Sunteți pe pagina 1din 9

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ A MATERIEI LA DISCIPLINA BIOLOGIE

CLASA a XII - a
Filiera: teoretică / Profil: real AVIZAT
Specializare/calificare: matematică/informatică Director: Silvia Moraru
Disciplina: BIOLOGIE
Anul şcolar: 2016-2017
Unitatea de învăţământ: Liceul Teoretic Naţional Responsabil comisie metodică:
Clasa: a XII-a Adriana Troi
Nr. ore/săptămână: 1
Profesor: Bătrînescu-Moteau Costin

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
SEMESTRUL I

Nr. Unitatea de Competenţe specifice Conţinuturi Nr. Săptă- Obser-


crt învăţare ore mâna vaţii
1 Test iniţial 1 S1

Introducere 1.1 Organizarea de date despre lumea vie, selectate Obiect de studiu. Scurt istoric 1 S2
din diverse surse de documentare, conform unor
criterii enunţate
2 Acizii nucleici 1.1 Organizarea de date despre lumea vie, selectate Compoziţia chimică 1 S3
din diverse surse de documentare, conform unor
criterii enunţate Structura primară şi 1 S4
1.2 Recunoaşterea structurii şi funcţiilor secundară a ADN
materialului genetic Modelarea structurii ADN
(Lucrare practică)

1
3.1 Reprezentarea structurii şi a funcţiilor Tipurile ARN, structură şi 1 S5
sistemelor biologice pe baza modelelor funcţii
4.1 Utilizarea adecvată a terminologiei specifice
biologiei în diferite situaţii de comunicare Funcţia autocatalitică şi 1 S6
4.2 Prezentarea structurată, în diverse tipuri de heterocatalitică
comunicări orale şi scrise a informaţiei ştiinţifice
specifice
5.3 Realizarea de conexiuni intra-, inter- şi
transdisciplinare în analizarea şi interpretarea unor
fenomene şi procese specifice lumii vii
3 Organizarea 1.1 Organizarea de date despre lumea vie, selectate Materialul genetic la virusuri; 1 S7
materialului din diverse surse de documentare, conform unor Materialul genetic la
genetic criterii enunţate procariote
1.2 Recunoaşterea structurii şi funcţiilor
materialului genetic Materialul genetic la 1 S8
3.1 Reprezentarea structurii şi a funcţiilor eucariote; Analiza
sistemelor biologice pe baza modelelor materialului genetic
4.2 Prezentarea structurată, în diverse tipuri de conservat, ilustrativ (Lucrare
comunicări orale şi scrise a informaţiei ştiinţifice practică)
specifice
4 Reglajul genetic Reglajul genetic la eucariote, 1 S9
pe termen scurt

2
1.1 Organizarea de date despre lumea vie, selectate Reglajul genetic pe termen 1 S10
din diverse surse de documentare, conform unor lung, la eucariote
criterii enunţate
3.2 Elaborarea şi aplicarea unor algoritmi de
identificare, investigare, experimentare şi
rezolvarea unor situaţii problemă
4.1 Utilizarea adecvată a terminologiei specifice
biologiei în diferite situaţii de comunicare
4.2 Prezentarea structurată, în diverse tipuri de
comunicări orale şi scrise a informaţiei ştiinţifice
specifice
5 Recapitulare 1.1. Organizarea de date despre lumea vie, Fişe de recapitulare, 1 S11
genetica selectate din diverse surse de documentare, portofolii etc.
moleculară conform unor criterii enunţate
1.2 Recunoaşterea structurii şi funcţiilor
materialului genetic
3.1 Reprezentarea structurii şi a funcţiilor
sistemelor biologice pe baza modelelor
4.1 Utilizarea adecvată a terminologiei specifice
biologiei în diferite situaţii de comunicare
4.2 Prezentarea structurată, în diverse tipuri de
comunicări orale şi scrise a informaţiei ştiinţifice
specifice
6 Evaluare (teza 1.1 Organizarea de date despre lumea vie, selectate Teste sumative 1 S12
semestrul I) din diverse surse de documentare, conform unor
criterii enunţate
1.2 Recunoaşterea structurii şi funcţiilor
materialului genetic
4.1 Utilizarea adecvată a terminologiei specifice

3
biologiei în diferite situaţii de comunicare
4.2 Prezentarea structurată, în diverse tipuri de
comunicări scrise a informaţiei ştiinţifice specifice
5.3 Realizarea de conexiuni intra-, inter- şi
transdisciplinare în analizarea şi interpretarea unor
fenomene şi procese specifice lumii vii
7 Genetică umană 3.1 Reprezentarea structurii şi a funcţiilor Complementul cromozomial. 1 S13
Genomul uman sistemelor biologice pe baza modelelor
3.2 Elaborarea şi aplicarea unor algoritmi de
identificare, investigare, experimentare şi
rezolvarea unor situaţii problemă
4.1 Utilizarea adecvată a terminologiei specifice
biologiei în diferite situaţii de comunicare
4.2 Prezentarea structurată, în diverse tipuri de
comunicări orale şi scrise a informaţiei ştiinţifice
specific
8 Determinismul Caractere umane mono şi 1 S14
genetic al poligenice.

4
principalelor 1.1 Organizarea de date despre lumea vie, selectate Analize comparative ale 1 S15
caractere din diverse surse de documentare, conform unor caracterelor fenotipice
fenotipice umane criterii enunţate observate şi interpretarea
1.2 Recunoaşterea structurii şi funcţiilor transmiterii lor în populaţiile
materialului genetic umane. (Lucrare practică)
3.1 Reprezentarea structurii şi a funcţiilor
sistemelor biologice pe baza modelelor Anomalii cromozomiale
3.2 Elaborarea şi aplicarea unor algoritmi de asociate cancerului uman 1 S16
identificare, investigare, experimentare şi Fenotipul cancerului; agenţi
rezolvarea unor situaţii problemă carcinogeni
4.1 Utilizarea adecvată a terminologiei specifice
biologiei în diferite situaţii de comunicare Analiză de cariotip (lucrare 1 S17
4.2 Prezentarea structurată, în diverse tipuri de practică)
comunicări orale şi scrise a informaţiei ştiinţifice
specifice Antigene, alergeni, anticorpi 1 S18
5.1 Utilizarea în viaţa cotidiană a cunoştinţelor de
genetică
5.3 Realizarea de conexiuni intra-, inter- şi
transdisciplinare în analizarea şi interpretarea unor
fenomene şi procese specifice lumii vii
Recapitulare 1 S19

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
SEMESTRUL AL II-LEA

5
Nr. Unitatea de Competenţe specifice Conţinuturi Nr. Săptă- Obser-
crt învăţare ore mâna vaţii
1 Domenii de 2.1 Utilizarea adecvată a terminologiei specifice Principiile bioeticii. Sfatul 1
aplicabilitate şi biologiei în diferite situaţii de comunicare genetic S1
consideraţii 5.1 Utilizarea în viaţa cotidiană a cunoştinţelor de Diagnosticul prenatal
bioetice în genetică
genetica umană 5.2 Aplicarea unor reguli de menţinere a sănătăţii
omului şi a măsurilor de conservare a mediului
5.3 Realizarea de conexiuni intra-, inter- şi
transdisciplinare în analizarea şi interpretarea unor
fenomene şi procese specifice lumii vii

Fertilizarea in vitro; 1 S2
clonarea terapeutică, terapia
genică
4 Ecologie umană: 3.1 Reprezentarea structurii şi a funcţiilor sistemelor Particularităţi ale biotopului 1 S3
Caracteristicile biologice pe baza modelelor şi ale biocenozei; Analiza
ecosistemelor 3.2 Elaborarea şi aplicarea unor algoritmi de factorilor abiotici (Lucrare
antropizate şi identificare, investigare, experimentare şi rezolvarea practică
modalităţi de unor situaţii problemă Determinarea structurii 1 S4
investigare 4.1 Utilizarea adecvată a terminologiei specifice trofice în ecosistemele
biologiei în diferite situaţii de comunicare antropizate: lanţuri, reţele,
4.2 Prezentarea structurată, în diverse tipuri de piramide trofice (Lucrare
comunicări orale şi scrise a informaţiei ştiinţifice practică)
specifice Relaţii interspecifice în 1 S5
5.3 Realizarea de conexiuni intra-, inter- şi ecosistemele antropizate
transdisciplinare în analizarea şi interpretarea unor
fenomene şi procese specifice lumii vii

6
5 Impactul antropic 1. Organizarea de date despre lumea vie, selectate Degradarea habitatelor: 1 S6
asupra din diverse surse de documentare, conform unor introducerea de noi specii
ecosistemelor criterii enunţate
naturale 2.1 Utilizarea observaţiei, a experimentului şi a
investigaţiei pentru evidenţierea structurii şi a
funcţiilor sistemelor biologice
3.2 Elaborarea şi aplicarea unor algoritmi de Supraexploatarea resurselor 1 S7
identificare, investigare, experimentare şi rezolvarea biologice, urbanizare,
unor situaţii problemă industrializare
4.2 Prezentarea structurată, în diverse tipuri de
comunicări orale şi scrise a informaţiei ştiinţifice
specifice Deteriorarea mediului prin 2 S8, S9
5.1 Utilizarea în viaţa cotidiană a cunoştinţelor de poluare fizică, chimică,
genetică şi ecologie umană biologică
6 Recapitulare 1.1 Organizarea de date despre lumea vie, selectate Fişe de recapitulare etc. 1 S10
pentru teză din diverse surse de documentare, conform unor
criterii enunţate
2.1 Utilizarea adecvată a terminologiei specifice
biologiei în diferite situaţii de comunicare
4.2 Prezentarea structurată, în diverse tipuri de
comunicări orale şi scrise a informaţiei ştiinţifice
specifice
5.1 Utilizarea în viaţa cotidiană a cunoştinţelor de
genetică
5.2 Aplicarea unor reguli de menţinere a sănătăţii
omului şi a măsurilor de conservare a mediului
5.3 Realizarea de conexiuni intra-, inter- şi
transdisciplinare în analizarea şi interpretarea unor
fenomene şi procese specifice lumii vii

7
7 Evaluare (teza 1.1 Organizarea de date despre lumea vie, selectate Lucrare scrisă 1 S11
semestrul al II- din diverse surse de documentare, conform unor
lea) criterii enunţate
3.2 Elaborarea şi aplicarea unor algoritmi de
identificare, investigare, experimentare şi rezolvarea
unor situaţii problemă
4.1 Utilizarea adecvată a terminologiei specifice
biologiei în diferite situaţii de comunicare
4.2 Prezentarea structurată, în diverse tipuri de
comunicări scrise a informaţiei ştiinţifice specifice
5.3 Realizarea de conexiuni intra-, inter- şi
transdisciplinare în analizarea şi interpretarea unor
fenomene şi procese specifice lumii vii
Scoala altfel. Sa stii mai multe, sa fii mai bun! S12
8 Efectele 1.1 Organizarea de date despre lumea vie, selectate Starea de sănătate generală a 1 S13
deteriorării din diverse surse de documentare, conform unor populaţiei umane; Strategii
ecosistemului criterii enunţate de îmbunătăţire a stării de
asupra sănătăţii 4.1 Utilizarea adecvată a terminologiei specifice sănătate
omului biologiei în diferite situaţii de comunicare
5.2 Aplicarea unor reguli de menţinere a sănătăţii
omului şi a măsurilor de conservare a mediului
9 Conservarea 1.1 Organizarea de date despre lumea vie, selectate Metode de conservare a 1 S14
resurselor din diverse surse de documentare, conform unor capitalului natural
naturale şi a criterii enunţate Arii protejate şi
biodiversităţii 4.1 Utilizarea adecvată a terminologiei specifice reconstrucţia ecologică
biologiei în diferite situaţii de comunicare
4.2 Prezentarea structurată, în diverse tipuri de
comunicări orale şi scrise a informaţiei ştiinţifice
specifice

8
5.1 Utilizarea în viaţa cotidiană a cunoştinţelor de
genetică
5.2 Aplicarea unor reguli de menţinere a sănătăţii
omului şi a măsurilor de conservare a mediului
10 Recapitulare 1.Receptarea informaţiilor despre lumea vie Fişe de recapitulare, 1 S15
finală: genetica 2. Explorarea sistemelor biologice portofolii, studii de caz etc.
3. Utilizarea şi construirea de modele şi algoritmi în
11 Recapitulare scopul demonstrării principiilor lumii vii Proiecte de mediu, 1 S16
finală: ecologia 4.Comunicarea orală şi scrisă utilizând corect portofolii, studii de caz etc.
umană terminologia specifică biologiei
5. Transferarea şi integrarea cunoştinţelor şi
metodelor de lucru specifice biologiei în contexte
noi
*săptămâna 15-19 mai 2017 este rezervată activităților extrașcolare și extracurriculare si are orar specific