Sunteți pe pagina 1din 2

Curs: Statistică (2019-2020) Instructori: A. Amărioarei, S. Cojocea

Universitatea din Bucureşti Facultatea de Matematică şi Informatică

Tema 3

Exercit iul 1

,

a) Nivelul de zgomot al unei mas ini de spălat este o v.a. de medie 44 dB s i de abatere standard 5 dB. Admit and aproximarea normală care este probabilitatea să găsim o medie a zgomotului superioară la 48 dB intr-un es antion de talie 10 mas ini de spălat ?

,

,

,

,

,

b) O telecabină are o capacitate de 100 de persoane. s tiind că greutatea populat , iei (t , arii) este o v.a. de medie 66.3 Kg s i o abatere standard de 15.6 Kg s i presupunand că persoanele care au urcat in telecabină au fost alese in mod aleator din populat , ie, care este probabilitatea ca greutatea totală acestora să depăs , ească 7000 Kg ?

,

,

,

Exercit iul 2

,

Fie X 1 ,

variant ei es antionului este:

, X n un es antion de talie n dintr-o populat , ie de medie µ s i variant ă σ 2 . Arătat i că variant a

,

,

,

,

,

,

,

V(S 2 ) =

1 µ 4 n 3

n 1

n

σ 4

unde µ 4 = E[(X i µ) 4 ] este momentul centrat de ordin 4. Ce revine această formulă in cazul Gaussian (normal) ?

Exercit iul 3

,

Fie X 1 ,

, X n un es antion de talie n dintr-o populat , ie de medie µ s i variant ă σ 2 . Arătat i că

,

,

,

,

Cov( X, S 2 ) = µ 3

¯

n

unde µ 3 = E[(X i µ) 3 ] este momentul centrat de ordin 3. Acest rezultat ne arată că cele două statistici sunt asimptotic necorelate.

Exercit iul 4

,

Fie X 1 , X 2 ,

2

, X n un es antion de talie n dintr-o populat , ie F cu E[X ] < .

,

1

1)

a)

Arătat i că E[X 1 ] = arg min E[(X 1 t) 2 ].

,

tR

2)

b) Determinat i argmin tR

,

n

i=1

(X i t) 2

n

.

1

Notăm cu x 1 2 = F 1 2 mediana repartit , iei lui X 1

a) Arătat i că dacă F este continuă pe R s i strict crescătoare pe o vecinătate a lui x 2 atunci

,

,

1

x1 2 = arg min E[|X 1 t|].

tR

b) Determinat i, în funct ie de paritatea lui n, arg min

,

,

tR

n

i=1

|X i t| n

.

Curs: Statistică (2019-2020) Instructori: A. Amărioarei, S. Cojocea

Universitatea din Bucureşti Facultatea de Matematică şi Informatică

Exercit iul 5

,

X 1 ,

ordonată crescător a acestuia. Notăm cu H k (x) s i h k (x) funct ia de repartit , ie s i densitatea v.a. Y k . Fie

Y n ) versiunea

, X n un es antion de talie n cu funct ia de repartit , ie F (x) s i densitatea f (x) s i (Y 1 ,

,

,

,

,

,

,

,

,

Y 1 = inf X i s i Y n = sup X i .

,

a) Care este funct ia de repartit , ie s i densitatea lui Y 1 s i Y n ?

b) Care este probabilitatea ca o observat ie dintr-o v.a. de lege N (µ, σ 2 ) să depăs , ească µ + 3σ ?

c) Dar intr-un es antion de talie 100 cat este această probabilitate (i.e. probabilitatea ca o observat ie să depăs , ească µ + 3σ)?

d) Dintr-un es antion de talie 100 dintr-o populat , ie repartizată N (0, 1) ce valoare nu poate fi depăs , ită cu o probabilitate de 99% ?

e) O societate de analiză a calităt ii apei s i a mediului efectuează un sondaj in laboratoarele sale (50 la număr, repartizate pe tot teritoriul Romaniei) pentru a testa dacă efectuează măsurători corecte. Pentru aceasta, serviciul de calitate trimite la fiecare laborator un es antion de apă care cont ine o anumită concentrat ie de crom s i le cere să determine această concentrat ie de crom. t inand cont de fluctuat iile care apar in prepararea solut iei, precum s i de imprecizia aparatelor de măsură, societatea presupune că repartit , ia concentrat iei de crom (mg/l) este N (10, 1).

Printre rezultatele obt inute de la laboratoare, două dintre acestea au inregistrat măsurători mai diferite decat celelalte: laboratorul L 1 a inregistrat o concentrat ie de 6 mg/l (cea mai mică valoare inregistrată) iar laboratorul L 2 a mă surat o concentrat ie de 13 mg/l (cea mai mare dintre măsurători).

Putet i spune, cu o probabilitate de 99%, că aceste valori sunt coerente sau că valorile obt inute sunt aberante (datorită erorilor de măsurare, de calibrare a aparatelor, etc.) ?

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

Exercit iul 6

,

Fie X 1 , X 2 ,

, X n un es antion de talie n dintr-o populat , ie U ([0, θ]) cu θ > 0 necunoscut.

,

ˆ

a) Fie θ n = max {X 1 ,

ˆ

, X n }. Determinat i funct ia de repartit , ia a lui θ n .

,

,

ˆ

b) Arătat i că θ n este un estimator consistent pentru θ.

,

ˆ

c) Arătat i că θ n nu este un estimator nedeplasat pentru θ s i construit i un asemenea estimator.

,

,

,

Exercit iul 7

,

ˆ

Fie X B(10, θ) cu θ (0, 1) necunoscut. Fie θ 1 =

X

10 s

,

ˆ

i θ

2 = X+1

12

ˆ

ˆ

a) Calculat i E θ [ θ 1 ] s i E θ [ θ 2 ].

b) Calculat i erorile medii pătratice: MSE θ ( θ 1 ) s i MSE θ ( θ 2 ).

,

,

,

ˆ

ˆ

,

doi estimatori pentru θ.

c) Trasat i pe acelas i grafic erorile medii pătratice ale celor doi estimatori ca funct ii de θ. Pe care dintre cei doi estimatori îl preferat , i?

,

,

,

Exercit iul 8

,

Fie X 1 , X 2 ,

b (b +) s i 0 altfel. Determinat i densitatea amplitudinii es antionului R n = X (n) X (1) .

, X n un es antion de talie n dintr-o populat , ie f , cu f (x) > 0 pentru orice (−∞ ≤ a) a < x <

,

,

,

,