Sunteți pe pagina 1din 10

Spefe Copitolul Vl

Secfiuneo ll
Spefe

PPefa nr. 1
In cursul urmdririi penale, impotriva inculpatului s-a dispus luarea mdsurii arestdrii preven-
tive. Mandatul de arestare nu a fost pus in executare, deoarece inculpatul s-a sustras gi se sus-
trage in continuare de la executarea lui.
ln faza de judecatd, instanfa a dispus revoca.rea mdsurii arestdrii preventive.
Intebare
Este legald solufia instanfei de judecati?

Spe{a nr.2
Tribunalul Bucuregti a admis cererea inculpatului de inlocuire a mdsurii arestdrii preventive
cu mdsura obligarii de a nu pdrdsi localitatea. Instanfa Ei-a motivat incheierea prin lipsa
antecedentelor penale a inculpatului, sinceritatea manifestata pe parcursul procesului, faptul cd
nu a incercat sd zdddmiceascd aflarea adevdrului prin influeniarea vreunui martor, cd nu a incer-
cat sd se sustragd urmdririi penale qi nu a comis o altd infracliune.
In apelul parchetului, Curtea de Apel Bucuregti a casat incheierea primei instanfe ;i a dispus
respingerea cererii de inlocuire a arestiirii preventive cu obligarea de a nu pdrdsi localitatea.
Ulterior, inculpatul a reiterat cererea de inlocuire a mdsurii arestdrii preventive, invocdnd
aceleagi motive gi imprejurdri care constituisera drept fundament pentru prima cerere.
Intrebare
Ce solulie se impune in vederea rczolvdrii acestei cereri de inlocuire a mdsurii arestdrii pre-
ventive?

Spefa nr. 3
Inculpatul, arestat preventiv, a formulat o cerere de inlocuire a miisurii arestdrii preventive cu
mdsura obligdrii de a nu pdrdsi localitatea. Cererea este motivatd prin trauma psihicd suferitd din
cauza decesul fratelui sdu, coinculpat in proces.
in considerarea acestui aspect, instantra dejudecata a admis cererea.
fntrebare
Este legald soluSia instanlei de judecatiT

Spefa nr.4
In cursul urmdririi penale, procurorul a dispus obligarea inculpatei de a nu pardsi trara.
impotriva ordonanlei de obligare de a nu pdrdsi 1ara, inculpaia a fdcut plingere la instanfa
competenta.
Instanfa, prin incheiere, in gedin{d publicd, a respins pldngerea impotriva ordonanlei
procurorului.
Impotriva incheierii instan{ei de judecatd, se declard recurs de cdtre procuror. Recursul este moti-
vat prin aceea cd, potrivit art. 1402 alin. (2) C.pr.pen., pl6ngerea impotriva ordonanfei procurorului
ptiv]d mdsura preventivd a obligfii de a nu pdrdsi lara se solufioneazd in camera de consiliu.
Intebare
Este fondat recursul procuroruluiT

Spefa nr. 5
Inculpatul arestat preventiv solicitd instanfei de judecatd liberarea provizorie sub conffol judiciar.
Cererea este solulionatd in camera de consiliu.
inrebare
Comentafi modul de solusionare a cererii inculpaatlui de Eberare provizorie sub contol judiciar.

Spe(a nr. 6
Inculpatul, cercetat pentru sdvArgirea infracfiunii de fals material in inscrisuri oficiale, a fost
arestat preventiv pentru 30 de zile. Mdsura preventivd a fost executatd in intregime gi nu a fost
prelungitd.

Drept procesuol penol r35


Copilolul Vl
Spele

Ulterior punerii in libertate a inculpatului, s-au descoperit noi


acte materiale ale aceleiagi
infracfiuni, sdvdrqite de inculpat. in considerarea acestui aspect,
instanfa de judecatd a dispus
extinderea actriunii penale pemu acte materiale noi. De ur"ri"n"u,
s-a dispus din nou arestarea
preventivd a inculpatului.
Inculpatul criticd dispunerea mdsurii preventive, considerdnd
cd dispozilia de arestare pre-
ventivd este nelegald, atAta vreme cdt, dupd executarea integrald
a miisurii preventive dispuse de
judecdtor, acesta nu mai poate sd ia din nou aceeasi
mdsurd.
de arestare preventivd a fost atacatd cu recurs de cirtre
iil^",t:l*
Intebare
inculpat.

Ce solufie se impune fu vederca rczolvdrii rccwsului impotiva


fuicheierii de arcstarcpeventivd?

Spefa nr. 7
La primul termen de judecatd, instanfa dispus amanarea
cauzei. De asemenea, prin aceeaqi
incheiere, judecdtorul a dispus arestarea pr"u"rrtirod a inculpatulu
iinbazaafi. 14g atin. 1t; 1t. u;
C'pr'pen' (existd date cd inculpatul incearcd sd zdddmiceascd,
in mod direct sau indirect, aflarea
adevdrului prin influen{area unei pddi, a unui martor sau
expert, ori prin distrugerea, alterarea
sau sustragerea mijloacelor materiale de probd).
Impotriva incheierii de arestare preventivd inculpatul a
declarat recurs, motivdnd cd instan{a
a dispus arestarea sa fdrd sd-l fi ascultat.
Intebdri
Recursul inculpatului este fondat?

Spefa nr. 8
Instanfa de judecatd procedeazd la prelungirea arestdrii preventive
a inculpatului.
In recursul declarat impotriva incheierii, inculpatul invoca
faptul cd nu a fost ascultat inainte
de dispunerea prelungirii arestirii.
Intrebare
Este fondat recursul inculpatului?

Spefa nr. 9
impotriva inculpatului s-a dispus, in faza de urmdrire penald,
mdsura arestilrii preventive,
considerandu-se cd existi[ motive temeinice care justificd
temerea cd va exercita presiuni asupra
persoanei vdtdmate sau ca va incerca o in{elegere fiauduloasii
cu aceasra.
La terminarea urmdririi penale' parchetul solicitd instan{ei de judecatd
prelungirea aresl,irii
preventive' cererea este respinsd de cdtre instanNd, pentru
modv;l cd, unirdrirei penald fiind
frnalizatd, nu se mai justificd menfinerea inculpatuluiin stare
de arest.
Intebare
Este legald solufia instanlei de judecati?

Spefa nr. L0
Instanfa de judecatd a admis, prin incheiere, cererea parchetului
de prelungire a duratei
arestdrii preventive a inculpatului.
Inculpatul a atacat cu recurs incheierea de prelungire. in
motivarea recursului, inculpatul a
invocat faptul cd instanfa de judecatd nu a fostlegal Jesizatd.
in acest sens, dosarul cauzei nu a
fost depus la instanfd, impreund cu propunerea de prelungire
a arestdrii gi adresa de inaintare,
intocmite de procuror' cu cel pufin 5 zile inainte de expiralea
duratei arestdrii preventive, potri-
vit art. 159 alin. (1) C.pr.pen.
Intebare
Este fondat recursul inculpatului?

Spela nr. 11
La termenul fixat pentru solutrionarea cererii parchetului de prelungire
a arestirii preventive
apardtorul ales al inculpatului arestat nu s-a prezentat in
mod nejustificat. Existd probe in Jos* an
care rezultd cd acesta fusese incunogtin{at despre ziua;i
ora soltitriondrii cererii Ministerului public.
in aceste circumstanfe, instanfa de judecata a desemnat un apiirdtor
din oficiu.

136
Drept procesuol penol
Spele Copilolul Vl

Cererea Ministerului Public a fost admisd.


infebare
Este legaJd modalitatea de soluSionare a cererii de prelungire a arestiirii preventive?

Spela nr.12
Propunerea parchetului de prelungire a duratei arestdrii preventive a fost examinatd de
instantd in lipsa inculpatului, dar in prezenla apdrdtorului, cdruia i s-a dat cuvdntul pentru a pune
concluzii.
Inculpatul a fost adus la instanld dupd dezbaterea cererii de prelungire a arestdrii preventive.
intebare
Este legald procedura de solufionare a propunerii de prelungire a dwatei arestdii preventive
a inculpatului?

Spefa nr. 13
La termenul fixat pentru solufionarea propunerii parchetului de prelungire a arestdrii preven-
tive^, inculpatul (intemat in Spitalul Penitenciar Jilava) nu a fost adus in fatra judecdtorului.
In aceste conditii, judecdtorul a examinat cererea parchetului in lipsa inculpatului qi a
apardtorului acestuia.
Cererea parchetului a fost admis6, mdsura arestdrii preventive fiind prelungitd.
Intebare
Este legald procedura procedwa prin care s-a solulionat cererea de prelungire a arestdrii pre-
ventive?

Spefa nr. 14
Inculpatul a atacat cu recurs incheierea prin care s-a solufionat cererea parchetului de pre-
lungire a arestdrii preventive. Critica inculpatului arestat are urmdtoarea motivafie: completul de
judecatd care a solu{ionat cererea de prelungire a arestd.rii preventive a fost prezidat de cdtre un
alt judecdtor dec6t pregedintele respectivei instan{e, contrar prevederilor art. 159 alin. (2)
C.pr.pen.
Intebare
Este fondat recwsul inculpatului?

Spefa nr.15
Inculpatul arestat este trimis in judecatd pentru sdvdrgirea infracfiunilor de trafic de droguri
gi corupfie sexuald.
Din actele dosarului rezultd cd inculpatul este consumator de droguri. De asemenea, se
cunoaqte cd inculpatul are o mare influenfd asupra copiilor. in perioada 1986-199l, inculpatul a
fost supus unor investigafii pentru sdvArqirea unor acte sexuale cu minori.
La primul termen de judecati inculpatul solicili instanfei liberarea provizorie sub confol judiciar.
Intebare
Ce solulie se impune cu privire la cererea inculpatului?

Spela nr. 16
Instanfa de judecatd a admis cererea de liberare provizorie pe cau{iune a inculpatului arestat
pentru sdvArgirea infracliunii de furt.
Cauza este solufionatd prin condamnarea inculpatului la pedeapsa inchisorii cu executare la
locul de muncd.
in aceste conditrii instan{a nu a dispus restituirea cauiiunii condamnatului.
inrebare
Este legaLd solufia instanfei de judecatd de nerestituire a caufiunii? Argumentafi.

Spela nr.l7
Pentru solufionarea unei cauze penale avdnd drept obiect sdvdrgirea unei infractriuni de omor
calificat, se dispune efectuarea unei expertize medico-legale.
Din raportul intocmit cu aceastd ocazie rezaltd, cd inculpatul suferd de psihopatie disociali 9i

Drept procesuol penol 137


Copitolul Vl Spele

cd se impune luarea mdsurii de siguranfd a obligdrii la tratament medical prevdzutd in art. 113
C.pen. Pentru aceasta, se prescrie tratament medical ambulatoriu in refeaua Administrafiei
Nafionale a Penitenciarelor, iar ulterior, prin laboratorul medical teritorial.
Instantra de judecatd solufioneazd catJza, pronunfdnd o hotdr6re de condamnare a inculpatului.
Se omite, insd, luarea mdsurii de siguranfd a obligfii la tratamen medical.
intebare
Este admisibil recursul declarat de cdte inculpat, intemeiat pe omisiunea instanfei de jude-
catd de a dispune luarea mdsurii de siguranfi a obligdrii Ia tatanent medical?

Drept procesuol penol


Grile Copitolul Vl

Secliuneo lll
Grile
1. Sunt misuri preventive:
a). arestarea preventivd; b). obligarea la tratament medical; c). interzicerea de a se afla in anu-
mite localititri; d). inscriptria ipotecarS.

2. Misurile preventive inceteazi de drept:


a). la expirarea termenelor prevdzute de lege sau stabilite de organele judiciare; b). in cazul
in care se face pldngere impotriva mdsurii luate de organul de urmdrire penald; c). in ipoteza pro-
nunfarii unei hotdr6ri de condamnare a inculpatului; d). cdnd s-au schimbat temeiurile care au
determinat luarea masurii.

3. Arestarea preventivi se poate dispune prin:


a). ordonanJa procurorului; b). incheierea instanlei de judecatd; c). mandatul de arestare; d). re-
zolufia motivata a procurorului.

4. Prelungirea duratei arestirii poate fi dispusi de citre:


a). procurorul ierarhic superior celui care a dispus arestarea preventivd; b). instantra cdreia
i-ar reveni competenfa sd judece cauzain fond; c). procurorul competent sd efectueze urmdrirea
penald, din oficiu sau la propunerea organului de cercetare penald; d). instanfa ierarhic supe-
rioard celei cdreia i-ar reveni competenfa sd judece cauza in fond.

5. Pe durata liberdrii provizorii pe caufiune inculpatul:


a). este obligat sd se prezinte la chemarea organelor judiciare; b). poate sd igi schimbe
locuintra fara a incuno$tinta organul judiciar; c). are obligafia de a se prezenta la toate termenele
dejudecatd; d). beneficiazd de asistenfdjuridicd obligatorie din oficiu.

6. Restituirea caufiunii:
a).nu este posibild, respectiva sumd de bani fdcdndu-se venit la bugetul Ministerului Justifiei;
b). este posibild numai dacd s-a dispus scoaterea de sub urmdrire penald, incetarea urmdririi
penale, achitarea sau incetarea procesului penal; c). se va dispune doar in cazurile in care
acfiunea penald a fost pusa in miqcare la plAngerea prealabild a persoanei vdtdmate; d). se dis-
pune cdnd s-a pronunfat condamnarea la pedeapsa inchisorii.

7. Cererea de liberare provizorie poate fi ficuti:


a). in cursul urmdririi penale, p6nd la intocmirea rechizitoriului; b). in cursul judecd{ii, pdnd
la terminarea dezbaterilor, in prima instanfd; c). pe tot parcursul procesului penal; d). numai de
citre invinuitul sau inculpatul aflat in stare de arest preventiv.

8. Luarea misurilor asiguritorii este obligatorie:


a). cdnd prin infracfiune s-a produs un prejudiciu mai mare de 100.000 lei (RON), iar
acfiunea penald a fost pusd in migcare din oficiu; b). in cazul in care prin infracfiune s-a adus o
pagubd avutului unei persoane juridice de interes public; c). in cazul in care cel vdtdmat este o
persoand lipsitd de capacitate de exerciliu sau cu capacitate de exercitriu restr6nsd; d). in func1ie
de intinderea prejudiciulti calzat prin sdvdrgirea infrac{iunii.

9. Refinerea invinuitului dispusd la 9 martie, ora14 expiri la:


a). l0 martie, ora 13; b). 10 martie, ora 14; c). 10 martie, ora 12; d). 10 martie, ora 14; dacd
10 martie este zi nelucrdtoare, termenul se prorogd pdnd la prima zi lucrdtoare.

1-0. Misurile preventive pot fi dispuse prin urmitoarele acte:


a). rezolu{ia organului de cercetare penald; b). ordonanfa organelor de constatare (agen{ii
politriei de frontierd); c). hotdrdrea instan{ei de judecatd; d). rechizitoriul procurorului.

Drept procesuol penol 139


Copitolul Vl Grile

L1". Obligaliile care revin organului de cercetare penal5 in


ipoteza in care nu nai existi
vreun temei care si justifice menfinerea arestlrii preventive a invinuitului:
a). dispune, prin rezolufie motivatd, inlocuirea arestdrii preventive a invinuitului
cu obligarea
de a nu pdrdsi localitatea; b). informeazd,, de ?ndatd, instantra de judecatd competentd,
penrru ca
aceasta sd procedeze in mod corespunzdtor; c). dispune, prin ordonanfd,
confirmatd de c6tre
procuror, revocarea arestdrii preventive a invinuitului; d). informeazd, de
indatd, procurorul
competent, pentru ca acesta sd procedeze in mod corespunzdtor.

'l2.Poate fi dispusi revocarea misurii refinerii


unui parlamentar de citre Camera din
care face parte?
a)' nu; revocarea mdsurilor preventive se poate dispune numai de cdtre organele judiciare
care
au procedat la luarea acestora; in caz contrar s-ar incdlca principiul separaliei
puierilor in stat;
b). da; Camera sesizatd de ministrul justifiei, dacd constatdid nuixistdiemei pentru refinere, va
dispune imediat revocarea acestei mdsuri; c). da, numai pentru infractriunile
sdv6rgite in
exercitarea atribufiilor de serviciu; d). da, cu conditria declangdrii prealabile a procedurii
de ridi-
care a imunitdtrii parlamentare.

13. Misura obligirii de a nu pirisi localitatea in faza de judecati


se poate dispune:
a). pentru maxim 30 de zile; ea poate fi prelungitd de cdtre instan{d, ii""*" prelungire
neputdnd depdgi 30 de zile b). pentru 30 de zile, fdrd posibiliratea prelungirii;
cj. p6nd la
solufionarea definitivd acauzei; d). de cdtre un complet de divergentrd, compus prin participarea
pre$edintelui instanlei.

14. in cursul fazei de urmirire penali, misura obligirii de a nu pirisi localitatea


poate
{i dispusd:
a). pentru 30 de zile; ea poate fi prelungitd de procuror, in limita unui termen
maxim de lg0
de zile:. b). pentru 30 de zile; ea poate fi prelungitd de procuror, in limita unui termen
de 1 an
sau, in mod excepfional, cdnd pedeapsa prevdzutd de lege este detentriunea pe viafd
sau
inchisoarea de 10 ani sau mai mare, in limita unui termen maxim de 2 ani; c). pentru
30 de zile;
ea poate fi prelungita de instanfd, in limita unui termen de 1 an sau, in mod
exceplional, cdnd
pedeapsa prevdzutd de lege este detentiunea pe viafil sau inchisoarea de 10
ani sau mai mare, in
limita unui termen maxim de 2 ani; d). pdnd la momentul punerii in migcare a acliunii penale.

15. Arestarea preventivi a invinuifului:


a). se poate dispune de ciltre procuror, in cursul urmdririi penale, sau de cdtre instanfa
de jude-
catd, in cursul fazei dejudecatd; b). presupune punerea in miEcare a actiunii penale;
c). se poare
dispune numai in cursul fazei de urmdrire penald; d). nu poate fi dispusd iniazulinfracfiunilor
pentru care legea prevede altemativ pedeapsa amenzii.

16. Arestarea preventivi a inculpatului:


a). se poate dispune inainte de inceperea urmdririi penale, in cazul infracfiunilor
flagranre;
b). se poate dispune doar atunci cdnd hotdrdrea de condimnare a inculpatului a rdmas
definitivd;
c). se poate dispune atunci c6nd existd date cd inculpatul pregdtegte sdv6rgirea unei noi
infrac{iuni; d). poate fi dispusd, in cursul urmdririi p"ttul", de cdtre procuror, iar in
cursul
judecd{ii, de cdtre instanfa de judecatd.

17. Propunerea de prelungire a arestirii preventive a inculpatului:


a). se depune la instanld cu cel pulin 8 zile inainte de expirarea duratei arestdrii
de cdtre con-
ducdtorul parchetului din care face parte cel care a fdcut sau a avizat propunerea; b).
se poate
redacta de cdtre organul de cercetare penald ori de cdtre procuror; c). se solutrioneazdincamera
de consiliu, de un singurjudecdtor, indiferent de natura infracfiunii; d). este inaintatd
de organul
de cercetare penald procurorului care suprav egheazd urmdrirea penald cu cel puJin
5 zile inainte
de expirarea duratei arestdrii.

18. Recursul declarat impotriva incheierii prin care s-a dispus respingerea prelungirii
arestirii preventive:
140
Drept procesuol penol
Grile Copilolul Vl

a). nu este suspensiv de executare; b). se solufioneazdin termen de trei zile; c). este suspen-
siv de executare (incheierea nu conduce la punerea in libertate a celui arestat, fiind suspendatd
pdnd la solufionarea recursului) numai in cazul infracfiunilor pentru care legea prevede pedeap-
sa inchisorii mai mare de 5 ani; d). este suspensiv de executare, ceea ce inseamnd cd incheierea
nu conduce la punerea in libertate a celui arestat.

19. Instanfa poate dispune liberarea provizorie sub controljudiciar dac5:


a). invinuitul sau inculpatul nu este recidivist; b). pentru infracfiunea sdvdrEitd cu intenfie
legea prevede pedeapsa inchisorii ce nu depd;eqte 18 ani; c). invinuitul sau inculpatul a sdvdrEit
o infracfiune din culpd sau cu intenfie, pentru care legea prevede pedeapsa inchisorii care nu
depd;egte 12 ani; d). exista date din care rezultd, cd invinuitul sau inculpatul va incerca sd
zdddmiceascd aflarea adevdrului prin distrugerea mijloacelor de probd.

20. Cauliunea nu se restituie cind:


a).invinuitul sau inculpatul este recidivist; b). s-a dispus condamnarea la pedeapsa inchisorii;
c). s-a dispus condamnarea la pedeapsa inchisorii iar liberarea provizorie s-a revocat ca urnare
a faptului cd invinuitul nu a indeplinit, cu rea-credinfd, obliga{iile care ii reveneau; d). legea
prevede pentru infracfiunea sdv0rEitd pedeapsa inchisorii mai mare de 15 ani.

21. Cererea de liberare provizorie poate fi ficuti de citre:


a). invinuit sau inculpat; b). organele de cercetare ale politriei judiciare; c). partea vdtdmatd
ori partea civild; d). reprezentan{ii legali ai padii responsabile civilmente.

22. Misurile de ocrotire in cadrul procesului penal:


a). vizeazd punerea sub protectie a bunurilor de patrimoniu care ar putea fi distruse ori dete-
riorate prin sdvirqirea infracJiunii; b). se pot dispune fatd de minorii aflafi in ocrotirea unui invi-
nuit sau inculpat arestat preventiv; c). se pot dispune fald de persoanele prejudiciate grav prin
sdvdrEirea infracfiunii; d). pot fi dispuse de organele de cercetare penald, infaza de urmdrire
penald, gi de cdtre procuror, infaza de judecatd.

23. Organele competente si dispuni luarea misurilor asiguritorii sunt:


a).infaza de urmdrire penald, procurorul sau organul de cercetare penald, prin ordonanJd;
b). in faza de urmdrire penald, procurorul, prin ordonanfd (cind ac{iunea penaid este pusd in
migcare) sau prin rezolu{ie (cdnd nu s-a pus in migcare acfiunea penald); c). in faza de judecatd,
instan{a de judecatd, prin incheiere; d). pe tot parcusul procesului penal, indiferent de stadiul
procesual, de cdtre instanfa de judecatd, prin incheiere.

24. Restituirea lucrurilor:


a). este dispusd, infaza de urmdrire penald, de cdtre procuror, prin ordonantd sau de cdtre
organul de cercetare penald, prin rezolufie; b). se dispune de catre organele de cercetare ale
poliliei judiciare prin rezolufie; c). nu poate fi dispusd decdt de instanta de judecatd, in momen-
tul rdmAnerii definitive a hotdrdrii de condamnare; d). se dispune de cdtre procuror, in cursul
fazei de urmdrire penald, ori de cdtre instanjd, in cursul fazei dejudecatd.

25. M[surile asigurltorii dispuse de citre procuror sunt aduse la indeplinire de citre:
a). instanfa dejudecatd; b). organele proprii de executare ale unitdtrii pdgubite, in cazul in care
aceasta este persoand juridicd de interes public; c). procurorul ierarhic inferior; d). inculpatul
cdruia i s-a instituit sechestrul.

26. Restabilirea situafiei anterioare se poate dispune:


a). in ipoteza in care schimbarea situatriei arezultat in mod vddit din comiterea infracfiunii;
b). dacd persoana vdtdmatd s-a constituit parte civild in procesul penal; c). numai pe parcursul
fazei de urmdrire penald; d). numai in ipoteza in care acfiunea penald a fost pusd in mi;care in
urma pldngerii prealabile a persoanei vdtdmate.

Drept procesuol penol 141


Copitolul Vl Grile

27.Durata arestirii preventive in cursul urmiririi penale a inculpatului minor intre 14


pi 16 ani este:
a). de cel mult 15 zile in mod excep{ional, arestarea poate fi prelungitd cu 15 zile, fdrd a se
depdEi un termen rezonabil ;i nu mai mult de 60 de zile sau, dacd pedeapsa prevdzutd de lege
este detenfiunea pe via{d sau inchisoarea de 20 de ani sau mai mare, 180 de zile; b). de cel mult
20 de zlle; in mod excepfional, arestarea poate fi prelungitd cu20 zile, fdrd a se depdgi un ter-
men rezonabil qi nu mai mult de 60 de zile sau, dacd pedeapsa prevdzuL[ de lege este detenfiunea
pe viafa sau inchisoarea de 20 de ani sau mai mare, 180 de zlle; c). de cel mult 20 de zlle;
arestarea preventivd a inculpatului minor intre 14 9i 16 ani nu poate fi prelungitd; d). inculpatul
minor cu v6rsta sub 16 ani nu poate fi arestat preventiv.

28. in cazul luirii misurii arestirii preventive a inculpatului:


a). judecdtorul este obligat sd incunoqtinfeze despre mdsura luatd, in termen de 24 de ore, un
membru al familiei inculpatului ori o altd persoand pe care o desemneazd inculpatul; b). daca
dosarul se afld in lucru la organul de cercetare penali, acesta are obliga{ia ca, ?n termen de 48 de
ote, sd incunoqtinfeze un membru al familiei inculpatului ori o altd persoand desemnatd de aces-
ta; c). judecdtorul este obligat sd incunoqtinleze, in termen de 24 de ore, un membru al familiei
inculpatului ori o altd persoand pe care o desemneazd inculpatul; existd posibilitatea ca
judecdtorul sd respingd cererea
inculpatului in acest sens dacd apreciazdtcd acest lucru ar afecta
urmdrirea penald; d). obligafia incunoqtinfdrii unui membru al familiei trebuie indeplinitd numai
in caztT infractriunilor pentru care legea prevede pedeapsa detenliunii pe viafd sau pedeapsa
inchisorii mai mare de 15 ani.

29. Termenul in care poate fi introdus recursul impotriva incheierilor prin care se dis-
pune cu privire la mlsurile preventive este de:
a). 48 de ore de la pronunfare, pentru cei prezenfi, sau de la comunicare, pentru cei lipsd;
b).24 de ore de la pronunlare, pentru cei prezenfi, sau de la comunicare, pentru cei lipsd; c). 5
zile de la pronunfare; d). 3 zile de la comunicarea incheierii.

30. Termenul pentru care se poate dispune obligarea invinuitului sau inculpatului de a
nu pirisi!ara, in cursul fazei de urmf,rire penali este:
a). 30 de ztTe:. eapoate fi prelungitd de procuror, in limita unui termen maxim de 180 de zlle;
b). 30 de zile; ea poate fi prelungitd de procuror, in limita unui termen de 1 an sau, in mod
excepfional, cAnd pedeapsa prevdzutd de lege este detenfiunea pe via(ii sau inchisoarea de 1 0 ani
sau mai mate, in limita unui termen maxim de 2 arr.; c). 30 de zlle; ea poate fi prelungitd de
instan{d, in limita unui termen de I an sau, in mod excepfional, cdnd pedeapsa prevdzutitde lege
este detenfiunea pe viafd sau inchisoarea de 10 ani sau mai mare, in limita unui termen maxim
de 2 ani; d). pdnd la momentul trimiterii in judecatd prin rechizitoriu.

31. Revocarea misurii arestirii preventive implici


a). constatarea de cdtre judecdtor cd nu mai existd vreun temei care sd justifice menfinerea
mdsurii preventive; b). constatarea faptului cd., inainte de pronunfarea unei hotdrdri de con-
damnare in primd instanfd, durata arestarii a atins jumdtatea maximului pedepsei prevdzute de
lege pentru infracfiunea care face obiectul invinuirii; c). schimbarea temeiurilor care au deter-
minat luarea mdsurii; d). schimbarea incadrfii juridice a infracfiunii sdvdrsite de inculpat.

32. Retinerea poate fi dispusi de citre:


a). organele de cercetare penald; b). agenfii polifiei de frontierd, in ipoteza constatdrii sdvdrqidi
unor infracfiuni la regimul juridic al frontierei de stafi c). judecdtor; d). comandanfii de nave qi
aeronave, in ipoteza constatdrii sdv6rqirii unor infrac{iuni la bordul navelor sau aeronavelor.

33. Refinerea poate fi prelungitl?


a). da, in ipoteza in care pedeapsa prevdzutd de lege este detenliunea pe viafd sau inchisoarea
de 10 ani sau mai mare; b). da, in ipoteza in care cel refinut a fost privat de libertate in baza Legii
nr.21812002 pentru organizarea qi functrionarea Poliliei Romdne; c). da, in ipoteza in care per-

142 Drept procesuol penol


Grile Copitolul Vl

soana refinutd este un minor intre 14 qi 16 ani; d). refinerea este singura mdsurd preventivd care
nu poate fi prelungitd.

34. Recursul declarat impotriva incheierii pronun{ate de instanfi in cursul urmiririi


penale privind arestarea preventivi:
a). se solufioneazd.de indatd; b). se solutrioneazd,intermen de 48 de ore, in cazul aresldrii invi-
nuitului, 9i in 3 zile, in cazul arestirii inculpatului; c). se solufioneazd in termen de 3 zile, in
cazul arestdrii invinuitului, 9i in 5 zile, in cazul arestdrii inculpatului; d). se solufioneazd in ter-
men de 24 de ore de la momentul primirii dosarului de la parchet.

35. Compunerea completului de judecati in cazul luirii misurii arestirii preventive a


inculpatului in cursul fazei de urmirire penal[:
a). 1 judecdtor, indiferent de natura infracfiunii; b). I judecdtor, la nivel judecdtorie, 2
judecdtori, la nivel tribunal, 3 judecdtori, la nivel curte de apel; in cazul in care dosarul se afld
pe rolul inaltei Cudi de Casa{ie gi Justilie, completul este format din 3 judecdtori; c). 1 judecdtor,
cu excep{ia infractriunilor de corupfie, unde completul este specializat si se compune din 2
judecdtori; d). intotdeauna, doi judecdtori.

36. Compunerea completului de judecati in cazul luirii misurii arestirii preventive a


inculpatului in cursul fazei de judecati:
a). regulile de compunere a completului de judecatd sunt cele stabilite pentru desfdqurarea
gedinfei de judecatd; b). 1 judecdtor, indiferent de natura infractriunii; c). completul este special
compus, din judecdtorii care judecd respectiva infracliune qi preEedintele instanfei ori
vicepregedintele instantrei sau un alt judecdtor desemnat de acegtia; d). arestarea preventivd a
inculpatului in cursul fazeidejudecatd se dispune de cdtre completul de divergenfd.

37. Participarea procurorului la luarea misurii arestirii preventive, in cursul fazei de


urmirire penali:
a). procurorul participd facultativ, in funcfie de natura infracfiunii; dacd pedeapsa prevdzutd
de lege este deten{iunea pe viafd sau inchisoarea mai mare de 5 ani, participarea este obligato-
rie; b). procurorul participd in mod obligatoriu; c). procurorul este obligat sd participe la qedinfa
de judecatd in care se dispune luarea mdsurii arestdrii preventive numai ?n cauzele in care incul-
patul este minor intre 14 Si 16 ani; d). participarea procurorului este ldsatd la aprecierea instanfei
de judecatd.

38. Copia actului de obligare a invinuitului sau inculpatului de a nu plrisi {ara se


comunicl:
a). secfiei de polilie in a cdrei razd teritoriald locuiegte invinuitul sau inculpatul; b). pdrfii
vdtimate d pa4ti civile; c). administrafiei financiare in a cdrei circumscripfie locuieqte invinuitul
sau inculpatul; d). organelor de conducere ale locului de muncd al invinuitului sau inculpatului.

39. in ipoteza in care inculpatul a sivArEit in timpul anchetei penale o noui infractiune
pentru care legea prevede pedeapsa detenfiunii pe viafi sau pedeapsa inchisorii mai mare
de 4 ani:
a). arestarea preventivd este obligatorie; b). arestarea preventivd se poate dispune numai dacd
existi probe cd ldsarea in libertate a inculpatului prezintA un pericol concret pentru ordinea pu-
blicd; c). arestarea preventivd se poate dispune numai dacd inculpatul este recidivist;
d). arestarea preventivd poate fi dispusd, provizoriu, de cdtre procuror; mdsura trebuie confir-
matd, in termen de 10 ore de cdtre instan{a competentd.

40. Atunci c6nd se dispune refinerea unui invinuit minor:


a). se incunogtinfeazd imediat pdrintii, tutorele, persoana in ingrijirea sau supravegherea
cdreia se afld minorul, alte persoane pe care le desemneazd acesta; b). se incunogtinfeazd ime-
diat pdrinfii, tutorele, persoana in ingrijirea sau supravegherea cdreia se afld minorul, alte per-
soane pe care le desemneazd acesta; in mod excepfional, dacd organul de cercetare penald apre-

Drepi procesuol penol 143


Copilolul Vl Grile

ciazd cd acest lucru at afecta urmdrirea penald, il informeazd pe procuror, care va decide cu
privire la ingtiinfarea solicitatd de refinut; c). mdsura se executd in centrele de reeducare;
d). mdsura se aduce la cunogtinfa unitdfii de invdfamdnt unde minorul invatd.

144
Drept procesuol penol