Sunteți pe pagina 1din 10

Fisa de date

UTILITATI
Tip anunt: Anunt de participare
Tip legislatie: OUG nr.34/2006

SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA


I.1) DENUMIRE ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT
OMV PETROM S.A

Adresa postala: STR CORALILOR, NR 22, SECTOR 1("PETROM CITY"), Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 013329, Romania, Punct(e) de contact: :
Aura Mihaela Marinescu, Tel. +40 372849586, Email: aura_mihaela.marinescu@petrom.com, Fax: +40 212647040, Adresa internet (URL):
www.petrom.com, Adresa profilului cumparatorului (URL): www.e-licitatie.ro

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 9
I.2) TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA (ACTIVITATILE PRINCIPALE)
Societate Comerciala pe Actiuni

Activitate (Activitati)
3URVSHFWDUHúLH[WUDJHUHDJD]XOXLúLSHWUROXOXL

AUTORITATEA CONTRACTANTA ACTIONEAZA IN NUMELE ALTOR AUTORITATI CONTRACTANTE


NU

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI


II.1) DESCRIERE
II.1.1) Denumirea data contractului/concursului/proiectului de autoritatea contractanta/entitatea contractanta
Acord Cadru pentru lucrari de constructie rezervoare atmosferice cilindrice verticale din otel sudate

II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari

Proiectare si executare

Locul principal de prestare: Locatiile OMV Petrom situate pe intreg teritoriul Romaniei

Codul NUTS: RO - ROMANIA

II.1.3) Anuntul implica


Incheierea unui acord-cadru

II.1.4) Informatii privind acordul-cadru


Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: DA
Cu reluarea competitiei in SEAP: Nu
Acord cadru cu maximum 3 operatori economici
Durata acordului cadru: 48 luni
Valoarea estimata fara TVA: intre 7,780,740.00 si 66,916,080.00 RON
Frecventa si valoarea contractelor ce urmeaza sa fie atribuite: Primul Contract Subsecvent se estimeaza a fi atribuit la
aprox. 3 luni de la data atribuirii Acordului cadru si ulterior la un interval de aproximativ 3 luni pe parcursul duratei de
derulare a Acordului-Cadru.
Valoarea estimata a celui mai mic, respectiv a celui mai mare Contract Subsecvent (lei, fara TVA) fara valoarea
cheltuielilor diverse si neprevazute este de 310200 Lei si respectiv de 2601000 Lei.
Elementele care vor face obiectul reluarii competitiei pentru atribuirea Contractelor Subsecvente sunt:
- Termenul de executie;
- Preturile unitare inscrise in Acordul Cadru ce corespund limitei maxime de la care Ofertantii deveniti semnatari ai
Acordului Cadru vor începe imbunatatirea ofertei transmise in cadrul invitatiei pentru reluarea competitiei in scopul
atribuirii unui Contract Subsecvent.
Toate celelalte elemente/conditii inscrise in Acordul Cadru ramân neschimbabile pe întreaga durata a acordului.
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Acord Cadru pentru lucrari de constructie rezervoare atmosferice cilindrice verticale din otel sudate si servicii accesorii.
Valoarea estimata maxima a celui mai mare contract subsecvent este 2861100 lei fara TVA, din care val. chelt. div si neprev 260100 lei fara
TVA (procent: 10%) si val fara div si neprev este de 2601000 lei fara TVA.
Valoarea estimata a lucrarilor de executie pentru cel mai mare Contract Subsecvent (fara procentul de 10% aferent lucrarilor diverse si
neprevazute) este de 2477143 lei fara TVA si valoarea estimata a serviciilor de proiectare pentru cel mai mare Contract Subsecvent (fara
procentul de 10% aferent lucrarilor diverse si neprevazute) este de 123857 lei fara TVA.
Valoarea estimata maxima a Acordului-Cadru este 66916080 lei fara TVA, din care val. chelt. div si neprev 6083280 lei fara TVA (procent:
10%) si val fara div si neprev este de 60832800 lei fara TVA.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45247270-3 Lucrari de constructii de rezervoare (Rev.2)

45223800-4 Asamblare si instalare de structuri prefabricate (Rev.2)

71323000-8 Servicii de proiectare tehnica pentru procese si productie industriale (Rev.2)

II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 17-07-2015 11:53 Pagina 1/10


Fisa de date
II.1.8) Impartire in loturi
Nu

II.1.9) Vor fi acceptate variante


Nu

II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI


II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Cantitatea totala estimata de lucrari pe durata intregului Acord cadru este constructia de rezervoare cu capacitate maxima de 55900 metri
cubi stocare fluid in rezervoare si minimum 6800 metri cubi stocare fluid in rezervoare.
Cantitatea estimata de lucrari a putea face obiectul unui singur Contract Subs. este de minimum 100 metri cubi si maximum 3000 metri cubi
pt stocare fluid in rezervoare.
Valoarea estimata fara TVA: intre 7,780,740.00 si 66,916,080.00 RON

II.2.2) Optiuni
Nu

II.3) DURATA CONTRACTULUI/ACORDULUI CADRU/SAD SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE


48 luni incepand de la data atribuirii contractului / emiterii ordinelor de incepere a serviciilor sau lucrarilor

II.4) AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI


II.4.1) Ajustarea pretului contractului
Nu

SECTIUNEA III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE


III.1) CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT
III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate (dupa caz)
III.1.1.a) Garantie de participare
Da

Ofertantul va prezenta o garantie de participare la licitatie („GdP”) in RON in cuantum de 52000.GdP se constituie prin virament bancar
(contul IBAN RO16RNCB0082000494180001 pt RON sau IBAN RO86RNCB0082000494180002 pentru EUR deschise la Banca
Comerciala Romana "BCR"), sau sub forma unui instrument de garantare emis in favoarea Aut.contr.in conditiile legii de o soc. bancara/de
asigurari in conf.cu prev.art. 86 alin.1,2,3,4si6 din H.G. nr.925/2006 si va fi valabila 134 zile de la data limita de primire a Ofertelor, luandu-
se in calcul inclusiv data limita de primire a Ofertelor.In cazul in care GdP este constituita in alta moneda decat RON, ptr.conversie se va
utiliza cursul de schimb al BNR (www.bnr.ro) valabil in a 5-a zi inainte de termenul limita de depunere a Ofertelor, inclusiv data de depunere
a Ofertelor.GdP trebuie prezentata in original, in cuantumul si ptr. perioada indicata si sa fie irevocabila.Orice Oferta neinsotita de GdP în
cuantumul, forma si avand perioada de valabilitate solicitate, va fi respinsa in conf. cu preved.art 33(3)lit b)din HG925/2006.Nota:Ofertantul
care in conf. cu prev. Legii 346/2004 se incadreaza in cat.IMM benef de o reducere cu 50% a cuantumului GdP, cu conditia de a depune
odata cu Oferta o decl.pe proprie raspundere semnata si stampilata de catre reprez.legal al Ofertantului (cnf prev. Anexei 1 la
Leg.346/2004) din care rez.ca Ofertantul se incadreaza in cat.IMM.In cz unei asoc.de IMM, toti membrii asoc.trebuie sa faca parte din
cat.IMM ptr a beneficia de prev. Leg.346/2004.Aut.contr.are dreptul de a retine GdP in oricare dintre sit.prev.la art.87,alin.1,lit.a)sic)
dinHG925/2006.Aut.contr. va restitui GdP in conditiile prevaz.la art. 88 din HG925/2006.Dovada constituirii GdP se va atasa in exteriorul
plicului care contine Oferta(dupa caz, si docum. care dovedesc incadrarea in cat IMM).O solicitare de prelungire a valab. Ofertei va
necesita si prelungirea corespunzatoare a valab. GdP.
III.1.1.b) Garantie de buna executie
Da

Cuantumul garantiei de buna executie pentru fiecare Contract Subsecvent in parte va reprezenta 10% din valoarea Contractului
Subsecvent, exclusiv TVA.
Garantia de buna executie va fi constituita conform optiunii Ofertantului castigator, printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii
de o societate bancara sau de o societate de asigurari, sau, prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale, in
conformitate cu prevederile art. 90 alin. (1) si (3) din HG nr. 925/2006.
Nota: Ofertantul (operator economic sau asociere de operatori economici) care in conf cu prevederile Legii 346/2004 se incadreaza in
categoria IMM-urilor benficiaza de reducerea cu 50% a cuantumului garantiei de buna executie in conformitate cu prevederile art. 16 alin. (2)
din Legea nr. 346/2004 . In cazul unei asocieri toti membrii asocierii trebuie sa faca parte din categoria IMM-urilor pentru a beneficia de
prevederile Legii 346/2004
Garantia de buna executie va fi valabila si se va restitui/elibera de cate Autoritatea contractanta in conformitate cu prevederile art. 92 (1) din
H.G. 925/2006.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante

Surse proprii ale OMV Petrom

III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare

III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale


Nu

III.1.5) Legislatia aplicabila

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 17-07-2015 11:53 Pagina 2/10


Fisa de date
a) Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari
publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si
completarile ulterioare;
b) Hotararea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie
publica din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune
de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii;
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/2006;
Ordinul presedintelui ANRMAP nr. 314/2010;
Ordinul Presedintelui ANRMAP nr. 313/2011;
Ordinul presedintelui ANRMAP nr. 509/2011;
Ordinul presedintelui ANRMAP nr. 302/2011;
Hotararea Guvernului nr. 921/2011;
Hotararea Guvernului nr. 1660/2006;
Ordinul presedintelui ANRMAP nr. 170/2012;
Legea nr. 319/2006;
Ordinul presedintelui ANRMAP nr. 136/2012;
Hotararea Guvernului nr. 1037/2011;
Hotararea Guvernului nr. 525/2007;
Legea 346/2004;
Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 13/2015;
Instructiunile presedintelui ANRMAP nr. 1/2013
Legislatia in domeniul achizitiilor publice poate fi consultanta pe Site-ul www.anrmap.ro

III.2) CONDITII DE PARTICIPARE


III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei

III.2.1.a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului


Ofertantii nerezidenti vor prezenta traduceri autorizate in limba romana ale documentelor solicitate mai jos.

CERINTA nr. 1: Ofertantul trebuie sa-si demonstreze situatia personala


=====================================================
Un operator economic este exclus din prezenta procedura daca se afla in situatiile prevazute la art. 180 si poate fi exclus din procedura de
atribuire daca se afla in situatiile prevazute la art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006.
Demonstrarea cerintei se face prin prezentarea in cadrul Ofertelor a documentelor mentionate mai jos:
1. Declaratiei privind neincadrarea in situatia prevazuta la art. 180 din O.U.G. nr. 34/2006;
2. Declaratiei privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006;
3. Cazierului judiciar al operatorului economic (unde este aplicabil), sau orice alt document echivalent, prezentat in original, in copie
legalizata, sau in copie lizibila cu mentiunea “conform cu orginalul”, documentul trebuie sa fie valabil la data limita de depunere a Ofertelor.
Documentele specificate la pct. 1-2 se vor prezenta conform formularelor din Sectiunea D „Formulare de transmitere a Ofertei”. Autoritatea
contractanta va accepta ca fiind suficient si relevant pentru demonstrarea faptului ca Ofertantul/Candidatul nu se încadreaza în una dintre
situatiile prevazute la art. 180 si 181 orice document considerat edificator din acest punct de vedere, în tara de origine sau în tara în care
Ofertantul/Candidatul este stabilit, documente cum ar fi: certificate, caziere judiciare sau alte asemenea documente echivalente emise de
autoritati competente din tara respectiva, iar in situatia în care în tara de origine sau în tara în care este stabilit Ofertantul/Candidatul nu se
emit documente de natura celor mentionate anterior sau daca respectivele documente nu vizeaza toate situatiile prevazute la art. 180 si
181, autoritatea contractanta va accepta si: o declaratie pe propria raspundere sau, daca în tara respectiva nu exista prevederi legale
referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica data în fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau
a unei asociatii profesionale care are competente în acest sens.
In cazul unei asocieri, fiecare membru al asocierii in parte este obligat sa prezinte aceste documente.
De asemenea, doar in cazul in care e aplicabil, declaratiile mai sus mentionate vor fi prezentate si de catre tertul sustinator. Persoana care
asigura sustinerea trebuie sa prezinte Declaratia privind neincadrarea in situatia prevazuta la art. 180 si Declaratia privind neincadrarea in
situatiile prevazute la art. 181 literele a), c^1 si d) din O.U.G. nr. 34/2006, conform formularelor din Sectiunea D „Formulare de transmitere a
Ofertei”.
Cerinta nr. 2: Certificarea participarii la procedura cu oferta independenta.
=====================================================
Demonstrarea cerintei se face prin prezentarea Certificatului de participare la licitatie cu Oferta independenta conform formularului din
Sectiunea D „Formulare de transmitere a Ofertei”. Declaratia privind certificarea participarii la procedura cu Oferta independenta trebuie
semnata de reprezentantul/reprezentantii legal(i) ai Operatorului economic, asa cum este acest reprezentant identificat in documentele
prezentate pentru a dovedi capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, in conformitate cu prevederile legale din tara in care
Ofertantul este stabilit.
In cazul unei asocieri, declaratia se va prezenta in numele Asocierii si se va semna de persoana autorizata/imputernicita de catre toti
membrii Asocierii sa semneze Oferta.

CERINTA nr. 3: Certificarea inexistentei unui conflict de interese, conform prevederilor art. 69^1 din O.U.G. nr. 34/2006
=====================================================
Demonstrarea cerintei se face prin prezentarea unei declaratii pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 (evitarea
conflictului de interese) din O.U.G nr. 34/2006, conform formularului care se regaseste in Sectiunea D „Formulare de transmitere a Ofertei”.
Declaratia mentionata se va prezenta si de catre subcontractant(ii) nominalizat(i) si/sau de catre tertul(ii) sustinator(i), doar daca este cazul.
Formularele care atesta inexistenta conflictului de interese vor fi utilizate de catre Autoritatea Contractanta, in conformitate cu prevederile
art. 69^2 alin. (2) din O.U.G nr. 34/2006.
In cazul unei asocieri, fiecare membru al asocierii este obligat sa prezinte aceasta declaratie.

Persoanele cu functie de decizie in cadrul Autoritatii Contractante in legatura cu prezenta procedura de atribuire sunt:
-Mariana GHEORGHE - Director General Executiv si Presedinte al Directoratului;
-Andreas Peter MATJE - Director Financiar si membru al Directoratului;
-Neil Anthony MORGAN - Membru al Directoratului responsabil cu activitatea de Downstream Oil;
-Gabriel SELISCHI - Membru al Directoratului responsabil pentru activitatea de Upstream;
-Lacramioara DIACONU – PINTEA - Membru al Directoratului responsabil cu activitatea de Downstream Gas;
-Andrei GAVRIL - Director Departament Control Financiar;
-Ion Anghel - Director Departament Demand Management in Upstream (departamentul beneficiar);
-Ingrid Georgeta VASILE - Director Achizitii Operationale (Unitatea de Achizitii responsabila cu derularea procedurii de achizitie).

III.2.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 17-07-2015 11:53 Pagina 3/10


Fisa de date
CERINTA nr. 1: Demonstrarea capacitatii de exercitare a activitatii profesionale prin forma de inregistrare, precum si prin obiectul de
activitate

Pentru demonstrarea acestei cerinte, Ofertantii – operatori economici persoane fizice sau juridice, romane sau straine - vor prezenta:
1.Certificat constatator (in original, sau in copie legalizata sau in copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul” sau emis in forma
electronica cu semnatura electronica extinsa) emis de Oficiul National al Registrului Comertului (sau o alta asemenea institutie echivalenta
din tara de origine a operatorului economic) sau, prin orice alt document echivalent care sa dovedeasca forma de inregistrare ca persoana
fizica sau juridica. Din certificatul constatator sau documentul echivalent trebuie sa rezulte obiectul de activitate al respectivului Operator
economic. Lucrarile si serviciile ce fac obiectul Acordului Cadru/Contractelor subsecvente trebuie sa aiba corespondent in codurile CAEN
din certificatul constatator sau documentul echivalent. Informatiile cuprinse in Certificatul constatator, sau in documentul echivalent, trebuie
sa fie valabile / reale la data limita de depunere a Ofertelor. Pentru Ofertantul castigator clasat pe primul loc se va solicita (daca nu a fost
deja depus astfel) Certificatul constatator si in original, sau in copie legalizata. In cazul in care exista incertitudini sau neclaritati in ceea ce
priveste orice document prezentat in cadrul Ofertei, Autoritatea contractanta are dreptul de a se prevala de dispozitiile art. 11 alin. (3) din
H.G. nr. 925/2006. Ofertantii nerezidenti vor prezenta traduceri legalizate in limba romana ale documentelor solicitate mai sus.
In cazul unei asocieri, fiecare membru al asocierii va trebui sa prezinte aceste documente individual pentru partea din acordul
cadru/contractul subsecvent pe care o realizeaza.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea Modalitatea de indeplinire
respectarii cerintelor mentionate
CERINTA nr. 1: Media cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani financiari Demonstrarea acestei cerinte se face prin completarea si
(2012, 2013 si 2014) sa fie de: minimum 5.200.000 lei. prezentarea Declaratiei privind media cifrei de afaceri globala in
ultimii 3 ani financiari (2012, 2013, 2014);
Daca, din motive obiective, justificate corespunzator, operatorul
economic nu are posibilitatea de a prezenta documentele
solicitate, acesta are dreptul de a-si demonstra situatia
economica si financiara si prin prezentarea oricaror altor
documente justificative din care sa reiasa indeplinirea acestei
cerinte.
Pentru situatiile financiare exprimate in alte monede decat lei se
va folosi pentru conversie cursul de schimb mediu anual
lei/valuta comunicat de de catre Banca Centrala Europeana
pentru fiecare an in parte http://www.ecb.europa.eu.
Ofertantii nerezidenti vor prezenta traduceri autorizate in limba
romana a tuturor documentelor prezentate.
Daca o asociere de operatori economici depune o oferta
comuna, atunci situatia economica si financiara se
demonstreaza prin luarea in considerare (cumularea) a
resurselor tuturor membrilor asocierii. In acest caz, fiecare
membru al asocierii va trebui sa prezinte aceste documente
individual, pentru partea de contract pe care o realizeaza, iar
cerinta minima se va considera indeplinita in mod cumulativ.
In cazul in care Ofertantul este o asociere, pentru a beneficia de
prevederile aplicabile IMM-urilor, respectiva asociere trebuie sa
fie compusa exclusiv din IMM-uri. Ofertantul care solicita
reducerea cuantumului garantiei de participare la 50% va
prezenta o declaratie pe proprie raspundere semnata si
stampilata de catre reprezentantul legal al asocierii, conform
prevederilor Anexei 1 din Legea 346/2004 privind stimularea
infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii din care sa
rezulte ca se incadreaza in categoria I.M.M.-urilor (intreprinderi
mici si mijlocii).
In cazul in care Ofertantul isi demonstreaza situatia economica
si financiara (cifra de afaceri) invocand si sustinerea acordata de
catre o alta persoana, (terta parte) atunci acesta are obligatia de
a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui
angajament ferm al persoanei respective, in original, prin care
aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie Ofertantului
resursele economice si financiare invocate.
Angajamentul ferm prezentat de Ofertant trebuie:
- sa prevada mecanismul de sustinere, prin descrierea explicita
a felului in care se materializeaza sustinerea;
- sa precizeze care sunt resursele respective, evidentiind faptul
ca disponibilizarea acestora se va realiza neconditionat, in
functie de necesitatile care apar pe parcursul derularii Acordului
Cadru si Contractelor subsecvente;
- sa fie sustinut de documente relevante care sa confirme
mentiunile din angajament.
In cazul in care sustinerea tertului vizeaza resurse
netransferabile, angajamentul ferm prezentat de Ofertant trebuie
sa garanteze Autoritatii contractante indeplinirea obligatiilor
asumate prin acesta, in situatia in care Contractantul intampina
dificultati pe parcursul derularii Acordului Cadru si Contractelor
subsecvente, scop in care tertul sustinator va depune
documente din care sa rezulte propria cifra de afaceri.
Persoana care asigura sustinerea economica si financiara nu
trebuie sa se afle in situatiile care determina excluderea din
procedura, asa cum sunt acestea descrise in cadrul cerintelor
minime referitoare la „Situatia personala a Ofertantului“ din fisa
de date a achizitiei. Pentru a-si demonstra situatia personala,
persoana care asigura sustinerea trebuie sa prezinte Declaratia
privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 180 si
Declaratia privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181
literele a), c^1) si d) si la art. 69^1 din Ordonanta de urgenta a
Guvernului nr. 34/2006 conform formularelor care se regasesc in
Sectiunea D „Formulare de transmitere a Ofertei”.
III.2.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 17-07-2015 11:53 Pagina 4/10


Fisa de date
Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea Modalitatea de indeplinire
respectarii cerintelor mentionate
CERINTA nr. 1: Demonstrarea experientei similare se va realiza prin prezentarea
Demonstrarea experientei similare prin prezentarea oricaror documente si depunerea Listei principalelor lucrari de executie similare si
care sa ateste, la nivelul a maximum 3 contracte inclusiv distincte: servicii de proiectare similare, efectuate ultimii 5 ani pentru
- efectuarea de lucrari de executie similare celor ce reprezinta obiectul lucrarile de executie, respectiv 3 ani pentru serviciile de
Acordului Cadru ce urmeaza a fi atribuit respectiv: proiectare; pana la data limita de depunere a Ofertelor, Lista
-prefabricarea constructiilor metalice destinate productiei industriale si, insotita de certificate si / sau documente emise sau
-montajul/intretinerea/repararea constructiilor metalice destinate productiei contrasemnate de clienti beneficiari ai lucrarilor de executie
industriale, similare si serviciilor de proiectare, din care sa rezulte tipul
in ultimii 5 ani, pana la data limita de depunere a Ofertelor in cadrul lucrarilor de executie si serviciilor de proiectare, perioada in care
prezentei proceduri, in valoare cumulata (fara TVA) de cel putin 2.477.000 s-au realizat, locul de executie al lucrarilor de executie sau al
lei; serviciilor de proiectare si valoarea acestora. Informatiile
- efectuarea de servicii de proiectare similare celor ce reprezinta obiectul furnizate in documente trebuie sa demonstreze ca lucrarile de
Acordului Cadru ce urmeaza a fi atribuit (inclusiv obtinere permise, acorduri, executie si serviciile de proiectare au fost ”duse la bun sfarsit”
avize, certificat de urbanism si autorizatie de construire), in ultimii 3 ani, sau sunt in curs de realizare la data limita de depunere a
pana la data limita de depunere a Ofertelor in cadrul prezentei proceduri, in Ofertelor. In cazul in care documentele suport furnizate se refera
valoare cumulata (fara TVA) de cel putin 123.000 lei. la servicii/lucrari care sunt in curs de realizare, Ofertantul trebuie
sa faca dovada cel putin a realizarii partiale a serviciilor/lucarilor
si sa precizeze in document faza exacta de realizare a
serviciilor/lucrarilor.
Pentru documentele exprimate in alte monede decat lei se va
folosi pentru conversia din alta valuta in lei, cursul mediu anual
de schimb comunicat de catre Banca Centrala Europeana pentru
fiecare an in parte (http://www.ecb.int).
Ofertantii nerezidenti vor prezenta traduceri autorizate in limba
romana a tuturor documentelor prezentate.
In cazul, daca e aplicabil, in care sustinerea tertului vizeaza
resurse netransferabile, angajamentul ferm prezentat de
Ofertant trebuie sa garanteze Autoritatii Contractante
indeplinirea obligatiilor asumate prin acesta, in cazul in care
contractantul intampina dificultati pe parcursul derularii
contractului, scop in care tertul sustinator va depune documente
din care sa rezulte propria experienta similara.

Daca exista vreo indoiala cu privire la informatiile din


documentele prezentate, Autoritatea Contractanta isi rezerva
dreptul de a solicita detalii, explicatii, informatii suplimentare sau
confirmari, atat de la Ofertanti cat si de la autoritatile competente
care pot furniza informatii in acest sens.
CERINTA nr. 2: Demonstrarea acestei cerinte minime se realizeaza prin
Demonstrarea accesului la utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice completarea si depunerea unei declaratii privind accesul la
necesare pentru indeplinirea corespunzatoare a Acordului Cadru si utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care dispune
aContractelor subsecvente. operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a
Acordului Cadru si a Contractelor subsecvente, conform
formularului din Sectiunea D „Formulare de transmitere a
Ofertei”.

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 17-07-2015 11:53 Pagina 5/10


Fisa de date
CERINTA nr. 3: Demonstrarea cerintei se face prin:
Demonstrarea accesului la personalul cheie de care dispune Ofertantul sau
al carui angajament a fost obtinut de catre Ofertant pentru indeplinirea 1. Declaratie privind accesul la personalul cheie de care dispune
corespunzatoare a Acordului Cadru si a Contractelor subsecvente. Ofertantul sau al carui angajament a fost obtinut de catre
Ofertantul trebuie sa faca dovada ca dispune de cel putin urmatorul Ofertant pentru indeplinirea corespunzatoare a Acordului Cadru
personal cheie necesar indeplinirea Acordului Cadru si a Contractelor si a Contractelor subsecvente, conform formularului din
subsecvente: Sectiunea D „Formulare de transmitere a Ofertei ”
____________________________________
- 1 Manager de proiect, cu studii superioare, absolvite cu diploma de licenta 2. Documente care confirma indeplinirea cerintelor, dupa cum
sau examen de diploma in conformitate cu legislatia in vigoare, experienta urmeaza:
profesionala generala de cel putin 3 ani de activitate profesionala, Pentru Managerul de proiect:
experienta profesionala specifica constand in implicarea in cel putin un - CV-ul semnat in original de catre persoana in cauza, conform
contract/proiect in care a indeplinit rolul de formularului din Sectiunea D ”Formulare de transmitere a
manager/coordonator/director de proiect; Ofertei”;
____________________________________ - diploma de studii in copie lizibila cu mentiunea “conform cu
- 1 Sef de santier, cu studii superioare, absovite cu diploma de licenta, originalul”;
examen de diploma in conformitate cu legislatia in vigoare in unul din - documente relevante care sa faca dovada indeplinirii
domeniile: inginerie civila / ingineria materialelor / inginerie mecanica / mine, experientei solicitate, in copie lizibila cu mentiunea “conform cu
petrol si gaze, cu experienta generala de cel putin 3 ani de activitate originalul”;
profesionala, experienta profesionala specifica cel putin un contract/proiect - pentru situatia in care personalul al carui angajament de
in care a indeplinit rolul sef de santier/site manager; participare a fost obtinut de catre Ofertant nu este angajat al
____________________________________ acestuia, se va prezenta Declaratie de disponibilitate, semnata
1 Responsabil Tehnic cu Executia, atestat tehnico-profesional pentru in original de catre Managerul de proiect desemnat (a se vedea
domeniul “I - Constructii civile, industriale, agrozootehnice; energetice; Sectiunea D „Formulare de transmitere a Ofertei”).
telecomunicatii; miniere”, conform prevederilor din Ordinul ministrului Pentru Seful de santier:
lucrarilor publice, transporturilor si locuintei nr. 777/2003; - CV-ul semnat in original de catre persoana in cauza, conform
formularului din Sectiunea D ”Formulare de transmitere a
Ofertei”;
- diploma de studii in copie lizibila cu mentiunea “conform
cuoriginalul”;
- documente relevante care sa faca dovada indeplinirii
experientiei solicitate, in copie lizibila cu mentiunea “conform cu
originalul”
- pentru situatia in care personalul al carui angajament de
participare a fost obtinut de catre Ofertant nu este angajat al
acestuia, se va prezenta Declaratie de disponibilitate, semnata
in original de catre Seful de santier desemnat (a se vedea
Sectiunea D „Formulare de transmitere a Ofertei”).
Pentru Responsabil Tehnic cu Executia:
- atestatul tehnico-profesional in copie lizibila cu mentiunea
„conform cu originalul” valabil la data limita de depunere a
Ofertei. Pentru operatorii economici care prezinta experti straini
se vor prezenta documente echivalente emise in statul de
resedinta, la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor,
urmand ca, inainte de data intrarii in vigoare a Acordului cadru
(in cazul in care vor fi declarati castigatori) sa prezinte
documentele recunoscute de autoritatile romane.
- pentru situatia in care personalul al carui angajament de
participare a fost obtinut de catre Ofertant nu este angajat al
acestuia, se va prezenta Declaratie de disponibilitate, semnata
in original de catre Responsabil Tehnic cu Executia desemnat (a
se vedea Sectiunea D „Formulare de transmitere a Ofertei”).
__________________________________________

Ofertantii nerezidenti vor prezenta traduceri autorizate in limba


romana ale documentelor solicitate mai sus.

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 17-07-2015 11:53 Pagina 6/10


Fisa de date
CERINTA nr. 4: - cerinta aplicabila daca este cazul. Ofertantul va depune o declaratie cu privire la partea/partile din
Acordul Cadru si din Contractele subsecvente pe care Ofertantul
In cazul in care Ofertantul intentioneaza sa utilizeze subcontractanti, atunci intentioneaza sa o/le subcontracteze inclusiv nominalizarea
Ofertantul va prezenta Declaratia privind partea/partile din Acordul Cadru si subcontractantilor, daca este cazul, conform formularului din
din Contractele subsecvente pe care respectivul Ofertant are eventual Sectiunea D „Formulare de transmitere a Ofertei”. Ofertantul va
intentia sa o/le subcontracteze (inclusiv nominalizarea subcontractantilor). avea in vedere faptul ca orice entitate (alta decat tertul sustinator
declarat, daca este aplicabil, pentru care exista reglementari
specifice in prezenta fisa de date a achizitiei) pe care
intentioneaza sa o utilizeze in realizarea unei/unor parti
(activitati) din cadrul Acordului Cadru trebuie sa aiba calitatea de
subcontractant. Astfel, informatiile prezentate in acest sens in
Propunerea tehnica si informatiile prezentate in formularul
intitulat „Declaratie privind partea/partile din Contract care
urmeaza a fi indeplinite de subcontractanti si specializarea
acestora” din cadrul Sectiunii D „Formulare de transmitere a
Ofertei”, trebuie sa fie identice din punct de vedere al denumirii
subcontractantilor si al activitatilor care vor fi subcontractate.
Daca o asociere de operatori economici depune o Oferta
comuna, atunci capacitatea tehnica si profesionala se
demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor
membrilor asocierii. In acest caz, fiecare membru al asocierii
este obligat sa prezinte aceste documente, iar cerinta minima se
va considera indeplinita in mod cumulativ.
Capacitatea tehnica si profesionala a Ofertantului poate fi
sustinuta, pentru indeplinirea Acordului Cadru si a Contractelor
subsecvente, si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor
juridice existente intre Ofertant si persoana respectiva.
In cazul in care Ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica
si profesionala invocand si sustinerea acordata de catre o alta
persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de
care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al
persoanei respective, in original, conform formularului din
Sectiunea D „Formulare de transmitere a Ofertei”, prin care
aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie Ofertantului
resursele tehnice si profesionale invocate si ca, in cazul in care
Ofertantul este desemnat castigator si va intampina dificultati pe
parcursul derularii Acordului cadru si Contractelor subsecvente,
persoana sustinatoare se obliga sa asigure îndeplinirea
completa si reglementara a obligatiilor Contractuale asumate
prin angajamentul de sustinere tehnica si profesionala.
Prin semnarea angajamentului ferm sustinatorul raspunde
pentru prejudiciile cauzate OMV Petrom ca urmare a
nerespectarii obligatiilor prevazute in angajament, OMV Petrom
avand posibilitatea de actiune directa impotriva sustinatorului.
In cazul in care sustinerea tertului vizeaza resurse
netransferabile, angajamentul ferm prezentat de Ofertant trebuie
sa garanteze Autoritatii Contractante indeplinirea obligatiilor
asumate prin acesta, in cazul in care contractantul intampina
dificultati pe parcursul derularii contractului, scop in care tertul
sustinator va depune documente din care sa rezulte propria
experienta similara.
Angajamentul ferm prezentat de Ofertant trebuie sa fie sustinut
de documente relevante (referitoare la experienta similara,
echipamente tehnice, utilaje si instalatii, personal) care sa
confirme mentiunile din angajament.
Persoana care asigura sustinerea tehnica si profesionala nu
trebuie sa se afle in situatiile care determina excluderea din
procedura, conform prevederilor art. 180 si ale art. 181 lit. a),
c^1) si d) din O.U.G. nr. 34/2006. Pentru a-si demonstra situatia
personala, persoana care asigura sustinerea trebuie sa prezinte
Declaratia privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 180
si Declaratia privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.
181 lit. a), c^1) si d) din O.U.G. nr. 34/2006, conform
formularelor care se regasesc in Sectiunea D „Formulare de
transmitere a Ofertei”.
III.2.3.b) Standarde de asigurare a calitatii si de protectie a mediului
Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea Modalitatea de indeplinire
respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1 Demonstrarea acestei cerinte minime se realizeaza prin
depunerea Certificatului SR EN ISO 9001:2008, sau a oricarui
Demonstrarea asigurarii unui nivel corespunzator al calitatii, in conformitate asemenea document echivalent, valabil la data limita stabilita
cu standardul ISO 9001:2008, sau a oricarui asemenea document pentru depunerea Ofertelor.
echivalent. Documentul va fi prezentat in copie lizibila cu mentiunea
„conform cu originalul”.
In cazul unei asocieri, aceasta cerinta trebuie indeplinita
individual de fiecare membru al asocierii pentru partea din
Acordul Cadru pe care o realizeaza.
Cerinta nr.2 Demonstrarea acestei cerinte minime se realizeaza prin
depunerea Certificatului SR EN ISO 14001:2005, sau a oricarui
Demonstrarea asigurarii unui nivel corespunzator al protectiei mediului, in asemenea document echivalent, valabil la data limita stabilita
conformitate cu standardul ISO 14001:2005, sau a oricarui asemenea pentru depunerea Ofertelor.
document echivalent. Documentul va fi prezentat in copie lizibila cu mentiunea
„conform cu originalul”.
In cazul unei asocieri, aceasta cerinta trebuie indeplinita
individual de fiecare membru al asocierii pentru partea din
Acordul Cadru pe care o realizeaza

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 17-07-2015 11:53 Pagina 7/10


Fisa de date
III.2.4) Contracte rezervate
Nu

III.3) CONDITII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII


III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu

III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru
prestarea serviciilor respective

Nu

SECTIUNEA IV: PROCEDURA


IV.1) PROCEDURA
IV.1.1) Tipul procedurii si modalitatea de desfasurare
IV.1.1.a) Modalitatea de desfasurare a procedurii de atribuire
Offline

IV.1.1.b) Tipul procedurii


Licitatie deschisa

IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE


IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica


Nu

IV.3) INFORMATII ADMINISTRATIVE

IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta


STREZ2015

IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract


Nu

IV.3.6) Limba sau limbile in care pot fi redactata oferta/candidatura/proiectul sau cererea de participare
Romana

IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta (de la termenul limita de
primire a ofertelor)
120 zile

IV.4) PREZENTAREA OFERTEI


IV.4.1) Modul de prezentare a propunerii tehnice
Propunerea Tehnica va fi completata in conformitate cu formularele prezentate in Sectiunea D „Formulare de
transmitere a Ofertei”, dupa cum urmeaza:
-Formularul de PropunereTehnica;
-Formularul Declaratie privind respectarea obligatiilor referitoare la conditiile de munca si protectia muncii.
Propunerea Tehnica prezentata de un Ofertant trebuie sa se refere la intreg obiectul Acordului-Cadru, adica la executia
tuturor Lucrarilor si Serviciilor accesorii Lucrarilor, cu luarea in considerare a cantitatilor minime si maxime estimate. Nu se accepta
Propuneri Tehnice numai pentru o parte din obiectul Acordului-Cadru.
Institutiile competente de la care operatorii economici pot obtine informatii detaliate privind reglementarile referitoare la impozitare, protectia
mediului, protectia muncii, securitatii si sanatatii in munca includ:
1. Ministerul Finantelor Publice, Str. Apolodor nr. 17, sector 5, Bucuresti, Romania, e-mail: publicinfo@mfinante.gov.ro, Tel/Fax: +40
214103400/ 4103550/ 4105024/ 3122509;
2. Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice Bd. Libertatii nr. 12, sector 5, Bucuresti, Romania, e-mail: srp@mmediu.ro, Tel:
+40213160215;
3. Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice, str. Dem. I. Dobrescu 2-4, sector 1, Bucuresti, Romania, e-mail:
relatiicupublicul@mmssf.ro, Tel: +40 213136267;
4. Inspectia Muncii sau site-ul: http://www.inspectmun.ro/Legislatie/legislatie.html.
IV.4.2) Modul de prezentare a propunerii financiare

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 17-07-2015 11:53 Pagina 8/10


Fisa de date
Propunerea Financiara va cuprinde urmatoarele formulare din Sectiunea D „Formulare de transmitere a Ofertei”, astfel:
-Formularul de Oferta;
-Lista cu cantitatile de Lucrari si Servicii accesorii Lucrarilor– FIN 1
Propunerea Financiara va include si exemplarul de Acord-Cadru si de Contract Subsecvent, semnate si stampilate, prin care Ofertantul va
demonstra adeziunea la conditiile contractuale fara niciun fel de obiectiuni.
Preturile unitare si pretul total al Ofertei depuse trebuie sa fie exprimate in Lei, fara TVA.
Toate activitatile descrise in Propunerea Tehnica trebuie acoperite prin preturile unitare exprimate in Propunerea Financiara – Lista cu
cantitatile de lucrari si servicii – FIN 1. Propunerea Financiara va include toate cheltuielile necesare pentru executia Lucrarilor si Serviciilor
accesorii Lucrarilor (materiale, manopera, utilaj, transport), impozitele pe manopera datorate conform legii, cheltuieli indirecte si cota de
profit, precum si orice alte cheltuieli.
Pentru determinarea pretului total al Ofertei, la pretul Lucrarilor si Serviciilor se va adauga cuantumul aferent procentului de
diverse si neprevazute.Astfel, fiecare Ofertant trebuie sa aiba in vedere faptul ca pretul total al Ofertei trebuie sa contina, ca element
constitutiv distinct, valoarea rezultata in urma aplicarii procentului de 10%, aferent lucrarilor diverse si neprevazute.
Pretul care va face obiectul evaluarii financiare de catre comisia de evaluare este pretul total al Ofertei exprimat in lei fara TVA (respectiv
pretul care are inclus si cuantumul aferent procentului de diverse si neprevazute).
In cazul unei discrepante intre pretul unitar si pretul total, pretul unitar va prevala.
Pretul care urmeaza a fi inscris in Formularul de Oferta trebuie sa fie preluat din Formularul Lista cu cantitatile de lucrari si servicii – FIN 1 si
trebuie sa fie exprimat in lei (fara TVA).
Preturile unitare inscrise de Ofertant in Oferta sunt cele ce corespund limitei maxime de la care Ofertan?ii deveni?i semnatari ai Acordului
Cadru vor începe imbunatatirea ofertei transmise in cadrul invita?iei pentru reluarea competitiei in scopul atribuirii unui contract subsecvent.
Aceste preturi unitare inscrise de Ofertant in Oferta sa nu vor putea fi supuse ajustarii pe perioada derularii Acordului Cadru si a Contractelor
Subsecvente si sunt ferme si nerevizuibile pe intreaga perioada contractuala.

Ofertantii au obligatia de a preciza fiecare pret unitar (daca este cazul) cu maximum 2 (doua) zecimale exacte.

Oferta va fi intocmita pentru cantitatea maxima estimata de Lucrari si Servicii accesorii Lucrarilor astfel cum a fost aceasta determinata de
catre Autoritatea contractanta la nivelul prezentei Fise de date si al documentatiei de atribuire.
IV.4.3) Modul de prezentare a ofertei
1.Documentatie de atribuire (inclusiv Caietul de Sarcini) este disponibila in SEAP accesand www.e-licitatie.ro.
2.Orice solicitare de clarificare va fi trimisa in scris (posta, fax sau email) exclusiv la punctul de contact mentionat mai sus, precizand nr
anuntului de participare din SEAP si titlul Acordului cadru.
3.Pentru vizualizarea Documentatiei de atribuire incarcate in SEAP operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii
fisierelor semnate electronic (acest program este disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica).
4.Fiecare Ofertant trebuie sa aiba in vedere faptul ca pretul total al Ofertei (respectiv Propunerea financiara totala) trebuie sa contina, ca
element constitutiv distinct, valoarea rezultata in urma aplicarii procentului aferent cheltuielilor diverse si neprevazute, astfel cum este
prevazut la sectiunea II.1.5. si IV.4.2 de mai sus.
5.Daca in cadrul procesului de evaluare se constata existenta mai multor oferte cu preturi egale, Autoritatea contractanta va solicita
reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii Ofertelor, astfel incat incheierea acordului cadru sa se realizeze in functie de clasament cu
primii 3 ofertanti. Totodata precizam faptul ca departajarea Ofertelor se va realiza fara ca acest lucru sa afecteze pozitiile superioare in
clasament ocupate de ceilalti ofertanti, respectiv in cadrul procesului de reofertare pretul nu va putea fi imbunatatit decat pana la nivelul
pretului ofertat de operatorul economic clasat pe locul anterior (exclusiv acest nivel). In solicitare se va indica locul, data si ora la care se vor
deschide noile propuneri financiare.
6.Informatii privind asociatii
In cazul unei Oferte comune, se va depune Acordul de asociere sau orice alt document din care sa rezulte intentia de asociere, in original,
care trebuie sa prevada in mod expres cel putin urmatoarele aspecte:
i. toti asociatii vor fi solidar raspunzatori pentru derularea Acordului-Cadru si a Contractelor Subsecvente;
ii. unul dintre asociati, respectiv liderul asocierii, va fi desemnat ca autorizat sa preia responsabilitatile (inclusiv plata) si sa primeasca
instructiunile de la Autoritatea Contractanta pentru si in numele oricarui si tuturor membrilor asocierii;
iii. activitatile ce urmeaza a fi efectuate de catre fiecare membru al asocierii si procentele ce reprezinta partea de implicare a fiecarui asociat
in Acordul-Cadru.
In cazul in care o Oferta comuna, depusa de o asociere de operatori economici este declarata castigatoare, Autoritatea Contractanta isi
rezerva dreptul de a solicita legalizarea asocierii, anterior semnarii Acordului-Cadru, daca o astfel de masura reprezinta o conditie necesara
pentru buna indeplinire a acestuia. In aceasta situatie, Asocierea in calitate de Ofertant castigator are obligatia de a se conforma cerintei
Autoritatii Contractante.

Ofertantul va sigila originalul si cele doua copii ale Ofertei in plicuri separate si marcate corespunzator cu mentiunile "ORIGINAL" si
"COPIE". Aceste plicuri interne continand originalul si copiile vor fi introduse intr-un plic exterior/colet.
Plicul exterior/coletul va fi inscriptionat cu:
1.adresa de depunere a Ofertelor;
2.denumirea prezentei proceduri de atribuire;
3.numele si adresa Ofertantului;
4. sa fie adresat OMV Petrom, asa cum a fost indicat in aceasta Documentatie de atribuire;
5. avertismentul: A NU SE DESCHIDE DECAT IN PREZENTA COMISIEI DE EVALUARE LA DATA DE ___________.ORA___. (data si ora
sedintei de deschidere a ofertelor (conform datei si orei mentionate in anuntul de participare).
Daca plicul exterior nu este sigilat si marcat conform celor de mai sus, OMV Petrom nu-si va asuma nicio responsabilitate pentru
pierderea/deschiderea Ofertei inainte de data si ora limita stabilite prin anuntul de participare.
Riscurile transmiterii Ofertei, inclusiv forta majora ce a facut imposibila depunerea Ofertelor, cad in sarcina Ofertantilor.
Plicul/coletul ce contine originalul si copiile Ofertei poate fi transmis prin posta cu scrisoare recomandata cu confirmare de primire sau curier
sau poate fi depus direct de catre un reprezentant al Ofertantului inainte de data si ora limita de depunere a Ofertelor indicate in anuntul de
participare cu primirea unei confirmari semnate de catre persoana de contact, nominalizata la Sectiunea I.1) din fisa de date a achizitiei, la
adresa:
OMV PETROM SA, Petrom City, Infinity Building,
Registratura, strada Coralilor nr . 22, Bucuresti, sectorul 1, cod postal RO-013329,
in atentia: d-nei Aura Mihaela Marinescu.

La transmiterea ofertelor se va tine cont ca programul de lucru cu publicul al Registraturii Petrom City este urmatorul:
luni-joi intre orele 10.00 - 14.00 si vineri intre orele 10.00-13.00.
Se vor lua in considerare numai Ofertele depuse pe suport hartie si suport electronic in interiorul datei si orei limita de depunere a Ofertelor
mentionate in anuntul de participare, luand in considerare programul de lucru cu publicul al registraturii OMV Petrom.

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 17-07-2015 11:53 Pagina 9/10


Fisa de date
VI.1) CONTRACTUL ESTE PERIODIC
Nu

Perioada estimata de publicare a anunturilor viitoare:

VI.2) CONTRACTUL/CONCURSUL SE INSCRIE INTR-UN PROIECT/PROGRAM FINANTAT DIN FONDURI


COMUNITARE/PROGRAM OPERATIONAL/PROGRAM NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA
Nu

Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e):

Tipul de finantare: Alte fonduri

VI.3) ALTE INFORMATII


Orice Contr Subsecv se va atribui de catre OMV Petrom cu reluarea competitiei pe baza criteriului de atribuire „pretul cel mai scazut” si cu
respectarea urmatorilor pasi: i.ori de cate ori OMV Petrom intentioneaza sa atribuie un Contr Subsecv, acesta va trimite in scris o Invitatie la
ofertare tuturor Contractantilor semnatari ai Acordului Cadru, in cuprinsul careia va indica cel putin urmat inform:a.Locatia pe care OMV
Petrom o va include in respectivul Contr.Subsecv. indicand aria geografica unde sunt amplasate rezervoarele, prin referire la
zacamintele/ zonele de productie; b.Termenul de exec.al Lucrarilor si/sau Serviciilor aferente Locatiei din respectivul Contr.Subsecv., astfel
cum a fost acesta stabilit de catre OMV Petrom prin docum. aferente Invit la Ofertare in vederea incheierii unui Contr.Subsecv.;c.Termenul de
raspuns la Invit la ofertare, care se va situa in interv min 3 si max 5 zile lucratoare de la primirea Invit la ofertare de catre toti
Contractantii;ii.Fiecare Contractant semnatar al Acordului Cadru poate:a.sa accepte in scris solicitarea OMV Petrom pana la data stabilita prin
Invitatia la ofertare, caz in care se va incheia respectivul Contr Subsecv cu primul cel mai bine clasat Contractant dintre Contractantii care au
raspuns la Invit la ofertare, care accepta sa exec toate Lucrarile si sau/Servic solicitate cu respectarea Term de executie si care a prez. cea
mai buna oferta, ca urmare a aplicarii criteriului de atribuire precizat în doc.de atribuire (pretul cel mai scazut);b.sa refuze in scris solicitarea
OMV Petrom pana la data stabilita prin Invitatia la ofertare, din cauza faptului ca nu poate executa toate Lucrarile si/sau Serv solicitate de
OMV Petrom cu respect Term de executie, caz in care preved pct iii) de mai jos se vor aplica in mod coresp; c.sa propuna OMV Petrom un alt
Term de exec, caz in care preved pct iv) de mai jos se vor aplica in mod coresp;iii.in situatia in care cel putin unul dintre Contractanti nu
transmite/transmit raspunsul sau in scris catre OMV Petrom astfel cum s-a mentionat mai sus, sau prin raspunsul sau refuza solicitarea OMV
Petrom, atunci acesta din urma are dreptul de a incheia Contr Subsecv cu primul cel mai bine clasat Contractant dintre Contractantii care au
raspuns la Invit la ofertare, care accepta sa execute toate Lucrarile si sau/Serv solicitate cu respect Term de executie si care a prez cea mai
buna oferta, ca urmare a aplicarii crit de atrib precizat în doc. de atribuire;iv.in situatia in care cel putin unul dintre Contractanti apreciaza ca
poate executa toate Lucrarile solicitate dar in alt Term de executie decat cel solicitat de OMV Petrom, acesta/acestia are/au dreptul numai o
singura data de a propune, in cadrul raspunsului la Invita la ofertare, un alt Term de executie. In urma analizei propunerii/propunerilor, OMV
Petrom are dreptul:a.de a agreea un nou Termen de executie (care va putea fii mai mic sau cel mult egal cu cel mai mare Term de executie
propus de Contractant/Contractanti).In acest caz, OMV Petrom va transmite o noua Invit la ofertare conf. preved pct i), continand noul Term de
executie. Contr Subsecv se va incheia cu primul cel mai bine clasat Contractant dintre Contractantii care au raspuns la noua Invitatie la
ofertare, care accepta sa execute toate Lucrarile si sau/Serviciile solicitate cu respectarea noului Termen de executie si care a prezentat cea
mai buna oferta, ca urmare a aplicarii crit de atrib precizat în doc.de atribuire; b.de a nu agreea un nou Term de executie. In acest caz, OMV
Petrom are dreptul de a incheia Contr Subsecv cu primul cel mai bine clasat Contractant dintre Contractantii care au raspuns la Invit la
ofertare, care accepta sa execute toate Lucrarile si sau/Serviciile solicitate cu respectarea Term de executie si care a prezentat cea mai buna
oferta, ca urmare a aplicarii crit de atribuire precizat în documentatia de atribuire.

VI.4) CAI DE ATAC


VI.4.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor

Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email:
office@cnsc.ro, Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro

Organismul competent pentru procedurile de mediere


VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac

Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art. 256^2 din OUG nr. 34/2006

VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
OMV Petrom S.A. Legal Department

Adresa postala: Str. Coralilor, nr. 22, Petrom City, cladirea Tower, etajul 4, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 013329, Romania, Tel. +40
0732707978, Email: camelia.teodorescu@petrom.com, Fax: +40 212069641, Adresa internet (URL): www.petrom.com

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 17-07-2015 11:53 Pagina 10/10