Sunteți pe pagina 1din 23

UNITATEA TEMATICA 7: In lumea povestilor

NR.SAPTAMANI: 5 saptamani

PERIOADA: 16.04-18.05.2018

Ziua Comp. Detalii de Activități integrate/ Resurse/ Forme de Evaluare


spec conținut organizare
 crearea unui orar zilnic personalizat Resurse materiale
DP: Condiţiile  iniţierea unei agende în care să fie precizat fișe de lucru, imagini, Observare
3.2 învăţării: factori programul zilnic culegeri cu texte, sistemati
de stres/  enumerarea activităţilor într-o listă „Ce fac fotografii, că
obstacole azi?” Resurse procedural
 plasarea unor simboluri pentru activităţile conversaţia euristică, Aprecieri
programului zilnic în funcţie de succesiune, explicaţia, verbale.
frecvenţă, dificultate, durată Forme de organizare
frontală, individuală,
pe grup,
 Citirea cu intonaţie a unui text liric, respectând Resurse materiale
CLR Textul liric semnele de punctuaţie manual, p. 32-33, Observare
16.IV 1.1.  Citirea selectivă în funcţie de anumite repere Poezii, G. Coșbuc, sistemati
1.2. “Povestea  Identificarea titlului, autorului unui text liric leptopul, că
1.3. gâștelor”,  Identificarea strofelor și a numărului de versuri videoproiector,
1.4. din fiecare strofă Resurse procedurale Aprecieri
2.1. de George  Identificarea cuvintelor care rimează într-un explicaţia,exerciţiul, verbale.
2.2. Topîrceanu text liric conversatia, observaţia
2.3.  Crearea unor rime, pornind de la versurile dirijată, exerciţiul, jocul
2.4. poeziei didactic
 Memorare, din proprie iniţiativă, a unor poezii Forme de organizare
şi ghicitori Frontal, individual,pe
 Autodictări cu autoevaluare sau evaluare în grupe
pereche
 Construirea unor enunţuri pe baza unui set de
cuvinte date şi/sau a unui şir de imagini
 Formularea unor răspunsuri la întrebări, în
legătură cu texul citit
EDUCATIE FIZICA
MEM Igiena personală  Identifi carea consecinţelor unor acţiuni ale Resurse materiale: Apreciere
3.2. omului asupra mediilor de viaţă explorate manualul (pag. 38-39, globală
4.1.  Exprimarea unor opinii (acord/dezacord) cu imagini, fructe, Apreciere
4.2. privire la anumite atitudini şi comportamente legume, calculator, individua
5.1. observate in mediile de viaţă explorate videoproiector lă
 Realizarea unui plan pentru micşorarea riscului Resurse procedurale:
de imbolnăvire cu boli provocate de germeni conversația, explicația
 Realizarea planului individual de menţinere a demonstrația, jocul
stării de sănătate prin indicarea unei diete, a didactic, exercițiul
programului de exerciţii fi zice etc. Forme de organizare:
 Alcătuirea unor postere care cuprind planul frontală, individuală,
individual de menţinere a stării de sănătate pe grup,
 Realizarea unor jocuri de rol („La doctor”),
pentru recunoaşterea unor simptome ale unor
boli frecvente
 Stabilirea efectelor lipsei de igienă asupra
propriei persoane şi a celor din jur
 Alcătuirea unor postere care cuprind planul
individual de Menţinere a stării de sănătate
MM Cântare în  explicarea rolului şi importanţei dialogului Resurse materiale: observarea
1.3. dialog muzical; manual ul, casetofon sistemati
2.2  exerciţii de respiraţie/de dicţie/de încălzire a Resurse procedurale: că,
3.1. vocii; conversaţia, exerciţiul,
 intonarea unor vocale urcând/coborând vocea – demonstrația, jocul probă
dirijat; didactic, explicația, orală
CLR  joc muzical: Dialogul jucăriilor!; Forme de organizare:
1.3.  citirea versurilor cântecului, însoţită de bătaia frontală, individuală,
măsurii; pe grup,
 interpretarea după auz a cântecului Dragă
vrăbiuţă, Gr. Teodosiu.
RELIGIE
LIMBA GERMANA
Textul liric  Citirea cu intonaţie a unui text liric, respectând Resurse materiale
CLR semnele de punctuaţie manual, p. 32-33, Observare
1.1. “Povestea  Citirea selectivă în funcţie de anumite repere Poezii de G. Coșbuc, sistemati
1.2. gâștelor”,  Identificarea titlului, autorului unui text liric leptopul, că
1.3.  Identificarea strofelor și a numărului de versuri videoproiector,
1.4. de George din fiecare strofă Resurse procedurale Aprecieri
2.1. Topîrceanu  Identificarea cuvintelor care rimează într-un explicaţia,exerciţiul, verbale.
2.2. text liric conversatia, observaţia
2.3.  Crearea unor rime, pornind de la versurile dirijată, jocul didactic
2.4. poeziei Forme de organizare
17.IV
 Memorare, din proprie iniţiativă, a unor poezii Frontal, individual,pe
şi ghicitori grupe
 Autodictări cu autoevaluare sau evaluare în
pereche
 Construirea unor enunţuri pe baza unui set de
cuvinte date şi/sau a unui şir de imagini
 Formularea unor răspunsuri la întrebări, în
legătură cu texul citit
MEM  Identificarea instrumentelor de măsură potrivite Resurse materiale: observare
6.1. Metrul. pentru efectuarea unor măsurători (rigla, manualul pag. 40, sistemati
6.2. Centimetrul. panglica de croitorie, metrul de tâmplărie, vasul instrumente de că
6.3. Milimetrul gradat, cântarul, balanţa) măsură: rigla, panglica
6.4.  Măsurarea lungimii unor obiecte de croitorie, metrul de evaluare
 Consemnarea rezultatelor şi discutarea lor tâmplărie, practică
 Măsurarea taliei, a masei corporale, a Resurse procedurale
aprecierea maselor unor obiecte, „cântărite” în conversația, explicația, evaluare
propriile mâini jocul didactic, orală
 Aflarea propriei mase cu ajutorul cântarului exercițiul
 Rezolvarea de probleme practice folosind Forme de organizare:
unităţile de măsură (Cântăreşte 2 mere cu frontală, individuală,
balanţa etc.) pe grup
INFORMATICA
Textul liric  Citirea cu intonaţie a unui text liric, respectând Resurse materiale
CLR semnele de punctuaţie manual, p. 32-33, Observare
1.1. “Povestea  Citirea selectivă în funcţie de anumite repere Poezii de G. Coșbuc, sistemati
1.2. gâștelor”,  Identificarea titlului, autorului unui text liric leptopul, că
1.3.  Identificarea strofelor și a numărului de versuri videoproiector,
1.4. de George din fiecare strofă Resurse procedurale Aprecieri
2.1. Topîrceanu  Identificarea cuvintelor care rimează într-un explicaţia,exerciţiul, verbale.
2.2. text liric conversatia, observaţia
2.3.  Crearea unor rime, pornind de la versurile dirijată, jocul didactic
2.4. poeziei Forme de organizare
 Memorare, din proprie iniţiativă, a unor poezii Frontal, individual,pe
şi ghicitori grupe
 Autodictări cu autoevaluare sau evaluare în
18.IV pereche
 Construirea unor enunţuri pe baza unui set de
cuvinte date şi/sau a unui şir de imagini
 Formularea unor răspunsuri la întrebări, în
legătură cu texul citit
MEM  Identificarea instrumentelor de măsură potrivite Resurse materiale: observare
6.1. Metrul. pentru efectuarea unor măsurători (rigla, manualul pag. 40, sistemati
6.2. Centimetrul. panglica de croitorie, metrul de tâmplărie, vasul instrumente de că
6.3. Milimetrul gradat, cântarul, balanţa) măsură: rigla, panglica
6.4.  Măsurarea lungimii unor obiecte de croitorie, metrul de evaluare
 Consemnarea rezultatelor şi discutarea lor tâmplărie, practică
 Măsurarea taliei, a masei corporale, a Resurse procedurale
aprecierea maselor unor obiecte, „cântărite” în conversația, explicația, evaluare
propriile mâini jocul didactic, orală
 Aflarea propriei mase cu ajutorul cântarului exercițiul
 Rezolvarea de probleme practice folosind Forme de organizare:
unităţile de măsură (Cântăreşte 2 mere cu frontală, individuală,
balanţa etc.) pe grup
AV/ Lumea de sub Curiozități despre testoase; prezentarea unor Resurse materiale: Observare
AP ape informaţii despre broaştele ţestoase; manual, foi colorate, sistemati
2.5.; Vizionare filmulet In lumea testoaselor foarfecă, laptop că
2.2.; Identificarea culorii care trebuie folosită; Resurse procedurale:
2.3. Ţestoase de apă Prezentarea materialelor şi a tehnicilor de lucru; conversaţia, explicaţia, evaluare
Observarea lucrărilor din manual şi stabilirea exerciţiul, tehnica practica
etapelor de lucru; ORIGAMI
Cantec : Testoasa Forme de organizare:
Confectionarea testoaselor prin tehnica activitate individuală
MM origami
3.3. audiţie: Ţestoasa Lulu
https://www.youtube.com/watch?v=covrqc3F9
9k;
 Identificarea instrumentelor de măsură potrivite Resurse materiale: observare
MEM Litrul. Mililitrul pentru efectuarea unor măsurători (vasul manualul pag. 41 sistemati
6.1. gradat) instrumente de că
6.2.  Măsurarea capacităţii unor obiecte şi măsură:, vasul gradat,
6.3. exprimarea acesteia în mililitri Resurse procedurale evaluare
6.4.  Măsurarea unor dimensiuni /cantităţi/ volume, conversația, explicația, practica
cu instrumente de măsură potrivite (a jocul didactic,
volumului de apă dintr-un recipient negradat exercițiul
etc.) Forme deorganizare:
 Măsurarea masei unor obiecte folosind etaloane frontală, individuală,
19.IV
de forme şi mărimi diferite pe grup
 Consemnarea rezultatelor şi discutarea lor
CLR Textul  Citirea unui text nonliterar Resurse materiale
1.1. nonliterar  Identificarea informaţiilor în diverse texte manualul p. 34, Observare
1.2 nonliterare, materiale cotidiene (reclame, reviste, ziare, cărţi de sistemati
2.1. Gasca prospecte, orare etc.) bucate, leptopul, că
2.2.  Sesizarea diferenţei între textul literar și cel videoproiector,
2.3. nonliterar Resurse procedurale Aprecieri
 Joc de rol: „Micul ziarist“, „Scrie o reclamă explicaţia,exerciţiul, verbale.
…../Articol…“) conversatia, observaţia
dirijată, jocul didactic
Forme de organizare
Frontal, individual,pe
grupe
EDUCATIE FIZICA
CLR LECTURA  citirea selectivă în funcţie de anumite repere Resurse materiale: Observare
1.2. sau respectând un detaliu/o idee din text (joc: textul suport, fise de sistemati
3.1. „Povestea „Găseşte şi citeşte”); lucru că
3.2. dovleacului si a  formularea de răspunsuri la întrebări referitoare Resurse procedurale:
2.1. vitei de vie” la textul audiat („Cine?, Ce?, Cu cine?, Cum?, conversaţia, explicaţia, Aprecieri
Unde?, De ce?, Din ce cauză?, Cu ce scop?”); exerciţiul, jocul verbale.
MEM dupa  completarea unor enunţuri lacunare cu didactic,
2.3. Alexandru Mitru informaţii potrivite; Forme de organizare
 formularea unor răspunsuri la întrebări, în Frontal, individual,pe
legătură cu un scurt text citit; grupe
 aranjarea unei suite de propoziţii după ordinea
logică de desfăşurare a evenimentelor.
CLR  Precizari privind intocmirea unui text nonliterar Resurse materiale
1.1. Textul  Realizarea unei reviste a clasei cu articole manual, p. 35, reviste, Observare
1.2. nonliterar scrise de elevi ziare, cărţi de bucate, sistemati
2.1.  Propunerea unor reţete pentru preparate leptopul, că
2.2. alimentare videoproiector,
2.3.  Utilizarea limbajului verbal şi nonverbal Resurse procedurale Aprecieri
corespunzător, în vederea asigurării/menţinerii explicaţia,exerciţiul, verbale.
20.1V conversatia, observaţia
atenţiei interlocutorului (contact vizual,
expresie facială, claritate în exprimare, ton) dirijată, jocul didactic
Forme de organizare
Frontal, individual,pe
grupe
Identificarea instrumentelor de măsură potrivite Resurse materiale: observare
MEM Litrul. Mililitrul pentru efectuarea unor măsurători (vasul manualul pag. 41 sistemati
6.1. gradat) instrumente de că
6.2. Măsurarea capacităţii unor obiecte şi măsură:, vasul gradat,
6.3. exprimarea acesteia în mililitri Resurse procedurale evaluare
6.4. Măsurarea unor dimensiuni/cantităţi/volume, cu conversația, practica
instrumente de măsură potrivite (a volumului explicația, jocul
de apă dintr-un recipient negradat etc.) didactic, exercițiul
Măsurarea masei unor obiecte folosind etaloane Forme deorganizare:
de forme şi mărimi diferite frontală, individuală,
Consemnarea rezultatelor şi discutarea lor pe grup
AV/ Lumea de sub  Curiozități despre testoase,prezentarea unor Resurse materiale: Observare
AP ape informaţii despre broaştele ţestoase; manual, foi colorate, sistemati
2.5.  Vizionare filmulet In lumea testoaselor foarfecă, laptop că
2.2.  Identificarea culorii care trebuie folosită; Resurse procedurale:
2.3. Ţestoase de apă  Prezentarea materialelor şi a tehnicilor de lucru; conversaţia, explicaţia,
 Observarea lucrărilor din manual şi stabilirea exerciţiul, tehnica
etapelor de lucru; ORIGAMI
 Cantec : Testoasa Forme de organizare:
 Confectionarea testoaselor prin tehnica activitate individuală
MM origami
3.3.  Audiţie: Ţestoasa Lulu
https://www.youtube.com/watch?v=covrqc3F9
9k;
MM  explicarea rolului şi importanţei dialogului Resurse materiale: observarea
1.3. Cântare în muzical; manualul, casetofon sistemati
2.2 dialog  exerciţii de respiraţie/de dicţie/de încălzire a Resurse procedurale: că,
3.1. vocii; exerciţiul, explicația,
 intonarea unor vocale urcând/coborând vocea – demonstrația, probă
dirijat; jocul didactic, orală
CLR  joc muzical: Dialogul jucăriilor!; Forme de organizare:
1.3.  citirea versurilor cântecului, însoţită de bătaia frontală, individuală,
măsurii; pe grup,
 interpretarea după auz a cântecului Dragă
vrăbiuţă, Gr. Teodosiu.

Ziua Comp. Detalii de Activități integrate/ Resurse/ Forme de Evaluare


spec conținut organizare
DP:  elaborarea în echipe a unor postere: “Cum Resurse materiale: Observare
2.1. Ce mă ajută să învăţăm?” manual tipărit fișe de sistemati
2.3. învăţ  jurnalul învăţării prin imagini sau cuvinte lucru, imagini, poezii, că
(cum învăţ, ce îmi place să învăţ, uşor şi greu Resurse procedurale:
CLR Condiţiile în activitatea de învăţare, cine mă ajută) conversaţia, explicatia Aprecieri
3.1. învăţării –  crearea unor ştiri despre cum învaţă elevii de Forme de organizare: verbala
factori clasa a II-a, elevii mai mari, adulţii frontală, pe echipe
favorizanţi/resur  prezentarea unor scurte proiecte despre
se condiţiile de învăţare de acasă şi de la şcoală
 realizarea unor scurte interviuri adresate
colegilor de clasă sau părinţilor: „Dacă ai fi
director, ce ai păstra şi ce ai schimba la şcoală,
23.IV pentru ca elevii să înveţe mai bine, mai uşor şi
cu plăcere?”
 joc: Unde-i este locul?;
 citirea şi discutarea textului În vizită;
 realizarea unei fişe cu asemănări/deosebiri
dintre condiţiile învăţării în trecut şi astăzi;
 găsirea unor motive pentru care anumite
discipline să fie îndrăgite.
Textul narativ  Citirea în ritm propriu a unui text scurt, cu Resurse materiale
CLR adaptarea intonaţiei impusă de semnele de manual, p. 36-37, Observare
1.1. “Ursul păcălit punctuaţie Povești, I. Creangă; sistemati
1.2. de vulpe”,  Identificarea personajelor dintr-un text citit fise delucru,calculator, că
2.1.  Precizarea locului şi timpului acţiunii videoproiector
2.2. după Ion prezentate Resurse procedurale Aprecieri
2.3 Creangă  Identificarea enunţurilor adevărate/false conversaţia, observaţia verbale.
referitoare la textul citit dirijată, exerciţiul, jocul
 Citirea selectivă în funcţie de anumite repere didactic
(alineatul, linia de dialog) sau respectând un Forme de organizare
detaliu/o idee din text (joc: „Găseşte şi frontal, individual,pe
citeşte”) grupe
 Redarea prin cuvinte proprii, cu sprijin, a unui
fragment dintr-un text citit
 Formularea unor răspunsuri la întrebări, în
legătură cu un scurt text citit
EDUCATIE FIZICA
 Identificarea instrumentelor de măsură Resurse materiale: Observare
MEM Kilogramul. potrivite pentru efectuarea unor măsurători (, manualul pag. 42 sistemati
6.1. Gramul cântarul, balanţa) cântarul, balanţa că
6.2.  Măsurarea masei unor obiecte şi exprimarea Resurse procedurale
6.3. acesteia în kilograme/grame conversația, exercițiul Aprecieri
6.4.  Măsurarea unor dimensiuni/cantităţi/ explicația, jocul verbale.
volume, cu instrumente de măsură potrivite (masei didactic,
ghiozdanului, a volumului de apă dintr-un Forme de organizare:
recipient negradat etc.) frontală, individuală,
 Alegerea potrivită a unor unităţi pe grup,
neconvenţionale pentru măsurarea masei
 Măsurarea masei unor obiecte folosind
etaloane de forme şi mărimi diferite
 Consemnarea rezultatelor şi discutarea lor
 Modificarea unei reţete culinare simple în
vederea realizării unui număr mai mare/mai
mic de porţii
 Măsurarea taliei, a masei corporale, a
aprecierea maselor unor obiecte, „cântărite” în
propriile mâini
 Aflarea propriei mase cu ajutorul cântarului
 Rezolvarea de probleme practice folosind
unităţile de măsură (Cântăreşte 2 mere cu
balanţa etc.)
MM  comparearea sunetului tunetului cu sunetul Resurse materiale: observarea
1.4. Nuanţe – tare şi păsării; manualul, casetofon sistemati
2.1. încet  identificarea sunetelor care se produc mai tare; Resurse procedurale: că,
 joc muzical: Tare şi încet; exerciţiul, explicația,
 exerciţii de respiraţie/de dicţie/ritmice; demonstrația, probă
 interpretarea cântecului Drag mi-e jocul jocul didactic, orală
românesc, după auz; Forme de organizare:
 executarea mişcărilor sugerate de text; frontală, individuală,
AV/  intonarea cântecului mai tare/mai încet; pe grup,
AP  acompanierea cu o jucărie muzicală;
3.2.  desenarea unei farfurii şi decorarea cu
simboluri din costumele populare româneşti.
RELIGIE
LIMBA GERMANA
CLR Textul narativ  Redarea prin cuvinte proprii, cu sprijin, a unui Resurse materiale
1.1. fragment dintr-un text citit manual, p. 36-37, Observare
1.2. Ursul păcălit  Formularea unor răspunsuri la întrebări, în Povești, I. Creangă; sistemati
2.1. de vulpe, legătură cu un scurt text citit fise delucru,calculator, că
2.2.  Aranjarea unei suite de propoziţii după videoproiector
2.3 după Ion ordinea logică de desfăşurare Resurse procedurale Aprecieri
Creangă a evenimentelor din textul citit conversaţia, observaţia verbale.
 Redarea prin cuvinte proprii, cu sprijin, a unui dirijată, exerciţiul, j
fragment dintr-un text citit Forme de organizare
 Povestirea orală, cu întrebări de sprijin, a unui frontal, individual,pe
24.IV
fragment grupe
MEM  Identificarea instrumentelor de măsură Resurse materiale: Observare
6.1. Kilogramul. potrivite pentru efectuarea unor măsurători (, manualul pag. 42 sistemati
6.2. Gramul cântarul, balanţa) instrumente de că
6.3.  Măsurarea masei unor obiecte şi exprimarea măsură: cântarul,
6.4. acesteia în kilograme/grame balanţa Aprecieri
 Măsurarea unor dimensiuni/cantităţi/volume, Resurse procedurale verbale.
cu instrumente de măsură potrivite (masei conversația,explicația
ghiozdanului, a volumului de apă dintr-un jocul didactic,
recipient negradat etc.) exercițiul
 Alegerea potrivită a unor unităţi Forme de organizare:
neconvenţionale pentru măsurarea masei frontală, individuală,
 Măsurarea masei unor obiecte folosind pe grup,
etaloane de forme şi mărimi diferite
 Consemnarea rezultatelor şi discutarea lor
 Modificarea unei reţete culinare simple în
vederea realizării unui număr mai mare/mai
mic de porţii
 Măsurarea taliei, a masei corporale, a
aprecierea maselor unor obiecte, „cântărite” în
propriile mâini
 Aflarea propriei mase cu ajutorul cântarului
 Rezolvarea de probleme practice folosind
unităţile de măsură (Cântăreşte 2 mere cu
balanţa etc.)
INFORMATICA
CLR Textul narativ  Emiterea unor predicţii asupra firului narativ Resurse materiale
1.1. al textului citit manual, p. 36-37, Observare
1.2. Ursul păcălit  Schimbarea finalului unui text narativ citit Povești, I. Creangă; sistemati
2.1. de vulpe,  Copierea/transcrierea unor texte scurte, fise delucru,calculator, că
2.2. exersând încadrarea în spaţiul paginii, videoproiector
2.3. după Ion respectarea proporţiei între litere şi a spaţiului Resurse procedurale Aprecieri
Creangă între cuvinte conversaţia, observaţia verbale.
 Dramatizări ale unor fragmente din texte dirijată, exerciţiul, jocul
narative cunoscute didactic
 Jocuri de rol: întâlniri cu personajele din Forme de organizare
textele studiate Frontal, individual,pe
 Plasarea semnelor de punctuaţie învăţate într- grupe
un text dat
25.IV  Formularea, în scris, a răspunsurilor la
întrebări pe teme familiare/care prezintă
interes
 Joc de rol: „Ia-i un interviu ursului din
povestea…”
MEM  Identificarea instrumentelor de măsură Resurse materiale: Probă
6.1. Bani. Leul. potrivite pentru valoare (bani,leul.euro) manualul pag.43, orală
6.2. Euro  Recunoaşterea bancnotelor de 1 leu, 5 lei, 10 monede, bancnote
6.3. lei, 50 lei, 100 lei, 200 lei, 500 lei Resurse procedurale Observare
6.4.  Schimbarea unui grup de monede/ bancnote conversația, explicația, sistemati
cu o bancnotă/un alt grup de bancnote sau jocul didactic, ca
monede având aceeaşi valoare exercițiul
 Adunarea şi scăderea în limitele 0-1000, Forme de organizare:
folosind bancnotele şi monedele învăţate frontală, individuală,
 Implicarea copiilor în experienţe în care să pe grup
decidă singuri dacă pot/nu pot cumpăra un
obiect cu suma de bani de care dispun
 Jocuri de utilizare a banilor
 Compararea unor sume de bani compuse din
monede şi bancnote diferite
 Rezolvarea unor probleme de
cheltuieli/buget/cumpărături, oral şi scris,
folosind adunarea şi/sau scăderea, înmulţirea,
împărţirea.
AV/ Lumea de sub  prezentarea materialelor şi a tehnicilor de lucru; Resurse materiale: observare
AP ape  prezentarea unor informaţii despre caracatiţe; manual, hârtie sistemati
2.1  observarea modelelor din manual; colorată, tub de la că
2.3.  prezentarea etapelor de lucru; hârtia igienică,
2.4. Caracatiţe  realizarea lucrării; Resurse procedurale:
 memorarea poeziei Caracatiţa, de Maria Besciu. conversaţia, explicaţia,
CLR exerciţiul
2.1. Forme de organizare:
frontală, individuală
 Identificarea instrumentelor de măsură Resurse materiale: Probă
MEM Bani. Leul. potrivite pentru valoare (bani,leul.euro) manualul pag.43, orală
6.1. Euro  Recunoaşterea bancnotelor de 1 leu, 5 lei, 10 monede, bancnote
6.2. lei, 50 lei, 100 lei, 200 lei, 500 lei Resurse procedurale observare
6.3.  Schimbarea unui grup de monede/bancnote cu conversația, explicația, sistemati
6.4. o bancnotă/un alt grup de bancnote sau jocul didactic, ca
monede având aceeaşi valoare exercițiul
 Adunarea şi scăderea în limitele 0-1000, Forme de organizare:
folosind bancnotele şi monedele învăţate frontală, individuală,
26.IV  Implicarea copiilor în experienţe în care să pe grup
decidă singuri dacă pot/nu pot cumpăra un
obiect cu suma de bani de care dispun
 Jocuri de utilizare a banilor
 Compararea unor sume de bani compuse din
monede şi bancnote diferite
 Rezolvarea unor probleme de
cheltuieli/buget/cumpărături, oral şi scris,
folosind adunarea şi/sau scăderea, înmulţirea,
împărţirea.
CLR  Scrierea corectă a cuvintelor care conţin Resurse materiale
1.1. Grupurile de grupurile de sunete ea, ie, ia, manual, p. 38,;fise de Observare
1.2. sunete ea, ie, ia  Scrierea corectă a cuvintelor sau și s-au lucru,calculator, sistemati
1.3.  Identificarea cuvintelor scrise greșit videoproiector că
1.4.  Completarea cu silabe potrivite pentru a Resurse procedurale
2.1. obţine cuvinte conversaţia, observaţia Aprecieri
2.2.  Plasarea semnelor de punctuaţie într-un text dirijată, exerciţiul, jocul verbale.
2.3.  Schimbarea formei unui cuvânt pentru a arăta didactic
2.4. obiecte mai mici Forme de organizare
 Scrierea corectă a cuvintelor care conţin frontal, individual,pe
literele î și â grupe

EDUCATIE FIZICA
CLR LECTURA  citirea selectivă în funcţie de anumite repere Resurse materiale: Observare
1.2. sau respectând un detaliu/o idee din text (joc: textul suport, fise de sistemati
3.1. „Povestea „Găseşte şi citeşte”); lucru că
3.2. dovleacului si a  formularea de răspunsuri la întrebări Resurse procedurale:
2.1. vitei de vie” referitoare la textul audiat („Cine?, Ce?, Cu conversaţia, explicaţia, Aprecieri
cine?, Cum?, Unde?, De ce?, Din ce cauză?, exerciţiul, jocul verbale.
MEM dupa Cu ce scop?”); didactic,
2.3. Alexandru Mitru  completarea unor enunţuri lacunare cu Forme de organizare
informaţii potrivite; frontal, individual,pe
 formularea unor răspunsuri la întrebări, în grupe
legătură cu un scurt text citit;
 aranjarea unei suite de propoziţii după
ordinea logică de desfăşurare a evenimentelor.

CLR  Scrierea corectă a cuvintelor care conţin Resurse materiale


1.1. Grupurile de grupurile de sunete ea, ie, ia, manual, p. 38,;fise de Observare
1.2. sunete ea, ie, ia  Scrierea corectă a cuvintelor sau și s-au lucru,calculator, sistemati
1.3.  Identificarea cuvintelor scrise greșit videoproiector că
1.4.  Completarea cu silabe potrivite pentru a Resurse procedurale
2.1. obţine cuvinte conversaţia, observaţia Aprecieri
2.2.  Plasarea semnelor de punctuaţie într-un text dirijată, exerciţiul, jocul verbale.
27.IV 2.3.  Schimbarea formei unui cuvânt pentru a arăta didactic
2.4. obiecte mai mici Forme de organizare
 Scrierea corectă a cuvintelor care conţin Frontal, individual,pe
literele î și â grupe

 Identifi carea consecinţelor unor acţiuni ale Resurse materiale Observare


MEM Dieta omului asupra mediilor de viaţă explorate manualul pg 44, sistemati
3.2.  Exprimarea unor opinii (acord/dezacord) cu imagini, fructe, că
4.1. privire la anumite atitudini şi legume,calculator
4.2. comportamente observate in mediile de viaţă Resurse procedurale Aprecieri
5.1. explorate conversaţia, observaţia verbale
 Realizarea unui plan pentru micşorarea dirijată, exerciţiul, jocul
riscului de imbolnăvire cu boli provocate didactic
degermeni Forme de organizare
 Realizarea planului individual de menţinere a frontal, individual,pe
stării de sănătate prin indicarea uneidiete, a grupe
programului de exerciţii fi zice etc.
 Alcătuirea unor postere care cuprind planul
individual de menţinere a stării de
Sănătate

AV/ Lumea de sub  prezentarea materialelor şi a tehnicilor de lucru; Resurse materiale: Observare
AP ape  prezentarea unor informaţii despre caracatiţe; manual, hârtie sistemati
2.1  observarea modelelor din manual; colorată, tub de la că
2.3.  prezentarea etapelor de lucru; hârtia igienică,
2.4. Caracatiţe  realizarea lucrării; Resurse procedurale:
 memorarea poeziei Caracatiţa, de Maria Besciu. conversaţia, explicaţia,
CLR exerciţiul
2.1. Forme de organizare:
frontal, individual.

MM Nuanţe – tare şi  comparearea sunetului tunetului cu sunetul Resurse materiale: observarea


1.4. încet păsării; manualul, casetofon sistemati
2.1.  identificarea sunetelor care se produc mai tare; Resurse procedurale: că,
 joc muzical: Tare şi încet; conversaţia, exerciţiul,
 exerciţii de respiraţie/de dicţie/ritmice; demonstrația, jocul probă
 interpretarea cântecului Drag mi-e jocul didactic,explicația, orală
românesc, după auz; Forme de organizare:
 executarea mişcărilor sugerate de text; frontală, individuală,
AV/  intonarea cântecului mai tare/mai încet; pe grup,
AP  acompanierea cu o jucărie muzicală;
3.2.  desenarea unei farfurii şi decorarea cu
simboluri din costumele populare româneşti.

Ziua Comp. Detalii de Activități integrate/ Resurse/ Forme de Evaluare
spec conținut organizare
Uneori am  joc didactic: Am nevoie; Resurse material Observare
DP: nevoie de ajutor  citirea şi discutarea textului Ajutor; manualul, fise de lucru sistemati
2.2.  interpretarea rolurilor unor prieteni; Resurse procedural că
2.1. Condiţiile  dezbatere – factorii care îngreunează conversatia, exercitiul
învăţării – învăţarea; Forme de organizare Aprecieri
CLR factori de  realizarea unei fişe în care să noteze ce ar frontală, individuală, verbale.
1.1. stres/obstacole păstra şi ce ar schimba la şcoală, pentru a pe grup,
învăţa mai bine, mai uşor şi cu plăcere.
 Scrierea corectă a cuvintelor care conţin Resurse materiale
CLR Grupurile de grupurile de sunete , oa, ua, uă manual, p. 38,;fise de Observare
1.1. sunete oa, ua,  Scrierea corectă a cuvintelor sau și s-au lucru,calculator, sistemati
1.2. uă  Identificarea cuvintelor scrise greșit videoproiector că
30.IV 1.3.  Completarea cu silabe potrivite pentru a Resurse procedurale
1.4. obţine cuvinte conversaţia, observaţia Aprecieri
2.1.  Plasarea semnelor de punctuaţie într-un text dirijată, exerciţiul, jocul verbale.
2.2.  Schimbarea formei unui cuvânt pentru a arăta didactic
2.3. obiecte mai mici Forme de organizare
2.4.  Scrierea corectă a cuvintelor care conţin Frontal, individual,pe
grupe
literele î și â
EDUCATIE FIZICA
 Efectuarea de adunări/scăderi cu numere mai Resurse materiale Observare
MEM Adunarea si mici decât 1000, fără şi cu trecere peste ordin manualul pg 46-47, sistemati
1.4. scaderea şi verificarea prin operaţia inversă numărătoarea,leptopul că
1.5.  Evidenţierea proprietăţilor adunării videoproiector
1.6. (comutativitate, asociativitate, element Resurse procedurale Aprecieri
2.1. neutru), fără precizarea terminologiei conversaţia, observaţia verbale
3.1.  Aflarea unei sume de termeni egali prin dirijată, exerciţiul, jocul
4.1. rezolvarea unor probleme practice didactic
5.1.  Rezolvarea unor situaţii practice de aflare a Forme de organizare
5.2. unei sume/diferenţe de termeni egali frontal, individual,pe
 Efectuarea de împărţiri cu rest 0, în concentrul grupe
0-100 prin scăderi repetate sau recurgând la
înmulţire
 Rezolvarea de exerciţii de tipul: Află
suma/diferenţa
MM  explicarea rolului cântecelor de a transmite Resurse materiale: observarea
1.4. Cântec vesel, emoţii, stări, sentimente; manualul, casetofon sistemati
2.1. cântec trist  învăţarea unor mişcări de percuţie corporală; Resurse procedurale: că,
 executarea mişcărilor învăţate, respectând conversaţia, exerciţiul,
combinaţii date, din ce în ce mai repede; demonstrația, jocul probă
 exerciţii de respiraţie/de dicţie/ritmice; didactic,explicația, orală
 intonarea unor cântecele şi identificarea Forme de organizare:
sentimentelor pe care le exprimă; frontală, individuală,
 realizarea unei liste de zece cântece şi pe grup,
AV/ identificarea celor triste/vesele;
AP  interpretarea cântecului Piticii şi ariciul, Gh.
3.2. Cucu;
 intonarea cântecului cu mişcările sugerate de
text;
 desen: Pitic vesel/arici trist;
RELIGIE
LIMBA GERMANA
CLR
1.V MEM 1 MAI – ZI LIBERA
INFORMATICA
CLR Textul narativ  Citirea în ritm propriu a unui text scurt, cu Resurse materiale
1.1. adaptarea intonaţiei impusă de semnele de manual, p. 40-41, Observare
1.2. Albă-ca- punctuaţie Povesti de Fratii sistemati
2.1. Zăpada,  Identificarea personajelor dintr-un text citit Grimm;fise de lucru, că
2.2.  Precizarea locului şi timpului acţiunii leptop, videoproiector
2.3. după Fraţii prezentate Resurse procedurale Aprecieri
Grimm  Identificarea enunţurilor adevărate/false conversaţia, observaţia verbale.
referitoare la textul citit dirijată, exerciţiul, jocul
 Citirea selectivă în funcţie de anumite repere didactic
(alineatul, linia de dialog) sau respectând un Forme de organizare
detaliu/o idee din text (joc: „Găseşte şi Frontal, individual,pe
citeşte”) grupe
 Redarea prin cuvinte proprii, cu sprijin, a unui
2.V fragment dintr-un text citit
 Formularea unor răspunsuri la întrebări, în
legătură cu un scurt text citit
 Efectuarea de adunări/scăderi cu numere mai Resurse materiale Observare
MEM Adunarea si mici decât 1000, fără şi cu trecere peste ordin manualul pg 46-47, sistemati
1.4. scaderea şi verificarea prin operaţia inversă numărătoare; că
1.5.  Evidenţierea proprietăţilor adunării calculator
1.6. (comutativitate, asociativitate, element Resurse procedurale Aprecieri
2.1. neutru), fără precizarea terminologiei conversaţia, observaţia verbale
3.1.  Aflarea unei sume de termeni egali prin dirijată, exerciţiul, jocul
4.1. rezolvarea unor probleme practice didactic
5.1.  Rezolvarea unor situaţii practice de aflare a Forme de organizare
5.2. unei sume/diferenţe de termeni egali frontal, individual,pe
 Efectuarea de împărţiri cu rest 0, în concentrul grupe
0-100 prin scăderi repetate sau recurgând la
înmulţire
 Rezolvarea de exerciţii de tipul: Află
suma/diferenţa.
AV/ Cufărul cu  prezentarea materialelor şi a tehnicilor de Resurse materiale: Observare
AP poveşti lucru; manuamnl, tuburi de sistemati
2.1  observarea imaginilor din manual şi carton, cuburi de le ca
2.3. imaginarea unor fragmente de poveste pe care Resurse procedurale:
2.4. La castel le spun imaginile; conversaţia, explicaţia, Aprecieri
 prezentarea materialelor din care se pot face demonstraţia,exerciţiul verbale
MM castele; Forme de organizare:
2.1.  confectionarea unui castel din carton, cuburi frontală, individuală,
 audiţie A fost odată un castel pe grup
https://www.youtube.com/watch?v=ifYZvIQ9
V8g
MEM Adunarea si  Efectuarea de adunări/scăderi cu numere mai Resurse materiale Observare
1.4. scaderea mici decât 1000, fără şi cu trecere peste ordin manualul pg 46-47, sistemati
1.5. şi verificarea prin operaţia inversă numărătoare; leptop, că
1.6.  Evidenţierea proprietăţilor adunării videoproiector
2.1. (comutativitate, asociativitate, element Resurse procedurale Aprecieri
3.1. neutru), fără precizarea terminologiei conversaţia, observaţia verbale
4.1.  Aflarea unei sume de termeni egali prin dirijată, exerciţiul, jocul
5.1. rezolvarea unor probleme practice didactic
5.2.  Rezolvarea unor situaţii practice de aflare a Forme de organizare
unei sume/diferenţe de termeni egali frontal, individual,pe
3.V
 Efectuarea de împărţiri cu rest 0, în concentrul grupe
0-100 prin scăderi repetate sau recurgând la
înmulţire
 Rezolvarea de exerciţii de tipul: Află
suma/diferenţa.
CLR Textul narativ  Aranjarea unei suite de propoziţii după Resurse materiale
1.1. ordinea logică de desfăşurare manual, p. 40-41, Observare
1.2. Albă-ca- a evenimentelor din textul citit povesti de Fratii sistemati
2.1. Zăpada,  Redarea prin cuvinte proprii, cu sprijin, a unui Grimm;fise de lucru, că
2.2. fragment dintr-un text citit leptop, videoproiector
2.3. după Fraţii  Povestirea orală, cu întrebări de sprijin, a unui Resurse procedurale Aprecieri
Grimm fragment conversaţia, observaţia verbale.
 Emiterea unor predicţii asupra firului narativ dirijată, exerciţiul, jocul
al textului citit didactic
 Schimbarea finalului unui text narativ citit Forme de organizare
 Copierea/transcrierea unor texte scurte, frontal, individual,pe
exersând încadrarea în spaţiul paginii, grupe
respectarea proporţiei între litere şi a spaţiului
între cuvinte
EDUCATIE FIZICA
CLR LECTURA  Citirea textului în forme variate: în șoaptă, în Resurse materiale
1.1. perechi, în lanț, în ștafetă, selectiv Textul support, fise de Observare
1.2. „Lacrimile  Citirea cuvintelor explicate la Vocabular și lucru,leptopul, sistemati
1.3. trandafirului” utilizarea lor în enunțuri noi videoproiector că
1.4.  Formularea de răspunsuri la întrebări Resurse procedurale
2.3. dupa Eugen referitoare de text conversaţia, observaţia Aprecieri
2.4. Jianu  Formularea unor păreri despre modul de dirijată, exerciţiul, jocul verbale.
3.1. adresare al personajelor din text didactic
3.2.  Selectarea expresiilor de politețe utilizate de Forme de organizare
3.3. personajele prezente în text Frontal, individual,pe
3.4.  Identificarea unor cuvinte cu sens grupe
4.1. opus/asemănător unor cuvinte date
CLR Textul narativ  Dramatizări ale unor fragmente din texte Resurse materiale
1.1. narative cunoscute manual, p. 40-41, Observare
1.2. Albă-ca-  Jocuri de rol: întâlniri cu personajele din povesti de Fratii sistemati
2.1. Zăpada, textele studiate Grimm;fise de lucru, că
2.2.  Plasarea semnelor de punctuaţie învăţate într- leptop,videoproiector
2.3. după Fraţii un text dat Resurse procedurale Aprecieri
Grimm  Formularea, în scris, a răspunsurilor la conversaţia, observaţia verbale.
întrebări pe teme familiare/care prezintă dirijată, exerciţiul, jocul
interes didactic,dramatizare
 Joc de rol: „Ia-i un interviu Albei ca Zapada Forme de organizare
din povestea…” Frontal, individual,pe
4.V  Scrierea unui bilet către un personaj din textul grupe
citit
 Efectuarea de adunări/scăderi cu numere mai Resurse materiale Observare
MEM Adunarea si mici decât 1000, fără şi cu trecere peste ordin manualul pg 46-47, sistemati
1.4. scaderea şi verificarea prin operaţia inversă calculator,leptopul că
1.5.  Evidenţierea proprietăţilor adunării Resurse procedurale
1.6. (comutativitate, asociativitate, element conversaţia, observaţia Aprecieri
2.1. neutru), fără precizarea terminologiei dirijată, exerciţiul, jocul verbale
3.1.  Aflarea unei sume de termeni egali prin didactic
4.1. rezolvarea unor probleme practice Forme de organizare
5.1.  Rezolvarea unor situaţii practice de aflare a Frontal, individual,pe
5.2. unei sume/diferenţe de termeni egali grupe
 Efectuarea de împărţiri cu rest 0, în concentrul
0-100 prin scăderi repetate sau recurgând la
înmulţire
 Rezolvarea de exerciţii de tipul: Află
suma/diferenţa.
AV/ Cufărul cu  prezentarea materialelor şi a tehnicilor de Resurse materiale: Observare
AP poveşti lucru; manual, tuburi de sistemati
2.1  observarea imaginilor din manual şi carton, cuburi de lemn ca
2.3. imaginarea unor fragmente de poveste pe care Resurse procedurale:
2.4. La castel le spun imaginile; conversaţia, explicaţia, Aprecieri
 prezentarea materialelor din care se pot face demonstraţia,exerciţiul verbale
castele; Forme de organizare:
 confectionarea unui castel din carton, cuburi frontală, individuală,
MM  audiţie A fost odată un castel pe grup
2.1. https://www.youtube.com/watch?v=ifYZvIQ9
V8g
MM Cântec vesel,  explicarea rolului cântecelor de a transmite Resurse materiale: observarea
1.4. cântec trist emoţii, stări, sentimente; manualul, casetofon sistemati
2.1.  învăţarea unor mişcări de percuţie corporală; Resurse procedurale: că,
 executarea mişcărilor învăţate, respectând conversaţia, exerciţiul,
combinaţii date, din ce în ce mai repede; demonstrația, jocul probă
 exerciţii de respiraţie/de dicţie/ritmice; didactic,explicația, orală
 intonarea unor cântecele şi identificarea Forme de organizare:
sentimentelor pe care le exprimă; frontală, individuală,
 realizarea unei liste de zece cântece şi pe grup,
AV/ identificarea celor triste/vesele;
AP  interpretarea cântecului Piticii şi ariciul, Gh.
3.2. Cucu;
 intonarea cântecului cu mişcările sugerate de
text;
 desen: Pitic vesel/arici trist;
Ziua Comp. Detalii de Activități integrate/ Resurse/ Forme de Evaluare
spec conținut organizare
 Cine şi ce mă împiedică să învăţ? Resurse materiale
DP: Cine şi ce mă  „Cum învăţau bunicii noştri?” - invitarea la fișe de lucru, imagini, Observare
3.2 împiedică să clasă a unor bunici care să relateze experienţele poezii, fotografii, sistemati
învăţ? personale din copilărie despre învăţare: şcoala, Resurse procedural că
clasa, condiţiile de acasă, cadrele didactice, conversaţia euristică,
rechizitele etc.) explicaţia Aprecieri
 interviuri aplicate membrilor familiei despre Forme de organizare verbale.
importanţa învăţării frontală, individuală,
pe grup,
CLR Dialog despre  Exprimarea opiniei în legătură cu Resurse materiale
1.1. igiena locuinţei comportamentul personajelor Manual p 42,fise de Observare
1.2. și a clasei  Realizarea unor postere/reclame despre lucru,leptop, sistemati
7.V 2.1. personaje din textele citite/despre păstrarea videoproiector că
2.2. curăţeniei acasă și în clasă Resurse procedurale
2.3. conversaţia, observaţia Aprecieri
dirijată, exerciţiul, jocul verbale.
DP didactic,
1.1 Forme de organizare
Frontal, individual,pe
grupe
EDUCATIE FIZICA
Adunarea si  Efectuarea de adunări/scăderi cu numere mai Resurse materiale Observare
MEM scaderea mici decât 1000, fără şi cu trecere peste ordin şi manualul pg 46-47, sistemati
1.4. verificarea prin operaţia inversă numărătoare; fructe, că
1.5.  Evidenţierea proprietăţilor adunării legume,
1.6. (comutativitate, asociativitate, element neutru), calculator Aprecieri
2.1. fără precizarea terminologiei Resurse procedurale verbale
3.1.  Aflarea unei sume de termeni egali prin conversaţia, observaţia
4.1. rezolvarea unor probleme practice dirijată, exerciţiul, jocul
5.1.  Rezolvarea unor situaţii practice de aflare a didactic
5.2. unei sume/diferenţe de termeni egali Forme de organizare
 Efectuarea de împărţiri cu rest 0, în concentrul Frontal, individual,pe
0-100 prin scăderi repetate sau recurgând la grupe
înmulţire
 Rezolvarea de exerciţii de tipul: Află
suma/diferenţa.
MM Genuri  exerciţii de respiraţie/de dicţie; Resurse materiale: observarea
1.4. muzicale  exerciţii ritmice; manualul, casetofon sistemati
2.1. – din folclorul  exerciţii de încălzire a vocii; Resurse procedurale: că,
3.1. copiilor  jocuri muzicale: Cântecul degetelor; conversaţia, exerciţiul,
3.4.  discuţii despre melodiile care fac parte din demonstrația, jocul probă
folclorul copiilor; didactic,explicația, orală
CLR  interpretarea după auz a cântecului Alunelul, Forme de organizare:
2.2. din folclorul copiilor; frontală, individuală,
AV/  reamintirea paşilor de horă şi executarea lor; pe grup,
AP  copirea conturului palmei pe o foaie de hârtie şi
1.4. realizarea unui desen pornind de la contur.
RELIGIE
LIMBA GERMANA
CLR Resurse materiale
1.1. Scrierea corectă  Scrierea corectă a cuvintelor sau și s-au manual, p. 43,fise de Observare
1.2. a cuvintelor sau  Identificarea cuvintelor scrise greșit lucru,calculator, sistemati
1.3. și s-au  Completarea cu silabe potrivite pentru a obţine videoproiector că
1.4. cuvinte Resurse procedurale
2.1.  Plasarea semnelor de punctuaţie într-un text conversaţia, observaţia Aprecieri
2.2.  Schimbarea formei unui cuvânt pentru a arăta dirijată, exerciţiul, jocul verbale.
2.3. obiecte mai mici didactic,
2.4  Scrierea corectă a cuvintelor care conţin literele Forme de organizare
î și â frontal, individual,pe
8.V
grupe
 Identifi carea consecinţelor unor acţiuni ale Resurse materiale Observare
MEM Exercitiul fizic omului asupra mediilor de viaţă explorate manualul pg 48, sistemati
3.2.  Exprimarea unor opinii (acord/dezacord) cu imagini,leprtop că
4.1. privire la anumite atitudini şi fructe, legume,
4.2. comportamente observate in mediile de viaţă calculator Aprecieri
5.1. explorate Resurse procedurale verbale
 Realizarea unui plan pentru micşorarea conversaţia, observaţia
riscului de imbolnăvire cu boli provocate de dirijată, exerciţiul, jocul
germeni didactic
 Realizarea planului individual de menţinere a Forme de organizare
stării de sănătate prin indicarea unei diete, a Frontal, individual,pe
programului de exerciţii fi zice etc. grupe
 Alcătuirea unor postere care cuprind planul
individual de menţinere a stării de
sănătate
INFORMATICA
CLR Resurse materiale
1.1. Scrierea corectă  Scrierea corectă a cuvintelor sau și s-au manual, p. 43,fise de Observare
1.2. a cuvintelor sau  Identificarea cuvintelor scrise greșit lucru,calculator, sistemati
1.3. și s-au  Completarea cu silabe potrivite pentru a obţine videoproiector că
1.4. cuvinte Resurse procedurale
2.1.  Plasarea semnelor de punctuaţie într-un text conversaţia, observaţia Aprecieri
2.2.  Schimbarea formei unui cuvânt pentru a arăta dirijată, exerciţiul, jocul verbale.
2.3. obiecte mai mici didactic,
2.4  Scrierea corectă a cuvintelor care conţin literele Forme de organizare
î și â Frontal, individual,pe
grupe
MEM  Efectuarea de înmulţiri în concentrul 0-100 Resurse materiale Observare
1.4. Inmultirea si prin adunări repetate sau utilizând proprietăţi manualul pg 50-51, sistemati
9.V 1.5. impartirea ale înmulţirii numărătoare; fise de că
1.6.  Evidenţierea unor proprietăţi ale înmulţirii lucru,calculator
2.1. (comutativitate, asociativitate, element neutru), Resurse procedurale Aprecieri
3.1. fără precizarea terminologiei conversaţia, observaţia verbale
4.1.  Rezolvarea unor situaţii practice de aflare a dirijată, exerciţiul, jocul
5.1. unei sume/diferenţe de termeni egali didactic
5.2.  Efectuarea de împărţiri cu rest 0, în concentrul Forme de organizare
0-100 prin scăderi repetate sau recurgând la Frontal, individual,pe
înmulţire grupe
 Rezolvarea de exerciţii de tipul: Află
suma/diferenţa/produsul/câtul/
jumătatea/sfertul/dublul etc.
AV/  prezentarea materialelor şi a tehnicilor de lucru; Resurse materiale: Observare
AP Cufărul cu  observarea imaginilor din manual şi imaginarea manualul ,acuarele sistemati
2.1 poveşti unor fragmente de poveste pe care le spun Resurse procedurale: ca
2.3. imaginile; conversaţia, explicaţia,
2.4.  desenarea/pictarea unui castel, folosind linii, demonstraţia, Aprecieri
La castel - puncte sau pete de culoare; exerciţiul verbale
pictura  prezentarea materialelor din care se pot face Forme de organizare:
MM castele; frontală, individuală,
2.1.  audiţie A fost odată un castel pe grup
https://www.youtube.com/watch?v=ifYZvIQ9
V8g
MEM Efectuarea de înmulţiri în concentrul 0-100 prin Resurse materiale Observare
1.4. Inmultirea si adunări repetate sau utilizând proprietăţi ale manualul pg 50-51, sistemati
1.5. impartirea înmulţirii numărătoare; fise de că
1.6. Evidenţierea unor proprietăţi ale înmulţirii lucru,calculator
2.1. (comutativitate, asociativitate, element neutru), Resurse procedurale Aprecieri
3.1. fără precizarea terminologiei conversaţia, observaţia verbale
4.1. Rezolvarea unor situaţii practice de aflare a unei dirijată, exerciţiul, jocul
5.1. sume/diferenţe de termeni egali didactic
5.2. Efectuarea de împărţiri cu rest 0, în concentrul 0- Forme de organizare
100 prin scăderi repetate sau recurgând la Frontal, individual,pe
10.V
înmulţire grupe
Rezolvarea de exerciţii de tipul: Află
suma/diferenţa/produsul/câtul/
jumătatea/sfertul/dublul etc.
CLR Textul narativ  Citirea în ritm propriu a unui text scurt, cu Resurse materiale
1.1. adaptarea intonaţiei impusă de semnele de manual, p. 44,fise de Observare
1.2. Text-suport: punctuaţie lucru,calculator, sistemati
2.1.  Identificarea personajelor dintr-un text citit videoproiector că
2.2. “Vizită”,  Precizarea locului şi timpului acţiunii Resurse procedurale
2.3. după I. L. prezentate conversaţia, observaţia Aprecieri
Caragiale  Identificarea enunţurilor adevărate/false dirijată, exerciţiul, jocul verbale.
referitoare la textul citit didactic,dramatizare
 Citirea selectivă în funcţie de anumite repere Forme de organizare
(alineatul, linia de dialog) sau respectând un Frontal, individual,pe
detaliu/o idee din text (joc: „Găseşte şi grupe
citeşte”)
EDUCATIE FIZICA
CLR LECTURA  Citirea textului în forme variate: în șoaptă, în Resurse materiale
1.1. perechi, în lanț, în ștafetă, selectiv Textul support, fise de Observare
1.2. „Lacrimile  Citirea cuvintelor explicate la Vocabular și lucru,calculator, sistemati
1.3. trandafirului” utilizarea lor în enunțuri noi videoproiector că
1.4.  Formularea de răspunsuri la întrebări Resurse procedurale
2.3. Dupa Eugen referitoare de text conversaţia, observaţia Aprecieri
2.4. Jianu  Formularea unor păreri despre modul de dirijată, exerciţiul, jocul verbale.
3.1. adresare al personajelor din text didactic
3.2.  Selectarea expresiilor de politețe utilizate de Forme de organizare
3.3. personajele prezente în text Frontal, individual,pe
3.4.  Identificarea unor cuvinte cu sens grupe
4.1. opus/asemănător unor cuvinte date
4.2
CLR Textul narativ  Redarea prin cuvinte proprii, cu sprijin, a unui Resurse materiale
1.1. fragment dintr-un text citit manual, p. 44,fise de Observare
1.2. Text-suport:  Formularea unor răspunsuri la întrebări, în lucru,calculator, sistemati
2.1. legătură cu un scurt text citit videoproiector că
2.2. “Vizită”  Aranjarea unei suite de propoziţii după ordinea Resurse procedurale
2.3. , logică de desfăşurare conversaţia, observaţia Aprecieri
după I. L. a evenimentelor din textul citit dirijată, exerciţiul, jocul verbale.
11.V Caragiale  Redarea prin cuvinte proprii, cu sprijin, a unuididactic,dramatizare
fragment Forme de organizare
dintr-un text citit Frontal, individual,pe
grupe
MEM  Efectuarea de înmulţiri în concentrul 0-100 Resurse materiale Observare
1.4. Inmultirea si prin adunări repetate sau utilizând proprietăţi manualul pg 50-51, sistemati
1.5. impartirea ale înmulţirii numărătoare; fise de că
1.6.  Evidenţierea unor proprietăţi ale înmulţirii lucru,calculator
2.1. (comutativitate, asociativitate, element neutru), Resurse procedurale Aprecieri
3.1. fără precizarea terminologiei conversaţia, observaţia verbale
4.1.  Rezolvarea unor situaţii practice de aflare a dirijată, exerciţiul, jocul
5.1. unei sume/diferenţe de termeni egali didactic
5.2.  Efectuarea de împărţiri cu rest 0, în concentrul Forme de organizare
0-100 prin scăderi repetate sau recurgând la Frontal, individual,pe
înmulţire grupe
 Rezolvarea de exerciţii de tipul: Află
suma/diferenţa/produsul/câtul/
jumătatea/sfertul/dublul etc.
AV/ Cufărul cu  prezentarea materialelor şi a tehnicilor de lucru; Resurse materiale: Observare
AP poveşti  observarea imaginilor din manual şi imaginarea manualul ,acuarele sistemati
2.1 unor fragmente de poveste pe care le spun Resurse procedurale: ca
2.3. imaginile; conversaţia, explicaţia,
2.4. La castel -  desenarea/pictarea unui castel, folosind linii, demonstraţia, Aprecieri
pictura puncte sau pete de culoare; exerciţiul verbale
 prezentarea materialelor din care se pot face Forme de organizare:
MM castele; frontală, individuală,
2.1.  audiţie A fost odată un castel pe grup
https://www.youtube.com/watch?v=ifYZvIQ9
V8g
MM  exerciţii de respiraţie/de dicţie; Resurse materiale: observarea
1.4. Genuri  exerciţii ritmice; manualul, casetofon sistemati
2.1; muzicale  exerciţii de încălzire a vocii; Resurse procedurale: că,
3.1. – din folclorul  jocuri muzicale: Cântecul degetelor; conversaţia, exerciţiul,
3.4. copiilor  discuţii despre melodiile care fac parte din demonstrația, , jocul probă
folclorul copiilor; didactic,explicația orală
CLR  interpretarea după auz a cântecului Alunelul, Forme de organizare:
2.2. din folclorul copiilor; frontală, individuală,
AV/  reamintirea paşilor de horă şi executarea lor; pe grup,
AP  copirea conturului palmei pe o foaie de hârtie şi
1.4. realizarea unui desen pornind de la contur.

Ziua Comp. Detalii de Activități integrate/ Resurse/ Forme de Evaluare


spec conținut organizare
DP Ce pot face  joc didactic: La brutărie; Resurse materiale Observare
2.1. două mâini  citirea şi discutarea textului Darul; Manualul,fise de lucru sistemati
2.3. dibace  modelarea din plastilină a unor produse de Resurse procedural că
cofetărie; conversaţia,explicaţia,
AV/ Utilitatea  realizarea unui colaj cu imagini ale produselor jocul de rol, dezbaterea Aprecieri
AP socială a făcute de părinţi în meseriile pe care ei le Forme de organizare verbale.
3.2. meseriilor practică; frontală, individuală, pe
CLR  dezbatere: Ce s-ar întâmpla dacă meseria de profesor grup,
1.4. nu ar exista?
Textul narativ  Povestirea orală, cu întrebări de sprijin, a unui Resurse materiale
CLR fragment manual, p. 44,fise de Observare
1.1. Text-suport:  Emiterea unor predicţii asupra firului narativ al lucru,calculator, sistemati
14.V 1.2. textului citit videoproiector că
2.1. Vizită,  Schimbarea finalului unui text narativ citit Resurse procedurale
2.2. după I. L.  Utilizarea limbajului verbal şi nonverbal conversaţia, exerciţiul Aprecieri
2.3. Caragiale corespunzător, în vederea asigurării/menţinerii observaţia dirijată, , verbale.
atenţiei interlocutorului (contact vizual, jocul didactic,
expresie facială, claritate în exprimare, ton) dramatizare
 Utilizarea unor gesturi şi mişcări cu scopul de Forme de organizare
a-şi susţine afirmaţiile Frontal, individual,pe
 Exprimarea prin mimare a diferitelor emoţii şi grupe
reacţii
 Interpretarea emoţiilor şi reacţiilor celorlalţi
EDUCATIE FIZICA
MEM  Efectuarea de înmulţiri în concentrul 0-100 Resurse materiale Observare
1.4. 1.5. Inmultirea si prin adunări repetate sau utilizând proprietăţi manualul pg 50-51, sistemati
1.6. impartirea ale înmulţirii numărătoare; fise de că
2.1.  Evidenţierea unor proprietăţi ale înmulţirii lucru,calculator
3.1. (comutativitate, asociativitate, element neutru), Resurse procedurale Aprecieri
4.1. fără precizarea terminologiei conversaţia, observaţia verbale
5.1. 5.2.  Rezolvarea unor situaţii practice de aflare a dirijată, exerciţiul, jocul
unei sume/diferenţe de termeni egali didactic
 Efectuarea de împărţiri cu rest 0, în concentrul Forme de organizare
0-100 prin scăderi repetate sau recurgând la Frontal, individual,pe
înmulţire grupe
 Rezolvarea de exerciţii de tipul: Află
suma/diferenţa/produsul/câtul/
jumătatea/sfertul/dublul etc.
MM Tărâmul  exerciţii de respiraţie; Resurse materiale: observarea
1.4. Melodiei  exerciţii de dicţie; manualul, casetofon sistemati
2.1.  exerciţii ritmice; Resurseprocedurale: că,
3.1. Recapitulare  exerciţii de percuţie corporală; conversaţia,exerciţiul,
3.4.  exerciţii de încălzire a vocii; demonstrația, jocul probă orală
CLR  interpretarea cântecului Căluşeii, Grigore didactic,explicația,
2.2. Teodosiu; Forme de organizare:
 cântarea cu acompaniament; frontală, individuală, pe
 mişcare pe muzică: mers în şir pe ritmul grup,
muzicii, în pas de marş.
RELIGIE
LIMBA GERMANA
CLR  Utilizarea formulelor de adresare, de solicitare, Resurse materiale
1.1. Reguli de de mulţumire, corespunzătoare unui anumit manual, p. 45,fise de Observare
1.2. vorbire eficientă context lucru,calculator, sistemati
2.1.  Formularea unor mesaje în care să-şi exprime videoproiector că
2.2. intenţia de a primi informaţii/lămuriri în Resurse procedurale
2.3. legătură cu un aspect/o problemă conversaţia, observaţia Aprecieri
din spaţiul familiar dirijată, exerciţiul, jocul verbale.
 Formularea unor enunţuri scurte, clare, prin didactic,
care să solicite sprijin Forme de organizare
în condiţiile neînţelegerii unui mesaj oral Frontal, individual,pe
15.V
 Realizarea unor postere/afișe/reviste care grupe
ilustrează
regulile de vorbire eficientă
MEM Inmultirea si  Efectuarea de înmulţiri în concentrul 0-100 Resurse materiale Observare
1.4. impartirea prin adunări repetate sau utilizând proprietăţi manualul pg 50-51, sistemati
1.5. ale înmulţirii numărătoare; fise de că
1.6.  Evidenţierea unor proprietăţi ale înmulţirii lucru,calculator
2.1. (comutativitate, asociativitate, element neutru), Resurse procedurale Aprecieri
3.1. fără precizarea terminologiei conversaţia, observaţia verbale
4.1.  Rezolvarea unor situaţii practice de aflare a dirijată, exerciţiul, jocul
5.1. unei sume/diferenţe de termeni egali didactic
5.2.  Efectuarea de împărţiri cu rest 0, în concentrul Forme de organizare
0-100 prin scăderi repetate sau recurgând la Frontal, individual,pe
înmulţire grupe
 Rezolvarea de exerciţii de tipul: Află
suma/diferenţa/produsul/câtul/
jumătatea/sfertul/dublul etc.
INFORMATICA
CLR  Citirea în ritm propriu a unui text scurt, cu Resurse materiale
1.1. Recapitulare adaptarea intonaţiei impusă de semnele de manual, p. 46,fise de Observare
1.2. punctuaţie lucru,calculator, sistemati
2.1.  Înţelegerea mesajului unui text citit videoproiector că
2.2.  Sesizarea difernţei între textul literar și textul Resurse procedurale
2.3. nonliterary conversaţia, observaţia Aprecieri
 Scrierea corectă a cuvintelor care conţin dirijată, exerciţiul, jocul verbale.
grupurile de sunete ea, ie, ia, oa, ua, uă didactic,
 Scrierea corectă a cuvintelor sau și s-au Forme de organizare
 Scrierea unui scurt text, pornind de la o Frontal, individual,pe
omagine dată grupe
 Folosirea convenţiilor limbajului scris (scrierea
cu majusculă/cu alineat, utilizarea corectă a
semnelor de punctuaţie)
MEM Recapitulare  Efectuarea de adunări/scăderi cu numere mai Resurse materiale Observare
1.1. mici decât 1000, fără şi cu trecere peste ordin şi manualul pg 52, sistemati
1.2 verificarea prin operaţia inversă numărătoare; fise de că
1.3.  Efectuarea de înmulţiri și împărţiri cu rest 0, în lucru,calculator
1.4. concentrul 0-100 Resurse procedurale Aprecieri
16.V 1.5,  Măsurarea lungimii unor obiecte conversaţia, observaţia verbale
1.6.  Rezolvarea de probleme folosind obiecte dirijată, exerciţiul, jocul
2.1. concrete, desene sau reprezentări simbolice didactic
2.2.  Rezolvarea de probleme practice folosind Forme de organizare
3.1. unităţile de măsură Frontal, individual,pe
3.2.  Organizarea datelor unei probleme în tabel sau grupe
4.1. în grafice simple în scopul rezolvării
5.1.  Înregistrarea observaţiilor din investigaţii în
5.2. tabele;
6.1.  Construirea unor grafice simple (cu bare) pe
6.2. baza unor informaţii date/culese
6.3.  Realizarea planului individual de menţinere a
6.4. stării de sănătate prin indicarea unei diete, a
programului de exerciţii fizice etc.
 Alcătuirea unor postere care cuprind planul
individual de menţinere a stării de sănătate..
AV/  citirea fragmentului din Povestea lui Harap – Resurse materiale: Observa
AP Cufărul cu Alb, de Ion Creangă şi recunoaşterea manual, carton pentru re
2.1 poveşti personajului; pătratul TANGRAM sistematică
2.3.  prezentarea rolului cailor din poveştile citite; Resurse procedurale:
2.5. Cai si unicorni  discuţii pe baza tabloului La arat, de Ion conversaţia, explicaţia,
Andreescu; exerciţiul
 prezentarea diferenţelor dintre cai şi unicorni; Forme de organizare:
 desenarea unui unicorn, utilizând linii, puncte, activitate individuală
pete de culoare;
 audiţie Cântecul unicornului
http://www.utilecopii.ro/tv/cantece-pentru-
copii/cantecul-unicornului/11820/
MEM Evaluare  Rezolvarea de exerciții și probleme variate, Resurse materiale: observare
cuprinse în fișa de evaluare Fisa de evaluare sistemati
Resurse procedural că
Exercitiul, explicatia evaluare
Forme de organizare: scrisa
individuală
CLR  Citirea în ritm propriu a unui text scurt, cu Resurse materiale
1.1. Recapitulare adaptarea intonaţiei impusă de semnele de manual, p. 47,fise de Observare
1.2. punctuaţie lucru,calculator, sistemati
2.1.  Înţelegerea mesajului unui text citit videoproiector că
17.V
2.2.  Sesizarea difernţei între textul literar și textul Resurse procedurale
2.3. nonliterary conversaţia, observaţia Aprecieri
 Scrierea corectă a cuvintelor care conţin dirijată, exerciţiul, jocul verbale.
grupurile de sunete ea, ie, ia, oa, ua, uă didactic,
 Scrierea corectă a cuvintelor sau și s-au Forme de organizare
 Scrierea unui scurt text, pornind de la o Frontal, individual,pe
omagine dată grupe
 Folosirea convenţiilor limbajului scris (scrierea
cu majusculă/cu alineat, utilizarea corectă a
semnelor de punctuaţie)
EDUCATIE FIZICA
CLR LECTURA  Citirea textului în forme variate: în șoaptă, în Resurse materiale
1.1. perechi, în lanț, în ștafetă, selectiv Textul support, fise de Observare
1.2. „Povestea  Citirea cuvintelor explicate la Vocabular și lucru,calculator, sistemati
1.3. puisorului utilizarea lor în enunțuri noi videoproiector că
1.4. motat”  Formularea de răspunsuri la întrebări Resurse procedurale
2.3. referitoare de text conversaţia, observaţia Aprecieri
2.4.  Formularea unor păreri despre modul de dirijată, exerciţiul, jocul verbale.
3.1. adresare al personajelor din text didactic
3.2.  Selectarea expresiilor de politețe utilizate de Forme de organizare
3.3. personajele prezente în text Frontal, individual,pe
3.4.  Identificarea unor cuvinte cu sens grupe
4.1. opus/asemănător unor cuvinte date
4.2
CLR  Rezolvarea de exerciții variate, cuprinse în fișa Resurse material
Evaluare de evaluare fișă de evaluare Observare
 Formularea orală de întrebări și răspunsuri Resurseprocedurale: sistemati
după cerințe date Exercitiul, explicatia că
Forme de organizare evaluare
individual scrisă
MEM Ameliorare/  Efectuarea de adunări/scăderi cu numere mai Resurse materiale Observare
18.V
Recuperare mici decât 1000, fără şi cu trecere peste ordin şi manualul pg 53, sistemati
verificarea prin operaţia inversă numărătoare; fise de că
 Efectuarea de înmulţiri și împărţiri cu rest 0, în lucru,calculator
concentrul 0-100 Resurse procedurale Aprecieri
 Măsurarea lungimii unor obiecte conversaţia, observaţia verbale
dirijată, exerciţiul, jocul
didactic
Forme de organizare
Frontal, individual,pe
grupe
AV/ Cufărul cu  citirea fragmentului din Povestea lui Harap – Resurse materiale: Observare
AP poveşti Alb, de Ion Creangă şi recunoaşterea manual, carton pentru sistemati
2.1 personajului; pătratul TANGRAM că
2.3. Cai si unicorni  prezentarea rolului cailor din poveştile citite; Resurse procedurale:
2.5.  discuţii pe baza tabloului La arat, de Ion conversaţia, explicaţia,
Andreescu; exerciţiul
 prezentarea diferenţelor dintre cai şi unicorni; Forme de organizare:
 desenarea unui unicorn, utilizând linii, puncte, activitate individuală
pete de culoare;
 audiţie Cântecul unicornului
http://www.utilecopii.ro/tv/cantece-pentru-
copii/cantecul-unicornului/11820/
MM Tărâmul  exerciţii de respiraţie; Resurse materiale: observarea
1.4. Melodiei  exerciţii de dicţie; manualul, casetofon sistematică,
2.1.  exerciţii ritmice; Resurse procedurale:
3.1. Recapitulare  exerciţii de percuţie corporală; conversaţia, exerciţiul, probă orală
3.4. Evaluare  exerciţii de încălzire a vocii; demonstrația, jocul
CLR  interpretarea cântecului Căluşeii, Grigore didactic,explicația,
2.2. Teodosiu; Forme de organizare:
 cântarea cu acompaniament; frontală, individuală, pe
 mişcare pe muzică: mers în şir pe ritmul grup,
muzicii, în pas de marş.
 itemi de evaluare de la pagina 40.