Sunteți pe pagina 1din 13

Proiect didactic

 Unitatea de învăţământ: Scoala Gimnaziala Nr . 1 Telesti


 Profesor: Pop Petruta
 Aria curriculară: Matematică şi ştiinţele naturii
 Disciplina: Biologie
 Clasa: a VII-a
 Data:
 Unitatea de învăţare : Structura şi funcţiile fundamentale ale organismelor vii.
 Subiectul lecţiei: Organele de simt .Ochiul, organ al vederii.
 Resurse de timp :50 minute
 Tipul lecţiei: lecţie mixtă
 Scopul lecţiei: integrarea şi transferul cunoştinţelor dobândite de către elevi referitoare la alcătuirea ochiului ca organ fotosensibil şi a structurii
componentelor sale necesare pentru înţelegerea relaţiei structură-funcţie.
 Competenţe specifice:
1.1 Identificarea şi observarea alcătuirii şi funcţiilor organelor şi sistemelor de organe ale corpului uman.
2.1 Utilizarea metodelor şi a mijloacelor adecvate studierii organismului uman.
3.1 Reprezentarea structurii şi funcţiilor sistemelor biologice pe baza modelelor.
4.1 Utilizarea corectă a terminologiei specifice biologiei în diferite situaţii de comunicare.
 Obiective operationale/Competenţe derivate:
La sfârşitul lecţiei elevii trebuie să fie capabili :
O1-să stabilească cu ajutorul planşelor şi fişelor de lucru organele anexe ale ochiului şi să indice minimum 2 organe anexe;
O2-să recunoască tunicile globului ocular, cu ajutorul mulajului globului ocular şi să indice minimum 2 tunici ale globului ocular;
O3 - să caracterizeze mediile transparente cu ajutorul manualului şi să indice minimum 2 medii transparente cu ajutorul itemului 1 din fişa de
evaluare;
O4-să explice procesul de formare al imaginilor pe retină, de acomodare şi de percepţie a culorilor(vederea cromatică) cu ajutorul informaţiilor transmise de
profesor;
O5.-să descrie principalele defecte ale globului ocular, după manifestări, indicând modalităţile de corectare cu ajutorul manualului şi să
recunoască 2 defecte ale globului ocular cu ajutorul itemului 2 din fişa de evaluare.;
 Resurse procedurale: conversaţia euristică, explicaţia ,observaţia, ȋnvătarea prin descoperire, lectura.
 Resurse materiale: mulaj tors uman, scheletul uman, mulajul ochiului, planşa cu structura ochiului, manual,material PPT, calculator, videoproiector,
fişe de activitate, fişe de evaluare, flip-chart.
 Tipul de organizare a activităţii: frontal, individual, pe grupe.
 Anticiparea dificultăţilor:- ȋntreruperea curentului→utilizarea planşelor, mulajelor

1
-ȋntrebări ale elevilor ce depaşesc programa→asigurarea unui fond de documentare;
 Bibliografie
-Zoe Partin, Luminiţa Logofătu, Cezar Th. Niculescu, 2008, Biologie. Manual pentru clasa a VII-a, Ed. Corint.
-Ciurchea Maria, Ciolac –Russu Anca, Iordache Ion, 1982, Metodica predării ştiinţelor biologice, Ed. Didactică şi Pedagogică.
-Ghid metodologic de aplicare a programei de biologie, CNC.
- Lazăr V., Nicolae M., 2007, Lecţia- forma de bază a organizării procesului de predare ȋnvatare la disciplina biologie”, Ed. Arves.
- Lazăr, Daniela Caprarin:”Metode didactice utilizate ȋn predarea biologiei”, Ed. Arves, 2008
- Ion Iordache, Ulpia Maria-Leu, Metodica predării biologiei, Ed. Universităţii ”Al. I. Cuza” Iaşi, 2001
- Programa de biologie pentru clasa aVII-a.

DESFASURAREA LECŢIEI

Nr. Etapele lecţiei ACTIVITATE DESFĂŞURATĂ Resurse Resurse Resurse Metode


crt Obiective Activitatea profesorului Activitatea elevilor procedurale materiale temporale de ev.
operaţionale

1. Organizarea -pregateşte materialul -ȋşi pregătesc caietele; 5’


clasei didactic;
-notează ȋn catalog elevii
absenţi şi verifică dacă sunt
condiţii optime pentru
desfăşurarea orei;
2. 2.Reactualizarea - Prin chestionare orală: -ascultă, răspund. Conversaţia 10’ oral
cunoştinţelor -Care sunt principalele Euristică;
anterioare funcţii ale organismelor
vii?
-Cine ȋndeplineşte aceste
funcţii?

3. Captarea Solicită elevilor să citească - se gândesc la solicitarea Lectura; 3’


atenţiei un fragment de text şi să profesorului şi răspund. Conversaţia
identifice organele de simţ euristică;
prin intermediul cărora are
2
loc acţiunea .(Anexa
1).Cere elevilor să
stabilească care este
organul de simţ prin care
primesc cele mai multe
informatii.
4. Anunţarea temei - anunţa şi scrie pe tablă -ascultă ,notează Conversaţia 2’
şi obiectivelor titlul lecţiei: Organele de euristică
simt .Ochiul, organ al
vederii - comunică
obiectivele operaţionale ale
lecţiei.

5. Dirijarea Stabileşte caracteristicile -ascultă, observă. Observaţia 20’ oral


ȋnvăţării generale ale analizatorului Explicaţia
vizual. Conversaţia
Ȋmparte colectivul de elevi ȋn
4 grupe .Oferă fiecarei grupe - Fişa de
fişe de activitate şi textul
activitate,
lecţiei.(Anexa 2 si
3).Stabileşte ca : - fiecare grupa va completa
O1 grupa I să studieze organele fişa de activitate. -Mulaj ochi;
anexe ale ochiului; -Planşa cu
O2 grupa a II-a să caracterizeze structura
tunicile globului ocular; ochiului.
(Anexa 4 alcatuirea retinei) -ȋnvăţarea
grupa III să caracterizeze prin
O3 mediile transparente; descoperire
grupa IV să caracterizeze -CD,
O5 defectele de vedere si -Calculator
modalitatile de corectare;. -video-
Dupa ce elevii ȋşi exercită proiector
rolurile , fiecare grupă
prezintă sarcina pe care a
avut-o de ȋndeplinit. Pe
parcursul redării noilor
noţiuni, profesorul explică -asculta explicaţiile -materiale
O4 colegilor şi ale power point,
3
rolul ochiului şi realizează profesorului.
schema lecţiei la tabla(Anexa
5); prezintă imagini power-
point
6. Obţinerea Inventariaza principalele Răspund la ȋntrebari Conversaţia 5’
performanţei informaţii şi solicită elevilor
să dea răspunsuri clare pentru
a verifica măsura ȋn care au
fost atinse obiectivele.
7. Asigurarea Prin chestionare orala pe tot Completeaza fişa de Conversaţia Fişa de 5’ scris
feed– back-ului parcursul lecţiei şi pe baza evaluare evaluare.
fişei de evaluare.
(Anexa 6).

Anexa 1. Lectura text:

“ Este primavară. Natura a renascut la viaţa. Ma plimb prin livadă şi văd cum pomii şi-au lepadat rochiile albe de nea şi şi-au pus unele lungi de culoare roz
cu buchete mari de flori pe poale. Se văd ȋn departare munţii care au ȋmbracat şi ei haina noua şi verde. Păsările ciripesc vesele prin crengile copacilor. Albinele
zumzăie uşor şi adună polenul dulce din florile de măr. Vântul şopteşte uşor şi piaptănă crengile perilor. Iarba verde ca mătasea şi-a scos capul mirată de sub
pământul negru. Florile au un miros ȋmbătător şi dulce. Natura proaspătă ȋţi ȋmbie simţurile cu miros proaspăt de verde crud.”

4
Anexa2:Textul lecţiei
ORGANELE DE SIMŢ
Ochiul , organ al vederii

Ochiul este organul care captează din mediul ȋnconjurător informaţiile luminoase(excitaţiile, stimulii). Forma, dimensiunile culoarea unui obiect sau
unei fiinţe reprezintă tot atâtea semnale primite de ochi.
Globul ocular este fixat, cu ajutorul unor muşchi, ȋntr-o cavitate osoasă numită orbită şi protejat de câteva organe anexe specifice.
Ȋn faţa globului ocular, pielea formează două pliuri, pleoapele, căptuşite cu o membrană subţire şi transparentă, conjunctiva.
Ȋn unghiul superior extern al ochiului, la nivelul sprâncenelor, se situează glanda lacrimală a cărei secreţie(lacrimile) umezeşte şi curăţă permanent faţa
anterioară a globului ocular.Acest lichid este eliminat printr-un canal aflat ȋn legătură cu fosele nazale.
Muşchii oculari permit mişcările ochiului şi menţin globul ocular ȋn orbită. Genele şi sprâncenele apără ochiul de pătrunderea unor substanţe străine: apă
transpiraţie, praf.
Pleoapele genele sprâncenele muşchii, glandele lacrimale, conjunctiva sunt anexe ale ochiului. Globul ocular sferic, cu un diametru de 2,5 cm, este protejat ȋn
partea anterioară de conjunctivă, aşa cum este şi faţa internă a pleoapelor. De la exterior spre interior, globul ocular este acoperit cu trei membrane: sclerotica,
coroida şi retina.
Sclerotica(albul ochiului) este tare, având rol de apărare. Ȋnaintea irisului, ea este subţire, transparentă şi poartă numele de cornee.
Membrana mijlocie, coroida se prelungeşte ȋn partea anterioară cu o lamă circular, irisul care prezintă la mijloc un orificiu numit pupilă. Irisul este alcătuit din
două tipuri de muşchi : circulari şi radiari. El este colorat şi ȋn funcţie de culoarea lui ȋntâlnim oochi negri căprui, albaştri sau verzi.
Coroida este bogată ȋn vase de sânge care hrănesc ochiul şi ȋi menţin temperatura constantă.
Retina, membrană fină şi transparentă, conţine celule sensibile la lumină(fotosensibile), cu conuri şi cu bastonaşe . Aceste celule sunt ȋn legătură cu un strat de
celule nervoase care sunt ȋn relaţie cu alţi neuroni ale căror prelungiri formează nevul optic.
Ȋn dreptul axului antero-posterior al ochiului, retina prezintă o mică adâncitură, numită pata galbenă. Nervul optic, care iese din retină, străbate partea
posterioară a globului ocular prin locul numit pata oarbă. Trei medii transparente se interpun ȋntre sclerotică şi retină. Ȋntre cornee şi iris se află umoarea apoasă,
iar ȋn spatele irisului se găseşte cristalinul-o lentilă biconvexă, elastică; aceasta poate să se bombeze şi să revină la forma iniţială.
Umoarea sticloasă este o masă gelatinoasă care ocupă spaţiul dintre cristalin şi retină.
Defecte ale vederii
Atunci când globul ocular prezintă deficienţe de conformaţie sau când unul dintre elementele ce ȋl alcătuiesc nu funcţionează normal apar anumite
defecte ale vederii.
Daltonismul este un astfel de defect, care constă ȋn incapacitatea unor personae de a distinge culorile, ȋndeosebi roşul de verde. Astfel de situaţii se
explică prin faptul că celulele cu conuri conţin pigmenţi sensibili la lumină, care ne permit să ȋnregistrăm imaginile şi culorile obiectelor din mediu. Dacă unii
pigmenţi lipsesc, anumite culori nu pot fi văzute sau sunt confundate cu altele.

5
Miopia. Se ȋntâmplă ca unii dintre voi să poarte ochelari, deoarece fără ei nu văd ce se scrie pe tablă. Dar dacă apropie un obiect de ochi, ei disting
amănunte pe care ceilalţi le văd doar cu lupa. Acest defect se numeşte miopie. Observaţi lentilele ochelarilor purtaţi de un miop. Marginile acestora sunt mai
groase decât le este centrul. Acestea sunt lentile divergente. Cauza miopiei este diametrul antero-posterior al ochiului prea alungit şi astfel imaginea se
formează ȋnaintea retinei. Datorită lentilei biconcave a ochelarilor, imaginea se formează unde trebuie pe retină.
Hipermetropia.Atunci când imaginea se formează ȋn spatele retinei se spune că persoana suferă de hipermetropie. Se datorează diametrului scurt al
globului ocular faţă de ochiul normal. Defectul se corijează cu ajutorul unei lentile biconvexe(convergente).
Prezbitismul. Ȋn jurul vârstei de 45 de ani, odată cu ȋnaintarea ȋn vârstă distanţa la care obiectele pot fi văzute clar creşte, astfel că un obiect este văzut
clar la circa 1 m. Cauza acestui defect de vedere este pierderea elasticităţii cristalinului, deci a puterii de acomodare a acestuia. Ȋn prezbitism, imaginea se
formează ca şi ȋn cazul hipermetropiei , ȋn spatele retinei şi se corectează tot cu ochelari care au lentile biconvexe.

Anexa 3.
FIŞĂ DE ACTIVITATE
Grupa I

Materiale: textul lecţiei, fişă de activitate. Timp de lucru:10’


Cerinte:
 Citeşte cu atenţie textul textul lecţiei “Organele de simţ. Ochiul, organ al vederii”.
 Pe baza textului şi a observaţiilor efectuate, expuneţi ce credeţi că este mai important din ceea ce aţi citit, răspunzand la urmatoarele ȋntrebari:
Organele anexe globlui ocular:

1. Cum se numeşte locul ȋn care este situat globul ocular? Cine ȋl fixează ȋn această cavitate?

6
....................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................
2. Care sunt organele anexe ale globului ocular? Ce rol au ?
....................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................

FIŞĂ DE ACTIVITATE
Grupa a II-a

Materiale: textul lecţiei, fişă de activitate. Timp de lucru:10’

Cerinte:
 Citeşte cu atenţie textul textul lecţiei “Organele de simţ. Ochiul, organ al vederii”.
 Pe baza textului, a observaţiilor efectuate pe planşă şi a figuriide mai jos, identificaţi care sunt tunicile globului ocular.
Alcatuire glob ocular.

7
1.Care sunt principalele tunici ale globului ocular?
.................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
2.Care este rolul fiecarei tunici?
.....................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………...………………………………………………………

FIŞĂ DE ACTIVITATE
Grupa a III-a

Materiale: textul lecţiei, fişă de activitate. Timp de lucru:10’

Cerinte:
 Citeşte cu atenţie textul textul lecţiei “Organele de simţ. Ochiul, organ al vederii”.
 Pe baza textului, a observaţiilor efectuate pe planşă şi a figuriide mai jos, identificaţi care sunt mediile transparente globului ocular.
8
1.Care sunt principalele medii transparente ?

..............................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................
2.Unde sunt situate mediile transparente?
.............................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................

FIŞĂ DE ACTIVITATE
Grupa a IV-a

Materiale: textul lecţiei, fişă de activitate. Timp de lucru:10’

Cerinte:
 Citeşte cu atenţie textul lecţiei “Organele de simţ. Ochiul, organ al vederii”.
9
 Pe baza textului şi a observaţiilor efectuate, expuneţi ce credeţi că este mai important din ceea ce aţi citit, răspunzand la următoarele ȋntrebări:

1.Care sunt principalele defecte( deficienţe)de vedere?
...............................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................. ..
...............................................................................................................................................................................................................................................

2.Cum se manifesta aceste defecte( deficienţe)de vedere şi cum pot fi corectate?


....................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................

10
Anexa 4 Alcatuirea retinei

Anexa5 Schema tablei


Organele de simt
Ochiul, organ al vederii
Localizare:ochii sunt situaţi la nivelul feţei, ȋn orbite.
Alcatuirea ochiului:: –organe anexe:- de protecţie: gene, sprâncene, pleoape, glande lacrimale, conjunctiva
- de mişcare şi prindere: muşchii oculari
- globul ocular: - tunici
- medii transparente
I. Globul ocular
1. Învelişurile( tunicile) globului ocular
11
a) Sclerotica - anterior corneea;
b) Coroida -anterior -irisul - pupila
c) Retina - conţine celule fotosensibile cu conuri şi cu bastonaşe
- celule fotosensibile ȋn legatură cu celule nervoase formează nervul optic
- prezintă – pata galbenă- celule cu conuri
-pata oarba-locul de ieşire a nervului optic din globul ocular
2.-Medii transparente
- corneea transparentă
- umoarea apoasă
- cristalinul
- umoarea sticloasă
Rolul ochiului:
-formarea imaginilor pe retină ȋn pata galbenă(celule cu conuri): mică reală şi răsturnată;
- reglarea cantităţii de lumină - irisul ;
- vederea clară a obiectelor aflate la distanţă -cristalinul; punctul proxim 15-20 cm-distanţa cea mai mica la care obiectele sunt văzute clar.
Defecte ale vederii
Daltonismul
Miopia: - imaginea se formează în faţa retinei
- se corectează cu lentile biconcave( divergente)
Hipermetropia: – imaginea se formează în spatele retinei
- se corectează cu lentile biconvexe( convergente)
Prezbitismul – imaginea se formează ȋn spatele retinei.
-se corectează cu lentile biconvexe

Anexa 6

Nume si prenume........................................ Timp de lucru: 5 minute

FIŞA DE EVALUARE

1.Completaţi spaţiile libere:

12
a.Sclerotica are rol de....................................................................iar coroida...................................... ...............
b.Celulele cu conuri sunt răspunzatoare pentru vederea......................................................................................iar celulele cu bastonaş pentru
vederea.......................................................................................şi sunt situate pe ...........................................................................................

2.Realizati 2 propoziţii cu următoarele noţiuni: miopie şi hipermetropie.

Punctaj: oficiu 1p;subiectul 1=4p, subiectul 2=5p.

13

S-ar putea să vă placă și