Sunteți pe pagina 1din 8

Colegiul Naţional B.P.

Haşdeu
Prof. Blanaru Rodica

Titlul optionalului:”Anatomie experimentală”


Tipul :optional ca disciplina noua
Clasa:a X a profil real – Matematică-informatică
Nr. ore :1ora pe saptamana

1.Argument

Viaţa cu toate misterele şi frumuseţile ei, poate fi studiată în cadrul orelor de biologie.
În acest curs opţional „Anatomie experimentală”, prezint diferite tipuri de experimente şi lucrări practice, unele mai uşor de realizat, altele mai
dificile, implicând elevii sub îndrumarea profesorului de biologie.
Acest curs este dedicat elevilor care doresc să susţină bacalaureatul la biologie şi sunt pasionaţi de a descoperi minunata lume vie,
experimentând.
2. COMPETENŢE GENERALE

1. Receptarea informaţiilor despre lumea vie

2. Explorarea sistemelor biologice

3. Utilizarea şi construirea de modele şi algoritmi in scopul demonstrării principiilor lumii vii

4. Comunicarea orală utilizând corect terminologia specifică biologiei

3.Competente specifice

o Formarea deprinderilor practice;


o Identificarea structurilor biologice microscopice în vederea caracterizării lor;
o Identificarea organelor şi a sistemelor de organe la om, precum şi a caracteristicilor acestora
o Utilizarea experimentului şi a investigaţiei pentru evidenţierea structurii şi a funcţiilor organismului uman
o Reprezentarea funcţiilor organelor şi sistemelor de organe la om pe baza modelelor
o Realizarea de conexiuni intra-, inter- şi transdisciplinare
o Identificarea structurii microscopice a organelor s în vederea explicării relaţiei dintre structură şi funcţie.
o Utilizarea investigaţiei pentru evidenţierea structurii şi funcţiilor organismului man.
o Prelucrarea rezultatelor obţinute din investigaţii şi formularea concluziilor.

3.Continuturi
o Capitolul I: Celula umană şi ţesuturile
-evidenţierea celulelor;
-evidenţierea ţesutului epitelial;
- evidenţierea ţesutului cartilaginos;
-evidenţierea ţesutului osos;
- observarea microscopică a ţesutului muscular striat şi neted;
- observarea ţesutului nervos
o Capitolul II: Funcţiile de relaţie
- sistemul nervos
*demonstrarea reflexelor osteotendinoase, pupilar, de clipire;
- mişcarea
* punerea în evidenţă a componentelor oaselor lungi
*evidenţierea compoziţiei chimice a oaselor
*evidenţierea alcătuirii unui muşchi scheletic.
-organele de simţ
*evidenţierea sensibilităţii tactile, termice, dureroase, a amprentelor;
*harta gustului, recunoaşterea diferitelor substanţe după gust şi miros, pragurile sensibilităţii gustative şi olfactive;
*disecţia globului ocular;
*determinarea câmpului vizual;
o Capitolul III: Funcţiile de nutriţie
-compoziţia chimică a alimentelor
*evidenţierea compoziţiei chimice a alimentelor
*evidenţierea proteinelor din pâine, lapte
*evidenţierea amidonului din pâine
*evidenţierea zahărului din pâine
*evidenţierea lipidelor din lapte şi miezul de nucă.
-digestia
*transformări mecanice ale alimentelor
*transformări fizice ale alimentelor
*transformări chimice ale alimentelor.
-circulaţia sângelui
-respiraţia
- excreţia
4.Valori si atitudini
 Interes pentru realizările şi descoperirile din domeniul ştiinţelor
 Motivaţia pentru informarea şi documentarea ştiinţifică
 Dezvoltarea curiozităţii şi respectului faţă de orice formă de viaţă
 Grija faţă de propria persoană, faţă de ceilalţi şi faţă de mediul înconjurător
 Cultivarea sensibilităţii
 Interes pentru aplicarea cunoştinţelor de biologie în viaţa cotidiană
5.Sugestii metodologice
o Lucrul pe grupe (workshop-uri)
o Brainstorming
o Învăţarea prin descoperire
o Studiul de caz
o Problematizarea
o Învăţarea prin experiment
6.Modalitati de evaluare
o Realizarea de experimente
o Portofolii
o Autoevaluarea
o Realizarea de proiecte
BIBLIOGRAFIE

o V. Manolache: Histologie şi embriologie animală, Editura Universităţii din Bucureşti, 1990.


o M. Şerban şi colaboratorii: Metode de laborator în biochimia animală, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1982.
o Compendiu de biologie – Editura All, Bucureşti 1999.
o Compendiu de chimie – Editura All, Bucureşti 1999.
o I. mihăilescu, M. Stoica: Lucrări practice de anatomie şi fiziologie animală – Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1974
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
Sem I şi II
Filiera: teoretică
Profil: umanist
Specilizarea: Filologie
Disciplina: Biologie – Opţional „Anatomie experimentală”
An şcolar : 2015- 2016
Unitatea de învăţământ: Colegiul Naţional B. P. Hasdeu
Clasa a X-a
Nr. Ore / săptămână: 1
Profesor: Blanaru Rodica.

Nr. Unitatea de Competenţe specifice Conţinuturi Nr. Săptămâna Observaţii


crt învăţare Ore
Celula umană şi 1.1.Formarea deprinderilor Evidenţierea tipurilor 1 S1
ţesuturile practice; de celule
1.2.Identificarea structurilor Evidenţierea ţesutului 1 S2
biologice microscopice în epitelial
vederea caracterizării lor; Evidenţierea ţesutului 1 S3
2.2. Realizarea de conexiuni cartilaginos
intra- , inter- şi Evidenţierea ţesutului 1 S4
transdisciplinare; osos
2.3. identificarea structurii Observarea 1 S5
microscopice a organelor în microscopică a
vederea explicării relaţiei ţesutului muscular
dintre structură şi funcţie; striat şi neted 1 S6
3.2. prelucrarea rezultatelor Observarea ţesutului
obţinute din investigaţii şi nervos
formularea concluziilor. 1 S7
Evaluare
Funcţiile
1. de relaţie 1.1.Formarea deprinderilor Sistemul nervos
practice Demonstrarea
1.2. Identificarea structurilor reflexelor 1 S8
biologice microscopice în osteotendinoase,
vederea caracterizării lor. pupilar, de clipire
1.3. Identificarea organelor şi Mişcarea 1 S9
a sistemelor de organe la om, Punerea în evidenţă a
precum şi a caracteristicilor componentelor oaselor
acestora. lungi 2 S10-S11
1.4. Utilizarea Evidenţierea
experimentului şi a compoziţiei chimice a 1 S12
investigaţiei pentru oaselor
evidenţierea structurii şi Evidenţierea alcătuirii
funcţiilor organismului. unuimuşchi scheletic
2.1. Evidenţierea funcţiilor
organelor şi sistemelor de Evaluare 1 S13
organe la om pe baza
modelelor. Organele de simţ
2.2. Realizarea de conexiuni Evidenţierea
intra- , inter- şi sensibilităţii tactile, 1 S14
transdisciplinare. termice, dureroase, a
2.3. Identificarea structurii amprentelor
microscopice a organelor în Harta gustului, 1 S15
vederea explicării relaţiei recunoaşterea
dintre structură şi funcţie. diferitelor substanţe
3.1. Utilizarea investigaţiei după gust şi miros,
pentru evidenţierea structurii pragurile sensibilităţii
şi funcţiilor organismului gustative şi olfactive; 1 S16
uman. Disecţia globului
3.2. prelucrarea rezultatelor ocular
obţinute din investigaţii şi Determinarea câmpului 2 S17-S18
formularea concluziilor. vizual.
Evaluare

Funcţiile
2. de nutriţie 1.1.Formarea deprinderilor Compoziţia chimică a SEM II
practice alimentelor
1.2. Identificarea structurilor Evidenţierea 1 S19
biologice microscopice în compoziţiei chimice a
vederea caracterizării lor. aplimentelor 1 S20
1.3. Identificarea organelor şi Evidenţierea
a sistemelor de organe la om, proteinelor din pâine şi 1 S21
precum şi a caracteristicilor lapte
acestora. Evidenţierea 1 S22
1.4. Utilizarea amidonului din pâine
experimentului şi a Evidenţierea zahărului 1 S23
investigaţiei pentru din pâine
evidenţierea structurii şi Evidenţierea lipidelor
funcţiilor organismului. din lapte şi miezul de 1 S24
2.1. Evidenţierea funcţiilor nucă
organismului uman. Digestia 1 S25
2.2. Reprezentarea sistemelor Transformări mecanice
de organe la om pe baza ale alimentelor 1 S26
modelelor Transformări fizice ale
2.3. Realizarea de conexiuni alimentelor 1 S27
intra- , inter- şi Transformări chimice
transdisciplinare. ale alimentelor 2 S28, S29
2.4. Identificarea structurii Evaluare
microscopice a organelor în 2 S30, S31
vederea explicării relaţiei Circulaţia Sângelui
dintre structură şi funcţie. 2 S32, S33
3.1. Utilizarea investigaţiei Respiraţia
pentru evidenţierea structurii 3 S34-S35-
şi funcţiilor organismului Excreţia S36
uman.
3.2. prelucrarea rezultatelor Evaluare finală
obţinute din investigaţii şi
formularea concluziilor.