Sunteți pe pagina 1din 5

Istoria românilor și universală, profil umanist februarie 2019

BAREM DE CORECTARE

TEST 2
SUBIECTUL I
Maximum
Răspuns corect/ posibil
item

Modul de acordare a punctelor pentru


Nr.

item
1. Definește termenul imperiu. 0 p. – pentru un răspuns greșit/ lipsă;
1 p. – definiție parțială; 2 puncte
2 p. – definiție deplină.
2. Formulează, pe baza sursei A, un motiv 0 p. – pentru un răspuns greșit/ lipsă;
pentru Imperiul Rus de a declanșa în 1 p. – doar selectează informații relevante
anul 1806 un nou război ruso-otoman. din sursă, fără a construi un răspuns
2 puncte
Răspuns posibil: Imperiul Rus dorea să propriu;
anexeze vaste teritorii din...; etc. 2 p. – răspunsul este în concordanță cu
sarcina propusă.
3. Compară opiniile autorilor despre Compară (2p.)
valoarea modificărilor teritoriale, 0p. – pentru un răspuns greșit/ lipsă;
urmare a războiului din 1806-1812 1 p. – pentru o comparație parțială;
(sursele A și B). 2 p. – pentru o comparație corectă și
deplină (concluzie și criteriu de
Răspuns corect: Autorii apreciază foarte comparare).
diferit...; etc. Argumentează (2p.) 4 puncte
Argumentează răspunsul. 0 p. – pentru un răspuns greșit/ lipsă;
Poate face trimitere la: 1 p. – argumentare parțială (doar
- achiziție mult mai modestă; s-a putut raționament sau doar exemplu);
croi numai...; etc. 2 p. – argumentare deplină (raționament și
- mai mult decât jumătate de țară; tot exemplu).
câmpul și inima țării; etc.
4. Motivează, pe baza sursei B și a Motivează (2p.)
cunoștințelor obținute anterior, opinia 0 p. – pentru un răspuns greșit/ lipsă;
boierilor despre pierderile teritoriale ale 1 p. – construiește o explicație la temă, fără
Țării Moldovei. a ține cont de mesajul sursei;
Răspuns posibil: Boierii apreciază pe 2 p. – construiește o explicație corectă,
bune ca devastatoare consecințele pertinentă. 4 puncte
anexării...; etc. Utilizează (2p.)
Poate face trimitere la: partea cea mai 0 p. – pentru un răspuns greșit/ lipsă;
bună; însuflețirea hranei; lipsesc acum 1 p. x 2 – utilizează sursa și cunoștințele
șese ținuturi: mai mult decât jumătate obținute anterior.
de țară; tot câmpul și inima țării; etc.
5. Exprimă-ți opinia despre impactul Exprimă opinii/ Apreciază (2p.)
așezării geografice în destinul istoric al 0 p. – pentru un răspuns lipsă/ incorect
Țării Moldovei. științific;
1 p. – apreciere simplist formulată; parțial
reflectă esența temei;
Argumentează răspunsul. 2 p. – apreciere clar exprimată, relevantă
pentru tema dată. 4 puncte
Argumentează (2p.)
0 p. – pentru un răspuns greșit/ lipsă;
1 p. – argumentare parțială (doar
raționament sau doar exemplu);
2 p. – argumentare deplină (raționament și
exemplu).
Istoria românilor și universală, profil umanist februarie 2019
SUBIECTUL al II-lea
Maximum
item
Nr.
Răspuns corect/ posibil Modul de acordare a punctelor pentru
item
1. Explică la ce eveniment diplomatic face 0 p. – pentru un răspuns greșit/ lipsă;
trimitere autorul prin afirmația Hitler și 1 p. – explicație parțială bazată
Stalin au jucat șah cu omenirea. preponderent pe informații oferite de sursă;
Răspuns corect (eveniment diplomatic): 2 p. – numește evenimentul și explică.
Semnarea Pactului Molotov- 2 puncte
Ribbentrop; etc.
Răspuns posibil (explică): Împărțirea de
către Germania și URSS a statelor...;
etc.
2. Determină opinia autorului despre Determină (2p.)
modul de adoptare a deciziilor 0 p. – pentru un răspuns greșit/ lipsă;
strategice în cele două state totalitare. 1 p. – construiește o afirmație la temă, fără
Argumentează răspunsul. a ține cont de mesajul sursei;
Răspuns posibil: Autorul condamnă 2 p. – construiește o afirmație corectă,
modul dictatorial de adoptare a pertinentă.
deciziilor...; etc. Argumentează (2p.) 4 puncte
0 p. – pentru un răspuns greșit/ lipsă;
Argumentează răspunsul.
1 p. – argumentare parțială (doar
Poate face trimitere la: nu a desfășurat
raționament sau doar exemplu);
vreun proces de consultare cu poporul;
2 p. – argumentare deplină, reieșind din
singuri și nesfătuiți de nimeni; călăuziți
mesajul sursei (raționament și exemplu).
de prejudecăți personale; propriile
viziuni arbitrare; etc.
3. Formulează o cauză pentru care autorul Formulează o cauză (2p.)
apreciază ca paravan de falsă securitate 0 p. – pentru un răspuns greșit/ lipsă;
pactul semnat de Stalin cu Hitler. 1 p. – cauză formulată simplist; parțial
Răspuns posibil: Stalin s-a înșelat reflectă esența temei;
2 p. – formulează o cauză corelată la un
crezând în promisiunile de pace ale lui fapt istoric.
Hitler...; etc. Argumentează (2p.) 4 puncte
Argumentează răspunsul cu trimitere la 0 p. – pentru un răspuns greșit/ lipsă;
un fapt istoric: Atacul Germaniei asupra 1 p. – argumentare parțială (nu se face
URSS în cel de-al Doilea Război trimitere la un fapt istoric);
2 p. – argumentare deplină, având la bază
Mondial...; etc. un fapt istoric corect științific.
4. Apreciază rolul unuia dintre cei doi Apreciază (2p.)
lideri, Hitler sau Stalin, în istoria 0 p. – pentru un răspuns lipsă/ greșit din
Europei. punct de vedere științific;
1 p. – apreciere formulată simplist; parțial
reflectă esența temei;
Argumentează răspunsul. 2 p. – apreciere clar exprimată, relevantă
pentru personalitatea istorică propusă.
Argumentează (2p.) 4 puncte
0 p. – pentru un răspuns lipsă sau în
discordanță cu opinia exprimată;
1 p. – argumentare parțială;
2 p. – argumentare deplină (raționament și
exemplu), corectă științific, în concordanță
cu opinia exprimată.
Istoria românilor și universală, profil umanist februarie 2019
SUBIECTUL al III-lea
Maximum
item
Nr.
Răspuns corect/ posibil Modul de acordare a punctelor pentru
item
1. Explică, pe baza sursei, o caracteristică a 0 p. – pentru un răspuns greșit/ lipsă;
perioadei războiului rece în relațiile 1 p. – răspuns simplist/ declarativ;
internaționale. 2 p. – explicație parțială (operează cu
Răspuns posibil: Relații internaționale informații din sursă, selectate corect,
fără a fi deplin integrate într-o explicație
implică confruntări ideologice dintre...; etc. pertinentă); 3 puncte
Trimitere la sursă: între două moduri de 3 p. – explicație deplină, reflectă esența
viață opuse; unul dintre acestea se bazează faptului istoric analizat; informația
pe...; celălalt...; etc. punctuală selectată din sursă fortifică/
personalizează explicația.
2. Formulează două consecințe ale înmulțirii Formulează o consecință (2p.)
regimurilor totalitare în Europa postbelică. 0 p. – pentru un răspuns greșit/ lipsă;
Argumentează răspunsul. 1 p. x 2 – formulează o consecință
Răspuns posibil: conform sarcinii.
- Consecință: Divizarea Europei în funcție Argumentează (4p.) 6 puncte
de regimul politic al statelor...; etc. 0 p. – pentru un răspuns greșit/ lipsă;
- Consecință: Încălcarea drepturilor 1 p. x 2 – argumentare parțială;
popoarelor la suveranitate...; etc. 2 p. x 2 – argumentare deplină
(raționament și exemplu).
SUBIECTUL al IV-lea
Maximum
item
Nr.

Răspuns corect/ posibil Modul de acordare a punctelor pentru


item
1. Formulează argumente relevante (cel puțin Formulează trei argumente (6p.)
trei), corecte din punct de vedere științific, 0 p. – pentru un răspuns lipsă;
pentru a-ți susține opinia referitoare la tema argumentele nu corespund temei;
propusă. 1 p. x 3 – argument parțial/ declarativ;
2 p. x 3 – argument construit deplin
Ideea unității naționale sau a solidarității (raționament și exemplu), corect
creștine a prevalat în planurile lui Mihai științific.
Viteazul? Concordanța argumentelor cu
opinia (2p.)
Argumentele formulate, cel puțin trei, pot 0 p. – pentru un răspuns lipsă;
face trimitere la: argumentele nu sunt în concordanță cu
- obiectivele politice declarate de Mihai opinia;
Viteazul: chemat de credința față de 1 p. – argumentele susțin parțial/
întreaga creștinătate; etc. insuficient opinia exprimată în 10
- acțiunile din politica internă și externă ale introducere; puncte
2 p. – argumentele susțin opinia
lui Mihai Viteazul: m-am arătat gata de a
exprimată în introducere, sunt
lua parte la Liga Creștină; etc. relevante și suficiente pentru opinia
- rezultatele obținute la nivel național și dată.
regional: suzeranitatea otomană... avea să Relevanța tematică a argumentelor
fie mult diminuată; Țara Românească... scut (2p.)
pentru întreaga creștinătate; etc. 0 p. – pentru un răspuns lipsă; nu
- aprecierile istoricilor: depășește în corespund temei;
acțiunea sa patria și neamul lui, pentru a 1 p. – argumentele abordează
sluji marele ideal de reînviere a credinței; tangențial tema propusă;
2 p. – argumentele dezvoltă tema
simbol național românesc...; propusă.
...supradimensionate; etc.
- etc.
Istoria românilor și universală, profil umanist februarie 2019

2. Explică relații de Explică (4p.)


cauză-efect (cel 0 p. – pentru un răspuns lipsă/ greșit;
puțin două). 1 p. x 2 – relația de cauză-efect este exprimată simplist, fără
conectori;
2 p. x 2 – răspuns corect, deplin. 5 puncte
Relevanța tematică (1p.)
1p. – relațiile de cauză-efect propuse reflectă esența temei
abordate.
3. Integrează critic 0 p. – pentru un răspuns lipsă sau fără a face trimitere la surse;
informațiile din textul surselor este doar preluat, fără a fi integrat în text; textul
sursele propuse în doar expune/ povestește în cuvinte proprii conținutul surselor;
propriul text. 1 p. – se fac unele încercări de a cita, de a face trimitere la
surse, fără a integra informația în text;
3 puncte
2 p. – sursele sunt valorificate corect (citate din sursă și/ sau
trimitere la autor; etc.), dar parțial/ unilateral pentru tema
propusă;
3 p. – sursele sunt parte integră a textului, servesc ca suport al
reflecției autorului pentru o analiză multiaspectuală a temei.
4. Expune ideile în 0 p. – pentru un răspuns lipsă/ greșit.
baza unui plan logic Introducere
care să conțină 1 p. – mesaj simplist, puțin personalizat; nu este axat deplin la
introducere, cuprins, tema propusă;
concluzie. 2 p. – mesaj clar, personalizat (mai mult decât o simplă
reafirmare a temei), relevant pentru tema propusă.
Cuprins
1 p. – organizarea textului (prin alineat) reflectă cuprinsul 5 puncte
(argumentele) textului.
Concluzie
1 p. – mesaj simplist; parțial corelat cu opinia din introducere;
nu oferă o sinteză a argumentelor formulate în cuprins;
2 p. – mesaj clar, în concordanță cu tema și opinia exprimată
în introducere; oferă o sinteză a argumentelor formulate în
cuprins.
5. Utilizează corect 0 p. – pentru un răspuns lipsă;
limbajul istoric. 1 p. – limbaj parțial adecvat; irelevant pentru tema propusă;
2 p. – limbaj adecvat/ relevant pentru prezentarea temei.
N.B.: baremul pentru utilizarea corectă a limbajului istoric se 2 puncte
aplică doar în cazul acumulării a cel puțin 4 puncte pentru
formularea argumentelor relevante (itemul IV.1).
Istoria românilor și universală, profil umanist februarie 2019

SUBIECTUL al V-lea
item
Maximum
Nr.

Răspuns corect/ posibil Modul de acordare a punctelor pentru item

1. Explică, pe baza hărții, două căi prin care 0 p. – răspuns greșit/ lipsă;
s-a realizat expansiunea teritorială a 1 p. x 2 – numește două căi;
SUA. 1 p. x 2– numește două căi și explică.
Răspuns posibil: Expansiunea americană
spre vestul continentului s-a realizat fie 4 puncte
prin ocupare/ anexare, fie prin cumpărare
de la alte state...; etc.
Pe baza harții: Louisiana cumpărată în
1803; etc.
2. Utilizează harta şi cunoştinţele obţinute Utilizează harta (2p.)
anterior pentru a arăta esența procesului 0 p. – răspuns greșit/ lipsă;
de colonizare a vestului, specific SUA. 1 p. – face dovada utilizării hărții;
2 p. – face dovada utilizării hărții prin cel
Poate face trimitere la:
puțin două repere.
- hartă: date cronologice; nume de
teritorii; etc. Utilizează cunoștințele obținute
- cunoștințele obținute anterior: anterior (2p.) 4 puncte
0 p. – răspuns greșit/ lipsă;
emigranți; amerindieni; rezervații; etc.
1 p. – face dovada utilizării cunoștințelor
obținute anterior;
2 p. – face dovada utilizării cunoștințelor
obținute anterior prin cel puțin două
repere.
3. Formulează, pe baza hărții şi a Formulează o consecință (1p.)
cunoştinţelor obţinute anterior, o 0 p. – pentru un răspuns greșit/ lipsă;
consecință a expansiunii teritoriale a 1 p. – formulează o consecință conform
SUA. sarcinii.
Răspuns posibil: Se conturează hotarele Utilizează (2p.)
continentale ale SUA de la...; etc. 0 p. – pentru un răspuns greșit/ lipsă; 3 puncte
1 p. – utilizează harta;
Pe baza harții (date cronologice; Oceanul
2 p. – utilizează harta și cunoștințele
Pacific; etc.) și a cunoștințelor obținute
obținute anterior.
anterior (creare SUA; Războiul de
Independență; cele 13 colonii; etc.)
Total: 75 de puncte.