Sunteți pe pagina 1din 8

Evaluator de Competenţe Profesionale: MODULE III-VI

MODULE III-VI
CONSILIEREA CANDIDATULUI PENTRU PROCESUL DE EVALUARE
ORGANIZAREA PROCESULUI DE EVALUARE
EFECTUAREA EVALUĂRII
LUAREA DECIZIEI PRIVIND COMPETEN ELE CANDIDATULUI

Vă transmitem cele patru module care sunt generalități privind modul de desfășurare a
proceselor de evaluare. Aceste aspecte le-am discutat în cadrul cursului. Vă transmitem în
scris anumite aspecte generale, reguli de bază și bunele practici ale unui Evaluator de
Competențe Profesionale pentru a eficientiza munca Dvs.

I. CONSILIEREA CANDIDATULUI PENTRU PROCESUL DE EVALUARE

Metodologia privind criteriile şi procedurile de evaluare/ certificare a evaluatorilor


de competen e profesionale, a evaluatorilor de evaluatori şi a evaluatorilor externi
şi de autorizare/ acreditare a centrelor de evaluare a competen elor profesionale
dobândite în contexte non-formale şi informale (EXTRAS)

Persoanele care doresc să fie evaluate în vederea recunoaşterii competenţelor profesionale


dobândite în contexte non-formale şi informale, pe baza unui standard ocupaţional/standard
de pregătire profesională, se adresează unui centru de evaluare a competenţelor profesionale
autorizat pentru ocupaţia/ calificarea respectivă.

Evaluarea şi recunoaşterea competenţelor profesionale dobândite în contexte non-formale şi


informale se poate face pentru toate unităţile de competenţă din cadrul unui standard
ocupaţional/standard de pregătire profesională sau doar pentru una ori mai multe unităţi de
competenţă din respectivul standard, în funcţie de cererea persoanei în cauză.

Solicitarea pentru evaluarea de competenţe profesionale trebuie să cuprindă cel puţin


o unitate de competenţă specifică ocupaţiei/calificării.

Procesul de evaluare a competenţelor profesionale dobândite în contexte non-formale şi


informale va respecta asigurarea mobilităţii ocupaţionale pe orizontală şi verticală prin
utilizarea sistemului de credite transferabile pentru educaţie şi formare profesională.
1

Candidatul îşi autoevaluează performanţa profesională în raport cu conţinutul


Page

standardului ocupaţional/standardului de pregătire profesională, înainte de intrarea în


procesul de evaluare. Candidatul poate fi asistat în acest proces de către evaluatorul de
competenţe profesionale desemnat de centrul de evaluare şi certificare a competenţelor
profesionale.

Elaborat de c tre B LHUC Katalin Sara - 2017 -


Evaluator de Competenţe Profesionale: MODULE III-VI

Evaluatorul de competenţe profesionale explică şi detaliază, la solicitarea candidatului,


conţinutul şi prevederile standardului ocupaţional/standardului de pregătire profesională.

În funcţie de rezultatul autoevaluării, evaluatorul recomandă candidatului următoarele:


 să participe la procesul de evaluare pentru toate competenţele din standardul
ocupaţional/ standardul de pregătire profesională;
 să participe la procesul de evaluare pentru o parte din competenţele din standardul
ocupaţional/ standardul de pregătire profesională;
 să nu solicite evaluarea decât după dobândirea competenţelor profesionale.

Decizia de a participa la procesul de evaluare aparţine candidatului, care specifică unităţile de


competenţă pentru care doreşte să fie evaluat.

Evaluatorul de competenţe profesionale prezintă candidatului metodele de evaluare


care vor fi utilizate şi stabileşte programul de desfăşurare a procesului de evaluare de comun
acord cu candidatul.

Programul de desfăşurare a evaluării este aprobat de conducerea centrului de evaluare a


competenţelor profesionale autorizat pentru ocupaţia/calificarea respectivă.

Fiecare centru de evaluare a competenţelor profesionale autorizat stabileşte modalitatea


concretă de evaluare, astfel încât metodele aplicate să conducă la demonstrarea competenţei
în ansamblul ei.

Pentru asigurarea corectitudinii şi echidistanţei faţă de candidaţi fiecare centru de evaluare a


competenţelor profesionale va elabora şi utiliza seturi de instrumente de evaluare.

Testul scris este metodă de evaluare obligatorie.

În orice combinare a metodelor de evaluare trebuie să existe cel puţin o metodă


pentru evaluarea cunoştinţelor şi cel puţin o metodă pentru evaluarea abilităţilor practice.
2

Durata procesului de evaluare se stabileşte de fiecare centru de evaluare şi certificare


Page

a competenţelor profesionale, în funcţie de specificul şi complexitatea ocupaţiei/calificării, fără


a depăşi 30 de zile de la data completării fişei de autoevaluare.

Dovezile de competenţă demonstrate de candidat pe parcursul evaluării sunt analizate de


evaluatorul de competenţe profesionale în raport cu cerinţele standardului ocupaţional/
standardului de pregătire profesională.

Elaborat de c tre B LHUC Katalin Sara - 2017 -


Evaluator de Competenţe Profesionale: MODULE III-VI

Decizia privind competenţa candidatului se stabileşte pentru fiecare unitate de competenţă


pentru care a fost evaluat candidatul.

Decizia privind competenţa candidatului se exprimă în două moduri: “competent“ sau


“încă nu competent“.

Dacă în urma evaluării candidatul nu este mulţumit de decizia evaluatorului, acesta are
dreptul de a face contestaţie, pe care o depune la centrul de evaluare şi certificare a
competenţelor profesionale, în termen de 5 zile de la data comunicării deciziei.

Centrul de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale desemnează un alt evaluator


care organizează un nou proces de evaluare pentru unitatea/ unităţile de competenţe, care
fac obiectul contestaţiei.

Pentru noua evaluare nu se vor percepe taxe suplimentare.

Persoanele declarate competente în urma procesului de evaluare primesc un certificat


de calificare/certificat de competenţe profesionale pentru unităţile de competenţă pentru care
au fost declarate competente.

Aceste tipuri de certificate au recunoaştere naţională şi se eliberează însoţite de o


anexă denumită “Supliment descriptiv al certificatului”, în care se precizează competenţele/
unităţile de competenţe pentru care candidatul a fost declarat competent.

II. ORGANIZAREA PROCESULUI DE EVALUARE

Principala sarcinǎ a evaluatorilor este de a formula judecǎţi consecvente şi la obiect


referitoare la performanţele candidaţilor la evaluare utilizând acele metode de evaluare care
sunt adecvate scopurilor urmǎrite. Potrivite, sau pentru a folosi un termen mai precis,
adecvate scopurilor urmǎrite înseamnǎ cǎ instrumentele de evaluare care se bazeazǎ pe
aceste metode de evaluare sunt conforme cu toate cerinţele tehnice, iar evaluarea poate fi
realizatǎ într-o manierǎ obiectivǎ şi neutrǎ (fǎrǎ discriminǎri culturale sau legate de gen).
Acest aspect presupune şi ca evaluatorul sǎ funcţioneze într-un sistem de evaluare şi să-şi
îndeplineascǎ sarcinile în conformitate cu procedurile în vigoare.
Atunci când sunt realizate evaluǎri, calitatea evaluǎrii, din perspectiva credibilitǎţii, este în
mare mǎsurǎ determinatǎ de cǎtre evaluatorii înşişi. Nu are importanţǎ cât de bunǎ este
3

calitatea instrumentelor de evaluare, atât timp cât evaluatorul nu este suficient de bine
Page

pregǎtit sau calificat pentru a performa corespunzǎtor; eforturile depuse în proiectarea


instrumentelor de evaluare sunt irosite.

Evalu rile sunt credibile atunci când:


1. Condiţiile în care are loc evaluarea sunt stabilizate;
Elaborat de c tre B LHUC Katalin Sara - 2017 -
Evaluator de Competenţe Profesionale: MODULE III-VI
2. Procedurile în vigoare sunt respectate;
3. Deciziile referitoare la performanţele candidaţilor la evaluare sunt consecvente;
4. Deciziile referitoare la performanţe sunt consecvente la nivelul întregii game de
evaluatori care aplicǎ aceeaşi evaluare în contexte diferite, în situaţii şi cu candidaţi
diferiţi;
5. Deciziile sunt consecvente în timp;
6. Performanţa realǎ a candidatului la evaluare este cea evaluată (dovezile aduse sunt
autentice );
7. Deciziile se iau prin raportare la criterii.

Evaluǎrile se realizeazǎ într-o gamǎ mare de medii: clase, locuri de muncǎ propriu-zise şi
orice alt context posibil adecvat în cadrul acestei game. În fiecare dintre situaţii, evaluatorul
trebuie sǎ fie capabil sǎ creeze oportunitǎţi care sǎ le permitǎ candidaţilor la evaluare sǎ
furnizeze dovezile solicitate în cadrul evaluării. Crearea acestor oportunitǎţi în zone care nu
pot fi pe deplin controlate reprezintǎ o artǎ în sine. Ar trebui stabilite procedurile şi cerinţele
minimale pentru locaţiile de desfǎşurare a evaluǎrii de cǎtre furnizorul de servicii de evaluare
pentru a sprijin evaluatorul în realizarea acestei sarcini.

Mai important este ca evaluatorul sǎ fie capabil sǎ performeze în orice context care se
calificǎ drept adecvat pentru evaluare. Aceastǎ performanţǎ poate consta din:
 realizarea observǎrii directe;
 realizarea de interviuri;
 evaluarea tuturor tipurilor de dovezi;
 evaluarea şi punctarea performanţelor;
 oferirea de feedback;
 şi comunicarea în scris.

În multe cazuri, evaluatorii trebuie sǎ deţinǎ suficiente cunoştinţe şi experienţǎ în domeniul


de evaluare. Aceste performanţe profesionale ar putea fi considerate drept competenţe cheie
pentru evaluatori.
Obiectivul acestui capitol (mai specific, al paragrafului 8.1) este de a privi îndeaproape aceste
competenţe cheie care ar putea veni în sprijinul realizǎrii sarcinilor evaluatorilor. Orice alte
posibile roluri legate de cerinţele/competenţele evaluatorilor – precum proiectarea de
instrumente de evaluare sau analizarea rezultatelor evaluǎrii au fost abordate în alte secţiuni
ale acestui ghid.
O parte substanţialǎ a acestor cerinţe profesionale este legatǎ de conduita profesionalǎ.
Desemnarea evaluatorilor are loc pentru a crea oportunitǎţi credibile pentru candidaţii la
evaluare de a-şi demonstra competenţele. Evaluatorii sunt desemnaţi nu pentru a critica, ci
pentru a aprecia, pentru a oferi un sprijin credibil pe parcursul unui proces!
Într-o oarecare mǎsurǎ, conduita profesionalǎ poate fi perceputǎ ca reprezentând o încercare
4
Page

de menţinere a echilibrului pe o frânghie subţire: cum poate un evaluator sǎ spijine procesul


de evaluare fǎrǎ sǎ îl influenţeze în nicio manierǎ negativǎ? Rǎspunsul la aceastǎ întrebare se
poate regǎsi într-un cod de conduitǎ profesionalǎ care constǎ într-un numǎr de probleme
esenţiale.

Elaborat de c tre B LHUC Katalin Sara - 2017 -


Evaluator de Competenţe Profesionale: MODULE III-VI

III. EFECTUAREA EVALUĂRII

REALIZAREA OBSERV RII DIRECTE


Orice evaluator trebuie sǎ fie capabil sǎ realizeze evaluări credibile ale performanţelor
candidaţilor la evaluare. Aceste observaţii trebuie sǎ se raporteze la criterii. Din acest punct
de vedere, este esenţialǎ abilitatea evaluatorului de a face distincţia între observare şiN
interpretare. Observarea este obiectivǎ, iar interpretarea este subiectivă.

Preg tiri:
 Planificaţi observarea astfel încât sǎ existe suficient timp pentru realizarea pregǎtirilor
şi a evaluǎrii propriu-zise într-un mod corespunzǎtor, şi care sǎ vǎ permitǎ sǎ-l
pregătiţi pe candidat sǎ se simtǎ, de asemenea, în largul sǎu;
 Verificaţi personal ca locaţia de desfǎşurare a evaluǎrii să fie sigurǎ şi adecvatǎ;
 Citiţi instrucţiunile de utilizare a instrumentelor de evaluare cerute înainte de începerea
evaluǎrii;
 Familiarizaţi-vǎ voi înşivă cu instrumentele de evaluare înainte de începerea acesteia;
 Informaţi candidatul la evaluare într-o manierǎ corespunzǎtoare despre obiectivul
evaluǎrii şi punctele pe care le veţi avea în vedere pe parcursul evaluǎrii: ce ar trebui
sǎ demonstreze candidatul.
 Informaţi candidatul în legǎturǎ cu regulile de desfǎşurare a evaluǎrii.

Realizarea observ rii directe


 Dacǎ observarea pe parcursul evaluǎrii este realizatǎ de mai mult de un singur
evaluator, fiecare evaluator trebuie sǎ realizeze observaţii independente;
 Observaţiile trebuie notate pe listele de verificare a observǎrii corespunzǎtoare;
 Observaţiile nu trebuie sǎ influenţeze sub nicio formǎ sarcinile pe care le îndeplineşte
candidatul;
 Intervenţiile sunt permise numai dacǎ apar riscuri legate de sǎnǎtate sau siguranţǎ.

REALIZAREA INTERVIURILOR
Orice evaluator trebuie sǎ fie capabil sǎ realizeze interviuri prin raportare la criterii. Din acest
punct de vedere este esenţialǎ capacitatea unui evaluator de a adresa întrebǎrile astfel încât
candidatul la evaluare sǎ aibǎ suficiente oportunitǎţi de a-şi demonstra competenţa şi nu
situaţia în care evaluatorul “pune” cuvintele în gura candidatului.
5
Page

Preg tiri
 Planificaţi interviul astfel încât sǎ existe suficient timp pentru realizarea pregǎtirilor şi a
evaluǎrii propriu-zise într-un mod corespunzǎtor şi care sǎ vǎ permitǎ sǎ-l pregătiţi pe
candidat sǎ se simtǎ, de asemenea, în largul sǎu;
 Citiţi instrucţiunile de utilizare a instrumentelor de evaluare cerute înainte de începerea
evaluǎrii;
Elaborat de c tre B LHUC Katalin Sara - 2017 -
Evaluator de Competenţe Profesionale: MODULE III-VI
 Familiarizaţi-vǎ voi înşivă cu instrumentele de evaluare înainte de începerea acesteia;
 Informaţi corespunzǎtor candidatul la evaluare despre obiectivul evaluǎrii şi punctele
pe care le veţi avea în vedere pe parcursul evaluǎrii: ce ar trebui sǎ demonstreze
candidatul;
 Clarificaţi rolurile celor implicaţi pe parcursul evaluǎrii;
 Informaţi candidatul cu privire la regulile de desfǎşurare a evaluǎrii.

Realizarea de interviuri prin raportare la criterii


 Preluaţi iniţiativa;
 Menţineţi iniţiativa astfel încât candidatul sǎ fie capabil sǎ-şi demonstreze competenţa;
 Utilizaţi tehnici de intervievare adecvate;
 Manifestaţi o atitudine activǎ interesatǎ de a auzi/asculta;
 Pǎstraţi înscrisurile (dacǎ este posibil, înregistraţi) interviului pentru a preveni greşelile
de apreciere şi disputele referitoare la contribuţia adusǎ de cǎtre candidatul la
evaluare.

IV. LUAREA DECIZIEI PRIVIND COMPETEN ELE CANDIDATULUI

Evaluarea dovezilor
Evaluatorii trebuie sǎ fie capabili sǎ evalueze orice tip de dovezi într-o manierǎ obiectivǎ
utilizând instrumentele corespunzǎtoare de evaluare. Analiza joacǎ un rol substanţial. Cu
toate acestea, uneori, este necesarǎ interpretarea dovezilor, ceea ce ar putea pune în pericol
obiectivitatea necesarǎ procesului dacǎ nu sunt respectate cerinţele evaluǎrii.

Urm toarele aspecte trebuie re inute:


 Evitarea pǎrtinirii/subiectivismului. Fiţi conştienţi de pericolul ca deciziile dvs. De
evaluare sǎ fie contaminate de factori care nu ar trebui sǎ aibǎ nicio influenţǎ asupra
procesului de evaluare sau asupra judecăţilor dumneavoastrǎ. Modul în care arată şi
îmbrǎcǎmintea unei persoane nu ar trebui sǎ vǎ influenţeze deciziile, cu excepţia
cazului în care în standardele ocupaţionale sunt prevǎzute condiţii explicite.
 Evitaţi efectul”halo”. Pǎstraţi-vǎ obiectivitatea şi judecaţi performanţele prezentate, nu
permiteţi ca aprecierile anterioare la adresa candidaţilor sǎ interfereze cu evaluarea în
curs de desfǎşurare;
 Fiţi conştienţi de asocierile pe care le faceţi pe parcursul cǎrora, de exemplu, corelaţi
comportamentul observat cu competenţe şi criterii de evaluare;
 Utilizaţi instrumentele puse la dispoziţie în vederea evaluǎrii, întrebǎri, bareme, grile cu
rǎspunsuri şi instrucţiunile care v-au fost puse la dispoziţie.
6
Page

Oferirea de feedback
Evaluatorii trebuie sǎ fie capabili sǎ ofere un feedback constructiv care sǎ motiveze candidatul
în cazul în care performanţele nu au atins cerinţele stabilite.

Urm toarele aspecte trebuie avute în vedere:


Încercaţi sǎ evitaţi pe cât de mult posibil interferenţele factorilor personali.

Elaborat de c tre B LHUC Katalin Sara - 2017 -


Evaluator de Competenţe Profesionale: MODULE III-VI
Subliniaţi punctele în care şi de ce performanţele au atins cerinţele stabilite;
Subliniaţi punctele în care şi de ce performanţele nu au atins cerinţele stabilite;
Clarificaţi procedurile şi utilizaţi un limbaj accesibil candidatului;
Verificaţi dacǎ feedbackul dvs. a fost înţeles, invitând candidaţii sǎ reformuleze cu propriile
cuvinte ce trebuie sǎ facǎ pentru a avea succes la urmǎtoarea evaluare.

Conduit profesional
În termeni direcţi, un evaluator trebuie sǎ fie onest. Principala responsabilitate a unui
evaluator este de a lua decizii de evaluare care pot avea consecinţe deosebit de serioase
pentru candidaţii la evaluare. În luarea acestor decizii pot apǎrea conflicte de interese. Astfel
de conflicte intervin atunci când interesele evaluatorului ca persoanǎ (sau interesele instituţiei
pentru care lucreazǎ evaluatorul) intrǎ în conflict cu îndatoririle oficiale (ale
persoanei/instituţiei). Cel mai adesea, problema apare prin oferirea de cadouri şi a semnelor
de ospitalitate. Cu toate acestea, îndatorirea evaluatorului este de a fi şi de a pǎrea imparţial.
Câteodatǎ, acest lucru presupune o abordare de “pǎstrare a distanţei”.

Asigura i integritatea prin:


 Pǎstrarea înregistrǎrilor deciziilor de evaluare;
 Pǎstrarea distanţei;
 Stimularea dezbaterilor pe marginea integritǎţii;
 Stimularea conformǎrii la standarde, criterii şi mecanisme trasnparente de luare a
deciziilor ;
 Respectarea procedurilor;
 Întǎrirea capacitǎţii personalului însǎrcinat cu evaluarea;
 Respectarea confidenţialităţii datelor personale/relaţiilor;
 Remunerare decentǎ.

Empatie
Un evaluator este capabil de empatie, “sǎ se punǎ în locul celuilalt”, pregătindu-i astfel pe
candidaţi sǎ se simtǎ în largul lor. Evaluatorul trebuie sǎ respecte sentimentele/temerile
candidaţilor, inclusiv mediul cultural şi lingvistic al acestora. Evaluatorul este, de asemenea,
conştient de influenţa poziţiei sale şi de cadrul de referinţǎ personal asupra candidaţilor care
se supun evaluǎrii şi se abţine de la acţiuni care pot avea un efect negativ asupra
performanţei candidatului

Flexibilitate
Capacitate de adaptare la o situaţie datǎ, dacǎ situaţia necesitǎ acest lucru pentru atingerea
obiectivului evaluǎrii: evaluarea unui candidat prin raportare la cerinţele unui standard dat.

Independen a evalu rii


7
Page

Capacitatea de a formula judecǎţi independente şi dorinţa de a ajunge la un acord cu ceilalţi


evaluatori pe baza unui raţionament solid şi a respectului faţǎ de ceilalţi. Poate identifica
presiunile care ameninţǎ obiectivitatea judecǎţilor formulate.

Cooperare
Arată disponibilitate de a coopera cu ceilalţi pentru luarea deciziei finale.

Elaborat de c tre B LHUC Katalin Sara - 2017 -


Evaluator de Competenţe Profesionale: MODULE III-VI

VĂ MULȚUMESC PENTRU ATENȚIA ACORDATĂ!

BĂLHUC Katalin Sara


8
Page

Elaborat de c tre B LHUC Katalin Sara - 2017 -