Sunteți pe pagina 1din 5

AVIZAT

COLEGIUL DE RTE BIA MARE Director, Comisia metodica,

Prof. FILIP DAN Prof. POCOL MARIA


Disciplina: BIOLOGIE
Profesor : DEMETER GRETA
Clasa a VII-a
Nr. ore/săptămână: 1
Anul şcolar: 2016-2017
PROGRAM DE PREGATIRE SUPLIMENTARĂ A ELEVILOR CAPABILI DE PERFORMANŢĂ
(in vederea participării la Olimpiada de biologie)

Nr.crt. Unitatea de Competenţe specifice Conţinuturi Nr. Săptămâna Observaţii*


învăţare ore
1 Noţiuni 1.1.Identificarea şi observarea Obiectul anatomiei, fiziologiei şi 1 S3
introductive alcătuirii şi funcţiilor organelor igienei umane De la celulă la
şi sistemelor de organe ale organism
corpului uman Funcţiile organismului uman şi
2.1 Utilizarea metodelor şi a baza lor anatomică
mijloacelor adecvate studierii
organismului uman LUCRĂRI PRACTICE S4
2.2 Realizarea activităţilor (Observaţii microscopice- ţesuri 1
experimentale şi interpretarea umane, observaţii macroscopice,
rezultatelor modelarea topografiei organelor );
3.1 Reprezentarea structurii şi
funcţiilor sistemelor EVALUARE 1 S5 Test model
biologicepe baza modelelor olimpiada de
3.2 Elaborarea şi aplicarea biologie
unor algoritmi de identificare,
investigare, experimentare şi
rezolvare a unor situaţii
problemă
4.1 Utilizarea corectă a
terminologiei specific biologiei
în diferite situaţii de
comunicare

2 Funcţiile 1.1 Identificarea şi observarea Componentele SN 1 S6


organismului alcătuirii şi funcţiilor organelor Neuronul: alcătuire generală, Fise de
uman, baza lor şi sistemelor de organe ale proprietăţi activitate
anatomică şi corpului uman Măduva spinării – structură şi adaptate stilului
noţiuni 1.2 Stabilirea relaţiilor între funcţii de invăţare
elementare funcţiile organelor, ale Encefalul : structură şi funcţii
de igienă sistemelor de organe din corpul
Funcţiile de uman şi influenţa factorilor de
relaţie mediu
Sensibilitatea- 2.1 Utilizarea metodelor şi a Lucrare practică (Punerea în 1 S7
Sistemul mijloacelor adecvate studierii evidenţă a reflexelor medulare)
nervos organismului uman
2.2 Realizarea activităţilor Reflexe 1 S8
experimentale şi interpretarea necondiţionate/condiţionate; Fise de
rezultatelor Sisteme de semnalizare; Starea de activitate
3.1 Reprezentarea structurii şi somn/ veghe adaptate stilului
funcţiilor sistemelor Igiena sistemului nervos de invăţare
biologicepe baza modelelor Noţiuni generale de igienă Afecţiuni
3.2 Elaborarea şi aplicarea fizio-patologice ale sistemului
unor algoritmi de identificare, nervos
investigare, experimentare şi
rezolvare a unor situaţii
problemă
4.1 Utilizarea corectă a
terminologiei specific biologiei
în diferite situaţii de
comunicare
4.2 Prezentarea informaţiilor Evaluare unitate învăţare 2 S9 Test model
folosind diverse metode de (test sumativ, portofoliu, modelaj) olimpiada de
comunicare biologie
5.1 Interpretarea relaţiilor
dintre propriul comportament
şi starea de sănătate
5.2 Rezolvarea situaţiilor
problemă, acordarea primului
ajutor în cazul unor urgenţe
medicale simple

3 Organele de 1.1 Identificarea şi observarea Ochiul: anatomie 1 S10 Fise de


simţ alcătuirii şi funcţiilor organelor Ochiul-organ al văzului activitate
şi sistemelor de organe ale Ochiul-fiziologie : formarea adaptate stilului
corpului uman imaginii, acomodarea, vederea de invăţare
1.2 Stabilirea relaţiilor între cromatică
funcţiile organelor, ale Ochiul: defecte ale vederii şi stări
sistemelor de organe din corpul patologice ale ochiului
uman şi influenţa factorilor de Igiena ochiului 1 S11 Fise de
mediu Urechea: anatomie activitate
2.1 Utilizarea metodelor şi a Urechea, organul auzului şi adaptate stilului
mijloacelor adecvate studierii echilibrului de invăţare
organismului uman Urechea: fiziologie : funcţia de auz
2.2 Realizarea activităţilor Rolul urechii în auz şi menţinerea
experimentale şi interpretarea echilibrului Urechea : funţia de
rezultatelor echilibru
3.1 Reprezentarea structurii şi Igiena urechii
funcţiilor sistemelor Limba: anatomie şi fiziologie 1 S12 Fise de
biologicepe baza modelelor Limba, organul gustului Nasul: activitate
3.2 Elaborarea şi aplicarea anatomie şi fiziologie adaptate stilului
unor algoritmi de identificare, Igiena nasului şi a limbii de invăţare
investigare, experimentare şi
rezolvare a unor situaţii Pielea: anatomie şi fiziologie 1 S13 Fise de
problemă Influenţa unor factori de risc activitate
4.1 Utilizarea corectă a asupra pielii adaptate stilului
terminologiei specific biologiei Noţiuni de igienă- de invăţare
în diferite situaţii de Primul ajutor în caz de răniri, arsuri
comunicare şi degerături (lucrări practice)
4.2 Prezentarea informaţiilor Pielea si funcţiile ei
folosind diverse metode de Evaluare unitate învăţare 2 S14 Test model
comunicare (fişe de lucru, prezentări ppt) olimpiada de
5.1 Interpretarea relaţiilor biologie
dintre propriul comportament
şi starea de sănătate
5.2 Rezolvarea situaţiilor
problemă, acordarea primului
ajutor în cazul unor urgenţe
medicale simple
Glandele 1.1 Identificarea şi observarea 2 S15, S16 Fise de
4 endocrine alcătuirii şi funcţiilor organelor activitate
şi sistemelor de organe ale Caracteristicile glandelor endocrine adaptate stilului
corpului uman Sistemul endocrin de invăţare
2.1 Utilizarea metodelor şi a Principalele glande endocrine şi
mijloacelor adecvate studierii disfuncţiile lor (hipofiza, tiroida,
organismului uman
3.1 Reprezentarea structurii şi
funcţiilor sistemelor biologice
pe baza modelelor
4.1 Utilizarea corectă a
terminologiei specific biologiei suprarenalele, timus, glande mixte)
în diferite situaţii de
comunicare Evaluare unitate învăţare
4.2 Prezentarea informaţiilor (fişe de lucru, prezentări ppt) 2 S17 Test model
folosind diverse metode de olimpiada de
comunicare biologie
5.1 Interpretarea relaţiilor
dintre propriul comportament
şi starea de sănătate
5.2 Rezolvarea situaţiilor
problemă, acordarea primului
ajutor în cazul unor urgenţe
medicale simple
5 EVALUARE 6 S18, S19, Teste modele
S20 olimpiada de
biologie

S-ar putea să vă placă și