Sunteți pe pagina 1din 5

PROIECT DE LECȚIE

Profesor:
Disciplina: Biologie
Clasa: a VII-a
Data: _______
Unitatea de învățare: Organe de simț
Titlul lecţiei: Funcția auditivă a urechii
Tipul lecției: Comunicare și însușire de noi cunoștințe
Scopul lecției: Dobândirea de noi cunoștințe privind fiziologia urechii la om

Competențe specifice:
1.2. Realizarea independentă a unor activități de investigare pe baza unor fișe de lucru
2.1. Interpretarea contextuală a informațiilor științifice
3.2. Elaborarea unor algoritmi pentru realizarea unei investigații
4.2. Identificarea relaţiilor dintre propriul comportament şi starea de sănătate

Obiective operaționale:
O1. Să realizeze un experiment științific care pune în evidență modul de propagare a sunetelor la nivelul urechii
O2. Să formuleze concluzii pe baza observațiilor experimentale
O3. Să analizeze reacția comportamentală ca răspuns la acțiunea unui stimul auditiv
O4. Să recunoască consecințele unor comportamente cu risc asupra stării de sănătate a urechii

Stategii didactice:
 Metode și procedee didactice: explicația, conversația euristică, expunerea, experimentul didactic, observația dirijată, învățarea
prin descoperire, problematizarea
 Mijloace de învățământ: manualul, calculator, videoproiector, planșe didactice, tub de carton, folie alimentară, foaie de hârtie,
bandă adezivă, elastic, lanternă.
 Forme de organizare: frontal, pe grupe, individual.
 Metode de evaluare: observarea sistematică a activității și comportamentului elevilor, interevaluarea, aprecierea verbală
Resurse temporale: 50 minute

Bibliografie:
 Manual de biologie, clasa a VII-a, ....................................................
 ”101 Mari experimente ştiinţifice”, Neil Ardley, Editura Litera, 2016
ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA LECŢIEI

Momentele Ob. Activitatea profesorului Activitatea elevilor Strategii didactice Evaluare


lecției/Timp Op. Metode/ Mijloace Forme
procedee/ de
tehnici organizare
1. Salutul, scurtă conversație de Se pregătesc pentru lecție. Conversația Catalogul, Frontal Observarea
Moment acomodare, verificarea prezenței. Răspund solicitărilor. cretă, burete, activității și
organizatoric video- comportamentului
3 min. Creează condițiile adecvate proiector, elevilor
pentru desfășurarea activității
calculator Aprecierea
verbală
2. Adresează elevilor întrebări din Răspund la întrebările Conversația, Frontal Observarea
Reactualizarea lecția anterioară Structura urechii profesorului. Explicația activității și
cunoștințelor comportamentului
3 min. elevilor
Aprecierea
verbală
Interevaluarea
3. Captarea și O1 Realizează următorul experiment: Sunt atenți. Conversația, Cretă, burete, Frontal Observarea
orientarea Un elev voluntar este legat la Iau notițe. Explicația, fișă de lucru activității și
atenției O2 ochi. Un coleg bate din palme și îi Problematizarea comportamentului
5 min. cere elevului legat la ochi să elevilor
O3
precizeze din ce parte aude
O4 zgomotul. Va fi indicată direcția
corectă ? Propune elevilor să se
gândească, până la sfârșitul
lecției, la importanță pe care o
are reacția noastră față de
zgomotele din mediul
înconjurător (Fișa de lucru nr. 1 )

4. Anunțarea Anunță titlul lecției și obiectivele Notează titlul lecției în Conversația, Manuale, Frontal Observarea
subiectului urmărite. caiete. Explicația caiete de activității și
lecției și a notițe, cretă comportamentului
obiectivelor elevilor
operaționale
1 min.
5. Dirijarea Solicită unui elev să citească cu Citesc textul din manual Conversația, Manuale, Frontal Observarea
învățării și voce tare textul din manual, în Explicația calculator, sistematică a
obținerea O1 care este prezentat mecanismul video- Pe grupe activității și
Expunerea,
performanțelor realizării auzului. proiector, comportamen-
O2 Individual
25 min. Experimentul planșe tului elevilor,
Distribuie elevilor Fișa de lucru Rezolvă cerința din fișa de didactice, Interevaluarea,
O3 didactic,
nr. 2 ”Funcția auditivă” - Fct de lucru. cretă, burete Aprecierea
O4 echilibru – ora viitoare - și le cere Observația
Prezintă modul de de șters , verbală
să rezolve cerința: Să indice rezolvare. dirijată, tub de
corect traseul parcurs de sunete carton, folie
Învățarea prin
până la nivelul receptorilor alimentară,
auditivi. Cere elevilor să prezinte descoperire, foaie de
modul de rezolvare. Problematizarea hârtie, bandă
adezivă,
Sunt atenți, iau notițe. elastic,
Prezintă la videoproiector
Adresează întrebări. lanternă.
mecanismul auzului.
Răspund la întrebările
Reprezintă schematic pe tablă profesorului.
mecanismul auzului .

Realizează următorul experiment: Sunt atenți.


Umple cutele pavilionului unui Emit ipoteze
elev voluntar cu vată. Solicită Răspund la întrebările
unui alt elev să îl lege la ochi și să profesorului.
bată din palme.
O1 Adresează elevilor întrebările: Ce Realizează conexiuni
constatați? Ce credeți că interdisciplinare.
O2 demonstrează acest experiment ?
O3 Distribuie elevilor materialele
necesare și explică modul de lucru
O4 Construiesc macheta
pentru construirea unei machete a
urechii omului,cu ajutorul căreia urechii omului.
se poate demonstra vibrația Realizează experimentul.
timpanului sub acțiunea sunetelor. Emit ipoteze.
Realizează experimentul Adresează și răspund la
împreună cu elevii, oferă întrebări.
explicațiile corespunzătoare. Iau notițe.

6. Evaluarea O2 Cere elevilor să prezinte cum au Prezintă soluțiile găsite la Conversația, Fișe de lucru Frontal Interevaluarea
performanțelor rezolvat situația problemă, situația problemă Explicația Individual Aprecierea
5 min. O3 prezentată la începutul activității: prezentată la începutul Problematizarea verbală
Ce importanță are reacția noastră activității.
O4
față de zgomotele din mediul Își manifestă liber opiniile
înconjurător .
7. Asigurarea O2 Organizează o fixare globală, Răspund la solicitările Conversația, Frontal Aprecierea
retenției recapitulând ideile principale. profesorului Explicația verbală
5 min. O4

8. Aprecieri și Face aprecieri asupra desfășurării Sunt atenți la concluziile Conversația, Frontal Aprecierea
recomandări activității. profesorului. Explicația verbală
3 min. Evidențiază elevii activi
Face recomandări