Sunteți pe pagina 1din 8

PROIECT DE ACTIVITATE DIDACTICĂ

Data: 1.03.2016
Unitatea de învăţământ: Liceul Tehnologic “ELENA CARAGIANI”, Tecuci
Clasa: XI D
Calificarea : Tehnician în turism
Profesor : Mușat Carla Paula
Modulul II: Planificarea operațională
Tema : Organizarea activității
Tipul : evaluare ( verificare și apreciere a rezultatelor școlare )
Timp : 45 min.
Unitatea de competenţă: UC11-Planificarea operaţională
Competenta specifică : C2-Organizează activități în funcție de obiective
Competenţe derivate:
C1 - prezentarea modului de organizare procesuală şi structurală a ȋntreprinderii
C2 - enumerarea componentelor structurii organizatorice a unei ȋntreprinderi
C3 – caracterizarea elementelor reprezentative ale postului
C4 - definirea funcţiei, ca parte componentă a structurii organizatorice
C5 - identificarea tipurilor de funcţii din cadrul unei organizaţii

Strategie didactică:
 Resurse procedurale:
Metode și procedee: Conversatia euristică, Expunerea, Explicaţia, Exerciţiul, Observarea independentă

 Resurse materiale : flip-chart cu planul de recapitulare, flipchart cu competenţele derivate ale lecţiei,
flipchart cu planul de recapitulare, test de evaluare, barem de corectare și evaluare, laptop,
videoproiector.
 Forme de organizare: frontal , individual

Bibliografie:
Cătălina Popovici, Rodica Albu – Planificarea operaţională - Manual pentru clasa a XI a, Editura Oscar
Print, București, 2006
Barna Andrei , Antohe Georgeta – Îndrumar Metodic Pentru Practica Pedagogică , Editura Fundatiei
Universitare ,, Dunărea De Jos “, Galati 2002
Barna Andrei , Simona Alecu , Viorica Caciuc - Îndrumar Pentru Activităţile Practic – Aplicative la
disciplinele pedagogice , Editura Fundatiei Universitare ,, Dunarea De Jos “, Galati 2004
TIMP
SECVENŢA Cd CONŢINUTUL ÎNVĂŢĂRII STRATEGIA DIDACTICĂ EVALUARE
LECŢIEI

Activitatea desfasurata de Activitatesa desfasurata Metode Mijloace Forme de


profesor de elev organizare

1.Moment 1’ Profesorul salută elevii și Elevii raspund la salut si Conversaţia Frontal


organizatoric face prezenţa. indică prezenţa.

2.Reactualizarea Profesorul precizează că Sunt atenti la precizările Flipchart


37’ Conversaţia cu planul Frontal
și verificarea verificarea propriu-zisă se profesorului.
conținuturilor de
va face în baza planului de Expunerea recapitula-
recapitulare, stabilit în lecţia Re
anterioară. Flipchart
C1 Prezintă competenţele la cu
Expunerea
C2 competen
C3 flip-chart. -ţele
C4 lecţiei
C5 Conversatia
Antrenează în discuţii elevii Frontal
Participă activ la discuţii euristică
printr-o serie de întrebări pe răspunzând la întrebările Explicatia Individual
baza planului de profesorului.
recapitulare.

Anunţă elevii că verificarea


cunoştinţelor se va realiza Sunt atenti la precizările Frontal
prin rezolvarea unui test de profesorului.

evaluare.
Comunică elevilor că testul
este individual. Scrisă

Împarte testele şi precizează Exerciţiul


că timpul alocat este de 30’ Primesc testele și încep
Teste de Individual
rezolvarea lor.
min. evaluare
La expirarea timpului de
lucru, profesorul strânge
testele, urmând a le corecta
ulterior.

Conversaţia
Afișează baremul corectare
3. Feed-back-ul 5’ C1 Observarea
și notare. Sunt atenţi la precizările Laptop
C2 independentă
C3 profesorului, urmăresc Frontal
Prezintă varianta corectă Videopro-
C4 baremul testului.
C5 pentru fiecare item în parte. iector
Conversaţia Baremul
Anunţă titlul lecţiei pentru testului
4. Momentul final 2’ ora următoare.

Salută elevii. Frontal


Modulul II –Planificarea operaţională
Calificarea: Tehnician în turism
Clasa: XI D
Nume și prenume elev: Data:
TEST DE EVALUARE

 Pentru rezolvarea corectă a tuturor cerinţelor se acordă 90 de puncte. Din oficiu se acordă 10 puncte.
 Timpul efectiv de lucru este de 30 minute.

1.Încercuiţi litera corespunzătoare răspunsului corect :


1.1. Organizarea structurală constă ȋn:
a. Precizarea aspectelor importante privind capacitatea ȋntreprinderii de a studia mediul pieţei ȋn
care activează
b. Stabilirea componentelor de lucru sub forma direcţiilor și altor subdiviziuni organizatorice
c. Ansamblu de activităţi , care urmăresc procesele privind elaborarea strategiei
1.2. Organizarea procesuală presupune:
a. Totalitatea legăturilor stabilite ȋntre celelalte subdiviziuni organizatorice ale ȋntreprinderii
b. Fundamentarea deciziilor privind recunoașterea ȋntreprinderii pe piaţă
c. Determinarea unor activităţi diferite și coordonate ce au loc ȋn cadrul ȋntreprinderii
8p
2.Apreciaţi cu adevărat (A) sau fals (F) următoarele afirmaţii:
a) ….Funcţiunea comercială include activităţi ce vizează relaţiile ȋntreprinderii cu exteriorul, dar și activităţi de
aprovizionare și desfacere
b) …. Proiectarea posturilor are ȋn vedere doar identificarea celor mai importante nevoi ale angajaţilor
c) …. Cerinţele postului cuprind aspectele importante ale postului ȋn prezentarea funcţiilor acestuia
d) .....Funcţia de conducere implică atribuţii de previziune, coordonare, evaluare și control, luarea deciziilor
e) .....Dintre componentele structurii organizatorice fac parte postul, funcţia, ponderea ierarhică, compartimentul,
nivelul ierarhic, relaţiile organizatorice
20p
3.Stabiliţi corelaţii între elementele coloanei A, care reprezinta elementele postului și elementele coloanei B, care
evidenţiază caracteristicile fiecărui element:
Coloana A - elementele postului Coloana B - caracteristici

1. sarcini a)cuprinde obligaţiile ce ȋi revin titularului postului ȋn ȋndeplinirea


sarcinilor, ce decurg din obiectivul individual
2. competenţe b)exprimă rolul titularului de post ȋn realizarea obiectivelor de ansamblu
ale ȋntreprinderii
3. responsabilităţi c) reflectă eficienţa unui angajat prin corelarea elementelor
reprezentative ale postului
4. obiective d) are ȋn vedere caracteristicile și responsabilităţile cerute angajutului
pentru a-și ȋndeplini obligaţiile
e) se referă la liberatea titularului postului de a lua decizii și sunt
reprezentate de mijloacele folosite pentru ȋndeplinirea sarcinilor ce ȋi
revin
24p
4.Completaţi spaţiile libere astfel încât afirmaţia de mai jos sǎ aibă sens:
Organizarea reprezentă un ..........a........... esenţial al activităţii ............b..........și depinde de capacitatea
ȋntreprinzătorului de a asigura gruparea proceselor de...........c...................... pe .................d............... de lucru și
compartimente.
8p

5.Într-o organizaţie există mai multe tipuri de funcţii, ca de exemplu: manager general, contabil șef, economist, șef de
secţie, sudor, maistru, manager resurse umane, electrician, agent vanzări, agent publicitate.
Se cere:
a. definiţi funcţia
b. precizaţi funcţiile de conducere, din enunţul de mai sus
c. selectaţi funcţiile de execuţie, din enunţul de mai sus
30p
Modulul II – Planificare operaţională
Calificarea: Tehnician în turism

BAREM DE CORECTARE ŞI NOTARE

 Toate subiectele sunt obligatorii.


 Pentru rezolvarea corectă a tuturor cerinţelor se acordă 90 de puncte
 Se acordă 10 puncte din oficiu.

1. 1.1. b ; 1.2. c…………………………………………………………………………………..........2 x 4p = 8p

2. a) –A ; b) – F; c) – F ; d) – A ; e) – A ………………………………………………………..........5 x4p = 20 p

3. 1- d ; 2 - e ; 3- a ; 4 – b………………………………………………………………………….……4 x 6p =24p

4. a-proces; b-organizaţiei ; c-muncă; d-formaţii ; ……………………………….…………………...4 x 2p = 8p

5.

a. Funcţia se definește ca totalitatea posturilor ce au aceleași sarcini și atribuţii din punct de vedere al naturii și
complexităţii lor , care sunt ȋn subordinea unei personae din structura organizatorică a ȋntreprinderii.

Pentru notaţia corectă a definiţiei se acordă …………………………………………………….……………10p

b. manager general, contabil șef, șef de secţie, maistru, manager resurse umane.................................. 5 x 2p=10p

c. economist, sudor, electrician, agent vanzări, agent publicitate............................................................ 5 x 2p=10p


Modulul II – Planificarea operaţională
Modulul II: Planificarea operațională
Tema : Organizarea activității

Unitatea de competenţă: UC11-Planificarea operaţională


Competenta specifică : C2-Organizează activități în funcție de obiective

PLAN DE RECAPITULARE

1. Organizarea activităţii:
 Organizarea – definiţie
 Tipuri de organizare a activităţii:
 Structurală
 Procesuală

2. Funcţiunile de bază ale ȋntreprinderii:


 Funcţiunea cercetare-dezvoltare
 Funcţiunea de producţie
 Funcţiunea comercială
 Funcrtiunea financiar-contabilă
 Funcţiunea personal

3. Componentele structurii organizatorice:


 Postul:
 Definiţie
 Elemente de identificare a postului
 Funcţţa:
 Definiţie
 Funtii de conducere
 Funcţii de execuţie
Unitatea de învăţământ: Liceul Tehnologic “ELENA CARAGIANI”, Tecuci
Profesor: Musat Carla Paula
Anul şcolar: 2015-2016
Modulul II: Planificarea operațională
Tema : Organizarea activității
Calificarea: Tehnician în turism
Clasa: XI D

Data:1.03.2016

Unitatea de competenţă: UC11-Planificarea operaţională


Competenta specifică : C2-Organizează activități în funcție de obiective

ANALIZA ȘI INTERPRETAREA REZULTATELOR TESTELELOR DE EVALUARE

C1 - prezentarea modului de organizare procesuală şi structurală a ȋntreprinderii


C2 - enumerarea componentelor structurii organizatorice a unei ȋntreprinderi
C3 – caracterizarea elementelor reprezentative ale postului
C4 - definirea funcţiei, ca parte componentă a structurii organizatorice
C5 - identificarea tipurilor de funcţii din cadrul unei organizaţii
Numărul total de elevi ai clasei 30, din care prezenţi 25.
În urma aplicării testului iniţial s-au evidenţiat următoarele aspecte:
- media generală a clasei: 7,84
- ponderea(%) notelor sub 5(cinci) din numărul total al elevilor evaluaţi 0 %
- ponderea(%) notelor între 5 şi 7 din numărul total al elevilor evaluaţi: 28.00%
- ponderea(%) notelor peste 7 din numărul total al elevilor evaluaţi: 72,00%

Note Sub 5 Intre 5-7 Peste 7

Număr - 7 18

Lucru diferenţiat cu elevii Recuperare Mediu Performanţă


REPREZENTARE GRAFICĂ A REZULTATELOR

În raport cu competenţele vizate s-au înregistrat următoarele date:


 competenţa C5 a fost atinsă În totalitate de toţi elevii
 competenţa C2 a fost atinsă de 21 dintre elevi
 competenţa C4 a fost atinsă În totalitate de 15 dintre elevi
 competenţa C1 a fost atinsă de 13 dintre elevi
 competenţa C3 a fost atinsă doar de 11 elevi
Ponderea cea mai mare de răspunsurilor corecte s-a obţinut la competenţa C5, care viza identificarea tipurilor
de funcţii din cadrul unei organizaţii.
De asemenea la competenţa C2, care viza enumerarea componentelor structurii organizatorice a unei
ȋntreprinderi.și s-a înregistrat o pondere destul de crescută de răspunsuri corecte.
Competenţa C4 a fost atinsă de mai mult de jumătate dintre elevi, unde trebuia definită funcţia.
De asemenea, competenţa C1 privind prezentarea modului de organizare procesuală și organizării structurală a
ȋntreprinderii a fost atinsă de jumătate din numărul de elevi evaluaţi.
S-a constat existenţa unei ponderi reduse a răspunsurilor corecte în cazul competenţei C3 unde, elevii nu au
caracterizat corespunzător elementele reprezentative ale postului.
În urma analizării rezultatelor am constat că greşelile tipice sesizate, se referă la:
 asocierea corectă a caracteristicilor fiecărui element reprezentativ al postului
 precizarea modului de organizare a activităţii procesuale și structurale
Măsuri privind îmbunătăţirea rezultatelor învăţării:
-exercitii de reluare a cunostintelor, privind elementele reprezentative ale postului și discuţii privind modul de
organizare a activităţii unei organizaţii
Întocmit,
Profesor: Mușat Carla Paula