Sunteți pe pagina 1din 48

SIMPLY CLEVER

www.skoda-auto.com

Sistemul de navigaţie Columbus


Manual de utilizare

Columbus
Navigacní systém rumunsky 11.2013
S00.5615.07.14
3T0 012 714 DE
Structura acestui manual de utilizare ATENŢIE

(explicații) Indicaţia Precauţie atrage atenţia asupra posibilelor deteriorări ale autovehiculului
dumneavoastră (de exemplu: la sistemul de transmisie) sau vă atenţionează asupra
pericolelor generale de producere a accidentelor.
Acest Manual de utilizare este structurat sistematic, pentru a vă uşura găsirea şi
extragerea informaţiilor pe care le căutaţi.
Indicaţie
Capitolele, Cuprinsul şi Indexul
Conţinutul manualului este structurat în segmente relativ scurte, care sunt sinteti- O indicaţie normală atrage atenţia asupra informaţiilor importante pentru exploa-
zate în capitole sistematice. Capitolul actual este indicat întotdeauna în partea de tarea autovehiculului.
jos a paginii din dreapta.
Cuprinsul desfăşurat în funcţie de capitole şi indexul de la sfârşitul manualului vă
ajută să găsiţi rapid informaţiile dorite.
Indicaţii asupra direcţiei de deplasare
Toate indicaţiile referitoare la direcţia de deplasare, precum „stânga“, „dreapta“,
„faţă“, „spate“ sunt raportate la direcţia de deplasare a autovehiculului.
Unităţi de măsură
Valorile sunt date în unităţi de măsură metrice.
Explicaţia simbolurilor
 Marchează sfârşitul unui capitol.
 Marchează continuarea capitolului pe pagina următoare.
 Indică situaţii în care autovehiculul trebuie oprit cât mai repede posibil.
® Identifică marca comercială înregistrată.
Exemple de descriere a informaţiilor din manualul de utilizare
Acţionaţi tasta SETUP (setare) → Radio .
Această informaţie înseamnă că mai întâi se acţionează tasta SETUP (setare) şi apoi
se selectează Radio pe ecranul aparatului.
Simbolul „→“ caracterizează etapa următoare.
Exemplu de meniu, meniuri disponibile, puncte de meniu sau funcţii.
■ xyz - primul nivel de meniu
■ xyz - al doilea nivel de meniu
■ xyz - al doilea nivel de meniu
■ xyz - primul nivel de meniu

Indicaţii
ATENŢIE
Cele mai importante indicaţii au titlul ATENŢIE. Aceste instrucţiuni de ATENŢIO-
NARE vă atrag atenţia asupra unui pericol serios de rănire sau de accident.
Setări video 13
Cuprins Regimul de funcţionare MAP
Setări televizor 13
Harta 28
Indicaţii generale Regimul de funcţionare RADIO Tasta funcţională „Navigation“ 29

Manual de utilizare 3 Meniul principal RADIO 14 Tasta funcţională „Split-screen“ 30

Indicaţii importante 3 Recepţie radio digitală DAB 14


Regim de funcţionare NAV
Prezentarea generală a aparatului 4 Posturile de radio cu ştiri din trafic TP 15
(Navigaţia)
Activarea / dezactivarea aparatului 5
Regimul de funcţionare MEDIA Informaţii introductive 31
Setarea volumului sonor 5
Meniul principal MEDIA 16 Datele de navigaţie şi DVD-ul de navigaţie 32
Operarea pe ecran 5
Informaţii introductive referitoare la regimul de Ferestre de introducere pentru ghidarea în
Ecran de introducere cu tastatură 6 funcţionare CD/DVD 17 traseu 32

Informaţii introductive referitoare la regimul de Meniul principal Navigaţia 33


Operarea prin comandă vocală a
funcţionare MP3 18
aparatului Tasta funcţională „New destination“ (destinaţie
Card de memorie SD 18 nouă) 34
Informaţii introductive 8 Ghidare în traseu cu o destinaţie 36
Sursele externe 19
Comenzile vocale 8 Regimul tur 36
Hard disc (HDD) 20
Regimul cu puncte de drum 37
Regimul de funcţionare SETUP Regimul de funcţionare Video 20
Regim de funcţionare TV 22 Blocarea manuală a anumitor porţiuni de drum 38
Meniul principal SETUP 10
Ghidarea dinamică în traseu cu utilizarea TMC 38
Setările Radio 10 Regimul de funcţionare PHONE
Setări media 10
Meniul principal TELEFON 24
Regimul TMC
Setări telefon 11 Afişarea informaţiilor despre trafic TMC 40
Agenda telefonului 24
Setările sistemului 11
Convorbirea telefonică şi funcţii în timpul unei
convorbiri telefonice 25
Afişajul sistemului optic de
Setări ecran 11
asistenţă direcţie la parcare
Setări hartă 11 Meniul SMS 25

Setări navigaţie 12 Afişajul sistemului optic de parcare (OPS) 41


Regimul de funcţionare TONE
Setări informaţii trafic 12 Afişajul camerei retrovizoare 41
Setări pentru tonalitate 27
Setări comandă vocală 12

Cuprins 1
Index

2 Cuprins
ATENŢIE
Indicaţii generale
■ Îndreptaţi-vă atenţia în primul rând asupra condusului! În calitate de şofer,
purtaţi întreaga responsabilitate pentru funcţionarea autovehiculului.
Manual de utilizare ■ Utilizaţi aparatul numai astfel încât să aveţi în orice situaţie din trafic contro-
lul total asupra autovehiculului - Există pericol de accidente!
Citiţi cu atenţie acest manual de utilizare al sistemului de navigaţie Columbus ■ Reglaţi volumul sonor în aşa fel, încât să poată fi auzite întotdeauna semna-
(denumit în continuare numai Aparatul), deoarece condiţia pentru o utilizare co- lele acustice din exterior, cum ar fi, de ex., sirenele de avertizare ale autovehi-
rectă a aparatului este aceea de a proceda conform prezentului manual. culelor cu drept de prioritate de circulaţie, adică autovehiculele de poliţie, sal-
În acest Manual de utilizare sunt descrise toate variantele de echipare posibile, vare şi pompieri.
■ Un volum sonor reglat prea tare poate conduce la afectarea auzului! 
fără a fi marcate drept echipament special, variantă de model sau echipare în
funcţie de ţara de desfacere.
De aceea este posibil ca nu toate componentele de dotare descrise în acest Ma-
nual de utilizare să fie prezente pe autovehiculul dumneavoastră. Întreţinerea ecranului
Nivelul de dotare al autovehiculului dumneavoastră este în conformitate cu con-
ATENŢIE
tractul dumneavoastră. Informaţii detaliate primiţi de la partenerul ŠKODA 1), de la
care aţi achiziţionat autovehiculul. ■ Nu utilizaţi dizolvanţi precum benzina sau terebentina, deoarece acestea pot
Aveţi în vedere că acest manual se înţelege exclusiv ca o completare a informaţii- ataca suprafaţa ecranului.
■ Manipulaţi ecranul cu grijă, deoarece din cauza amprentelor sau a atingerii cu
lor cuprinse în Manualul de utilizare al autovehiculului dumneavoastră. De aceea
el poate fi utilizat doar împreună cu manualul actual de utilizare al autovehiculu- obiecte ascuţite se pot produce adâncituri sau zgârieturi.
lui. O descriere detaliată a unora dintre funcţiile menţionate în acest manual se va
extrage din Manualul de utilizare al autovehiculului. Indicaţie
Adresaţi-vă unui partener ŠKODA pentru clarificarea eventualelor întrebări referi- Ecranul se poate curăţa de amprente cu o lavetă moale şi, dacă este cazul, cu al-
toare la aparatul dumneavoastră. cool pur. 

Imaginile pot varia în ceea ce priveşte unele detalii nesemnificative faţă de apara-
tul dumneavoastră; ele trebuie privite numai ca informaţii cu caracter general. 
Recepţie a semnalelor
Parcările supraetajate, tunelurile, clădirile înalte sau munţii pot bruia semnalul ra-
Indicaţii importante dio şi GPS în aşa măsură, încât se poate ajunge la o întrerupere totală. 

Indicaţii de siguranţă
Codificarea anti-furt
Aparatul trebuie să fie acţionat numai atunci când situaţia din trafic permite
Codificarea antifurt a aparatului dumneavoastră împiedică punerea în funcţiune a
acest lucru.
sistemului, după o pană de curent, de exemplu în timpul unei reparaţii a autovehi-
culului sau în cazul furtului acestuia. După decuplarea bateriei, după decuplarea 

1) Explicarea termenilor » Manual de utilizare, capitolul Introducere.

Indicaţii generale 3
sistemului de radio-navigaţie de la reţeaua de bord a autovehiculului sau după ar-
derea siguranţei, la repunerea în funcţiune este necesară introducerea codului. Prezentarea generală a aparatului
Puteţi afla codul numai „online“ de la ŠKODA System, pentru a garanta o protecţie
şi mai eficientă împotriva furtului. În caz de necesitate se va apela la un partener
ŠKODA 1).
Introducerea codului
Dacă după pornire, apare un câmp cu taste şi solicitarea de a introduce codul, apa-
ratul trebuie deblocat prin introducerea corectă a codului din patru cifre.
› Introduceţi codul din patru cifre cu ajutorul tastelor funcţionale 0 până la 9. Ci-
fra este preluată în câmpul de introducere.
După introducerea codului din patru cifre, blocul de cifre se va dezactiva (devine
gri), şi nu se mai pot introduce alte cifre.
› Dacă se doreşte ştergerea cifrelor din rândul de introducere de la dreapta la
stânga, apăsaţi tasta funcţională  de pe ecran.
› Când în câmpul de introducere este afişat codul corect, apăsaţi tasta funcţională
OK .

Numărul de cod fals


Dacă la introducerea codului se confirmă un cod greşit, procesul se mai poate re-
peta o dată. Numărul încercărilor efectuate se afişează pe ecran, în rândul de jos.
Dacă numărul de cod este introdus greşit şi a doua oară, aparatul se blochează
pentru circa o oră. Numai după o oră, timp în care aparatul trebuie să fie pornit şi
Fig. 1 Prezentarea aparatului
contactul pus, este posibilă repetarea introducerii codului.
Dacă au loc din nou două încercări greşite, sistemul de radio-navigaţie se blo- 1  - Butonul de reglare
chează din nou pentru o oră. › pentru pornirea şi oprirea aparatului (apăsare)
› pentru setarea volumului sonor al sursei audio redate curent /
Indicaţie operarea prin comandă vocală (rotire) 5
2 RADIO - Regim de funcţionare Radio 14
Codul este stocat de obicei în memoria tabloului de instrumente. Astfel, se deco-
3 MEDIA - Regimul de funcţionare Media 16
dează automat aparatul (decodare confort). Introducerea manuală a codului nu
4 PHONE - Regimul de funcţionare Telefon 24
este necesară. 
5 TONE - Setările tonalităţii şi volumului sonor 27
6 MAP - Reprezentarea hărţii 28
Afişajul de pe ecran 7 NAV - Regimul de funcţionare navigaţie 31
8 TMC - Afişajul informaţiilor din trafic TMC 40
Pe ecranul aparatului se afişează, de exemplu, informaţii de la Climatronic, distan-
9 SETUP - Reglajele în fiecare regim de funcţionare 10 
ţa dintre autovehicul şi obstacol la activarea „asistentului la parcare“ etc. 

1) Explicarea termenilor » Manual de utilizare, capitolul Introducere.

4 Indicaţii generale
10  şi  - Taste pentru mişcare înapoi şi înainte Când contactul este decuplat, sistemul se opreşte automat (protecţia bateriei au-
› Regimul de funcţionare RADIO - pentru selectarea postului din tovehiculului împotriva descărcării) după aproximativ o jumătate de oră. 
lista posturilor memorate.
› Regimul de funcţionare MEDIA - pentru selectarea titlului
următor sau anterior. Setarea volumului sonor
› Regimul de funcţionare TV - pentru selectarea posturilor TV.
11 Fanta pentru CD/DVD-uri 16 › Pentru a creşte volumul sonor, rotiţi butonul de reglare 1 » fig. 1 la pagina 4
12 Display 5 spre dreapta.
13  - ejectare CD, respectiv DVD 17 › Pentru a reduce volumul sonor, rotiţi butonul de reglare 1 spre stânga.
14  - activarea operării prin comandă vocală 8 Modificarea volumului sonor este afişată pe ecranul aparatului.
15 Butonul de meniu Dacă volumul sonor se reduce la 0, boxele se dezactivează şi pe ecran apare sim-
› Regimul de funcţionare RADIO - pentru reglarea manuală a bolul .
posturilor rotiţi; pentru a porni / a opri funcţia de redare auto-
mată a posturilor (Scan) apăsaţi scurt.
ATENŢIE
› Regimul de funcţionare MEDIA – pentru modificarea titlului ro-
tiţi; pentru a porni / a opri funcţia de redare automată (Scan) în Un volum sonor reglat prea tare poate conduce la afectarea auzului! 
regimul de funcţionare Audio apăsaţi scurt.
› Afişajul hărţii (MAP) - rotiţi, pentru a modifica scara
hărţii; apăsaţi scurt pentru repetarea unei indicaţii de navigaţie
în timpul prezentării traseului.
Operarea pe ecran
› Regimul de funcţionare Navigaţie (NAV) - apăsaţi scurt pentru
repetarea unei indicaţii de navigaţie în timpul prezentării tra-
seului.
16 Fanta de carduri de memorie SD 18 

Activarea / dezactivarea aparatului


› Pentru pornirea, respectiv oprirea aparatului apăsaţi butonul de reglare 1 » fig.
1 la pagina 4.
După activarea aparatului se va reda ultima sursa audio, care era în funcţiune Fig. 2 Regimul de setare SETUP: Meniul principal Setări / Setări Radio
înainte de oprirea aparatului.
Dacă scoateţi cheia autovehiculului din contact în timp ce aparatul este conectat, Ecranul aparatului este un aşa numit „Touchscreen“ (ecran sensibil la atingere).
aparatul se va dezactiva automat. Zonele încadrate cu chenar colorat de pe ecran sunt deocamdată „active“ şi pot fi
acţionate prin atingerea ecranului.
La autovehiculele echipate cu sistem KESSY, aparatul se dezactivează automat,
după ce motorul este oprit şi se deschide portiera. Dacă mai întâi deschideţi por- Unele funcţii ale aparatului pot fi utilizate de la volanul multifuncţional, consultaţi
tiera şi apoi opriţi motorul, aparatul se va dezactiva abia atunci când autovehiculul Manual de utilizare al autovehiculului dumneavoastră. 

va fi încuiat.

Indicaţii generale 5
„Tastele funcţionale“ de pe ecran
› Zonele active, care apelează o funcţie sau un meniu, sunt denumite „taste func- Ecran de introducere cu tastatură
ţionale“.
› De exemplu, în meniul principa Setup (setare) apăsaţi tasta funcţională
Radio » fig. 2, pentru a apela meniul Setup radio (setare radio) C . Veţi afla în ce
meniu vă aflaţi momentan din rândurile superioare A şi C .
› De la tasta funcţională  B şi D se face trecerea din orice meniu în meniul
anterior.
„Cursor“
› Apăsarea cursorului E şi deplasarea în jos, respectiv în sus (sau apăsarea tastei
funcţionale  şi  ) permite mişcarea în meniul actual.
› Puteţi deplasa cursorul din bara de reglare  şi prin apăsarea tastei funcţionale
- sau + , de ex. la setarea regimului de funcţionare DVD.
Fig. 3 Exemplu pentru un ecran de introducere cu tastatură / exemplu al
„Fereastra tip pop-up“ unui ecran de introducere cu cifre
› După acţionarea tastei funcţionale F se deschide o aşa numită „fereastră pop-
up“ cu puncte de meniu suplimentare. Ecranul de introducere cu tastatură apare, de exemplu, la introducerea unei noi
› Apăsaţi scurt unul dintre punctele de meniu ofertate. Fereastra Pop-up dispare destinaţii, la căutarea unei destinaţii speciale sau al unui număr de telefon.
şi setarea selectată se va afişa în tasta funcţională.
Dacă acţionaţi o tastă funcţională cu un simbol pe tastatură în ecranul de introdu-
Pentru a închide fereastra pop-up, fără a modifica setarea, apăsaţi tasta funcţio- cere, acest simbol apare în rândul de introducere în partea superioară a ecranului.
nală  din fereastra Pop-up.
De asemenea, se pot şterge sau modifica succesiunea de litere din câmpul de in-
„Casetă de bifare“ troducere, sau se pot afişa şi caractere speciale pentru completare.
Unele funcţii pot fi doar activate sau dezactivate. În faţa unei funcţii care poate fi
numai activată sau dezactivată, se găseşte o aşa numită „Casetă de bifare“ G : Oferta de simboluri este în funcţie de context.

 - Funcţia este activată. Alte posibilităţi de introducere:


  - fereastră cu înregistrările care corespund cu selecţia. Tasta funcţională co-
 - Funcţia este dezactivată. mută în lista cu înregistrările care corespund selecţiei.
› Pentru activarea sau dezactivarea funcţiei, apăsaţi o dată scurt tasta funcţio-  - Revenire din orice punct de meniu la punctul precedent de meniu
nală respectivă. 
 - fereastră cu înregistrările care corespund cu selecţia
 – comută de pe majuscule pe litere mici şi invers
 – deschide interfaţa de introducere pentru cifre şi caractere speciale
A-Z - comută pe interfaţa de introducere pentru litere
- Introduce spaţii goale
 - comută pe scrierea cu litere chirilice
ABC - comută pe scrierea cu litere latine
  – deplasează cursorul în rândul de introducere - la stânga sau la dreapta 

6 Indicaţii generale
 - şterge caracterele din câmpul de introducere, începând cu poziţia în care se
află cursorul, de la dreapta la stânga
OK - confirmarea textului înscris în câmpul de introducere date
Selectarea caracterelor speciale care au la bază litere
În fereastra pentru introducere, echipamentele speciale sunt marcate cu simbolul
„“. O acţionare îndelungată a unei litere astfel marcate oferă posibilitatea de a
selecta simboluri specifice unor limbi străine.
Unele caractere speciale se pot „înlocui“. Astfel, în locul caracterelor germane „Ä“,
„Ü“ şi „Ö“, aparatul recunoaşte grupurile de litere „AE“, „UE“ şi „OE“. Alte caractere
speciale pot fi şi ignorate, de exemplu, în locul lui „É“, „Ê“ sau „Ě“ aparatul recu-
noaşte un „E“ normal. 

Indicaţii generale 7
Înţelegerea optimă a comenzilor vocale depinde de mai mulţi factori:
Operarea prin comandă vocală a aparatului › Vorbiţi la tonalitatea obişnuită, fără accentuări şi pauze de prisos.
› Evitaţi o dicţie greşită.
› Nu utilizaţi prescurtări - rostiţi întotdeauna întreaga comandă vocală.
Informaţii introductive › Nu vorbiţi în timp ce sistemul face un anunţ. Atâta timp cât sistemul nu a în-
cheiat mesajul, nu va reacţiona la o altă comandă vocală.
Operarea prin comandă vocală este posibilă numai în următoarele limbi: › Uşile, geamurile şi trapa se închid, evitându-se astfel influenţele perturbatoare
ale mediului exterior asupra inteligibilităţii comenzilor verbale.
cehă, engleză, germană, franceză, spaniolă, portugheză, olandeză, italiană.
› Limitaţi zgomotele suplimentare din autovehicul în timpul dialogului, de exem-
Operarea vocală poate fi utilizată în regimurile de funcţionare RADIO, MEDIA, plu pasageri care vorbesc simultan.
PHONE, MAP and NAV. › Microfonul pentru comanda vocală este îndreptat atât spre şofer cât şi spre pa-
sagerul din faţă. De aceea, sistemul poate fi folosit de şofer şi de pasagerul din
Activarea operării prin comandă vocală (Dialog)
faţă. 
› Atingerea tastei .

Dialog
› Dialogul lung, respectiv scurt se poate selecta prin apăsarea tastei  de pe Comenzile vocale
aparat şi prin rostirea comenzii vocale „Long dialogue“ (sistemul redă mesajul
complet, fără a-l prescurta) sau „Short dialogue“ (sistemul prescurtează unele Sistemul recunoaşte numai 30 000 înregistrări (aceasta înseamnă că, de exemplu,
mesaje sau le înlocuieşte cu un semnal acustic (Gong), ceea ce accelerează ope- în regimul de funcţionare NAV, pentru ţara selectată, sunt recunoscute numai
rarea) sau manual, în regimul de funcţionare SETUP » pagina 12, Setări co- 30 000 din cele mai mari oraşe). Dacă oraşul căutat nu este cuprins în cele 30 000
mandă vocală. de înregistrări, acesta nu poate fi rostit normal, ci trebuie introdus prin silabisire.
Întreruperea anunţurilor Informaţii cu caracter general referitoare la operarea prin comandă vocală pot fi
› Prin apăsarea scurtă a tastei  de pe aparat poate fi întrerupt mesajul rostit în accesate prin scurta apăsare a tastei  de pe aparat şi rostirea comenzii vocale
acel moment. Astfel este posibilă rostirea mai rapidă a unei comenzi vocale su- „Instructions“. Se aude apoi un mesaj care vă informează că instrucţiunile sunt
plimentare. structurate în şapte părţi. Dacă doriţi informaţii detaliate cu privire la părţile indi-
viduale ale instrucţiunilor, rostiţi de exemplu comanda vocală „Tutorial part 2“.
Dezactivarea operării prin comandă vocală (Dialog)
› După executarea comenzilor vocale, sistemul de comandă vocală se dezacti- Informaţii cu caracter general referitoare la regimurile de funcţionare individuale
vează automat. pot fi accesate prin scurta apăsare a tastei  de pe aparat şi rostirea comenzii
› Prin apăsarea uneia din tastele care se găsesc pe laturile ecranului aparatului, vocale „Help Quick Commands“.
sau prin atingerea ecranului (dacă nu e vorba de apăsarea tastei funcţionale
Hide help (dezactivare) în reprezentarea asistenţei).
Comanda vocală „Help“
Asistenţa poate fi accesată prin rostirea comenzii vocale „Help“. În funcţie de re-
› Prin rostirea comenzii vocale „Cancel“. gimul de funcţionare în care vă aflaţi, asistenţa oferă diverse posibilităţi. Dacă po-
› Dacă sistemul nu primeşte nicio comandă când interfaţa de dialog este activă sibilităţile oferite nu sunt suficiente, rostiţi comanda vocală „further options“.
sau nu recunoaşte comanda, răspunde cu întrebarea „Pardon?“ şi vă permite
astfel să rostiţi o comandă nouă. Dacă sistemul nu recunoaşte nici a doua oară Comutarea între regimurile de funcţionare
comanda vocală, vi se oferă ajutor. Dacă sistemul nu recunoaşte nici a treia oară Dacă doriţi să comutaţi între regimurile de funcţionare după activarea comenzii
comanda vocală, primiţi înştiinţarea „Cancel“ (întrerupere) şi controlul prin co- vocale, rostiţi întotdeauna numele regimului de funcţionare în care doriţi să co-
mandă vocală se dezactivează. mutaţi. Adică, dacă vă aflaţi de exemplu în regimul de funcţionare RADIO şi doriţi
să treceţi în regimul de funcţionare MEDIA, rostiţi comanda vocală „Media“. Denu-
mirile regimurilor de funcţionare PHONE, MAP, NAV trebuie întotdeauna pronun-
ţate ca „Telephone, map, navigation“. 

8 Operarea prin comandă vocală a aparatului


În fiecare regim de funcţionare pot fi utilizate şi comenzi vocale pentru alte regi-
muri de funcţionare - aparatul comută automat între regimurile de funcţionare in-
dividuale.
Vizualizare asistenţă
Dacă se doreşte ca asistenţa să fie afişată pe ecranul aparatului, activaţi-o (apoi
dezactivaţi-o) numai manual în regimul de funcţionare SETUP » pagina 12,
Setări comandă vocală.
Înregistrarea vocală
În regimul de funcţionare PHONE, NAV şi RADIO se permite introducerea unei în-
registrări vocale scurte, după pronunţarea obiectului înregistrat se execută co-
manda vocală dorită (de exemplu, în regimul de funcţionare PHONE poate fi intro-
dusă pentru un contact din telefon o înregistrare şi după pronunţarea acesteia
sistemul apelează numărul). 

Operarea prin comandă vocală a aparatului 9


■ RDS Regional - activarea / dezactivarea urmăririi automate a posturilor prin inter-
Regimul de funcţionare SETUP mediul RDS
■ Automatic - selectarea automată a postului radio cu cea mai bună recepţie la
momentul actual
Meniul principal SETUP ■ Fixed - postul regional selectat va fi păstrat cât mai mult timp posibil
■  Traffic programme (TP) - activarea şi dezactivarea canalului pentru mesajele pro-
gramului de trafic
Fig. 4 ■ Current TMC stat.: - - afişarea postului de radio TMC de la care se recepţionează
Meniul principal SETUP mesaje din trafic
■ Fav. TMC-Station - stabilirea postului de radio TMC preferat
■ Automatic - selectarea automată a postului radio cu cea mai bună recepţie la
momentul actual
■ selectare din listă a postului TMC
■  DAB: Traffic announcements
■  DAB: Other Announcements
■  DAB program trace
■  Automatic change DAB<>FM
Apăsaţi tasta SETUP (setare) şi apoi tasta funcţională: ■  DAB: L-Band
› Radio » pagina 10, Setările Radio; ■ Delete preset list - ştergerea posturilor memorate în lista de posturi
› Media » pagina 10, Setări media;
› Telephone » pagina 11, Setări telefon; Indicaţie
› System » pagina 11, Setările sistemului;
› Display » pagina 11, Setări ecran ■ RDS („Radio Data System”) serveşte transferului identificărilor programelor şi al
› Map » pagina 11, Setări hartă; serviciilor suplimentare şi permite astfel, printre altele, o urmărire automată a
› Navigation » pagina 12, Setări navigaţie; posturilor. În cazul posturilor RDS, dacă recepţia este bună, în locul frecvenţei, es-
› Traffic information » pagina 12, Setări informaţii trafic; te afişat numele postului.
› Voice control » pagina 12, Setări comandă vocală; ■ TMC (Traffic Message Channel) este un serviciu radio digital de date care trans-
› Video » pagina 13, Setări video.  mite constant informaţii despre trafic. 

Setările Radio Setări media


Acţionaţi tasta SETUP (setare) → Radio . Acţionaţi tasta SETUP (setare) → Media .
■ Arrow buttons - setările funcţiei de schimbare a posturilor de radio în regimul de ■  Activate AV input - pentru redarea unei surse audio/video externe, când este in-
funcţionare RADIO cu ajutorul tastelor săgeată stalat un tuner TV.
■ Station list - schimbarea tuturor posturilor radio, care sunt recepţionabile ac- ■  Activate AUX input – pentru redarea unei surse audio externe
tual ale benzii de frecvenţă ■  Bluetooth audio autoplay - activează redarea automată de pe un player media
■ Preset list - comutare doar pentru posturile de radio memorate ■ AUX input level - reglarea sensibilităţii la intrare a unei surse externe
■ Low - sensibilitate redusă la intrare
■ Medium - sensibilitate medie la intrare
■ High - sensibilitate ridicată la intrare 

10 Regimul de funcţionare SETUP


■ Deactivate artist/title name – conform setărilor efectuate, în timpul funcţionării ■ Factory settings - refacerea setărilor din fabrică
CD-urilor audio şi în regimul de funcţionare MP3, se vor afişa numele interpretu- ■ Reset - resetarea aparatului la starea de livrare, profilurile de utilizator sunt
lui şi titlul sau numai numele fişierului şi al folderului şterse
■ Scan/Mix/Repeat including subfolders – redă pe rând toate fişierele MP3 din direc- ■ All - selectaţi toate setările
toarele şi subdirectoarele de pe suportul respectiv, în ordinea corespunzătoare  ■ Selectaţi setarea care urmează să fie resetată
■ Air con. displays - afişarea pe ecran a setării temperaturii pentru operarea Clima-
tronic
■ Off
Setări telefon ■ 3s
■ 5s
Acţionaţi tasta SETUP → Telephone (telefon).
■ 10s 
■ Update telephone book - încarcă agenda telefonică din telefonul mobil în memoria
sistemului de radio-navigaţie. Procesul poate dura câteva minute.
■ Delete call lists - ştergerea listelor de apeluri memorate
■ Delete text message - ştergere mesaje text (SMS)
Setări ecran
■ Speed dial - editarea tastelor pentru apelarea rapidă
■ Deactivate telephone - dezactivarea telefonului
Acţionaţi tasta SETUP (setare) → Display .
■ Change order of call lists - modificarea succesiunii din listele de apeluri, începând cu ■ Brightness - setarea nivelului de luminozitate a ecranului
apelul cel mai vechi, respectiv cel mai nou ■ Brightest - cel mai luminos nivel
■ Restore factory settings - resetarea aparatului la starea de livrare, profilurile de uti- ■ Brighter - nivel mai luminos
lizator sunt şterse  ■ Medium - nivel mediu
■ Darker - nivel mai întunecat
■ Darkest - nivelul cel mai întunecat
Setările sistemului ■ Day/night - comută între reprezentarea pentru zi şi pentru noapte a imaginii au-
tomate a hărţii.
■ Automatic - este comandat prin intermediul senzorilor de iluminare disponibili
Acţionaţi tasta SETUP (setare) → System (sistem).
ai autovehiculului (în cazul luminilor de zi)
■ Language - selectarea limbii de meniu pentru afişaje şi pentru anunţurile vocale ■ Day - setare pentru utilizare pe timp de zi
■ Automatic - stabilirea automată a limbii de meniu, aceasta depinde de setările ■ Night - setare pentru utilizare pe timp de noapte
din afişajul de informaţii ■ Confirmation tone (semnalul sonor de confirmare) - Activarea / dezactivarea sem-
■ sau o selectare directă dintr-o listă a limbii dorite nalului sonor de confirmare la acţionarea unei suprafeţe de comandă funcţii
■ Date format - setarea formatului datei ■ On - pornire
■ DD.MM. YYY - zi, lună şi an ■ Off - dezactivare
■ MM.DD.YYYY - , lună, zi şi an ■ Switch off display - este posibilă comutarea ecranului într-un mod de economisire
■ Time display (afişare timp) - afişarea orei actuale pe ecran în regimurile de func- a energiei; în rândul de jos sunt afişate informaţii actuale referitoare la sursa
ţionare RADIO, MEDIA şi MAP audio. Se poate reactiva ecranul prin atingerea sa sau a oricărei taste, cu excep-
■ On - pornire ţia butonului de operare. 
■ Off - dezactivare
■ Date - setarea datei

Setări hartă
Acţionaţi tasta SETUP (setare) → Map (hartă). 

Regimul de funcţionare SETUP 11


■ Split-screen - poziţia ferestrei suplimentare în reprezentarea hărţii ■ Advanced navigation settings - setări extinse ale navigaţiei
■ Left - stânga ■  Demo mode - pornirea unei prezentări virtuale (imaginare) a traseului
■ Right - dreapta ■ Enter start location - introducerea locaţiei de pornire pentru regimul Demo
■ Dest. guidan. symbol - afişarea indicaţiilor de navigaţie şi a busolei în fereastra su- ■ Av. speed for time calc. - în funcţie de viteza medie setată, se calculează ora sosi-
plimentară în modul de vizualizare 2D sau 3D rii sau durata călătoriei în regimul Demo
■ Destination display - afişare informaţii despre destinaţie » pagina 28, Taste func- ■ Fast - viteză ridicată
ţionale şi simboluri în timpul ghidării în traseu ■ Medium - viteză medie
■ Destination - destinaţie ■ Low - viteză redusă 
■ Next stopover destination - următoarea destinaţie intermediară
■ POI selection - selectare destinaţii speciale, acestea sunt afişate pe hartă prin in-
termediul unor simboluri Setări informaţii trafic
■  Show VIP destination symbols - afişarea pe hartă a destinaţiilor memorate ca favo-
rite, cu simbolul categoriei de destinaţii favorite selectate Acţionaţi tasta SETUP (setare) → Traffic information (informaţii din trafic).
■  Show speed limitation - pe ecran este afişată limitarea de viteză actuală, pentru
segmentul de drum parcurs  ■ Fav. TMC station - stabilire post TMC
■ Automatic - căutare automată a postului TMC
■ selectarea postului TMC preferat dintr-o listă
■ TMC filter - setarea afişării informaţiilor de trafic
Setări navigaţie ■ All - afişarea tuturor informaţiilor actuale de trafic
■ On Route - afişarea numai a mesajelor care se află pe traseul ce urmează să fie
Acţionaţi tasta SETUP (setare) → Navigation (navigaţie).
străbătut
■  Suggest 3 alternative routes - propunere 3 rute alternative » pagina 33, Tasta ■  Traffic program (TP) - activarea / dezactivarea posturile de radio cu ştiri din tra-
funcţională „Options“ fic » pagina 15, Posturile de radio cu ştiri din trafic TP 
■ Nav. announcements - setarea mesajelor sistemului de navigaţie
■ Off - dezactivare
■ Dynamic - recomandările acustice de deplasare sunt redate numai dacă se
Setări comandă vocală
părăseşte ruta calculată, de exemplu din cauza unor probleme anunţate
apărute în trafic Acţionaţi tasta SETUP (setare) → Voice control (comandă vocală).
■ On - pornire
■ Time display - setarea afişării timpului în partea de jos a hărţii ■ Dialogue style - setare stil dialog
■ Time of arrival - afişare ora sosirii la destinaţie ■ Long - sistemul redă complet mesajul, fără a-l prescurta
■ Remaining time - afişarea timpului de deplasare rămas ■ Short - sistemul scurtează unele mesaje sau le înlocuieşte cu un semnal acus-
■ My points of interest (Personal POI) - importarea destinaţiilor speciale proprii de pe tic (Gong), accelerându-se astfel operarea
cardul de memorie SD ■ Visual voice command help - asistenţa vizuală a comenzilor vocale prezintă o vedere
■ Define home address - „editarea“ adresei de domiciliu » pagina 35, Tasta funcţio- de ansamblu a celor mai importante comenzi vocale într-o fereastră tip Pop-Up.
nală „ Home“ „Reprezentarea vizuală a asistenţei comenzilor vocale“ poate fi setată separat
■ Destination entry - afişarea ecranului pentru înregistrarea destinaţiei » pagina pentru fiecare regim de funcţionare din sistem (adică, dacă setaţi „reprezenta-
34, Tasta funcţională „ Address“ rea asistenţei” numai pentru regimul de funcţionare MAP, aceasta este afişată
■ Current position - memorarea poziţiei actuale ca adresă de domiciliu numai în acest regim de funcţionare).
■ Delete - ştergerea adresei de domiciliu ■ Delete voice tags - ştergerea indicativelor vocale proprii
■ Edit - editarea adresei de domiciliu ■ Delete - ştergerea indicativelor vocale selectate
■ Set current position - setarea poziţiei actuale ca adresă de domiciliu ■ All - ştergerea tuturor numelor alocate prin comandă vocală
■ Telephone book - agenda telefonică 

12 Regimul de funcţionare SETUP


■ Radio memory - memoria radio ■ AV1 Norm - normă de redare, întotdeauna numai pentru o sursă audio sau video
■ Navigation memory - memoria sistemului de navigaţie  externă
■ PAL
■ NTSC
■ SECAM
Setări video ■ AV2 Norm - normă de redare, întotdeauna numai pentru o sursă audio sau video
Acţionaţi tasta SETUP (setare) → Video . externă
■ PAL
■ Audio language - setarea limbii mesajelor vocale ■ NTSC
■ Menu language - setarea limbii meniurilor DVD ■ SECAM
■ Subtitles - subtitrări ■ AV1 format - normă de redare, întotdeauna numai pentru o sursă audio sau video
■ DVD format - setarea formatului DVD externă conectată
■ 4:3 - formatul reprezentării pe ecran 4:3 ■ 4:3 - formatul reprezentării pe ecran 4:3
■ 16:9 - formatul reprezentării pe ecran 16:9 ■ 16:9 - formatul reprezentării pe ecran 16:9
■ 16:9 Zoom - formatul reprezentării pe ecran 16:9 cu reprezentare pe tot ecranul  ■ 16:9 (hor. Zoom) - formatul reprezentării pe ecran 16:9 cu reprezentare pe tot
ecranul
■ AV2 format - normă de redare, întotdeauna numai pentru o sursă audio sau video
Setări televizor externă conectată
■ 4:3 - formatul reprezentării pe ecran 4:3
Acţionaţi tasta SETUP (setare) → Video . ■ 16:9 - formatul reprezentării pe ecran 16:9
■ 16:9 (hor. Zoom) - formatul reprezentării pe ecran 16:9 cu reprezentare pe tot
■ Arrow keys - se caută posturi TV ecranul 
■ Station list - selectarea posturilor TV din lista tuturor posturilor TV ce pot fi re-
cepţionate momentan
■ Preset list - afişarea posturilor TV care sunt memorate în memoria pentru pos-
turi
■ TV Norm - modificarea normei TV
■ TV Format - modificarea raportului formatului imaginii TV
■ 4:3 - formatul reprezentării pe ecran 4:3
■ 16:9 - formatul reprezentării pe ecran 16:9
■ 16:9 (hor. Zoom) - formatul reprezentării pe ecran 16:9 cu reprezentare pe tot
ecranul
■ TV-Audio channel - selectarea canalului audio în cazul canalului audio bilingv (dual)
„“
■ Channel A - Canal audio A
■ Channel B - Canal audio B
■ Automatic DVB-T/Analogue switch  - postul TV selectat este căutat în format analo-
gic, respectiv digital
■ Delete TV preset list - ştergere listă posturi memorate TV

Regimul de funcţionare SETUP 13


Tasta funcţională Extras
Regimul de funcţionare RADIO ■ Text - afişarea pe ecran a unei bare cu informaţii cu textul şi logoul postului res-
pectiv de radio
■ Slideshow - afişarea unei ferestre informative cu logoul postului respectiv de ra-
Meniul principal RADIO dio, eventual cu informaţii suplimentare
■ Scan - redarea automată a tuturor posturilor radio ce pot fi recepţionate din
banda de frecvenţe curentă, pentru câte aproximativ cinci secunde. Apăsaţi din
Fig. 5 nou butonul de meniu 15 » fig. 1 la pagina 4 sau tasta funcţională  Scan , pentru
Meniu principal RADIO a încheia redarea automată la postul de radio redat momentan.
■ TP - activarea şi dezactivarea canalului pentru mesajele programului de trafic
(doar în regim de funcţionare FM)» pagina 15, Posturile de radio cu ştiri din tra-
fic TP
■ Switch off display - este posibilă comutarea ecranului într-un mod de economisire
a energiei, ecranul devine negru iar în rândul de jos sunt afişate informaţii ac-
tuale referitoare la sursa audio. Se poate reactiva ecranul prin atingerea lui sau
a oricărei taste, cu excepţia butonului de operare.

› Acţionaţi tasta RADIO - Meniul principal RADIO RDS (Radio Data System) serveşte transferului identificărilor programelor şi al ser-
viciilor suplimentare şi permite astfel, printre altele, o urmărire automată a postu-
Tasta funcţională Band rilor.
■ FM - banda de frecvenţă FM
■ AM - banda de frecvenţă AM În cazul posturilor radio RDS, dacă recepţia este bună, în locul frecvenţei, este afi-
■ DAB - banda de frecvenţă digitală şat numele postului.

Banda de frecvenţă poate fi modificată prin apăsarea repetată a tastei RADIO . Dacă un post de radio transmite informaţii suplimentare prin funcţia RDS, în tim-
pul memorării postului respectiv, se poate întâmpla ca numele postului de radio
Tasta funcţională Station list să nu se memoreze corect.
› Deschide lista tuturor posturilor radio care pot fi recepţionate actual în respecti- Tasta funcţională Man.
va bandă de frecvenţă Dacă unul din posturile din lista de posturi este deja me-
morat, este afişat numărul presetării. Posturile de radio pot fi setate manual, prin rotirea butonului 15 » fig. 1 la pagina
4 sau prin intermediul tastelor funcţionale   din rândul de jos al ecranului. 
Tasta funcţională Memory
■ Presets 1...6 - afişarea tastelor de memorie 1 - 6
■ Presets 7...12 - afişarea tastelor de memorie 7 - 12
■ Presets 13...18 - afişarea tastelor de memorie 13 - 18
Recepţie radio digitală DAB
■ Presets 19...24 - afişarea tastelor de memorie 19 - 24
DAB - Digital Audio Broadcasting este transmiterea digitală a programelor radio-
Comutarea posturilor radio memorate cu tastele  sau  - pe baza setărilor „tas- fonice la un standard digital DAB, DAB+ sau DMB. Face posibil transferul din mai
te săgeată“ (pe ecran apare Presets) sau a tuturor posturilor FM ce pot fi recep- multe staţii într-un aşa numit ansamblu pe o singură frecvenţă. În continuare,face
ţionate momentan » pagina 10, Setările Radio. posibil transferul de date suplimentare şi informaţii (de exemplu, ştiri, sport, me-
teo, avertismente etc.).
Memorare posturi de radio în lista de posturi - setaţi postul de radio dorit şi men-
ţineţi apăsată tasta funcţională 1 până la 24 , până când se emite un semnal de În zone fără acoperire DAB, în regimul de funcţionare Radio-DAB se afişează sim-
avertizare. bolul . 

14 Regimul de funcţionare RADIO


Lista de posturi DAB Disponibilitatea funcţiei monitorizarea radio a traficului este indicată prin literele
Apăsaţi tasta RADIO → Band → DAB/List . „TP“ în partea de sus dreapta a ecranului.
 XYZ - un ansamblu de posturi DAB Dacă se întâmplă să nu se recepţioneze niciun post cu informaţii despre trafic, de
exemplu deoarece recepţia radio este deranjată, în loc de „TP“, se afişează „No
XYZ - post DAB cu numele XYZ
TP“.
XYZ  - post DAB cu numele XYZ, a cărui recepţie momentan nu este posibilă
XYZ (FM) - post DAB cu numele XYZ, a cărui recepţie momentan este posibilă nu- Indicaţie
mai în banda de frecvenţă FM Unele posturi de radio se identifică în mod eronat ca posturi cu informaţii despre
Urmărirea programului DAB trafic. Din acest motiv, faptul că respectivele posturi de radio nu prezintă informa-
Dacă un post radio DAB este parte dintr-un grup, în cazul unei recepţii proaste a ţii despre trafic, nu reprezintă o defecţiune a aparatului. 

semnalului acelaşi post este căutat într-un alt ansamblu.


Comutare automată DAB - FM
Când recepţia DAB este slabă, aparatul încearcă să găsească, pentru postul DAB
ascultat, un post FM corespondent.
Premisa pentru o comutare automată este ca postul DAB şi postul FM să emită o
identificare corespunzătoare a postului.
În timpul în care postul este recepţionat din banda de frecvenţe FM, în spatele nu-
melui postului se afişează (FM). Când postul corespondent DAB redevine recepţio-
nabil, afişajul (FM) dispare.
Dacă un post DAB nu poate fi regăsit nici în banda de frecvenţă FM când recepţia
este slabă, se dezactivează sonorul aparatului.
Dacă nu se doreşte o schimbare automată a posturilor (de exemplu din cauza con-
ducerii prin tuneluri, se produc numai scurte pierderi ale semnalului), această
funcţie poate fi dezactivată. 

Posturile de radio cu ştiri din trafic TP


Acţionaţi tasta RADIO → Extras → TP - activarea / dezactivarea canalului pentru
mesaje privind traficul.
Simbolul „TP“ împreună cu numele posturilor (de ex. din lista de posturi sau din
lista posturilor memorate) indică un post cu informaţii despre trafic.
Indiferent de postul de radio ascultat, o componentă de recepţie suplimentară va
avea grijă să se recepţioneze întotdeauna un post cu informaţii despre trafic, atât
timp cât funcţia informaţiilor despre trafic este activată. În timpul regimului de
funcţionare media, în fundal se caută automat un post radio cu ştiri din trafic.

Regimul de funcţionare RADIO 15


■ Repeat - afişarea opţiunilor de repetare
Regimul de funcţionare MEDIA ■ Title - repetarea titlului actual
■ CD - repetarea tuturor titlurilor de pe discul CD actual
■ Folder - repetarea tuturor titlurilor din directorul actual (regim MP3)
Meniul principal MEDIA ■ Extras - afişarea opţiunilor de redare
■ Mix - toate titlurile sursei audio actuale se redau în ordine aleatorie
■  Mix - revenirea la redarea normală
Fig. 6 ■ Scan - toate melodiile de pe sursa audio actuală vor fi redate câte 10 secun-
Meniul principal MEDIA de fiecare. Redarea automată poate fi pornită sau oprită şi prin atingerea
scurtă a butonului de meniu 15 » fig. 1 la pagina 4.
■  Scan - revenirea la redarea normală.
■ HDD capacity - informaţii referitoare la spaţiul ocupat respectiv liber de pe
hard disc (HDD).
■ Switch off display - este posibilă comutarea ecranului într-un mod de economi-
sire a energiei; ecranul devine negru iar în rândul de jos sunt afişate infor-
maţii actuale referitoare la sursa audio. Se poate reactiva ecranul prin atin-
gerea sa sau a oricărei taste, cu excepţia butonului de operare.
În funcţie de sursa media selectată, meniul principal MEDIA va fi reprezentat ca ■ Selection – deschide lista de titluri a sursei audio actuale, pentru a selecta un
Audio sau Video. alt titlu sau o altă sursă audio
■ Play - începe redarea sursei selectate
Apelarea meniului principal MEDIA şi comutarea sursei media
■  - afişarea directorului supraordonat, comutarea în meniul principal al sur-
› Apăsaţi tasta MEDIA , pentru a deschide meniul principal MEDIA. Se continuă re- selor audio
darea sursei media reglate anterior.
■ Title - porneşte redarea titlului selectat
› Dacă se pot selecta la aparat surse video şi audio, comutaţi de la tasta de selec- ■  - memorarea directoarelor, listei de redare şi suportului de date pe hard
tare MEDIA între ultima sursă audio şi ultima sursă video.
disc HDD » pagina 20, Hard disc (HDD).
■ MEDIA - apelarea meniului principal MEDIA şi comutarea sursei media.
■ CD - comutare pe un CD/DVD introdus Tastele aparatului pentru comandarea sursei audio sau video actuale
■ CD int. - CD introdus unitatea internă a aparatului Tastele cu săgeţi de pe aparat  sau  acţionează întotdeauna în sursa audio as-
■ CD ext. - CD în schimbătorul CD extern cultată momentan, indiferent de meniul în care vă găsiţi.
■ SD – comută pe un card de memorie SD conectat » pagina 18, Card de me-  – apăsarea scurtă realizează transferul la începutul titlului sau capitolului cu-
morie SD rent, printr-o nouă apăsare se realizează transferul la începutul titlului sau capito-
■ HDD – comută pe fişierele audio memorate pe hard discul intern » pagina 20, lului anterior.
Hard disc (HDD)
 – apăsarea scurtă realizează transferul la începutul titlului sau capitolului
■ AUX - transferul pe o sursă externă conectată prin intermediul mufei multime-
dia AUX » pagina 19, Intrarea AUX următor, printr-o nouă apăsare se realizează transferul la începutul titlului sau ca-
■ MDI - transferul pe o sursă multimedia externă conectată prin intermediul mu- pitolului următor.
fei multimedia MDI » pagina 19, Intrarea MDI - intrarea multimedia În meniul sursei audio în funcţiune momentan, titlurile se pot selecta şi de la bu-
■  – comută pe o sursă audio conectată prin Bluetooth ® tonul de meniu 15 » fig. 1 la pagina 4.
■ Video - Meniul surse video Video » pagina 20, Regimul de funcţionare Vi-
deo, » pagina 22, Regim de funcţionare TV. Tastele funcţionale pentru comandarea sursei audio sau video actuale
 – apăsarea scurtă realizează transferul la începutul titlului sau capitolului cu-
rent, printr-o nouă apăsare se realizează transferul la începutul titlului sau capito-
lului anterior. 

16 Regimul de funcţionare MEDIA


 – prin apăsare scurtă se comută la începutul titlului sau capitolului următor.
ATENŢIE
 - Pauză: redarea se întrerupe în locul actual şi simbolul se schimbă în  - după
apăsare, se continuă redarea din acest loc. CD-playerul este un echipament cu laser. La data producţiei, acest echipament
cu laser este conform cu normele naţionale/internaţionale DIN EN 60825-1:
2008-05 şi DHHS Rules 21 CFR, Subchapter J clasificat ca echipament cu laser
Indicaţie de clasa 1. Raza laser din această Clasă 1 de echipamente cu laser este aşa de
Dacă se reduce volumul sonor în timpul redării unui CD, de pe hard disc sau a unei slabă, încât nu reprezintă niciun pericol în timpul operării normale. Acest pro-
alte surse audio la valoarea 0, se modifică simbolul din  în  iar redarea este dus este astfel conceput, încât raza laser să rămână în interiorul aparatului.
întreruptă.  Însă aceasta nu înseamnă că cu acest laser montat în carcasă nu s-ar putea
clasifica, fără carcasă, ca fiind un echipament cu laser de clasă mai ridicată. Din
acest motiv carcasa aparatului nu trebuie deschisă.
Informaţii introductive referitoare la regimul de
funcţionare CD/DVD ATENŢIE
■ În aparatul intern CD/DVD pot fi redate CD-uri audio (CD-A) şi DVD-uri audio, CD-
Introducerea CD/DVD-ului uri MP3 şi DVD-uri MP3, precum şi DVD-uri video.
› Introduceţi un CD/DVD cu faţa înscrisă în sus în fanta » fig. 1 la pagina 4,
11 ■ Nu introduceţi niciodată în unitatea internă CD-uri cu eticheta „Nicht in Lauf-
până când CD-ul este tras automat în aparat. Redarea începe automat. werke ohne Schublade einlegen“ (Nu se introduce în unităţi fără sertar) sau Eco
Scoaterea CD/DVD-ului Disc.
› Acţionaţi tasta  - CD/DVD-ul va fi ejectat. ■ După acţionarea tastei  durează câteva secunde până când CD/DVD-ul va fi
evacuat. În acest timp, obturatorul fantei de introducere a CD/DVD-urilor este
Dacă CD/DVD-ul ejectat nu este îndepărtat în interval de 10 secunde, el va fi tras deschis.
din nou în aparat, din motive de siguranţă. ■ Trebuie să aşteptaţi ejectarea CD/DVD-ului înainte de a încerca să introduceţi

CD/DVD-ul nu poate fi citit un nou CD/DVD. În caz contrar se poate deteriora unitatea de disc din aparat.
■ Un CD/DVD murdar, deteriorat mecanic, care nu poate fi citit sau este introdus
Când introduceţi un CD/DVD pe care aparatul nu-l poate citi, se afişează o fe-
reastră Pop-up cu o indicaţie. După câteva secunde discul CD/DVD este adus din greşit poate cauza probleme la redare. Din acest motiv, este posibil ca CD/DVD-ul
nou în poziţia de ejectare. să nu poată fi redat sau să aibă salturi în redare. Verificaţi CD/DVD-ul şi introduce-
ţi-l corect în aparat. În cazul în care problemele persistă, încercaţi cu un CD/DVD
Dacă CD/DVD-ul nu este îndepărtat în interval de 10 secunde, el va fi tras din nou nou şi, dacă este cazul, adresaţi-vă unui partener ŠKODA.
în aparat, din motive de siguranţă. ■ În cazul unei defecţiuni mecanice a playerului CD/DVD sau la introducerea gre-

Fişiere MP3 şi WMA (Windows Media Audio) şită sau incompletă a unui CD/DVD, pe ecran se afişează mai întâi „Error: CD/DVD.
Fişierele MP3 şi WMA se pot memora pe hard discul aparatului » pagina 20, Hard Please check CD/DVD.“ (verificaţi CD/DVD) şi apoi „CD/DVD-Drive Error“ (verificaţi
disc (HDD). drive CD/DVD). Verificaţi CD/DVD-ul şi reintroduceţi-l corect şi complet în unitatea
de redare. Dacă se afişează din nou „ERROR CD/DVD-PLAYER“ (eroare player CD/
Fişierele audio care au fost comprimate cu Windows Media Audio, pot fi protejate DVD), trebuie să vă adresaţi unui partener ŠKODA.
suplimentar prin procedeul DRM (Digital Rights Management). Astfel de fişiere ■ Dacă temperatura din interiorul aparatului este prea ridicată, nu se mai poate
WMA nu pot fi redate de aparat. introduce niciun CD/DVD nou. Aparatul comută în ultima stare de funcţionare ac-
tivă.
■ Nu utilizaţi niciodată lichide precum benzina, solvenţii sau soluţii pentru curăţa-
rea plăcilor de pick-up, deoarece acestea pot distruge suprafaţa CD/DVD-ului!
■ Nu expuneţi niciodată discul CD/DVD razelor solare directe! 

Regimul de funcţionare MEDIA 17


■ Inscripţionaţi discul CD/DVD numai cu instrumente de scris adecvate.
■ Nu lipiţi nimic pe CD/DVD! Informaţii introductive referitoare la regimul de
funcţionare MP3
Indicaţie
Cerinţe despre fişierele şi suporturile de date MP3
■ Pe drumuri precare sau în condiţii de deplasare care favorizează producerea vi- › CD-ROM, CD-R, CD-RW cu o capacitate de 650 MB şi 700 MB.
braţiilor puternice, discul poate sări şi se produc repetiţii.
■ Când vremea este rece sau după averse de ploaie, în aparat se poate forma
› DVD-uri cu o capacitate de până la 4.7 GB şi DVD-uri Double-Layer cu o capacita-
te de până la 8.5 GB.
umezeală (condens). Acest lucru poate determina sărirea capului de redare sau › CD/DVD-urile trebuie să corespundă standardului ISO 9660-Level 2 precum şi
oprirea funcţionării. În acest caz trebuie să aşteptaţi până la dispariţia umezelii. sistemului de fişiere Joliet (single session şi multisession).
■ Dacă un CD/DVD este murdar, nu-l curăţaţi niciodată cu mişcări circulare, ci de la
› Numele fişierelor nu trebuie să fie mai lungi de 64 caractere.
interior la exterior. În acest scop utilizaţi o lavetă moale care nu lasă scame. În ca- › Structura directoarelor este limitată la 8 domenii de subdirectoare.
zul unei murdării puternice, vă recomandăm să curăţaţi CD/DVD-ul cu o substanţă › Numele artistului, al albumului şi al titlului fişierului MP3 redat poate fi afişat,
specială pentru curăţarea CD/DVD-urilor şi să îl lăsaţi apoi să se usuce. dacă aceste informaţii sunt disponibile sub formă de aşa zis ID3-Tag. Dacă nu
■ Dacă tasta funcţională CD este inactivă, înseamnă că momentan nu este intro-
există ID3-Tag, se afişează numele directorului sau al fişierului.
dus niciun CD/DVD audio sau că CD/DVD-ul audio nu poate fi citit.
■ CD/DVD-urile protejate împotriva copierii sau discurile CD-R, CD-RW şi niciun
› Fişierele WMA (Windows Media Audio), pot fi redate, dacă nu sunt protejate prin
procedeul DRM (Digital Rights Management). Astfel de fişiere WMA nu pot fi re-
disc original DVD-RW vor funcţiona eventual în mod limitat sau nu vor funcţiona date de aparat.
deloc.
■ Fişierele audio WMA (Windows Media Audio) pot fi redate de aparat şi pot fi me-
› Acţionarea şi comportamentul fişierelor WMA care pot fi redate este acelaşi cu
al fişierelor MP3 şi nu vor fi descrise în mod special în acest manual.
morate pe hard disc (HDD), dacă nu sunt protejate prin DRM (Digital Rights Mana-
gement). Acţionarea şi comportamentul acestora este acelaşi cu al fişierelor audio Rată de transfer (Flux de date per unitate de timp)
comprimate MP3 şi nu vor fi descrise în mod special în acest manual. › Aparatul suportă fişiere MP3 cu rată de transfer de la 32 la 320 kbit/s, precum şi
■ Vă rugăm să respectaţi şi indicaţiile referitoare la funcţionarea MP3 » pagina fişiere MP3 cu rată de transfer variabilă.
18, Informaţii introductive referitoare la regimul de funcţionare MP3. › La fişierele cu rată de transfer variabilă, afişajul duratei de funcţionare poate fi
■ Se vor respecta prevederile legale naţionale referitoare la drepturile de autor inexact. 

valabile în ţara dumneavoastră.


■ CD/DVD-playerul nu conţine piese care necesită întreţinere sau reparaţie. Dacă
CD-playerul este defect, apelaţi la un atelier specializat. Card de memorie SD
■ Dacă CD/DVD-ul ejectat nu se îndepărtează, atunci acesta va fi retras din nou în
aparat, din motive de siguranţă. Introducerea cardului de memorie SD
■ Dacă înainte de trecerea la operarea CD/DVD a fost redat un post de radio TP,
› Introduceţi cardul de memorie SD, cu colţul tăiat orientat în sus şi spre înainte,
redarea CD/DVD se va întrerupe în timpul redărilor ştirilor din trafic şi aparatul se în locaşul cardului de memorie 16 » fig. 1 la pagina 4, până când se „fixează“. Re-
va comuta în regimul de funcţionare radio. După terminarea redării ştirilor din tra- darea începe automat.
fic, se va continua redarea CD/DVD-ului.
■ DVD-playerul din acest aparat utilizează pentru redare un sistem de codificare Scoaterea cardului de memorie SD
audio Dolby Digital® şi DVD-uri audio MLP Lossless® pentru cea mai înaltă calitate › Apăsaţi pe cardul de memorie SD introdus. Cardul SD de memorie „sare“ în pozi-
de redare, corespunzătoare acestui standard. „Dolby®“, „MLP Lossless®“ şi simbo- ţia de extragere.
lul dublu D sunt marcă înregistrată a Dolby Laboratories®. Cardul SD de memorie este gol sau datele nu pot fi citite
■ Cu ajutorul „DTS®“ şi „DTS 2.0®“ sunetul Surround al unui DVD este transformat
Dacă se introduce un card de memorie SD pe care nu sunt memorate fişiere, sau
şi redat la cea mai înaltă calitate. „DTS®“ şi „DTS 2.0®“ sunt mărci înregistrate ale sunt memorate fişiere ilizibile, după procesul de încărcare nu se va comuta pe re-
DTS, Inc. 
gimul de funcţionare al cardului SD de memorie. 

18 Regimul de funcţionare MEDIA


Cerinţe pentru cardurile de memorie SD Utilizarea sursei audio externe este descrisă în manualul de utilizare al pro-
› Cardurile de memorie SD cu mărimea de 32 mm x 24 mm x 2,1 mm sau 1,4 mm ducătorului corespunzător.
pot fi introduse în locaşul cardului de memorie SD.
Pentru conectarea surselor audio externe la intrarea MDI se va utiliza un adaptor
› Cardurile de memorie SD (Secure Digital Memory Cards) şi MMC (Multimedia special.
Cards) cu o capacitate a cardului de memorie SD de până la 4 GB.
iPod
› Cardurile de memorie SDHC (Secure Digital High-Capacity Memory Cards) cu o Dacă aţi conectat un iPod la intrarea MDI, se deschide un meniu în care se pot se-
capacitate a cardului de memorie SD de până la 32 GB. lecta folderele iPod-ului (listele de melodii, artistul, albumul, piesa, etc.).
› Este posibil ca unele fişiere de pe cardurile de memorie SD să nu poată fi redate
sau ca redarea acestora să fie limitată. Datorită diferitelor cerinţe privind calita- Adaptarea volumului sonor al sursei audio externe
tea ale producătorilor de carduri, nu este posibilă redarea cardurilor de memorie Volumul sonor de redare al sursei audio externe poate fi modificat de la regulato-
SD în toate condiţiile. rul de volum sonor al aparatului 1 » fig. 1 la pagina 4.
În funcţie de sursa audio conectată, se poate modifica volumul sonor de ieşire al
Indicaţie sursei audio externe.
■ De pe cardul de memorie SD pot fi citite numai fişierele MP3 şi WMA neproteja- De asemenea, se poate modifica sensibilitatea intrării sursei audio externe, pen-
te. Alte tipuri de date vor fi ignorate. tru a adapta volumul sonor al sursei audio externe la cel al celorlalte surse audio,
■ Fişierele MP3 şi WMA se pot memora pe hard discul aparatului » pagina 20, sau pentru a împiedica producerea bruiajelor » pagina 10, Setări media.
Hard disc (HDD). 
Condiţii pentru conectarea eficientă
› Se pot conecta numai dispozitive USB cu specificaţia 2.0.
› Versiunea tabelului de date FAT (File Allocation Table) al aparatului conectat
Sursele externe trebuie să fie FAT16 (< 2 GB) sau FAT32 (> 2 GB).
› La redarea unui aparat cu hard disc (HDD), pe care se găsesc mari volume de da-
te, se pot produce întârzieri mari la citirea fişierelor de muzică.
Intrarea AUX şi MDI
› La redarea de pe un aparat pe care există o structură complicată de directoare,
Intrarea AUX se poate produce o întârziere la citirea fişierelor de muzică.
Acţionaţi tasta MEDIA → AUX . › Structura de foldere de pe aparatul conectat nu trebuie să depăşească o adânci-
me de 8 domenii. Într-un folder nu trebuie să existe mai mult de 1000 fişiere.
Sursele audio externe conectate la intrarea AUX nu pot fi operate de la aparatul › Pentru conectarea aparatului nu trebuie să se folosească cabluri USB sau distri-
dumneavoastră. Prin intermediul aparatului se poate regla numai volumul sonor. buitoare USB (HUB).
Pentru intrarea AUX se foloseşte fişa jack standard de 3,5 mm. Dacă sursa audio
externă nu dispune de acest tip de fişă, trebuie să se folosească un adaptor. ATENŢIE
Intrarea MDI - intrarea multimedia ■ Nu aşezaţi niciodată sursele externe pe planşa de bord. La o manevră
Acţionaţi tasta MEDIA → MDI . bruscă, acestea ar putea fi proiectate în habitaclu şi ar putea răni pasagerii.
■ Nu aşezaţi niciodată sursele externe în apropierea airbagurilor. La declanşa-
Fişierele audio de pe suportul extern de date conectat la mufa multimedia, în for-
rea airbagului, acestea ar putea fi proiectate în habitaclu şi ar putea răni pasa-
mat MP3, WMA, OGG-Vorbis şi AAC pot fi redate prin aparat.
gerii. 
Sursele audio externe conectate la intrarea MDI pot fi acţionate prin aparat.
În orice moment se poate selecta o altă sursă audio la aparat. Atât timp cât sursa
audio externă nu este oprită, ea va funcţiona în fundal.

Regimul de funcţionare MEDIA 19


ATENŢIE (continuare) ■ Rename - deschiderea ferestrei de introducere pentru modificarea numelui
titlului sau directorului
■ În timpul deplasării, sursele externe nu trebuie ţinute în mână sau pe genun- ■ Delete - ştergerea titlului sau directorului selectat
chi. La o manevră bruscă, acestea ar putea fi proiectate în habitaclu şi ar putea
Un director poate avea maxim 7 subdirectoare. Apăsaţi tasta funcţională  , pen-
răni pasagerii.
■ Aşezaţi întotdeauna cablul sursei externe în aşa fel încât să nu vă deranjeze
tru a deschide directorul supraordonat.
în timpul deplasării. În timpul memorării fişierelor audio puteţi asculta în continuare piesele muzicale
de pe această sursă audio sau de pe alta.
ATENŢIE
Indicaţie
Intrarea AUX poate fi utilizată numai pentru surse audio!
Memorarea a 100 piese muzicale de lungime medie (3-5 minute) durează aproxi-
mativ 40 minute. 
Indicaţie
■ Sursa audio externă conectată prin AUX, poate fi folosită numai dacă nu este
conectat simultan un aparat prin MDI. Regimul de funcţionare Video
■ Dacă la AUX este conectată o sursă audio externă echipată cu un adaptor pen-
tru alimentarea externă cu curent, se poate întâmpla ca semnalul audio să fie
bruiat. Aceasta depinde de calitatea adaptorului utilizat.  Introducerea şi pornirea unui video-DVD

Hard disc (HDD)

Memorarea pe hard disc a fişierelor MP3 şi WMA (HDD)


Dacă aparatul se dezactivează în timpul memorării, procesul de memorare se în-
trerupe la ultimul titlu memorat în totalitate.
Selectarea, memorarea şi prelucrarea numelor titlurilor şi a directoarelor
Selectaţi de pe cardul de memorie SD titlul aurio sau directorul care se doreşte a
se memora pe hard disk. În fereastra de selectare a surselor audio disponibile se Fig. 7 Meniul DVD / operarea meniului filmului
poate selecta şi întregul conţinut al unui suport de date introdus, pentru a fi me-
morat pe hard disc. Introduceţi DVD-ul în fanta pentru CD/DVD, cu faţa inscripţionată în sus, până
când acesta este tras automat în aparat.
■ Acţionaţi tasta MEDIA → Selection .
■  - deschiderea meniului pentru prelucrarea directoarelor Redarea video-DVD porneşte automat. Citirea datelor de pe video-DVD poate du-
■ Play - redare automată ra câteva secunde, timp în care ecranul se întunecă.
■ Copy - memorarea titlurilor sau directoarelor pe hard disc
Imaginea TV apare numai când autovehiculul staţionează. În timpul deplasării,
■ Insert file/folder here - memorare direct în directorul curent de pe hard disc ecranul este dezactivat şi se aude numai sonorul.
■ New folder - creare director nou
■ Cancel - întrerupeţi procesul de memorare Apăsaţi scurt pe ecran, pentru a activa meniul DVD. Dacă se apasă din nou în zona
liberă a ecranului, se ascunde din nou meniul DVD. După 15 secunde de inactivita-
te, meniul DVD dispare automat. 

20 Regimul de funcţionare MEDIA


Formatul ecranului
Filmul porneşte în formatul ecranului presetat. Formatul imaginii poate fi modifi-
cat în meniul Setup Video (setare video) » pagina 13, Setări video.
Meniul Video-DVD
■ AV – comută pe o sursă video externă conectată
■ TV - comutare în regimul de funcţionare TV
■ DVD - comută pe un video-DVD existent în unitatea internă CD/DVD
■ Audio - comutare în meniul Audio
■ Menu - comutare în meniul filmului » fig. 7
■ Display - modificarea luminozităţii, contrastului şi reglajului de culoare a ecranu-
lui
■ Chapter - comutare la lista de capitole
■  - prin apăsare scurtă se comută la începutul capitolului actual, printr-o nouă
apăsare se comută la începutul capitolului anterior
■  - prin apăsare scurtă se comută la începutul capitolului următor
■  - redarea se întrerupe în locul actual şi simbolul se schimbă în  - după
apăsare  se reia redarea din acest loc 

Regimul de funcţionare MEDIA 21


■ Extras - deschide un meniu cu funcţii suplimentare
Regim de funcţionare TV ■ T-TXT - deschiderea paginii Videotext a postului acordat momentan, dacă
este disponibil Videotext pentru postul acordat
Meniul principal TV ■ Display - activează meniul pentru modificarea setărilor imaginii
■ EPG – deschide prezentarea generală a ghidului electronic de programe
(Electronic Program Guide), dacă în locaţie se recepţionează posturi TV digi-
Fig. 8 tale prin DVB-T
Meniul TV ■ Manual - comută pe acordarea manuală a unui canal TV de la tastele săgeată
ale aparatului sau pe ecranul meniului principal TV
Rotiţi butonul de reglare 1 » fig. 1 la pagina 4, pentru a seta manual un canal TV
sau un post TV digital.
Afişaje în regimul de funcţionare TV
Unele posturi de televiziune oferă programe bilingve în aşa numitul „sonor cu
două canale“. Canalul audio poate fi selectat în TV Setup (setare TV) » pagina 13,
Setări televizor. În acest caz, în partea de sus stânga a ecranului se afişează
Imaginea TV apare numai când autovehiculul staţionează. În timpul deplasării, „Channel A“ (canal A) sau „Channel B“.
ecranul este dezactivat şi se aude numai sonorul.
O emisiune transmisă stereo este indicată prin simbolul „“ în partea dreaptă pe
DVB-T (Digital Video Broadcasting-Terrestrial) ecran, sub tasta funcţională  . În cazul unei emisiuni transmise pe două canale
În cazul DVB-T semnalul TV se transmite terestru. DVB-T face posibilă recepţiona- sonore, în acest loc se va afişa simbolul „“.
rea la un nivel de calitate ridicat.
Dacă un post TV transmite şi videotext, acest lucru este indicat în partea dreaptă
Echiparea cu DVB-T este până acum limitată, mai ales în zonele industriale şi în sus a ecranului, prin „VT“. Dacă videotextul nu este disponibil pentru postul ac-
zonele urbane dens locuite. Din acest motiv, aparatul a fost echipat cu un tuner tual, după apelarea funcţiei videotext, se va afişa „“.
hibrid, care constă dintr-un receptor TV analog obişnuit şi un receptor DVB-T.
Dacă postul TV digital reglat dispune de ghidul electronic de programe, acest lu-
Postul TV recepţionat este afişat pe afişajul de informare şi la comutarea şi acce- cru este indicat în partea dreaptă sus a ecranului, prin „EPG“ (Electronic Program
sarea meniului TV, pe ecran. Posturile TV analogice şi digitale sunt afişate diferit Guide). Dacă EPG nu este disponibil în locul în care vă aflaţi, după apelarea funcţiei
şi sunt marcate pe ecran prin „Analog“ sau „DVB-T“. EPG de la tasta funcţională Extras , se afişează numai „“.
Acţionaţi tasta MEDIA . Afişare Videotext
■ TV - se afişează ultimul canal TV acordat, în formatul de imagine prestabilit, în Acţionaţi tasta MEDIA → TV → Extras → T-TXT .

imagine completă » pagina 13, Setări televizor. Meniul TV se deschide prin atin- Apăsaţi tasta funcţională  sau  , pentru a comuta pe pagina anterioară sau
gerea ecranului. următoare din punct de vedere numeric.
■  sau  - comutare la următoarele posturi TV din lista de posturi, similar cu
tastele săgeată de pe aparat Dacă se apasă pe indicatorul paginii de videotext de pe ecran, în fundalul paginii
■ Audio - comută în meniul audio şi redă ultima sursă audio selectată. de videotext se afişează suplimentar imaginea TV. Dacă apăsaţi din nou pe ecran,
■ Station list – deschide lista de posturi a posturilor TV analoge recepţionate mo- imaginea TV din fundalul paginii de videotext dispare din nou.
mentan şi a posturilor TV şi radio digitale. Stop - îngheaţă imaginea paginii de videotext la subpagina actuală. Condiţia este
■ Presets - deschide lista de posturi memorate a posturilor TV analoge memora- să existe câteva pagini de videotext formate din mai multe subpagini, care să fie
te manual şi a posturilor TV şi radio digitale. afişate automat succesiv. 
■ Save - memorarea posturilor TV actuale
■  → Delete - ştergerea posturilor TV memorate

22 Regimul de funcţionare MEDIA


Zoom - măreşte imaginea paginii de videotext actuale. Dacă apăsaţi o dată, se afi-
şează mărit jumătatea de sus, dacă apăsaţi de două ori se afişează jumătatea de
jos a paginii de videotext. La o nouă apăsare se trece din nou la afişarea normală
a paginii de videotext.
În unele ţări trebuie reglată codarea vocală pentru Videotext şi EPG-ul TV-Tune-
rului la un partener ŠKODA.
Ghidul electronic de programe EPG
■ Acţionaţi tasta MEDIA → TV → Extras .
■ EPG - ghid electronic de programe
■ Info - informaţii cu privire la programul selectat şi la programul care urmează
în grilă
■ Select - se închide ghidul electronic de programe şi postul TV marcat va fi
afişat în regimul de funcţionare TV.
Ghidul electronic de programe este disponibil numai pentru posturile TV recepţio-
nate prin DVB-T şi numai dacă acestea dispun de EPG.
Emisiunile afişate în listă nu pot fi selectate direct prin apăsare. Emisiunile din
listă pot fi marcate, afişate şi apelate numai de la tastele funcţionale din dreapta. 

Regimul de funcţionare MEDIA 23


■ SMS - afişarea meniului pentru mesaje text (SMS) » pagina 25, Meniul SMS
Regimul de funcţionare PHONE ■ Inbox - afişarea mesajelor text primite
■ Write - scrierea mesajelor text
■ Extras - deschide un meniu cu funcţii suplimentare
Meniul principal TELEFON ■ Switch off/on micro. - dezactivarea/activarea microfonului în timpul unei convor-
biri
■ Switch off/on ring tone - dezactivarea/activarea tonurilor de apel prin difuzoarele
Fig. 9 autovehiculului
Meniul principal TELEPHONE ■ Swit. off hands-free - redarea convorbirii numai prin intermediul telefonului
■ Swit. on hands-free - redarea convorbirii prin difuzoarele autovehiculului
■ Conference details - conectarea/deconectarea participanţilor individuali în timpul
unei conferinţe telefonice » pagina 25, Conferinţă telefonică

ATENŢIE
Îndreptaţi-vă atenţia în primul rând asupra condusului! Şoferul poartă întreaga
responsabilitate pentru siguranţa în trafic. Utilizaţi sistemul astfel încât să
Înainte de prima conectare a telefonului mobil este necesară asocierea telefonu- aveţi tot timpul controlul asupra autovehiculului - Pericol de accident! 
lui mobil cu sistemul de radio-navigaţie - informaţii detaliate în acest scop găsiţi
în manualul de utilizare al autovehiculului dumneavoastră şi a telefonului mobil.
Acţionaţi tasta PHONE . Agenda telefonului
■  - Preluarea unui apel, căutarea numărului introdus. În meniul principal TELE-
PHONE, după apăsare, se afişează lista numerelor apelate. Apelarea unui număr din agenda telefonică
■ SOS - apel de urgenţă Apăsaţi tasta PHONE - pentru a afişa contacte suplimentare din Telephone book
■ Mobile box - setarea căsuţei de mesagerie vocală (agendă de teşefon) deplasaţi cursorul în jos.
■ Name - introducere nume ■  - accesarea agendei telefonice
■ Number - introducerea numărului de telefon ■  - accesarea de informaţii despre o înregistrare din agenda telefonică (dacă
■ Call list - selectarea numărului de telefon dintr-o listă de apeluri
se apasă pe reprezentarea numărului de telefon, se apelează numărul)
■ Telephone book - selectarea numărului de telefon din agenda telefonică ■  - accesarea ferestrei de introducere pentru introducerea numărului
■  - ştergere înregistrare ■  - tonurile tastaturii DTMF » pagina 25, Tonurile DTMF
■ OK - memorare înregistrare ■ Create - crearea unui indicativ vocal; după memorare apare lângă poziţie
■ Preset 2 până la Preset 6 - taste de apelare rapidă
simbolul 
■  - Apelarea numărului ■ Delete - ştergerea unui indicativ vocal
■  - ştergere cifre ■ Play - redarea indicativului vocal
■  - Apelare număr ■ Search - căutarea unei înregistrări în agenda telefonică
■  - agenda telefonică » pagina 24, Agenda telefonului
■ Call list - listele de apeluri Căutare înregistrare în agenda telefonică
■ Missed calls - lista apelurilor pierdute ■ Acţionaţi tasta PHONE .
■ Dialled numbers - lista numerelor apelate ■  - accesarea agendei telefonice
■ Received calls - lista apelurilor preluate ■ Search – accesarea ecranului de introducere
■  - Apelare număr
■ OK - trecerea la înregistrarea marcată în rândul de introducere 

24 Regimul de funcţionare PHONE


■  - se închide interfaţa de introducere, fără ca datele introduse să fie pre- › Apăsaţi în rândul „Incoming call“ (apel în curs), tasta funcţională , pentru a
luate prelua al doilea apel. Legătura cu primul partener de discuţie se întrerupe, însă
■  - accesarea agendei telefonice  nu se încheie (afişaj: „Call being held“ (apel în aşteptare)).
› Dacă se apasă tasta funcţională  din rândul „Call being held“ (apel în aştepta-
re), se continuă convorbirea cu acest partener şi cealaltă convorbire se „pune în
Convorbirea telefonică şi funcţii în timpul unei aşteptare“. Se poate comuta între cei doi participanţi la convorbire.
› Apăsaţi tasta funcţională  , pentru a forma legătura cu numărul de telefon afi-
convorbiri telefonice şat în acest rând.

Apelurile telefonice primite pot fi preluate, chiar dacă aparatul este oprit. Conferinţă telefonică
O conferinţă telefonică permite comunicarea în comun a tuturor participanţilor
Dacă s-a început formarea legăturii cu un număr de telefon sau s-a preluat un unei convorbiri primite sau efectuate. Toţi participanţii la o conferinţă telefonică
apel, meniul principal TELEPHONE se schimbă în Telephone call (convorbire tele- se pot auzi reciproc şi pot comunica între ei.
fonică).
+ - apelantul, respectiv apelatul va participa la conferinţa telefonică
Primirea unui apel
■  - preluarea unui apel telefonic - - apelantul, respectiv apelatul se va exclude de la conferinţa telefonică
■  - respingerea unui apel telefonic
Tonurile DTMF
În timpul unei convorbiri telefonice Fiecărei taste a unui telefon îi este alocat un anumit ton DTMF (Dual-tone Multi
› Dacă în timpul unei convorbiri telefonice se apasă tasta funcţională  , convor- Frequency = selectare ton). Tonurile DTMF se folosesc de exemplu, la introduce-
birea actuală se trece pe „mute“ (afişaj: „Call being held“ (apel în aşteptare)). rea unei parole de la telefon sau la apelarea unui angajat al unui „Call-Center“.
Acest lucru înseamnă că legătura s-a păstrat, însă convorbirea nu este trans- Dacă în timpul unei conversaţii telefonice se solicită introducerea unui ton DTMF,
misă. deschideţi câmpul tastaturii apăsând tasta funcţională din stânga jos şi urmaţi in-
› Dacă se apasă din nou tasta funcţională  , convorbirea se poate continua. strucţiunile (de exemplu: „Dacă doriţi să discutaţi cu unul dintre angajaţii noştri,
› În timpul unei convorbiri telefonice apăsaţi tasta funcţională  , pentru a în- vă rugăm să apăsaţi tasta 3 “).
cheia legătura telefonică cu numărul actual; aparatul comută în meniul principal
TELEPHONE. Se poate memora un ton mai lung al tastaturii DTMF și în telefonul mobil. Dacă în
timpul unei convorbiri vi se solicită introducerea acestui ton DTMF, apelaţi contac-
Apelarea unor numere de telefon suplimentare în timpul unei convorbiri tul respectiv din agenda telefonică, conform descrierii.
telefonice
Dacă în interfaţa de introducere se apasă tasta funcţională DTMF în câmpul de in-
› În timpul unei convorbiri telefonice, apăsaţi tasta funcţională  , pentru a comu- troducere se redă succesiunea de caractere sub formă de succesiune de tonuri
ta convorbirea actuală pe „hold“, conform descrierii de mai sus.
DTMF.
› Selectaţi un număr de telefon nou, sau un număr de telefon memorat.
› Dacă s-a creat o convorbire suplimentară, se poate comuta între cei doi partene- Se va lua în considerare faptul că într-o succesiune de tonuri DTMF, semnul „+“ nu
ri de discuţie („schimbarea apelului“), conform descrierii următoare. trebuie să apară, deoarece acest semn întrerupe redarea unui ton DTMF. 

„Apel în aşteptare“ şi comutarea între doi participanţi (schimbarea apelului)


› Dacă, în timp ce sunteţi angajat într-o convorbire telefonică, sunteţi sunat, pe
ecran, sub convorbirea actuală, apare numărul sau numele apelantului (funcţia: Meniul SMS
„apel în aşteptare“).
› Apăsaţi în rândul „Incoming call“ (apel în curs), tasta funcţională  , pentru a Meniul SMS poate fi utilizat numai dacă autovehiculul este echipat cu pregătirea
respinge al doilea apel. pentru telefon GSM III şi telefonul mobil este asociat cu sistemul de radio-naviga-
ţie prin intermediul profilului rSAP, consultaţi manualul de utilizare al autovehicu-
lului dumneavoastră. 

Regimul de funcţionare PHONE 25


Căsuţă poştală de intrare
Indicaţie
Apăsaţi în meniul principal TELEPHONE tasta funcţională SMS şi apoi punctul de
meniu Inbox pentru a accesa lista mesajelor text primite. Mesajele citite sunt mar- În meniul SMS sunt afişate numai mesajele text recepţionate, care au fost primite
cate cu simbolul , cele necitite cu simbolul . în perioada în care telefonul mobil a fost asociat cu aparatul. 

Se poate deschide un mesaj text primit apăsând pe câmpul cu mesajul respectiv.


Împreună cu textul mesajului sunt afişate următoarele opţiuni:
■ Answer - răspuns la mesajul text
■ New text - crearea unui mesaj text nou
■ Edit text - editare mesaj text
■ Delete - ştergere mesaj text
■ Options - selectare opţiuni
■ Read out text - sistemul de radio-navigaţie citeşte mesajul text
■ Return call - apelarea expeditorului mesajului text
■ Copy - copierea mesajului text în telefonul mobil
■ Forward - redirecţionarea mesajului text
Lângă fiecare mesaj text din căsuţa poştală se află tasta funcţională  , după a
cărei apăsare apar următoarele opţiuni:
■ Copy - copierea mesajului text în telefonul mobil
■ Forward - redirecţionarea mesajului text
■ Delete entry - ştergere mesaj text
■ Delete list - ştergerea tuturor mesajelor text din listă

Scrierea şi expedierea mesajelor text


Apăsaţi în meniul principal TELEPHONE tasta funcţională SMS şi selectaţi opţiu-
nea Write . Este afişată o fereastră de introducere.
Dacă mesajul are mai mult de 160 caractere, acesta va fi trimis în două sau mai
multe mesaje separate.
Pentru a expedia mesajul text, apăsaţi tasta funcţională  , apare o fereastră
pentru introducerea numărului de telefon al destinatarului.
Se poate selecta destinatarul şi în unul din următoarele meniuri:
■ Call list - lista de apeluri
■ Missed calls - lista apelurilor pierdute
■ Dialled numbers - lista numerelor apelate
■ Received calls - lista apelurilor preluate
■ Telephone book - agenda telefonică

După introducerea destinatarului se trimite mesajul text cu ajutorul tastei func-


ţionale  .
Mesajul text expediat nu este afişat nici în aparat, nici în telefonul mobil.

26 Regimul de funcţionare PHONE


■ PDC: Reduce audio vol. - reglarea reducerii volumului sonor când este activat sis-
Regimul de funcţionare TONE temul de control al distanţei la parcare
■ Off - dezactivat
■ Low - reducere mică
Setări pentru tonalitate ■ Medium - reducere medie
■ High - reducere puternică
■ Speed dependent volume control - mărirea volumului sonor la creşterea vitezei
■ AV-Output - activarea unei surse externe DVD
■ DVD - DVD
■ Off - dezactivat
■ Confirmation tone - activarea / dezactivarea semnalului sonor de confirmare la ac-
ţionarea unei suprafeţe de comandă funcţii
■ On - activat
■ Off - dezactivat
■ EQ Settings - setările la egalizator (linear, vorbire, rock, clasic, dance)
■ Surround - setarea volumului cu simulare spaţială 

Fig. 10 Setările pentru tonalitate

Acţionaţi tasta TONE .

■ Bass - Mid - Treble - reglarea frecvenţelor înalte, medii şi joase


■ Balance - Fader - reglarea punctului de convergenţă a sunetului (spre dreapta şi
stânga = Balans), (faţă şi spate = Atenuare, atingeţi ecranul pe ţintă şi deplasaţi-
o în poziţia dorită » fig. 10)
■ Volume settings - reglarea volumului sonor
■ Switch-on volume - volumul sonor la pornirea aparatului
■ Traffic announcements - reglarea volumului sonor pentru ştirile din trafic primite
(TP)
■ Navigation and voice control - reglarea volumului sonor a mesajelor de navigare şi
a comenzilor vocale
■ Voice volume - reglarea volumului sonor a vocii la operarea prin comandă vo-
cală
■ Nav. announcements - reglarea anunţurilor sistemului de navigaţie » pagina 12,
Setări navigaţie
■ Reduce entertainm. vol. - reducerea volumului sonor a surselor audio actuale în
timpul mesajelor de navigaţie
■ Low - reducere mică
■ Medium - reducere medie
■ High - reducere puternică
■ Telephone volume - volumul sonor al convorbirilor telefonice

Regimul de funcţionare TONE 27


■ POI selection - selectare destinaţii speciale, care sunt afişate pe hartă prin in-
Regimul de funcţionare MAP termediul unor simboluri» pagina 11, Setări hartă
■  Lane guidance - în timpul prezentării traseului, la deplasarea şi virarea pe
străzi cu mai multe benzi de circulaţie, în reprezentării hărţii apare o fereastră
Harta mică cu o recomandare de traseu
■ Switch off display - este posibilă comutarea ecranului într-un mod de economisi-
re a energiei; ecranul devine negru iar în rândul de jos sunt afişate informaţii
Fig. 11 actuale referitoare la sursa audio. Se poate reactiva ecranul prin atingerea sa
Reprezentarea hărţii cu fe- sau a oricărei taste, cu excepţia butonului de reglare 1 » fig. 1 la pagina 4.
reastră suplimentară pentru afi-
şarea busolei Modificarea scării hărţii şi a modului de reprezentare
Apăsând tasta funcţională în care este afişată scara actuală a hărţii, din partea
dreaptă jos, se activează alte taste funcţionale care servesc la modificarea seg-
mentului de hartă şi a scării hărţii. Dacă nu se acţionează aceste taste funcţionale,
ele dispar din nou după cinci secunde.
 - comută scurt imaginea hărţii pe imaginea generală (scară mai mică). După câ-
teva secunde, se întoarce la ultima reprezentare (scară mai mare).
Acţionaţi tasta MAP .
+ sau - - pentru mărirea şi micşorarea scării hărţii. Scara hărţii se poate modifica
■  - harta trece în modul de reprezentare pe tot ecranul şi prin deplasarea cursorului  pe scală.
■ Modificarea modului de reprezentare
■ -2D - reprezentare bidimensională  - comută în timpul ghidării în traseu pe harta generală cu punctul de plecare şi
■ -3D - reprezentare tridimensională cel de destinaţie
■ -Topograph. - reprezentare 2D a hărţii, de sus, cu reprezentarea în culori a for-  - zoom automat în timpul ghidării în traseu. Dacă funcţia autozoom este activă,
melor de relief (munţi, văi etc.) scara hărţii se modifică automat, în funcţie de traseul pe care se circulă (circulaţia
■ Tasta funcţională „Navigation“ - meniul depinde de regimul de funcţionare al pe autostradă: scară mare a hărţii - oraş: scară mai mică a hărţii). Zoomul automat
ghidării în traseu » pagina 29, Tasta funcţională „Navigation“ activ este indicat în afişarea scării hărţii, prin . Zoomul automat se dezactivează
■ A - afişează care mediu sursă este activ momentan
din nou prin reapăsarea scării, sau manual, de la butonul de meniu 15 » fig. 1 la
■ selectarea altor posturi de radio din memorie
pagina 4.
■  - prin apăsare scurtă se comută la începutul titlului actual, printr-o nouă
apăsare se comută la începutul titlului anterior Deplasaţi secţiunea hărţii pe baza poziţiei autovehiculului sau a destinaţiei
■  - prin apăsare scurtă se comută la începutul titlului următor Se deplasează secţiunea de hartă afişată menţinând apăsat un deget pe ecran şi
■  - redarea se întrerupe în locul actual şi simbolul se schimbă în  - după deplasând degetul pe ecran, fără a-l ridica.
apăsare  se reia redarea din acest loc
Taste funcţionale şi simboluri în timpul ghidării în traseu
■ Dacă în meniul System Setup (setare sistem) este activă afişarea timpului » pa-  - poziţia actuală a autovehiculului
gina 11, Setările sistemului, în poziţia A se afişează ora actuală.
■ Extras  - centrarea secţiunii hărţii pe baza poziţiei autovehiculului
■ Destination view – indică pe hartă destinaţia selectată în meniul principal Navi-  - centrarea secţiunii hărţii pe baza destinaţiei 
gation. De la tasta funcţională din dreapta, de sub busolă, se centrează din
nou harta pe poziţia autovehiculului
■  Split-screen - meniul depinde de regimul de funcţionare al ghidării în tra-
seu » pagina 30, Tasta funcţională „Split-screen“
■ Day/Night - comută între reprezentarea pentru zi şi cea pentru noapte

28 Regimul de funcţionare MAP


■ Route options - modificarea datelor pentru calcularea rutei » pagina 33, Tasta
Tasta funcţională „Navigation“ funcţională „Options“
■  - memorarea poziţiei actuale a autovehiculului ca destinaţie marcată cu fa-

Fig. 12 nion în memoria de destinaţii


Reprezentarea 3D a hărţii în tim- Regimul de funcţionare: Ghidare în traseu cu destinaţii intermediare ... / ... ,
pul ghidării în traseu ... / ...
 - distanţa faţă de destinaţie
 - distanţa faţă de destinaţia intermediară
 - ora estimată a sosirii sau durata estimată a deplasării
■ Stop route guidance – opreşte prezentarea traseului în poziţia actuală. Prezenta-
rea traseului poate fi reluată oricând, apăsând tasta funcţională Navigation (navi-
În funcţie de tipul ghidării în traseu, apar în poziţia A diverse taste funcţionale. gaţie) şi Start route guidance (pornire ghidare în traseu).
■ Enter stopover destination – apelează meniul New destination (destinaţie nouă),
Regimul de funcţionare: Ghidare în traseu dezactivată Navigation pentru a introduce o destinaţie intermediară care trebuie atinsă în actuala pre-
■ Start route guidance – porneşte ghidarea pe traseu, respectiv reia prezentarea tra- zentare a traseului » pagina 37, Tasta funcţională „Extras“
seului spre destinaţia selectată în meniul principal Navigation ■ Congestion ahead - serveşte pentru introducerea manuală a unui ambuteiaj aflat
■ Enter new destination – apelează meniul New destination (destinaţie nouă), pentru în faţă şi pentru recomandarea următorului traseu liber » pagina 38, Blocarea
a modifica destinaţia selectată în meniul principal Navigation » pagina 34, manuală a anumitor porţiuni de drum
Tasta funcţională „New destination“ (destinaţie nouă) ■ Route options - modificarea datelor pentru calcularea rutei » pagina 33, Tasta
■ Route options - modificarea datelor pentru calcularea rutei » pagina 33, Tasta funcţională „Options“
funcţională „Options“ ■  save - memorarea poziţiei actuale a autovehiculului ca destinaţie marcată cu
■  - memorarea poziţiei actuale a autovehiculului ca destinaţie marcată cu fa- fanion în memoria de destinaţii
nion în memoria de destinaţii ■ Tour plan - afişarea planului rutelor

Regimul de funcţionare: Ghidare în traseu cu o destinaţie ... / ... Regim de funcţionare Navigaţie cu puncte de drum Waypoint navigation
 - distanţa faţă de destinaţie ■ Waypoint tour - introducerea punctului de plecare a navigaţiei cu puncte de drum
■ Turn around waypt tour - parcurgerea traseului în sens invers
 - ora estimată a sosirii sau durata estimată a deplasării ■ From the closest - navigaţie cu puncte de drum de la punctul de drum cel mai
■ Stop route guidance – opreşte prezentarea traseului în poziţia actuală. Prezenta- apropiat
rea traseului poate fi reluată oricând, apăsând tasta funcţională Navigation (navi- ■ Select waypoint - navigaţie cu puncte de drum de la punctul de drum selectat
gaţie) şi Start route guidance (pornire ghidare în traseu). ■ From the first - navigaţie cu puncte de drum de la primul punct de drum
■ Enter stopover destination – apelează meniul New destination (destinaţie nouă), ■ Enter new destination - introducerea destinaţiei pe o stradă - se părăseşte naviga-
pentru a introduce o destinaţie intermediară care trebuie atinsă în actuala pre- ţia cu puncte de drum 
zentare a traseului » pagina 34, Tasta funcţională „New destination“ (destina-
ţie nouă)
■ Congestion ahead - serveşte pentru introducerea manuală a unui ambuteiaj aflat
în faţă şi pentru recomandarea următorului traseu liber » pagina 38, Blocarea
manuală a anumitor porţiuni de drum

Regimul de funcţionare MAP 29


Tasta funcţională „Split-screen“

Fig. 13 Fereastra suplimentară cu afişarea indicaţiilor de navigaţie / fereas-


tra suplimentară cu afişarea listei de indicaţii

În acest loc sunt afişate în tipurile de navigaţie individuale diversele taste funcţio-
nale.
■ Compass - afişarea busolei cu sensul de deplasare actual
■ Pos. map - afişarea hărţii cu poziţia autovehiculului. Pentru modificarea repre-
zentării hărţii, apăsaţi o dată pe harta din fereastra suplimentară.
■ GPS Viewer - afişează poziţia actuală a autovehiculului, în coordonate. În plus, se
afişează numărul sateliţilor recepţionaţi. Pentru afişarea înălţimii absolute, tre-
buie să se recepţioneze simultan cel puţin cinci sateliţi de la n.N. din spatele
simbolului de munte (afişaj: „3D Fix“).
■ Dest. guidan. symbol - afişarea simbolului următoarei manevre de ghidare în traseu
■ Manoeuvre list - afişarea listei de manevre
■ Overview - afişarea hărţii cu distanţa între poziţia autovehiculului şi destinaţie
■ Tour plan - afişarea planului rutelor 

30 Regimul de funcţionare MAP


ATENŢIE
Regim de funcţionare NAV (Navigaţia)
■ Îndreptaţi-vă atenţia în primul rând asupra traficului! Când atenţia şoferului
este distrasă, se pot produce accidente şi accidentări. Şoferul poartă întreaga
Informaţii introductive responsabilitate pentru siguranţa în trafic. Utilizaţi funcţiile aparatului astfel
încât să păstraţi permanent controlul asupra autovehiculului în toate situaţiile
Traseul va fi calculat de fiecare dată de la început, când se ignoră recomandările din trafic!
pentru şofer sau când se abate de la traseul stabilit. Calcularea durează câteva ■ Trebuie să acordaţi prioritate întotdeauna următoarelor aspecte faţă de re-
secunde. Numai după aceea se pot emite din nou recomandări de deplasare. comandările pentru şofer:
■ regulile de circulaţie, chiar şi în situaţia în care recomandările pentru şofer
În zonele care nu sunt cuprinse digital total sau complet şi de aceea nu sunt cu-
prinse în datele de navigaţie, aparatul va încerca totuşi să facă posibilă o ghidare le contrazic pe acestea,
■ adaptarea efectivă în locul respectiv, în funcţie de semnele de circulaţie,
în traseu. Se va reţine faptul că în aceste condiţii, ghidarea în traseu poate fi par-
ţial eronată, dacă de exemplu străzile cu sens unic şi categoriile de străzi (au- semnalele luminoase sau indicaţiile poliţiştilor,
■ situaţiile şi împrejurările de la faţa locului.
tostrăzi, drumuri naţionale etc.) sunt incomplete sau nu sunt cuprinse în datele de
■ Respectaţi regulile de circulaţie.
navigaţie.
■ Indicatoarele şi prevederile de circulaţie au prioritate în faţa recomandărilor
Pentru introducerea adreselor (oraşe, străzi) aveţi la dispoziţie litere sau simboluri pentru şofer ale sistemului de navigaţie.
care permit introducerea unei denumiri cu conţinut. Se va afişa o listă a cuvintelor ■ Chiar dacă în datele navigaţiei sunt trecute străzile cu sens unic şi drumurile
în discuţie. În cazul cuvintelor compuse, ca de ex. Bad Düben, nu uitaţi să lăsaţi pietonale, desfăşurarea circulaţiei se modifică constant. Aparatul nu ia în cal-
spaţiul necesar. cul semafoarele, indicatoarele de prioritate şi de stop, restricţiile cu privire la
Ultima indicaţie vocală se poate reasculta apăsând butonul de meniu 15 » fig. 1 la parcare şi staţionare, la îngustarea drumului sau la restricţiile de viteză.
■ Adaptaţi permanent viteza de deplasare la starea carosabilului, precum şi la
pagina 4. În timpul ascultării recomandării pentru şofer, puteţi modifica volumul
sonor. condiţiile de trafic şi meteo. Nu vă lăsaţi influenţat de aparat, de exemplu nu
conduceţi cu viteză mare pe timp de ceaţă – Pericol de accident!
În tuneluri sau garaje subterane, semnalul de la sateliţii GPS nu ajunge la antenă. ■ Aparatul, cu multiplele sale posibilităţi, trebuie să fie acţionat numai atunci
În asemenea cazuri aparatul se orientează exclusiv cu ajutorul senzorilor autove- când situaţia din trafic permite acest lucru.
hiculului şi a unui giroscop intern. ■ Recomandările pentru şofer pot uneori să nu mai corespundă situaţiei ac-
tuale de exemplu din cauza şantierelor nou apărute sau a datelor de navigaţie
învechite. În astfel de situaţii respectaţi reglementările de trafic şi ignoraţi re-
comandările sistemului de navigaţie.
■ Reglaţi volumul sonor în aşa fel, încât să poată fi auzite întotdeauna semna-
lele acustice din exterior, cum ar fi, de ex., sirenele de avertizare ale autovehi-
culelor cu drept de prioritate de circulaţie, adică autovehiculele de poliţie, sal-
vare şi pompieri. 

Regim de funcţionare NAV (Navigaţia) 31


Actualitatea datelor de navigaţie şi DVD-urile de navigaţie noi
Indicaţie
Planul străzilor suferă modificări continue (de exemplu, noi străzi, modificări ale
■ Nu este necesară introducerea destinaţiilor (numele ţării, localităţii, străzii sau numelor străzilor şi numerelor caselor). DVD-ul dumneavoastră de navigaţie este
destinaţiilor speciale) inclusiv a tuturor caracterelor speciale specifice ţării (res- un suport mare de date, care însă după un timp nu mai este actual. Astfel, în tim-
pectiv specifice limbii în cazul destinaţiilor speciale). pul ghidării în traseu pot apărea probleme.
■ În funcţie de ţară, anumite funcţii ale aparatului, nu mai pot fi selectate de pe
Din acest motiv trebuie să se actualizeze în mod regulat datele de navigaţie de pe
ecran de la o anumită viteză de deplasare. Aceasta nu reprezintă o defecţiune a aparatul dumneavoastră cu un DVD de navigaţie actual.
aparatului, ci este o respectare a prevederilor legale ale acelei ţări. 
Versiunea datelor de navigaţie
Apăsaţi îndelungat tasta SETUP (setare) → Version info (info versiune) →
Map version DVD (DVD versiune hartă), apare un număr de cod din 4 cifre reprezen-
Datele de navigaţie şi DVD-ul de navigaţie tând versiunea datelor de navigaţie. Informaţii suplimentare găsiţi la un partener
Datele de navigaţie se află deja la prima pornire în memoria sistemului de radio- ŠKODA. 

navigaţie şi de aceea pot fi utilizate direct pentru ghidarea la destinaţie.


Memorarea datelor de navigaţie actualizate poate dura până la o oră. În timpul
memorării datelor de navigaţie, prezentarea traseului va fi pornită de pe DVD-ul
Ferestre de introducere pentru ghidarea în traseu
de navigaţie. Reţineţi faptul că prezentarea traseului se întrerupe la scoaterea
Selectarea destinaţiei din listă
DVD-ului de navigaţie. Ghidarea în traseu va trebui repornită şi va funcţiona apoi
din memoria aparatului.
› Dacă după deschiderea interfeţei pentru introducere, apăsaţi tasta funcţională
 , se deschide o listă cu toate destinaţiile, care, corespunzător datelor introdu-
Utilizarea unui DVD de navigaţie nou / Actualizarea datelor de navigaţie în se (de ex. pentru Country (ţară) şi City (oraş)), se pot selecta din memoria apara-
aparat tului.
› Introduceţi DVD-ul în fanta pentru CD/DVD, cu faţa inscripţionată în sus, până › Deplasaţi eventual cursorul pe marginea din dreapta a ecranului, pentru a afişa
când acesta este tras automat în aparat. Aparatul compară datele de pe DVD-ul toate punctele din listă.
de navigaţie cu datele din memoria aparatului. Dacă datele din memoria apara- › Apăsaţi pe punctul dorit din listă, pentru a-l prelua la introducerea adresei.
tului sunt identice cu cele de pe DVD-ul de navigaţie, nu se emite niciun anunţ.
Delimitarea destinaţiei şi preluarea din listă
› Dacă datele de pe DVD-ul de navigaţie nu sunt identice cu cele din memoria › În timp ce introduceţi o destinaţie în rândul de introducere, puteţi deschide ori-
aparatului, se emite o indicaţie corespunzătoare. Apăsaţi tasta funcţională
când o listă a destinaţiilor care mai pot fi selectate, apăsând tasta funcţională
Continue pentru a utiliza datele de pe DVD-ul de navigaţie.
** . În această listă sunt afişate numai destinaţiile care corespund prevederilor
› Apăsaţi tasta funcţională Save , pentru a suprascrie datele din memoria aparatu- şi succesiunii de litere din rândul de introducere şi care sunt memorate în me-
lui cu datele de pe DVD-ul de navigaţie. În timpul procesului de copiere sau ac-
moria aparatului.
tualizare se şterg irecuperabil datele de navigaţie şi nu mai pot fi restaurate.
› Apăsaţi tasta  → Notify , pentru a fi informat asupra încheierii procesului de › În tasta funcţională ** se afişează numărul destinaţiilor care mai pot fi selecta-
te, dacă sunt mai puţine de o sută.
memorare.
› Dacă pot fi selectate mai puţin de şase destinaţii, se închide automat fereastra
Folosirea pe termen scurt a datelor de pe un DVD de navigaţie de introducere şi se afişează o listă a destinaţiilor posibile 

› Dacă se părăseşte chiar şi pentru scurt timp domeniul de hartă memorat în me-
moria aparatului, introduceţi DVD-ul de navigaţie pentru zona de parcurs.
› Apăsaţi tasta funcţională Continue (continuare) → Temporarily (temporar). Apara-
tul foloseşte pentru navigaţie numai datele de pe DVD-ul de navigaţie.
› Dacă reveniţi în zona cuprinsă pe harta din memoria aparatului, apăsaţi tasta  ,
pentru a scoate DVD-ul de navigaţie.

32 Regim de funcţionare NAV (Navigaţia)


■  Dest. memory - deschiderea listei cu destinaţii memorate, iniţierea ghidării în
Meniul principal Navigaţia traseu prin atingerea uneia din destinaţiile afişate » pagina 35, Tasta func-
ţională „ Dest. memory“
■  SD card destinations - afişarea destinaţiilor care sunt memorate pe cardul de
Informaţii introductive
memorie SD sub formă de cărţi de vizită sau imagini, inclusiv coordonate
GPS » pagina 35, Tasta funcţională „ Destinaţiile cardului SD“
Fig. 14 ■ Presets - deschiderea meniului pentru memorarea poziţiei actuale ca destinaţie,
Meniul principal al navigaţiei cu pentru memorarea şi afişarea destinaţiilor deja memorate şi pentru navigaţie cu
adresă puncte de drum » pagina 36, Tasta funcţională „Memory“ (memorie), » pagina
37, Selectarea şi editarea traseului cu puncte de drum memorat
■ Route - deschiderea indicaţiei şi meniului de blocare pentru traseu în timpul
ghidării în traseu » pagina 38, Blocare permanentă
■ Extras - deschiderea meniului pentru introducerea unei destinaţii intermediare
şi pentru crearea unui traseu nou în modul tur » pagina 37, Tasta funcţională
„Extras“
■ Start / Stop - porneşte/opreşte ghidarea în traseu
Acţionaţi tasta NAV .
Destinaţiile speciale
■ Options - deschiderea meniului pentru stabilirea opţiunilor rutei » pagina 33, Datele de navigaţie de pe aparatul dumneavoastră, eventual de pe DVD, conţin o
Tasta funcţională „Options“ bancă de date cu destinaţiile speciale (puncte POI), care se pot utiliza pentru găsi-
■ Curr. pos. - fereastră suplimentară cu coordonatele poziţiei în care vă aflaţi în rea cu mai multă uşurinţă a unei destinaţii » pagina 34, Tasta funcţională „
acel moment POI“.
■  - memorează poziţia actuală ca „destinaţie marcată cu fanion“ în memoria de
destinaţii Destinaţiile de pe cardul de memorie SD
■ New destination - serveşte la introducerea unei destinaţii noi. Cu ajutorul unei aplicaţii web care se găseşte pe pagina web a ŠKODA se pot pre-
■  Address - introducerea adresei în fereastra de introducere, pentru stabilirea lucra destinaţii sub formă de cărţi de vizită sau imagini. Aceste destinaţii se pot
adresei de destinaţie » pagina 34, Tasta funcţională „ Address“ apoi importa uşor prin cardul de memorie SD în aparat » pagina 36, Memorarea
■  POI - deschide ecranul de căutare pentru căutarea unei destinaţii speciale destinaţiei în memoria de destinaţii. 

dintr-o anumită categorie sau prin introducerea unui nume sau număr de tele-
fon » pagina 34, Tasta funcţională „ POI“
■  Map/GPS - selectarea unui punct de pe hartă ca destinaţie finală » pagina Selectarea modului de ghidare în traseu
34, Tasta funcţională „ Map/GPS“
■  Home - iniţierea ghidării în traseu către adresa memorată ca „destinaţie de Acţionaţi tasta NAV → Extras .
domiciliu“ » pagina 35, Tasta funcţională „ Home“ ■ Tour mode - mod cu destinaţii intermediare » pagina 36, Regimul tur
■  Last destinations - deschiderea listei ultimelor destinaţii memorate automat, ■ Waypoint navigation - navigaţia cu puncte de drum » pagina 37, Regimul cu punc-
iniţierea ghidării în traseu prin atingerea uneia din destinaţiile afişate » pagina te de drum 
35, Tasta funcţională „ Last destination“
■  Fav. destinations - deschiderea listei cu destinaţii favorite, iniţierea ghidării în
traseu prin atingerea uneia din destinaţiile afişate » pagina 35, Tasta func- Tasta funcţională „Options“
ţională „ Fav. destinations“
Acţionaţi tasta NAV → Options (opţiuni). 

Regim de funcţionare NAV (Navigaţia) 33


■ Route - traseu
■  Fast - cel mai rapid traseu spre destinaţie, chiar dacă pentru aceasta este
Tasta funcţională „  POI“
nevoie să se parcurgă un drum ocolitor - este afişat în portocaliu
■  Shortest - traseul cel mai scurt până la destinaţie, chiar dacă pentru aceasta
Această tastă funcţională deschide o fereastră pentru căutarea unei destinaţii
speciale dintr-o anumită categorie sau prin introducerea unui nume sau număr de
este nevoie de un timp de deplasare mai lung - este afişat roşu
■  Most economical - calcularea traseului cu o durată minimă de deplasare şi cu o
telefon.
distanţă cât mai scurtă posibil - se indică cu albastru Acţionaţi tasta NAV → New destination (destinaţie nouă) →  POI selection (selecta-
■  Dynamic route - ruta dinamică » pagina 38, Ghidarea dinamică în traseu cu re POI).
utilizarea TMC ■ Category - lista categoriilor şi subcategoriilor care pot fi selectate. Pentru a reve-
■ Off - dezactivat
ni din afişajul unei subcategorii la o categorie principală, apăsaţi tasta funcţio-
■ Manual - manual
nală  .
■ Automatic - automat
■ Search area - stabilire în ce teritoriu se va căuta o destinaţie specială.
■  Motorways - acest tip de drum este „exclus“ din calcularea traseului
■ Near dest. – dacă este selectată o destinaţie finală, se poate selecta ca dome-
■  Toll roads - acest tip de drum este „exclus“ din calcularea traseului
niu de căutare pentru destinaţiile speciale, zona în care se află destinaţia fi-
■  Excluded rds. - secţiunile de drum blocate manual sunt luate în vedere la calcu-
nală
larea traseului » pagina 38, Blocarea manuală a anumitor porţiuni de drum ■ Position – limitează căutarea destinaţiilor speciale în zona în care vă aflaţi mo-
■  Ferries - acest mod de transport este „exclus“ din calcularea traseului
mentan (setare standard)
■  Tunnels - tunelele sunt „blocate“ la calcularea traseului 
■ Near city - cu ajutorul unei ferestre de introducere poate fi introdus oraşul în a
cărui perimetru se va căuta destinaţia specială
■ Select point on map – prin deplasarea punctului de intersecţie al liniilor selectaţi
Tasta funcţională „New destination“ (destinaţie un punct pe hartă, în a cărui apropiere doriţi să se caute o destinaţie specială
■ Along the route - în timpul ghidării în traseu, căutarea destinaţiilor speciale va fi
nouă)
limitată la zona rutei calculată (posibil numai în timpul unei ghidări în traseu)
■ Name - căutarea unei anumite destinaţii speciale prin introducerea unui nume
Tasta funcţională „  Address“ ■ Tel. - căutarea unei anumite destinaţii speciale prin introducerea unui număr de
telefon
Această tastă funcţională serveşte la introducerea unei adrese în fereastra de in- ■ Search - căutarea unei destinaţii speciale care corespunde criteriilor selectate
troducere a unei adrese de destinaţie. ■  - afişarea destinaţiei speciale anterioare în listă
■  - afişarea destinaţiei speciale următoare în listă
Acţionaţi tasta NAV → New destination (destinaţie nouă) →  Address (adresă).
■  - memorare destinaţie specială
■ Country - ţară ■  - selectare număr de telefon
■ City/P.cd. - oraş / cod poştal ■  - afişarea poziţiei actuale  şi a destinaţiei speciale pe hartă
■ Street - strada ■ OK - porneşte ghidarea în traseu spre destinaţia finală afişată 
■ Number - număr casă
■ Intersect. - intersecţia
■ Presets - memorarea datelor de adresă introduse 
Tasta funcţională „  Map/GPS“
Această tastă funcţională serveşte pentru stabilirea unui punct pe hartă ca desti-
naţie sau introducerea prin coordonate GPS.
Acţionaţi tasta NAV → New destination →  Map/GPS . 

34 Regim de funcţionare NAV (Navigaţia)


■  sau  - modificarea scării hărţii, se poate realiza şi prin rotirea butonului de
meniu 15 » fig. 1 la pagina 4
Tasta funcţională „  Fav. destinations“
■  - mişcare cu degetul pe ecran
Această tastă funcţională deschide lista destinaţiilor favorite; ghidarea în traseu
■ OK - ghidarea în traseu este pornită automat
este iniţiată prin atingerea uneia din destinaţiile afişate.
■  - memorează destinaţia selectată pe hartă, în memoria de destinaţii
■  - comută imaginea hărţii scurt, pe imaginea generală (scară mai mare). După Acţionaţi tasta NAV → New destination (destinaţie nouă) →  Fav. destinations (des-
câteva secunde se revine automat la reprezentarea anterioară (scară mai mică) tinaţii favorite).
■ GPS - deschide meniul pentru introducerea unei destinaţii finale prin interme-
■ Sort - sortarea ultimelor destinaţii
diul coordonatelor acesteia ■ By names - sortare alfabetică
■ Latitude - introducerea latitudinii
■ By date - sortare cronologică
■ Longitude - introducerea longitudinii 
■  - afişare informaţii despre destinaţie » pagina 35, Tasta funcţională „ Last
destination“ 

Tasta funcţională „  Home“


Această tastă funcţională iniţiază ghidarea în traseu către adresa memorată ca
Tasta funcţională „  Dest. memory“
„adresă de domiciliu“.
Această tastă funcţională deschide lista destinaţiilor memorate manual; ghidarea
Acţionaţi tasta NAV → New destination (destinaţie nouă) →  Home (domiciliu). în traseu este iniţiată prin atingerea uneia din destinaţiile afişate.
■ Destination entry - înregistrare adresa de domiciliu Acţionaţi tasta NAV → New destination (destinaţie nouă) →  Dest. memory (memo-
■ Current position - memorarea poziţiei actuale ca adresă de domiciliu  ria de destinaţii).
■ Sort - sortarea destinaţiilor memorate în memoria de destinaţii
■ By names - sortare alfabetică
Tasta funcţională „  Last destination“ ■ By distance - sortare după distanţă
■ By category - sortare după categorii
Această tastă funcţională deschide lista ultimelor destinaţii memorate automat; ■  - afişare informaţii despre destinaţie » pagina 35, Tasta funcţională „ Last
ghidarea în traseu este iniţiată prin atingerea uneia din destinaţiile afişate.
destination“ 
Acţionaţi tasta NAV → New destination (destinaţie nouă) →  Last destinations (ulti-
ma destinaţie).
■ Sort - sortarea ultimelor destinaţii Tasta funcţională „  Destinaţiile cardului SD“
■ By names - sortare alfabetică
■ By date - sortare cronologică
Această tastă funcţională deschide lista destinaţiilor memorate pe cardul de me-
■  - afişare informaţii despre destinaţie
morie SD; ghidarea în traseu este iniţiată prin atingerea uneia din destinaţiile afi-
şate.
■ Load - pornire ghidare în traseu
■ Show details - afişare detalii despre destinaţie (de exemplu coordonate GPS) Acţionaţi tasta NAV → New destination (destinaţie nouă) →  SD destinations (desti-
■ Show on map - afişare destinaţie pe hartă naţie card SD). 
■ Save - memorare destinaţie
■ Delete - ştergere destinaţie 

Regim de funcţionare NAV (Navigaţia) 35


■ Edit memory - afişarea destinaţiilor memorate
Ghidare în traseu cu o destinaţie ■ Destination memory entries - intrări în memoria de destinaţii
■ Sort - sortarea destinaţiilor
■ By names - sortare alfabetică
Tasta funcţională „Memory“
■ By distance - sortare după distanţă
Memorarea destinaţiei în memoria de destinaţii ■ By category - sortare după categorii
Acţionaţi tasta NAV → Memory (memorie). ■  - opţiuni pentru editarea înregistrării
■ Last destinations - ultimele destinaţii
■ Save destination - memorarea destinaţiei afişate
■ Sort - sortarea destinaţiilor
■ Name - nume destinaţie
■ By names - sortare alfabetică
■ Voice tag - indicative vocale
■ By date - sortare cronologică
■ Record voice tag - înregistrare indicative vocale
■  - opţiuni pentru editarea înregistrării
■ Play voice tag - redare indicative vocale
■ Delete destination memory - ştergere memorie de destinaţii
■ Delete voice tag - ştergere indicative vocale
■ Delete - ştergere memorie de destinaţii
■ VIP status - alocarea destinaţiei afişate unei categorii favorite sau modificarea ■ Cancel - întrerupere
categoriei de favorite afişate ■ Delete all last destinations - ştergerea tuturor ultimelor destinaţii
■ Save - memorare destinaţie
■ Delete – ştergerea tuturor ultimelor destinaţii
■ Import destination - importarea destinaţiilor memorate pe cardul de memorie SD în ■ Cancel - întrerupere
memoria aparatului
■ Select all - selectarea tuturor destinaţiilor de pe cardul de memorie SD Opţiuni pentru editarea destinaţiei 
■ Deselect all - Deselectarea destinaţiilor memorate pe cardul de memorie SD ■ Show details - afişare detalii despre destinaţie
■ OK - importarea destinaţiilor selectate de pe cardul de memorie SD în memo- ■ Show on map - afişare destinaţie pe hartă
ria aparatului ■ Delete - ştergere destinaţie
■ Edit - editarea destinaţiei
Selectarea destinaţiilor memorate ■ Edit - pornire ghidare în traseu spre destinaţia selectată 
Acţionaţi tasta NAV → Memory (memorie).
■ Load destination - încărcarea unei destinaţii finale deja memorate
■ Last destinations - deschiderea listei ultimelor destinaţii; ghidarea în traseu este Regimul tur
iniţiată prin atingerea uneia din destinaţiile afişate
■ Fav. destinations - deschiderea listei destinaţiilor memorate ca „Favorite“; ghida-
rea în traseu este iniţiată prin atingerea uneia din destinaţiile afişate Tasta funcţională „Memory“ (memorie)
■ Dest. memory - lista destinaţiilor memorate manual; ghidarea în traseu este ini-
ţiată prin atingerea uneia din destinaţiile afişate Memorare traseu
■  SD card destinations - destinaţii care sunt memorate pe cardul de memorie SD Acţionaţi tasta NAV → Memory (memorie).
sub formă de cărţi de vizită sau imagini, inclusiv coordonate GPS - memorarea traseului afişat în memoria de destinaţii; pot fi memorate
■ Save tour

Ştergerea şi editarea destinaţiilor memorate maxim 10 trasee. Întâi trebuie introdus numele traseului.
Acţionaţi tasta NAV → Memory (memorie). Opţiuni pentru trasee memorate
Acţionaţi tasta NAV → Memory (memorie). 

36 Regim de funcţionare NAV (Navigaţia)


■ Load tour - încărcarea traseului memorat, dacă atingeţi direct numele traseului, ■ Move – apăsaţi pe Continue (continuare), pentru a selecta un punct înregis-
apare traseul în meniul principal al Navigation trat după care doriţi să mutaţi destinaţia selectată.
■  - accesare detalii despre traseu ■ Destination entry - introducere destinaţie în continuare
■ Selection - afişarea traseului în meniul principal al Navigation
■ Edit tour memory - administrarea memoriei de trasee Părăsirea regimului tur
■ Delete/rename tours - ştergerea unor trasee individuale, redenumire traseu Acţionaţi tasta NAV → Extras .
■ Delete all tours - ştergerea tuturor traseelor  ■ Leave tour mode - încheierea regimului tur. 

Tasta funcţională „Extras“ Regimul cu puncte de drum


Introducerea destinaţiei intermediare
După ce s-a selectat traseul, » pagina 36, Opţiuni pentru trasee memorate apăsa- Introducerea unui punct de traseu
ţi tasta funcţională Extras :
Acţionaţi tasta NAV → Extras → Waypoint navigation (navigaţie cu puncte de drum)
- introducerea unei destinaţii suplimentare, care trebuie
■ Enter stopover destination
→ Waypoint tour (traseu cu puncte de drum).
atinsă în timpul unei ghidări în traseu
■ Exactly - traseul duce prin destinaţia intermediară ■ Load waypoint tour - creare traseu nou în modul cu puncte de drum
■ Close to - traseul duce prin apropierea destinaţiei intermediare. ■ New tour - creare traseu nou; mai întâi trebuie introdus numele
■ Automatic - punctele de drum sunt memorate automat
Introducere traseu ■ Manual - toate punctele de drum trebuie introduse manual
Acţionaţi tasta NAV → Extras . ■ Extend existing tour - extindere traseu existent
■ New tour - creare rută nouă în modul traseu ■ Edit waypoint tour(s) - editarea listei cu trasee cu puncte de drum memorate. Pen-
■  - opţiuni pentru editarea înregistrării tru selectare, apăsaţi turul dorit. 
■ Destination entry - introducere destinaţie
■ Exactly - introducerea exactă a destinaţiei
■ Close to - introducerea destinaţiei în apropierea destinaţiei intermediare Selectarea şi editarea traseului cu puncte de drum memorat
Editare traseu memorat Acţionaţi tasta NAV → Extras → Waypoint navigation (navigaţie cu puncte de drum)
Acţionaţi tasta NAV → Extras . → Memory (memorie).
■ Edit tour - editare traseu memorat ■ Load waypoint tour - deschiderea listei cu trasee cu puncte de drum memorate
■  - opţiuni pentru editarea înregistrării
Pentru selectare, apăsaţi traseul cu puncte de drum dorit.
■ Details - afişare detalii traseu ■ Edit waypoint tour memory - deschiderea memoriei cu trasee cu puncte de drum.
■ Show on map - afişare destinaţie pe hartă
Traseele cu puncte de drum memorate pot fi afişate, redenumite sau şterse.
■  - comutare înapoi la detaliile despre traseu ■ Edit waypoint tour(s) - deschiderea listei cu trasee cu puncte de drum memorate.
■ Change type - modifică o „destinaţie intermediară“ exactă în una „din apropie- Pentru selectare, apăsaţi turul dorit.
re“ şi invers. ■ Delete waypoint tour(s) - ştergere trasee cu puncte de drum 
■ Start - printr-o nouă apăsare pe tasta funcţională Start porneşte numai ghi-
darea în traseu spre această destinaţie a traseului, eventualele destinaţii in-
termediare sunt ignorate. Apăsaţi pe Back , pentru a comuta din nou pe pla- Părăsire mod traseu cu puncte de drum
nul traseului, fără a porni ghidarea în traseu.
■ Delete – şterge destinaţia afişată, după o confirmare Acţionaţi tasta NAV → Extras → Waypoint navigation (navigaţie cu puncte de drum)
→ New destination (destinaţie nouă). 

Regim de funcţionare NAV (Navigaţia) 37


■ On-rd. dest. - încheie regimul punct de drum şi deschide meniul New destination
(destinaţie nouă) pentru selectarea unei „destinaţii Onroad“ din datele de navi- Ghidarea dinamică în traseu cu utilizarea TMC
gaţie avute la dispoziţie.
■ Cancel - comută înapoi pe modul puncte de drum  Premise pentru prezentarea dinamică a traseului
TMC (Traffic Message Channel) este un serviciu radio digital de date care transmi-
te constant informaţii despre trafic.

Blocarea manuală a anumitor porţiuni de drum Dacă în locaţia în care vă aflaţi se recepţionează un post cu ştiri din trafic TMC,
ştirile din trafic TMC sunt actualizate continuu în fundal.
Blocare temporară Calitatea informaţiilor despre trafic primite depinde de redacţia postului de radio
De o blocare temporară se ţine cont numai în timpul ghidării actuale în traseu. care transmite informaţiile. Recepţia informaţiilor despre trafic nu poate fi acti-
În timpul ghidării în traseu, apăsaţi pe hartă tasta funcţională .../... → vată sau dezactivată.
Congestion ahead (ambuteiaj în faţă). Se afişează o hartă generală cu poziţia actuală
Postul pe care îl ascultaţi nu trebuie să fie neapărat post TMC.
a autovehiculului  şi cu destinaţia finală .
Informaţiile despre trafic TMC pot fi evaluate şi afişate de sistem numai dacă da-
Prin rotirea butonului de meniu 15 » fig. 1 la pagina 4 în sens antiorar se depla- tele de navigaţie ale zonei parcurse momentan sunt memorate în memoria apara-
sează un simbol tip steguleţ , pornind de la destinaţia finală, în direcţia poziţiei tului sau se află pe un DVD de navigaţie introdus în aparat.
actuale a autovehiculului. Dacă se apasă cu degetul pe traseul afişat, simbolul
steguleţului  „sare“ direct în acest loc. Lungimea blocajului setat este afişată în Informaţiile despre trafic TMC actuale se pot afişa apăsând tasta de selectare
partea de jos a ecranului. TMC .

Apăsaţi butonul de setare sau tasta funcţională OK , pentru a afişa poziţia aproxi- Activarea sau dezactivarea navigaţiei dinamice
mativă a segmentului de traseu de blocat. › Apăsaţi în meniul principal Navigation tasta funcţională Options (opţiuni).
Se aude un anunţ acustic, referitor la faptul că ruta conţine segmente blocate şi
› Pe hartă, apăsaţi tasta funcţională Navigation (navigaţie) sau în timpul ghidării în
traseu apăsaţi ... / ... şi în fereastra pop-up deschisă pe Route options (opţiuni
că se calculează o rută ocolitoare. traseu).
Informaţiile despre trafic TMC recepţionate sunt afişate pe hartă sub formă de › În meniul Route options (opţiuni traseu) apăsaţi tasta funcţională
anomalii în trafic. Anomaliile actuale pot fi afişate şi în lista informaţiilor despre  Dynamic route (traseu dinamic) şi selectaţi prin apăsare setarea dorită, din fe-
trafic TMC. reastra pop-up deschisă.
Blocare permanentă
› Confirmaţi setarea de la tasta funcţională OK .
De o blocare permanentă se ţine cont în timpul fiecărei ghidări în traseu. Ambuteiajele recepţionate prin TMC aflate pe traseu vor fi reprezentate pe hartă
printr-un simbol colorat. Ambuteiajele care nu se află pe traseul dumneavoastră
În timpul ghidării în traseu, apăsaţi în meniul principal Navigation tasta funcţio-
sunt reprezentate pe hartă printr-un simbol gri. Direcţia în care se află un ambu-
nală Route → Manage blocked routes (administrare blocaje).
teiaj este indicată printr-o săgeată în simbol. Lungimea anomaliei din trafic este
■ Add excluded street section - adăugarea unei secţiuni blocate suplimentare la tra- indicată pe hartă printr-un şir de simboluri ale unor autoturisme .
seu. Prin apăsarea pe traseul afişat pe ecran stabiliţi începutul secţiunii blocate
 Off
 şi confirmaţi prin apăsarea tastei funcţionale OK . Setaţi în acelaşi mod
Nu sunteţi avertizat cu privire la ambuteiajele recepţionate care se află pe traseul
capătul unei secţiuni blocate.
■ Delete excluded street section - ştergerea secţiunilor de drum blocate din memoria
dumneavoastră şi sunteţi ghidat de sistemul de radio-navigaţie prin ambuteiajul
din trafic. Informaţiile despre trafic TMC sunt însă actualizate în continuare auto-
sistemului de radio-navigaţie
■ Delete temporary congestion. - şterge blocajul introdus cu tasta Congestion ahead (am-
mat în aparat şi sunt afişate prin apăsarea tastei de selectare TMC . 

buteiaj în faţă) 

38 Regim de funcţionare NAV (Navigaţia)


Dacă unul dintre ambuteiajele afişate se află pe ruta dumneavoastră, puteţi acti-
va ghidarea dinamică în traseu şi în timpul ghidării în traseu, sau puteţi bloca ma-
nual ruta.
 Manual
În timpul ghidării în traseu se poate selecta dacă doriţi să ocoliţi ambuteiajele
anunţate de trafic, de pe traseul dumneavoastră.
Când aparatul recepţionează un ambuteiaj aflat pe ruta calculată, conducătorul
auto este anunţat cu privire la acesta printr-un mesaj acustic şi o indicaţie referi-
toare la acest ambuteiaj în fereastra Pop-up.
Se afişează întârzierea preconizată la o eventuală ocolire a anomaliei şi lungimea
rutei ocolitoare. În plus, se afişează şi întârzierea preconizată în cazul trecerii prin
anomalia din trafic.
› Apăsaţi tasta funcţională Current tour (traseu actual) pentru a rămâne pe ruta
calculată şi pentru a traversa blocajul din trafic.
› Apăsaţi tasta funcţională Bypass , pentru a calcula o rută ocolitoare.
 Automatic
Veţi ocoli automat ambuteiajele în trafic recepţionate de pe traseul dumnea-
voastră, în timpul ghidării în traseu.
După emiterea unei informaţii despre trafic relevante pentru ruta dumneavoastră,
veţi fi anunţat acustic, asupra unei modificări a traseului actual. Astfel se vor evita
automat blocajele şi ambuteiajele anunţate din trafic, dacă acest lucru reprezintă
un avantaj de timp.
Un astfel de anunţ se produce şi dacă, la calcularea iniţială a rutei se înregistrează
un ambuteiaj, care ulterior se rezolvă, iar aparatul vede numai o posibilitate mai
favorabilă de a parcurge ruta.

Indicaţie
■ În condiţii nefavorabile de trafic, ocolirea unui ambuteiaj - pe baza informaţiilor
TMC - nu ar reprezenta un avantaj, dacă şi această porţiune ocolitoare este
încărcată.
■ Dacă ambuteiajele aflate pe traseu nu au fost încă comunicate prin ştirile din
trafic TMC, blocarea segmentelor de traseu se poate realiza şi manual. 

Regim de funcţionare NAV (Navigaţia) 39


Regimul TMC

Afişarea informaţiilor despre trafic TMC


Știrile de trafic TMC sunt accesate pentru optimizarea traseului în cazul unor pro-
bleme de trafic în timpul ghidării în traseu » pagina 38, Ghidarea dinamică în tra-
seu cu utilizarea TMC.
■ TMC - afişarea listei tuturor informaţiilor de trafic actuale. Dacă se apasă pe o
informaţie despre trafic, se vor afişa detalii referitoare la informaţia despre tra-
fic selectată din listă.
Ambuteiajele sunt simbolizate pe hartă printr-un simbol corespunzător. Direcţia în
care se află ambuteiajul va fi indicată colorat pe hartă. Ambuteiajul situat pe ruta
calculată este marcat cu o suprafaţă senzitivă colorată care redă evenimente ru-
tiere. Dacă pe rută nu există ambuteiaje, suprafaţa senzitivă este de culoare gri.

Indicaţie
■ Dacă în locaţia în care vă aflaţi se recepţionează un post cu ştiri din trafic TMC,
ştirile din trafic TMC sunt actualizate continuu în fundal. Postul pe care îl ascultaţi
nu trebuie să fie neapărat post TMC.
■ Informaţiile despre trafic TMC pot fi evaluate şi memorate de sistemul de radio-
navigaţie numai dacă aparatul are la dispoziţie datele de navigaţie pentru zona
parcursă.
■ Acurateţea ghidării dinamice în traseu depinde în principal de calitatea informa-
ţiilor despre trafic transmise. Pentru conţinutul acestora sunt răspunzătoare re-
dacţiile pe probleme de circulaţie ale posturilor radio respective.
■ Informaţiile despre trafic TMC sunt folosite, şi pentru ghidarea dinamică în tra-
seu.
■ O ocolire a ambuteiajului pe baza ştirilor din trafic TMC nu aduce întotdeauna cu
sine o economisire de timp dacă, de exemplu, traseul de ocolire este suprasolici-
tat. 

40 Regimul TMC
Afişajul sistemului optic de asistenţă Afişajul camerei retrovizoare
direcţie la parcare

Afişajul sistemului optic de parcare (OPS)

Fig. 15
Exemplu de afişare pe ecranul
aparatului

Fig. 16 Exemplu de afişare pe ecranul aparatului

Camera retrovizoare supraveghează zona din spatele autovehiculului.


Zona supravegheată se afişează pe ecranul aparatului.
La parcare şi manevrare se afişează pe ecranul aparatului obstacolele din jurul au- Informaţii suplimentare cu privire la sistemul de asistenţă la parcare » Manualul
tovehiculului. de utilizare, capitolul Sisteme de asistenţă.
Informaţii suplimentare cu privire la sistemul de asistenţă la parcare » Manualul Descrierea imaginii
de utilizare, capitolul Sisteme de asistenţă. A Activarea/dezactivarea afişajului OPS micşorat.
Descrierea imaginii B Meniu cu alte funcţii.
A Un obstacol recunoscut în zona de coliziune.  Nu continuaţi deplasarea! C Distanţa din spatele autovehiculului aproximativ 40 cm (distanţa sigură) » .
B O zonă fără obstacol recunoscut, respectiv un spaţiu liber între bara de pro- D Distanţa din spatele autovehiculului aproximativ 1 m » .
tecţie şi un obstacol. E Distanţa din spatele autovehiculului aproximativ 2 m » .
C Un obstacol recunoscut aflat în afara zonei de coliziune. F Afişajul OPS micşorat.
D Un spaţiu în spatele obstacolului recunoscut. G Dezactivarea camerei retrovizoare.
E Dezactivarea OPS, revenirea la regimul anterior. H Activarea/dezactivarea asistentului acustic la parcare.
F Activarea/dezactivarea asistentului acustic la parcare. I Setarea ecranului - luminozitate, contrast, culoare.
G Comutarea la camera retrovizoare » fig. 16 la pagina 41.  J Comutarea la afişajul OPS » fig. 15 la pagina 41.

ATENŢIE
În cazul afişajului este vorba despre o distanţă de apropiere. Distanţa afişată „se
deplasează“ în funcţie de grad de încărcare al autovehiculului, precum şi în funcţie
de înclinaţia autovehiculului - există pericol de coliziune! 

Afişajul sistemului optic de asistenţă direcţie la parcare 41


Card SD Destinaţii speciale 12
Index Destinaţie 35 Dezactivarea aparatului 5
Scoaterea 18 Dezactivarea ecranului 11, 14, 16, 28
Cardul de memorie SD Dezactivare ecran 14
A Introducerea 18 DVD-ul de navigaţie 32
Cardul SD
Activarea aparatului 5
Destinaţii 33
Administrare Introducerea 18
E
Memorie trasee 37
CD 16 Ecran
Traseu memorat 37
CD/DVD Dezactivare 11, 16, 28
Adresă 33, 34
Introducerea 17 Setări 11
Editare 12
Scoaterea 17 Ecran de introducere cu tastatură 6
Introducere 12
Centrarea hărţii 28 Ecranul 3
Afişare
Ora sosirii la destinaţie 12 Codul 3 Editare
Simboluri ghidare în traseu 12 Comanda Adresă 12
Timp estimat rămas până la sosire 12 Audio/Video 16 Destinaţie memorată 36
Afişare destinaţie 12 Comanda vocală - Help 8 Memorie destinaţii 36
AM 14 Comenzile vocale 8 EPG - Ghidul de programe 23
Anunţuri sistem de navigaţie 12
Audio 16 D F
AUX 16, 19 DAB 14 Favorite 33, 35
Date de navigaţie 32 Fereastră suplimentară 12, 28, 30
B Destinaţie FM 14
Banda de frecvenţă 14 Adresa de domiciliu 35 Funcţionare
Afişare informaţii 12 TONE 27
Blocare
Card de memorie SD 35 Funcţionarea
permanentă 38
Card SD 35 TV 22
Temporară 38
Destinaţie intermediară nouă 37 Video 20
Blocare permanentă 38 Destinaţie specială 34
Blocare temporară 38 Editarea destinaţiei memorate 36
Bluetooth 16 Favorite 35
G
Introducerea destinaţiei intermediare 37 Ghidarea dinamică în traseu 38
C Memorare 36
Memoria de destinaţii 35
Capacitate hard-disc (HDD) 16 prin coordonate 34
H
Card de memorie SD 16, 18 Selectarea destinaţiilor memorate 36 Hard disc 16, 20
Destinaţie 35 Ştergerea destinaţiei memorate 36 Hartă
Scoaterea 18 Ultimele destinaţii 35 Setări 11
Destinaţie specială 12, 33, 34 HDD 16, 20
Destinaţiile cardului SD 33

42 Index
Memorarea
I Postul de radio 14 P
Indicaţii generale 3 Memorarea destinaţiei în memoria de destinaţii 36 Posturile de radio cu ştiri din trafic 15
Informaţii trafic 12 Memorie Posturi radio cu ştiri din trafic 10
Administrare 36
Iniţierea ghidării în traseu Prezentarea generală a aparatului 4
Destinaţie 35
Destinaţii card SD 35
Destinaţii 33
Iniţiere ghidare în traseu 33
Ştergere 36 R
Adresă de domiciliu 33
Ultimele destinaţii 36
Favorite 33, 35 Radio
Memorie trasee DAB 14
Memoria de destinaţii 33, 35
Editare 37 Meniul principal 14
Spre casă 35
Ultimele destinaţii 33, 35 Meniul principal Selectarea bandei de frecvenţă 14
Media 16 Setări 10
Intrare externă
Navigaţia 33 RDS 10
AUX 16, 19
Radio 14
MDI 16, 19 RDS Regional 10
Setări 10
Introducere Regim
Telefon 24
Adresă 33, 34 TMC 40
TV 22
Destinaţia ca punct pe hartă 34 Regim de funcţionare
Mix 16
Destinaţia prin coordonate 34 NAVIGAŢIA 31
Destinaţie ca punct pe hartă 33 Mod traseu cu destinaţii intermediare
RADIO 14
Destinaţie prin intermediul coordonatelor 35 Traseu nou 37
Regim de funcţionare MAP 28
Destinaţie specială 33, 34 Fereastră suplimentară 28, 30
Traseu 37 N Ghidare în traseu dezactivată 29
iPod 19 Mod de reprezentare 28
Navigaţie
Regim de funcţionare Navigaţie cu puncte de
Meniul principal 33
L Orientare pe hartă 28
drum 29
Regimul de funcţionare: Ghidare în traseu cu
Setări 12
Lista de posturi 14 destinaţii intermediare 29
Luminozitate 11 Regimul de funcţionare: Ghidare în traseu cu o
O destinaţie 29
M Operarea
Scara hărţii 28
Generalităţi 5 Regim Demo 12
MAP Regimul de funcţionare
Operarea prin comandă vocală 8
Harta 28 MEDIA 16
Setări 12
MDI 16, 19 PHONE 24
Oprire ghidare în traseu 33
Media SETUP 10
Opţiuni 33
Meniul principal 16 Regimul de funcţionare CD/DVD
Setări 10 Ora sosirii 12 CD/DVD-ul nu poate fi citit 17
Memorare Regimul de funcţionare MAP
Traseu 36 Centrarea hărţii 28

Index 43
Regimul de funcţionare TONE Simboluri ghidare în traseu 12 TP 10
Setări pentru tonalitate 27 Sistem Afişaj 15
Regimul tur Setări 11 Posturile de radio cu ştiri din trafic 15
părăsirea 37 SMS 25 Traseu
Repetare Surse externe 19 Editare 37
CD 16 Introducere 37
Directoare 16 Încărcare 37
Titlu 16
Ş Memorare 36
Ruta dinamică 34 Ştergerea destinaţiilor memorate 36 Rută nouă în modul traseu cu destinaţii interme-
Rută alternativă 12 Ştergere memorie de destinaţii 36 diare 37
Rută nouă în modul traseu cu destinaţii interme- Traseu cu puncte de drum
Creare traseu nou 37
diare 37 T Editarea traseelor memorate 37
Telefon Încheiere ghidare în traseu 37, 38
S Lista traseelor memorate 37
Agenda telefonică 24
Scan 14, 16 Apelare număr de telefon suplimentar în timpul TV 22
Scara hărţii 28 unei convorbiri 25 Meniul principal 22
Secţiuni blocată de drum 38 Comutare între doi parteneri de convorbire
Selectarea destinaţiilor memorate 36
(schimbarea apelului) 25 U
Introducerea numărului de telefon 24
Selectare destinaţii speciale 12 Ultimele destinaţii 33
În timpul unei convorbiri telefonice 25
Semnalul sonor de confirmare 11 Meniul principal 24 Administraţie 36
Setări 10 Primirea unui apel 25 Încărcare 35
Data 11 Răsfoirea agendei telefonice 24 Sortare 35
Ecran 11 Setări 11 Ştergere 36
Fabrică 11 Telefonul
Hartă 11 Agenda telefonului 24 V
Informaţii trafic 12 Contactul din agenda telefonică 24
Limbi 11 Numărul din agenda telefonică 24 Video 16, 20
Media 10 Setări 13
Telefonul mobil
Meniu principal 10 Videotext 22
Convorbirea telefonică 25
Navigaţie 12 Vizualizare asistenţă 9
funcţii în timpul unei convorbiri telefonice 25
Operarea prin comandă vocală 12
Televizor Volumul sonor 5
Ora 11
Setări 13
Radio 10
Sistem 11 Televizorul 22
Telefon 11 TMC 40
Televizor 13 Ghidarea dinamică în traseu 38
Tonalitate 27 Informaţiile despre trafic TMC 40
Video 13 Tonurile DTMF 25
Volumul sonor 5
Setări din fabricaţie 11

44 Index
Constructorul ŠKODA AUTO a.s. se ocupă în permanenţă de îmbunătăţirea conti- Retipărirea, multiplicarea, traducerea sau orice altă utilizare, chiar şi numai par-
nuă a tuturor tipurilor şi modelelor de autovehicule. De aceea vă rugăm să mani- ţială, nu este permisă fără acordul scris al ŠKODA AUTO a.s..
festaţi înţelegere pentru modificările referitoare la forma, echiparea şi tehnica au-
Toate drepturile de autor şi de proprietate intelectuală sunt rezervate în mod ex-
tovehiculelor. Datele referitoare la design-ul, performanţele, dimensiunile, mase-
pres firmei ŠKODA AUTO a.s..
le, normele şi funcţiile autovehiculului corespund nivelului de informare disponibil
la momentul închiderii redacţiei. Unele echipamente pot fi montate eventual ulte- Ne rezervăm dreptul de a opera modificări.
rior sau sunt oferite numai pe anumite pieţe, informaţii sunt oferite de partenerii
Editat de: ŠKODA AUTO a.s.
ŠKODA. Nu se pot formula reclamaţii pe baza indicaţiilor, imaginilor şi descrierilor
din acest manual. © ŠKODA AUTO a.s. 2013
SIMPLY CLEVER
www.skoda-auto.com

Sistemul de navigaţie Columbus


Manual de utilizare

Columbus
Navigacní systém rumunsky 11.2013
S00.5615.07.14
3T0 012 714 DE