Sunteți pe pagina 1din 8

Proiect de lecţie

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT:
PROFESOR:
DATA:
CLASA: a V-a
ARIA CURRICULARĂ: MATEMATICĂ ȘI ȘTIINȚE ALE NATURII
DISCIPLINA: Biologie
UNITATEA DE ÎNVAȚARE: Viețuitore din mediul apropiat și mai îndepărtat
SUBIECTUL LECŢIEI: Evaluare sumativă
DURATA DE DESFĂŞURARE A LECŢIEI: 50 min

Competenţe specifice:
1.1. Extragerea informațiilor din texte, filme, tabele, desene, scheme, ca surse pentru identificarea
caracteristicilor unor sisteme biologice, a unor procese și fenomene
2.1. Organizarea informațiilor științifice după un plan dat
2.2. Utilizarea adecvată a terminologiei specifice biologiei în comunicarea orală și scrisă
3.1. Identificarea caracteristicilor sistemelor biologice pe baza modelelor

Obiective operaţionale vizate:


O1. Să cunoască relațiile care se stabilesc între speciile unei biocenoze
O2. Să identifice specii reprezentative diferitelor ecosisteme
O3. Să explice caracteristicile ecosistemului antropizat de grădină
O4. Să exemplifice relațiile de hrănire dintre speciile unei biocenoze prin construirea de lanțuri trofice
O5. Să prezinte importanţa ecosistemelor de pădure
O6. Să aplice cunostințele din domeniul biologiei în practică
Tipul lectiei: Lecţie de verificare şi apreciere a cunostinţelor pe baza unui test scris
Demersul didactic:
a.Resurse procedurale: conversaţia, explicaţia;
b.Resurse materiale: test de evaluare;.
c. Forma de activitate: inividual;
Locul de desfasurare: sala de clasă
Bibliografie:
 Viorel Lazar,Mariana Nicolae – Lecţia forma de baza a organizarii procesului de predare-învatare-
evaluare la disciplina biologie, Ed. Arves 2007
· Janina Cîrstoiu, Alexandrina -Dana Grasu, manual de biologie clasa a VII, Ed,Didactica si Pedagogica
2017
DESFĂŞURAREA LECŢIEI

EVENIMENTELE
ACTIVITATEA PROFESORULUI ACTIVITATEA ELEVILOR
INSTRUIRII
- anunţă elevii că vor avea de rezolvat un test
1. Captarea atenţiei
de evaluare sumativ indiviual;
- anunţă finalităţile lecţiei; - discută;
2. Prezentarea
- prezintă modul de desfăşurare a activităţii; - răspund la întrebările
obiectivelor lecţiei
profesorului.
- distribuie testele; - primesc testele de evaluare;
3. Evaluarea - dă explicaţii privind sarcinile de lucru - rezolvă testul.
cunoştinţelor cuprinse în itemii propuşi;
- anunţă timpul de rezolvare a testului.
- cu ajutorul elevilor rezolvă sarcinile din text; - răspund corect la întrebările din
- autoevaluarea se face pe baza unui răspuns test;
model şi a punctajului; - îşi corectează singuri testul;
4. Autoevaluarea
- informează elevii că se va realiza - notează testul individual
interpretarea evaluării testelor (făcută de conform punctajului;
profesor) motivându-se nota finală. - predau testele.
Nume şi prenume...............................................
Data…………….
Clasa a Va

TEST DE EVALUARE
Viețuitore din mediul apropiat și mai îndepărtat

I . Alege litera corespunzătoare răspunsului corect꞉


2 puncte
1. Biocenoza specifică pajiștilor de stepă cuprinde :
a. multe specii de plante și animale
b. stejari și fagi
c. plante de talie mică

2. Pădurile de conifere:
a. populează câmpiile și dealurile
b. sunt întunecoase și răcoroase
c. lipsesc din țara noastră

3. Într-un lanț trofic viețuitoarele sunt :


a. producători și descompunători
b. în ordinea în care se hrănesc unele cu altele
c. elemente ale biotopului

4.Parcul este :
a. un ecosistem terestru natural
b. un ecosistem amenajat și îngrijit de om
c. un ecosistem subteran.

5.Carapacea este o modalitate de apărare întâlnită la:


a. șarpe
b. țestoasă
c. scoică

II. Stabilește valoarea de adevăr a propozițiilor. Dacă o propoziție este adevărată notează litera A
pe liniuța din fața acesteia, iar dacă este falsă notează litera F :
1punct
1 ____ Varza este o plantă anuală care crește în grădină.
2 ____ Floarea de colț este o plantă întâlnită în pajiștile de stepă.
3 ____ Iepurele este un animal omnivor des întâlnit în parcuri.
4 ____ Cărăbușul se dezvoltă prin metamorfoză completă.

III. Completează spațiile marcate:


1,5puncte
Biotopul reprezintă totalitatea factorilor ............................. prezenți într-un anumit spațiu de viața.
Ecosistemul reprezintă unitatea structurală și funcțională care se stabileste între un ............................ și
o ............................
Rădăcinile arborilor fixează.............................. iar, frunzele sunt o sursă de ....................................
Parcul este un ecosistem amenajat și îngrijit de om , adică………………
IV. Uneşte denumirea fiecărui arbore cu pădurea din care face parte : 1,5 puncte

Stejarul Ulmul Mesteacăn

Pădure de Pădure de
Bradul foioase Pinul conifere Molidul

V. Se dau următoarele viețuitoare: fasole, stejar, ghindă, flori de salcie, iarbă, gărgăriță, omidă,
veveriță, lăcustă, șopârlă, ciocăntoare, vulpe, uliu, lup, bufniță. Alcătuiți patru lanțuri trofice
formate din cel puțin patru verigi.

1punct

1.

2.

3.

4.

VI. Pițigoiul de brădet consumă 15000 de ouă de insecte în 10 zile. Stabiliți câte ouă de insecte
consumă 7 pițigoi în luna mai.
0,5 puncte

VII. Alege un ecosistem terestru din zona școlii tale și alcătuiește un minieseu după planul dat.
1,5 puncte
a. caracteristicile biotopului
b. reprezentanții ai biocenozei
c. cel puțin un exemplu de relație stabilită între viețuitoarele din acel loc;

.
Barem de corectare și notare
Viețuitore din mediul apropiat și mai îndepărtat
clasa a V-a

I. Pentru fiecare alegere corectă se acordă cate 0,4 puncte: 1-a; 2-b; 3-b; 4-b; 5-b.

5 × 0,4p = 2 puncte

II. Pentru fiecare afirmație corectă se acordă cate 0,25 puncte: 1-F; 2-F; 3-f; 4-A.

4 × 0,25p = 1 punct

III. Pentru fiecare termen corect se acordă cate 0,25 puncte:(Abiotici/fară viață, biotop, biocenoză, sol,
oxigen, artificial/antropizat).

6x 0,25 p = 1,5 puncte

IV. Se acorda cate 0,25 puncte pentru fiecare asociere corecta: - Păduri de foiase (stejar, mesteacăn,ulm)

- Păduri de conifere (brad,pin, molid)

6 × 0,25p = 1,5 puncte

V. Se acordă 0,25 puncte pentru fiecare lanț trofic executat corect

Fasole-gărgăriță-șopârlă-uliu
Stejar- omida păroasă a stejarului-ciocănitoare- uliu
Ghindă –veveriță- vulpe-lup
Flori de salcie-omidă-ciocănitoare-uliu
Iarbă-lăcustă-șopârlă-uliu
4 x 0,25 = 1 punct

VI. Se acordă 0,5 puncte pentru rezolvarea corectă a problemei

0,5 puncte

VII. Pentru minieseul despre un ecosistem de grădină punctajul se acordă astfel

a. enumerarea corectă a caracteristicilor de biotop 0, 5 puncte


b. pentru enumerarea corectă a speciilor de biocenoză 0, 5 puncte
c. pentru descriere unei relații corecte 0, 5 puncte
3 x 0,5 = 1, 5puncte

Se acordă 1 punct din oficiu

TOTAL PUNCTE 10
Matricea de specificație a conţinuturilor
şi nivelurilor taxonomice
Viețuitore din mediul apropiat și mai îndepărtat

Clasa a V-a

Competenţe
corespunzătoare
nivelurilor Achiziţia Înţelegere Aplicare Analiză Sinteză Evaluare
taxonomice/
Conţinuturi informaţie
i

I.1
Biotop, biotop,
ecosistem III

Relatii în I.3,5
ecosisteme
V

Tipuri de II.1
ecosisteme
terestre : VII
Grădina
Parcul III II.2 I.4

II.3

Pajistea I.2

Pădurea II.4 III IV

VI
FIȘĂ DE INTERPRETARE A REZULTATELOR TESTULUI

Disciplina: Biologie
Profesor: Lazăr Mirela
Clasa: a-V-a
Nr elevi total: 25
Nr elevi: - prezenti:20; - absenți:5

Competențe specifice:
1.1 - Extragerea informațiilor din texte, filme, tabele, desene, scheme, ca surse pentru identificarea
caracteristicilor unor sisteme biologice.
2.1 - Organizarea informațiilor științifice după un plan dat.
2.2 - Utilizarea terminologiei specifice biologiei în comunicarea orală și scrisă.
4.2 - Recunoașterea consecințelor activităților umane și ale propiului comportament asupra mediului
inconjurător.
Competențe de evaluat vizate în test:
C1. - să indice relații între sistemele biologice din mediul înconjurător;
C2. - să facă corelații între forma corpului și mediul de viață;
C3. - să demonstreze capacitate de a caracteriza componentele unui ecosistem;
C4. - să cunoască diverse relații între componentele unui ecosistem;
C5. - să elaboreze un eseu structurat pe o temă dată;
C6. - să demonstreze un comportament ecologic în raport cu mediul înconjurător;
1.Centralizarea rezultatelor
Nr competențe C1 C2 C3 C4 C5 C6

Nr elevi care au dobândit-o 11 11 6 10 8 8


Nr elevi care nu au dobândit-o 4 6 6 5 5 5
Nr elevi care au realizat-o 5 3 8 5 7 7
parțial

2. Repartizarea rezultatelor pe note


Nota 1-1,99 2-2,99 3-3,99 4-4,99 5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-9,99 10
Nr.elevi - - - - 5 2 7 2 5 4
Media pe clasă: 7,48
3. Greșeli frecvente:
- nu pot caracteriza componenetele unui ecosistem;
- nu pot interpreta relațiile dintre propriul comportament și mediul de viată;
- nu remarcă legătura dintre speciile din ecosisteme;
- nu utilizează corect terminologia specifică biologiei;
4. Plan de ameliorare:
- revenirea ori de căte ori este posibil asupra noțiunilor neînțelese;
- lucru pe fișe individuale; realizarea unor teme specifice la portofoliul elevului;
- teme pentru acasă, realizarea de desene pentru întelegerea unor noțiuni;
5. Observatii
- Timpul alocat de elevi studiului individual este insuficient;
- Absențe în mod repetat ale unor elevi;
- Neefectuarea temelor specifice pentu portofoliu;
- Numărul mic de ore alocate disciplinei;