Sunteți pe pagina 1din 12

Planificare pe unitate de învățare

Semestrul I

Profesor Mihai Cornel


Disciplina: Biologie
Clasa a VI-a
Nr. ore pe săptămână: 2 ore/ săptămână

Unitatea de învăţare: recapitulare/evaluare inițială


Nr. ore alocate: 2 (S1)
Resurse Obs.
Competenţe Activităţi de Nr.
Conţinuturi Săpt. 1.Procedurale;2.Materiale; Evaluare
specifice învăţare ore
3.Forme de organizare
- Recapitularea 1.2, 3.1, 4.1 Recapitularea 1 S1
noţiunilor din noţiunilor din clasa Scrisă
clasa a V-a a V-a.
Evalure
Ecosisteme, 1. Conversaţia euristică,
- Prezentarea clasificarea lumii vii observarea, explicaţia;
manualului în cele 5 regnuri 2.Manual
- Protecţia Prezentarea 1 3.Frontal.
muncii în manualului ales Orală
laboratorul de Prezentarea
biologie regulilor de
protecţia muncii în
laboratorul de
biologie

Unitatea de învăţare: ORGANISMUL-UN TOT UNITAR


Nr. ore alocate: 10 (S2-S6)
Resurse 1.Procedurale; Obs.
Competenţe Nr.
Conţinuturi Activităţi de învăţare Săpt. Evaluare
specifice ore 2.Materiale; 3.Forme de
organizare
Organismele vii 1.1, 1.2, 1.3, Caracteristicile 1 S2 1. Conversaţia euristică, Orală
-caracteristici și 2.1, 2.2 organismului. observarea, explicaţia;
alcătuire 3.1, 3.2 Evidenţierea funcţionării învăţarea prin descoperire;
organismului ca un tot 2. Manual. 3.Frontal
unitar
Celula, unitatea de 1.1, 1.2, 1.3, Observații microscopice 1 S2 1. Observarea, explicaţia; Orală
bază a organismelor 2.1, 2.2 și macroscopice (la invatarea prin descoperire
Structură, rol, 3.1, 3.2 citrice) ale celulelor. 2.Mulaje. Manual.
clasificare 3.Frontal

Observații 1.1, 1.2, 1.3, Observații microscopice 1 S3 1. Observarea, explicaţia; Orală


microscopice – 2.1, 2.2 și macroscopice (la invatarea prin descoperire
celula vegetală / 3.1, 3.2 citrice) ale celulelor. 2.Mulaje. Manual.
animală 3.Frontal

Țesuturi vegetale 1.1, 1.2, 1.3, Definirea noțiunii de 1 S3 1. Învăţarea prin Orală
2.1, 2.2 țesut. Clasificarea descoperire. Conversaţia
3.1, 3.2 țesuturilor. Observații euristică, observarea.
microscopice ale 2.Preparate microscopice.
țesuturilor vegetale atlas, manual. 3.Frontal,
individual
Țesuturi animale 1.1, 1.2, 1.3, Clasificarea țesuturilor 1 S4 1. Învăţarea prin Orală
2.1, 2.2 animale. Observații descoperire. Conversaţia
3.1, 3.2 microscopice. euristică, observarea.
2.Preparate
microscopice.atlas,manual.
3.Frontal, individual
Observații 1.1, 1.2, 1.3, Observații microscopice 1 S4 1. Observarea, explicaţia; Orală
microscopice – 2.1, 2.2 și macroscopice ale invatarea prin descoperire
țesuturi vegetale / 3.1, 3.2 țesuturilor. 2.Mulaje. Manual.
animale 3.Frontal

Organismul unei 1.1, 1.2, 1.3, Precizarea organelor 2 1.Învăţarea prin Orală
plante superioare 2.1, 2.2 plantei vegetative și de S5 descoperire. Conversaţia
(Rădăcina, Tulpina 3.1, 3.2 reproducere. euristică, observarea,
și Funza - 4.1 Evidențierea funcțiilor explicaţia; 2.Plante
generalități) organelor plantei naturale și presate,
manual, atlas.
3.Frontal, individual
Organismul unui 1.1, 1.2, 1.3, Descoperirea alcătuirii 1 S6 1.Conversaţia euristică, Orală
mamifer / omului 2.1, 2.2 corpului la om. observarea, explicaţia;
3.1, 3.2 Identificarea funcţiilor 2.Planşă, manual, atlas.
organismului animal. 3.Frontal.
Recapitulare- 1.1, 1.2, 1.3, Organizarea 1 S6 2. Teste. Manual.
evaluare 2.1, 2.2 organismului vegetal: 3.Frontal, individual Testare scrisă
3.1, 3.2 celulă-țesut-organ-
4.1 organism
Organizarea
organismului animal:
celulă-țesut-organ-
sistem-organism

Unitatea de învăţare: FUNCȚIILE DE NUTRIȚIE ÎN LUMEA VIE


Nr. ore alocate: 14 (S7-S14)

Resurse Obs.
Competenţe Nr.
Conţinuturi Activităţi de învăţare Săpt. 1.Procedurale;2.Materiale; Evaluare
specifice ore
3.Forme de organizare
Tipuri de nutriție 1.1, 1.2, 1.3, Descoperirea tipurilor de 1 S7 1. Învăţarea prin descoperire. Orală
în lumea vie 2.1, 2.2 nutriție în lumea vie Conversaţia euristică,
3.1, 3.2 Comparații între tipurile de observarea, explicaţia;,
4.1 nutriție comparatia. 2. AeL 3.Frontal

Hrănirea la 1.1, 1.2, 1.3, Reamintirea importanței 1 S7 1.Conversaţia euristică, Orală


plante-Fotosinteza 2.1, 2.2 fotosintezei. observarea, explicaţia.2Atlas,
3.1, 3.2 Schema fotosintezei manual. 3.Frontal
4.1 Experimente virtuale de
punere în evidență a acestui
proces, factorii ce
influențeaza acest proces
Influența 1.1, 1.2, 1.3, Reamintirea importanței 1 S8 1.Conversaţia euristică, Orală
factorilor de 2.1, 2.2 fotosintezei. observarea, explicaţia.2Atlas,
mediu asupra 3.1, 3.2 Schema fotosintezei manual. 3.Frontal
fotosintezei. 4.1 Experimente virtuale de
punere în evidență a acestui
proces, factorii ce
influențeaza acest proces
Evidențierea 1.1, 1.2, 1.3, Reamintirea importanței 1 S8 1.Conversaţia euristică, Orală
cloroplastelor și a 2.1, 2.2 fotosintezei. observarea, explicaţia.2Atlas,
fotosintezei 3.1, 3.2 Schema fotosintezei manual. 3.Frontal
Evidențierea 4.1 Experimente virtuale de
factorilor de punere în evidență a acestui
mediu asupra proces, factorii ce
fotosintezei influențeaza acest proces
Recapitulare 1.1, 1.2, 1.3, Scheme recapitulative 2 S9 2. Scheme.Teste. Manual. Orală
-Evaluare 2.1, 2.2 Test – Hrănirea la plante. 3.Frontal, individual Scrisă
3.1, 3.2,4.1
Sistemul digestiv 1.1, 1.2, 1.3, Observarea alcătuirii 1 S10 1. Învăţarea prin descoperire. Orală S11
la om –tubul 2.1, 2.2 sistemului digestiv la om: Conversaţia euristică, SCOALA
digestive și 3.1, 3.2 tubul digestiv, glandele observarea, ALTFEL
glandele anexe 4.1 anexe. explicaţia.2Mulaj lecție AeL.
3.Frontal, individual
Digestia bucală și 1.1, 1.2, 1.3, Prezentarea fiziologiei 1 S12 1. Învăţarea prin descoperire. Orală
gastrică 2.1, 2.2 sistemului digestiv la om. observarea, explicaţia.2
3.1, 3.2 Experiment formarea bolului Experiment.Lecție
4.1 alimentar. AeL.3.Frontal, individual
Digestia și 1.1, 1.2, 1.3, Prezentarea fiziologiei 1 S12 1. Învăţarea prin descoperire. Orală
absorbția 2.1, 2.2 sistemului digestiv la om. observarea, explicaţia.2
intestinală 3.1, 3.2 Experiment formarea bolului Experiment.Lecție
4.1 alimentar. AeL.3.Frontal, individual
Adaptări ale 1.1, 1.2, 1.3, Descoperirea adaptărilor 1 S13 1.Observarea, comparația, Orală
digestiei la 2.1, 2.2 sistemului digestiv la diferite explicaţia.2 Mulaj - Stomac
diferite vertebrate 3.1, 3.2 grupe de animale vertebrate la erbivore dentiție la
în funcție de 4.1 mamifere. Planşe.3.Frontal,
regimul de hrană individual
Alte tipuri de 1.1, 1.2, 1.3, Prezentarea tipurilor de 1 S13 1.Conversaţia euristică, Orală
hrănire în lumea 2.1, 2.2 nutriție: observații asupra observarea, explicaţia.2
vie (heterotrofă 3.1, 3.2 surselor de hrană, adaptări ale Microscopie.Proiecte
saprofită, parazită, 4.1 organismelor Ppt.3.Frontal, individual
mixotrofă, ) Prezentare proiecte
Evidențierea 1.1, 1.2, 1.3, Evidențierea rolurilor 1 S14 1. Învăţarea prin descoperire. Orală
rolului sucurilor 2.1, 2.2 sucurilor digestive. observarea, explicaţia.2
digestive în 3.1, 3.2 Experiment Experiment.Lecție
procesul de 4.1 AeL.3.Frontal, individual
digestive (amilaza
salivară / bila)
Recapitulare 1.1, 1.2, 1.3, Scheme recapitulative 1 S14 2. Scheme.Teste. Manual. Orală
-Evaluare 2.1, 2.2 Test 3.Frontal, individual Scrisă
3.1, 3.2,4.1

Unitatea de învăţare: FUNCȚIILE DE NUTRIȚIE


Nr. ore alocate: 6 (S15-S17)
Resurse Obs.
Competenţe Nr.
Conţinuturi Activităţi de învăţare Săpt. 1.Procedurale;2.Materiale; Evaluare
specifice ore
3.Forme de organizare
Respirația 1.1, 1.2, 1.3, Descoperirea tipurilor de 1 S15 1. Învăţarea prin descoperire. Orală
aerobă și 2.1, 2.2 respirație. Conversaţia euristică,
anaerobă 3.1, 3.2 Scheme ale respirației aerobe, explicaţia, comparaţia2.
4.1 anaerobe. Manual.3.Frontal, individual
Respirația la 1.1, 1.2, 1.3, Explicații: Modul de respirație al 1 S15 1.Conversaţia euristică, Orală
plante 2.1, 2.2 plantelor. Compararea așezării explicaţia,.2 Atlas. Manual.
3.1, 3.2 stomatelor la diferite plante. Experiment.3.Frontal,
4.1 individual
Influența 1.1, 1.2, 1.3, Descoprirea factorilor care 1 S16 1.Conversaţia euristică, Orală
factorilor asupra 2.1, 2.2 influențează respirația plantelor. explicaţia.2Atlas.3.Frontal,
respirației la 3.1, 3.2 Importanța cunoașterii lor. individual
plante 4.1 Experimente virtuale.
Evidențierea
respirației la
plante

Respirația la 1.1, 1.2, 1.3, Observații asupra alcătuirii 1 S16 1. Învăţarea prin descoperire. Scrisă
om. Măsurarea 2.1, 2.2 sistemului respirator la om. Conversaţia euristică,
frecvenței 3.1, 3.2, 4.1 Plămânii și căile aeriene. explicaţia.2 Mulaj,
respiratorii în Ppt.3.Frontal
situații diferite
Sistemul
respirator la om
- anatomia
Respirația în 1.1, 1.2, 1.3, Reamintirea adaptărilor la mediile 1 S17 1. Învăţarea prin descoperire. Orală
medii de viață 2.1, 2.2 de viață la pești, păsări. Respirația Conversaţia euristică,
diferite 3.1, 3.2 în diferite medii de viață: acvatic, explicaţia, comparaţia.2
4.1 aerian. Mamifere împăiate, planşe,
ppt, film didactic, 3.Frontal,
individual
Recapitulare 1.2, 1.3,2.1, Scheme recapitulative. Modelarea 1 S17 2Scheme logice, rebusuri, Scrisă
Evaluare 2.2 unor structuri studiate jocuri didactice
3.1, 3.2, 4.1 Teste de evaluare Teste de evaluare. 3. Individual

Unitatea de învăţare: Recapitulare/ evaluare semestrială


Nr. ore alocate: 2 (S18)

1.1; 1.2; 1.3; 1.Observația, explicația,


Recapitulare Toate obiectivele și conținuturile 2 S18 conversația Orală
2.1; 2.2; 3.1;
/Evaluare Scheme recapitulative 2. fișe de activitate/evaluare Scrisă
3.2; 4,1 3. frontal, pe grupe

Planificare pe unitate de învățare


Semestrul al II-lea
Profesor Mihai Cornel
Disciplina: Biologie
Clasa a VI-a
Nr. ore pe săptămână: 2 ore/ săptămână

Unitatea de învăţare: CIRCULAȚIA


Nr. ore alocate: 14 (S19-S25)

Resurse Obs.
Competenţe Nr.
Conţinuturi Activităţi de învăţare Săpt. 1.Procedurale;2.Materiale; Evaluare
specifice ore
3.Forme de organizare
Absorția sevei 1.1, 1.2, 1.3, Prezentarea mecanismelor de 1 S19 1. Învăţarea prin descoperire. Orală
brute și rolul 2.1, 2.2 absorbție a sevei brute Conversaţia euristică,
perilor absorbanți 3.1, 3.2 Reamintirea rolurilor radacinii și observarea, explicaţia;,
4.1 importanța acesteia. Experiment comparatia. 2.manual,
forța de sucțiune filmulet ppt. 3.Frontal

Circulația sevei 1.1, 1.2, 1.3, Comparația celor două seve 1 S19 1.Conversaţia euristică, Orală
brute și a sevei 2.1, 2.2 Urmărirea traseului sevelor, observarea,
elaborate prin 3.1, 3.2 alcătuirea și conținutul acestora explicaţia.2Atlas, manual.
plantă 4.1 3.Frontal

Influența 1.1, 1.2, 1.3, Descoprirea factorilor care 1 S20 1. Învăţarea prin descoperire. Orală
factorilor de 2.1, 2.2 influențează circulația plantelor. Conversaţia euristică,
mediu asupra 3.1, 3.2 Importanța cunoașterii lor. observarea,
absorbției și 4.1 Experimente virtuale. explicaţia.2Mulaj lecție AeL.
circulației apei și 3.Frontal, individual
sărurilor minerale
Evidențierea 1.1, 1.2, 1.3, Prezentarea mecanismelor de 1 S20 1. Învăţarea prin descoperire. Orală
absorbției și 2.1, 2.2 absorbție a sevei brute Conversaţia euristică,
circulației apei 3.1, 3.2 Reamintirea rolurilor radacinii și observarea, explicaţia;,
prin corpul 4.1 importanța acesteia. Experiment comparatia. 2.manual,
plantei forța de sucțiune filmulet ppt. 3.Frontal

Recapitulare 1.1, 1.2, 1.3, Scheme recapitulative 1 S21 2. Scheme.Teste. Manual. Orală
-Evaluare 2.1, 2.2 Test 3.Frontal, individual Scrisă
3.1, 3.2,4.1
Mediul intern- 1.1, 1.2, 1.3,
Identificarea componentelor 1 S21 1. Învăţarea prin descoperire. Orală
sangele, limfa, 2.1, 2.2 mediului intern observarea, explicaţia.2
lichid interstitial 3.1, 3.2 Precizarea rolului pe care il au preparate
4.1 hematiile in transportul gazelor microscopice.3.Frontal,
respiratorii. individual
Precizarea rolului sangelui in
apararea organismului.
Grupe de sânge 1.1, 1.2, 1.3, Explicații asupra celor patru grupe 1 S22 1.Observarea, comparația, Orală
Vaccinarea și 2.1, 2.2 de sânge; importanța cunoașterii explicaţia.2 Prezentare
importanța ei 3.1, 3.2 grupelor. ppt.3.Frontal, individual
4.1 Precizarea compatibilitatii grupelor
de sânge. Tipuri de imunitate
Inima – așezare, 1.1, 1.2, 1.3, Identificarea componentelor 1 S22 1.Conversaţia euristică, Orală
formă, alcătuire 2.1, 2.2 sistemului circulator :inima si vase observarea, explicaţia.2
3.1, 3.2 de sange plansă, manual, atlas, mulaj
4.1 Localizeaza inimii si stabilirea 3.Frontal, individual
raporturilor topografice ale inimii
Observarea alcatuirii externa si
interna a inimii si realizarea
corelatiei intre structura peretilor
vaselor de sange si rolul lor
Reprezintarea prin desen schematic
alcatuirea interna a inimii.
Vasele de sânge 1.1, 1.2, 1.3, Identificarea componentelor 1 S23 1.Conversaţia euristică, Orală
(artere, capilare, 2.1, 2.2 sistemului circulator :inima si vase observarea, explicaţia.2
vene) 3.1, 3.2 de sange plansă, manual, atlas, mulaj
4.1 Observarea alcatuirii externa si 3.Frontal, individual
interna a inimii si realizarea
corelatiei intre structura peretilor
vaselor de sange si rolul lor
Activitatea 1.1, 1.2, 1.3, Identificarea componentelor 1 S23 1.Conversaţia euristică, Orală
inimii. 2.1, 2.2 sistemului circulator :inima si vase observarea, explicaţia.2
Evidențierea 3.1, 3.2 de sange plansă, manual, atlas, mulaj
activității inimii 4.1 Circulația în diferite medii de 3.Frontal, individual
în diferite situații viață. Desen schematic cu tipurile
de circulații
Circulația 1.1, 1.2, 1.3, Identificarea traseului circulaţiei 1 S24 1.Conversaţia euristică, Orală
sângelui la om. 2.1, 2.2 mari precum şi a circulaţiei mici, observarea, explicaţia.2
Măsurarea 3.1, 3.2 zgomotele inimii, ciclul cardiac. plansă, manual, atlas, mulaj
tensiunii arteriale 4.1 Reprezintarea prin desen schematic 3.Frontal, individual
în diferite situații a celor două circulații.
Particularități ale 1.1, 1.2, 1.3, Reamintirea adaptărilor la mediile 1 S24 1.Conversaţia euristică, Orală
circulației la 2.1, 2.2 de viață la pești, amfibieni, reptile, observarea, explicaţia.2
vertebrate 3.1, 3.2 păsări. Circulația în diferite medii plansă, manual, atlas
4.1 de viață. Desen schematic cu 3.Frontal, individual
tipurile de circulații
Recapitulare 1.1, 1.2, 1.3, Scheme recapitulative 2 S25 2. Scheme.Teste. Manual. Orală
-Evaluare 2.1, 2.2 Test - circulația. 3.Frontal, individual Scrisă
3.1, 3.2,4.1

Unitatea de învăţare: EXCREȚIA


Nr. ore alocate: 8 (S26-S29)
Conţinuturi Competenţe Activităţi de învăţare Nr. Săpt. Resurse Evaluare Obs.
1.Procedurale;2.Materiale;
specifice ore
3.Forme de organizare
Excreția la plante 1.1, 1.2, 1.3, Definirea procesului de excreție 1 S26 1. Învăţarea prin descoperire. Orală
- transpirația 2.1, 2.2 Compararea proceselor studiate pana Conversaţia euristică,
3.1, 3.2 acum: folosinteza, respiratie explicaţia, comparaţia2.
4.1 Identificarea organului principal de la Manual, imagini,
plante cu rol în această funcție experiment.3.Frontal, individual
Importanța traspirației
Evidențierea 1.1, 1.2, 1.3, Reamintirea componentelor interne și 1 S26 1.Conversaţia euristică, Orală
transpirației la 2.1, 2.2 externe ale frunzei. explicaţia,.2 Atlas. Manual,
plante 3.1, 3.2 Identificarea acestora pe mulaj. mulaj
4.1 Tipuri de tesut și rolul fiecaruia din 3.Frontal, individual
frunza. Rolul stomatelor.
Descoprirea factorilor care
influențează excreția la plante.
Importanța cunoașterii lor.
Experimente virtuale.
Sistemul excretor 1.1, 1.2, 1.3, Observarea pe planse, mulaje a 2 S27 1. Învăţarea prin descoperire. Orală
la om: 2.1, 2.2 organelor sistemului excretor Conversaţia euristică,
- căile urinare 3.1, 3.2, 4.1 Stabilirea topografiei organelor explicaţia.2 Mulaj,
- rinichiul Reprezentarea prin desen a acestor planse.3.Frontal
organe
Excreția la om 1.1, 1.2, 1.3, Corelarea principalelor functii ale 2 S28 1. Conversaţia euristică, Orală
Adaptări ale 2.1, 2.2 organelor cu structura acestora explicaţia,
excreției la medii 3.1, 3.2, 4.1 Urmarirea pe desen a modului de observația.2Manual,plansă
de viață diferite formare a urinei. 3.Frontal,
Compararea excreției la diferite grupe
de vertebrate în funcție de mediul de
viață.
Recapitulare 1.2, 1.3,2.1, Scheme recapitulative. 2 S29 2.Scheme logice, rebusuri, Scrisă
Evaluare 2.2 Teste de evaluare jocuri didactice
3.1,1.2;
1.1; 3.2,1.3;
4.1 Teste de evaluare.
1.Observația, 3. Individual
explicația,
Relații între 2.1; 2.2; 3.1; Scheme de precizare a legăturilor 2 S30 conversația Orală
funcții de nutriție între digestie, respirație, circulație, 2. fișe de activitate/evaluare Scrisă
3.2; 4,1
excreție. 3. frontal, pe grupe, individual
Unitatea de învăţare: Relații între funcții de nutriție
Nr. ore alocate: 2 (S30)

Unitatea de învăţare: Elemente de igienă și de prevenire a îmbolnăvirilor


Nr. ore alocate: 5 (S31-S33)

Resurse 1.Procedurale; Obs.


Competenţe Nr.
Conţinuturi Activităţi de învăţare Săpt. Evaluare
specifice ore 2.Materiale; 3.Forme de
organizare
Starea de sănătate, 1.1, 1.3, Cunoașterea noțiunii de boală, 1 S31 1. Conversaţia euristică, Orală
agenții patogeni și 2.2 sănătare, igienă. observarea, explicaţia; 2.
factorii poluanți 4.1, 4.2 Identificarea factorilor care Manual, imagini cu diferiți
influențează îmbolnăvirile factori perturbatori. 3.Frontal

Reguli de igienă 1.1, 1.3, Enumerarea regulilor de igienă 1 1. Conversaţia euristică, Orală
personală pentru 2.2 personală S32 observarea, explicaţia; 2.manual,
păstrarea sănătății 4.1, 4.2 Importanța cunoasterii regulilor în imagini cu diferite activități
viața cotidiană zilnice
3.Frontal, pe grupe
Comportamente cu 1.1, 1.3, Formarea unui comportament 1 S32 1. Observarea, explicaţia; Orală
risc asupra stării de 2.2 responsabil asaupra stării de sănătate dezbaterea, masa rotundă
sănătate 4.1, 4.2 Dezbatere asupra factorilor negativi, 2.imagini diferite cu efectele
efectele lor asupra organismului și factorilor negativi asupra
evitarea acestora pentru o viață organismului. 3.Frontal
echilibrată
Comportamente 1.1, 1.3, Identificarea regulilor pentru 1 S33 1. Conversaţia euristică, Orală
responsabile în 2.2 prevenire incendiilor observarea, dezbaterea, masa
situții de urgență 4.1, 4.2 Observarea unor imagini cu un rotundă 2. Manual, imagini,
comportament responsabil în situații trusa de prim ajutor.
de urgentă; incendii, cutremure, 3.Frontal, individual
inundații.

Acordarea primului 1.1, 1.3, Identificarea regulilor pentru 1 S33 1. Conversaţia euristică, Orală
ajutor 2.2 prevenire incendiilor observarea, dezbaterea, masa
4.1, 4.2 Observarea unor imagini cu un rotundă 2. Manual, imagini,
comportament responsabil în situații trusa de prim ajutor.
de urgentă; incendii, cutremure, 3.Frontal, individual
inundații.
Acordarea primului ajutor

Unitatea de învăţare: Recapitulare/ evaluare finală


Nr. ore alocate: 2 (S34)

1.1; 1.2; 1.Observația, explicația,


Recapitulare 1.3; 2.1; Toate obiectivele și conținuturile 2 S34 conversația Orală
/Evaluare Scheme recapitulative 2. fișe de activitate/evaluare Scrisă
2.2; 3.1;
finală Test final 3. frontal, pe grupe, individual
3.2; 4,1