Sunteți pe pagina 1din 7

1.

Curriculum vitae actualizat


2. Fișa postului
3. Raportul de autoevaluare
4. Fișa de evaluare anuală
1. Structura anului școlar
2. Documente curriculare: plan cadru,
programe școlare
3. Documente de proiectare: schemă
orară, planificarea calendaristică,
proiectarea unităților de
învățare/tematice
4. Proiecte de lecție
1. Orarul
2. Portofolii individuale ale elevilor
3. Graficul ședințelor cu părinții
4. Comitetul de părinți pe clasă
5. Tematica sedințelor cu părinții
6. Procese verbale de la ședințele cu
părinții
7. Tematica orelor de consiliere
8. Documente în care sunt consemnate
datele obținute în activitatea de
cunoaștere a elevilor: fișă de observare
psihopedagogică.
1. Teste de evaluare predictivă,
rezultatele acestora, observații,
concluzii, măsuri remediale
2. Evaluarea alternativă: proiecte,
referate, teme de portofoliu
3. Fișe de lucru
1. Calendarul concursurilor școlare
2. Subiecte propuse la concursurile
școlare
3. Tabel nominal cu elevii selecționați și
pregătiți pentru concursuri
4. Rezultate obținute la diferite faze
5. Diplome obținute de elevi
1. Graficul activităților extracurriculare
2. Proiecte educaționale
3. Parteneriate
• Dovezi privind autoperfecționarea și
perfecționarea: articole, studii,
lucrări metodico-științifice,
adeverințe, certificate de atestare a
participării la stagii de formare.