Sunteți pe pagina 1din 6

CURRICULUM ADAPTAT PENTRU ELEVI CU CES

ADAPTAREA STRATEGIILOR DIDACTICE


DE PREDARE-ÎNVĂŢARE-EVALUARE

BIOLOGIE – CLASA A VI-A


AN ŞCOLAR 2013-2014

1. Argument

Acest curriculum este realizat plecând de la scopurile şi obiectivele generale ale


predării şi învăţării biologiei: trezirea interesului şi a curiozităţii ştiinţifice a elevilor,
înţelegerea unor fapte şi fenomene din universul apropiat, aplicarea cunoştinţelor învăţate în
viaţa cotidiană.
În realizarea acestui curriculum se are în vedere necesitatea adaptării la posibilităţile
elevilor – de înţelegere, conştientizare şi asimilare a cunoştinţelor referitoare la mediul
înconjurător, la organizarea generală a animalelor, cu accent pe aspectele ecologice, în
vederea formării unui comportament adecvat.
Conţinuturile învăţării trebuie să ofere copiilor o informare corectă din punct de
vedere ştiinţific despre lumea înconjurătoare, o prezentare fidelă a unor animale din diferite
medii de viaţă, pornindu-se de la aspecte concrete ale naturii, cee ce favorizează observarea
directă şi înţelegerea unor laturi mai vizibile ale relaţiilor dintre vieţuitoare şi mediu.
Curriculum îşi propune să aducă în atenţia elevilor cu CES metode tradiţionale dar şi
moderne, activ-participative de predare-învăţare-evaluare, de obţinere a informaţiilor
necesare parcurgerii materiei, folosind metode, mijloace şi instrumente de lucru cât mai
adecvate acestor cazuri.
Prin strategiile abordate, se are în vedere şi o bună colaborare cu profesorul psiholog
al şcolii, cu profesorul de sprijin şi integrarea cât mai bună a elevilor în colectivul clasei.

2. Beneficiari
ROSTAS CIOBANA – CLASA A VI-A A
Tipul de deficienţa/handicap: NEUROPSIHICĂ MODERATĂ

Pagina 1 06.01.2018
3. Obiective de referinţă şi activităţi de învăţare

1. Cunoaşterea şi înţelegerea terminologiei, a conceptelor şi a


principiilor specifice ştiinţelor biologice

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE


1.1 Să recunoască alcătuirea generală a  exerciţii de observare a formei,
unui animal şi rolul părţilor componente. mărimii, culorii, alcătuirii unui animal;
 exerciţii de observare a părţilor
componente ale unor animale;
 exerciţii de identificare a rolului
părţilor componente.
1.2 Să identifice animale din diferite medii  exerciţii de observare şi descriere a
de viaţă (terestru, aerian, acvatic, animalelor din diverse medii
subpământean). (observaţii în natură, imagini, filme);
 exerciţii de clasificare a animalelor
după diferite criterii (mediu de viaţă,
înfăţişare, mod de hrănire etc.);
 exerciţii de identificare a unor
asemănări şi deosebiri între diferite
animale);
 exerciţii de comparare a animalelor din
diferite medii, după criterii date,
evidenţiind utilitatea lor;
 exerciţii – joc de recunoaştere a unor
caracteristici de adaptare a unor
animale la mediile de viaţă.

2. Dezvoltarea capacităţilor de explorare/investigare în scopul


rezolvării de probleme specifice biologiei

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE


2.1 Să realizeze experienţe simple/  exerciţii de realizare a unor algoritmi
experimentale pe teme date. de lucru pentru diferite tipuri de
activităţi;
 exerciţii de observare a factorilor de
mediu care influenţează viaţa
animalelor;
 experienţe simple pentru evidenţierea
caracteristicilor animalelor
determinate/legate de mediul de viaţă.

3. Dezvoltarea capacităţii de comunicare, utilizând corect limbajul


specific biologiei

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE


3.1 Să utilizeze modalităţi diverse de  exerciţii de utilizare a desenului pentru
înregistrare a informaţiilor. înregistrarea unor observaţii;
 exerciţii de realizare a unor scheme ale

Pagina 2 06.01.2018
desfăşurării unor procese (creşterea
animalelor, fiziologice etc.);
 experimente, interviuri, simulări,
jocuri – concurs, dezbateri, comentarii
pentru descoperirea de relaţii,
fenomene, procese;
 rubrica: „Ştiaţi că…”;
 prezentare de portofolii tematice.
3.2 Să exerseze utilizarea unor diverse surse  realizare de insectare;
de informare.  activităţi practice de utilizare a unor
surse diverse de informare: albume,
atlase, reviste, filme documentare,
internet, dicţionare etc.;
 realizarea de portofolii pe teme date
(categorii de animale etc.);
 utilizarea de soft educaţional.

4. Formarea unor atitudini şi deprinderi referitoare la impactul


biologiei asupra naturii şi a societăţii

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE


4.1 Să găsească soluţii la situaţii-problemă  exerciţii de elaborare a unor
în relaţia omului cu mediul. reguli/norme pentru creşterea şi
îngrijirea animalelor;
 dezbateri, jocuri de rol şi simulări,
analiza unor cazuri reale.
4.2 Să manifeste un comportament ecologic.  povestiri despre viaţa animalelor;
 activităţi practice de aplicare a
regulilor de protejare a animalelor şi a
mediului lor de viaţă;
 rebusuri simple şi concursuri tematice
sau de desene.

4. Proiectarea curriculară

NR. UNITATEA DE ÎNVĂŢARE CONŢINUTURI


CRT.
1. INTRODUCERE Medii de viaţă. Diversitatea lumii animale
Elemente generale de etologie
2. ALCĂTUIREA GENERALĂ A De la celulă la organism.
UNUI MAMIFER Organizarea generală a corpului unui mamifer
Funcţiile de relaţie
Locomoţia
Sensibilitatea
Funcţiile de nutriţie
Digestia şi sistemul digestiv
Respiraţia şi sistemul respirator
Circulaţia sângelui şi sistemul circulator
Excreţia şi sistemul excretor

Pagina 3 06.01.2018
Funcţia de reproducere
Sistemul reproducător şi înmulţirea
3. CARACTERE GENERALE Regnul PROTISTA
MORFO-FUNCŢIONALE Euglena verde
COMPORTAMENT, Amiba
ADAPTĂRI, IMPORTANŢĂ Parameciul
Plasmodiul malariei şi alte protozoare fosile
Regnul ANIMALE
Nevertebrate
Spongieri: Buretele de apă dulce
Celenterate: Hidra de apă dulce
Meduza, actinia şi coralii
Viermii
Viermii paraziţi
Viermii inelaţi
Moluşte
Melcul de livadă
Scoica de lac
Sepia şi caracatiţa
Artropode
Arahnide: Păianjenul cu cruce
Crustacee: Racul de râu
Insecte
Coleptere şi diptere (Cărăbuşul de mai şi musca)
Himenoptere : albinele
Lepidoptere: fluturele alb al verzei şi fluturele de
mătase
Vertebrate
Peştii
Peştii de apă dulce (crapul)
Peşti marini (rechinul şi sturionii)
Amfibienii
Broasca de lac
Reptile
Şopârla cenuşie
Şarpele de casă
Broasca ţestoasă de uscat
Crocodilul de Nil
Păsări
Porumbelul
Păsări de curte: găina şi raţa
Păsări picioroange (barza) şi agăţătoare
(ciocănitoarea)
Păsări răpitoare: uliul şi bufniţa
Mamifere
Mamifere inferioare: ornitorincul şi cangurul
Mamifere insectivore: cârtiţa şi liliacul
Mamifere carnivore: pisica
Mamifere erbivore
Mamifere omnivore

Pagina 4 06.01.2018
4. INFLUENŢA OMULUI Consecinţele activităţii omului asupra faunei
ASUPRA VEGETAŢIEI Necesitatea protecţiei animalelor

5. Strategii didactice

METODELE pedagogice utilizate în educaţia integrată sunt metode care promovează


un învăţământ personalizat cu ajutorul mijloacelor de învăţământ pentru îndeplinirea
sarcinilor de lucru.
 metode clasice: conversaţia, dialogul, expunerea orală, explicaţia;
 metode de învăţare: studiul cu manualul, , studiul individual, exerciţiul,
dezbateri;
 metode de predare-învăţare: experimentul, lucrarea de laborator, programul
AeL, activităţi practice; interviu, simulări, învăţământul diferenţiat;
 metode active: jocul didactic, rebusul instruirea programată (lecţii în programul
Power Point), metoda Sinelg, diagrama Venn, etc
 metode multisenzoriale: metoda aprecierii pozitive, metoda ,,Concurs”.
MIJLOACELE de învăţare constituie o componentă principală a procesului de
învăţământ pentru elevii cu CES, sunt considerate auxiliare pedagogice şi se împart în
materiale didactice şi mijloace tehnice (calculatorul).
Materialele didactice folosite în predarea-învăţarea-evaluarea elevilor cu cerinţe
educaţionale speciale sunt:
● materiale informativ–demonstrative: insectare, atlase zoologice, planşe, dischete,
casete video, etc;
● materiale pentru formarea şi exersarea deprinderilor: microscop, lamele, preparate
fixe şi proaspete, terariul, acvariul din laborator, etc.;
● materiale de evaluare a rezultatelor învăţării: tipuri de teste, lecţii în programul
Ael, portofoliul, etc.

6. Competenţe de învăţare

La sfârşitul studierii disciplinei, elevii vor dovedi următoarele achiziţii şi deprinderi:

OBIECTIVE CADRU COMPETENŢE DE ÎNVĂŢARE


1. Cunoaşterea şi înţelegerea C1. Descrie un animal pe baza înfăţişării sale
terminologiei, a conceptelor şi a şi a caracteristicilor de viaţă.
principiilor specifice ştiinţelor
biologice
2. Dezvoltarea capacităţilor de C1. Precizează stadiile de dezvoltare a unui
explorare/investigare în scopul animal (cu/fără sprijin), pe baza observaţiilor
rezolvării de probleme specifice asupra celor din laborator.
biologiei
3. Dezvoltarea capacităţii de C1. Utilizează diverse surse de informare
comunicare, utilizând corect despre mediu (albume, atlas, planşe, reviste,
limbajul specific biologiei filme documentare etc.).
C2. Realizează observaţii/experienţe simple,
respectând paşii unui algoritm de lucru.
4. Formarea unor atitudini şi C1. Realizează activităţi practice de îngrijire
deprinderi referitoare la a animalelor din laborator.
impactul biologiei asupra C2. Manifestă comportamente adecvate

Pagina 5 06.01.2018
naturii şi a societăţii respectând reguli de protecţia mediului şi a
animalelor în diferite contexte (curtea şcolii,
parc, pădure etc.).

NOTĂ: Modalităţile de evaluare se realizează în funcţie de tipul de CES al elevului

7. Bibliografie

1. Programa de biologie revizuită, clasele V-VIII, învăţământ obişnuit.


2. Tănasă T., Cristea C., Cristea I.: Ştiinţe ale naturii, Educaţie civică, Caiet de evaluare,
Ed. Polirom, Iaşi, 1999.
3. Muşu I., Taflan A.: Terapia educaţională integrată, Ed. ProHumanitate, Bucureşti,
1997.
4. Păunescu C., Muşu I.: Psihopedagogie specială integrată – Handicapul mintal, Ed.
ProHumanitate, Bucureşti, 1997.
5. Pârăială V., Pârâială D., Filoti C: Ştiinţe ale naturii – auxiliar pentru cadre didactice
şi părinţi, Ed. Euristica, Iaşi, 2002.
6. Manuale şcolare.

Profesor de sprijin, Director,


PROF. POP ANCA PROF. BUTUC MARIA

Pagina 6 06.01.2018

S-ar putea să vă placă și