Sunteți pe pagina 1din 5

PROIECT DE LECŢIE

DATA: 18.06.2013
ÎNVĂŢĂTOARE: Gherman Lavinia
CLASA: a IV-a A
ARIA CURRICULARĂ: Om şi Societate
DISCIPLINA: Istorie
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE : Europa în Epoca Contemporană
SUBIECTUL: Uniunea Europeană
TIPUL LECŢIEI: mixtă

SCOPUL LECŢIEI : - informativ: de a transmite elevilor noi cunoștințe despre procesul de


integrare europeană
- formativ: de a dezvolta capacitățile de analiză, corelare şi sistematizare a elevilor.

OBIECTIVE OPERAŢIONALE :
Cognitive :
O1- să recunoască aşezarea României pe harta Uniunii Europene;
O2- să folosească termeni istorici în situaţii diverse;
O3 -să explice ce reprezintă Uniunea Europeană ;
O4-să enumere statele membre ale Uniunii Europene şi să le localizeze pe hartă;
O5 – să recepteze importanţa aderării la Uniunea Europeană ;

Afective:
O6-să manifeste interes şi respect faţă de valorile Uniunii Europene
O7 -să manifeste iniţiativă , plăcere şi o atitudine degajată în comunicarea orală;
O8- să-şi respecte colegii şi opiniile acestora;
Psiho-motorii:
O9-să participe activ la toate activităţile
STRATEGII DIDACTICE:
Resurse materiale :
-harta fizică a Europei, manualul, fişe, videoproiectorul, prezentare Power Point a Uniunii
Europene, Imnul Uniunii Europene ,Steguleţele ţărilor Uniunii Europene,
Resurse procedurale:
- conversaţia, explicaţia, jocul didactic, observaţia, lucrul cu harta, exerciţiul, blazonul ,
cvintetul ,explozia stelară ;
Forme de organizare a colectivului:
- activitate frontală, activitate individuală şi în perechi .
BIBLIOGRAFIE:
Istorie- manual pentru clasa a IV-a, Mihăilescu Cleopatra; Piţilă Tudora; Steluţa Vlad;- Ed.
Aramis, Bucureşti, 2006;
„Programa şcolară pentru clasa a IV-a. Istorie” MECT, Centrul naţional de formare a
personalului din învăţământul primar, Bucureşti, 2005
„Ghid metodologic pentru aplicarea programelor de Istorie”, clasele III-IV,MEC şi C. N. C,
Bucureşti, 2001
DESFĂSURAREA ACTIVITĂŢII
Etapele lecţiei Activitatea învăţătorului Activitatea elevilor Obiec Forme de Resurse
tive. organizare Procedurale Materiale Evaluare
1.Moment Asigur climatul necesar orei. Pregătesc materialele -individual -conversaţia - manuale
organizatoric necesare. de istorie
-caiete de
clasă
2. Verificarea Verificarea orală a Răspund la întrebări -frontal -conversaţia
lecţiei anterioare cunoştinţelor dobândite. Se
verifică lecţia “Formarea
Statului Naţional Unitar O2
Român”
Take Ionescu , N .
Cine a susţinit Unirea cea mare Iorga , Iuliu Maniu,
din 1918 (personalităţi politice) Ioan I.C. Brăteanu

Ce sărbătorim la 1 Decembrie ? Ziua Naţională a


României

Când a avut loc încoronarea 15 octombrie 1922


regelui Ferdinand şi a reginei -explozia stelarǎ
Maria?
Alba Iulia
Unde a avut loc marea Unire ? 1 decembrie 1918

Pentru că acesta era


De ce au vrut românii să se visul lor dintotdeauna.
unească într-un singur stat ? Idealul Naţional. Să fie
o ţară mai puternică....
3 Captarea O voi realiza sub formă de
atenţiei surpriză. Voi acoperi cu o hârtie Ascultă cu atenţie
albă un carton de mărimea A4
pe care va fi steagul U.E. Voi
Răspund la întrebări
rupe bucăţi din hârtia albă
lăsând să se vadă fragmente din
steag .

3.Anunţarea Se va anunţa titlul şi se -frontal -conversaţia


temei şi a enunţă accesibil obiectivele Ascultă cu atenţie. -explicaţia
obiectivelor lecţiei « Uniunea Europeană » Scriu data şi titlul
care va fi scris la tablă şi pe lecţiei
caiete.
4.Dirijarea frontal
procesului de Vizionăm şi audiem materialul Vor realiza Prezentare