Sunteți pe pagina 1din 11

PROIECT DE LECTIE

Unitatea de invatamant:Școala Gimnazială ,, Smaranda Apostoleanu,, Colonești


Data : 17.04.2018
Clasa : a VIII – a
Aria curriculară: Matematică și științe ale naturii
Disciplina: Biologie
Unitatea de învațare : Relații trofice în ecosisteme
Scopul lectiei : reactualizarea de către elevi a cunoștințelor despre relațiile trofice ce se
stabilesc într-un ecosistem
Titlul lecției: Relații trofice în ecosisteme
Tipul lecției : Recapitulare - Evaluare
Durata : 50 min
Propunător : Dinu Mădălina Elena

Competente generale:
 receptarea informatiilor despre lumea vie;
 explorarea sistemelor biologice;
 comunicarea orala si scrisa utilizand corect terminologia specifica biologiei.

Competențe specifice:
 identificarea elementelor componente ale unui ecosistem ( 1.1);
 descrierea organizării funcționale a unui ecosistem ( 1.2.) ;
 comunicarea orală și scrisă utilizând corect terminologia specifică biologiei ( 4 ).

Competențe derivate:
 enumerarea categoriilor trofice dintr- un ecosistem;
 descrierea corecta a modului de realizarea a lanturilor trofice;
 determinarea diferitelor tipuri de consumatori prezenți într- un ecosistem;
 reprezentarea schematica a lanturilor , retelelor si piramidelor trofice;
 precizarea alcătuirii nivelurilor și piramidelor trofice;
 definirea producției primare și producției secundare.

Strategia didactică:
a). resurse procedurale :
- conversația;
- observația;
- explicația;
- conversația euristică.

b). resurse materiale:


- manual;
- planșă cu rebus;
- fișă de lucru;
- test de evaluare.

c). forma de organizare:


- frontal;
- individual.

d). locul de desfășurare: - sala de clasă ;

e). evaluare:
- formativă prin chestionare orală;
- fișă de lucru și test de evaluare prin evaluare scrisă.
Bibliografie:
1.Aglaia Ionel, Victoria Oaida – Biologie, manual pentru clasa a VIII-a, Ed. Humanitas;
2.Aurora Mihail si colab. – Biologie , manual pt. clasa a VIII-a ,Ed. ALL 2000.
3.Violeta Ionel, I. Dărăbăneanu, D. Copilu – Biologie , manual pentru clasa
 a VIII- a Ed. ALL 2003.
4.V. Lazăr,Mariana Nicolae – Lecția – forma de bază a organizării procesului de predare -
învățare - evaluare la disciplina biologie, Ed. Arves 2007.
SCENARIU DIDACTIC

DESFASURAREA LECTIEI

ETAPELE LECȚIEI
ACTIVITATEA PROFESORULUI ACTIVIRATEA ELEVILOR
1. Momentul - stabilirea ordinii, notarea absenților, - își pregătesc caietele și cărțile;
organizatoric pregătirea materialului didactic necesar
desfășurării lecției;
2. Verificarea - profesorul adreseaza elevilor întrebări: - elevii răspund la întrebări
cunoștințelor 1. Ce este biotopul? Dar biocenoza?
2. Din ce este format un ecosistme?
4. Cum se clasifica ecosistemele?
5. Dați exemple de ecosisteme!
6. Ce organisme se hranesc autotrof?
7. Cum se hranesc majoritatea
bacteriilor,ciupercilor si animalelor?

2. Captarea atenției - profesorul propune elevilor să - elevii completează rebusul și


completeze un rebus; descoperă pe verticală titlul
-imparte fiecarui elev fise de lucru cu lecției ce urmează a fi
rebus, anunta timpul acorat acesteia-5 recapitulată;
minute .
- dupa ce timpul s-a scurs , elevii vor
completa rebusul si pe plansa din fata
clasei.

3. Anunțarea temei și a - anunță și scrie pe tablă tema lecției - notează în caiete titlul lecției și
obiectivelor ,,Relații trofice în ecosisteme – urmăresc obiectivele;
recapitulare,, ;
- prezintă obiectivele care exprimă ceea
ce elevii trebuie să cunoască la sfârșitul
lecției;
4. Dirijarea învățării - profesorul prezintă un set de întrebări cu - elevii răspund activ la
privire la continutul din lecția ce este întrebări;
recapitulată; - alcatuiesc lanturi trofice in
- propune elevilor alcatuiasca la tabla caiete si sunt atenti la elevii care
lanturi trofice formate din mai multe verigi sunt la tabla.
si anume: diurn,nocturn, acvatic si terestru
5.Obținerea - inventariază principalele informații prin - răspund la întrebările adresate
performanței elevilor chestionare orala și solicită elevilor să dea de către profesor.
raspunsuri clare și rapide ;

6. Evaluarea - prin chestionare orală la începutul lecției; - elevii primesc testul și îl


performanțelor elevilor - prin evaluare scrisă, test de evaluare; rezolvă cu atenție
- împarte testul,anunță timpul de lucru, - întreabă profesorul în caz de
supraveghează desfășurarea testului, dă dificultăți în rezolvarea lui;
indicații cu privire la rezolvarea acestuia, - la expirarea timpului,predau
anunță expirarea timpului și strânge testul. testul.

7. Asigurarea feed- - în functie de raspunsurile date de elevi se


back-ului comunica acestora performantele la care
au ajuns si se revine cu explicatii
suplimentare asupra notiunilor neîntelese.

SCHEMA LECȚIEI
RELAȚII TROFICE ÎN ECOSISTEME - RECAPITULARE
Structura trofica a unei biocenoze este ansamblul de relatii trofice stabilite intre speciile
pe care o populeaza.
Principalele categorii de relații trofice sunt: → Producători ( organisme atutotrofe);
→ Consumatori ( organisme heterotrofe);
→ Descompunători (bacterii și ciuperci).
Producatorii – sunt organisme autotrofe; adică plante verzi terestre și acvatice.
Consumatorii – toate animalele dintr-o biocenoza;
Consumatorii se împart în: - consumatori primari (ordin I), comsumatori secundari
(ordin II), consumatori tertiari(ordin III) si consumatori cuaternari(ordin IV).
Descompunatorii- se mai numesc si reducatori; cuprinde bacteriile si ciupercile
microscopice.
Lanturile trofice dintr-o biocenoza sunt legate unele de altele formand retele trofice.
Piramidele trofice sunt repezentari grafice ale raporturilor numerice dintre nivelurile
trofice ; fiecare nivel trofic este reprezentat ca fiind un strat al piramidei.

TEST DE EVALUARE
RELATII TROFICE IN ECOSISTEME
Subiectul I 1 ,5 P
Alegeți raspunsul corect:
1. Producătorii sunt :
a). plante verzi;
b). descompunători;
c). ciuperci;

2. Animalele zoofage sunt consumatori:


a). primari și secundari;
b). secundari și terțiari;
c). cuaternari si primari.

3. Structura trofică a unei biocenoze reprezintă:


a). cantitatea de hrană;
b). categorii trofice;
c). toți producătorii.

Subiectul II
Completează spațiile punctate cu noțiunile care lipsesc: 4P
1.Ecosistemul reprezintă unitatea dintre…………… si ……………..
2.Biotopul cuprinde factorii …………………… si biocenoza factorii……………..
3.În orice biocenoză se găsesc trei …………………trofice reprezentate de:
……………,
4……………… și …………………….( reducători)
5.După tipul de ecosistem, lanțurile trofice pot fi:………………și……………………
6.Într-o rețea trofică se găsesc lanțuri ……….principale și lanțuri trofice…………….
7.Formula lanțului trofic este: ………., C1, C2, ……. și …….…

Subiectul III 1,5P


Citește cu atenție afirmațiile de mai jos și notază cu A propozițiile adevarate si cu F
propozițiile false.
1. Lanțurile trofice alcătuiesc în ansamblul lor o rețea trofică într-un ecosistem.
2. Un lanț trofic este format din verigi.
3. Relațiile trofice nu pot fi redate sub formă de lanțuri, rețele și piramide trofice.

Subiectul V 2 p
Asociați corect cele doua coloane.
A B
a). fitofag; 1. păduche, limbric;
b). zoofag; 2. porcul, maimuța;
c). omnivore; 3. ciocănitoarea, leul;
d). parazit. 4. elefantul ,vaca.

Se acordă 1 p din oficiu


Timp efectiv de lucru 20 Min.

BAREM DE CORECTARE
Subiectul I - 1,5 P;
1- a, 2- b, 3-b.

Subiectul II - 4 P;
1. biotop si biocenoza
2. abiotici si biotici
3. categorii,producatori,consumatori si descompunatori
4. tereste,acvatice
5. trofice,secunare
6. P, C3, C4.

Subiectul III - 1,5 P;


1-A,2 – A,3 – F.

Subiectul IV
a-4, b-3, c- 2, d-1.

Se acorda 1 p din oficiu

REBUS
1. Categorii trofice care sunt organisme autotrofe……1……….
2. Se mai numesc și reducători…………2…………………….
3. Un șir de verigi se numește…………3……… trofic.
4. Consumatorii primari se mai numesc și……4……………..........
5. Lanțurile trofice pot fi:………5……….. și ……………6……..
6. Consumatorii de ordin III se mai numesc ……7……………….
7. Consumatoriii……………8…………sunt de ordin IV.
8. …………………9…… sunt toate animalele dintr-o biocenoză.
9. Porcul mistreț și ursul sunt animale………………10……..
10. Consumatorii care se hrănesc numai cu alte animale se numesc animale………11……
11. ………12…… și ciupercile sunt organisme microscopice.
12. Biotopul și biocenoza alcătuiesc un……………13…………..
13. lanțurile trofice sunt formate din mai multe………14………
A – B . Toate viețuitoarele depind unele de altele și stabilesc…………………

REBUS

A
B

REBUS
REZOLVARE

A
P R O D U C A T O R I

D E S C O M P U N A T O R I

L A N T

F I T O F A G E

N O C T U R N E

D I U R N E

T E R T I R I

C U A T E R N A R I

C O N S U M A T O R I

O M N I V O R E

Z O O F A G E

B A C T E R I I L E

E C O S I S T E M

V E R I G I

S-ar putea să vă placă și