|____|___|______________|________________|__________________|____________|___|
| 2| 1 |Certificat de |Furnizorul de |Adulţii*3) care au|Cel puţin | 1 |
| | |calificare şi |formare |promovat examenul |învăţământ | |
| | |supliment |profesională |de absolvire a |primar*4) | |
| | |descriptiv al |autorizat*1)/ |cursurilor de | | |
| | |certificatului|program de |formare | | |
| | | |formare |profesională, | | |
| | | |profesională*2) |conform Ordonanţei| | |
| | | | |Guvernului | | |
| | | | |nr. 129/2000 | | |
| | | | |privind formarea | | |
| | | | |profesională a | | |
| | | | |adulţilor, | | |
| | | | |republicată, cu | | |
| | | | |modificările şi | | |
| | | | |completările | | |
| | | | |ulterioare | | |
|____|___|______________|________________|__________________|____________|___|
| 3| 1 |Certificat de |Centrul de |Adulţii*3) |Cel puţin | 1 |
| | |competenţe |evaluare a |declaraţi |învăţământ | |
| | |profesionale |competenţelor |competenţi în urma|primar*4) | |
| | | |profesionale |procesului de | | |
| | | |autorizat*5) |evaluare conform | | |
| | | | |procedurii de | | |
| | | | |evaluare şi | | |
| | | | |certificare a | | |
| | | | |competenţelor | | |
| | | | |profesionale | | |
| | | | |obţinute pe alte | | |
| | | | |căi decât cele | | |
| | | | |formale, prevăzută| | |
| | | | |la art. 45 alin. | | |
| | | | |(4) din Ordonanţa | | |
| | | | |Guvernului | | |
| | | | |nr. 129/2000, | | |
| | | | |republicată, cu | | |
| | | | |modificările şi | | |
| | | | |completările | | |
| | | | |ulterioare, pentru| | |
| | | | |practicarea unei | | |
| | | | |ocupaţii ce | | |
| | | | |necesită un | | |
| | | | |certificat de | | |
| | | | |calificare de | | |
| | | | |nivel 1 | | |
|____|___|______________|________________|__________________|____________|___|
| 4| 2 |Certificat de |Furnizorul de |Adulţii*3) care au|Cel puţin | 2 |
| | |calificare/ |formare |promovat examenul |învăţământ | |
| | |absolvire şi |profesională |de absolvire a |gimnazial | |
| | |supliment |autorizat*1)/ |cursurilor de | | |
| | |descriptiv al |program de |formare | | |
| | |certificatului|formare |profesională, | | |
| | | |profesională*6) |conform Ordonanţei| | |
| | | | |Guvernului | | |
| | | | |nr. 129/2000, | | |
| | | | |republicată, cu | | |
| | | | |modificările şi | | |
| | | | |completările | | |
| | | | |ulterioare, pentru| | |
| | | | |practicarea unei | | |
| | | | |ocupaţii ce | | |
| | | | |necesită o | | |
| | | | |calificare de | | |
| | | | |nivel 2 | | |
|____|___|______________|________________|__________________|____________|___|
| 5| 2 |Certificat de |Centrul de |Adulţii*3) care au|Cel puţin | 2 |
| | |competenţe |evaluare a |fost declaraţi |învăţământ | |
| | |profesionale |competenţelor |competenţi pentru |gimnazial | |
| | | |profesionale |toate unităţile de| | |
| | | |autorizat*5) |competenţe din | | |
| | | | |standardul | | |
| | | | |ocupaţional sau | | |
| | | | |standardul de | | |
| | | | |pregătire | | |
| | | | |profesională, în | | |
| | | | |urma procesului de| | |
| | | | |evaluare conform | | |
| | | | |procedurii de | | |
| | | | |evaluare şi | | |
| | | | |certificare a | | |
| | | | |competenţelor | | |
| | | | |profesionale | | |
| | | | |obţinute pe alte | | |
| | | | |căi decât cele | | |
| | | | |formale*10), | | |
| | | | |pentru practicarea| | |
| | | | |unei ocupaţii ce | | |
| | | | |necesită un | | |
| | | | |certificat de | | |
| | | | |calificare de | | |
| | | | |nivel 2 | | |
|____|___|______________|________________|__________________|____________|___|
| 6| 2 |Certificat de |Centrul de |Adulţii*3) care au|Cel puţin | 2 |
| | |calificare/ |evaluare |fost declaraţi |învăţământ | |
| | |Certificat de |acreditat*8) |competenţi pentru |gimnazial | |
| | |competenţe | |toate unităţile de| | |
| | |profesionale | |competenţe din | | |
| | |şi supliment | |standardul | | |
| | |descriptiv al | |ocupaţional sau | | |
| | |certificatului| |standardul de | | |
| | |*7) | |pregătire | | |
| | | | |profesională, în | | |
| | | | |urma procesului de| | |
| | | | |evaluare conform | | |
| | | | |procedurii de | | |
| | | | |evaluare şi | | |
| | | | |certificare a | | |
| | | | |competenţelor | | |
| | | | |profesionale | | |
| | | | |obţinute pe alte | | |
| | | | |căi decât cele | | |
| | | | |formale*7), pentru| | |
| | | | |practicarea unei | | |
| | | | |ocupaţii ce | | |
| | | | |necesită un | | |
| | | | |certificat de | | |
| | | | |calificare de | | |
| | | | |nivel 2 | | |
|____|___|______________|________________|__________________|____________|___|
| 7| 2 |Certificat de |Furnizorul de |Adulţii*3) care au|Cel puţin | 2 |
| | |calificare şi |formare |încheiat un |învăţământ | |
| | |supliment |profesională |contract de |gimnazial | |
| | |descriptiv al |autorizat*1)/ |ucenicie*9) pentru| | |
| | |certificatului|program de |o calificare de | | |
| | | |formare |nivel 2 şi care au| | |
| | | |profesională |promovat examenul | | |
| | | |prin ucenicie la|de absolvire a | | |
| | | |locul de muncă |cursurilor de | | |
| | | | |formare | | |
| | | | |profesională, | | |
| | | | |conform Ordonanţei| | |
| | | | |Guvernului | | |
| | | | |nr. 129/2000, | | |
| | | | |republicată, cu | | |
| | | | |modificările şi | | |
| | | | |completările | | |
| | | | |ulterioare | | |
|____|___|______________|________________|__________________|____________|___|
| 8| 3 |Certificat de |Unitatea de |Persoanele care au|Învăţământ | 3 |
| | |calificare şi |învăţământ/ |absolvit |gimnazial | |
| | |supliment |Învăţământ |învăţământul | | |
| | |descriptiv al |profesional cu |profesional cu | | |
| | |certificatului|durata de |durata de minimum | | |
| | | |minimum 3 ani |3 ani, finalizat | | |
| | | | |cu examen de | | |
| | | | |certificare a | | |
| | | | |calificării | | |
| | | | |profesionale, | | |
| | | | |conform art. 33 | | |
| | | | |din Legea | | |
| | | | |nr. 1/2011, cu | | |
| | | | |modificările şi | | |
| | | | |completările | | |
| | | | |ulterioare | | |
|____|___|______________|________________|__________________|____________|___|
| 9| 3 |Certificat de |Unitatea de |Persoanele |Învăţământ | 3 |
| | |calificare şi |învăţământ/ |absolvente de |obligatoriu | |
| | |supliment |program de |învăţământ general| | |
| | |descriptiv al |pregătire |obligatoriu care | | |
| | |certificatului|profesională |nu şi-au continuat| | |
| | | |organizat în |sau şi-au | | |
| | | |sistem dual |întrerupt studiile| | |
| | | | |şi care au | | |
| | | | |finalizat până la | | |
| | | | |vârsta de 18 ani | | |
| | | | |un program de | | |
| | | | |pregătire | | |
| | | | |profesională în | | |
| | | | |sistem dual cu | | |
| | | | |durata de minimum | | |
| | | | |3 ani, cu examen | | |
| | | | |de certificare a | | |
| | | | |calificării | | |
| | | | |profesionale, | | |
| | | | |conform art. 33 | | |
| | | | |din Legea | | |
| | | | |nr. 1/2011, cu | | |
| | | | |modificările şi | | |
| | | | |completările | | |
| | | | |ulterioare | | |
|____|___|______________|________________|__________________|____________|___|
| 10| 3 |Certificat de |Unitatea de |Persoane care au |Doi ani de | 3 |
| | |calificare şi |învăţământ/ |absolvit primii 2 |liceu | |
| | |supliment |pregătire prin |ani de liceu, |(filieră | |
| | |descriptiv al |liceu |filiera |tehnologică | |
| | |certificatului|tehnologic, |tehnologică sau |sau | |
| | | |vocaţional |vocaţională, care |vocaţională)| |
| | | | |au finalizat |sau | |
| | | | |stagiul de |programul "A| |
| | | | |pregătire practică|doua şansă" | |
| | | | |cu examen de |învăţământ | |
| | | | |certificare a |secundar | |
| | | | |calificării |inferior | |
| | | | |profesionale, | | |
| | | | |conform art. 32 | | |
| | | | |alin. (3) din | | |
| | | | |Legea nr. 1/2011, | | |
| | | | |cu modificările şi| | |
| | | | |completările | | |
| | | | |ulterioare | | |
|____|___|______________|________________|__________________|____________|___|
| 11| 3 |Certificat de |Furnizorul de |Adulţii*3) care au|Învăţământ | 3 |
| | |calificare/ |formare |promovat examenul |gimnazial | |
| | |absolvire şi |profesională |de absolvire a |sau general | |
| | |supliment |autorizat*1)/ |unui curs de |obligatoriu | |
| | |descriptiv al |program de |formare | | |
| | |certificatului|formare |profesională, | | |
| | | |profesională*6) |conform Ordonanţei| | |
| | | | |Guvernului | | |
| | | | |nr. 129/2000, | | |
| | | | |republicată, cu | | |
| | | | |modificările şi | | |
| | | | |completările | | |
| | | | |ulterioare, pentru| | |
| | | | |practicarea unei | | |
| | | | |ocupaţii ce | | |
| | | | |necesită o | | |
| | | | |calificare de | | |
| | | | |nivel 3 | | |
|____|___|______________|________________|__________________|____________|___|
| 12| 3 |Certificat de |Centrul de |Adulţii*3) care au|Învăţământ | 3 |
| | |competenţe |evaluare a |fost declaraţi |gimnazial | |
| | |profesionale |competenţelor |competenţi pentru |sau general | |
| | | |profesionale |toate unităţile de|obligatoriu | |
| | | |autorizat*5) |competenţe din | | |
| | | | |standardul | | |
| | | | |ocupaţional sau | | |
| | | | |standardul de | | |
| | | | |pregătire | | |
| | | | |profesională, în | | |
| | | | |urma procesului de| | |
| | | | |evaluare conform | | |
| | | | |procedurii de | | |
| | | | |evaluare şi | | |
| | | | |certificare a | | |
| | | | |competenţelor | | |
| | | | |profesionale | | |
| | | | |obţinute pe alte | | |
| | | | |căi decât cele | | |
| | | | |formale*10), | | |
| | | | |pentru practicarea| | |
| | | | |unei ocupaţii ce | | |
| | | | |necesită un | | |
| | | | |certificat de | | |
| | | | |calificare de | | |
| | | | |nivel 3 | | |
|____|___|______________|________________|__________________|____________|___|
| 13| 3 |Certificat de |Centrul de |Adulţii*3) care au|Învăţământ | 3 |
| | |calificare/ |evaluare |fost declaraţi |gimnazial | |
| | |Certificat de |acreditat*8) |competenţi pentru |sau general | |
| | |competenţe | |toate unităţile de|obligatoriu | |
| | |profesionale | |competenţe din | | |
| | |şi supliment | |standardul | | |
| | |descriptiv al | |ocupaţional sau | | |
| | |certificatului| |standardul de | | |
| | |*7) | |pregătire | | |
| | | | |profesională, în | | |
| | | | |urma procesului de| | |
| | | | |evaluare conform | | |
| | | | |procedurii de | | |
| | | | |evaluare şi | | |
| | | | |certificare a | | |
| | | | |competenţelor | | |
| | | | |profesionale | | |
| | | | |obţinute pe alte | | |
| | | | |căi decât cele | | |
| | | | |formale*7), pentru| | |
| | | | |practicarea unei | | |
| | | | |ocupaţii ce | | |
| | | | |necesită un | | |
| | | | |certificat de | | |
| | | | |calificare de | | |
| | | | |nivel 3 | | |
|____|___|______________|________________|__________________|____________|___|
| 14| 3 |Certificat de |Furnizorul de |Adulţii*3) care au|Învăţământ | 3 |
| | |calificare şi |formare |încheiat un |gimnazial | |
| | |supliment |profesională |contract de |sau general | |
| | |descriptiv al |autorizat*1)/ |ucenicie*9) pentru|obligatoriu | |
| | |certificatului|program de |o calificare de | | |
| | | |formare |nivel 3 şi au | | |
| | | |profesională |promovat examenul | | |
| | | |prin ucenicie la|de absolvire a | | |
| | | |locul de muncă |cursurilor de | | |
| | | | |formare | | |
| | | | |profesională, | | |
| | | | |conform Ordonanţei| | |
| | | | |Guvernului | | |
| | | | |nr. 129/2000, | | |
| | | | |republicată, cu | | |
| | | | |modificările şi | | |
| | | | |completările | | |
| | | | |ulterioare | | |
|____|___|______________|________________|__________________|____________|___|
| 15| 4 |Diplomă de |Unitatea de |Absolvenţi ai |Învăţământ | 4 |
| | |bacalaureat |învăţământ/ |învăţământului |liceal | |
| | | |pregătire prin |liceal care au |filieră | |
| | | |liceu teoretic, |promovat examenul |teoretică, | |
| | | |tehnologic, |de bacalaureat*11)|tehnologică | |
| | | |vocaţional | |sau | |
| | | | | |vocaţională | |
|____|___|______________|________________|__________________|____________|___|
| 16| 4 |Certificat de |Unitatea de |Absolvenţi ai |Învăţământ | 4 |
| | |calificare şi |învăţământ/ |învăţământului |liceal | |
| | |supliment |pregătire prin |liceal care au |filieră | |
| | |descriptiv al |liceu tehnologic|promovat examenul |tehnologică | |
| | |certificatului|sau vocaţional |de certificare a |sau | |
| | | | |calificării |vocaţională | |
| | | | |profesionale*11) | | |
|____|___|______________|________________|__________________|____________|___|
| 17| 4 |Certificat de |Furnizorul de |Adulţii*3) care au|Învăţământ | 4 |
| | |calificare/ |formare |promovat examenul |liceal fără | |
| | |absolvire şi |profesională |de absolvire a |diplomă de | |
| | |supliment |autorizat*1)/ |cursurilor de |bacalaureat | |
| | |descriptiv al |program de |formare | | |
| | |certificatului|formare |profesională, | | |
| | | |profesională*6) |conform Ordonanţei| | |
| | | | |Guvernului | | |
| | | | |nr. 129/2000, | | |
| | | | |republicată, cu | | |
| | | | |modificările şi | | |
| | | | |completările | | |
| | | | |ulterioare, pentru| | |
| | | | |practicarea unei | | |
| | | | |ocupaţii ce | | |
| | | | |necesită o | | |
| | | | |calificare de | | |
| | | | |nivel 4 | | |
|____|___|______________|________________|__________________|____________|___|
| 18| 4 |Certificat de |Furnizorul de |Adulţii*3) care |Învăţământ | 4 |
| | |calificare şi |formare |încheie un |liceal fără | |
| | |supliment |profesională |contract de |diplomă de | |
| | |descriptiv al |autorizat*1)/ |ucenicie*9) pentru|bacalaureat | |
| | |certificatului|program de |o calificare de | | |
| | | |formare |nivel 4 şi care au| | |
| | | |profesională |promovat examenul | | |
| | | |prin ucenicie la|de absolvire a | | |
| | | |locul de muncă |cursurilor de | | |
| | | | |formare | | |
| | | | |profesională, | | |
| | | | |conform Ordonanţei| | |
| | | | |Guvernului | | |
| | | | |nr. 129/2000, | | |
| | | | |republicată, cu | | |
| | | | |modificările şi | | |
| | | | |completările | | |
| | | | |ulterioare | | |
|____|___|______________|________________|__________________|____________|___|
| 19| 5 |Certificat de |Unitate/ |Absolvenţi care au|Învăţământ | 5 |
| | |calificare şi |Instituţie de |promovat examenul |liceal, cu | |
| | |supliment |învăţământ |de certificare a |sau fără | |
| | |descriptiv al |acreditată |calificării |diplomă de | |
| | |certificatului| |profesionale de |bacalaureat | |
| | | | |nivel 5*12) | | |
|____|___|______________|________________|__________________|____________|___|
| 20| 5 |Certificat de |Instituţie de |Absolvenţi ai |Învăţământ | 5 |
| | |absolvire*18) |învăţământ |programelor |superior de | |
| | | |superior |postuniversitare |scurtă | |
| | | |acreditată/ |de perfecţionare |durată*20) | |
| | | |programe de | | | |
| | | |studii post- | | | |
| | | |universitare*17)| | | |
|____|___|______________|________________|__________________|____________|___|
| 21| 6 |Diplomă de |Instituţie de |Absolvenţi ai |Învăţământ | 6 |
| | |licenţă, |învăţământ |studiilor |liceal, cu | |
| | |diplomă de |superior |universitare de |promovarea | |
| | |inginer, |acreditată/ |licenţă cu |examenului | |
| | |diplomă de |programe de |promovarea |de | |
| | |urbanist, |studii |examenului de |bacalaureat | |
| | |supliment la |universitare de |licenţă*14) sau de|*15) | |
| | |diplomă*13) |licenţă |diplomă (pentru | | |
| | | | |învăţământul din | | |
| | | | |domeniul | | |
| | | | |ştiinţelor | | |
| | | | |inginereşti) | | |
|____|___|______________|________________|__________________|____________|___|
| 22| 6 |Certificat de |Instituţie de |Absolvenţi ai |Studii | 6 |
| | |atestare a |învăţământ |programelor |universitare| |
| | |competenţelor |superior |postuniversitare |de | |
| | |profesionale |acreditată cu |de formare şi |licenţă*16) | |
| | |*19) |program de |dezvoltare | | |
| | | |licenţă şi |profesională | | |
| | | |master în |continuă | | |
| | | |domeniu/programe| | | |
| | | |postuniversitare| | | |
| | | |de formare şi | | | |
| | | |dezvoltare | | | |
| | | |profesională | | | |
| | | |continuă*17) | | | |
|____|___|______________|________________|__________________|____________|___|
| 23| 6 |Certificat de |Instituţie de |Absolvenţi ai |Învăţământ | 6 |
| | |absolvire*18) |învăţământ |programelor |superior cu | |
| | | |superior |postuniversitare |diplomă de | |
| | | |acreditată cu |de perfecţionare |licenţă ori | |
| | | |program de | |echivalent | |
| | | |licenţă şi | |*20) | |
| | | |master în | | | |
| | | |domeniu/programe| | | |
| | | |postuniversitare| | | |
| | | |de perfecţionare| | | |
| | | |*17) | | | |
|____|___|______________|________________|__________________|____________|___|
| 24| 6 |Certificat de |Furnizorul de |Adulţii*3) care au|Studii | 6 |
| | |absolvire*21) |formare |promovat examenul |universitare| |
| | |şi supliment |profesională |de absolvire a |de licenţă | |
| | |descriptiv al |autorizat*1)/ |cursurilor de | | |
| | |certificatului|program de |formare | | |
| | | |formare |profesională, | | |
| | | |profesională*22)|conform Ordonanţei| | |
| | | | |Guvernului | | |
| | | | |nr. 129/2000, | | |
| | | | |republicată, cu | | |
| | | | |modificările şi | | |
| | | | |completările | | |
| | | | |ulterioare | | |
|____|___|______________|________________|__________________|____________|___|
| 25| 6 |Certificat de |Instituţie de |Absolvenţi ai |Învăţământ | 6 |
| | |absolvire*34) |învăţământ |programelor |superior cu | |
| | |şi supliment |superior |postuniversitare |diplomă de | |
| | |descriptiv*35)|acreditată/ |de educaţie |licenţă ori | |
| | | |programe de |permanentă |echivalent | |
| | | |studii | | | |
| | | |postuniversitare| | | |
| | | |de educaţie | | | |
| | | |permanentă*36) | | | |
|____|___|______________|________________|__________________|____________|___|
| 26| 6 |Diplomă de |Instituţie de |Absolvenţi ai |- Învăţământ| 6 |
| | |conversie |învăţământ |programelor |superior cu | |
| | |profesională |superior |postuniversitare |diplomă de | |
| | | |acreditată/ |de conversie |licenţă ori | |
| | | |programe de |profesională*33) |echivalentă | |
| | | |studii | |- Cadre | |
| | | |postuniversitare| |didactice | |
| | | |*32) | |încadrate în| |
| | | | | |învăţământul| |
| | | | | |pre- | |
| | | | | |universitar | |
|____|___|______________|________________|__________________|____________|___|
| 27| 7 |Diplomă de |Instituţie de |Absolvenţi ai |Învăţământ | 7 |
| | |licenţă şi |învăţământ |studiilor |liceal, cu | |
| | |master şi |superior |universitare de |promovarea | |
| | |supliment la |acreditată/ |licenţă cu |examenului | |
| | |diplomă*37) |programe de |promovarea |de | |
| | | |studii |examenului de |bacalaureat | |
| | | |universitare de |licenţă*14) |*15) | |
| | | |licenţă | | | |
| | | |reglementate | | | |
| | | |sectorial în | | | |
| | | |cadrul Uniunii | | | |
| | | |Europene (5 şi 6| | | |
| | | |ani) | | | |
|____|___|______________|________________|__________________|____________|___|
| 28| 7 |Diplomă de |Instituţie de |Absolvenţi ai |Studii | 7 |
| | |masterat şi |învăţământ |studiilor |universitare| |
| | |supliment la |superior |universitare de |de licenţă, | |
| | |diplomă*23) |acreditată/ |master cu |cu | |
| | | |programe de |susţinerea |promovarea | |
| | | |studii |lucrării de |examenului | |
| | | |universitare de |disertaţie*24) |de | |
| | | |master | |licenţă*25) | |
|____|___|______________|________________|__________________|____________|___|
| 29| 8 |Diplomă de |IOSUD/programe |Absolvenţi ai |Studii | 8 |
| | |doctor*26) |de studii |studiilor |universitare| |
| | | |universitare de |universitare de |de master | |
| | | |doctorat |doctorat cu |sau | |
| | | | |susţinerea publică|echivalent, | |
| | | | |a tezei de |cu | |
| | | | |doctorat*27) |promovarea | |
| | | | | |lucrării de | |
| | | | | |disertaţie | |
| | | | | |*28) | |
|____|___|______________|________________|__________________|____________|___|
| 30| 8 |Atestat de |Şcoală doctorală|Absolvenţi ai |Studii | 8 |
| | |studii |acreditată*30)/ |studiilor |universitare| |
| | |postdoctorale |programe de |universitare de |de | |
| | |*29) |studii |doctorat |doctorat*31)| |
| | | |universitare | | | |
| | | |postdoctorale | | | |
|____|___|______________|________________|__________________|____________|___|
*1) Potrivit art. 21 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 129/2000, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare.
*2) Conform art. 8 alin. (3) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 129/2000, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare.
*3) Potrivit art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 129/2000, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare.
*4) În înţelesul prevederilor art. 23 alin. (1) lit. b) din Legea educaţiei naţionale nr.
1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
*5) Potrivit art. 45 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 129/2000, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare.
*6) Conform art. 8 alin. (3) lit. b) şi c) din Ordonanţa Guvernului nr. 129/2000,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
*7) Conform art. 348 alin. (2) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările
ulterioare.
*8) Conform art. 348 alin. (1) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările
ulterioare.
*9) Potrivit Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, republicată, cu
modificările ulterioare.
*10) Prevăzute la art. 45 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 129/2000, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare.
*11) Conform art. 77 din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
*12) Conform art. 23 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi
completările ulterioare.
*13) Conform art. 152 din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
*14) Conform art. 143 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi
completările ulterioare.
*15) Conform art. 151 alin. (1) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările
ulterioare.
*16) Conform art. 171 lit. b) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările
ulterioare.
*17) Conform art. 173 alin. (1) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările
ulterioare.
*18) Conform art. 173 alin. (7) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările
ulterioare.
*19) Conform art. 173 alin. (6) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările
ulterioare.
*20) Conform art. 173 alin. (5^1) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările
ulterioare.
*21) Conform art. 21^1 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 129/2000, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare. Suplimentul descriptiv al certificatului de absolvire
se va completa pentru programele de perfecţionare, respectiv specializare, cu competenţele
perfecţionate, respectiv cu competenţele dobândite în urma absolvirii programului.
*22) Conform art. 8 alin. (3) lit. c) din Ordonanţa Guvernului nr. 129/2000, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare.
*23) Conform art. 157 din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
*24) Conform art. 143 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi
completările ulterioare.
*25) Conform art. 156 din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
*26) Conform art. 169 din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
*27) Conform art. 143 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi
completările ulterioare.
*28) Conform art. 163 din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
*29) Conform art. 172 alin. (5) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările
ulterioare.
*30) Conform art. 172 alin. (2) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările
ulterioare.
*31) Conform art. 172 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi
completările ulterioare.
*32) Conform art. 245 alin. (7) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările
ulterioare, şi Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 4.554/2014 pentru aprobarea
modelului diplomei de conversie profesională, al suplimentului la diplomă şi al
certificatului de acordare a definitivării în învăţământ.
*33) Numai pentru cadre didactice încadrate în învăţământul preuniversitar.
*34) Conform Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5.613/2015
privind aprobarea modelului certificatului de absolvire utilizat la finalizarea programelor
de educaţie permanentă de nivel postuniversitar, cu modificările ulterioare.
*35) Conform anexei nr. 10 la Hotărârea Guvernului nr. 607/2014 privind aprobarea
conţinutului şi formatului actelor de studii care vor fi eliberate absolvenţilor ciclului I -
studii universitare de licenţă.
*36) Conform Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5.160/2015
privind organizarea de programe de studii postuniversitare de educaţie permanentă de
către instituţiile de învăţământ superior acreditate.
*37) Conform art. 153 alin. (1) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările
ulterioare.

Programele de studii prevăzute la poziţiile 22 - 26 sunt de nivel 6 CNC şi nu schimbă


nivelul de calificare.

---------------