Sunteți pe pagina 1din 47
is Pag. | c) Galeularea cordulil st spars de v6 2 J 4) Stabilirea drepturilor de baz totale b = @@% Gestiondrea gi tinerea evidentei materialelor fa magezii . cen- 2 eeeklarea tndeninzaist de’ coeedin de aia BS lo he Selitioe Ct sa t Se ee Oe cannes al Tie Vitel nator ip seu 3 toons einen Galea: alors de onl al 2 ar elec coneonteatourerivind misearea_nacerailo 50 ] an, stably eeaior Sueno pectonaiuat sinlco-adininistativ 3 1, Conconizaeaclesarea a Tepertbarce pe eomtur” ‘chet Fe eae eee de meniperd pe joauel a eheleel aL Tin consumutl # reeisligarior de matenale meet 1. WW. Beartiearea, degaurloe ie st 5 esistrarea Ton im Atlee evident" materlalor Yi. Mediauees cat gf a" celorlate’ rept 1 2e_ personal a 2 Bieri woes @ Bispoaisgonerste hee ) Callan valor conduit si-reigtigielr do ‘meta Disporil genetic evident rémuvatiel-muhel Soneeeest Wratten tr pean cele > 6 "muncil 89 ,, lot de materisie pe: seri st subdivizit f ig 65 Hien aceptuntar in tigo’st sacle oi plata 7 HD 2) Cutcusten, saneanioren a ceportizaten pe céntue. de che #3 ichidarea detustios covenite ‘ners ‘slut aller i fies S80 Schscte Sete or Imchideven riselor pentru evidenta remu"eratiot munelt 2b ©) Inregistrarea ‘Ia sectit a consumurilor, rectstigésilor stn vu, EeeUEmTaet Stator pentru mata drep-o hae do persodal Flobe ("sfondi : * 68 Sonoran ; u Teague sal? st ilar & ght“ eho ete carrrocun & Docuinentul cimulatiy salar Lob Pets Eaigena milonslr te « sbioetlor de invented mick vo Mee Ee ere reqnert dinvasiagl ¢ sau seurta durats ia echipamontulul de protectic. si ct‘culul Documentul cunuletiv alte drepturi si” ineri AB wzurii Jor e fe onal Pere cat Seti compen ¢ baneusea penta : eaten : ‘vienl milo te call ru ts 10 Document cumulutiv alocatii de stat. per? y copii, 'inerea evidentel mijloncelor fixe a Finantarea_ drepturilor 3 Caleulul. amortizarii mijloacelor. fixe to £ Plata drepturilor " : 11. ANS dlsbosits privind evidenta mifosecior tia s ® 2 eee hoe “de Seam siatsi. “asupen indephini vigetie obitetolor de inventar sa echipameitatul se Planulu de munca si salarit QGTe 1) = asupra indoplinirl’ ‘tectie 3 Ee i Me oO os Parte ie produce aba attustur forcui de sala LN. 2) 5 Tneron evident obectlor da nentir al ehipamenats ae : caerronut, P Trapsterl cblecslor ae investar jt a eehipamentutel de’ peo Coperag im Tegitura cu tinerea,evidentel rw terallor st caleuad fe Bets a ogi : Schott de mater, at rantareailentct_sldurlon 18 Tincron_ovicongor matertlelor _ Galea cimortiae abicetetr do invoniar do ‘nica vitoaré sh is, Disporiti cu caracter_- general : 54 op tuts deals ol a echipamentulah do. protettio ns 8 se, SA SEN tk ig ee area obieetelor de inventar-de micé vuloare sau de scurid Hinton evldamoi mater wlor La districts sad Tate ata echmmentunt ae mcd rourtd sy a) Ea disisicete 1 bods ts vionrel Le ae CAPITOLUL F ey 3 Ea sectnarate 8 : 3 8) arn sete 2 Woodmen ate sal elit de Evidenfa atalitics « debitator co se retin prin statoto de plat oa a) Coniruntorea seit solduror + S31. evidonta‘anatitet a econturitor sata - Ml, Evidenta analiticd a avansurilor deplasiri Ed Pon a a analitied a debitorsior pentru ustorm & v 2 Sates ebiorion sara CAPITOLUL : 1 Operatit de planificare si evident tinanetors wet 1 A de planificare financiard 8 fi plan de. ert oo | Mii, Evidenta, aloeatulor sia cheltulliior g WW) Analizareollzarii planulut “de cheleuieti cApIroLUL | } cAPITOLUL. A ¢ Operatit diverse i 1. = Intocmitea dosarelor de plats pentra.liehidaren deepturior gay GENERALITATE cuvenite tortor 2 B43 : 4 Mg Decomanes opestattir, ,Jueeitioe, ft ora gone ‘geri Iucrarile si operatiile cu caracter financiar contabil pe are le executi un tile de baz (seclil) L, Le, Poduri si CT, precum si subunititde lor (districte, sectoare, santiere, punc- te de lucru, echipe ete.) in legatura cu executarea. prestatiilor legate de activitats< de baza (de transport), cum si cele in | legatura cu efectta‘ea diverselor lucrari si 'prestatii, pentru activitatea de inves iti, de RK sau pentiu terti, sint preva- zute in instructia a -fafa. ‘ De asemenea, .r aceasta. instructie este previgut gi pro- is cesul tehnologic de -ucru pentru executarea lor. Aceste luerlri- si operatii cu caractér financiar-contabil se refer la: i — finerea por‘ jului, caleulatea, lichidarea, ordonantarea \ i plata: drepturilo, ‘de_personal ; : : = tinerea evi 2hjei. materialelor ‘| = Stabilirea + sumului de materiale ; = finerea evr? ifei mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar-de mic& .,.oare sau scurtd ducata, gi a echipamen- tului de protectie — finerea evicafei alocatiilor sia cheltuielilor in. vede~ rea’ urméririi pretu‘ai de cost ; — intocmirea ¢9cumentelor pentru contabilizarea cheltu- ielilor 5 — intoemirea cosarelor pentru plata furnizorilor si an- 4 treprenorilor + 1 | intocmirea ‘:cturilor si deconturilor pentru livrdrile i efectuate, prestafil]. si Iucrarile executate. capiroLun Bo CARNETUL DE SAN® I. Deserierea carnetului de j antier 1, La unitafile L, Le, Poduri si Cl» documentul primar de bazi atit pentru “notarea si comunithrea datelor tehnice in legaturd cu executarea Jucrarilor si pipestatiilor din planu- rile de lucru, precum si celé in legatur) cu stabilirea chel- tuielilor efectuate pentru realizarea acrSior Iucrari si pres- tatii, este carnetul de santier. a 2. ‘Carnetul de santier serveste urétoarelor necesitaft mai importante : a) De ordin financiar comtabil — Cuprinde pontajul pe baza céruili se stabilese dreptu- vile euvenite personalului pentru mune prestatd. — Cuprinde materialele consumate/pentru. executarea lucritilor ‘sau. prestafiilor precum si 1 lerialele recistigate. — Cuprinde conturile contabile, rspectiv lucrécile in sarcina cArora’ urmeazA si se impute cesumurile de mano- peri si materiale, : b) De ordin tehnic (de produetie si. orme) = Cuprinde date in legéturi cu lustarile executate, ari- tindu-se cantitatile executate si consumirile efectuate, pe lu- eriri, precum $i locul unde s-au execut lucririle. ~ - Cuprinde date in legituré cu gracile complet ter- minate. : — Cuprinde date in legiturd cv) plate Ia_locurile de munca. Lae “— Cuprinde raportul sefului de ct.ipé sau de santier in legitura cu executarea planului de jucru, precum si ¢g- rerile si propunerile fécute de acestia.|! “"Cuprinde ordinele date. de pichsy; sau seful de sector, precum si de organele superioare cu \fazia controalelor pe teren. a -venimentele intim= tine numirul de file necesar unei luni alendaristice, BI are doud parti si anume : ; — Partea 1 ,,Manopera” serveste J/-ntra_pontarea futu- ror oamenilor care au lucrat in ziua fespectiva, anitindu-se pentru fiecare om in parte timpul efeif-v lucrat si la ce a- nume lucrari a fost utilizat, precum #pttuatia in cazul lip~ sei de la mune’, 8 3. Carnetul de santier este un foxnular brogat si con Parlea a Il-a serveste pe deoparte pentru indicarea cantitafilor de lucrari exécutate,-a materialelor consumate fi recijtigate, iar pe de alt’ parte pentru raportarea execu- {ari planului de Iucra, pentru. comunicarea - evenimentelor Intimpinate pe santier, pentru, notareapropunerilon si cere rilor ce se fae, precum si pentru inscrierea ordinelor ce se dau de cdtre organele superioare cu ocazia controaleior faicute pe. teren, In afar de partea I sia U-a la finele carrptelor de santier se giseste si ,Pontajul concentrator lunar’, in care #¢ freee llnic prezenja flecdrui munctor. \cest' pontaj concentrator serveste sefului de ehip’, se~ fului de sector, sefulul punctului “de Tura ete. (edict ‘ace. luia care a facut pontajul) la confruntarea pontajului cu sec fia_sit la verificarea cu ocazia plaifii, a exactititii zilelor tre~ cute in statele de plata respective. 4, La carnetul de gantier folosit de unitatile L mai exista + — _,Programul de lucra si realizari decadale” — care se completeazé la inceputul fiecdrei decade, pentru partea de plan de catre picheri, iar la finele decadei cea de realizari, de citre gefii de echipa. — ,Programul decadal de mers. al vagonetului”. ‘Pentra fiecare i, carnetul de santier confine cite 6 foi si anume: 3 foi pentru partea I si 3 foi pentru-partea a Il-a. De asemenea, pentru ,,Pontajul: concentrator Iuiiar” car- netul de santier confine doud foi, iar ia unitatile ., pentra yprogramul de lueru si realizéri decadale”, si ,,Programul de- cadal de mers al vagonetului” — carnetul de gantier cuprinde cite trei foi pentru fiecare decada. 11, Completarea foilor zilnice ale carnetului de santier DISPOZITH CU CARACTER GENERAL caine; Cametul de gantier se pistreaz’ si se completeari de = sefii de echipi L; de poduri si maistrii de atelier si numai in Lipsa acestora de citre inlocuitorii lor ; = maistrii Le, sefii de echipa din atelierele L¢, si sefit de_santiere Le si numai in lipsi de inlocuitorii lor ; = sefii de sectoare CT. sau eventual sefii de echipe CT. (electromecanici), iar in lipsa acestora de eftre tnlocultor lor. : 9 1 ' | f | Be precizeazs ci datorita onganizirii: si specifieului de lucri} 1d unitajile C:T., unde executatea lucrérilor se face atit direct de eftre secioare, respeetiv ‘sub conducerea si supra- vegherea directi a sefului de sector, cit gi de catre echipe, completarea camnetuiui de santier se va face, fie de catre geful de sector, fie de catre seful de echipa. Deci, in cazul Gind ‘unele sectoare executi anumite lucriri ‘prin echipe con- duse: direct de caire un gef de echipa C.T., acesta va in- tocmi foile zilnice pentru activitatea sa, iar geful de sector va fntocmi alte fei zilnice pentru activitatea care se executi direct de sector. in cazul sectoarelor C.T., care execula ele direct lucrari, foile zilnice ale carnetului de santier se vor intocmi numai in doud exemplare Completaréa foilor zilnice ale carnetului de santier se face cu creion chimic pe exemplarul original, iar pentra, co- ii se intrebuinfeaza hirtie indigou, care va fi in buna stare, astfel ineit copiile scrise s& fie perfect citefe. Scrisul va trebui si fie foarte ingrijit pentru ca cei care lucreazi mai departe cu aceste fot zilnice (la secjie, la see tor etc.) sd nu fie nevoifi si-si intrerupa lucrarile spre a cere explicafii, care dau nastere la intirzieri. Daiele ce se tree de catre sefii de echipé,. maistrii Le, picherii de poduri si sefii de sectoare C.T. in foile zilnice ale carnetului de santier trebuie sa fie absolut exacte si reale, deoarece foaia zilnicd este o pies’ contabila, pe baza cireia se stabilese gi platese drepturile personalului gi se stabilese chel- tuiclile pe lucrari in vederea calculirii pretului de cost. Se menjioneazi ci orice sapitrare sau pontaj facut neexact, sau nereal reprezinté o deturnare de fonduri, respectiv o abatere de la disciplina financiara, care se pedepseste de lege. 6, In cazul cind 0 echip4 sau un sector executé in cursul aceleiasi zile mai multe lucrari cu acoperire din diferite fon- duri: (exploatare, investifii centralizate, fondul ‘ntreprinderii venituri locale, RK etc) nu se vor intocmi mai multe foi zilnice, aga cum s-a procedat pind in prezent, cise va in toemi 'o singura foaie zilnicd in care pontarea personalului, respectiv sapitrarea consumului de materiale se va face dis- tinct pe fiecare lucrare in parte in cadrul coloanelor foilor zi nice’ partea I si a Tia. 7. Fiecare muncitor, permanent sau ziliet, primeste la in- traréa in lucru un numa de ordirie, care este marca sa pen- tru Jntreaga campanie de lucru. # In. acest scop sectin afecteazd fiectirul, district (sector) 10 “Gite un lot de mifere de marci (aumere de ordine), in func- Ale do numirul dé oameni probabil pe catel poste ace ne frictul (ectorul) Yespectiv in cursul intregului an de lueru De egemplt — ifintra districtul 1 Gectorul 1) afecteazs mar= Q la nr. 1-200, pentru districtul 2 (sectorul 2) de la = ne. 201—400 i aa_mai departe, eee 8 de La rindul lorj.districtele sau sectoarele re a s ful lor) le sai partizeszi’ mar ile pe echipe diigA acelasi principiu. De exemplu, echipa 1 va primi miircile “fe la 1—40, echipa 2 de la 41-80 ete. a phchipele vor jfecta fiecfrut muncitor o marci, care se ‘a inserie in ordii crescindi in coloana respectiva din pon- Afectarea mifcilor de citre echipe se va face incepind cu numérul cel mai mic de marea primit de la district (eec- tor) si continuind, cu numerele in ordine crescinda, de ex. 81, 62, 83ete. | In cadrul aceleiasi sectii un muncitor va rimine eu ace- easi mare, in tof cursul lunii, indiferent dacd el a lucrat Ja una, dowd sau mai multe echipe, secioare sau districte In cazul c& yh Iuerator intrerupe lucrul pe o perioadd ‘mai mare de una ‘und, marca sa poate fi afectata altui mun- itor numai dupa{{inchiderea Iunii in care s-a facut intreru- perea lucrului, reipectiv dupa lichidarea drepturilor binesti | ale acestuia. De txemplu un muneitor a pirdsit lucrul in | cursul lunif iunie {1 drepturile Tui se lichideazd in cursul lu nif iulie, marca s® se va putea afecta altui muncitor la 1 julie, dacd pind 1), acea dati muncitorul respectiv nu a mai revenit la Iueru. 5 COMPLETARIEA PONTAJULUI CONCENTRATOR LUNAR In fiecare z{/!a inceputul lucrului, sefii de echipe, mai- strli Le, gefii de s'stor C.-T. vor face apelul muncitorilor, no- tind prezenfa fiec' ja in ,,Pontajul concentrator al echipei”. “Aceast prezenji $+ noteazi prin ,punetea unui punct"” in “casuta zilei respecfive si in dreptul rindului, adicé al: numi- tului ert. si_al mireii unde ‘este inscris numele_salariatului “pontat. La finele ilei in aceeasi cisufa, in locul punctului, ‘$e va trece numarill de ore efectiv Iucrate in ziua respectiva de salariatul pontafi-si care trebuie si corespunda cu numi- Tul de ore inscriselin partea I a carnetului de gantier in col T. in dreptul salaristului in cauza, W i 3 Completarea coloanelor : ” & — numérul curent, = marea, tke — numele si pronumele, it — funetia, a — salariul pe zi sau lunar ; se face de catre gefii de echip’, mais! ii Le, sefli de sectoa- re CT ete. in ziua de 1a lunii, respy:tiv in ziua cind mun- citorul apare pentru prima oard prezent la serviciu. Trecerea in acest pontaj concentrstor se va face in. ordi nea preventarii lor Ja lueru in cual lunii, respectiv in ordinea trescindi a mireilor. Pentru personalul nepermanent ‘jzilier) care este lipsé Ja apelul ce se face dimineata, se ve' trece in cisufa respec tivo liniufé orizontala. = Pentru personalul permanent afigy in concediu, Ia vizita medical ete. in césufele zilei respecfve se va pune una din urmitoarele menfiuni, dupa caz: yp, em concediu medical, et vm vizité medicalé {in interes? serviciului cu ocazia examinarii medicale periodice), > co concedia de odihn’, ~ gfe concediu fara salar, # te repaus siptaminal (duminic Tuereaz zilnie, in orice 23, compensajie in schimbul crate), pentru personalul care entra turanti, _drept ator de duminicé lu- i scos din productie, § sizbatoare’ legal8, 4 ad delegatie, : qs ‘ a absent nemotivata. 4 : In coloana ,total’ se va tree rijmarul total de zile Iu- erate in cutsul acelei luni. a ie Formularul de pontaj concentrat’;- lunar se semneaza la finele lunii de elitre seful de echip& tau: de sector,’ precum $i de citre delegatul muncitorilor. 4) Pontajul concentrator se va int ni in dout exemplare, din care originalul se trimite la sec{? pentru eonfruntare cu, pontajele nominale pregititoare ale statelor de plat, iar ce de al doilea exemplar ramine la carne: 12 i COMPLETAREA FOI! ZILNICE, PARTEA 1 ,MANOPERA™ 9. In fiecare dimineata dupa ce s-a facut prezenfa, mun- citorilor si_s-a trecut in ,pontajul' concentrator. Junar”, cum s-a ardtat la punctul 8 de mai sus, sefii de tri Le gi sefli de sectoare CT. vor proceda la completarea foii zilnice ‘partea’ I ,.Manoperd”’ Completarea se va face astiel: 6 Partea de sus a formularului se va’ completa cu datele vcerute de formular, adiek cu: denumirea sectie, precum si a sectorului, districtului, santierului sau echipel, dupa caz: = antl, luna si ziua ; | = starea timpului. * i La starea timpului se va trece temperatura atit Ia intrare in lueru (ora 7—7,30) cit sila ora 12 gi la iesirea de la lueru (16,30—17), precum si. starea atmosfericd (ploaie, nin- soate, viscol) cu ora inceperii si ora termindrii Apoi se vor completa si celelalte date si anume : — In‘coloana 1 — se va trece numirul curent. Se pre~ cizeaz cA muncitorii vor fi trecuti la rind pe functii sau meserii in ordine creseind&.a marcilor. — In coloana marca” se va trece numérul ‘narcii afec- tat muncitorului respectiv. — In coloana ,,numele si pronumele” se va serie pe pri- mul rind numele si pronumele picherului sau ai sefului de sector CT, apoi pe rindurile urmatoare numele si pronumele personalului tehnico-administrativ de la districte; dupé care se va trece numele si pronumele gefislui de echipst sau mais~ tru Le sau de poduri, iar in continuare numele §: pronumele elorlalfi muncitori prezenji grupati pe funcfii iar in cadrul functiilor in ordinea numarului de marci. ~ Pentru personalul permanent lips in’ziua respectiva din Giferite motive se va mentiona, in dreptul lui, motivul lip- sei (cm, co; cfs, d ete) dup caz, La completarea numelui si pronumelui se vor trece datele asa_cum sint trecute in biroul populatiei si enue: numele de familic, inifiala tatalui gi numele de botez. Daci exist doi sau mai multi muncitori. cu aéelasi nume, se va mai comple- ta in dreptul fieciruia gi cite o cifré romana 1, II, Il ete. Exemplu: La Secjia L1, Sint 4 muneitori care au acelasi nume, adied Ionescu D. Petre. In acest caz. primul va fi ins- cris Ionescu D. Petre I, cel de al-doilea Toneseu D, Petre II, cel de,al treilea Tonescu D. Petre IM, si aga mai departe. 4 . 13. Picherii de linie si de poduri, gefii de sectoare CT, pre- cum sivrestul personalului tehnico-administrativ din centralul districtelor sau sectoarelor vor fi pontati zilnic in carnetul de yantier, partea I de citre echipa locali desemnati de citre secfie in acest scop. Sefli de sectoare Le, precum. si personalul tehnico-admi- nistratiy din centralal a¢estor sectoare nu vor mai fi trecuti in foile zilnice partea I, ci vor semna de prezenta la servi- ciu, intf-o condic& de prezenta ce se va fine la sector. Con- fica ‘se’ va semna obligatoriu alit la intrarea in serviciu cit Si la tetminarea programului si se va pistra la sediul secto- Tulul. Zilnic geful de sector va viza condica si va completa foaia colectiva. de prezenta (426) potrivit indicatillor for- mularului. z La fiecare 15 ale lunii foaia colectiva de prezenfi, com- pletati cu prezenta pind in ziua de 15 inclusiv, se va fhainta Ge catre seful de sector la sectie, in vederea stabilirii acon tului asupra salariului pe chenzina respectiva. Sectia, dupa extragerea datelor necesare si intocmirea listei de.acont, va viza foaia colectiva de prezenfai si 0 va restitui sectorului ping el mai tiziu la 16 ale lunii, pentru notarea in continuare: a pontajului pe intreaga luni. Pe data de 1 a lunii urmatoare, foaia colectiva de pre- zenta completata cu. prezenta pind la finele lunii, semnaté Ge seful de sector, va fi inaintatd la sectié in vederea intoc- mirit liste pentru’ stabilirea drepturilor pe luna respectiva Foaia colectivi de prezenta va rimine in arhiva sectiei, rept oautmat Ge bead entra caleularea gi plata drepturiiog cuvenite personalului inseris in foaia colectiva de prezenta. Cantonierii si pamnictide la Sectille L vor fi pontati in foaia Hinied partea I de cdtre sefii de echipe pe raza ciruia se afld cantonul sau postul de pazi respectiv. in baza con- Gicilor de predarea respectiv primirea serviciului in care sem- neazi. cantonierii sau paznicii respectivi atitta intrarea cit 431 la iesirea din servieiu. Tn coloana 4 se va trece-functia sau categoria de sala~ rizare! a personalului_ respectiv. Diupa ce s-au ‘completat coloanele: nt. crt, marca, nU- mele si pronumele, functia si categoria de salarizare, se va completa’ coloana dra sosirii ,S", inserfindu-se ora prezenti- ii la serviciu a fiectrui salariat. Concomitent cu aceasti notare, se vor completa si co- “ Joanele 8—11, trecinditse in dreptul fieckrui muneitor urma- toarele : : = in coloana 8 s9:va trece inifiala R (rege) sau A (acord) dupt cum ‘va Tuera souneltoran respect _ — in coloana 9 gp va trece numérul curent al Tuev&rii F din partea a Ti-a la gare a fost folosit.muncitorul; — in coloana 10,,Contul de cheltuiala” se va trece ca- pitolil sf articolul de"cheltuiel) sau numérul comenzi; © = in e6loana 11 %,Locul luerdrii" se va trece locul unde se va executa Iueratea respectiv’; accasté coloan va ‘mai | servi gi pentru verifiearea conturllor de deplasii. Dypi ce s-a feu completarea coloanelor’speciticate mai sus se va face inchelerea foii zilnice pattea I. | Aceasti.inchelere! be va face in cel mult 15” de Ja ince- perea programului de Iueru si const in trecerea pe rindul imediat urmator al ullimului muncitor, a cuvintulul Total”, fn dreptul eirula se'va trece numérul total al. muncitorilor prezen{i Ia ora inceperii Iucrulul, in eifre si in Ltere. In cazuri excepfionale, cind un muneitor se prezinti la Iucrudupi inchiderea foit allnice partea I, completarea pon= fajului se va face fa cum sa arital mal sus, scrlindu-se aiit i. pontajul concentrator de la finele camnetului de san= tier “datele necesare cit si in partea I a foll zilnice, in’ co- Joana ,,S” ora sosiri, ora In care s-a prezentat la serviciu. Apoi se va face’ é/nowa totalizare, rectificindu-se cea ini- field Se mentioneaz’ fei primirea muncitorilor dupa incheie= ea livretului este permisi numai pentru muncitorii ce Iu: creazi In acord nu gi pentru cel ce lucreaza in regie. La incetarea Iuertilul se noteazi de asemenea in dreptul fiecdrui om in coloada >” — ora pleearil, died ora cind “a Ineetat Iucrul, iar ‘q coloana ,T" — timp Tuerat — numa ‘Tul total de ore prestite in ziua’ respectivi. Numérul total af, orelor luerate se va determina prin ‘ealeularea diferenjei citre ora. plecirii ,P", respectiv. ine cetirii Iuerului $i ofm sosiril 8", respéctiv @ Inceperil Iu verulu, : Exemplu. Un muncitor a inceput lucrul la ora. 7 si ba terminat la ora 17 elo intrerupere pentru mast de 2 ore. In acest caz numarul: otal de ore Iucrate este 8, adicd dife- Tenfe intre ora plectili 17 si ora sosirii 7, minus cele doud ore de tepaus. Deei, tn coloana ,,1” (timp Iueral) — se va trece numi- 15 rul efectiv de ore lucrate 8, 9, 10 ;tc, dup& caz, de citre fiecare om in parte, Jn cazul cind un muncitor, in ¢;*sul aceleiast zile a 1u- ‘erat Ia mat multe Iueriri, se vor Hola toate acele Iucrairi cu orele luerate pentru fiecare din ele# La finele programului de lucru ¥e face totalizarea orelor| Jucrate. COMPLETAREA “FOI ZIENICE)/PARTEA AIA “4 10, Tn partea'a Tha a carnetuluiide santier, sefii de echt pi, maigitit Le si sefil_de sectoare C:. vor trece in, flecare . atte lucrarile exeeutate cit st maisrialele. consumate,pen- Gru realizarea lucratilor nespeetive, pecum. si materialcle_1 ; tigate, ‘De asemenea, vor complel si celelalte lemente. si PrP Ree ce formulat ca: luertrle omplet terminate, rapor ul sefulut de echipa ca privire la’-ndeplinirea planului Tucrasi, evenimentele intimplate pe {ntier, cum si cererile si | propunerile ce le au de facut eatre di rict sau sect. In aceast parte a ha a Zoli slnice, picheral, seful de sector, prec Fromganele superioare $1 de control, £ ocazia revizilor facut pe taren, vor nota ordinele ce le vor! ia setilor de echipa. T1, Sefii de echipi, maistrit 1). si gefit de sectomre CT sint obligatt <8 completeze eitet eipatut tonto datele ceru \ Se coloanele formularului, cu ate xacte st reale, aga Sa ardtat mai insinte. i Se atrage in miod special. ateniia_asupra_completiit mod corect 4 precis a datelor in Teqiturd cu materiale con ; Tumate §! rectgtigate si anume ca seria si subdivizia, dem mirea, materiaielor, cantitatea precim gi contul de chelty \ Tals, respectiv numérul. comendii, 4oarece datele trecute i ¢ fonta ‘silnied ‘pariea ‘a Tia servesc, pe deoparte pentru de Girenrea gestiunii de materiale a (hipel sau sectorulul ‘ pectiv, laf pe de alta parte pentru |mputarea asupra prefull : Be cost al fucrarilor exeeutate, pregum si pentru. verficare Consumului efectuat, comparatiy eu wormele de consum fixa prin procestil tehnologic de lucru. ” Inregistrarea recistigirilor de ‘hateriale tn ‘foala zi 4 se va face necondifionat in aceeasi i in care sa tealizat istigarea. : : Goloanele de pret unitar si vaiarea materialelor ons : mate i reeigtigate iu se vor corileta de eitre gefti de f 16 chip’, maigtrii Le, ‘sau efi de’ sectoare C.T., ci ele se vor completa si calcula numai de cdtre sectii. Coloanele 14, 15 si 16 se vor completa numai de cé unitifile L, peed pleta numat de citre 12. In eeea ce_priveste datele tehnice ce se din partea a il-a a foli rilnice, se dau urmitoarele, larturir In compartimentul rezervat pentru luctarile executate se Yor gompleta toate rubricile,cu datele necesare pentri fiecare ecutatd in cursul zilei ardtindu cul unde ele au fost executate, eer __Intrucit pe aceasta completare se bazeazi intreaga urmi- rire a productici:echipel, se va cduta a se da toad atentia de, itr efll de echipl prin srierea cite} a Tucriilor exe- ia cant respective, astfel incit si a Tucrinle exeeutate de echiph 7 SPaT® Toate IM ceea ce. priveste arétarea ,locului lucrérilor” unit file L vor indica in mod obligatorid pentru flecare Tuerare in ave posta Wometsied a loculul unde s-a execu luce . De exemplu: la km 25-+300—25-+-400; +900—26-+000. ete. ete. ema ee a II, Inaintarea foilor zilnice partea I si a W-a 18. La finele fiecireizile dup’ co’ s-au completat foile ailnice partea I si a Il-a cu toate clementele cerute de for~ mular, acestea se semneazi de citre Intocmitori (efi de e- chip’, maistrii Le, gefii de sector CT), iar dows exemplare se detageazd din caret si se.inainteaai astfel : —,n exemplar Ja districtul sau sectorul de cére apar- fine echipa respectiva ; agen = un exemplar — originalul — la seotie ; — cel de al treilea exemplar, ramine la intocmi xat la colotul camotutat de gantiers = meamiior ane Inaintarea foilor zilriice partea I sia T-a se va face im- ‘preund, cel mai tivziu in dimineafa zilel imediat urmatoare. Jn cazul sectoarelor C7, care intocmese foile zilnice numai Jn-doua exemplare, un exemplar se refine la cotorul carnetu- lui, a cel de al doilea exemplar se inainteazi la-sectie. _ Se atrage atentiunea’ ci orice modificSri la foile zil fnainfate nu pot fi facute decit de citre sectie $1 numal in baza cererii scrise din partea intocmitorului, in care justi- 2 — Imstructia nr. 62 : 17 i I fick necesilatea modificdrii cerute. Cererea dé modificare se inainteazi prin picherul, respectiv prin seful de sector Le. sau C.T, care 0 vizeazi. ‘Modificdrile nu vor. putea fi operate in exemplarele i- mase: la echipe si la districte L, respectiv maigtrii Le, CT, decit. dupa aprobarea dati de. sectie. IV. Verificarea gi tratarea foilor zilnice la sectie caPITOLUL OPERATH IN LEGiiTURA CU STABILIREA, LICHIDAREA SI PLATA, DREPTURILOR DE PERSONAL I. Deporifii cu caracter general | F_ 1. Stabitirea ‘tuturor drepturilor cuvenite - muncitorilor definitivi sau ziliers care lucreazA in regie, sau. in regim de turd, precum si ale personalului tehnico-administrativ din eentralul sectiilor sisde la echipe, sectoare, districte sau san & aa bee va face de catre resoartele finaneiare ale sectiilor respective. « 2. Stabilirea tuturor. drepturilor cuvenite muncitorilor definitivi sau’ zilieri) care lucreazi in regim de acord se va face de cétre normatorii sectiilor respective, In cazul cind in eadrul sectiilor nu, exist& normatori (Sectiile C.T.) caleulul se va face de citre resoartele tehnice, _3. Intocmirea tyuturor statelor de plata, lichidarea si con- 4abilizarea lor se.va face de catre resoartele financiare ale sectiilor respective! ___ 4 Plata dreptitvilor se va face prin personalul sectiilor, find interss ea infocmitorl de state de Dials a ichistor de drepturi s& fie“tilizati pentru plata personalului pentru “care ei au calculat’sau au lichidat drepturile. 5. Datele necesare atit pentru stabilirea drepturilor d¢ om cit i Pentru verificarea lor (aconturi ‘salar li, sal aii, | ore suplimentare, firemii, spor de noapte, compensat fie turd, “spor de vechime, coneediu de odiint, concediu ‘de boall, ‘de. 14, Foile zilnice partea I sia Tl-a primite de catre sec- fii se vor prezenta, in chiar ziua primirii lor, gefilor de sec- fie au ajutoarelor acestora pentru a lua cunostintA de_rea- lizdrile echipelor, de propunerile si ceretile iaeute de citre sefii de echipa, de ordinele date de picheri, sefii de sectoare sau organele de control, precum si principial daca s-a res pectat planul de Jueru si normele de consum. Dupi ce sefii de sectie au vizut toate foile zilnice, le vor viza pe fiecare in parte, scriind cuvintul ,vazut”, dupa care vor semna si pune data, In cazul cind gefii de sectie f vor face anumite constatari si vor gasi necesar a da unele directive, sau ordine citre birourile tehnice sau celelalte re= soarte ale secfici in legiturd cu cele gisite in foile zilnice, vor serie acest lucru pe foaia zilnicd pe partea I sau a Ha dupa caz. Foile zilnice, dup ce au fost vizate de sefii de sectie, vor fi predate tot in aceeasi_ zi birourilor tehnice pentru a fi ve- rificate din punct de vedere tehnic si al normelor de consum, precum si a extrage datele si elementele necesare pentru Completarea evidenfelor ce se tin de citre seclii, a face, dack este cazul, corespondenta respectiv cu echipele, districtele sau sectoarele in cauz si a sezisa conducerea sectiei de cons- fatarile facute, propunind macurile ce trebuie Tuate. Apoi, foile zilnice vor fi semnate de verificare de cétre birourile tehnice si vor fi predate cel mai tirziu a doua 2i resortului financiar pentru efectuarea Iuerdrilor in: legitur’ cu plata Grepturilor de personal, pentru: calcularea si notarea cheltus felilor de manoperé si ‘materiale in evidentele jinute pentru urmérirea prejului de cost si in figele pentru evidenfa ges- tiunilor de materiale. 5: _-S = Sefii de sectie sau ajutoarele acestora, la plecarea din ‘unitate pentru mai multe zile, vor desemna un organ. tehnic care s& vizeze foile zilnice partea I si a I-a, - 18. partea I a carnetelor de santier, fa ariel do ei pers are si santiere, «inpletate si verificate, aga cum sa aratat Ja cap. B II din’ p»zenta instructie, precum si pentru perso- lil tehnie admirjitrativ de Ja disiricte, sectoare C.T. si de ) foile zilnice"partea I si a U-a a carnetelor de santi procescle-verbale/de masurdtoare (constatare) pentru’ mun: orii_ care Iucreazi.in acord de la echipe, sectoare, districte santiere, completate si verificate aga cum s-a ardtat la cap. II din prezentele-instructii si. conform. dispozifillor si ins- frucjillor pentru ca’tulul acordului la unitifile L, Le si C.T. F ©) foaia colectiy® ide prezenfi pentru personalul eu regim 19 de lucru in turd si pentru personals tehnico-administrativ de la sectoarele Le, precum si pentili. tot personalul tehnico- administrativ, aparjinind de centralul sechiilor. Se_precizeazd ek pentru personalul din centralul sectillor, aceasti foaie co- lectiva de prezenti se intocmeste de citre resortul de cadre al seetici, iar pentru personalul dysia sectoarele Le, de citre tehnicienii de la Sectoarele Le si ge vizeazA de geful de sec~ Pentru, personalul centraleloy;telefonice apartinind de sectiile CT, care lucreaz jn tua, foaia colectiva de pre- zentii se iniocmeste de sefii centyalelor telefonice. Foile co- lective de prezenfi se intocmese ye baza condicilor de pre- zen semnate de cei in cauzi conform normelor in vigoare — atit Ja intrare cit si la iesirea dm serviciu, Pentru. plata aconturilor salatii, foile colective de_p1 zen{i, completate cu pontajul pina “in ziua de 15 ale luni, se inainteazi la resortul financiar.al sectiilor pe ziua de 16 ale ficcérei luni. Secfiile, dupi xtragerea. tuturor datelor necesare pentru intocmirea listelor de plati a aconturilor salarii, restituie resortului de cadie al sectici, sectoarelor st centralelor telefonice, pind cel mg}, tirziu in ziua de 18 ale lunii, aceste fot colective de prezsnta, pentru ca aceste.uni- t&ifi, SX continuie cu notarea pregentéi pind la finele lunii, cind aceste foi vor fi din nou ina ntate la sectie, completate. cu prezenta pe Intreaga lund. 6. Stabilirea salariilor, a aconturilor salarii, a sporului de vechime si de noapte si a corspensatiei de tura cuvenite muncitorilor ‘(inelusiv drepturilor felefonistilor) si a intregu- Jui personal trecut in Foaia zilniii partea I, se va face in) pontajul nominal pregétitor (X/2025), iar pentru personalull pentru care se intocmesc foi colestive de prezenti si perso- nalul administrativ stabilirea drepfurilor se va face direct in| statele de plat % 7. Pentru concentrarea pontajelor si. stabilirea dreptu-| rilor cuvenite muncitorilor pe intreaga lund, precum si pen- tru repartizarea acestor drepturi peconturi de cheltuieli (ar-| ticole din schema sau lucrari), segiiile L, Le si CT. vor f losi formularul: X/2.025 ,,Pontajullominal pregatitor al. sta- tului.de plati si repartizarea cheltulelilor pe conturi py luna. 2... ”, conform hexei T. 20 MODUL DE INTOCMIRE A PONTAJULUI NOMINAL PREGATITOR 8. Pentru fiecare echip& si separat pe fiecare sursi de finanfare se va deschide lunar cite un pontaj nominal pre- gititor, in care se vor inscrie atit miuncitotii permianenti cit si cei’ zilieri, indiferent dac& acestia presteazA serviciul in regim de munca in regie (cu luna, ziua sau ora) in turd sau in regim de acord. Activitifile eu surse de finantare separate, pentru cate se vor deschide pontaje nominale — pregittitoare distincte, vor fiz a) activitatea de exploatare si investifii necentralizate sub 100900 lei, care va cuprinde drepturile aferente muncilor restate pentru: activitatea de baz (activitatea de transport); activitatea sectillor ajutitoare si neindustriale, Iucrarile pen- tru terfi lucrarile de exploatare din venituri locale si fondul intreprinderii, lucriri de investitii sub 100000 lei si de RK din venituri locale. si fondul intreprinderii si in general, toate drepturile care se plitese din contul de decontare ai -exploatirii de la Banca de Stat si cate se inregistreazi la un Joc cu activitatea de baz (folosind planul de conturi pentru transporturi), excepfie faicind. doar platile pentru. compensatie de cartel si cele pentru ajutoarele de stat pentru copii; ivitatea de-investitit centratizate, finantati de Banca sti{ii si care se inregistreaza in balanta special de ©). activitatea de RK din“fondul ta dispozitia’ directoru- lui pentru RK, finanjaté din contul special de la Banca de Stat si evidenfiatd la un Joc cu activitatea de investifii cen- -tralizate; 4) activitatea de investitii necentralizate, privind Iver’ ile de investitii cu o valoare de peste 100-000 lei, finanjati prin Banca de Investifii si evidenfiat in conturi separate ‘in ¢ontabilitatea investifillor centralizate; ©) activitatea privind plata, ajutoarelor asigurari sociale de stat, finanfat’ din fondurile"C.CS, 9. Pentru ase da posibilitatea sé se intoemeasc’ cu usu- Ying statele de plat, in pontajul nominal. pregatitor, per- sonalul’ va fi grupat pe categorii (permanen|i sau zilieri), seriindu-se ‘mai intii muncitorii-permanenti dupa care se ‘Vor lisa citeva rinduri libere (4—5 rinduri) si se vor inscrie Continuare muncitorii zilieri. Dup’ fiecare categorie se va 21 viciu la orele 19, reintra iar in sé:Vieiu in ziug de 2 ora 19 si iese in ziua de 3 ora 7; apoi reiptra in turd in ziua de 4 ora 7 si fese la orele 19. In acegi; caz pontajul se va face astfel: in rubrica zilei de 1 pe ringul ,Pr” se va trece 12, adic numérul orelor Tucrate in aces 2i.’In rubrica zilei de 2 pe rindul ,,Pr”, se va trece sub forms de fractie 1a numarator numarul de ore total prestate in aciastii zi, adici in cazul de fafa 5 ore, iar la numitor numéral Srélor de noapte, in cazul nostru 2, adic de la orele 22—24. ; In dreptul orélor de noapte dé la numitor se va serie itera ,.n** (noapte). Deci in ziua de # pontajul va apare asti 6 aad In rubrica zilei de 3 pe rindul..,Pr“ se va trece la nu- Imiritor 7, iar Ja numitor 6 n, penfajul prezentindu-se deci z Gn x In rubrica zilei de 4, pe rindul Pr se va trece 12, adiek toate cele 12 ore lucrate numai in fimpul zilel de 4, deci #8r8 ore de noapte. La fel se va completa gi regiti! rubricilor zilnice din eursul zilei. In mod similar se va efectua pentajul si pentru celelalte regimuri de turd, Pe rindul ,C” (cont) se va treoé in rubricile zilelor res- pective articolele de cheltuial’ din schem& sau numirul co- menzii la care s-a lucrat in orele pontate pe rindul Pr”. In cazul lipsurilor motivate sai, nemotivate de la set viciu in rubricile zilelor respective p4 rindul ,,Pr” se va scrie una din menfiunile previzute la capi B. Il. 8. TOTALIZAREA PONTAJUEAT LUNAR 17, La sfirgitidl Iunii, se face totalizarea orizontala a zix Ielor si orelor efectiv lucrate precurit si a timpului nelucrat, care se gisese inscrise in rubricile cofoanei 7, pe rindul ,.Pr Aceastd totalizare se fave prin conmetarea, coloanelor ¢—22 din compartimentul ,,Total Tunaré. ©, Coloana 8 este rezervatd pentru ‘nscrierea ‘i (2ile) si, ,O* (ore). 24 iialelor ,Z” ‘Compartimentul Timp efectiv Iucrat” este destinat pen- tru inregistrarea totalurilor zilelor si orelor efectiv prestate in cursul Tunit. ‘Timpul nelucrat ca: concediu odihna, concediul medical concediu firi salariu, absenfe nemotivate, zile de sirbitori sf repaus legal ete. se’ vor totaliza in compartimentul Timp -nelucrat”. Completarea coloanelor se va face dup& cum urmeazi: —n coloana 9, ,,Total general”, se va inscrie numarul total de zile sau ore efectiv lucrate in cursul lunii in regie, turd si acord si anume, -zilele pe rindul ,.2”, iar orele pe rindul ,,0". Se precizeaz e& in gumarul total al orelor se va cuprinde si orele turd peste cele normale, precum gi cele su- plimentare; — in coloana 10, ,,Total regie”, se va inserie numérul toial al zilelor sau orelor Iucrate-in regie i turi; in acest: total se cuprinde cele 8 ore normale de lucru eecutate in regie sau turd, indiferent daci ele au fost prestat2 ziua sau noaptea; — in coloana 11, ,din care ore noapte” se va inserie nu- mirul total de ore prestate in timpul noptii si care se. cu~ prind in numirul total de ore regie din coloana 10; datele din aceastd. coloand servese pentru calculul spdrului de noapte; ) — in coloana 12, ,,acord”, se. vor inserie totalul zilelor sau orelor lucrate in’ acord, conform pontajului din coloana. 7, confruntat cu folle de acord Intoemite de normatori; = fn coloana 13, ;,ore turd peste cele normale”, se va | inserie numérul de ore’prestate in turd peste cele 8 ore nor- male de lucru, efectuate de personalal cu regim de munca in. “turd; — in coloana 14, ,,ore suplimentare” se vor trece eve | tualele ore suplimentare efectiv prestate de catre’ muncitori (fara majoraxi); — in coloana 15, ,concediu odihna”, sé va trece totalul ilelor de concediu odihna avute in ursul lunii respective; — in coloana 16, ,zile concediu medical”, se va trece: aunéral total de ile aflate in concediu medical in, cursul = in coloana 17 ,zile concediu fir salar”, se va trece- “Ramfrul total de zile aflate in eoncediu {4rd sélar in cursul Aunti; 25 21, Stabiliisa drepturilor de baz cuvenite muncitorilor we Tucreazd iq acord (galariu tarifar si spor de acord), se “va face de citte normatorii sau birourile tebnice ale secfillor, “in folle de abord. Aceste drepturi astfel stabilite, se vor Snscrie apoi th, compartimentul ,,Drepturi cuvenite pentru munca prestat in acord’” coloanele 33—35, din pontajul_ no- minal pregitite’, pentru a fi insumate cu eventuale alte dre} tuti ce se cuviz muncitorilor respectivi pentru munca prestats in regie, in véderea stabilirii Grepturilor totale (regie, turd, acord) cuvenité/pe luna de referinfa, cu acoperire in aceeasi sursi de finan{ére. 22. Stabiliréa indemnizatiilor de concediu odihn’, cuve- nite muncitorilér indiferent de regimul de lucru, se va face _ in-pontajul nothinal pregititor si anume in coloana 37. 23. Stabilirga ajutoarelor medicale, a orelor suplimentare, a premiilor etc) se va face in tabele sau situatii separate, con- form dispozitiilét care reglementeaza plata acestor drepturi. 24, Stabiliféa drepturilor de mai sus se va face astfel: a) Stabiliréh aconturilor salarii (chenzina 1) In conforniitate cu dispozifiile legale in vigoare, munci- * torii definitivijsi zilieri, ‘care lucreazd fie in regie sau turd, precum si personalul. tehnico-administrativ vor primi pentru munca efectiv’ prestaté in perioada de la 1—15 ale fieckrei Juni un acontsasupra salartului, stabilit pe baza dispozitilor sia tabelelor te aconturi, existente. 19, Pentru_a se putea face caleulul drepturilor cuvenite § Stabilirea “aeestor aconturi se face in pontajul nominal muncitorilor, chiar. pe pontajul nominal pregatitor, se vor f pregtitor in cgioana 41 ,,Acont salariu chenzina I”. + completa coloanele 23, 24 si 25, astfel: Nu se va Séorda aconturi asupra salariulut pentru timpul in-coloana-28, se va trece, selariul tarifar Tuner; cit muncitorul!s-a aflat in concediu de odihna, in concediu — in coloana 24 se va trece la numéritor salariul taritar (fara salariu sab absenteard nemotivat de la lucru. ‘Ve zi, iar la numitor salariul tarifar pe o si ~ "th coloana 28 se_va trece procentul de spor de veehi- fe .,,,Pentr™ zifele de concediu medical se acord’ acontul perl caret: deena) mayne forbs tesyectiy; Asupra acSitutilor nu se va opera nici un fel de reti- — in colgana 18. alte lipsuri motivate” se va trece nu- vnitul total de zile absente motivat de-la serviciu si pen- tru care nu se pliteste salariu sau alte indemnizatii; — coloana’ 19 amas libéra se va completa la nevoie; — in eoloana 20 ,,absenfe nemotivate”, se va trece nu miérul total de zile lipsi nemotivate de la servieiu din cursul luni; }. — in coloana’ 21 ,2ile sirbétori” si repaus legal”, se va fnserie numarul total al zilelor de repaus siptiminal 'si: sir- bitori legale din cursul lunii respective; — in coloana 22 ,,Total timp nelucrat” se va. inscrie fotalul zilelor nelucrate ‘in Tuna respectiva; acest total se va face prin adunarea numarului de zile din coloanele 15—21. 18. La sfirgitul Tunii, dupa ce s-a facut gfectuarea si tota- lizarea pontajelor in coloanele 7—22, asa dupa cum s-a arditat miai sus, se va face confruntarea datelor obtinute cu eviden- tele picherilor si gefilor de sectoare (foaia colectiva de prezenta si pontajul concentrator lunar) pentru zilele si orele prestate de muncitori in regie si turd precum gi cu ale normatorilor (foile de acord) pentru orele prestate de muneitori in acord, punindu-se la punct eventualele neconcordante. COMPEETAREA ALTOR DATE NECESARE PENTRU CALCULUT. ‘ DREPTURILOR nere. ‘Acontul elieneinal se va reline obligatoriu din. drepturile "de baz cuvenite, muncitorului b) Stabilirep-drepturilor de bazd, adicd a salariului tarifar, _@ sporului de neapte, a compensatici turd si a sporului de ve- “chime cuvenitepersonalului care Iucreazii in regie sau in turd. i + La sfirsitv)) fiecdrei luni, pe baza datelor din coloanele STABILIREA DREPTURILOR DE BAZ CUVENITE, MUNCITORILOR 20. Stabilirea salariilor (acont salariu: si salatiul definitiv), a sportilui de noapte, a compensatiei de turd i a’ sporului de ‘vechime, adic’ a drepturilor de baz cuvenite muncitorilor ‘eare lucteazi in regie si In regim de turd se va face in pon Yajul nominal pregatitor, in compartimentul ,drepturi cuve- nite pentru munea ptestati in regie”, folosindu-se coloanele 2632, 26 “9-11 si 13, précum si cele din coloanele 23—25, din pontajul oT nominal pregatitor, se va proceda le’ tabilirea salariilor sia celorlalte drepturi de baz (spor de,:iapte, compensatie tur’, spor de vechime), ce se cuvin mune’ rilor respectivi si care se platesc odata cu chenzina a T-a' salariilor prin acelasi stat de plata. Caleulul drepturilor se face in miul urmitor: —In coloana 26 ,salariu tarifs’ (regie)” se va inserie salariul tarifar cuvenit pentru _zilele 21 orele efectiv prestate in regie (far acord) in tot cursul Imali si care sint trecute in coloana 10 a pontajului nominal pergatitor. Caleulul se va face inmultindu-se numarul de zile stn ore din eoloana 10 cu salariul tarifar pe zi sau ord din coi — In coloana 21, ,spor de noapte” se va inscrie valoarea sporului legal de 15% cuvenit pentr orele prestate noaptea (intre orele 226); ealeulal atestui spor se va face prin inmul- rea numarului de ore prestate noay’ea, din col. 11, eu sala- a riul pe or din col. 24, iar rezultatul i Gaulfindu-se cujgq "res pectiv cu 0,15. Se precizeazi ci in aceastd coloana se va inscrie numai sporul de 15% si nu si salariul tarifer cuvenit pentru aceste ore de noapte. j — In coloana 28 ,Compensatie tijri se va inserie com- pensatia ce se acorda’ pentru orele ‘restate in turd, peste cele 8 respectiv-7 ore’ normale de Iue:. Calculul acestei com pensafii se va"face prin inmulfirea nymarului de ore din col. 13 cu salariul tarifar pe ork din col 24. La unitafile L, in ageasti coloand se cuprind compensatitle ce se acorda revizo- rilor de cale si cantonierilor pentru .orele prestate duminica, acolo unde nu existi: revizori de calede rezervi. — In-coloana 29 ,,spor de vechinjs” se va inscrie sporul de vechime cuvenit personalului.pe Iuna de referinta. Calculul acestui spor se va face prin inmultirea salariului tarifar pen- tru zilele lucrate din col. 26, cu procentul de spor la care are Greptul cel in cauzd, procent care este Inseris in col. 25. Acor- darea acestui spor se va face cu resphétarea intocmai a dispo- zitiilor ordinelor prin care s-a reglenientat plata. acestui spor. — Coloana 30 ramine libera, urmind ca in ea si se cal- culeze eventuale alte drepturi ce’ vor surveni. — In coloana 31, ,,Total alte dreptari”, se va inscrie tota- lul rezultat din adunarea sumelor tre@bte tn coloanele 27—30. — In coloana 32, ,,Total regie”, sq@ ta inserie totalul drep- turitor de baza (salar tarifare st alte’ trepturi) cuyenite mune 28 “citorilor, care rezult4 din cumularea sumelor din coloanele 26 cu cele din coloana 31. ©) Caleutarea acordului si a sporutui-de acord Drepturile cuvenite muncitorilor pentru munca prestaté _ in acord se calculeazi de citre normatori sau de birourile teh- nice in foile de acord pe fiecare Iucrare si muncito* in parte, potrivit instructiilor si dispozitiilor legale privind plata aco dului la unititile LCT. $i Le. Pentru stabilirea drepturilor lunare totale, cuvenite unui ‘muneitor pentru munca prestaté in_acord, privind accleasi surse de finantare, se aduna sumele din fiecare foaie de acord privind muncitorul respectiv si anume’ separat salariul tarifar i separat sporul de acord. Totalurile obtinute se inscriu apoi in coloana rezervati pentru aceste drepturi, astfel: In coloana 33, ,Salariu tarifar acord”, se va treve salariul farifar stabilit in foile de acord, prin cumularea acestui sala- riu din fiecare foaie de aéord. In coloana 34, ,Spor acord”, se va trece sporuil de acord - -euvenit pentru munca prestatd in acord. Acest spor zeprezintit diferenta intre suma total cuvenit drept acord i salariul farifar valculat pentru munca prestata in-acord si care este ‘trecut in coloana 33. Sporul de acord se calculeaz’ de norma- tor in foile de acord, iar suma ce urméazi a se inscrie in ‘aeeast coloand se stabileste prin cumularea sporuli de acord din foile de acord in care figureazi muncitorul respectiv, pri- vind aceeasi’ sursa de finantare. — In col. 35, ,,Total acord”,.se va inserie suma_totala ‘euvenita pentru munca efectuata in acord si care este egala cu totalul coloanei 33+34. ¢) Stabilirea drepturitor de bazd totale. ~ In-coloana 36, ,,Total drepturi”, se va inscrie totalul drep- turilor brute ctivenite muncitorilor pentru munca efectiv prestata in contul aceleiasi surse de finantare in regie, turd si acord, in luna respectiva, rezultat prin cumularea sumelor din eoloana 32, ,,Total regie” cu coloana ‘35 ,,Fotal acord”. Deci, ‘acest ,,Total drepturi” se vor cuprinde numai drepturile “de baz ce se ordonanteazi prin lista de plata a chenzinei a Tea adicd: salariul tarifar, spor de noapte, compensatie turd, "spor vechime si spor acord. Se precizeazi ci in acest total nu se va cuprinde indem- ivatia: pentru eoncediul de odihna, care se calculeazA separat yeoloana 37 si se trece direct in statul de plat, intr-o co- loand separata, 29 po eae ntajul nominal pregititor, ins& se va nota in colful din dreapta de sus aii/pontajului nominal pregititor al Tunii de referinta numéralsistei ‘sau statului de plati prin care au fost ordonantate \deepturile respective. €) Calewlul indemnizatiei de concediu odihna Pe timpul concediului de odihna, in conformitate cu dis- pozijiile Codului Muneli, se acordi muneitorilor, care au drep- ful:la concediul de odihni — indemnizafie de concediu odihna care se pliteste Ja plecarea acestora in concedit. Pentru muneitorii care uzeazi concediul de odihn& inte- gral, plata indemnizatiei se va face anticipat, prin lista de plata separata. “In cazul cind efectuarea concediului se face fractionat — in mai multe luni — caleulul se va face in pontajul nominal pregititor, iar ordonantarea se va face prin lista de plat a drepturilor de baz intocmit’ pentru: luna respectiva. $i intr-un caz si in altul, indemnizatia de concediu res- pectiva se noteaz in col. 37 din pontajul nominal pregatitor. Stabilirea indemnizatiei de concediu de odihna se va face ‘cu respectarea dispozifillor in vigoare la data efectuarii con cedjului de odihna. Concediile de odihna uzate si trecute in foaia zilnicd, res~ pectiv in pontajul nominal pregatitor (coloana 7 si 15) se vor nota de eétre biroul de cadre al sectiei in evidenta conce- diilor de odihni, in scopul de ase urmari nedepisirea nima- rului de zile de conepdiu odihni la care are. dreptul munci- torul respectiv. £) Calculul ajutoarelor de boat, al orelor suplimentare, al primelor gi eventual al altor drepturi. ‘Se face in tabelele, situafiile sau documentele prevazute in instructiile care reglementeazi plata acestor drepturi, iar or- donanjarea se va face cu state de plata separate. La intocmirea listelor de plata a ajutoarelor de’ boalé, pre- cuin gi la intocmirea statelor de plata a orelor suplimentare, se va verifica daci numérul de zile pentru care se calculeazd ajutorul sau numirul de ore suplimentare.corespunde cu nu- marul de zile, respectiv de ore Inscrise in coloanele 14 si 16 din pontajul nominal pregatitor. ‘Se. precizeaz cA, calculul’ premiilor cuvenite personalu- lui secfiei se va face de citre planificator sau normator si se va aproba de organele-competente: ‘Stabilirea personalului.cu drept 1a compensafie. pentru caitela gi alocafie de stat pentru-copii se va face de. cltre resortul de cadre al sectici pe baza actelor legale, intocmind fn acest scop listele de plat pe care le vor preda resortului financiar pentru verificarea caleulelor contabilizare si plata. Drepturile prevézute la acest punct (f) nu se noteaz’ in II. Stabilixga drepturilor cuvenite personalului + tehnico-administrativ 25, Drepturilg/de salariu si spor de vechime cuvenite per~ sonalului_tehnico-sdministrativ din centralul sectiilor L, Le, CT, precum si celide la districte si sectoare, se vor stabili di- "tect in statele de/plata, pe baza pontajuluj,din foaia colectiva de prezenta. Celelalte drepturi ca premii, concedii de odihna, ajutoar: de boald, ore suplimentare etc, se vor. determina in tabelele situafiile sau documentele previzute in instructiile care regle~ menteazi plata adestora, iar ordonanfarea lor se va face cu liste sau state de iplata separate, Se precizeaza e indemnizatiile pentru concediu de odihné se pltese in mod obligatoriu anticipat, cu ocazia plectrii in ‘eoncediu, pentru ntreaga perioada la care are dreptul. Deci, mu se-admite ordenantare frac{ionata. IV. Repartizayea drepturilor de manoper’ pe conturi de. chelinieli __ 26, Repartizatéa manoperei pe conturi de cheltuiali si lu- eriri se va face {9 raport cu zilele sau orele prestate de fic fare salariat perlimu fiecare cont de cheltuiali, respectiv lu~ rare in parte In cazul dreplurilor stabilite pentru’ munca prestati in ‘regle (C804 acord), repartijia acestora se va face dicect in pon- jjul nominal pregititor, iar in eazul drepturilor pentru munca in gi repartifi se va face de catre normatori in foile de Pentru a se putea face repartizarea pe conturi de chel- , Tespectiv. pe lucrari, atit a zilelor si orelor prestate ‘it si a drepturilor de manoperd calculate, s-au afectat in pon- isjul pregiititor cite dou coloane pentru fiecare cont in parte anume: 0 coloshi pentru tnscrierea zilelor sau orelor pres- e in regie ‘si turd gio coloand pentru inscrierea salariului far aferent zilelor sau orelor prestate in acest regim de inc&. Celelalte crepturi. si sporuri legale aferente zilelor sau 31 30 totalul coloanci 31. ,,Total alte. drepturi regie” se va im- i Ja totalul zilelor sau orelor din coloana 10 ,,Timp efectiv at — total regie”, iar rezultatul obtinut va reprezenta me- pe i sau ord, a celorlalte drepturi. Accasti medic, se multi cu numérul de zile sau ore din coloanele ‘orelor prestate ea:\spor noapte, condpensatie tur’, spor vechi- ‘me, se vor repartiza ‘pe conturi sifu lucrdri numai pe total echpa si nu pe fiecare muncitor in oarte, dup cum se arati mai jos. De asemenea, tot pe total echisij, se va repartiza pe con turi sau Iuerdrf sf drepturile de aco” (ealariu tarifar plus spo- rul de acord) cuvenite muncitoriy, calculate si repartizate ‘pe conturi de cltre normatori aga sip cum rezulta din foile de acord. ti Pentru repartizarea in ponta, 1 pregatitor, pe conturi, a cheltuielilor de manoperé privir}) munca in regie si turd, Se va proceda dupi cum urmeaza: a) pentru fiecare muncifor in parte se vor culege' din col. 17 si se vor totaliza pe fiecare/cont in parte zilele sau orele normale prestate (B ore-pe zi) in tegie (nu gi orele in acord) si se vor trece in coloana “£ d-schisi pentru contul res~ peetiv. ‘Numarul de zile, respectiv de 4ye, va fi cules din coloana. 7 rindul Pr", iar conturile, din steeasi coloand, rindul ,,C”, ') Se va face calculul salariului tarifar cuvenit pentri zi- Tele sau orele prestate la contul respectiv, prin inmulfirea nu- marului de zile sau ore din col. {cu salariul tarifar pe 5 din col. 24. ‘ ©) Dup& repartizarea timpului efectiv Iucrat (zile si ore), sia salariului tarifar pe conturi dp cheltuieli sau lucrdri in Tubricile coloanei 42 (repartizarea Eheltuielilor pe.conturi) se va proceda la totalizarea vertical q coloanelor 942. Aceste otaluri vor fi inserise pe rindul imediat urmitor ultimului mun ccitor inscris in pontajul nominal pregatitor. ‘Se precizeazi cl totalul rezultat prin adunarea numé- rului de ore din col. fiecdrui comi va trebui sd fie egal cu hnumarul de ore Inserise in col. 10] din pontajul pregatitor, iar totalul rezultat prin Insumarea stlariilor tarifare repartizate pe conturl va trebui si fie egal ca suma inscrisé in col. 26 }Salariu tarifar pentra munca in tegie”. 2) Dupii ce s-a fieut aceast’ tglalizare, se va face reparti- zarea celorlalte drepturi, care apat’ inscrise in coloana 31 ,,To- tal regie alte drepturi” pe conturi de cheltuicli si lucrdirt i functie de-zilele ‘sau orele prestaje pentru ‘fiecare cont sau lucrare fn parte, Dupi cum s-a arfjat maj sus, aceasti repar= tizare nu se va face pe fiecare mufncitor in parte, ei pe total echip’. , Repartizarea se va face astfel;) jal” care se va intitula ,Repartizarea altor drepturi pe si lueréti” = si anume in coloanele ,,salariu tarifar”, ptalul rezultat din insumarea celorlalte drepturi reparti- ate pé conturi va trebui s& fie egal cu totalul inscris in co- fana 31.,,Total alte drepturi regie”. -e) Dupa repartizarea celorlalte Grepturi se va proceda la antizarea pe conturi de cheltuiald gi luerari a acordului iu tarifar si sporul de acord) in pontajul nominal pre- if : © Repartizarea se va faGe pe dod rinduri imedist urmi- re Tinduluj ,,Repartizarea.altor drepturi pe conturi” ‘si anu- pe primul rind se va repartiza salariul tarifar acord (col. B3), iar pe cel de al doilea rind se va repartiza sporul de ord (col. 34), Aceasta repartizare se va face pe baza datelor din foile Ye acord calculate de normatori sau de birourile tebnice. ©) Dupa ce s-a facut sl repartizarea acordului se va pro- la stabilirea cheltuielilor totale de manoper& pe conturi ! Hi lueriri cu repartizarea acestora pe salarii tarifare i alte Brepturi Gndici a 1 gia 2). Aceasti operatie se va face numai in compartimentull ,re- a cheltuielilor pe conturi si const pe decgarte in alizarea salariilor tarifare regie cl salariile tarifare acord nserierea lor pe un rind intitulat ,, Total salarii tarifare”, pe de alt parte in totalizarea altor dreptufi regie cu spo- il de acord si scrierea lor pe un ind intitulat ,,Total alte Ambelé rinduri se vor aduna, iar totalurife obfinute se ps Pe un rind intitulat Total general”. 8) Dupa ce s-au ficut aceste totaluri se va proceda la ve~ ea lor, Aceastdi verificare consti confruntarea’totalului rezultat din cumularea sumelor pe tindul ,,Total salarii tarifare”, cu totalul insumat al co- lor 26 ,Salarii tarifare regie” cu col. 95 ,Salariu tarifar ‘care vor trebui si fie egale; © = confruntarea totalului rezultat din cumularea sumelor ® Pe indul ,,Total alte drepturi” cu totalul insumat al co- = Instructia mr. 62 . 33 32 i « lor financiare ale sectiilor L, Le, si C.T. 34, Lichiadrea consti, pe deoparte, ‘in verificarea, pentru sonalul tehnico-administrativ si pentru. muncitorii’ perma- ti, a concordanfei drepturilor de baz trecute in statele de #f4 cu cele inserise pe bazA de documente, in figele de re- inerafie a muneii, iar pe de alta parte, in calcularea: impo- Jor legale datorate pentru drepturile ce se platese prin sta- muncitorii permanenti si_apoi fuuneitorii zilieri — in aceea ordine cum sint trecufi si 3a pontajul nominal p titor. Se pot intocmi state de plata separate pentru muncitori permanenti i separate pentru’ huncitorii zilieri in cazul cind Seciile gisesc de cuviinfé eé rin aceastA separatie se usu: reazi munea si se urgenteazi iitocmirea si lichidarea statelo de plat, precum si plata drepfurilor respective. ‘In statele de plat, personalul tehnico-administrativ vi fi treeut grupat pe structuri (ingineri si tehnicieni, functio nari, personal de serviciu si Qersonal de paz si pompieri feindu-se totaluri dupa fiecare structurd. In cazul cind in acelasi staf de plata se trece atit p tehnico-administrativ cit si muncitorii, se va. inscrie in st ‘mai intii personalul tehnico-administrativ grupat pe struc iar in continuare se va.trece muncitorii permanenti si cei zilieri. : In afaré de recapitulajia je pagini, la finele statului dd plata se va face pentru toate bloanele statului si-o recapitu lafie cu repartizarea drepturile; pe : — personal tehnico-admin,strativ cu. repartizarea tuia pe structuri, = muneitori, — total general care trebulé si corespundé cu totelul g neral al recapitulafiei pe pagin, — Dupa ce s-a completat jlirtea stings din interiorul stat tului de plata gi s-au flcut retapitulatille respective, intoen torul va proceda la completares fetii statului de plata cu: numirea unititii casei plititoars, lunii gi anului pentru ca sau. stabilit drepturile, precum si repartizarea pe conturi cheltuial a totalului brut al statului de plata in spatiul zervat:in acest seop. Apoi va sernna statul de plata pe verso l locul rezervat pentru semniturs intoemitorului dup’ care se preventa sefului resortului finqnciar pentru viza de control reventiv ‘si apoi conducétorulii unitajii.pentru.aprobare. Statul astfel intoemit va primi un numar de ordine dint condici de evidenja a statelor de plati, numar ce se va inserié in locul rezervat:pentru'numar de pe fafa statului si anume i colful din stinga sus al-statului de plata. VI, Lichidarea salariilor si a cllorlalte dropturi de personal DISPOZITH sHENERALE, 33. Lichidarea salarillor gi jj celorlalte drepturi de persor treeute in statele de platd se [vce de citre caleulatorii-lic icute si a retinerilor totale ce urmeazé a se scade din sumele ite cuvenite salaria{ilor, precum -si in determfnarea sume- lor nete de plata. _Retinerile stabilite a se efectua prin scidere din drepturile te, cum si sumele nete de plata stabilite se inscriu atit in fea dreapti din interiorul statului de plata cit si in fisele itru evidenfa remunerafiei muncii (form. X/2125) pentru sonalul permanent. Pentru personalul zilier nu se vor deschide. fige pentru Pemuncratia muneii, lichidarea salariilor respectiv refinerea su- mmelor datorate facindu-se numai pe statul de. plata. In cazul cind acelasi muncitor zilier este trecut in mai multe state de plata, in scopul de a se putea calcula impozitul progresiv datorat, potrivit dispozitiilor legale, toate drepturile fuwvenite acestui ‘personal se vor cumula intr-o eviden{é lu- nara, impozitul. respectiv aplicindu-Se asupra totslului acestor epturi 35. ‘Toate sumele ce urmeazi afi retinute din. drepturile ‘nite salariatilor se vor nota pentru personalul in cadre @ mistra dictirii lor in figele de remuneratie a muncii si inume in coloana ,,Note si observatii” pentru toate retinerile exceptia celor. pentru uniforme si debitori. salariafi, care se iota in coloancle destinate in acest scop. Refinerea lor ur- ‘si se efectueze, in cote legale, prin statele de plata, drepturile ce se cuvin personalului in cauza. Pentru personalul zilier sumele de refinut’ vor fi notate in evidenfe sau repertoare si se vor retine din drepturile ce se plitesc celor in cauza. { : “Se precizear& c& listele. pentru plata aconturilor. de nu se vor nota si lichida in figele pentru evidenta re- fatiei muncii, refinerea acestora urmind a sé efectua in- si obligatoriu din listele de plati a salariilor definitive ina Tl-a a lunii.respective)-pe baza copiilor listelor de puse de acord cu eventualele modificari survenite cu G platii. Retinerea aconturilor va fi notata in fisa pentru 37, 36 | y yrinde ijemAtoarele date: numarul curent (numi- oiin) numete si pronumele salariatului, functie sau ia, unitatea say subunitatea de care apartine. jumarul din fegistru va fi insisi numarul fisei gi va scris.in colful din dreapta sau al figei in locul rezervat est Scop. nee ‘Acest registruva fi numerotat, sigilat si vizat de seful rtului financiar,al sectiei respective. eviden{a remunerafiei: muneit in: compartimentul .,retineri” § {n’statul de plata in eoloana ,,Retineri personale” cu ocazia Tr chidarii statelor pentru plata salariilor definitive, la fel ca celelalte retineri, _ Evidenta contabilé a aconturilor salarii acordate si reti niite Seva face, asa cum se araté la punctul 1 Cap. F. di piezenta instructie. DESCHIDEREA FISELOR PENTRU EVIDENTA REMUNERATIEI MUNCIE EFECTUAREA NCTARILOR IN FISELE PENTRU EVIDENTA 37. Figele. pentru evidenta. remuneratiei_muncit (form. (EMUNERATIEL MUNCIL /2.125) se deschid in urmittoarele cazuri: a) la numirea in serviciu pe baza actelor de-numire, ) la mutarea de la’ alte unititi, pe baza actelor de muta $i a extraselor: din fisa pentru evidenta remuneratiel munci (form. X/2 127) primite de la unititile de unde a fost muta personalul: respectiv; r ©) la consumarea fisei_anterioare ‘in urma expiratii celor 2] ani de folosire, cit dureaza o fist. « La deschiderea fiselor se vor completa toate dafele cerut de capul formularului adici: unitatea, numele si pronumele, data nasterii, data intrarii in serviciu, starea civili, functia sau meseria, incadrarea, salariyl, procentul de reducere de impozit (cind beneficiazs de o asemenea reducere) si numarul matricol Ih afara de aceste date se vor mai nota in fise si celelalte drep tari legale ce‘se cuvin personalului in cauza si anume: 5 de vechime (ine), spor clasti. Aceste sporuri vor fi scrise i compartimentul ,,Modificdri in situafia de salarizare”. De ase. Mienea se vor nota in coloanele de ,,Debit-retineri de f& pentru uniforme si debitori salariafi” toate debitele de acest fe c@ se cunose la deschiderea figelor precum gi in coloana ,.N si observatit” celelalte imputiri sau refineri cunoscute la’ de chiderea fis 38. In cursul agului in figele pentru remunerafia muncii vor nota: ° : — toate modificirile survenite in incadrarea si salariza- personalului respectiv (schimbarea ineadrarii si a salariu- iui tarifar, a procentului de spor vechime, de spor de clasi ? soate schimbleile interverite-tn staten civilh sl even- ual in reducerile de impozite; : : — toate imputatile, popririle, eotele de uniforme, presta je de serviciu ets. dictate personalului in catizi si care ur- nea” a fi refinuteydin drepturile ce i se cuvin prin statele plata; i ‘toate dreptturile -lunare sau ocazionale ce se plitese jersonalului ca: salerii, prime, ore suplimentare, spor vechi- me, spor clasi, recompense, ajutoare ete; im : ‘toate impozitele legale, precum gi alte refineri (popriri, uniforme, eit), refinute prin stalele de plats So precizeazd “i notirile privind modificdrile in ceea ce Fivane Satie de talarizare, precum si cele. privind reduce fede impozite se fle in spafile din capul fiyel rezervate in i i a Sscop, Notarile gentru refineri, e8 urmeaz’ a fi faicute din Riccar fied de remuneratie @ muncli va purta un numéilieoturile salariatu!ai ca: sechestre, diverse imputiri, servicit de ordine dat, dintr-un registru de inventar al fiselor de evi eat ena sNéts gf cbservati”, din par Sr eee ee an ee ea eee Greapta a figei trecindu-se ‘humérul actului ‘de retinere, Sear eae Ocerie, feful resortului va viza fia pentrilSectul retineril pa scurt, suma si eventual numarul si va- deschidere, semnind In 'chenarul din colful din stinga do jolie. ratcion | Gagan et Sees" sop sk-va aplica stampila rotundlll "ptr refiner pentru care:sint create coloane speciale fe p fise si anume: debitori pentru uniforme gi debitori sala In acest registru se vor trece figele pe miisura deschidegen %° fe iati, val facesior debite se va trece si in col, 28 gi 29 rilor in ordinea numerelor curente. Registrul de inventar Bisse dee Set remuantie en. 38 : F 39 2) Lichidarea drepturilor Civenite personatului, perma (muncitori permanenfi si persoealul tehnico-administrativ). Lichidatorul va trece diftustatele de~platd care au ‘fost intocmite asa cum s-a ardtat la gap. CV fn figa pentru evidentd remunerafiei_ muneii deschisi ‘pentru, salariatul respectiv, ‘compartimentul lunii respective, pe rindul intii, primele drep ‘turi acordate personalului in auzi, completind coloanele toate datele cerute de formular gi 'care se gisesc in statel de plata. : a Dupa ce s-a fiicut aceast# completare se va proceda calcularéa impozifului datorat are se va insctie pe ace rind in coloana ,,Impozit" din compartimentul ,.Refineri”. De asemenea, in cazul cind sint gi alte refireri de féc se vor trece pe aeclagi rind sianume in coloanele respectivd sumele ce urmeazi a fi retinuée din aceste drepturi. Apoi 4 va face totalul refinerilor care“rezultS prin adunarea sumel de refinut de pe acelagi' rind, inclusiv impozitul, care se -v serie In coloana respectiva ,,Totil refiner!” si se va stabil si ma de plata care de asemenea'se va trece pe acelagi rind coloana Suma de plata”. 40. Se va proceda apoi liv comipletarea partii drebte di interiorul statului de plat inéeriindu-se in coloanele res tive din stat, sumele ce au fostitalculate si trecute in coloanel similare din’figa pentru evidenja remunerafiei muncii. Se pred cizeazi ci in statele de plati va mai completa acolo und este cazul si procentul de redjicere de impozit din fata fise si se va mai caleula si salarivj; net prin seiderea impozitul din ,Totaluk brut. In acest mod se va [proceijA la lichidarea tuturor drept rilor pérsonalului inseris In acdlasi stat de plata. Dupa ce sa ficut lichidavea tutubor selariatilor din_acel lagi stat de plata, sé va procedd la totalizarea partiala a fiecd rei coloane. Totalurile ce se v4" face vor fi aceleasi ca si d partea sting’ a statului de pwd flicindu-se §i recapitulafil respective de la finele statuluyy’Ca si la partea stingt a. statud Jui inainte de prezentarea la Scannare se vor face gi verificaril totalurilor asttel oe — se va verifica dacd totalul coloanéi Salar net adi 40 . “nat cu totalul coloanei ,,Impozit pe salariu-eate egal cu tota~ Jul coloanei Total brut; * — se va'verifica daci totalul rezultat prin cumularea to- B aiunior din oloancle de refiner! personel us umyoctcl fe salaril este egal cu totalul. coloanei.,,Total. refineri, si dack prin sciderea acestui ,,Total refineri“din totalul din coloana Total brut“ ne d& totalul din coloana Sumi de plata“ _~ Dupa ce s-a facut aceasta verificare se va completa com= _ partimentul de refineri din partea dreapti de pe fata statului “de plata, luindu-se datele necesare din interiorul statuluj de plata. Apoi se va completa de ciitre lichidatori pe verso statului de plata textul respectiv de verificare si lichidare seriind in lfre si litere suma neta de plata si semnind. Statul astfel com- ‘pletat va fi predat sefului resortului financiar care de ase- ‘menca fi_va face si el o verificare prin sondaj si va semna “pentru Bun de plata”. La fel se va proceda si cu celelalte drepturi cuvenite per- “fonalului permanent care sint trecute in alte state de plat si “care in figele pentru evidenfa remunerafiei muneii se vor in- ‘serie pe rinduri. separate. ___, 41. La calcularea impozitului pe salarii se va ine seam’ "ch acest impozit va trebui calculet intotdeauna asupra dreptu- _tilor impozabile cumulate adic asupra tuturor drepturilor im- pozabile, cuvenite si ordonantate personalului respectiv pentru | munea prestati in luna de referinji. ‘g __ >) Lichidarea drepturilor cuvenite personalului zilier 42, Pentru personalul zilier, ¢onform odinelor in vigoare Retinindu-se fise pentru evidenja remuneratiei muncii, lichi- darea drepturilor ordonanfate acestui personal se va face direct statele de plata. . "In acest. scop, lichidatorii vor nota in statul de plata, in “Greptul fiecdrui salariat in parte, impozitil datorat, stabilind “slariul net, dupa care va insetie eventualéle retineri perso- le ce'sint de facut la fiecare dintre ei, stabilind totalul refi- Flor si suma de plata. Dupi ce se va face lichidaréa dreptutilor tuturot zilierilor h statul de platé se va proceda la totalizarea statului si fa- Kérea tecapitulatiilor respective, precum si la completarea fetei Gi versoului statului de plat’, procedindti-se aga- cum s-a ard sntru personalul permanent. _ _ Refinerile personale, ce se trec in statelé de plat pentru Hi operate din drepturile cuvenite personalului zilier, vor fi at extras din evidentele sau repertoarele deschise in Pin azul cind drepturile unui zilier apan in hai multe ‘state de plat, pentru ca impozitul sa fie calcula en ee oo. fare asupra tituror depturtior euvenite muncltorul respee. tiv, lichidatorii_vor peed, oe rk ee Bie: ne fn. care vor nota pent mi : inal lstel f veloarea Greptsrilor ordonanfate, precum sf im- itele retinute prin fiecare stat de plata, ‘tat la pet. 41 de mai sus. INCHIDEREA FISELOR PENTRU EVIDENTA REMUNERATIE! MUNCIL 43, Inchiderea figelor de remunerafie a muncii se face in | ‘urmitoarele cazuri + i eee v= ed ocazia mutarii personalului, pe baza ac i ‘tare gi a extrasului de pe figa pentru evidenja remuneratiei i ¥/2127) 5 “ee si tee SAR ate an ee gemma jionare, decedare, desfacerea contractului , Mees hetelor respective de pensionare, deces sau de desfacerea ‘contractulul ; A pee a Oe "a finele ficcirui an se va stabili totalul refineril fectuate pind la 31 decembrie si al soldurilor de reportat, care ‘poi se vor Inserie pe verso fie in care se va continua ope Zafille in anul_urmator; aceste solduri se vor serie pe ri Tetinerilor reportate la 1 ianuarie”. a gree eT inscieren soldurilor, figele vor fi sem nate de lichidator in locul rezervat din colful drept de jos al figel §t vor fl vizate de geful resortulut pentru inchidere, sem- pind §i aplicind sigiliul in colful din stinga de jos al fisei, tn ‘spafiul rezervat in acest scop. _ z Spa Completarea, caput fig deiehive penta anul_urmitor mntru orice fis nou deschisi. , ° Eo procinnd gf yextiasole dn fgele petra cudnt fe imunerafiei muncil”, ¢e se fntocmese eu ocazis mutirilor de personal, se completeaza de etre lchidator au gassed de formular, culese din fisele ec caruie do forming cle ole pe re ia datori si seful resortului financiar. ‘Extrasele din figele pentru evidenja remuneratiel muncii iin trei ul se va inainta vor intoemi in trei exemplare, din care uni 2 HGonatiuml financlare © UNI la care este mutat persona ‘Calculul impozitului datorat se va face aga cum s-a ard | il, unul se va irimite Serviciului regional de contabilitate de aparfine tstitatea de la care a plecat personalul respectiv, ederea contabilizirii si decontirit debitelor trahsmise catre iciul regionfl de contabilitate, de care apar{ine unitatea la fost muta, personalul, precum gi pentru urmarirea ine gril acesion ebite, iar cel de al treilea va rémnine In ar- iva unititi a Intocmit. Pentru persbnalul cu drept la Imbréciminte si incilfaminte de uzurd, in xtrasul de fis pentru evidenja remuneratiel Hmuncli, se va-inscrie si situatia indemnizafiei de 50% pl&titi precum si data xpirsrii duratei de folosinta. Cu ocazialintocmirii avestor extrase se va face si inchi- rea figei pentru evidenta remunerafiei muncii. Aceast inchi- dere consta in bararea cu cerneala rosie dupa ultima operatie PBotata in fis’, ‘sub care se vor trece soldurile de refinut, sol- jduri care au fost trecute si in extrasul fisei pentru evidenta “‘emuneratiel miuneii spre a fi refinute de citre unitatea lichi- Edatoare la care; fost- mutat. Cu ocazia ifemnérii extrasului de pe tiga pentru evidenta Premuneratiei muncii, ,seful resortului financiar” va trebui si yerifice dacd soldurile au fost bine stabilite de citre lichida- for iva cere acestuia s& seinneze figa in colful din dreapta de jos dupa care va viza pentru inchidere, fisa, semnind si a- plicind sigiliul In locul rezervat in acest scop, din colful sting as jos al figeia Concomitext in registrul de inventar al fiselor se va face Ecnotarea mutafiei respective, fisa pistrindu-se in continuare la. un ‘loc cu ¢lelalte fise, ca urmind sa fie arhivati odata ‘acestea la tyymeniil periodic de arhivare (expirarea a 2 ani). In mod sishilar se va proceda cu ocazia inchiderii fiselor i pentru persspalul care a iesit definitiv din serviciu _ 44. Daca rirsonalul care-a iesit definitiv din serviciu are orli, care nul au putut fi refinute din ultimele drepturi, aces- He datorii dupiiinchiderea figei se vor urmari astfel : — Sumeletatorate de catre personalul scos la pensie se transmite gontru retinere sectilor Prevederi Sociale ale rilor populare din-raioanele de domiciliu ale pensionaru- Aceasti transmitere de datorii se va face cu adres sepa- , odata cu omunicarea tabelei de remunerafii pe ultimele lumi, necesa pentru calcularea si stabilirea pensiei iplar din ageasti adres se va transmite gi serviciului de abilitate regional pentru evidentierea in ‘contabilitate a Idutilor transnise si urmarirea incasirii acestor solduri, » = Sumele;datorate in urma decesului salariatului se vor 43 eee } i urmiri a fi refinute din drepturijé de pensie ale urmasilor, dupa procedeul aritat mai sus periiru pensionari. — Suméle datorate de salariatji decedati, fré urmagi la pensie, precum si cele datorate de'salariafii cérora li s-a des- facut contractul de muncé sau cei tare au périsit serviciul, se vor urmari prin oficiile juridice regionale ‘in care scop se vor ‘comunica acestor oficii toate datele, necesare pentru. urmérirea prin justific a urmagilor sau a debiforului ca: numele si pro- numele, sumele datorate, ultimul domiciliu, informafii asupra stiri lui materiale, date asupra povenienfel datoriei anexin- du-se copii de pe dctele de imputiity sau alte debite, Interven- fia citre oficiul juridic regional s¢ va trimite spre stiinta si Serviciului de contabilitate regiorial pentru ca debitele res- pective si fie inregistrate 1a contil ,Debitori litigiogi”. La figele pentru evidenfa remuneratiel muneii inchise, aga cum s-a aritat mai sus, se vor ataja copii de pe toate inter~ | ven{iile facute in scopul recuperarit debitelor aflate in sold 1a inchiderea fiselor. i atarii de 1a Banca de Stat (vidi cap. C II pet. 8); b) documentele cumulative pentru investifii ‘centralizate, cutate in regie, finantate prin B. L; © 0) documente cumulative pentru. RK executate din fon ‘dul Ja dispozitia directorului pentru RK,-finantate din contul special de-la Banca de Stat ; | 4) documente cumulative pentru investifil necentralizate peste 100.000 lei din venituri locale, fondul intreprinderii ete., finantate prin B. 1; documente cumulative ,ajutoare asigurari sociale si re- (conform model anexa X), finantate din fondurile vor a Renita Hicare sursi de tinanfare, aritatd mai sus, se leschide urmatoarele documente cumulative, privind dre} wile de_ personal : 7 . a) Document cumulativ salarii” (anexa Il), in care-se vor registra toate statele cuprinzind drepturi previizute in fondul salarii_ seriptic ; ») Document cumulativ refineri din salarit” (anexa I) are se vor inregistra toate refinerile din statele de platé Grepturilor cuprinse in fondul de salarii (inregistrate in ,do- jmentul cumblativ salarii”) ; , _ ©) ,Document cumulativ alte drepturi si refineri” (anexa ), in care se vor inregistra toate statele pentru plata celor- alte drepturi de personal necuprinse in fondul de salarii, pre- um gi refinerile operate prin acele state ; | @) Document cumulativ pentru compensatia biineasct _penira carteli si refineri” (anexa V), in care se vor inregistra istele pentru plata compensatiei banesti pentru carteli, pre- Scum si refinerile operate prin acele liste ; __ 9). ,Document cumulativ alocatii de stat pentru copii” (a- exe VI), in care se vor inregistra toate listele de plati a catiilor de stat pentru copii, 48, Se precizeazi ci modelele de documente cumulative cele VIN) sint astfel intocmite, incit. si serveasca sila nirea ceferilor de finanfare pentru objinerea sumelor e platii drepturilor respective. 49. Aceste documente cumulative se intocmese lunar, In exemplar, din care un exemplar se inainteazé la terme- ce se vor fixa de citre Directille regionale, In funcfie de ie de contabilitate regionale, in ve- ARHIVAREA FISELOR PENTRU EVIDENTA “REMUNERATIET MUNCI i t 45, La finelé de duratd a figelér, acestea se vor aranja in ordinea alfabetic’ si se vor arhive! legindu-se in convolute a 50 fige fiecare, se vor arhiva si se vor pistra, conform instruc- fillor care reglementeaz aceastd problema (in prezent prin ac- ful M.CP. nr, 8495/955 din 7.X.1996 s-a stabilit ca termen de pistrare 45 ani). 4 Odati cu figele vor trebui arhivate si registrele de inven- tar al fiselor, precum gi repertoarel* alfabetice necesare pentru, identificarea cu usurinfa a figelor i caz de-nevoie. 4 ‘VII. Contabilizarea statelor pentru) plata drepturilor de perso- | nal si calcularea contributiqi asigurarilor sociale. Genenanrrig 46. Statele si listele de plata intocmite, lichidate gi in~ vestite cu ,,Bun de plata”, asa dupii cum s-a aritat la Cap. CV si VI, vor fi inregistrate de citre resoartele financiare in do- cumente cumulative (concentratoaee). ‘Se vor deschide documente éujaulative separate pe fiecare sursi de fihanfare in parte si anime: _ ‘a) documente cumulative peritru inregistrarea’ statelor’ si listelor de plata, cu acoperire din aursele de finanfare ale acti- 44 3 45 derea contabilizatii lor, iar cel de al doiléa’ exemplar réimtn Ta Secjia tntocmitoare. Documentele cumulative vor fi totalizate si vor purte semndtura intocmitorului si a sefului resortului financiar. 50. Pe fiecare stat si list de plati, inregistrate in docu- mentele cumulative aritate, se noteazi In spatiul de pe fafa statulul sau listet de plats $i anume in locul rezervat in acest scop, denumirea documentului cumulati? in care s-a.inregis- teat, ‘precum si numarul filei si al pozifiei de inregistrare (nu- mir curent) din: documentul cumulativ. totalizirii se’Va observa ca totalul cumulat al coloanelor 15 sau al coloanelor 16—19 sau al: coloanelor 20—30 si ‘egal cu totalul;din coloana 6 ,valoarea brut a statului", Pe rindul imédiat urmitor célul de ,,Total” se va calcula Ei inscrie contribuia de asigurari sociale datorati de intre- prinderi asupra.drepturilor din documentul cumulativ, care tind va fi intitylat ,,Contribufii asigurari sociale”. Calculul contributiei asigurari sociale se va face asa cum se arati mai “jos la capitolul ,Galculul contribujiei “Asiguriri Sociale”. 52, ,Documentul cumulativ refineri din salarii” Pentru concehtrarea, in vederea evidentierii in contabi- litate, a refinerilor operate prin statele de plat, inregistrate ‘in documentul cumnulativ salarii, statele de plata respective se vor inregistra si in ,docuientul cumulativ retineri din salarii”, fn aceeasi ordine fn care au fost ‘inregistrate si in documentul cumulativ salari ~~ Coloanele ,,décumentului cumulativ retineri din salarii” se "vor completa dupi ‘statele de plat cu toate datele cerute de fitulatura formulacului (anexa TI). Se precizeaza. cf retinerile din state vor fi trecute in co- loanele de refinéti, pe fiecare cont de retineri in parte. Pri- mele doud coloané de retineri vor fi destinate — in-mod obli~ gatoriu — pentru notarea in prima-coloand a ,aconturilor sa~ “Tarif, iat in cea de a doua a ,impozitului pe’salarii", vestul ‘coloanelor deschizindu-se dupa ‘necesitate. La inregistrarea in acest document cumulativ a statelor de plat, ca si la inéRiderea lui, se va urmari ca prin cumularea sumelor din coloanele de refineri (25—34) totalul rezultat si eorespundé cu tofilul din coloana 35 "Total: refineri”, iar a cesta adunat cu tloana 36 ,.neto de plata” si corespund’ cu coloana 8 ,,Valodiéa brut a’ statului de plata”. De asemenea, ‘va observa ca"orin cumularea sumelor din ‘coloanele 16 si 2%, totalul obtinut si corespund& cu sumia din coloana 8 ’,Va~ Toarea bruta a stitului de plata”. ~ Coloana 37 ,ata varsirii ca hirtii de valoare” se va com~ pleta numai de Serviciul de verifieare a veniturilor. regional data virsirii Statului de plati de citre casa platitoare — ntual si cu lol de arhivare. 53. Pentru conturile a ciror evident&analitic’ se tine de eatreserviciile de contabilitate regionale, resoartele financia~ ale sectiilor-L, ‘Le si CT. vor intocmi si inainta anexate documentul cufaulativ de refiner salarii, tabele nominale de fineri intocmite ‘sentra fiecare cont in parte. : aT INREGISTRAREA STATELOR $1. LISTELOR DE PLATA IN’ DOCUMENTELE CUMULATIVE 51. ,Documentul cumulativ salarii” In acest doctiment se vor inregistra, stat cu stat, toate statele de platé, cuprinzind salariile si celelalte drepturi previ zute infondul ‘de salarii scriptic si nescriptic acordate, perso- nalului unititii respective in cursul Iunii de referinfi. 'Inregistrarea in acest document cumulativ se va face. prin completarea coloanelor formularului,.potrivit titulaturii lor cu i datele extrase din statele de plata. Se precizeazi ci in coloanele 7, 8 si 9 se va face repar- tizarea valorii brute a statelor de plat’ pe-comitete sindical numai in cazul cind cota de contributie trebuie varsati la dou’, ‘sai mai. multe sindicate. Dack unitatea, vars contribufia nu mai la un singur Comitet Sindical, contribufia se va calcula pe total si se va inscrie o singurd dati la finele lunii in co- Joanele 6’si-7 pe rindul ,Contributie asigurati sociale“, In acest| az coloana 7 se va intitula cu numele Comitetuluj Sindica rrespectiv. De asemenea se mentioneaz ci in compartimentul rep: tizarea fondului de salarii pe conturi de cheltuieli”, cheltuielil se vor fnregistra numai. pe conturile sintetice, la care urmeazdi a.fi imputate (ct. 130, 134, 140, 150, 154, 156, 250, 315 etc), nu pe articol, pe comenzi si lucrari.: 4 Desfiigurarea in analitic a sumelor respective pé artico de cheltuieli pe comenzi, luerari éte. se va face in fisele ana- litice pentru evidenja cheltuielilor. (fisa nr. 2 — formular X/2.019), prin notarea cheltuiclilor respective in aceste fige di- eet din statele de plata. : : La finele lunii, resoartele financiare vor face totalizar documentului prin adunarea vertical a fiecirei coloane, in ¢riind totalurile rezultate pe un rind intitulat ,,total”. Cu oca- 46 | | a 511 ‘se va inscrie numirul (cantitatea) total de car- tin lista ‘de pinta pe Recare tip'tn parte’ Tn ecoloana’ 12 ,suima brut” se va trece valoarea cumulati tuturor tipurilor de ‘cartel; din col. 5—11 care se ia din ta de plata. In coloanele de refiner se tree sumele Yefinute pentru zilele lips’ sau plitite in plus in lunile an- | tetioare trectite in listele de plati, In coloana 21 ,neto de plati” se trece suma rimasi de Valoarea totald a fiectret tabele) ‘eu totalul aptrut in documentul cumblativ de refineri din sa- Jariu in coloana de refineri a contuli respectiv. In cazul cind retinerile efectuale vor trebui ordonantate altora (exemplu : popriri, rate pentru mobili, haine etc). resoar- tele financiare vor intoemi tabele sepsrate pe beneficiari (intre- prinderi, institufii sau unitéfi cdrore i se cuvin retinerile), In ‘acest caz. tabelele se vor intocmi in)'trei exemplare din care = doua se-vor inainta, la Serv. Contabiiitate regional iar al trei- [plat 'dupa scdderea’totalurilot de refinut (col. 20) din suma tea va rimine la sei. Servicileontabiitate regional va tna- Jf buts (col. 1) inta unul din aceste tabele:beneficl¢rului odaticu plata su- —“Cofoanele 22—25 sint rezervate pentru notarea dat mel. ne:mal.tptgemind alte table, Rees _privire In varsarea listelor de plata sl se completeaza de Servi= 54. Documentul. cumulativ.,alte drepturi si refineri” _ Gul trezorerie si verificare a veniturilor regional. Listele gi statele de plati pentra plata tuturor celorlalte, Pentru Total” s-a rezervat doua ca drepturi de ‘personal, ce se suporté din alte fonduri decit din ‘i ie rectetet anietey be Tondul de salarii ca deplasiri, detasiri, speze de transferare, ajutoare si recompense din fondul intteprinderii, prem{i pentru ‘descoperirea cilitorilor fraudulosi elg. se inregistreaza in ,,do- ‘cumentul cumulatiy alte drepturi si, ;efineri”, completindu-se coloancle formularului (anexa IV). ] In col: 8, 9 si 10 se va faco.repartizarea valorii, brute a statelor de plat&’ pe comitetele sindicale, aga cum s-a arditat pentru documentul cumulativ salarii (col. 7, 8 si 9). ‘Acest document va servi atit ¢= centralizator al reparti- zirii cheltuielilor pe -conturi sintetife, elt si ca centralizator al refinerilor operate prin listele si statele de plata. Totaliza- ea acestui document cumulativ se ¥s face In mod similar cu ,documentul cumulativ salarit”. 9, s Se precizeazi ci pentru valoares bruté a statelor si-liste- lor de plata s-au rezervat dou coloane si anume una in care Si se inregistreze listéle sau statele atupra cirora se calculeazi ‘contribufii asigurari sociale, iar in ¢ea de a doua listele sau statele cuprinzind drepturi asupra clrora nu se calculeazd aceasta contributi. ‘De ‘asemenea, in acest document cumulativ se va calcula contributia de asigurari sotiale, aga cum se arati mai jos la Cap. ,,Calculul contributiei asiguriri sociale”. a 55. Documentul cumulativ peniru compensatia bénéasoa § listele respective. ‘ pentru carteld $i refinert”. J _. Completarea’ formularului se va face potrivit liniaturii In acest document cumulativ s¢ Snregistreazi listele de J ‘si (@nexa VID). plati a compensatiei binesti pentra rartela, precum si refine | In afard de aceste dovumente cumulative, resoartele fi- rile care se opereazi prin aceste liv de plata. inéiare ale secfiilor vor mai intoomi si ,concentratoare lu- Fiecare list de plata se va inrpyistra pe elfe un tind. In privind ajutoafele plitite in contul asigurarilor sociale, o 4 —Instructia ne, 62 49 “care rezuité din inmulfirea totalului cantitaliv de pe primul “find al totalului cu valoarea fiecirui timp de cartela tre- "cut in capul formularului. Prin adunarea orizontal a aces- “tor valori, totalul rezultat va trebui si” corespunda cu totalul “din coloana Suma brutd”. © La finele lunii, acést dotument cumulativ se totalizeazd i él Va fine loc de concentrator (recapitulatie) al listelor de | Plata, eerut de instructiile MP. si se inainteazi Serviciulti “de plan financiar regional odatl cu cererea de finanfate. 56. ,,Documentul cumulativ alocafii de stat pentru copii” Inregistrarea tn acest document se va face potrivit titu- Tatovii coloanclor formularului la fel ca si in cazul ,docu- “mentalul cumulativ pentru compensafia, banease pentru car- " teli $i retineri” cu menfiunea cA acest document nu are co- _eane de refineri.. | 37. ,,Documentul curmuativ’ ajutoare asigurdri sociale ¢i tefineri “(anewa VII) “In acest document cuniulativ se vor inregistra toate lis- "tele pentru plata ajutoarelor binesti plitite personalului in " tohtil asiguratilor sociale, ptecum si refinerile operate prin ‘Aceste’ concentratoare se intocmesc’ pe : 4. Gestiunea de materiale de la echipe, find o rispindire ‘a gestiunii districtulul'sau sectorului, gefii de echipe, maistrii Te sivde poduri pentru. toate materialele. intrate sau iesite, ‘rebui si dea'districtului sau sectoruluio dovada pentru 1a) respectiv} iesirea materialelor. Aceste dovezi de pri- $1 predare a jmaterialelor sint: a » La intriti setae _ = adeverinti de materialele rare (form. X/3 187) pen~ ‘ru materialele primite de la district sau sector si pentru ‘eple primite prin {ransfer de la alte echipe din cadrul accluiagi 1. Tinerea evidenfei_ materialelor Fie DISPOZITIL CU CARACTER’ GENERAL 1, La unititile L, Le./si C-T. an functie de: specificul Jor i modul de organizare, evidenja materialelor se va 4 asttfel: a) La echipe se_va. tine de catre sefii de echip’. si ma- estrii Le si de poduri, 0 evidenta cantitativa peo. condic&, pentru materialele mai importante si cu miscare mai frequent cee vor stabil de citre sectii, notindu-se zilnic intrarile iegirile respective. _b) La districte gi sectoare se va. fine o evidenta cantit tiva eu raspindiri pe echipe, a tuturor. materialelor intrate Si iesite in cadrul. districtului sau, sectorului respectiv, Lali district. sau sector f district sau sector aceasta eviden{i se va fine pe figa de ris) | — foaia zilnfea partea. a doua a carnetului de santier, pindire a materialelor (form. X/3403) de citre picheri saul! pentru materialele, recistigate de la lucréri. sefi de sectoare, iar la districtele si sectoirele la care sint™ | La iesire: normati gestionari de materiale, evidenta se va fine de citre ff! © — foaia ziinitA partea-a doua a carnetului de santier, acestia,.: deat 6 “pentru materialele/consumate; ed ©) La. sectii, evidenta scriptied a materialelor intrate si i site, se.va tine in cadril resoartelor finaciare, cantitativ s1 vac | “c= adeverintal de materialele.primite (form. X/3 187), lorie pe total si numai cantitativ pe raspindiri (districte saul ru materialele jpredate altor echipe din acelasi district sau si pentru téterialele inapoiate-de edtre echipe la dis- sectoare) pe formularul X/2582. Figa de evidenfa a materia: J lelor (cu rasp'ndiri). sau! a secton., 5. Adeverintele de-materialele “d), La sectiile’ C.-T. care au -dtagate, magazit» centrale care se pistiéazt de catre gefii de echipe. materiale, evidenta acéstora va fi finut de eitre gestiona Jv-Intocmirea adeverintelor:de materiale se face numaj de de! magazie,.numai cantitativ pe fisa de stoc form: X/3-456: -6 sefii de echifA sau maistrii. Le’dup’ cum urmeazi: ‘2. Sefii de echip’, maigtrit: Le, picherii: si fii. de: se toare, infructt’ gestioneaz’. si manipuleaziimateriale,- detin pe! © = pentru meterialele ridieate de la depozitul districtulut sectorului, precum si,cele restituite depozitului, adeverin~ lingit calitatea de-érgane de executiesispe aceea de gestionai de*materiale si rspundca'atare; 00 GESTIONAREA’ $i TINEREA EVIDENTEI MATERIALELOR LA. EcuIPS| 3.. Pentru -{inerea evidentei materialelor mai importa ‘si eu. migcare ‘mai, frecventa.sefii de echipe, maistrii Le isi g™e - — pentru: maferialele primite de la alte echipe din cadrul de poduri:vor fine 0 condica in: care: vor nota zilnic, pent Juiast district sau secior, adeverinjele de materiale se in- materialele stabilite de sectie toate intrarile si iesirile de a= tgemesc in'cite trei'exemplare. i Se distribuie astfel: un exem- Py : srimine Ja..cairiet servind-echipel care a facut predarea. nde materiale ¢=intoemesc.in dublir exemplar si se distri- “buie astfel: un exemplar se-pred’ districtului sau sectorului “respectiv, iar cel de’ al-doilea ‘rémine-atasat la carnet, fiecare “dintre cle servind-unitatilor respective spentru incarcarea, res- “nectiv ‘desearcareatin, evidente;.« 55 materialelor’ pentru a se desciiva in evidenfe, un exemplar se pred sefului echipei prinitoare a materialelor care pe | baza lui se Incares in evidenty, iar cel de al treilea exem- plar se inainteazA la'district saxy sector anexate la foile zilnice ale carnetului de santier. Sone ‘Se precizeazA cA in cazul aredlarilor de materiale interve- nite intre echipe $i districte sa: sectoare, adeverinfele de ma- feriale se intocmese numai de witre sefii dé echip’ (nu side cktre districte sau sectoare), iar‘in cazul predirilor intervenite intre echipe, adeverinjele de rjateriale se intocmese intotdea- una numai de eitre gefii echipstor. preditoare. ; Adeverinfele de materiale vor fi numerotate cu ocazia, in- tocmirii lor de citre sefii de‘ echip’ -incepind cu. numérul 1 la fiécare inceput de an si continuind pind la sfirgitul anului, Adeverintele de materiale vor fi. intocmite ingrijit si ci tet, completindu-se toate datels cerute de formullar $i se vor semna de predare-primire de olire cei in cauzi in locurile re~ zervate in acest scop. s ‘in figcle de stoc si raispindiri, decadal sau lunar dupi ‘va fixa Sectia, pe bazi de concentratoare intocmite pen- concentratoare se vor intocmi -pe.formulare. conform IT de cltre picherii si sefii de sectoare sau gestionarii ale (in-cazul districtelor sau sectoarelor care au nor- atari gestionari). E Concentratoarele de consum vor mai servi picherilor si filor de sectoare pentru a urmiri decadal si lunar si nu se paseascé cantitativ consumul de materiale cu. pondere mare ppreful de ‘cost, ca: traverse, sine, balast etc., repartizate iru consum prin planuri pe dedada sau luna respectiva. ompletarea acestai formular se va face astfel: zilnic in na ailei respective pe rindul fiecarei subdivizii in parte, Va nota cantitatea de materiale consumata de la subdivizia spectiva. Aceastd cantitate se va lua din foaia zilnica partea Fi a carnetului de santier. La finele fiecdrei decade se va fn coloana ,,"Total decadé” totalul materialelor consumate east decadé prin adunarea cantitatilor din coloana zile- decadet respective. Aceste totaluri vor fi notate de citre ‘gi Sefii de sectoare, in figa de stoc si ra:pindiri atit in Sloana de iesiri im compartimentul rezervat pentru notarea shului pe district, cit si in coloanele de iesiri din comparti- ele rezérvate echipelor respective, fticindu-se si soldurile GESTIONAREA $I TINEREA EVIDENJEI MATERIALELOR LA’ DISTRICTS ‘SAU: SEGTOARE a) La districtele L, poduri gi sectoarele Le 6. Pentru tinerea eviden{s cantitative a-materialelor in- trate sau iesite din depozitul , deverinjele' le ieanetingre. a sRGB ide kavéinten. vor fi numerotate cu ocazia intocmirii lor, facepind cu nr. 1 la fiecare inceput de an si continuind eu numerotarea pind la sfirgit de an. uf Intocmirea adeverintelor de, migcare 4 obiectelor de in- ventar sia echipamentului de protectie se va face numai de citre sefii de echipi, care fac predarea obiectelor respec: tive. Adeverinfele se'Intoemesc in frei xemplare din care unul se pred sefului echipei sau maistrulsi Le, care a primit ‘obicctele respective, un exemplar rimin la ‘caret, iar al treilea se fnainteazd Ja distriét sau sector, atagat Ia foaia zil- nied a carnetului de santier. Adeverintele pentru migcarea obiectehir de inventar si a echipamentului de protectic, in cadrul atBluiasi district sau sector, nu se inainteazd la Sectie, et se ai Ta, district. 30 26. Restituitile de obiecte de inventar gi echipament de protectie ficute de echipe cétre depozitul central al distric- tului sau sectorului se vor face cu adeverinfe (X/3 187), in- técmite in doua exemplare, din care unul pentru district sau sector, iar al doilea ramine in carnetul echipei.intocmitoare. De asemenea, prediile obiectelor de ctre district sau sector litre echipe se vor face tot pe bazi de adeverinte (iorm. X/3 187), care se intocmese in toate cazurile de citre echipele primitoare. 27, Transferurile de obiecte de inventar si echipament de protectie de la un district sau sector la altul din cadrul acelelasi sectii se vor face pe bazi de bon de migcare” (form. X/2473) care se intocmeste intotdeauna numai de ci tte secfia: In aceste cazuri, bonurile de migcare se intocmese in trei exemplare, din care unul ramine la sectie’ atagat la carnet, un exemplar se pred districtului sau sectorulul pri- mitor, si un exemplar la cel predator. 28, Transferurile de obiecte de inventar sau echipament de protectie de lao sectie la alta, din cadrul aceleiasi.ra- muri, se vor face tot pe bazd de bonuri de miscare (X/2 473). care ‘se intocmese intotdeauna de citre Sectia preciitoare pe baza dispozitiei serviciului regional de resort. Bonurile de migcare se intocmesc in trei exemplare, din, care unul rimtne la intocmitor, atagat,la carnet, unul se’ pre- di sectici-primitoare, iar al treilea insoteste transportul ane xat la documentul de transport. Pe baza exemplarelor primite, sectiile, respectiv distric- tele sau sectoarele preditoare-primitoare, vor face notirile respective in figele de evident pe. care le fin. Afara de noti- rile in fise, resoartele financiare vor face notirile de intréri sau iegiri’in registrul inventar jurnal (X/1 983). 29, Transferurile obiectelor de inventar de la o secti¢ I, Le si C.T. lao alta unitate (depou, ateliere de zona etc.) din cadrul acelciasi regionale se face cu aprobarea serviciului tu- telar de resort al unitafii predatoare pe baz dé bon de mig- care (5/2473), intocmit de citre unitatea preditoare. Intoc- mirea se face tot in trei exemplare avind ‘destinafia aritata la pet, 28 de mai sus. 30. Transferurile de obiecte de inventar sau de echipa- ment de protectie intre unitati L, Le si CT din regionale di- ferite se fac pe baz de facturd, considerindu-se ca 0 vinzare obisnuita. 6 — instruetia ne, 62 81 {| INAINTAREA DOCUMENTELOR DE INTRARI S| JESIRI 31. Gefii de echipe. si maigtri Le, precum gi picherii si gefll de ectoare vor inainta zilnic, odata cu foile zilnice la district sau. sector toate documentele pe baza cérora, in cursul zilei_au intervenit misciri de obiecte de inventar si echipa- ment de protectie la unitafile respective. Se mentioneazd ef districtele sau sectoarele nu vor ina- inta documentele privind mutafii interne de obiecte de in- ventar sati echipament de protectie din cadrul districtului sat sectorului respectiv, adici adeverinfe de predare-primire, pe baza cdrora s-au facut mutari de la.o echipa la alta, acestes Pistrindu-se in arhiva districtului sau sectorului respectiv. 32, Resoartele financiare ale Sectiilor L, Le si CT pe baza documentelor primite de la districte sau sectoare, operate de resoartele de materiale in fisele de raspindiri, vor face tn- registrarilé respective in registrul inventar-jurnal. 33. Documentele astfel inregistrate de’ resortul financiar vor fi imborderate si inaintate la Serviciile de contabilitate regionale, asa cum se procedeazi in cazul mijloacelor fixe CONFRUNTAREA IDENTITATI SOLDURILOR 34, La fiecare sfirsit de lund, picherii si sefii de sectoare vor face ¢onfruntarea identitatii soldurilor obiectelor de in- ventar si echipamentului de protectie, atit cu fiecare echips in parte, cit si cu sectia, aga cum se procedeazé si in cazul mijloacelor fixe. CALCULUL AMORTIZARI OBIECTELOR DE INVENTAR DE MICA VALOARE SAU SCURTA DURATA $1 A ECHIPAMENTULUI DE PROTECTIE 35. Obiectele de inventar de mici valoare sau scurté Guraté, precum si echipamentul de protectie, procurate din fondurile proprii circulante ale unitatii se vor amortiza 50% la trecerea lor in productie si 50% 1a iesirea lor din produc- tie prin ajungerea lor la limita de folosinta. Cota de uzuri de 50%) se imput’ asupra prefului de cost al unitafii in luna contabild in care obiectele de inventar sau echipamentul de protectie au fost date in productie sau au fost scoase prin ajungerea lor la limita de folosinfa. La iesirea din productie a obiectelor de inventar de micé z valoare sau scurti Huratd sau a echipamentului de protectie, ajuns la limita lor de folosinta, se vor stabili, dupa fisele de evidenté si dup registrul inventar jurnal (X/1983), prin procese-verbale de ejoatere din uz (X/2239), valoarea lor ini~ ial si suma pent’, care au fost amortizate, precum si va- Joarea materialelor :ezultate din lichidarea lor. Cu diferenfa intre valoarea initial si suma amortizata, mai putin valoarea materialelor rezultafe din lichidarea obiectelor respective, se va ineirca preful de cost. 30. Obiectele de inventar de mic& valoare sau de scurti @uraté, precum si jechipamentul de protectie, procurate din fondul intreprinderti sau din veniturile locale, se vor amor- tiza astfel : i a) cele procurate din venituri locale se vor amortiza in tegral chiar in momentul procurérii lor — prin calcularea u- zurli 100% si. dare ei asupra fondurilor din venituri locale (F. Of nr. 16/1955), b) cele procurdte din fondul intreprinderii se vor amor tiza astfel : — in cazul achizifionarii de obiecte pentru cantini, amor- tizarea se va face de citre cantini, la fel ca si pentru obiec- tele procurate de citre intreprinderi — in cazul achizitionarii de obiecte pentru cluburi, cre~ ge, climine etc., amortizarea se va face integral chiar in mo- mentul procurarii lér, prin calcularea uzurii 100% si darea el asupra fondului ‘ntreprinderii (ord. nr. 716/203 col. D.R.C.V, din. 20.7.1956), CASAREA OBIECTELOH ‘DE INVENTAR DE MICA VALOARE SAU DB SCURTA DURATS $1 A ECHIPAMENTULUI DE PROTECTIF 37. Casarea objvctelor de inventar de mic valoare sau scurté duraté si a cchipamentului de protectie, ajunse la li- mita lor de folosin{i se va face lunar, de cdtre o comisie nu- mitd de cAtre seful 'sectiei respective si din care va face par- te in mod obligatoriu si responsabilul cu evidenta obiectelor de inventar. ¥ » Scoaterea din Wz se va face pe baz de proces-verbal de scoatere din uz a obiectelor de inventar (formular X/2 239). Procesul verbal selva intocmi in doud exemplare, din care unul va rémine la gestionar, iar al doilea se va trimite resor- ‘tului financier. 83 | caPrrocut, F i : EVIDENTA ANALITICA A DEBITELOR CE'SE RETIN PRIN STATELE DE PLATA | Resoartele financiare ale sectiilor L, Le si €.T. vor tine evidenfa analitie& pentru urmatoarele debiip ale salariatilor proprii: i J — aconturi salarii, = avansuri deplasari, } — debitori uniforme, | — debitori salariafi di pagube din lipsuri determinate prin actiun} ci pe cale administrativi, prestatii de servicii eic. pagube din ihfractiuni_penale, le, imputiirt j I, Evidenfa analitied a aconturilor salarii i 1. Aceasté evident va fi tinuté de etre cesoartele finan- ciare pe o situatie, conform anexei XIV care va servi totodat si ca evident analitics la serviciul regionay de contabilitate. I ,Situafia aconturilor salarii” se intocmesi¢ in dublu-exem- plar'pe document cumulativ format mic, comppletindu-se de citre unititi numai coloanele 1, 2, 6 si 7, restil coloanelor mind a fi completate de cdtre 'Serviciul ‘regignal de contabili- tate. Coloanele 1 si 2 se completeazd dupa litkele achitate tre- cindu-se listi cu ‘list’ valoarea efectiv plata din lista de plata. Coloana 6-a se completeazi cu felul dgcumentului prin care s-a efectuat refinerea (document cumulativ refineri sala~ rii, document, cumulativ refineri alte drepturi:ete.) sau cu nu- mirul si data chitanfei de depunere a sumelve. Celoana a 7:4 We "Godiplotesset ou’ pun PRR O: La finele lunii coloanele 2 si 7 se totalizeazA observindu-se a ele si fie egale adicd toate aconturile acordate in cursul unei luni si fie refinute in cursul aceleiasi Iuni. 2, In eventualitatea e& s-ar intimpla si nu se poatii refine integral in cursul aceleiasi luni aconturile acordate, pentru va~ loarea aconturilor nerefinute se va face 0 exfilicatie in partea de jos a tabelei in care se va aréta numele sblariatului de le care nu s-a facut refinerea, valoarea aconturijor neretinute gi motivele neretinerii. Pe masura refinerii sumior, unitatile vor taia cu rosu pozitia respectiva din tabeld riménind netdiate i 84 f poziiile Helichidate, In- dreptul pozitiei taiate cu rogu va in- serie luna in care s-a efectuat refinerea. 3. Se precizeari c& sumele nerefinute din drepturile lunii respective se vor refine obligatoriu din primele drepturi ale lunii urmatoare. Dacé refinerea nu se poate face de la cel care fa ineasat acontul, atunci aceasta refinere se va face in luna umtititoare celei in care a fost. acordat acontul din drepturile celor care au acordat aconturile fara a avea dreptul la ele. 4. Un exemplar din ,Situatia aconturilor salavii’ si anume exemplarul original se va preda cu ocazia confruntarilor lu- nare, serviciului de contabilitate regional, odati cu toate cele- alte documente. IL Evidenja analiticd a avansurilor deplasiri 3. In conformitate cu dispozifiile in’ vigoare, la plecarea in delegatie a. muncitorilor si a personalului tehnico-adminis- trativ unititile vor acorda personalului care placa in delegatii avansuri in contul drepturilor de deplasare. Avansurile se vor acorda pe baza ,,referatului pentru acor- dareéa de avansuri spre decontare”, form, X/2 374. Sumele necesare pentru plata avansurilor asupra depla~ sirilor se vor cere de catre sectii de la serviciile de plan financiar regionale, in acelasi mod ca si cele pentru plata salarilor, pe bari de cerere de finanfare, intoemiti in timp u Titularul avansului va semna de primirea sumei pe refe~ rat, care se va nota in evidenta ansliticd de la sectie, dupa are se va virsa la casa plititoare in justificarea borderoului de ridicare de numerar respecti 6. Evidenta analiticd a avansurilor deplasiti acordate se va tine de resortul financiar al sectiei pe formularul X/2 236, Se precizeara ci nu se va deschide cite o fisé pentru fiecare titular de avans, ci se va folosi o singura fisi-in care ‘itularii de avans vor fi trecufi unul sub altul in ordinea acor- dari avansurilor si a justificdrii lor. Pentru fiecare titular de avans se va nota eu ocazia acor- dari data (ziua, Tuna, anul) numarul referatului de avans, nu- mele si pronumele titularului, functia si unitates (district, echipa, sector etc.) $i suma acordata. La refinere se vor nota aceleasi date cu deosebirea ci in loc de numarul referatului de avans se va nota nurrirul listei de plata, prin care s-a operat rejinerea, eventual numérul chi- 85 tanjei in’ cazul cind justificarea s-a fScut si prin’ restituire in numerar. ee Lunar se va face punctajul debitului eu creditul, prin in- diearéa‘mumfrulul pode! debitoare in dreptal cell cedioare _ La finele fiecdrei luni, pe un rind imediat urmitor ulti- mei pozifii inregistrate, se’va face totalul rulajului debitor si celui creditor al lunit respective, iar pe un alt rind, se va face fotalul general al rulajului debitor sau ereditor de la inceputul __ Se menfioneazit e& fiecare pozitie inregistrata in fish (de- eres nar de pozitic), care se vi da in continuare d pina la finele axjului ae 7. Resoartele financiare 1a sfirgitul fiecdrei luni vor in- iad rane man ana en! ine Serviciului de’ contabilitate regional, ‘odati cu celelalte docu ‘mente contabile privind luna respectiva. Unitatea, STTUATIA »AVANSURI DEPLASARI* Ia finele Iu conreLur 1a. Rulaj do la. anterior) Riulaj Ins eure 6.500] _ 500) c ‘Total cumulat rulaj de Ia tneeputal [att 20000] 19500) 500] b In coloana de observatii, pentru eventualele avansuri neli- chidate se va aria numérul de pozifii nelichidate st motivele bitelor restante. = chem eee oe 8. Cu ocazia confruntirii lunare a evidentelor analitic i- sai cara at pe erie Ne surilor deplasari pentru eventuala punere de acord in caz de TIL Evidenfa analijied: a debitorilor pentru uniforme 9. Evidenfa analitich a debitorilor din uniforme se va tine de elite resoartele fingaciare ale sectiilor cu ajutorul fiselor pentra remuneratia muncli (X/2125) si a tabelelor multilu- hate, potrivit dispozitiilor ordinului 60/125 D.PRC. din F. 0. 11997. 10, Procurarea unif jrmelor de catre sectii se va face de la depozitul central al chectiel regionale pe bazd de nota de transfer (X/2522) incar;indu-se cu ele in stocul magazitlor. Scoaterea din magaie a uniformelor, respectiv sciderea ‘din gestiune a uniformelor se va face pe bazi de bon de ma~ teriale (X/2 533), iar disiribuirea uniformelor se va face cu ta~ ‘belele nominale, in baz c&rora resortul financiar al sectiei va face notarea in figele de evident a remuneratiei_muncii (&/2125) gi in tabelele multilunare pentru uniforme. LI. Se precizeazé cd sumele operate in tiga de evident a remunerafiei_muneii. (X/2 125) in coloanele compartimentului Debitori uniforme” se vor extrage lunar de etre calculatori- jichidatori in tabelele de evident a contului... Debitori pentru uniforme“, completindy-se coloanele corespunzitoare lunilor respective. 12, La fiecare sfirgit de Tun’ seetille vor intocmi o situafie dupa modelul dat in anexa XV si o va preda Serviciului de contabilitate regional, @i: ocazia confruntarii lunare eviden- felor analitice {inute’ de resoartele financiare ale secfiflor cu evidentele coniabile ce se fin la Serviciul. contabilitatii regio- ale. Delegatul resortulhi financiar al sectiei va aduce pentru confruntare si tabela multilunard pentru eviden{a contului wDebitori pentru uniforine”. IV. Evidenfa enaliticd a debitorilor salariati 13. Bvidenfa analitic& a debitelor salariatilor provenind din imputatil, prestarii de servicii, despagubiri pentru pagube ma- terlale ete, care se retin prin statele de plata, se tine de re- sorful financiar al sectivi respective la fel ca si debitele pen- tri uniforme, adic& cu ajutorul figelor de evident a remune- rajiei muneit si-a tabelelor multilunare care vor fi intitulate cu simbolul gi denumirile :conturilor respective. 14, La fiecare sfirsit de luni sectiile vor intoemi o situa- tie dupé modelul dat i anexa XVI gi o vor preda Serviciulut 87 de contabilitate regional cu ocazia confrunigrii lunare cu evi- denfele finute de acest serviciu. Tot in scopul confruntirii, delegatul gesortuluj financiar al sectiei va aduce si tabelele multilunare per tra evidenja con- turilor de debitori respectivi. cAPITOLUL OPERATI DE PLANIFICARE $I EVIDENTA FINANCIARA I. Lueriri de planificare finandari 1. Seetille L, Le gi C.-T. pe baza cifrelor tle control primite de la serviciile de ramura si a indicatiilor dete de cdtre aces- tea vor intoemi tehprofinplanuri pe care le yor inainta, in tret exemplare, Serviciilor tutelare pentru veriicare si aprobare Pentru cheltuielile de produefie se vor intocmi tehprofi planuri separat pentru cale normalé, separal pentru cale in- gust si separat pentru cale electrici. Pentru cheltuielile de regie (ct. 130 si 134) tehprofinplanul se Intocmeste concentrat — pe total unitate — iar separarea intre linie nominald gi ingustd (unde e cazui) se va face dups raportul ce exist intre totalul cheltuielilor de producti pri- vind linia normal fata de cea ingusta. In tehprofinplanuri sumele vor fi defalzate pe articolele, paragfafele si indicii din schema pentru contabilizarea cheltu- ielilor, atit pentru cheltuielile de productie, it si pentru cele de regie productiva (cont 130) si pentru cel de regie general’ (cont. 134), Intocmirea tehprofinplanurilor se va fact de cAtre planifi- catorii sectiilor, iar la sectiile firi planificatori de citre or- ganele tehnice ale sectiei. Serviciile regionale de specialitate, duy.i verificarea teh- profinplanurilor primite de la sectil, vor intocmi tehprofinpla- nul concentrator pe fiecare capitol, separat pentru cale nor- mala, ingusta si electric’, in patru exemplare. Aceste fehprofinplanuri vor fi inaintate sierviciului regio- nal de planificare, impreun& cu exemplarele -rimite de Ia uni- tatile de bazé pentru a fi supuse conducerii “irectiei regionale spre aprobare. 88 Intocmirea tehprofinplanurilor sectiilor, cum si a_celor concentratoare ale serviciilor regionale de speciaiitate, se va face pe formularul ,,ehprofinplan” seria X/1 36: Fiecare tehprofinplan va confine in final o recapitulatie care se va intocmi aga cum se prevede in ,,Instivctia privind modul de planificare, urmirire si analizi a cheltuielilor si a pretului de cost la directiile regionale C.F.R.” (In pag. 13 si anexa VIM). 2. Sectiile L, Le si C.T. pe baza tehprofinplanurilor apro- bate, primite direct de Ia servicitle de planificare regionale, vor ‘proceda la repartizarea alocatiilor pe fiecare district sau sector in parte. Repartizarea alocatiilor pe districte si sectoare se va face tinind seama de planurile de lucru ale fiecirui district sau sector. ‘Aceasti repartitie pe districte sau sectoare se va face pe baza unor tabele care vor cuprinde in afara de sumele respec- tive pe articole de cheltuieli, paragrafe si indici si alte date tehnice necesare in legitur cu: cantitatile de lucrari de exe- cutat, misurdtori pe prestafii, normele tehnice de consum de materiale sau de manoperdi, cantititile de materiale de masi mai importante de introdus in opera etc. Aceste tabele vor fi inssi planurile de cheltvieli ale dis- trictelor sau sectoarelor respective si ele vor fi considerate pla- nuri interne ale sectiilor. Repartizarea alocafiilor pe districte se va putea face utili- zndu-se si formularele de tehprofinplan (X/1 36%). Sectiile C.T. vor face repartitia acestor sume prin insasi planul de lucra, care se intocmeste in conformitete cu_,[Ns- tructia nr. 359 asupra modului de intocmire a prozramului de lucru al sectoarelor si sectiilor C.7.”. 3. Districtele L sectorul Le, C.T. si poduri pe baza planu- rilor de lucru primite de la secii vor proceda la defalcarea lor pe echipe potrivite indrumatoarelor tehnice specifice fiecirei ramuri. 4, Executarea Iucrarilor de planificare atit la serviclile re~ gionale de ramuri cit si la distriete, sectoare si echipe se va face cu respectarea dispozitiilor primite de la Directia planifi- cérii si organizarii muncii, prin directia de ramura (Li C.T.) precum si prin servieiile de planificare regionale = in confor- mitate cu Instructia nr. 274/41 privind modul de planificare, urmarire si analiza cheltuielilor si a prefului de cost la Dir. regionale. . 89 Modificarea planurilor de cheltuieli se va putea face cu respectarea dispozifiilor Cap. I din Instructia nr. 274/41, spe- cificaté mai sus. 5. Serviciile L gi C.T. regionale, pe baza datelor primite de la'sectii, vor intocmi planurile anuale de venituri si chel- tuieli pentru bunurile inchiriate cu defalcarea lor pe trimestre si luni, La intocmirea planurilor de venituri si cheltuieli va tre- bui sa se fina seama de toate bunurile, prestatiile si sursele producitoare de venituri, cu administrarea cdrora, in confor- mitate cu ,Instructia nr. 161 privind administrarea bunurilor CAR. producitoare de venituri si unele prestafii de servicii”, sint insreinate unitatile L, Le si C.T. 6. Sectiile L, Le si C.T, vor intocmi planurile anuale pen- tru_cheltuielile administrativo-gospodaresti, cu defalcarea lor pe trimestre si luni. La Intocmirea acestor planuri se vor res~ pecta normele financiare stabilite prin instructiile Ministerului de Finanje si dispozitillor date de catre Directiile regionale. ‘Aceste planuri se vor intocmi de cdtre resoartele financiare cu ajutorul planificatorilor, normatorilor si organelor tehnice ale sectiilor. 7, Resoartele financiare impreun& cu conducerea sectiilor vor intocmi planurile trimestriale si lunare pentru cheltuielile de deplasare cu respeetarea dispozitiilor primite de la direc- fille regionale. 8. Planul anual de amortizare a mijloacelor fixe, cu de- falearea pe trimestre, se va face in comun de eitre resoar~ tele tehnice si resortul financiar al sectiilor cu respectarea dis- pozitiilor Instructiei nr. 7 500/955 ,Evidenta mijloacelor fixe”. 9, Planurile anuale de aprovizionare cu materiale, obiecte de inventar, echipament de protectie si uniforme se vor intoc- mi de catre resortul de materiale al sectiilor potrivit dispozi- tillor primite de la D.A.M. prin Dir. regionale cu ajutorul or- ganelor tehnice care sint obligate si\le puna la dispozitie date in legatura cu planurile de lucrari si. prestatii. ‘Pe baza acestor planuri de aprovizionare, resoartele de materiale, impreuna cu resoartele finaneiare ale sectiilor, cal- culeaz normativele fonduivi circulant.cu respectarea dispozi- tillor Ministerului de Finanfe primite de la D.R.C.V. prin Dir. regionale, II, Urmirirea planului de cheltuieli 10. Dupi primirea planului de cheltuieli fiecare unitate, (sectie, district, sector) va avea obligatia de a urmari ca chel 90 tuielile efectuate si ie incadreze in alocatiile trecute in pian rile de cheltuieli prirsive cu condifia executirii integrale » pia nului de lucrari, Aceasta sarcina revine fiecdrui conducator de unitate cum gi oryanelor tehnice si financiare ale unita{i si ea va constitui o grij& permanent in tot timpul perioade Pentru care este intce-nit, planul. ‘Urmarirea planulvi de cheltuieli se va face atit la unit tile care au un plan propriu-zis de cheltuieli, cit si la acele ‘au fixat un plan de pres. tatii si norme de cors.imatii pe masuratori sau pe devize. 11, Sectiile L, Le y: C.-T. vor trebui si urmiireasc’ atit modul de realizare a planului de cheltuieli pe intreaga sectie cit 5i pe fiecare district, sector sau santier in parte. ‘De asemenea, districtele vor trebui si urmireascd, zi de zi, modul de realizare al planului de cheltuieli al intregului district sau sector precum si modul cum echipele se incadreaz cu cheltuielile efectuate in alocatiile repartizate prin plan, Juind masuri imediate si atrégind atentia gefilor de echipa ori de cite ori constata ci s-ar putea depasi planul de cheliuieli, Resoartele financ'are, impreuna cu planificatorii sectiilor vor urmiri periodic 21 districtele sau seetoarele, prin cheltu- ielile pe care le fac A nu depaseasca alocatiile repartizate prin planuri si s& ia misuri, atrdgind atentia picherilor sau ge- filor de sectoare imediat ce vor constata cA s-ar putea depasi atit de cdtre sectie cit si de citre dis- va face pe baza documentelor primare rnetului de gantier, bonurile de consum triete sau sectoare, (partea I sia Tea a de materiale ete.). La sectie urmarisca nedepasirii alocatiilor de catre dis- triete se va face: pent*u manoperd prin evaluarea la anumite pericade a consumului de manopera efectuat pe baza datelor culese din carnetele ce gantier si concentrate in ,,Pontajele no- minale pregititoare”, jar la materiale, pe baza cumuliii con- sumului valoric de materiale pe conturi de cheltuieli din ,,Des~ Tisurdtoarele valorice de consum de materiale pe conturi de cheltuieli”. La districe sau sectoare, urmarirea_manoperii_ se ‘va face de asemenea prin evaluarea manoperii consumate fre~ cute pe verso carnetului de santier, partea I, iar Ia materiale prin evaluarea consumului pe baza ,,Coneentratorului consu- mului de materiale”. « — In toate cazuiriie sectiile vor urmari prin organele teh- nice ca consumurile d= manopera si materiale sé corespunda volumului si calitatii Iuerdrilor executate. on — cheltuielile in contul asigurarilo: sociale (facturi pentru proteze, cota parte din taxele de tran:port pentru célatoriile in interes medical ale personalului cu :xdine de transport in ontul asiguririlor soeale, (conform or, 468/171 din F. O. nr. 69/1952; — chiriile Jocalurilor industriale de la LG. particulari pentru nevoile serviciului; — reparatiile la masinile de scris §/ caleulat ete.: — abonamente la tramvaie si masin! pentru deplasare in ocalitatea de resedinté a unitatii; — facturile pentru livrari de materizle, combustibil, piese de schimb ete.; — facturile pentru alte prestiri de servieii si lucrari (reparatii Ja mijloace fixe, obiecte de inventar etc), vor in- tocmi dosarele respective pe care dupi ce le vor completa cu toate formele cerute de ordinele in vigoare si vor obfine aprobirile si vizele necesare si dupa c= se vor nota in fisele nr. 2 pentru evidenta creditelor si cheluyielilor le vor inainta ja serviciile de plan financiar regional pentru ordonantare contabilizare si plat. Inaintarea dosarclor se va face pe mai- sura intocmirii lor, insi in cel mult tre’ zile de la primirea facturii sau decontului, pentru ca ele a fie contabilizate si prinse in preful de cost sau evidentele hunii de referinti. .nuri gi de le II. Decontarea prestafiilor, Iucrarilor si livririlor ficute Sectiile L, Le si CT. vor deconta la terminarea lucririlor sau in cursul executarii lor, pe masura jpredirii sau receptiei parfiale si obligatoriu la sfirsitul fiecdr) luni, contravaioarea lucrarilor_ si prestatiilor, efectuate penis alte unititi CFR, Intreprinderi de stat, cooperative sau particulari. Decontarea se va face cu factura la pet de cost real (efec- tiv), atunei cind beneficiarul este o unilute sau intreprindere din’ cadrul aceleiagi directii regionale si la pret de vinzare (in- clusiv cota de regie si beneficiu) atunei cind beneficiarul este © intreprindere sau o unitate din afara direciei regionale sau un particular. fect Gitte livratile de materiale se vor ‘ntoemi de asemenca facturi Facturile se vor intocmi de edtre rvs rtul finaneiar al sec- ei respective, astfel — in patru exemplare cind este vorba de vinziri de ma- teriale sau obiecte; — in trei exemplare cind esic vorba de prestiri de ser- vieiu_sau lucrari. . Destinatia exemplarelor va fi urmitoarea: — un exemplar (copie) rimine la resortul linanciar al sec- Het gous exemplare (original si copie), completate cu data predarii si recepfiei lucririlor sau a expedierii materialelor, Se inainteazi la serv. de contabilitate regional in vederea fa~ cerii formelor pentru incasarea sumelor; : — al patrulea exemplar (copie) insofeste materialele sau bunurile in timpul transportului. a ‘Se precizeazi ci inaintarea facturilor la scrviciul de con- tabilitate regional se va face pe misura intocmirii lor, in sco- pul de a se putea incasa contravaloarea lor in cel mai scurt timp posibil.