Sunteți pe pagina 1din 5

UNIVERSITATEA BUCURESTI

MODUL PSIHOPEDAGOGIC
NIVEL II
-PSIHOLOGIA ADOLESCENTILOR, TINERILOR SI ADULTILOR-
Conf.Dr. Elena Rafaila
Masterand Hoara Alina
!a". De So"iolo#ie si Asistenta So"iala
MasterConsiliere in Asistenta So"iala
An$l I
CINE AM FOST EU
Oare "ine a% fost e$&N$ "redea% "a este asa de #re$ sa ras'$nd la o ase%enea
intre(are "are a'arent 'are si%'la si s"$rta, dar "are da"a stai sa o #andesti si sa o anali)e)i
o(ser*i "a "$r'inde intre# tre"$t$l ta$.
A% fost $n "o'il feri"it "are a fost rasfatat de "atre 'arinti desi n$ a% fost 'ri%$l
"o'il,e$ %ai a*and o sora %ai %are "are din 'a"ate la nastere s-a ales "$ tetra'are)a.Din
"o'ilarie n$ i%i ad$" foarte %$lte a%inte, doar 'eri'etii 'o*estite de 'arinti,dar si%t "a a"ea
'erioada a fost $na foarte fr$%oasa li'sita de #ri+i, o "o'ilarie des'rinsa din a%intirile l$i
Crean#a.A $r%at adoles"enta si 'ri%a %ea 'le"are de a"asa.A% ales, la inde%n$rile
'arintilor, sa $r%e) Li"e$l Peda#o#i".Deoare"e la noi in oras n$ e,ista $n li"e$ de #en$l
a"esta a% 'le"at de a"asa intr-$n oras no$ ne"$nos"$t %ie.De ai"i tot$l a*ea sa se s"-i%(e.M-
a% tre)it intr-$n oras no$ $nde n$ "$nostea% 'e ni%eni si 'ar"a a"est l$"r$ n$ era de a+$ns, a
tre($it sa %a o(isn$ies" "$ *iata de "a%in.Astfel a% aflat "a tre($ia sa i%'art "a%era "$ in"a
sa'te fete 'e "are n$ le "$nostea% delo".Pentr$ 'ri%a data a% o(ser*at "a era% o adoles"enta
intro*ertita "are n$ stia "$% sa le#e noi 'rietenii.Stia% $n sin#$r l$"r$ la *arsta a"eea si
an$%e sa f$# la "el %ai a'ro'iat "entr$ de internet sa %a "one"te) la o retea ren$%ita 'e
at$n"i .Mir"/ si sa *or(es" "$ 'rietenii %ei de a"asa din oras$l natal.A"olo i%i 'etre"ea%
toata d$'a-%asa si toata seara.La )e"e tre($ia sa fi$ in "a%in.A$ tre"$t l$ni ($ne si a%
o(ser*at "a de+a fetele in "a%era se "$nostea$ si *or(ea$ iar e$ as"$lta% %$)i"a la "asti.In
"lasa a% in"e'$t sa %a i%'rietenes" "$ "ole#a %ea de (an"a "are statea si ea in "a%in dar in
"a%era *e"ina.I-a% *or(it de 'asi$nea %ea 'entr$ internet si a% "on*ins-o intr-$n final si 'e
ea sa %a insoteas"a la a"ele "entre de internet.Ne-a% a'ro'iat foarte %$lt si "$rand a% re$sit
sa %a %$t "$ ea in "a%era0 $n "a) feri"it1.Astfel %i-a% fa"$t noi 'rieteni si a% $itat de
internet.A% a*$t noro" "a 'arintii %ei %-a$ lasat sa-%i ad$" 'rieteni a"asa si astfel %i-a%
ad$s in 2ee3-end$ri noiii 'rieteni "are s-a$ "$nos"$t "$ *e"-ii %ei 'rieteni si astfel %i-a%
fa"$t o no$a retea.A% tre"$t 'rin fa)a s"-i%(arii de i%a#ine si a% a(ordat 'entr$ $n s"$rt
ti%' stil$l ro"3 insa in a"easta 'ri*inta li"e$l la "are st$dia% a a*$t #ri+a sa-%i indre't
in"linatiile.Astfel 'ot s'$ne "a 'e d$rata "elor 'atr$ ani de li"e$ a% in"e'$t sa-%i "$nos"
defe"tele si sa in*at "$% an$%e sa %i le "ore"te).Din "lasa a 4-a "and a% fa"$t "$nostinta "$
'si-olo#ia a% in"e'$t sa intele# de "e a*ea% an$%ite stari si de "e si%tea% ne*oia sa fi$ $n
'i" %ai re(ela si sa n$-%i as"$lt 'arintii.Re"$nos" "a a% fost #en$l de adoles"ent "are a
tre($it i%'ins de la s'ate de "atre 'arinti "a"i e$ a*ea% tendinta %ai tot ti%'$l sa ren$nt.A%
in"e'$t %ai %$lte "$rs$ri de s3i, de "-itara, de #i%nasti"a aero(i"a insa doar de s3i a% re$sit
sa %a tin.A% a*$t toate 'ro(le%e 'osi(ile din '$n"t de *edere fi)i" %-a% si in#rasat a'oi a%
sla(it, a% a*$t si "os$ri si "ear"ane din "a$)a o(oselii a"$%$late in fata "al"$lator$l$i, dar
toate a"estea %-a$ a+$tat sa de*in "ine s$nt asta)io 'ersoana "al"$lata rationala "are este
foarte o'ti%ista si san#*ini"a.
CINE SUNT EU
As '$tea in"e'e in fel$l $r%ator5$na )i$a, %a n$%es" Hoara Alina, a% 67 de
ani si s$nt %asteranda la Mod$l$l de .Consiliere in Asistenta So"iala/ an$l I si in a"elasi ti%'
s$nt si instit$toare la S"oala Nr. 68 din Se"t.6.
Pot s'$ne "a s$nt o 'ersoana i%'linita 'entr$ a"easta *arsta.A% re$sit 'ana in
're)ent sa in*at "$% sa-%i a"o'r defe"tele si a% des"o'erit "a este foarte i%'ortant sa fii o
'ersoana si#$ra 'e tine in tot "eea "e fa"i da"a *rei sa "asti#i in"rederea "elorlalti.A%
in"redere in fortele 'ro'rii, a% a+$ns sa %a "$nos" dest$l de (ine, sti$ de "e s$nt "a'a(ila si
n$ las 'e ni%eni sa %a s$(esti%e)e.N$ %a %ai ranes" re%ar"ile an$%itor 'ersoane si sti$ sa
'ret$ies" "e e ($n in fie"are 'ersoana.L$"re) de 'atr$ ani "a instit$toare si si%t "a a% $n +o(
la "are %er# "$ 'la"ere si tot "e fa" a"olo o fa" din s$flet astfel si re)$ltatele n$ intar)ie sa
a'ara.S$nt o 'ersoana dorni"a de afir%are si si%t "a n$ a% li%ite doar *ointa %ea e o
(ariera.Si%t "a 'ot din "e in "e %ai %$lt si i%i dores" din "e in "e %ai %$lt.S$nt intr-o
"o%'etitie "ontin$a "$ %ine.9rea$ sa-%i de%onstre) "a 'ot fa"e %ai %$lte l$"r$ri din
diferite do%enii insa $neori si%t "a ti%'$l n$ este in asenti%ent "$ %ine.M-a% i%'li"at in
di*erse 'roie"te alat$ri de "ole#ii %ei de la %$n"a "a"i a% in*atat sa 'ret$ies" %$n"a "le"ti*a
de #r$'.A% de*enit o 'ersoana "onstienta de o'ort$nitatile "are se i*es" si sti$ "e i%i dores"
de la *iata.Mi-a% sta(ilit an$%ite 'rioritati si in"er" sa le atin# in *iitor$l a'ro'iat.S$nt $n
das"al a're"iat de "o'ii, 'arinti si "ole#i "eea "e i%i da '$tere sa %er# %ai de'arte.S$nt
%andra de tot "e a% reali)at "$ %ine: "a a% re$sit sa s"a' de an$%ite "o%'le,e "e le-a% a*$t
si "a da"a 'ot s'$ne .%i-a% %odelat 'ersonalitatea/.
I%i dores" sa %a s'e"iali)e) in do%eni$ dar in a"elasi ti%' si%t ne*oia de sta(ilitate
in 'lan afe"ti*.Si%t ne*oia de a a*ea 'ro'ria "asa, 'ro'ria %asina si si%t ne*oia $nei fa%ilii
insa n$ %a #ra(es".Ma si%t i%'linita si in 'lan senti%ental.Uneori %ai a% $nele .'orniri
adoles"entine/ si i%i *ine sa 'le" .in l$%e/ sa *i)ite) "at %ai %$lte si sa %a 'ierd in
%$lti%e: dar i%i re*in "$ %i"a iesire in 2ee3-end.
Si%t "a s$nt o 'ersoana i%'linita si n$ re#ret ni%i" din tre"$t, dar tot$l se datorea)a
atat fa%iliei "at si 'rietenilor.S$nt la fel de ener#i"a si i%i 'la" s'ort$rile e,tre%e.I$(es"
ani%alele, de a"eea a% si trei "atei.N$ as s"-i%(a ni%i" din "e a%, doar %a #andes" %ere$
"$% sa-%i i%($natates" %od$l de trai,'oate de ai"i se tra#e si tendinta %ea de a-%i 'lanifi"a
*iitor$l a'ro'iat.
CINE VOI FI EU
De %$lte ori n$ sti "e sa ras'$n)i la a"easta intre(are "a"i ni"iodata n$ tsii "e iti
re)er*a *iitor$l.N$ 'oti "ontrola "eea "e $r%ea)a sa se inta%'le, insa iti 'oti s"-ita "a% "e ai
dori sa reali)e)i.!ie"are "red "a are $n %odel in *iata la "are as'ira.Pentr$ ati atin#e s"o'$l
'rin"i'al tre($ie sa-ti sta(ilesti niste o(ie"ti*e. O(ie"ti*$l %e$ este a"ela de a %a i%'li"a in
di*erse 'roie"te si "$rs$ri 'entr$ a-%i '$ne in *aloare "a'a"itatile 'e de o 'arte iar 'e de alta
'arte de a %a 'erfe"tiona in a"est do%eni$.La *arsta %ea as"ensi$nea 'rofesionala %a
'reo"$'a foarte %$lt, de"i in *iitor$l a'ro'iat i%i dores" sa a+$n# 'e o f$n"tie %ai inalta.LA
in"e'$t a% fost $n si%'l$ in*atator,a'oi a% de*enit si lider de sindi"at, de"i 'e *iitor se 'oate
%ai %$lt.Alte o(ie"ti*e 'ro'$se ar fi sa "ites" "at %ai %$lt si sa 'ot fi de folos oa%enilor, s-i
'ot a+$ta "$ infor%atiile 'e "re e$ le detin, sa-i 'ot "onsilia si orienta s're an$%ite sol$tii:sa-
%i infiinte) o #radinita "are sa se (a)e)e 'e "ele %ai %oderne si $tile %etode de 'redare.
Peste "ati*a ani %a *ad a*ansand 'rofesional 'e o f$n"tie "are sa-%i '$na in relief
"a'a"itatile %ele.Pentr$ a-%i inde'lini a"este o(ie"ti*e 'arti"i' la tot fel$l de Sesi$ni de
"o%$ni"ari, %a ins"ri$ la "ars$rile de 'erfe"tionare 'e "are le "onsider $tile, as"$lt sfat$rile
"elor din +$r$l %e$ si in"er" sa %a ada'te) %ere$ din %ers.
M$lte n$ 'ot s'$ne des're "ine *oi fi e$ "a"i e$ s$nt o 'ersoana "are traieste d$'a
"on"e'tia "a 're)ent$l este i%'ortant iar da"a in 're)ent i%i este (ine si *iitor$l se "ladeste
in"et in"et la fel de fr$%os 're"$% este 're)ent$l.Din 'ers'e"ti*a 'lan$l 'ersonal i%i dores"
'ro(a(il "a ori"e fe%eie sa de*in o %a%a "are sa fie %andra de "o'iii ei.Cred "a asta este "ea
%ai %are 'ro*o"are:desi s$nt "adr$ dida"ti" si for%e) atatia ele*i, %i-ar fi #re$ sa-%i ed$"
'ro'rii "o'ii: as a*ea 'oate 'rea %$lte 'retentii de a"eea i%i 'ro'$n sa fi$ o %a%a e"-ili(rata
"are sa fie 'rietena inainte de toate "$ "o'ii ei.I%i dores" sa a% fa%ilia %ea "are sa fie %adra
de reali)arile %ele.

S-ar putea să vă placă și