Sunteți pe pagina 1din 5

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ A MATERIEI LA DISCIPLINA BIOLOGIE

CLASA a XII a

Filiera: teoretică
Profil: real AVIZAT DIRECTOR:
Disciplina: BIOLOGIE
Anul şcolar: 2017-2018
Unitatea de învăţământ: Liceul Tehnologic Special Beethoven Craiova
Clasa: a XII-a Liceu
Nr. ore/săptămână: 2 Responsabil comisie metodica:
Profesor:Tudor Carla

SEMESTRUL I

Nr. Unitatea de Competenţe specifice Conţinuturi Nr. Săptă- Obser-


crt învăţare ore mâna vaţii
1 Recapitulare Organismul uman –planuri si 3 S1-S2
raporturi anatomice
Functiile de nutritie
Functiile de relatie
Functia de reproducere
Test iniţial 1 S2
Introducere 1.1 Organizarea de date despre lumea vie, selectate din Obiect de studiu. Scurt istoric 1 S3
diverse surse de documentare, conform unor criterii enunţate

2 Acizii nucleici 1.1 Organizarea de date despre lumea vie, selectate din Rolul acizilor nucleici 1 S3
diverse surse de documentare, conform unor criterii enunţate
1.2 Recunoaşterea structurii şi funcţiilor materialului genetic
3.1 Reprezentarea structurii şi a funcţiilor sistemelor Compoziţia chimică 1 S4
biologice pe baza modelelor
4.1 Utilizarea adecvată a terminologiei specifice biologiei în
diferite situaţii de comunicare Structura primară şi secundară a 2 S4-S5
4.2 Prezentarea structurată, în diverse tipuri de comunicări ADN. Denaturarea-renaturarea.
orale şi scrise a informaţiei ştiinţifice specifice Modelarea structurii ADN (Lucrare
5.3 Realizarea de conexiuni intra-, inter- şi transdisciplinare
în analizarea şi interpretarea unor fenomene şi procese practică)
specifice lumii vii Replicarea ADN (Funcţia 1 S5
autocatalitică)
Tipurile ARN, structură şi funcţii 1 S6

Codul genetic 1 S6

Etapele sintezei proteinelor (Funcţia 1 S7


heterocatalitică)

Exerciţii şi evaluare 1 S7
3 Organizarea 1.1 Organizarea de date despre lumea vie, selectate din Materialul genetic la virusuri 1 S8
diverse surse de documentare, conform unor criterii enunţate
materialului 1.2 Recunoaşterea structurii şi funcţiilor materialului genetic
genetic 3.1 Reprezentarea structurii şi a funcţiilor sistemelor Materialul genetic la procariote 1 S8
biologice pe baza modelelor
4.1Utilizarea adecvată a terminologiei specifice biologiei în
diferite situaţii de comunicare Materialul genetic la eucariote 2 S9
4.2 Prezentarea structurată, în diverse tipuri de comunicări
orale şi scrise a informaţiei ştiinţifice specifice Genomica structurală 1 S10

Metode şi tehnici de studiu, PCR, 1 S10


importanţă

Exerciţii şi evaluare 1 S11

4 Reglajul genetic 1.1 Organizarea de date despre lumea vie, selectate din Reglajul genetic la procariote 1 S11
diverse surse de documentare, conform unor criterii enunţate
3.1 Reprezentarea structurii şi a funcţiilor sistemelor
biologice pe baza modelelor Reglajul genetic la eucariote, pe 1 S12
3.2 Elaborarea şi aplicarea unor algoritmi de identificare, termen scurt
investigare, experimentare şi rezolvarea unor situaţii
problemă Reglajul genetic pe termen lung, la 1 S12
4.1 Utilizarea adecvată a terminologiei specifice biologiei în eucariote
diferite situaţii de comunicare
4.2 Prezentarea structurată, în diverse tipuri de comunicări
orale şi scrise a informaţiei ştiinţifice specifice
5 Recapitulare 1.1. Organizarea de date despre lumea vie, selectate din Fişe de recapitulare, portofolii etc. 2 S13
diverse surse de documentare, conform unor criterii enunţate
genetica 1.2 Recunoaşterea structurii şi funcţiilor materialului genetic
moleculară
6 Evaluare (teza 1.1 Organizarea de date despre lumea vie, selectate din Teste sumative 1 S14
diverse surse de documentare, conform unor criterii enunţate
semestrul I) 1.2 Recunoaşterea structurii şi funcţiilor materialului genetic
4.1 Utilizarea adecvată a terminologiei specifice biologiei în
diferite situaţii de comunicare
7 Genetică umană 1.1 Organizarea de date despre lumea vie, selectate din Complementul cromozomial. 2 S14-S15
diverse surse de documentare, conform unor criterii enunţate;
Genomul uman 1.2 Recunoaşterea structurii şi funcţiilor materialului genetic Cromatina sexuală (Lucrare
3.1 Reprezentarea structurii şi a funcţiilor sistemelor practică)
biologice pe baza modelelor Cartarea genomului uman 1 S15
3.2 Elaborarea şi aplicarea unor algoritmi de identificare,
investigare, experimentare şi rezolvarea unor situaţii
problemă
8 Determinismul 1.1 Organizarea de date despre lumea vie, selectate din
diverse surse de documentare, conform unor criterii enunţate
genetic al 1.2 Recunoaşterea structurii şi funcţiilor materialului genetic
principalelor 3.1 Reprezentarea structurii şi a funcţiilor sistemelor Analize comparative ale 1 S16
caractere biologice pe baza modelelor caracterelor fenotipice observate şi
3.2 Elaborarea şi aplicarea unor algoritmi de identificare,
fenotipice umane investigare, experimentare şi rezolvarea unor situaţii interpretarea transmiterii lor în
problemă populaţiile umane. Studiul arborelui
5.1 Utilizarea în viaţa cotidiană a cunoştinţelor de genetică genealogic (Lucrare practică)
5.3 Realizarea de conexiuni intra-, inter- şi transdisciplinare
în analizarea şi interpretarea unor fenomene şi procese Determinismul genetic în memorie,
specifice lumii vii inteligenţă, comportament, 1 S16
temperament
9 Diversitatea 1.1 Organizarea de date despre lumea vie, selectate din Genetica raselor umane 1 S17
diverse surse de documentare, conform unor criterii enunţate
genetică
10 Genetica umană: 1.1 Organizarea de date despre lumea vie, selectate din Mutaţiile: clasificare, factori 1 S17
diverse surse de documentare, conform unor criterii enunţate
Mutageneza şi 1.2 Recunoaşterea structurii şi funcţiilor materialului genetic mutageni (recapitulare)
teratogeneza

11 Recapitulare Scheme recapitulative 1 S18


Variamte B.A.C. 1 S18
SEMESTRUL AL II-LEA

Nr. Unitatea de Competenţe specifice Conţinuturi Nr. Săptă- Obser-


crt învăţare ore mâna vaţii
1 Genetica umană: 1.1 Organizarea de date despre lumea vie, selectate din Anomalii numerice şi cromozomiale 1 S19
diverse surse de documentare, conform unor criterii enunţate
Mutageneza şi 1.2 Recunoaşterea structurii şi funcţiilor materialului genetic Mutaţii genice (Boli ereditare) 1 S19
teratogeneza 4.1 Utilizarea adecvată a terminologiei specifice biologiei în Fenotipul cancerului, agenţii 2 S20
diferite situaţii de comunicare carcinogeni
Genetica cancerului: protooncogene, 2 S21
oncogene, antioncogene
2 Imunogenetica Antigene, alergeni, anticorpi 2 S22
Implicaţii ale imunogeneticii în 1 S23
transplantul de organe, interferonul
3 Domenii de 1.1 Organizarea de date despre lumea vie, selectate din Principiile bioeticii. Sfatul genetic 2 S23-S24
diverse surse de documentare, conform unor criterii enunţate
aplicabilitate şi 5.1 Utilizarea în viaţa cotidiană a cunoştinţelor de genetică
consideraţii 5.3 Realizarea de conexiuni intra-, inter- şi transdisciplinare Diagnosticul prenatal 1 S24
bioetice în în analizarea şi interpretarea unor fenomene şi procese
specifice lumii vii
genetica umană Fertilizarea in vitro; clonarea 2 S25
terapeutică, terapia genică
4 Recapitulare 2.1 Utilizarea adecvată a terminologiei specifice biologiei în Fişe de recapitulare, portofolii etc. 2 S26
diferite situaţii de comunicare
genetica umană
5 Ecologie umană: 1.1 Organizarea de date despre lumea vie, selectate din Particularităţi ale biotopului şi ale 1 S27
diverse surse de documentare, conform unor criterii enunţate
Caracteristicile biocenozei ecosistemului antropizat
ecosistemelor Particularităţi ale fluxului de materie 1 S27
antropizate şi şi energie
modalităţi de
investigare Relaţii interspecifice în ecosistemele 1 S28
antropizate

6 Recapitulare 1.1 Organizarea de date despre lumea vie, selectate din Fişe de recapitulare, portofolii etc. 1 S28
diverse surse de documentare, conform unor criterii enunţate
pentru teză 3.2 Elaborarea şi aplicarea unor algoritmi de identificare,
investigare, experimentare şi rezolvarea unor situaţii
problemă
4.1 Utilizarea adecvată a terminologiei specifice biologiei în
diferite situaţii de comunicare
4.2 Prezentarea structurată, în diverse tipuri de comunicări
scrise a informaţiei ştiinţifice specifice
7 Evaluare (teza 1.1 Organizarea de date despre lumea vie, selectate din Teste sumative 1 S29
diverse surse de documentare, conform unor criterii enunţate
semestrul al II-
lea)
8 Structura şi 1.1 Organizarea de date despre lumea vie, selectate din Migraţia, rata natalităţii, rata 2 S29-S30
diverse surse de documentare, conform unor criterii enunţate
dinamica 2.1 Utilizarea observaţiei, a experimentului şi a investigaţiei mortalităţii, rata morbidităţii,
populaţiilor pentru evidenţierea structurii şi a funcţiilor sistemelor structura pe vârste şi pe sexe.
umane biologice Speranţa de viaţă, explozia
5.3 Realizarea de conexiuni intra-, inter- şi transdisciplinare
în analizarea şi interpretarea unor fenomene şi procese demografică
specifice lumii vii
7 Impactul antropic 1.1 Organizarea de date despre lumea vie, selectate din Degradarea habitatelor, introducerea 1 S30
diverse surse de documentare, conform unor criterii enunţate
asupra 2.1 Utilizarea observaţiei, a experimentului şi a investigaţiei de noi specii
ecosistemelor pentru evidenţierea structurii şi a funcţiilor sistemelor Supraexploatarea resurselor 1 S32
naturale biologice biologice, urbanizare, industrializare
3.2 Elaborarea şi aplicarea unor algoritmi de identificare,
investigare, experimentare şi rezolvarea unor situaţii Deteriorarea mediului prin poluare 1 S32
problemă fizică, chimică, biologică

12 Recapitulare 1.Receptarea informaţiilor despre lumea vie Fişe de recapitulare, portofolii, studii 1 S33
2. Explorarea sistemelor biologice
finală: genetica 3. Utilizarea şi construirea de modele şi algoritmi în scopul de caz etc.
demonstrării principiilor lumii vii
13 Recapitulare 4.Comunicarea orală şi scrisă utilizând corect terminologia
Fişe de recapitulare, portofolii, studii 1 S33
specifică biologiei
finală: ecologia de caz etc.
5. Transferarea şi integrarea cunoştinţelor şi metodelor de
umană lucru specifice biologiei în contexte noi
*săptămâna a 31-a este rezervată activitătilor extrascolare si extracurriculare (Scoala altfel. ) si are orar specific

Întocmit de profesor: Tudor Carla