Sunteți pe pagina 1din 7

Spefe Copilolul Vll

Secliuneo ll
Spefe

Spefa nr. 1
Inculpatul a fost citat cu numai unul din cele doud prenume ale sale.
Adresa unde a fost citat este corectd. Inculpatul nu a fdcut proba cd la aceeagi adresd mai
locuiegte o persoand cu aceleagi nume gi prenume.
Intebare
Procedwa de citare a fost legal indeplinitd?

Spe{a nr.2
Inculpatul, administrator al unei societdfi comerciale, a fost trimis in judecatd penrru
sdvdrqirea infrac{iunii de fals intelectual.
Locul indicat de inculpat pentru ca organele judiciare penale sd il citeze este sediul societdtii
,+
sale. In acest sens, procedura citaliei este indeplinitd prin fax.
Inttebare
Este legal indeplinitd procedura citdrii prin fax?

Spefa nr.3
Pentru termenul la care au avut loc dezbaterile, procedura citdrii inculpatului s-a indeplinit
prin afiqare. in dovada de indeplinire a procedurii nu s-a menfionat numdrul scdrii blocului in
care se afld apartamentul unde locuiegte inculpatul qi nici numdrul etajului.
La respectivul termen inculpatul a lipsit.
In aceste condifii, prima instanfd a dispus condamnarea inculpatului pentru sdvdr;irea
infractiunii de furt calificat.
intebare
Procedura citirii a fost legal indeplinitd?

Spela nr. 4
Inculpatul a fost citat la adresa menfionatd in declarafiile date in cursul urmdririi penale. in
dovada de indeplinire a procedurii de citare se indicd strada, numdrul, blocul, scara gi aparta-
mentul unde locuieqte inculpatul. Se constatd cd s-a omis a se ffece in dovada etaiul unde se afld
amplasat apartamentul.
In aceste circumstanfe, instanla solufioneazd cauza penald.
intebare
S-au respectat dispozifiile rclative la procedura citirii?

Spefa nr.5
Inculpata a fost trimisd in judecatd pentru sdvArqirea infracfiunii de abandon de familie.
Din actele de urmdrire penald rezuJtd ca inculpata locuieqte in Bucuregti, str. primdverii
nr.21, bl. 15, ap. 12, sector 3. in aceste condilii, pentru termenul la care au avut loc dezbaterile,
in absenfa inculpatei, aceasta a fost citatd la urmdtoarea adresd: str. Primdverii nr. 15, bl. 21.
ap. 72, sector 3, citatria fiind afigatd.
Inculpata contestd vinovdlia sa Ei susfine cd se poate apdra cu acte, pe care nu le-a putut
prezenta instanfei, nefiind prezentd.,
In aceste circumstanfe, instanla de fond a dispus condamnarea inculpatei pentru sdvdr;irea
infractiunii de abandon de familie.
Intrebare
Este legald solugia instanfei de judecatd prin prisma dispoziliilor relative Ia procedura citdrii?

fPeta nr.6
In pldngerea prealabild adresatd organelor de urmdrire penald, partea vdtdmatd a ardtat cdt
inculpatul locuiegte la o anumitd adresd.
In urma citdrii, inculpatul s-a prezentatin fafa organelor de cercetare ale polifieijudiciare. in

Drept procesuol pencl


r57
Copitolul Vll Spefe

declarafia datd cu aceastd ocazie inculpatul a indicat o altd adresd unde urma sd fie citat in con-
tinuare.
in faza de judecatd, inculpatul a fost citat la adresa indicatd de el in cursul urmdririi penale
(procedura fiind indeplinitd prin afigare), dar nu a fost gdsit gi nici nu s-a prezentat la termenele
de judecatd.
Solufia de condamnare a inculpatului, pronunfatd in lipsa acestuia, a fost criticatd de instanfa
ierarhic superioard, fiind casatd pe motivul omisiunii instanfei de fond de a-l cita 9i la adresa indi-
catd- de partea vdtdmatd, in conditriile in care inculpatul nu a fost gdsit la adresa indicatd de el.
intebare
Este legald hotdrLrea instanfei ierarhic superioareT

PPeta
nr. z
In declarafiile date in cursul urmdririi penale, inculpatul a ardtat cd are domiciliul legal in
comuna Chitila, dar locuiegte fdrd forme legale in municipiul Bucuregti, la o anumitd adresd.
in cursul fazei dejudecatd inculpatul a fost citat numai la adresa din Bucuregti.
Cauza a fost solufionatd in lipsa inculpatului.
Hotdrdrea pronunfatd a fost criticatd in apel in considerarea omisiunii primei instanle de a pro-
ceda la citarea inculpatului gi la adresa unde acesta avea stabilit domiciliul legal.
Intrebare
Este legald hotdrdrea instanlei de judecatd?

Spela nr.8
Inculpatul a fost condamnat pentru sdvdrgirea unei infracliuni de furt calificat, cu refinerea
stdrii de recidivd postexecutorie.
In cursul urmdririi penale, inculpatul a indicat un alt loc pentru a fi citat, in afara domiciliu-
lui legal, respectiv reqedinfa de fapt. in pofida declarafiei sale, inculpatul a fost citat pe ror par-
cursul procesului penal la adresa unde avea stabilit domiciliul legal.
Intebare
Este legald solulia instanlei de judecati?

Spe{a nr.9
Inculpatul, cetdfean italian, a fost trimis in judecatd prin rechizitoriu, pentru sdv6rgirea tenta-
tivei la infracfiunea de omor.
Din actul de sesizare a instanfei de judecatd rezultd cd inculpatul locuiegte in \ara de origine,
Italia, la o adresd determinatd.
in cursul fazei dejudecatd, procedura de citare a fost indeplinitd prin afigare la sediul consi-
liului local in a cdrui razdteitoiaTd s-a sdvdr$it infractiunea.
in aceste circumstanfe, prima instanfd a refinut vinovdfia inculpatului, dispundnd con-
damnarea acestuia.
intebare
Este legald solulia instanfei de judecati?

pnefa nr.10
Intr-o cauzd penald avdnd ca obiect solufionarea unei infracfiuni de furt calificat, procedura
de citare a persoanei juridice prejudiciate a fost indeplinitd prin afigare la sediul persoanei
juridice.
Agentul procedural nu a intocmit un proces-verbal cu menfionarea motivului pentru care a
indeplinit procedura citdrii prin afiEare.
In lipsa pa4ii civile, pretenfiile acesteia au fost respinse. in acest sens, instanla de judecatii a
constatat cd prejudiciul cauzat prin infracliune a fost rccuperat in integralitate.
Intrebarc
S-au respectat dispoziliile relative la procedura citdrii?

fnetu nr.11
Intr-o cauzd penald, persoana juridicd prejudiciatd, constituitd parte civild, a fost citatd prin

158 Drept procesuol penol


Spele Copilolul Vll

remiterea citaliei cdtre funcfionarul insdrcinat cu primirea corespondenfei, potrivit afi. t78
alin. (4) C.pr.pen.
Pe dovada de indeplinire a procedurii de citare nu existd aplicatd ;tampila persoanei juridice.
intebare
S-au respectat dispozifiile relative la procedura citdriiT

pnetu nr.l2
In spefd, hotdrdrea de condamnare a fost pronunfatd la data de 28 aprilie, in prezenfa incul-
patului.
Inculpatul a declarat recurs la 10 mai, motivdnd cd ultima zi,9 ma| a fost nelucrdtoare.
Intebare
Este admisibil recursul inculpatului?

pneta nr.13
Impotriva invinuitului s-a dispus de cdtre judecdtor arestarea preventivd pentru 10 zile. in
mandatul de arestare intocmit se arati cd arestarea incepe inzita de 7 octombrie, ora 14.00 9i
sfdrge;te in ziua de 17 octombrie, ora 14.00.
Dispozilia instan{ei de judecatd este atacatd de cdtre invinuit. Recursul este motivat prin
aceea cd durata arestdrii preventive dispusd de judecdtor este mai mare decdt termenul legal sta-
bilir.
Recursul a fost respins ca fiind nefondat. Astfel, conform art. 188 C.pr.pen., in calcularea
termenelor privind luarea, menfinerea ori revocarea mdsurilor preventive, ora sau ziua dela care
incepe gi la care sfdrgeqte termenul intra in durata acestuia. In acest fel, un termen de 10 zile care
?ncepe sd curgd la 7 octombrie, ora 14.00 expirdlalT octombrie, ora 14.00. in acest fel, se
respectd regula calculdrii termenului pe unitdli pline de timp, cdci, ziua (de 24 de ore) calculAn-
du-se de la ora 14.00 a zllei in care inculpatul a fost arestat, termenul de 10 zile se implinegte la
aceeagi ord, in ziua de 17 octombrie.
intebare
Este legald solusia instantei de recurs? Argumentafi.

fneta nr. 14
Intr-o cauzd penald, sub aspectul laturii civile, inculpatul a fost obligat, in solidar cu partea
responsabild civilmente, la despdgubiri cdtre partea vdtdmatd 9i cdtre spital.
De asemenea, inculpatul a fost obligat ;i la plata cheltuielilor judiciare cdtre partea vitdmatd
si citre stat.
inrebare
Comentafi solufia instanfei de judecatd prin omisiunea de a obliga partea responsabild civil-
mente la plata cheltuielilor judiciare?

Spefa nr. 15
Inculpatul a fost condamnat pentru sivdrqirea infracfiunii de gestiune frauduloasd.
S-a luat act cd persoanele vdtdmate nu s-au constituit pati civile in cauzd,.
Inculpatul a fost obligat, in solidar cu pdrfile responsabile civilmente, la plata cheltuielilor
judiciare cetre stat.
inrebare
Este legald solufia instanfei de judecati sub aspectul obligdrii inculpatului la plata cheltu-
ielilor judiciare solidar cu pffie responsabile civilmente?

Spefa nr. 16
Refindnd existenla faptelor Ei vinovdfia celor doi inculpa{i, prima instanfd a dispus con-
damnarea pentru sdvdrgirea infracfiunilor de furt calificat.
Totodatd, inculpafii au fost obliga{i, in solidar, sd pldteascd statului suma stabiliti cu titlu de
cheltuieli judiciare.
Innebare
Este legaJd soluSia instantei?

Drept procesuol penol 159


Copilolul Vll Spele

Spefa nr.l7
Prin pldngerea prealabild formulatd, partea vdtdmati a solicitat condamnarea inculpatului
pentru savdrqirea infracfiunii de vdtamare corporald.
In fa{a instan{ei dejudecatd, partea vdtdmatd a declarat cd ?gi retrage pldngerea prealabild. in
considerarea acestui aspect instanfa a dispus, inbaza art. 11 pct.zlit. b) raportat la art. l0 lit. h)
C.pr.pen., incetarea procesului penal pomit impotriva inculpatului.
De asemenea, inculpatul $i paftea vdttAmatd au fost obligafi, in solidar, la plata cheltuielilor
judiciare cdtre stat.
intebare
Este legald solufia instanfei de judecatd sub aspectul obligdrii solidare a inculpatului
si pdrfii
vdtimate Ia plata cheltuielilor judiciare cdte skt?

Spefa nr. 18
Pe parcursul desfdgurdrii unei cauze penale a intervenit un act de amnistie.
In aceste conditrii, instanfa de judecatd a dispus incetarea procesului penal in baza art. Il
pct.2lit. b) raportat la art. 10 lit. g) C.pr.pen.
Intebare
Ce solusie se impune in speld cu privire la cheltuielile judiciare avansate de cdfre stat?

lP"ta nr.19
Impotriva inculpatului soful acestuia a introdus la organele de cercetare ale polifiei judiciare
pldngere prealabild pentru sdvdrgirea infracfiunii de furt, in conditriile art.210 C.pen. S-a dispus
trimiterea in judecatd prin rechizitoriul procurorului.
Instanfa sesizatd a dispus achitarea inculpatului, considerdnd cd fapta nu prezintd. elementele
constitutive ale infrac{iunii de furt.
In solu{ionarea acfiunii civile, instan{a de judecatd a dispus ca inculpatul sd aducd la masa
partajabild unele bunuri comune aflate in posesia sa.
Partea vdlimatd a fost obligatd, conform art.193 alin. (5) C.pr.pen., la plata cheltuielilor judi-
ciare fdcute de inculpat.
Intebare
Este legald solufia instanfei de obligare a pdrlii vdtimate la plata chelnielilor judiciare fdcute
de inculpatul achitat?

t60 Drept procesuol penol


Grile Copitolul Vll

Secfiuneo lll
Grile
1. sanc-tiunea nulit5lii absolute poate fi invocati daci se constati:
a). incdlcarea dispozitriilor relative la competenla teritoriald; b). incdlcarea dispozitiilor rela-
tive la asistarea pdrfii vdtdmate de cdtre ap{rdtor, c6nd aceasta era obligatorie, potrivit legii;
c). nerespectarea dispozitiilor relative la compunerea instanfei de judecatn; d). incdlcarea dis-
pozifiilor relative la efectuarea expertizei medicoJegale.

2. Amenda judiciarfr se aplici:


a). numai de cdtre instanla de judecata; b). de organul de urmdrire penald; c). de instanlaierar-
hic superioard celei competente in fond; d). numai de cdtre procuror.

3. cererea de scutire sau de reducere a amenzii judiciare se poate face:


a). in termen de 15 zile de la comunicarea ordonan{ei ori a incheierii de amendare; b). in ter-
men de 15 zile de la pronun{area ordonan{ei ori a incheierii de amendaret c). in termen de 10 ziie
de la comunicarea ordonan{ei ori a incheierii de amendare; d). in termen de 10 zile de la nro-
nunfarea ordonanlei ori a incheierii de amendare.

4. Cheltuielile judiciare avansate de citre stat sunt suportate, in caz de achitare:


a). de cdtre inculpat, in cazulin care a fost achitat in temeiul art. 10 lit. b1); b). de cdtre parrea
vatimatd, in caz de retragere a pltngerii prealabile; c)" de cdtre partea vdtimatd, respectiv parrea
civil6; d)' de catre partea civild., inipotezaconstatdrii existentei autoritatii de lucru iudecat.

5, Mandatul de aducere se poate executa prin:


a). agenfii procedurali; b). secretarul parchetului, cdnd aducerea a fost dispusd de procuror;
c). polilia comunitard; d). organele proprii de executare ale unitdtilor de interei public.

6. P5r.tite pot indeplini, in cadrul procesului penal, acte procesuale?


a). nu, deoarece actele procesuale sunt definite ca fiind manifestdri de voinfd ale organelor
judiciare; b). da, in ipoteza in care instan{a dejudecatd este sesizatd direct prin plAngere preala-
bild de cdtre persoana vdtdmati iar procurorul nu participd la sedinfa de judecatd; c). da; de
exemplu, introducerea pldngerii prealabile de cdtre penoana vdtdmatd, declaratia de participare
a persoanei vdtdmate ca parte civild etc.; d). da, numai pentru ipoteza in care prejudiciui cauzat
prin infrac{iune a fost repamt inainte de sesizarea organelor de urmdrire penald.

7. Reprezinti acte procedurale:


a). punerea in mi$care a acfiunii penale; b). executarea unui mandat de aducere: c). declararea
apelului; d). trimiterea in judecatb a inculpatului prin rechizitoriu.

8. Unde se afiFeazf, citafia in ipoteza in care locul sf,vffrqirii infracliunii este multiplu gi
nu se cunoapte adresa unde locuiepte invinuitul sau inculpatul gi nici locul siu de muncl?
a). la sediul consiliului local in a cdrui razd.teitonald s-a sdvdrgit infractriunea; b). la sediul
organului care efectueazd urmdrirea penala; c). la locul de domiciliu al persoanei vatdmate; d).
la sediul consiliului local in a cdrui razS teritoriala se afld organul care efectueazd urmddrea
penald.

f. in ipoteza in care invinuitul sau inculpatul locuiegte in strflinitate, procedura de


citare se desfigoari conform urmitoarelor reguli:
a)" citarea se face numai de cdtre reprezentan{ii Ministerului Public; b). citarea se face prin
scrisoare cu valoare declaratd, in atard de cazul c0nd prin lege se dispune altfel; recipisa de
predare a scrisorii fine loc de dovadi a indeplinirii procedurii de citare; c). citarea se face la
se-
diul consiliului local in a cdrui razd teitonald s-a s{virgit infracliunea; in acelagi timp,
Ministerul Justifiei intreprinde demersurile necesare extrdddrii invinuitului sau inculpatului;
d). citarea se face potrivit normelor de drept internalional penal aplicabile in relafia cu statul

Drept procesuol penol


t6t
Copilolul Vll
Grile

solicitat; in absen{a unei asemenea nonne sau in cazul in


care instrumentul juridic intemafional
aplicabil o permite, citarea se face prin scrisoare recomandatd.

10' invinuitul sau inculpatul poate fi adus in fala organelor judiciare


pe baza unui man-
dat de aducere inainte de a fi fost chemat prin ciiat-iel
a)' da, dacd organele judiciare constatd motivat cd in interesul
rezolvdrii cauzei se impune
aceastd mdsurd; b)' nu, deoarece mandatul de aducere
se dispune numai in ipotezain care per-
soana citatd anterior nu s-a prezentat, iar ascultarea
ori prezenfa ei este necesara; c). da, numai
in cazul in care legea prevede pentru infracfiunea savargita p"o"up.u inchisorii
5 ani; d). numai in ipoteza procedurii de urmdrire a unor
mai mare de
infractriuni flagrante.

11' Nerespectarea dispozitiilor relative la competenfa


dupi calitatea persoanei poate
reprezenta un motiv de:
a)' nulitate absolutd, care poate fi invocatd pdnd la rdmAnerea
judecdtoregti; b). nulitate relativd, care poate definitivd a hotdrdrii
fi invocatd pdnd la citirea actului de sesizare a
hotdrdrii judecdtore;ti; c). nulitate relativd, care poate fi
invocatd ?n cursul efectudrii actului,
cand partea este prezentd, sau la primul terrlen- deludecati
cu procedurd completd cdnd partea a
lipsit la efectuarea actului; d). nulitate absolutd, care poate
fi invocatd p6nd la primul termen de
judecatd cu procedurd completd.

12. Este previzuti sub sancliunea nulitifii absolute:


a)' incdlcarea dispoziliilor relative la asistarea obligatorie
a invinuitului de cdtre apdr6tor; b).
incdlcarea dispozitriilor relative la efectuarea expertizei psihiatrice
minori; c)' tncdlcarea dispozitriilor relative la luarea declaratriei
in cauzele cu infractori
pdrfii vdtdmate; d). intocmirea
referatului de terminare a urmdririi penale inainte de prezentarea
materialului de urmdrire penald.

13. Se sancfioneazi cu amendi judiciari:


a)' lipsa nejustificatd a martorului, expertului sau interpretului
legal citat; b). faptele penale
care prezintd un grad redus de pericol social; c). abaterile
faptele in privinla cdrora instanfa de judecata a dispus
i" rrut r.a contravenfionald precum
Ei
inlocuirea rdspunderii pinale; d).
incdlcarea normelor rerative ra publicitatea gedinfei de judecata.

14. Nulitatea relativi


fi invocatd numai de cdtre procuror, in cursul fazei deurmdrire penald, ori
a)' poate
de cdtre
instanfa de judecatd' in cursul fazei dejudecatd; b). poate
fi invocatd in orice stare a procesului
penal qi se ia in considerare chiar din oficiu; c). poaie
fi invocatd oricand pe parcursul fazei de
urmdrire penald; d). poate fi invocatd in cursul efectudrii
actului c6nd partea este prezentd sau la
primul termen de judecatd cu procedura completi, cdnd partea
a lipsit la efectuarea actului.

15. Executarea mandateror de aducere privind pe


militari se face prin:
a)' comandantul unitdlii militare din care fL"
-itit*ot purt"; b). comandantul centrului mili-
tar; c)' organele de politrie; d). agenfii procedurali ai parchetelor qi
instanlelor ae3uaecata.

16' Citafia, modalitate de chemare a unei persoane in


fa{a organelor judiciare penale:
a)' se inmdneazd numai prin intermediul serviciului poqtal;
b). este prevdtzutdrsub sancfiunea
nulitdlii absolute; c). este individuald; d). este de compeienfa
exclusivd a instantrelor oe.luoecuta.

l7'inipoteza neidentificirii sediului persoanei juridice, aceasta va


fi citati:
a)' numai prin intermediul procurorului, chiar daca dosarul este instrumentat
organele de cercetare ale polifiei judiciare; b). la sediul
de cafe
oficiului Registrului Comerfului; c). la
sediul consiliului local in a cdrui razdteitoialii s-a sdvargit
infrac{iunea; d). direct cu mandat de
aducere.

18. in procedura de carcur a termenurui privind arestarea preventivd:


a)' nu se socote;te ziua de la care incepe sd curgd termenul gi nici
zitain care acesta se

162
Drept procesuol penol
Grile Copilolul Vll

implinegte; b). nu se iau in considerare sdrbdtorile legale; c). ziuala care incepe gi cea la care se
sfdrgegte termenul intrd in durata termenului; d). chnd ultima zi cade intr-o zi nelucrdtoare, ter-
menul expird la sfdrgitul primei zile lucrdtoare care urmeazd.

19. Pentru partea prezenti la pronunfarea hotirffrii, tennenul de apel este de 10 zile
de la pronunfare.In aceasti ipotezd,la calcularea termenului:
a). zitta de la care a inceput sd curgd termenul intrd in durata termenului; b). ziua de la care
incepe sd curgd termenul gi ziua in care acesta se implinegte nu se socote$te in durata termenu-
lui; c). dacd ultima zi cade intr-o zi nelucrdtoare, termenul expird la sfdrEitul acelei zile; d). nu
se iau in considerare zilele nelucrdtoare.

20. Erorile materiale evidente din cuprinsul unui act procedural:


a). au drept reztltat anularea actului procedural respectiv; b). reprezintd,un caz de incetare a
urmdririi penale ori incetare a procesului penal; c). se indreaptd de cdtre organul judiciar ierarhic
superior celui care le-a comis, in camera de consiliu; d). se indreaptd de insugi organul de
urmdrire penald sau instanfa de judecatd care a intocmit actul, la cererea celui interesat sau din
oficiu.

Drept procesuol penol r63