Sunteți pe pagina 1din 6

1

Proiect didactic
Unitatea de învăţământ: ȘCOALA GIMNAZIALĂ IPOTEȘTI, Suceava
Profesor: Mirăuți Simona
Aria curriculară: Matematică și științele naturii
Disciplina: Biologie
Data: 16.11.2017
Clasa: a V-a
Unitatea de învăţare: Ecosisteme terestre naturale
Subiectul lecţiei: PEȘTERA
Resurse de timp: 50 minute
Tipul lecţiei: mixtă
Scopul lecţiei: Cunoaşterea de către elevi a principalelor caracteristici ale biotopului și biocenozei specifice peșterii,
precum și cunoașterea adaptărilor viețuitoarelor la mediul de viață.
Competenţe specifice:1.1, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 4.2.
Obiective operaționale:
O1: să definească termenul de peșteră
O2: să identifice factorii abiotici și biotici caracteristici ecosistemelor de peşteră.
O3: să precizeze adaptările viețuitoarelor la acest mediu de viață.
O4: să conștientizeze importanța păstrării regulilor de conduităîn în cadrul unei vizite într-o peșteră.

Demersul didactic
Resurse procedurale: ▪ Conversația euristică
▪ Jocul didactic
▪ Exercițiul
▪ Turul galeriei
▪ Explicația
2

▪ Demonstrația
▪ Observația
▪ Descrierea
▪ Invățarea prin descoperire
▪ Ciorchinele
▪ Platoul cu idei
Resurse materiale: ▪ Material natural (rămurele de brad, pin, molid, tuia, zadă, ienupăr târâtor)
▪ Plicuri cu imagini cu diverse viețuitoare
▪ Manual digital
▪ Flip-chart
▪ Fișe de activitate
▪ Marker
▪ Atlas zoologic
▪ Prezentare Power-Point
▪Filmuleț din manualul digital
Forme de organizare a activităţii: ▪Frontal
▪Individual
▪Pe grupe
Modalități de evaluare: formativă orală și scrisă, observarea sistematică, aprecierea verbală.
Bibliografie:
- Manual Intuittext
- Manual Sigma
- Manual Corint
- Manual Ars libri
- Internet
3

DESFĂȘURAREA LECŢIEI
Nr. Etapele lecţiei Ob. ACTIVITATE DESFĂŞURATĂ STRATEGIA DIDACTICĂ
crt. opt. Activitatea profesorului Activitatea Resurse Resurse Resurse Metode de
elevilor procedurale materiale tempor evaluare
ale
1. Organizarea Pregateste materialul didactic; Își pregătesc 2’
clasei Noteaza in catalog elevii absenti si cărțile și caietele;
Verifică dacă sunt condiții optime
pentru desfășurarea orei;
2. 2.Reactualizar Întrebă elevii ce fel de ecosistem Recunosc Conversația Flip-chart 19’ Oral
ea este pădurea. principalele Euristica Video
cunoştinţelor Solicită elevii să analizeze speciile specii de plante Exercițiul proiector
anterioare de conifere și licheni de pe masa de și licheni din Observația Manual
(Pădurea- lucru și să le recunoască. pădurea de Demonstrația digital
relații între Solicită elevii să identifice conifere. Jocul Plicuri
viețuitoare) principalele relații ce se stabilesc Identifică didactic cu imagini
între viețuitoarele unui ecosistem principalele Turul cu diferite
prin intermediul unui joc didactic relații ce se galeriei specii de
din manualul digital. stabilesc între viețuitoare
Propune elevilor să analizeze viețuitoarele din
imaginile din plicurile de pe masa ecosistemul
de lucru. pădurea.
Solicită elevii să identifice în Realizează lanțul
imagini viețuitoarele din pădurea de trofic.
foioase și conifere și să excludă Prezintă lanțurile
4

animalele /plantele care nu se găsesc trofice realizate.


în ecosistemul precizat. Ulterior,
solicită să realizeze un lanț trofic
specific pădurii.
Propune elevilor să prezinte
lanțurile trofice realizate.

3. Captarea Solicita elevii să asculte ,,Legenda - identifică Conversația Fișă 2’


atenției liliacului”. Solicită elevii să ecosistemul euristică ,,Legenda
precizeze ecosistemul pe care-l vor despre care se va liliacului”
studia astăzi. discuta.
4. Anuntarea Anunţa titlul lecţiei ,,Peștera” și îl -ascultă, noteaza Conversatia 1’
temei și a scrie pe tablă ; euristică
obiectivelor Comunică clar obiectivele lecţiei;
5. Dirijarea Adresează elevilor următoarele -definenesc
învățării întrebări: Ce este biotopul? Dar noțiunile;
biocenoza? -identifică Observatia Fișe de
Solicită elevii să urmărească elementele Explicatia activitate
O1 filmulețul și să identifice elemente caracteristice Conversația nr.2,
ale biotopului și biocenozei biotopului; Problematiza Manual Formativă
O2 caracteristice peșterii -observă unele rea Atlas oral și scris
După ce elevii își exercită rolurile, specii de Descrierea zoologic
profesorul solicită elevii să viețuitoare Învățarea Prezentare
precizeze caracteristicile biotopului caracteristice prin Power-Point
O3 și biocenozei identificate în filmuleț. ecosistemului descoperire Manual
Propune elevilor să identifice în studiat Demonstrația digital
atlasul zoologic specii de animale -identifică în Ciorchinele
5

caracteristice ecosistemului studiat. atlasul zoologic


Prezintă elevilor un material Power- unele specii 21’
Point. reprezentative
Pe tablă cu ajutoriul elevilor acestui ecosistem
realizează schema lecţiei, prin
întrebări adresate frontal de către
profesor elevilor.

6. Obținerea Solicită elevii să rezolve o problema −rezolvă Conversația Fișă de 4’


performanței O4 și să o interpreteze. problema euristică activitate
Împarte câte o fișă elevilor și cere -precizarea unor Explicația
elevilor să scrie reguli de conduită reguli de Exercițiul
ce trebuie respectate în timpul conduită în Platoul cu
vizitării unei peșteri. timpul vizitării idei
unei peșteri
7. Asigurarea Prin chestionare orală pe tot Completeaza Conversația Fișe de Formativă
feed– back- parcursul lecției și pe baza fișelor de fișele de Explicația activitate Orală si
ului activitate. activitate scrisă prin
Răspund fișele de
activitate

8. Evaluare Face aprecieri verbale asupra Conversația 1´ Aprecierea


prestaţiei elevilor. verbală
Se apreciază cu note participarea
elevilor la lecţie
6

9. Temă pentru Studiu de caz-Liliacul Conversația Fișă de


acasă (la portofoliu) activitate