Sunteți pe pagina 1din 6

Prof.

: Duminică Marian

Proiect de activitate didactică


Data:
Clasa: a VII-a
Titlul lecţiei: Element chimic. Simbol chimic.
Tipul lecţiei: însușire de noi cunoștințe
Durata: 50 minute

Competenţe specifice urmărite:


 1.2. Clasificarea particulelor elementare, elementelor, ionilor, moleculelor după unul sau
mai multe criterii.
 2.2. Formularea ipotezelor referitoare la caracteristicile structurale ale diferiţilor atomi,
ioni şi molecule.
 3.3. Aplicarea unor algoritmi de calcul pe baza formulei chimice.
 4.2. Folosirea terminologiei specifice chimiei în scopul denumirii elementelor şi
substanţelor chimice.
 5.2. Evaluarea factorilor de risc şi recunoaşterea importanţei unor specii chimice (atomi,
ioni, molecule).
Obiectivele lecţiei: la sfârşitul lecţiei elevii vor fi capabili:
 să coreleze simbolul chimic cu denumirea elementului chimic;
 să utilizeze regulile de notare a simbolurilor elementelor chimice;
 să indice semnificațiile simbolurilor chimice;
 să coreleze noţiunile dobândite în scopul rezolvării exerciţiilor şi problemelor propuse;
 să denumească corect substanţele chimice.
Materiale didactice: manualul – Ed. All, fişa de lucru, culegere de probleme.
Metode: exerciţiul, învăţarea prin descoperire dirijată, problematizarea.
Forma de realizare: exerciţiu; problematizare.

Desfăşurarea activităţii
1. Moment organizatoric: Profesorul organizează clasa, notează absenţii. Verifică efectuarea
temei cu toată clasa.
2. Reactualizarea cunoştinţelor anterioare
Profesorul cere elevilor să răspundă la următoarele întrebări:
a) Ce este atomul?
1/6
Prof.: Duminică Marian

b) Enumeraţi câteva caracteristici ale atomului!


c) Din ce este alcătuit atomul?
d) Din ce este alcătuit nucleul? Dar învelişul electronic?
e) Enumeraţi principalele caracteristici ale protonului, electronului şi neutronului.
f) Ce este numărul atomic Z? Dar numărul de masă?
Elevii răspund la întrebări:
a) Atomul este cea mai mică particulă care poate exista în stare liberă şi care nu mai poate
fi divizată prin metode chimice.
b) Cele mai importante caracteristici ale atomului: sunt invizibili; au masă şi dimensiuni
foarte mici; sunt neutri din punct de vedere electric; se află într-o continuă mişcare
influenţată de căldură; sunt neutri din punct de vedere electric; participă efectiv în
procesele chimice; pot fi divizaţi doar prin metode fizice.
c) Atomul este alcătuit din nucleu şi înveliş electronic.
d) Nucleul este alcătuit din particule numite nucleoni, care sunt de două feluri: protoni şi
neutroni. Învelişul electronic este alcătuit din electroni.
e) Protonul: se notează cu p  , are sarcină electrică pozitivă, masa egală cu 1 u.a.m.

Neutronul: se notează cu n 0 , are sarcină electrică egală cu 0, masa egală cu 1 u.a.m.


Electronul: se notează cu e  , are sarcină electrică negativă, masa neglijabilă.
f) Numărul atomic notat cu Z reprezintă sarcina nucleară a atomului şi este egal cu
numărul protonilor din nucleu respectiv cu numărul electronilor din învelişul electronic.
Numărul de masă A reprezintă suma nucleonilor adică a protonilor şi neutronilor.
3. Prezentarea cunoştinţelor noi şi conducerea învăţării
Profesorul anunţă tema lecţiei noi şi obiectivele urmărite. Scrie pe tablă titlul lecţiei.
a) Profesorul prezintă elevilor definiția elementului chimic:
Elementul chimic reprezintă specia de atomi cu aceeasși sarcină nucleară, adică același
număr atomic Z.
Profesorul atrage atenția asupra unicității numărului atomic Z pentru fiecare element
chimic.
Prezintă clasificarea substanțelor: Substanțele chimice pot fi de două feluri:
 simple atunci când formate din 1 sau mai mulți atomi aparținând aceluiași
element chimic; exemple: hidrogen, oxigen, carbon, etc.

2/6
Prof.: Duminică Marian

 compuse atunci când sunt formate din 2 sau mai mulți atomi aparținând unor
specii chimice diferite; exemple: apa, metanul, amoniacul,etc.
b) Profesorul prezintă elevilor definiția simbolului chimic:
Simbolul chimic reprezintă notarea convențională a unui element chimic cu ajutorul unei
litere sau grup de litere.
Prezintă celevilor câteva simboluri chimice: H, O, C, N, Al, Mg, Au. Crere elevilor să
precizeze numărul de litere din simbolul chimic.
Prezintă elevilor alte simboluri și denumirea elementelor:

Denumire element
Simbol chimic
chimic
C Carbon
Ca Calciu
Cr Crom
Co Cobalt
Ce Ceriu
Cl Clor
Cu Cupru
Cm Curium
Cd Cadmiu
Cs Cesiu

Cere elevilor să analizeze modul de scriere a simbolurilor în funcție de denumirea


elementelor.
Prezintă elevilor regulile de notate a elementelor chimice cu ajutorul simbolurilor
chimice:
 prima literă a simbolului chimic este întotdeauna majusculă (literă mare);
 a doua literă a simbolului chimic, dacă există, este întotdeauna minusculă (literă
mică);
 prima literă a simbolului chimic este întotdeauna prima literă a denumirii
elementului chimic;

3/6
Prof.: Duminică Marian

 a doua literă a simbolului chimic, dacă există, este întotdeauna o literă din
interiorul denumirii elementului.
Excepții:
 Potasiu – Kalium – K
 Fosfor – Phosphorum – P
 Azot – Nitrogen – N
 Mercur – Hidrargirum – Hg
 Sodiu – Natrium - Na
c) Profesorul prezintă elevilor semnificațiile simbolului chimic: Simbolul chimic are 2
semnificații:
- calitativă – se referă la elementul chimic corespunzător;
- cantitativă – numărul de atomi din acel element chimic. Ex: 5C – 5 atomi de
carbon; 8S – 8 atomi de sulf.
4. Asigurarea retenţiei şi transferului
Profesorul propune elevilor rezolvarea exercițiilor 2.1 , 2.2 și 2.3 din manual. Îndrumă elevii
în rezolvarea exercițiilor.
În limita timpului disponibil propune rezolvarea exercițiilor:
1. Realizează asocierea dintre denumirea elementului şi simbolul său chimic:

Denumire element Simbol chimic


Fluor P
Magneziu H
Zinc C
Hidrogen F
Aur O
Fosfor Mg
Fier Zn
Azot Au
Oxigen Fe
Carbon N

4/6
Prof.: Duminică Marian

Elevii rezolvă exerciţiul în caiete şi apoi la tablă sub îndrumarea profesorului:

Denumire element Simbol chimic


Fluor P
Magneziu H
Zinc C
Hidrogen F
Aur O
Fosfor Mg
Fier Zn
Azot Au
Oxigen Fe
Carbon N

2. Completează spaţiile libere din următorul tabel:

Denumire element Simbol chimic


Mercur
Na
K
Cobalt
Crom
Ag
Ar
N
Litiu
Aluminiu

Elevii rezolvă exerciţiul în caiete şi apoi la tablă sub îndrumarea profesorului:

Element Simbol chimic

Mercur Hg
Sodiu Na
Potasiu K

5/6
Prof.: Duminică Marian

Cobalt Co
Crom Cr
Argint Ag
Argon Ar
Azot N
Litiu Li
Aluminiu Al

Profesorul cere elevilor să precizeze ce anume s-a urmărit la fiecare exerciţiu. Elevii
identifică obiectivele urmărite şi formulează concluziile.
Profesorul face aprecieri asupra desfăşurării lecţiei şi notează elevii care s-au evidenţiat
prin răspunsurile date.

5. Tema pentru acasă

Profesorul anunţă tema pentru acasă: exerciţiile 1.1 și 1.2 din manual, pagina 54.

6/6