Sunteți pe pagina 1din 15

-PROIECT DE LECTIE

I. ALGORITM INTRODUCTIV 1. . Unitatea de invatamant: coala, Gimnaziala nr.1, Mihai-Bravu 2. Profesor: : Lazau Delia Anca 3. . C asa. a VIII-a 4. Data. 1 .1!.2!12 ". . Unitatea de invatare: #r$anizarea ma%eriei vii . . Le!"ia.: Bio%o&ul 'i (iocenoza ). Ti#$ e!tiei: Lec%ie *e transmitere si insusire de noi cunostinte varian%a bazata pe invatarea prin cooperare +. Lo!$ de desfas$rare: 'ala *e cla'a. ,. Com#etente %enera e: 1. -ece&%area in.orma%iilor *e'&re lumea vie 2. /0&lorarea 'i'%emelor (iolo$ice 3. 1%ilizarea 'i con'%ruirea *e mo*ele in 'co&ul *emon'%rarii &rinci&iilor lumii vii. 4. 2omunicarea orala 'i 'cri'a u%ilizan* %erminolo$ia '&eci.ica (iolo$iei. ". 3ran'.erarea 'i in%e$rarea cuno'%in%elor 'i me%o*elor *e lucru '&eci.ice (iolo$iei in con%e0%e noi. 1!. . Com#etente s#e!ifi!e: C.s#.&.& I*en%i.icarea elemen%elor com&onen%e ale unui eco'i'%em. C.s#.'.& 1%ilizarea me%o*elor 'i mi4loacelor a*ecva%e inve'%i$arii eco'i'%emelor. C.s#.(.& -e&rezen%area '%ruc%urii 'i .unc%iilor 'i'%emelor (iolo$ice &e (aza mo*elelor. C.s#.).& 5ormarea *e&rin*erilor *e *ocumen%are 'i comunicare. C.s#.*.& Demon'%rarea unui mo* *e $an*ire ecolo$ic in luarea *eciziilor. 11. . O+ie!tive e o#era"iona e la '.ar'i%ul lec%iei elevii vor .i ca&a(ili : Co%nitive: O & 6a *e.inea'ca no%iunea *e (io%o& O ' 6a i*en%i.ice elemen%e *e (io%o& *in me*ii *i.eri%e *e via%a O ( 6a *e.inea'ca no%iunea *e (iocenoza O ) 6a i*en%i.ice &lan%ele 'i animalele *in me*ii *i.eri%e *e via%a ,ormative O * 6a ar$umen%eze im&or%an%a a*a&%arii animalelor la me*iul *e via%a7in%erac%iunea (io%o&-(iocenoza8 Atit$dina e: O-: 'a-'i .ormeze un com&or%amen% &ozi%v .a%a *e elemen%ele *e (io%o& 'i (iocenoza. 12. . Eva $area : 5orma%iv - ameliora%iva &(. O+ie!tive e eva $arii: Co%nitive: E&: 6a o&ereze cu no%iunile inva%a%e ,ormative: E': 6a evi*en%ieze im&or%an%a in%erac%iunii (io%o&-(iocenoza Atit$dina e: E(: 6a-'i e0er'eze ca&aci%a%ea *e a .ormula 'i 'u'%ine o&inii &rivin* com&or%amen%ul a*ecva% .a%a *e (io%o& 'i (iocenoza. 14. Va ori si atit$dini vi.ate: Mo%iva%ia &en%ru in.ormarea 'i *ocumen%area '%iin%i.ica. Dezvol%area curiozi%a%ii 'i a re'&ec%ului .a%a *e orice .orma *e via%a Gri4a .a%a *e &ro&ria &er'oana, .a%a *e ceilal%i 'i .a%a *e me*iul incon4ura%or 2ul%ivarea rece&%ivi%a%ii &en%ru a&licarea cuno'%in%elor *e (iolo$ie in via%a co%i*iana

1". /trate%ia: euri'%ica 9 inva%area &rin *e'co&erire 1 . Metode dida!ti!e: E0#o.itiv-e$risti!e: M& - 2onver'a%ia euri'%ica M' 1 /0&lica%ia M( - #('erva%ia Intera!tive: M) 1 :ocul *i*ac%ic M* 9 Mo*elarea M- 1 ;ro(lema%izarea M2 1 2om&ara%ia 1). .Instr$mente de eva $are: o('ervarea 'i'%ema%ica a elevilor, evaluare 'ecven%iala, evaluare in*ivi*uala 'cri'a, analiza ra'&un'urilor *a%e. 1+. ,orme de or%ani.are a a!tivitatii: 5ron%ala, &e $ru&e, in*ivi*uala 1,. Res$rse: a. Umane: 12 elevi +. Tem#ora e: "! minu%e !. Materia e: - ofi!ia e: RM& &ro$rama 'colara - a te res$rse: Pentr$ toata ! asa: RM ' calcula%or RM ( vi*eo&roiec%or Pentr$ %r$#e e de e evi: RM ) .i'e *e ac%ivi%a%e RM * 4e%oane cu ima$inea unor &lan%e 'i animale RM - &lan'e vacuuma%e RM 2 li&ici Pentr$ fie!are e ev: RM 3 manual RM 4 caie% RM &5 5i'a *e evaluare 6i+ io%rafia A%la' (o%anic 'i zoolo$ic 2o&il viole%a, Dara(aneanu Ioan, Biolo$ie, cla'a a VIII-a, /*i%ura All, 2!!!. /nciclo&e*ia animalelor, /*. 3eora, 2!!) Maria Bran*u'oiu, 2on'%an%a An*rone 9 Biolo$ie, manual &en%ru cla'a a VI-a, /D;. M/< 9 &ro$rama 'colar=, vol. ", aria curricular= Ma%ema%ic= >i >%iin?e ale na%urii. Viorel Lazar- Me%o*e ac%ive u%iliza%e in &re*area (iolo$iei, /*. Arve', 2!!, Viorel Laz=r, Mariana <icolae 9 Lec?ia .orm= *e (az= a or$aniz=rii &roce'ului *e &re*are-@nv=?are-evaluare la *i'ci&lina (iolo$ie, /* Arve' 2!!).

II. Eta#e e e!tiei 1. Moment organizatoric : Contin$t$ri O+. O#.

DE/,A/URAREA LECTIEI A!tivitatea e evi or /levii 'e mo(ilizeaz= &en%ru @nce&erea orei >i a'cul%= cu a%en?ie @n*rum=rile >i in*ica?iile *a%e *e &ro.e'or &en%ru lec?ia ce va urma -a'&un* in%re(arilor a*re'a%e. -<ivelul in*ivi*ual, &o&ula%ional, (ioceno%ic 'i al (io'.erei. -Din in*ivizi (iolo$ici -Dau e0em&le: lu&, ur' -Din in*ivizi *in aceea'i '&ecie care ocu&a un %eri%oriu numi% areal. -Dau e0em&le: &o&ula%ia *e ie&uri *in%r-o cam&ie -Din &o&ula%ii *in '&ecii *i.eri%e care %raie'c &e acela'i %eri%oriu. -Dau e0em&le: ie&urii, veveri%ele, mi'%re%ii *in%r-o &a*ure. RM M Eva $area

A!tivitatea #rofesor$ $i 6e creaza clima%ul .avora(il @nce&erii orei *e (iolo$ie. ;ro.e'orul .ace &rezen?a >i no%eaz= a('en?ii 7 in cazul in care e0i'%=8. #r$anizeaza ma%erialele. 5ace o veri.icare orala a no%iunilor a'imila%e in lec%ia an%erioara -2are 'un% nivelurile *e or$anizareA -Din ce e'%e .orma% nivelul in*ivi*ualA -Da%i e0em&le. -Din ce e'%e .orma% nivelul &o&ula%ionalA -Da%i e0em&le. -Dar nivelul (ioceno%ic, *in ce e'%e .orma%A Da%i e0em&le.

2.Reactualizarea cunotinelor

<o%iuni 'i conce&%e in'u'i%e in lec%ia an%erioara: <iveluri *e or$anizare a ma%eriei vii

M1

Veri.icare orala

3.Evocare

4. Dobandirea de noi cunostinte

<o%iunile noi Bio%o&ul 'i (iocenoza

#1

#2 /1

-De ca%re cine e'%e re&rezen%a% nivelul (io'.ereiA Anun%a noua %ema ;rezin%a conce&%ele o&era%ionale <o%eaza %i%lul lec%iei &e %a(la. /0&une im&or%an%a noii %eme. 2ere elevilor 'a i*en%i.ice me*iul *e via%a ilu'%ra% &e &lan'ele vacuuma%e 5ace a&el la cuno'%in%ele *o(an*i%e in cl'. a VI-a 'i a*re'eaza in%re(ari: -Din ce e'%e alca%ui% un me*iu *e via%aA -2are in'eamna (io' 'i %o&o'A -2e re&rezin%a (io%o&ulA -I*en%i.ica%i .ac%orii .ara via%a *in me*iul acva%ic.

-De %o%ali%a%ea (iocenozelor. 6un% a%en%i 6criu %i%lul lec%iei in caie%e 6un% a%en%i /levii i*en%i.ica cele *oua me*ii *e via%a: acva%ic 'i %ere'%ru.

M2 M3 -M M1 M3 M"

-I*en%i.ica%i .ac%orii a(io%ici *in%r-o &a*ure *e coni.ere. #3 /1 #4 -Din ce e'%e alca%ui%a (iocenozaA -2u a4u%orul vi*eo&roiec%orului &roiec%eaza ima$inea unor &lan%e 'i animale *in me*iul %ere'%ru 'i

-Din *oua com&onen%e: (io%o& 'i (iocenoza Bio'Bvia%a, %o&o'Bloc -5ac%orii .ara via%a -/levii i*en%i.ica 'u('%ra%ul: malo', ni'i&o', a&a, aerul 'i .ac%orii *e clima: %em&era%ura, lumina, curen%ii orizon%ali 'i ver%icali. I*en%i.ica 'u('%ra%ul: '%anco', .ac%orii *e clima: %em&era%ura, lumina, umi*i%a%ea. -Din .ac%orii cu via%a: &lan%e 'i animale -I*en%i.ica &lan%ele 'i animalele &rezen%a%e *e &ro.e'or 'i le cla'i.ica:

M1 M2 M3

-M2 -M3

M1 M2 M3

acva%ic elevii avan* *re&% 'arcina i*en%i.icarea ace'%ora 'i cla'i.icare lor: &lan%ele in &lan%e ier(oa'e, ar(u'%i 'i ar(ori iar animalele in ver%e(ra%e 'i never%e(ra%e

7.eri$i, &a&ura, 'o&arla *e mun%e,'%iuca, nu.ar,ciocani%oarea,ur', 'omn, li(elula, urzici, 'coici, veveri%a, (arza, coco' *e mun%e, (ra*, (roa'ca, %re'%ie, 'ar&e *e a&a, ca&ra nea$ra, vi&era, %e'%oa'a *e a&a8. -M4 -M" -M) Gru&a I va ale$e 4e%oanele care ilu'%reaza &lan%ele 'i animalele *in me*iul acva%ic, re'&ec%iv *in (al%a 7&a&ura, '%iuca,'omnul, li(elula, urzicile, 'coicile, (arza, (roa'ca, %re'%ia, 'ar&ele *e a&a, %e'%oa'a *e a&a8 'i com&le%eaza &lan'a vacuuma%a &rin a%a'area ace'%ora la me*iul *e via%a. Gru&a II va 'elec%a 4e%oanele care ilu'%reaza &lan%ele 'i animalele *in me*iul %ere'%ru, re'&ec%iv *in%r-o &a*ure *e coni.ere: 7.eri$i, 'o&arla *e mun%e, M4 M" M M)

Im&ar%e elevii in *oua $ru&e. 6olici%a $ru&elor *e elevi 'a alea$a *in &licul cu 4e%oane, re&rezen%an* &lan%e 'i animale *in *i.eri%e me*ii *e via%a, acele &lan%e 'i animale carac%eri'%ice me*iului *e via%a in care %raie'c An%reneaza elevii in com&le%area &lan'ei vacuuma%e &rin a%a'area la ima$inea me*iului a 4e%oaneleor cu &lan%e 'i animale carac%eri'%ice.

"

#" /2

/0i'%a vreo le$a%ura in%re .ac%orii a(io%ici 'i cei (io%ici *in%r-un me*iu *e via%a 'au 'un% in*e&en*en%i unul .a%a *e celalal%A Bio%o&ul in.luen%eaza in%r-un .el (iocenozaA 6olici%a elevii 'a &recizeze &rinci&alele a*a&%ari ale animalelor la me*iul *e via%a in 'co&ul evi*en%ierii in%erac%iunii *in%re (io%o& 'i (iocenoza

ciocani%oarea, ur'ul, veveri%a, coco'ul *e mun%e, (ra*ul, ca&ra nea$ra,, vi&era8 'i com&le%eaza &lan'a vacuuma%a &rin a%a'area ace'%ora la me*iul *e via%a. -/0i'%a le$a%ura

-Animalele &rezin%a a*a&%ari la me*iul *e via%a /levii $ru&ei I i*en%i.ica a*a&%arile aimalelor la me*iul *e via%a acva%ic: .orma hi*ro*inamica, '%ra%ul *e mucu', &rezen%a ino%a%oarelor, re'&ira%ia (ranhiala, mo*ul *e hranire /levii $ru&ei II i*en%i.ica a*a&%arile animalelor la me*iul *e via%a %ere'%ru: .orma cor&ului, re'&ira%ia &ulmonara, &ro*uc%iile 'ecun*ara %e$umen%are, &ozi%ia &a%ru&e*a, mo*ul *e hranire.

M1 M2 M3 M M1 M2 M M)

. !timularea per"ormantei #. $sigurarea retentiei si trans"erului %. Evaluarea

Inven%ariaza &rinci&alele in.orma%ii caran* elevilor 'a *ea ra'&un'uri ra&i*e, clare, concre%e 5i0eaza no%iunile noi cu a4u%orul unor in%re(ari 'cur%e Im&ar%e .i'ele *e evaluare A&reciaza mo*ul *e *e'.a'urare a lec%iei. <o%eaza elevii care au *a% ra'&un'uri ce nece'i%a $an*irea lo$ica.

-a'&un* la in%re(ari #.era ra'&un'uri

M1 M1

Veri.icare orala Veri.icare orala Veri.icare 'cri'a

62CI3A L/23I/I

6ioto#$ 1 .ac%orii .ara via%a: 'u('%ra%ul 'i .ac%orii *e clima7%em&era%ura, lumina, umi*i%a%e, curen%ii orizon%ali 'i ver%icali, e%c8 6io!eno.a 1 vie%ui%oarele Ada#tari a e anima e or a medi$ a!vati!: - .orma hi*ro*inamica - ino%a%oarele - '%ra%ul *e mucu' - re'&ira%ie (ranhiala - hranirea Ada#tari a e anima e or a medi$ terestr$: - .orma cor&ului - &ozi%ia &a%ru&e*a - &rezen%a &ro*uc%iilor %e$umen%are - re'&ira%ie &ulmonara - hranirea

5I6A D/ A23IVI3A3/ Gru&a I 9 Me*iul acva%ic

&. A e%eti de #e masa de $!r$ 7etoane e !$ ima%inea # ante or si anima e or !ara!teristi!e $n$i medi$ de viata a!vati!. '. Atasati a!este ima%ini #e # ansa va!$$mata. (. Pre.entati ada#tari e a!estor a medi$ de viata a!vati! #$nand a!!ent #e: a. forma !or#$ $i: +. mod$ de de# asare: !. ti#$ de res#iratie: d. 8ranirea:

5I6A D/ A23IVI3A3/ Gru&a II 9 Me*iul %ere'%ru

). A e%eti de #e masa de $!r$ 7etoane e !$ ima%inea # ante or si anima e or !ara!teristi!e $n$i medi$ de viata terestr$. *. Atasati a!este ima%ini #e # ansa va!$$mata. -. Pre.entati ada#tari e a!estor a medi$ de viata terestr$ #$nand a!!ent #e: e. forma !or#$ $i: f. mod$ de de# asare: %. ti#$ de res#iratie: 8. 8ranirea:

1!

N$me9 #ren$me: Data : &-.&5.'5&' ,I/A DE EVALUARE 1. P asati $rmatorii fa!tori in r$+ri!a !ores#$n.atoare ta+e $ $i de mai 7os: ur', mal, (roa'ca *e lac, %re'%ie, &e'%e , (ra*, vul&e, &a&ura, lu&, ca&rioara, nu.eri, ciocani%oare, '%anci, .eri$i. 6IOTOP P ante a!vati!e P ante terestre 6IOCENO:A Anima e a!vati!e Anima e terestre

&)059*; 2# '. a. +. !. d. e. In!er!$iti ras#$ns$ri e !ore!te referitoare a ada#tari e a medi$ a!vati! a #esti or: au mem(rana in%er*i$i%ala cor& aco&eri% cu mucu' re'&ira%ie &ulmonara re'&ira%ie &rin (ranhii re'&ira%ie &rin &lamani 'i &iele '#

11

Din ofi!i$ &# Ima%inea anima e or de #e 7etoane e distri+$ite %r$#e or de e evi

12

13

14

1"