Sunteți pe pagina 1din 2

Proiect la disciplina Diagnostic economic

Anul II Master CEA

Titlul proiectului: DIAGNOSTICUL PONTENŢIALULUI UMAN la S.C…

Conţinutul proiectului:

Introducere
(scurtă prezentare a entităţii diagnosticate)

I. Caracterizarea politicii de personal la S.C...


I.1. Politica de recrutare şi selecţie a personalului

(forme de recrutare: prin concurs, recomandări, interviuri, pe bază de CV, alte forme;
recrutarea: internă, externă; criterii/cerinţe de selecţie; competenţe specifice cerute
angajaţilor; frecvenţa recrutării; costurile pe care le implică procesul de recrutare şi selecţie
pentru angajator; responsabilii cu recrutarea şi selecţia personalului; modalităţi de
disponibilizare/reducere de personal; (ne)acordarea de compensaţii în caz de disponibilizare;
alte informaţii...)

I.2. Politica de motivare a personalului

(promovare: şansele/ocaziile de promovare, frecvenţa promovărilor, categorii de personal


beneficiare; forme de motivare: durata şi flexibilitatea programului de lucru, creşteri salariale,
prime de sărbatori/evenimente speciale, bonuri de masă, zile libere pentru ore suplimentare
lucrate, alte forme de motivare...)

I.3. Politica de integrare instituţională şi dezvoltare a personalului

(existenţa/non-existenţa formelor de evaluare a competenţelor personalului; existenţa/non-


existenţa programelor de training; forme de perfecţionare profesională: cursuri, seminarii
profesionale, mentorat, alte modalităţi; frecvenţa/ocaziile programelor de perfecţionare
profesională; categoriile de personal beneficiare; forme de integrare a personalului: team
building-uri, alte modalităţi...; costul integrării/dezvoltării personalului: procent din cifra de
afaceri; tipul formatorilor: interni/externi)

I.4. Politica privind egalitatea de şanse, protecţia muncii şi sănătatea personalului

(ne/discriminarea de gen, origine etnică, vârstă, religie, stare de sănătate/dizabilităţi,


existenţa spaţiilor amenajate pentru fumat, existenţa/neexistenţa sistemelor de supraveghere
video a angajaţilor; dotarea salariaţilor cu echipamente de protecţie, forme de recompensare
a personalului pentru condiţii dificile/periculoase de lucru; existenţa/neexistenţa
programelor de măsuri de prevenire a accidentelor şi deteriorării sănătăţii personalului,
menţionaţi în ce constau respectivele măsuri...)
II. Analiza resurselor umane la S.C...
II.1. Analiza structurii şi dinamicii personalului

II.2. Analiza climatului social în relaţiile de muncă

II.2.1. Mobilitatea (fluctuaţia şi circulaţia) forţei de muncă

II.2.2. Conflictualitatea în relaţiile de muncă

II.3. Analiza eficienţei utilizării potenţialului uman

II.3.1. Productivitatea muncii

II. 3.2. Utilizarea fondului de timp de muncă

II.4. Influenţa eficienţei utilizării resursei umane asupra principalilor indicatori de


performanţă

III. Raportul diagnosticului: analiza SWOT


Notă: Pentru a creşte expresivitatea rezultatelor diagnosticului recurgeţi la prezentările
tabelare şi grafice! Precizaţi contribuţia fiecărui membru al echipei de proiect la realizarea
lucrării!

Ultimul termen de predare a proiectului: 8 ianuarie 2020