Sunteți pe pagina 1din 25

Analele Universității “Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu, Seria Științe ale Educației, Nr.

3/2016

STRATEGII DIDACTICE MODERNE. MODERN TEACHING STRATEGIES.


METODE INTERACTIVE DE INTERACTIVE TEACHING METHODS
PREDARE - ÎNVĂȚARE - EVALUARE - LEARNING - EVALUATION

Amelia Georgiana Boncea, profesor PhD university professor Amelia


universitar doctor Georgiana Boncea
Universitatea „Constantin Brancusi’ din „Constantin Brancusi’ University in Targu-
Targu-Jiu, Departamentul pentru Pregătirea Jiu, Department for Didactic Staff Training
Personalului Didactic

Abstract: Evoluția societății în ansamblul development could not take place without the changes
său, evoluția științelor ca motor al dezvoltării of approach in the education sciences. As a result,
acesteia nu putea avea loc fară schimbările science de and the art of teaching others, teach them to
abordare în științele educației. Drept urmare, learn, but above all to instil love for knowledge followed
știința și arta de a învăța pe alții, de a-i învățaand
să at the same time devised the evolution of mankind.
învețe dar mai ales de a insufla dragoste pentru The sciences of education in their entirety but also
cunoaștere a urmat și în aceleși timp a deteminat separately, the principles and methods by which society
evoluția omenirii. Științele educației atîna certain moment of its evolution consider and accept
integralitatea lor dar și separat, principiile toșiform the new generation (and not only) are the most
metodele prin care societatea la un anumit moment conclusive expression of the vision of man and his future
al evoluției sale consideră și acceptă să formeze projection.
noua generație (și nu numai) sunt expresia cea mai Keywords: didactics, strategies,learning,
concludentă a viziunii despre om și proiecția evaluation,
lui teaching
viitoare.
Cuvinte cheie: didactică, strategii, învățare,
evaluare, predare From the point of view of the teaching
distinguishing the next paradigm change:

Din punct de vedere al didacticii • Traditional didactics


distingem următoarele schimbări de paradigmă: - teaching - content
taught;
• Didactica tradițională - predare - • Modern diddactics - teaching and
conținut predat; learning - content
• Didactica modernă - predare-învățare - taught and learnt;
conținut predat și învățat; • Post-modern or
curricular didactics
• Didactica post-modernă sau curriculară [Skills-contents-methods and
[Competențe-conținuturi- metode și strategies-evaluation] - teaching-
strategii-evaluare] - predare-învățare- learning-evaluation content-
evaluare - conținut predat-învățat- taught-learnt-evaluated.
evaluat. - 1. De ce strategii interactive ?
Abstract: The evolution of society as a whole, the Imperativul calității în educație obligă
evolution of the sciences as the engine of its la o reconsiderare a demersului educațional al

Annals of the „Constantin Brâncuși” University of Târgu Jiu, Education Sciences Series, Issue 3/2016
26
Analele Universității “Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu, Seria Științe ale Educației, Nr. 3/2016

profesorului, astfel încât strategiile didactice developed are focused on learning and the
elaborate să fie centrate pe învățare și, learner, respectively.
respectiv, pe cel care învață. In order to ensure the development and
valorisation of their cognitive, emotional and
Pentru a asigura dezvoltarea și acting resources, in order to "instrument" them
valorificarea resurselor lor cognitive, afective și for optimal adaptation and insertion in the
acționale, pentru a-i „instrumenta” în vederea socio-professional environment, it is essential
adaptării și inserției optime în mediul socio- to build teaching strategies based on action,
profesional, este esențială construirea unor application, research and experimentation. In
strategii didactice bazate pe acțiune, aplicare, this way, students will be given the opportunity
cercetare, experimentare. Astfel, li se va crea to practice quality learning, to make sustainable
elevilor ocazia de a practica o învățare de purchases, likely to be used and transferred in
calitate, de a realiza achiziții durabile, various instructional contexts and beyond. With
susceptibile de a fi utilizate și transferate în competent guidance, with the support of
diverse contexte instrucționale și nu numai. teachers who respect them and are continuously
Beneficiind de o îndrumare competentă, având interested in improving their level of
suportul unor profesori care îi respectă și sunt purchasing and skills, students will be able to
interesați continuu de ameliorarea nivelului lor achieve learning objectives and successfully
de achiziții și competențe, elevii vor avea complete this work. In addition, their chances
posibilitatea să realizeze obiectivele învățării și of social success will increase considerably.
să finalizeze cu succes această activitate. În Interactive teaching strategies promote
plus, și șansele lor de reușită socială vor spori active learning, involve sustained collaboration
considerabil. between students who, organized into
microgroups, work together to achieve pre-
Strategiile didactice interactive
established goals. The teaching environment
promovează o învățare activă, implică o
places the emphasis not on the role of
colaborare susținută între elevi care, organizați
informational messaging speaker, but on the
în microgrupuri, lucrează împreună pentru
roles of organizer, facilitator and mediator of
realizarea unor obiective prestabilite. Cadrul
learning activities. The didactic approach is
didactic plasează accentul nu pe rolul de
designed so that it does not have the teacher, but
difuzor de mesaje informaționale, ci pe rolurile
the pupil. The role of the teacher remains a
de organizator, facilitator și mediator al
capital, but by renouncing the old, rigid and
activităților de învățare. Demersul didactic este
uniform educational practices, he becomes the
conceput astfel încât nu îl mai are în centru pe
organizer of a learning environment tailored to
profesor, ci pe elev. Rolul profesorului rămâne
the peculiarities and needs of the beneficiaries,
unul capital, însă, renunțând la vechile practici
facilitating the learning process and developing
educaționale rigide și uniforme, el devine
skills. Designing and delivering teaching-
organizator al unui mediu de învățare adaptat
learning-evaluation activities based on
particularităților și nevoilor beneficiarilor,
interactive didactic strategies, the didactic
facilitând procesul învățării și dezvoltarea
framework offers students multiple interactive,
competențelor. Proiectând și realizând activități
cadrul didactic oferă elevilor multiple ocazii de
de predare- învățare-evaluare bazate pe
a se implica în procesul propriei formări, de a-
strategii didactice
și exprima în mod liber ideile, opiniile și de a le
1. Why interactive strategies? confrunta cu cele ale colegilor, de a-și dezvolta
competențele metacognitive.
The imperative of quality in education obliges
the teacher's educational approach to be Percepția cadrului didactic asupra
reconsidered so that the didactic strategies elevilor suportă deci transformări radicale:

Annals of the „Constantin Brâncuși” University of Târgu Jiu, Education Sciences Series, Issue 3/2016
27
Analele Universității “Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu, Seria Științe ale Educației, Nr. 3/2016

imaginea elevului - receptor pasiv de information processing skills, generation Of


informații, de cunoștințe „prefabricate” este new knowledge, of their application in different
înlocuită cu imaginea elevului activ, motivat să contexts, etc.
practice o învățare autentică, să-și formeze What was a fundamental objective of
competențe specifice de procesare a school education - transmission and
informațiilor, de generare de noi cunoștințe, de accumulation of knowledge - is a second step
aplicare a acestora în diferite contexte etc.. when it is desired to promote at this level a
culture of quality. Now, the focus is on how
Ceea ce reprezenta un obiectiv assimilated information is processed,
fundamental al educației școlare - transmiterea, structured, interpreted and used in various
respectiv acumularea de cunoștințe - trece în situations. Thus students acquire solid skills,
plan secund atunci când se dorește promovarea, but also the confidence that they will prove to
la acest nivel, a unei culturi a calității. Acum, be operational and will serve them authenticly
accentul este plasat pe modul în care in various life contexts.
informațiile asimilate sunt prelucrate, Interactive didactic strategies have a
structurate, interpretate și utilizate în situații decisive role in instructive-educational activity,
variate. Astfel elevii dobândesc competențe being present at all stages of its conception and
solide, dar și încrederea că acestea se vor effective realization:
dovedi operaționale și le vor servi în mod a. design, when the teacher, referring to the
autentic în diverse contexte de viață. other components of the educational process
(objectives, content, time, organization, etc.),
Strategiile didactice interactive au un
develops the optimal didactic strategy;
rol determinant în activitatea instructiv-
b. in the effective phase of the activity - the
educativă, fiind prezente în toate etapele
didactic strategy becomes a concrete
conceperii și realizării efective a acesteia:
instrument that allows the achievement of the
a. proiectării, atunci când profesorul,
proposed objectives;
raportându-se la celelalte componente ale
c. in the (self) evaluation phase, along with
procesului de învățământ (obiective,
other components of the educational process,
conținuturi, timp, forme de organizare etc.),
the didactic strategy becomes the "object" of
elaborează strategia didactică optimă;
the teacher's assessment, according to the
b. în faza de desfășurare efectivă
results obtained, its quality and degree of
c. a activității - strategia didactică devine
correspondence with the finalities, content,
un instrument concret care permite realizarea
forms To organize the educational process.
obiectivelor propuse;
The implementation of a quality
d. în faza (auto)evaluării, alături de alte
management system in pre-university
componente ale procesului de învățământ,
education therefore calls for the organization of
strategia didactică devine “obiect” al evaluării
an "interactive" learning environment to
profesorului, apreciindu-se, în funcție de
facilitate pupils' participation in their own
rezultatele obținute, calitatea opportunities to
acesteia și gradul de corespondență cu
get involved in their own training process, to
finalitățile, conținutul, formele de organizare a
freely express their ideas, opinions, and face
procesului de învățământ.
them Colleagues, to develop their
Implementarea unui sistem de
metacognitive skills.
management al calității în învățământul
The teacher's perception of the pupils
preuniversitar reclamă deci necesitatea
thus undergoes radical transformations: the
organizării unui mediu de învățare stimulativ,
student's image - passive information,
„interactiv”, care să faciliteze participarea
"prefabricated" knowledge is replaced by the
elevilor la procesul propriei formări.
image of the active learner, motivated to
Strategiile didactice interactive au
practice authentic learning, to form specific

Annals of the „Constantin Brâncuși” University of Târgu Jiu, Education Sciences Series, Issue 3/2016
28
Analele Universității “Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu, Seria Științe ale Educației, Nr. 3/2016

efecte formative evidente, aspect care nu modernist and postmodernist pedagogy,


exclude și posibilitatea manifestării unor limite cooperation and reflection on learning. Specific
ale acestora, în condițiile în care profesorul nu interactive instruction is the learning
deține solide competențe de aplicare a acestora interrelation that is set between students and
în practica educațională. teachers as well as student learners. The active
Practicile educative de predare and creative work of the student is based on
activizantă și de stimulare a potențialului knowledge building, idea restructuring,
creativ al elevului/studentului se înscriu în rethinking thinking, metacognition. The
dezideratele pedagogiei moderniste și acquisition of metacognitive strategies aims at
postmoderniste, de cooperare și reflexie asupra reflecting on the learner's own identity, as a
învățării. Specific instruirii interactive este subject of learning, by analyzing the needs and
interrelația de învățare care se stabilește atât educational expectations of his / her interests,
între elevi și profesori cât și între elev- elev. in accordance with his / her particular
Munca activă și creativă a elevului are la bază cognitive, practical and intellectual and
procedee de construcție a cunoașterii, de physical effort. Metacognition also involves
restructurare a ideilor, de regândire a gândirii, analyzing the degree of difficulty of learning
metacogniția. Însușirea strategiilor tasks and timely strategies to deal effectively
metacognitive are în vedere reflectarea din with them.
partea elevului asupra propriei identități, ca Learning learning - a desideratum of
subiect al învățării, efectuând analize de nevoi postmodernist education - involves interactivity
și așteptări educaționale proprii intereselor sale, and creativity in adopting strategies that require
în concordanță cu particularitățile și metacognitive engagement and metacognitive
posibilitățile cognitive, practice și efort attitudes, as well as an interest in continuous
intelectual și fizic de care dispune. improvement. The active and creative attitude
Metacogniția presupune în plus analiza of students is a consequence of both the
gradului de dificultate a sarcinilor de învățare și teaching style of the teacher and the student's
a strategiilor oportune de rezolvare eficientă a habit of referring to the task. By asking for
acestora. answers to a problem, by organizing
Învățărea învățării - deziderat al information and training activities for students
educației postmoderniste - presupune / students, by focusing on the development of
interactivitate și creativitate în adoptarea unor cognitive-applied processes, etc., the teacher
strategii care să solicite implicarea în sarcină și influences the active and creative behavior of
o atitudine metacognitivă de învățare și the student.
cunoaștere precum și interesul de a te
perfecționa continuu. Atitudinea activă și 2. The role of interactive teaching
creatoare a elevilor este o consecință atât a strategies in teaching, learning, evaluation
stilului de predare al profesorului cât și a Prin felul în care solicită răspunsuri la o
obișnuinței elevului de a se raporta la sarcină. problemă, prin felul în care organizează
training process. activitățile de informare și de formare ale
Interactive didactic strategies have elevilor/studenților, prin accentul pe care îl
obvious formative effects, which does not pune pe dezvoltarea proceselor cognitiv-
exclude the possibility of manifesting their aplicative etc., profesorul influențează
limits, provided that the teacher does not have comportamentul activ și creativ al elevului.
strong competencies to apply them in the
educational practice. 2. Rolul strategiilor didactice
Educational practices of actively interactive în procesele de predare,
teaching and stimulating the pupil's / student's învățare, evaluare
creative potential are part of the aims of

Annals of the „Constantin Brâncuși” University of Târgu Jiu, Education Sciences Series, Issue 3/2016
29
Analele Universității “Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu, Seria Științe ale Educației, Nr. 3/2016

Strategia didactică este modalitatea teaching / learning / assessment, student,


eficientă prin care profesorul îi ajută pe elevi să curriculum, school organization, and even the
acceadă la cunoaștere și să-și dezvolte teacher himself.
capacitățile intelectuale, priceperile, It is important that the teacher
deprinderile, aptitudinile, sentimentele și foresees the involvement of students in the
emoțiile. Ea se constituie dintr-un ansamblu realization of this work plan, as active subjects
complex și circular de metode, tehnici, mijloace that contribute to building their own
de învățământ și forme de organizare a knowledge. The didactic strategy - in a
activității, complementare, pe baza cărora postmodern vision - is thus the fruit of a
profesorul elaborează un plan de lucru cu collaborative participation of the teacher with
elevii, în vederea realizării cu eficiență a the pupils, completing their work plan with
învățării. their own interests, wishes for knowledge and
În elaborarea acestui plan de lucru, intellectual activity. Thus, they can express
profesorul ține cont de o serie de factori care their desire to learn through co-operation,
condiționează buna desfășurare a acțiunilor de teamwork, collectively or individually, they
predare/învățare/evaluare, variabile ce țin de can opt for certain teaching materials to use, for
elev, de curriculum, de organizarea școlară și certain methods, techniques or working
chiar de profesorul însuși. methods. By giving them the opportunity to
Important este ca profesorul să prevadă make such choices, the teacher contributes to
implicarea elevilor în realizarea acestui plan de increasing the activism and development of the
lucru, în calitate de subiecți activi ce contribuie creativity of their own disciples, and the
la construirea propriei cunoașteri. Strategia didactic strategy, stemming from the
didactică - în viziune postmodernistă - devine harmonious combination of all the actors
astfel rodul unei participări colaborative involved, can successfully lead to the
desfășurate de profesor împreună cu elevii, achievement of the proposed goals, learning.
aceștia completând planul de lucru cu propriile And not every learning, but a thorough one,
interese, dorințe de cunoaștere și de activitate which is related to reality, to the interests and
intelectuală. Astfel, aceștia pot să-și manifeste needs of the students, is useful and it is realized
dorința de a învăța prin cooperare, în echipă, by the participation of each student in the
colectiv sau individual, pot să opteze pentru process of building their own understanding.
anumite materiale didactice pe care să le In this respect, Ioan Cerghit points out
folosească, pentru anumite metode, tehnici sau that "the strategies outline the practical ways to
procedee de lucru. Dându-le șansa de a face achieve the intended goal and have contribuie
astfel de opțiuni, profesorul la creșterea activismului și a dezvoltării
creativității propriilor discipoli, iar strategia
The didactic strategy is the effective didactică, izvorâtă din combinarea armonioasă
way in which the teacher helps students to gain a tuturor factorilor implicați, poate conduce cu
access to knowledge and to develop their succes către atingerea dezideratelor propuse, în
intellectual abilities, skills, skills, skills, primul rând către asigurarea învățării. Și nu
feelings and emotions. It consists of a complex orice învățare, ci una temeinică, care are
and circular ensemble of complementary legătură cu realitatea, cu interesele și nevoile
methods, techniques, means of education and elevilor, este utilă și se realizează prin
forms of organization of the activity, on which participarea fiecărui elev în procesul
the teacher develops a working plan with the constituirii propriilor înțelegeri.
pupils, in order to achieve the efficiency of În acest sens, Ioan Cerghit subliniază
learning. In developing this work plan, the faptul că “strategiile schițează evantaiul
teacher takes into account a number of factors modalităților practice de atingere a țintei
that condition the good performance of prevăzute și au valoarea unor instrumente de

Annals of the „Constantin Brâncuși” University of Târgu Jiu, Education Sciences Series, Issue 3/2016
30
Analele Universității “Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu, Seria Științe ale Educației, Nr. 3/2016

lucru.” (2002, p.273). El atribuie conceptului de direction of the optimal route to achieving the
strategie didactică patru conotații care se objectives, teaching strategies are characterized
întregesc reciproc: by flexibility, adapting to situations and
• “mod integrativ de abordare și conditions spontaneously emerged.
acțiune”; This adaptive restructuring largely
• “structură procedurală”; depends on the creativity and spontaneity of the
• “înlănțuire de decizii”; teacher, on his ability to quickly spot
• “o interacțiune optimă între strategii weaknesses and to fix errors in a timely manner.
de predare și strategii de învățare”(Idem.
p. 274) 3. Didactic methodology between tradition
Același autor privește strategiile and innovation
didactice ca:
-“adoptare a unui anumit mod de abordare a Prerequisites for the use of methods in
învățării (prin problematizare, euristică, current training systems should be reported to
algoritmizată, factual - experimentală etc.); post-modern didactics that highlight the link
-“opțiune pentru un anumit mod de combinare between the three components of the learning
a metodelor, procedeelor, mijloacelor de process: teaching-learning- assessment, and
învățământ, formelor de organizare a elevilor”; learning theories, which are the foundation of
-“mod de programare (selectare, ordonare și the training systems.
ierarhizare) într-o succesiune optimă a fazelor Training means selecting, arranging,
și etapelor (evenimentelor) proprii procesului balancing, connecting and putting into practice
de desfășurare a lecției date” (1983, p. 59); the following four categories of components:
Indicând un sens orientativ al traseului optim de • The objectives of the training
parcurs în atingerea obiectivelor strategiile • The contents
didactice se caracterizează prin flexibilitate , • Strategies and methods spontaneitatea
adaptându-se la situațiile și condițiile apărute cadrului didactic, de capacitatea acestuia de a
spontan. sesiza rapid punctele slabe și de a remedia în
Această restructurare adaptativă timp util erorile.
depinde în mare măsură de creativitatea și de
the value of working tools" (2002, p.273). He 3. Metodologia didactică între tradiție
attributes to the concept of didactic strategy și inovație
four connotations that are mutually exclusive:
• "integrative approach and action"; Premisele utilizării metodelor în cadrul
• "procedural structure"; sistemelor de instruire actuale trebuie raportate
• "chain of decisions"; la didactica post-modernă care subliniază
• "an optimal interaction between teaching legătura dintre cele trei componente ale
strategies and learning strategies" (Idem 274) procesului de învățământ: predare - învățare -
The same author regards the didactic evaluare, și teoriile învățării, care reprezintă
strategies as: fundamentele sistemelor de instruire.
- "adopting a certain approach to learning (by Instruirea înseamnă modul de selectare,
problem, heuristic, algorithmic, factual - aranjare, echilibrare, conectare și transpunere
experimental, etc.); - "option for a certain way în practică a următoarelor patru categorii de
of combining methods, methods, means of componente:
education, forms of student organization"; - - Obiectivele instruirii
"programming mode (selection, ordering and - Conținuturile
hierarchy) in an optimal sequence of phases and
stages (events) of the process of the lesson" - Strategiile și metodele
(1983, p. 59); By indicating an indicative - Evaluarea

Annals of the „Constantin Brâncuși” University of Târgu Jiu, Education Sciences Series, Issue 3/2016
31
Analele Universității “Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu, Seria Științe ale Educației, Nr. 3/2016

(A nu se confunda termenul și conceptul de capture and maintain the interest and focus of
obiectiv cu utilizarea acestuia din punct de students during the exposure. A condition for
vedere al limbajului științific și pedagogic (de the effectiveness of exponential methods is to
ex. obiective de lungă durată, de scurtă durată, adapt the language to the particularities of the
obiective cadru, de referință, operaționale, audience, using a common repertoire.
specifice) cu metoda instruirii pe bază de In the case of using an interactive
obiective pedagogice, specifică teoriei învățării methodology, the roles of the teacher are
formulată de către B.S. Bloom.) diversified, enriched, so that he becomes an
Eficiența metodei didactice este relevată animator, counselor, moderator, participant
în măsura în care are calități transformatoare, with his students to solve the problems, even a
fiind înțeleasă drept modalitatea folosită de member of the working teams. It increases the
profesor pentru a-i determina pe elevi să degree of activism and involvement of the
găsească ei înșiși calea proprie de urmat în student in the activity, from the simple receiver
vederea construirii propriei cunoașteri. Astfel to the active participant. Interactivity also
elevul devine conștient nu numai de conținutul implies a positive attitude towards human
unui domeniu ci trăiește și emoția de a-l studia, relationships, the importance of teamwork and
motivându-și alegerile, realizând o învățare an openness to co-operation, an attitude of
temeinică. supporting the ideas that emerged through
Atunci când alege o metodă didactică, finalități bine precizate, specificate și
profesorul are în vedere realizarea unor concretizate sub formă de obiective. Metodele
expozitive (de exemplu:
• Evaluation povestirea, descrierea, explicația, prelegerea,
(Do not confuse the term and goal concept with instructajul, cursul etc.) au avantajul
its use in terms of scientific and pedagogical prezentării conținuturilor unui număr mare de
language (eg long-term, shortterm objectives, auditori, într-un timp relativ scurt, cu accent pe
reference, operational, specific objectives) Of elementele esențiale. Rolul profesorului în
pedagogical objectives specific to the learning acest caz se rezumă la cel de
theory formulated by BS Bloom.) emițător/transmițător al mesajului educațional.
The effectiveness of the teaching Esențială este însă modalitatea în care reușește
method is revealed to the extent that it has să capteze și să mențină interesul și atenția
transforming qualities, being understood as the concentrată a elevilor pe parcursul expunerii. O
way the teacher uses to get students to find their condiție a eficienței metodelor de tip expozitiv
own way to build their own knowledge. Thus, o constituie adaptarea limbajului la
the student becomes aware not only of the particularitățile auditoriului, folosind un
content of a field, but also experiences the repertoriu comun.
emotion of studying it, motivating his choices, În cazul folosirii unei metodologii
and making a thorough learning. interactive, rolurile cadrului didactic se
When choosing a didactic method, the diversifică, se îmbogățesc, astfel că el devine
teacher intends to achieve well-defined, animator, consilier, moderator, participant
specified and concretized goals in the form of alături de elevii săi la soluționarea problemelor,
objectives. Exposure methods (eg, story, chiar membru în echipele de lucru. Crește
description, explanation, lecture, training, gradul de activism și de implicare a elevului la
course, etc.) have the advantage of presenting activitate, de la simplu receptor la participant
the contents of a large number of auditors, in a activ. Interactivitatea presupune și o atitudine
relatively short time, focusing on the essential pozitivă față de relațiile umane, față de
elements. The role of the teacher in this case is importanța muncii în echipă și o deschidere față
limited to the emitter / transmitter of the de cooperare, o atitudine de susținere a ideilor
educational message. But the key is how to apărute prin colaborarea cu ceilalți. Specifică

Annals of the „Constantin Brâncuși” University of Târgu Jiu, Education Sciences Series, Issue 3/2016
32
Analele Universității “Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu, Seria Științe ale Educației, Nr. 3/2016

metodelor didactice interactive este și methods (methods of oral and continuous


multirelaționalitatea între profesor și elevi, între exposure of knowledge, demonstration,
elev și colegii săi, pe de o parte, dintre elevi și exemplification, etc.) in the process of
conținut pe de altă parte. Metodele expozitive transmitting and assimilation of knowledge. . If
nu solicită schimburi între agenții educaționali, the decision of the teacher aims at presenting
fiind unidirecționale, mesajul circulând doar the information in an actively problematic way,
dinspre profesorul - emițător către elevul - requiring the direct participation of the students
receptor. in the rediscovery of the knowledge, then the
Metodologia interactivă țintește, pe methodology used also involves the active and
lângă realizarea obiectivelor de ordin cognitiv interactive methods (problem, discovery,
(stimularea proceselor cognitive superioare, collaboration, case study, mutual learning, etc.)
dezvoltarea capacității de a lega cunoștințele Exponential communication of
între ele și de a crea rețele conceptuale, knowledge has the advantage of shortening the
dezvoltarea inteligențelor multiple etc.) și way of access to cultural values, to
atingerea obiectivelor de ordin socio- afectiv intrapersonală, stimularea încrederii în sine,
(dezvoltarea capacităților de comunicare, de stimularea capacităților de reflectare asupra
dialogare interpersonală și collaboration with proprilor demersuri de învățăre - metacogniția
others. It also specifies interactive teaching și asupra relațiilor interumane etc.)
methods and multirelationship between teacher Există o relație strânsă între organizarea
and pupils, between pupil and colleagues, on și structurarea conținutului informațional,
the one hand, pupils and content on the other. nivelul de abstractizare și generalizare a
Exposure methods do not require exchanges cunoștințelor, dozarea și prelucrarea
between educational agents, being metodologică a acestora în manualele școlare și
unidirectional, the message only moving from luarea unor decizii metodologice din partea
the transmitting teacher to the receiving profesorului. Maniera tradițională, lineară,
student. bazată cu precădere pe prezentarea, descrierea,
In addition to achieving cognitive exemplificarea conținuturilor impune cu
goals (stimulating higher cognitive processes, precădere în procesul de transmitere - asimilare
developing the capacity to link knowledge a cunoștințelor folosirea metodelor tradiționale
between them and creating conceptual și de multe ori pasive (metode de expunere
networks, developing multiple intelligences, orală și continuă a cunoștințelor, demonstrația,
etc.), interactive methodology aims to achieve exemplificarea etc.). Dacă decizia cadrului
socio-emotional goals Communication, didactic vizează prezentarea informațiilor într-
interpersonal and intrapersonal dialogue, o manieră activ-problematizantă, impunând
stimulation of self-confidence, stimulation of participarea directă a elevilor în redescoperirea
reflection capacities on own learning cunoștințelor, atunci și metodologia utilizată
approaches - metacognition and inter-human implică metodele active și interactive
relations, etc.) (problematizarea, descoperirea, colaborarea,
There is a close relationship between studiul de caz, învățarea reciprocă, etc.)
the organization and structuring of the Comunicarea expozitivă a cunoștințelor
informational content, the level of abstraction are avantajul că scurtează drumul de acces la
and generalization of knowledge, their valorile culturii, la cunoașterea științifică care
metering and methodological processing in the este mai greu accesibilă prin alte metode.
textbooks and the methodological decisions Învățământul modern pune accent pe poziția
made by the teacher. The traditional, linear elevului ca subiect activ al propriei formări, pe
manner, mainly based on the presentation, descoperire și cercetare, pe creație, pe refacerea
description and exemplification of the contents, parcursului științific în laborator al
requires the use of traditional and often passive cercetătorului, însă de multe ori, acestea

Annals of the „Constantin Brâncuși” University of Târgu Jiu, Education Sciences Series, Issue 3/2016
33
Analele Universității “Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu, Seria Științe ale Educației, Nr. 3/2016

necesită un timp mai îndelungat care nu se taught, the dogmatism and rigidity specific to a
suprapune cu timpul școlar disponibil. based education On memory and reproduction,
Valențele informative ale metodelor expozitive lacking the formative-educational aspects that
le conferă acestora o poziție viabilă în are meant to stimulate thinking and its
ansamblul metodelor didactice, deoarece, într- operations (analysis, synthesis, abstraction,
un timp relativ scurt, un singur profesor poate generalization, materialization), imagination,
transmite unei colectivități o cantitate mare de condițiile exploziei informaționale, a
date. Acest lucru apare ca o necesitate mai ales accelerării ritmului de dezvoltare culturală și a
în scientific knowledge that is more difficult to aparițiilor de noi descoperiri, fapt ce se reflectă
access by other methods. Modern education în volumul sporit de cunoștințe cuprins în
places emphasis on the student's position as the programele și manualele școlare. Un alt avantaj
active subject of his own training, on discovery al metodelor expozitive îl constituie faptul că
and research, on creation, on the restoration of exsită și adevăruri care nu pot fi supuse unei
the researcher's scientific career path, but often verificări directe din partea elevilor.
requires a longer time that does not overlap Pe de altă parte, comunicarea de tip
with the available school time . The informative expozitiv, prin însăși faptul că oferă o cale mai
flags of the exhibition methods give them a scurtă de învățare, poate avea dezavantajul
viable position in the teaching methods as, in a formalismului, al
relatively short time, a single teacher can superficialității sau al lipsei operaționalității,
transmit a large amount of data to a collectivity. elevul acumulând un bogat bagaj de cunoștințe
This emerges as a necessity especially in the ce nu-și găsesc corespondentul în practică sau
context of the information explosion, pe care nu știe cum să le folosească. Ține de
accelerating the pace of cultural development măiestria cadrului didactic felul în care va reuși
and the emergence of new discoveries, which is să confere metodelor expozitive valențe
reflected in the increased volume of knowledge formative, motivând elevii să recepționeze
contained in school curricula and textbooks. activ mesajele, prin prelucrare personală și
Another advantage of the exponential methods redare originală. Nu metoda în sine este
is that there are also truths that can not be criticată, ci modul în care este aplicată și
subject to direct student verification. maniera în care este solicitat elevul să răspundă
On the other hand, expo type cerințelor și sarcinilor de învățare. În situațiile
communication, by itself providing a shorter în care cadrul didactic alege să transmită
learning path, may have the disadvantage of elevilor săi cunoștințe „de-a gata elaborate” și
formalism, superficiality or lack of combină acest fapt cu un stil autoritar prin care
operationality, the student acquiring a rich bag impune reproducerea acestora în aceeași
of knowledge that does not find the manieră în care ele au fost predate, intervine
correspondent in practice or Which he does not dogmatismul și rigiditatea specifice unui
know how to use them. It has the teacher's învățământ bazat pe memorizare și
mastery of how he can deliver the formative reproducere, lipsit de aspectele formativ-
valency exposure methods, motivating students educative ce au în vedere stimularea gândirii și
to actively receive messages through personal a operațiilor ei (analiza, sinteza, abstractizarea,
processing and original rendering. The method generalizarea, concretizarea), a imaginației, a
itself is not criticized, but the way in which the creativității.
student is asked to respond to the learning În același timp, metodele interactive
requirements and tasks. In situations where the accentuează latura formativ-educativă de
teacher chooses to convey to his students dezvoltare a personalității atât prin oferirea de
"ready-made" knowledge and combines this ocazii de a descoperi și a valida în practică
with an authoritative style requiring their cunoștințele teoretice cât și prin oportunitățile
reproduction in the same manner as they were sociale de dezvoltarea a trăsăturilor de caracter,

Annals of the „Constantin Brâncuși” University of Târgu Jiu, Education Sciences Series, Issue 3/2016
34
Analele Universității “Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu, Seria Științe ale Educației, Nr. 3/2016

de voință și persverență. theme or task, motivating students to


Specificul metodelor interactive de grup interacțiunea dintre mințile participanților,
este faptul că ele promovează creativity. dintre personalitățile lor, ducând la o învățare
At the same time, interactive methods mai activă și cu rezultate evidente. Acest tip de
emphasize the formative-educational aspect of interactivitate determină identificarea elevului
personality development by providing cu situația de învățare în care acesta este
opportunities to discover and validate in antrenat, ceea ce duce la transformarea acestora
practice both theoretical knowledge and social în stăpânii propriilor transformări și formări.
opportunities for the development of character În condițiile îndeplinirii unor sarcini
traits, will and perseverance. simple, activitatea de grup este stimulativă,
The specificity of group interactive generând un comportament contagios și o
methods is that they promote the interaction strădanie competitivă; în rezolvarea sarcinilor
between the minds of the participants, their complexe, rezolvarea de probleme, obținerea
personalities, leading to more active learning soluției corecte e facilitată de emiterea de
and obvious results. This type of interactivity ipoteze multiple și variate. Interacțiunea
determines the learner's identification with the stimulează efortul și productivitatea individului
learning situation in which he / she is trained, și este importantă pentru autodescoperirea
which leads them to transform them into propriilor capacități și limite, pentru
masters of their own transformations and autoevaluare. Există o dinamică intergrupală cu
training. influențe favorabile în planul personalității, iar
Under the conditions of performing subiecții care lucrează în echipă sunt capabili să
simple tasks, group activity is stimulating, aplice și să sintetizeze cunoștințele în moduri
generating contagious behavior and variate și complexe, învățând în același timp
competitive endeavor; In solving complex mai temeinic decât în cazul lucrului individual.
tasks, solving problems, obtaining the right În acest fel se dezvoltă capacitățile elevilor de a
solution is facilitated by the issuance of lucra împreună ce se constituie într-o
multiple and varied assumptions. Interaction componentă importantă pentru viață și pentru
stimulates the effort and productivity of the activitatea lor profesională viitoare. Grupul dă
individual and is important for self-discovery of un sentiment de încredere, de siguranță și de
their own capabilities and limits, for self- antrenare reciprocă a membrilor ce duce la
evaluation. There is a dynamic intergroup with dispariția fricii de eșec și curajul de a-și asuma
favorable influences in the personality plan, riscul, reducând la minim fenomenul blocajului
and the team-workers are able to apply and emoțional al creativității. Lucrul în echipă oferă
synthesize knowledge in various and complex elevilor posibilitatea de a-și împărtăși părerile,
ways, while learning more solidly than in experiența, ideile, strategiile personale de lucru,
individual work. In this way students develop informațiile; interrelațiile dintre membrii
their ability to work together as an important grupului, emulația sporesc interesul pentru o
part of life and their future professional work. temă sau o sarcină dată, motivând elevii pentru
The group gives a sense of trust, security and învățare.
mutual engagement of the members that leads Pe de altă parte, metodele interactive
to the disappearance of the fear of failure and solicită anumite condiții de timp mai îndelungat
the courage to take the risk, minimizing the față de cele expozitive (de exemplu: timp de
phenomenon of emotional blockage of gândire acordat elevilor, timp de
creativity. Teamwork gives students the interrelaționare, timp de expunerea a ideilor
opportunity to share their opinions, individuale și comune, timp de learn.
experiences, ideas, personal work strategies, On the other hand, interactive methods
information; Interrelations among group require some longer timeframe than the
members, emulation increase interest in a given exponential ones (eg: student thinking time,

Annals of the „Constantin Brâncuși” University of Târgu Jiu, Education Sciences Series, Issue 3/2016
35
Analele Universității “Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu, Seria Științe ale Educației, Nr. 3/2016

interrelation time, exposure time of individual necesită poate mai mult decât alte tipuri, un
and common ideas, evaluation time, etc.), efort de proiectare și corelare atentă a resurselor
certain skills Of students working together, în concordanță cu metodele, tehnicile și forma
socializing, communicating and interrelated, as de organizare grupală a elevilor, pentru a
well as adequate material resources. From the menține constant și pentru mai mult timp
teacher's point of view, interactive teaching interesul elevilor pentru activitate.
methods may require more than just other types În lipsa acestui interes de participare
of effort, designing and carefully correlating din partea elevilor pentru a colabora și a lucra
resources in accordance with methods, împreună, metodele interactive nu-și satisfac
techniques, and organizational grouping of condițiile de eficiență și de eficacitate dorite.
learners to keep the pupils' interest constantly Ținând cont că scopul interactivității este cel de
for longer activity. stimulare a participării la interacțiuni și la
In the absence of this interest in găsirea unor soluții prin cooperare, mijloacele
student participation to collaborate and work de învățământ trebuie să se constituie în factori
together, interactive methods do not meet the de sprijinire a lucrului în grup și de stimulare a
requirements of efficiency and effectiveness învățării individuale și colective. Lipsa
desired. Taking into account that the purpose of resurselor materiale adecvate poate conduce la
interactivity is to stimulate participation in renunțări și la disconfort cu efecte nedorite
interactions and to find solutions through co- asupra învățării.
operation, the means of education must be Didactica post-modernă determină
factors in supporting group work and anumite schimbări de paradigmă la nivelul
stimulating individual and collective learning. managementului clasei de elevi, conform
Lack of adequate material resources can lead to tabelului 1 - perspective asupra clasei de elevi -
renunciation and discomfort with unwanted atașat la finalul lucrării.
effects on learning.
Post-modern didactics leads to the 4. Teorii ale învățării. Behaviorismul -
following paradigm changes in the classroom Constructivismul - Cognitivismul
management, according to table 1 - Towards
the pupil class perspectives - attached at the end În psihologie și educație, învățarea este
of the paper. în mod obișnuit definită ca un proces care
integrează influențele cognitive, emoționale și
4. Learning theories. Behaviorism - de mediu în dobândirea, dezvoltarea și
Constructivism - Cognitivism producerea schimbărilor asupra cunoașterii,
deprinderilor, valorilor și punctelor de vedere
In psychology and education, learning is despre existență. Explicitările despre ceea ce se
commonly defined as a process that integrates întâmplă atunci când învățarea are loc sunt
cognitive, emotional and environmental oferite de către teoriile învățării. O teorie a
influences into the acquisition, development, învățarii este o încercare de a descrie și explica
and production of changes in knowledge, modul cum oamenii învață, care, totodată,
habits, values and points of view about contribuie la înțelegerea inerenței acestui
existence. Explanations of what happens when attempt to describe and explain how people
learning takes place are provided by learning learn, which also contributes to understanding
theories. A learning theory is an evaluare etc.), the inherent nature of this process. Learning
anumite aptitudini ale elevilor de lucrul în theories do not provide us with solutions, but
colaborare, dorință de socializare, capacități de instead help us to focus on those important
comunicare și interrelaționare, precum și variables in building an optimal solution.
resurse materiale adecvate. Din partea Theories of learning help us in at least
profesorului, metodele didactice interactive two ways:

Annals of the „Constantin Brâncuși” University of Târgu Jiu, Education Sciences Series, Issue 3/2016
36
Analele Universității “Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu, Seria Științe ale Educației, Nr. 3/2016

- gives us a vocabulary and a conceptual confruntăm;


structure for interpreting the learning - ne oferă cadrul conceptual și practic în care
examples that we observe and face; putem căuta soluții.
- gives us the conceptual and practical Teoriile învățării sunt situate în trei
framework in which we can seek mari categorii sau structuri filosofice:
solutions. - behaviorismul
Learning theories lie in three broad - constructivismul
categories or philosophical structures: - cognitivismul
- behaviorism Behaviorismul (urmărește ca învățarea
- constructivism să conducă la noi forme de comportament).
- cognitivism Constructivismul urmărește realizarea
Behaviorism (aims to lead learning to cunoașterii pe baza experienței și datelor
new forms of behavior) anterioare dobândite de către subiect.
Constructivism seeks to build Variantele constructivismului precum
knowledge based on previous experience and socioconstructivismul pun în evidență rolul pe
data acquired by the subject. Variants of care îl are mediul social, familial, rolul pe care
constructivism, such as socio-structuralism, îl au indivizii și societatea, comunitatea datorită
highlight the role of the social, family funcțiilor comunicării pe care acștia la dețin și
environment, the role of individuals and a mobilului acestei funcții care este cuvăntul.
society, the community due to the functions of Cuvăntul este purtator d3 informație de diferite
communication they hold and the mobilization tipuri, de sensuri și în schemele funcțioale este
of this function that is wise. The word is a considerat a fi intermediarul între subiect și
carrier of d3 information of various types, persoana cu care acesta comunică.
meanings and functional schemes is considered Reprezentantul este psihologul rus Lev
to be the intermediate between the subject and Vîgotsky.
the person with whom he communicates. Cognitivismul subliniază importanța
Representative is Russian psychologist Lev aplicării practice a rezultatelor învățării, a
Vigotsky. achizițiilor teoretice și practice pe care le
Cognitivism emphasizes the realizează subiectul. Abordarea cognitivistă
importance of the practical application of the face trimitere la orientări filosofice încă din
learning outcomes, the theoretical and practical antichitate. De exemplu cunoaste-te pe tine
acquisitions that the subject realizes. The însuți ( Parmen ide), precum și educarea în
cognitivist approach refers to philosophical funcție de abilități și de deprinderile practice
guidelines from antiquity. sau la felul cum trebuie educați copii (utopia lui
For example. Know yourself (Parmen Thomas Morus, sau Cetatea soarelui lui
ide), as well as education according to skills and Thomaso Campanella) (vezi tabelul 2 -
practical skills or how to educate children Perspectiva comparativa asupra celor trei
(Thomas Morus utopia or Thomaso curente de gandire).
Campanella's Sunset City) (see table 2 proces. Comparative perspective on the three currents
Teoriile învățării nu ne oferă soluții, în of thinking)
schimb ne ajută să ne îndreptăm atenția asupra The methodological suggestions refer to
acelor variabile importante în construirea unei the way in which the didactic activity is
soluții optime. organized in order to train the students in the
Teoriile învățării ne ajută în cel puțin competences formulated in the curriculum.
două moduri: Valorisation of key competences and ensuring
- ne oferă un vocabular și o structură their transferability at the level of different
conceptuală pentru interpretarea exemplelor de activities (school and extra-curricular),
învățare pe care le observă și cu care ne considering the pupil as a subject of instructive-

Annals of the „Constantin Brâncuși” University of Târgu Jiu, Education Sciences Series, Issue 3/2016
37
Analele Universității “Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu, Seria Științe ale Educației, Nr. 3/2016

educational activity and its orientation towards disciplineipresupun respectarea unor exigențe
the formation of specific competences, ale învățării durabile, printre care:
accentuating the practical- applicative character • utilizarea unor strategii didactice care să
of the disciplineand respecting the exigencies pună accent pe: construcția progresivă a
of the sustainable learning, which: cunoștințelor și consolidarea continuă a
• use of didactic strategies focusing on: the capacităților; flexibilitatea abordărilor și
progressive building of knowledge and the parcursul diferențiat; cultivarea capacității
continuous strengthening of capacities; The elevului de a se autoevalua, a spiritului reflexiv
flexibility of the approaches and the și autoexigenței; coerență și abordări inter- și
differentiated course; Cultivating the student's transdisciplinare;
ability to self-assess, the reflexive spirit and • utilizarea unor metode active (de exemplu,
self-exigency; Coherence and inter- and învățarea prin descoperire, învățarea
transdisciplinary approaches; problematizată, învățarea prin cooperare,
• use of active methods (eg discovery, studiul de caz, simularea, jocul de roluri,
problem-based learning, cooperative learning, analiza logică a unui text, dezbaterea), care
case study, simulation, role play, logical contribuie la dezvoltarea capacității de
analysis of a text, debate), which contributes to comunicare, de manifestare a spiritului critic,
the development of communication capacity, tolerant, deschis și creativ, la crearea acelui
Critical, tolerant, open and creative spirit, cadru educațional menit să încurajeze
creating an educational framework designed to interacțiuneasocială pozitivă, motivația
encourage positive social interaction, intrinsic intrinsecă, angajarea elevului în procesul de
motivation, engaging the learner in the process învățare și de dobândire a competențelor de
of learning and acquiring the skills to participare activă în spațiul social (vezi tabelul
participate actively in the social space (see table 3 - Abordarea holista a
3 - Table 3 Holist approach to the problematizarii).
problemation). Există multe clasificări ale metodelor,
There are many classifications of the dar motivul pentru care am ales
methods, but the reason we chose the problem problematizarea este adresabilitatea acestei
is the addressability of this method to the higher metode la procesele superioare ale gândirii.
processes of thinking. Spre deosebire de metodele pe bază de
Unlike algorithms based on algorithms algoritmi care au ca scop și conduc la
that lead to familiarity with observing working familiarizarea cu respectarea regulilor de lucru,
rules, working steps and developing linear, a etapelor de lucru șia care dezvoltă gândirea
convergent thinking, problem-solving aims to liniară, convergentă,
develop divergent critical thinking and problematizarea are ca scop instrucțional
creativity. dezvoltarea gîăndirii critice divergente și a
The model can be applied to any method creativității. Modelul poate fi aplicat la orice
Sugestiile metodologice au în vedere (see table 4 - Recommended model for
modul de organizare a activității didactice în designing the use of a teaching method).
vederea formării la elevi a competențelor
formulate în programa școlară. BIBLIOGRAPHY:
Valorizarea competențelor-cheie și
asigurarea transferabilității acestora la nivelul 1. Vrtop Sorin-Avram: Pedagogical
diferitelor activități(școlare și extrașcolare), practice book for Level I and Level II of
considerarea elevului ca subiect al activității the psycho-pedagogical program for
instructiv-educative și orientarea acesteia spre the certification of the teaching
formarea competențelor specifice, accentuarea profession through the Department for
caracterului practic-aplicativ al Teaching Staff Training. Academica

Annals of the „Constantin Brâncuși” University of Târgu Jiu, Education Sciences Series, Issue 3/2016
38
Analele Universității “Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu, Seria Științe ale Educației, Nr. 3/2016

Brâncuși Publishing House, Târgu-Jiu, Academica Brâncuși, Târgu- Jiu, 2012


2012 ISBN 978 -973-144-539-7, Third ISBN 978 -973-144-539-7, Ediția a III-
Edition a

2. John Cerghit - Alternative and 2. Ioan Cerghit - Sisteme de instruire


complementary training systems. alternative și complementare.
Structures, styles and strategies. Structuri, stiluri și strategii. Editura
Aramis Publishing House, Bucharest, Aramis, Bucuresti, 2002.
2002. 3. Ioan Cerghit - Metode de învățământ.
Editura Polirom, Iași, 2004.
3. Ioan Cerghit - Methods of education.
Polirom Publishing House, Iași, 2004. 4. Ioan Cerghit, Ioan Neacșu, Ion Negreț
Dobridor, Ion Ovidiu Pânișoară -
4. Ioan Cerghit, Ioan Neacșu, Ion Negreț Prelegeri pedagogice. Editura Polirom,
Dobridor, Ion Ovidiu Pânișoară - Iași.
Pedagogical lectures. Polirom
Publishing House, Iași. 5. Sorin Cristea- Dicționar de termeni
pedagogici. Ed. D.P., București, 2000.
5. Sorin Cristea - Dictionary of
6. Sorin Cristea - Teorii ale învățării.
pedagogical terms. Ed. D.P.,
Modele de instruire. Editura Didactică
Bucharest, 2000.
și Pedagogică R.A., București, 2005.
6. Sorin Cristea - Theories of Learning. 7. Sorin Cristea - Curriculum Pedagogic.
Training models. Didactic and Editura Didfactică și Pedagogică,
Pedagogical Publishing House R.A., București, 2006.
Bucharest, 2005.
7. Sorin Cristea - Pedagogical 8. Romiță Iucu - Instruirea școlară.
Curriculum. Didactic and Pedagogical Perspective teoretice și aplicative. Ed.
Publishing House, Bucharest, 2006. Polirom, Iași, 2002.
9. Elena Joița - Educația cognitivă.
8. Romita Iucu - School education.
Editura Polirom, Iași,
Theoretical and applicative
perspectives. Ed. Polirom, Iasi, 2002. 10. Elena Joita - Constructivist training -
an alternative. Fundamentals. Strategy.
9. Elena Joita - Cognitive Education. Aramis Publishing House, 2006.
Polirom Publishing House, Iasi, metodă
(vezi tabelul 4 - Model recomandat 11. Ioan Neacsu - Training and learning.
pentru proiectarea utilizării unei Scientific Ed., Bucharest, 1990.
metode didactice).
12. N. Mitrofan - Pedagogical aptitude,
BIBLIOGRAFIE: Didactic and Pedagogical Ed., 1988.
1. Vîrtop Sorin-Avram: Caiet de practică 13. Ion Negreț-Dobridor - Didactica Nova.
pedagogică pentru Nivelul I și Nivelul Aramis Publishing House, 2005
al II-lea (liceal) al programului
psihopedagogic în vederea certificării 1. VOLUME: "EDUCATION AND
pentru profesia didactică prin DEVELOPMENT"
Departamentul pentru Pregătirea Editors: Valentin Dogaru-Ulieru, Luminița
Personalului Didactic. Editura

Annals of the „Constantin Brâncuși” University of Târgu Jiu, Education Sciences Series, Issue 3/2016
39
Analele Universității “Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu, Seria Științe ale Educației, Nr. 3/2016

Drăghicescu
Project Manual / POSDRU / 87 / 1.3 / S /
62651
ISBN 978- 606-8229-05-8 code National
Library 371
Publishing: Foundation - Scrisul Românesc
Publishing House, Craiova. August 2011
Module A: Curriculum abilitation
I. Education in the Knowledge Society, pp. 19-
42
II. Fundamentals of curriculum design pp. 43
90
Module B: Differential training
III. Intelligence and Differential Training, pp.
313-330

Annals of the „Constantin Brâncuși” University of Târgu Jiu, Education Sciences Series, Issue 3/2016
40
Analele Universității “Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu, Seria Științe ale Educației, Nr. 3/2016

10. Elena Joița - Instruirea constructivistă - o alternativă.


Fundamente. Strategii. Editura Aramis, 2006.
11. Ioan Neacsu - Instruire si invatare. Ed. Stiintifică, București, 1990.
12. N. Mitrofan- Aptitudinea pedagogica, Ed. Didactică și Pedagogică, 1988.
13. Ion Negreț-Dobridor - Didactica Nova. Editura Aramis, 2005
1. VOLUMUL: “EDUCAȚIE ȘI
DEZVOLTARE”

Editors: Valentin Dogaru-Ulieru, Luminița Drăghicescu


Manualul proiectului/ POSDRU / 87/
I. 3/S/ 62651
ISBN 978- 606-8229-05-8 cod Biblioteca Națională 371
Publishing: Fundația - Editura Scrisul
Românesc, Craiova. August 2011
Modulul A : Curriculum abilitation
I .Educația în societatea cunoașterii pag. 19
42
II. Fundamentele proiectării curriculare pag.
43-90
Modulul B: Instruire diferențiată
III. Inteligență și instruire diferențiată pag. 313-330

TABEL 1 PERSPECTIVE ASUPRA CLASEI DE ELEVI


Perspectiva clasică Perspectiva romantică
Perspectiva post- modernă
Clasă de predare Învățare individualizată Abordare a clasei aproape
flexibilă
Stil autocratic Atmosferă degajată Participativă

Annals of the „Constantin Brâncuși” University of Târgu Jiu, Education Sciences Series, Issue 3/2016
41
Analele Universității “Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu, Seria Științe ale Educației, Nr. 3/2016

Conservator Abdicare Liberală


Accent pe disciplina predată Subliniază metoda Subliniază procesul de
învățare
Rolul profesorului este Domină rolul elevului-centrată pe Centrată pe investigare-
dominant elev cercetare
Materiale ajutătoare pentru Audio-vizuale Resurse pentru învățare
predare
Disciplină Libertate Experiență
Deprinderi Descoperire Creativitate
Abordare activă Reactivă Transactivă
Siguranță Confuză Probabilitate
Competitivă Cooperare Creștere-dezvoltare
Activitate didactică orientată Orientată înspre sine Realizare de sine
înspre alții
Disciplină Libertate Responsabilitate
A face lucruri la solicitarea A face lucruri pentru
cadrului didactic A face lucruri cu (ajutorul)
După Davies , I.K., Objectives in Curriculum Design.New York, McGrawHill. Citat în Louis
rd
Cohen and Lawrence Manion(2002), A Guide to Teaching Practice, Routledge, London, 3rd Edition.
pag.23.

TABLE 1 TOWARDS THE PUPIL CLASS PERSPECTIVES


Classic Perspective Romantic Perspective Post-modern Perspective
Teaching class Individual learning Almost flexible approach of
the class
Autocratic style Relaxed atmosphere Active
Conservative Abdication Liberal
Accent on the subject taught Underlines method Underlines the process of
teaching
The role of the teacher is The role of the pupil is dominant Focused on investigation-
dominant - student-centred research
Aids for teaching Audio-visual Learning resources
Discipline Liberty Experience
Skills Discovery Creativity
Active approach Reactive Transactive
Safety Confused Probability
Competitive Cooperation Growing-development
Teaching oriented towards Self-directed Self-achievement
others
Discipline Liberty Responsability
Doing things at the teacher's Doing things for Doing things with (the help
request of)

after Davies, I.K., Objectives in Curriculum Design.New York, McGraw Hill. Quoted in

Annals of the „Constantin Brâncuși” University of Târgu Jiu, Education Sciences Series, Issue 3/2016
42
Analele Universității “Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu, Seria Științe ale Educației, Nr. 3/2016

Louis Cohen and Lawrence Manion (2002), A Guide to Teaching Practice, Routledge, London, 3rd
Edition. page 23.

Tabel 2 PERSPECTIVA COMPARATIVA ASUPRA CELOR TREI CURENTE DE


GANDIRE

Behaviorismul Constructivismul Cognitivismul


Învățarea se manifestă prin Învățarea este un proces în care
schimbări în comportament. cel care învață activ construiește Primele schimbări și
noi idei sau concepte pe baza provocări aduse
experienței curente și a behaviorismului au fost cele din
cunoașterii anterioare partea psihologiei de tip gestalt
(Bode, 1929).
Psihologi din cadrul acestei
orientări au propus analiza
principiilor și nu a factorilor
izolați. Aceste puncte de vedere
au fost incluse apoi în ceea ce au
devenit teoriile cognitive.
Mediul modelează Constructivismul are multe - sistemul de organizare al
comportamentul. variante precum: învățarea memoriei este un
activă, învățarea prin procesor activ de
descoperire, construirea informație
cunoașterii. Aspecte - cunoașterea dobândită
constructiviste se găsesc în anterior are un rol
învățarea dirijată, învățarea important în învățare
experiențială, practica
reflexivă.
Principiul contingenței și al Constructivismul social Teoriile cognitive depășesc
întăririi sunt centrale pentru subliniază faptul că limitele referitoare la analiza
explicarea învățării cunoașterea se realizează atunci comportamentului propus de
când individul se implică în behaviorism prin explicarea
mod social, prin intermediul învățarii pe baza proceselor care
comunicării și al activităților de au loc în creier.
rezolvare a unor probleme și
sarcini comune.

Învățarea este achiziționarea Indiferent de varianta de Teoriile constructiviste sunt


unui nou comportament prin constructivism, acesta preocupate de transferul
intermediul condiționării promovează libertatea de cunoașterii și deprinderilor
explorare a celui care învață în dincolo de situația inițială de
cadrul unei structuri învățare. Din aceste motive este
organizate. Profesorul acordată o mare importanță
acționează ca un facilitator al prezentării
cunoașterii care încurajează informațiilor din perspective
grupul educațional să multiple, utilizarea unei
descopere principii pentru diversități de studii de caz

Annals of the „Constantin Brâncuși” University of Târgu Jiu, Education Sciences Series, Issue 3/2016
43
Analele Universității “Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu, Seria Științe ale Educației, Nr. 3/2016

sine și să construiască care să conțină o multitudine de


cunoașterea pe baza exemple. Teoriile
rezolvării de probleme reale. cognitiviste afirmă, de
asemenea, că învățarea
eficientă și efectivă depinde de
contextul învățării, motiv pentru
care instruirea trebuie să fie
foarte specifică. Totodată este
relevantă construirea
cunoașterii în sensul că cei care
învață trebuie să aibă
posibilitatea de a-și dezvolta
propria reprezentare a datelor
pentru a putea învăța eficient și
adecvat.

Reprezentanți: B.F.Skinner, Reprezentanți: B.S. Bruner, Teoriile cognitiviste au la baza


Edward Thorndike, Toman, teorii constructiviste precum
Guthrie, Hull cele formulate de către Bruner,
Condiționarea clasică: Ausubel, J. Piaget.
I.Pavlov
Condiționarea operantă:
B.S.Skinner (S-R)
Table 2 COMPARATIVE PERSPECTIVE ON THE THREE CURRENTS OF THINKING

Behaviorism Constructivism Cognitivism


Learning is manifested by Learning is a process in which The first changes and challenges
changes in behavior. the learner actively builds new to behaviorism were those of
ideas or concepts based on gestalt psychology (Bode,
current experience and prior 1929). Psychologists in
knowledge this
guideline proposed the
analysis of principles and not of
isolated factors. These views
were then included in what
became cognitive theories.

The environment shapes the Constructivism has many - The memory organization
behaviour. variants such as active learning, system is an active
discovery learning, building information processor
knowledge. - Knowledge previously
Constructivist aspects are found acquired has an important role
in guided learning, in learning

Annals of the „Constantin Brâncuși” University of Târgu Jiu, Education Sciences Series, Issue 3/2016
44
Analele Universității “Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu, Seria Științe ale Educației, Nr. 3/2016

experiential learning,
reflexive practice.
The principle of contingency Social constructivism Cognitive theories go beyond
and reinforcement is central to emphasizes that knowledge is the boundaries of behavioral
explaining learning achieved when the individual behavioral analysis by
engages in a social way through explaining learning based on the
communication and activities to processes that take place in
solve common problems and the brain.
tasks.
Learning is the acquisition of Whatever the constructivism, it
new behavior through promotes the freedom of Constructivist theories are
conditioning exploration of the learner within concerned with the transfer of
an organized structure. The knowledge and skills beyond
teacher acts as a facilitator of the initial learning situation. For
knowledge that encourages the these reasons, it is of great
educational group to discover importance to
principles for oneself and build presenting information from
knowledge based on real multiple perspectives, using a
problem solving. variety of case studies that
contain a multitude of examples.
Cognitive theories also state that
effective and effective learning
depends on the context of
learning, which is why training
needs to be very specific. At the
same time, it is relevant to build
knowledge in the sense that
learners need to be able to
develop their own data
representation so that they can
learn effectively and
appropriately.
Representatives: B.F.Skinner, Cognitivist theories are based
Edward Thorndike, Toman, on constructivist theories as
Guthrie, Hull formulated by Bruner,
Classical conditioning: Representatives: B.S. Bruner, Ausubel, J. Piaget.
I.Pavlov
Operating Condition: B.S.
Skinner (S-R)

Tabel 3 ABORDAREA HOLISTA A PROBLEMATIZARII


PROBLEMATIZAREA CONDIȚII DE ELEVII SUNT PUȘI ÎN
EFICIENȚĂ SITUAȚIA
Problematizarea este modalitatea Găsirea de soluții noi la o - de predare prin introducerea
de a crea în mintea întrebare, situație-problemă; de întrebări problemă și

Annals of the „Constantin Brâncuși” University of Târgu Jiu, Education Sciences Series, Issue 3/2016
45
Analele Universității “Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu, Seria Științe ale Educației, Nr. 3/2016

elevului(studentului) o stare sprijinirea rezolvării acesteia;


(situație), conflictuală (critică sau - de învățare problematizată
de neliniște) intelectuală pozitivă, -formulare și rezolvare de cu reactualizarea și
determinată de ipoteze; restructurarea cunoștințelor, cu
necesitatea cunoașterii unui - construirea problemei pe identificarea
obiect, fenoment, proces sau a baza contradicției dintre contradicțiilor, cu analiza
rezolvării unei probleme cunoașterea anterioară și problemei în variante de
teoretice sau practice pe cale prezentă; rezolvare, cu verificarea și
logico-matematică sau - necesitatea restructurării evaluarea soluțiilo,
experimentală. experienței și cunoștințelor; creativitater;
Problematizarea este o metodă cu - crearea unui obstacol în - de îmbinare a rezolvării
caracter activ-participativ, calea cunoașterii euristice cu cea algoritmică;
formativ, euristic, capabilă să obișnuite(problema constituite - de combinarea cu alte
determine activitatea individuală, un obstacol în calea gândirii); metode;
independentă, să antreneze și să - prezentarea condițiilor, - de activizare prin folosirea
dezvolte capacități, imaginația, mijloacelor, nivelului, raționamentelor(inductive,
gândirea logică, convergentă, planului de rezolvare; deductive, transductive),
divergentă, productivă, creativă, - respectarea etapelor asociațiilor după diferite criterii,
formularea de ipoteze și găsirea de învățării; analogii, modificări,
soluții de rezolvare/aplicare. Tipuri - evitarea confuziilor între simplificări;
de problematizare: problematizare și exercițiul de - de diversificare a
a) Întrebarea - creativitate, formularea simplă contradicțiilor posibile între
problemă de întrebări, de comparații, de cunoștințele anterioare și cele
b) Problema aplicații, rezolvarea prin mai noi, între diferitele nivele de
c) Situație-problemă multe căi cunoscute; cunoaștere, între
Etapele problematizării: - asigurarea materialelor și concepția(iile) anterioare și cea
a)crearea/alegerea tipului de suporturilor didactice nouă(cele noi); între teorie și
problemă /problematizare; adecvate și necesare. practică;
b) reorganizarea fondului PROFESORUL SE AFLĂ ÎN - de alegere / verificare/
aperceptiv, dobândirea de noi date SITUAȚIA : evaluare a soluției- soluțiilor
și restructurare a celor vechi în corecte dintr-o succesiune dată
raport de datele noi într-un sistem - de a alege/ propune situații / propusă
unitar adecvat rezolvarării tipului problemă conform /elaborată(aflată);
de problemă; obiectivelor programei - de aplicare și verificare a
c) stabilirea/elaborarea analitice respectând soluției/soluțiilor;
variantelor informative sau principiile didactice - de diversificare a rezolvării
acționale de rezolvare și alegerea (particularitățile de vârstă, contradicției prin asociație de
soluției optime; predare - învățare de la simplu la idei, analize, încercări
d) verificarea experimentală a complex, de la particular la succesive;
soluției elaborate/alese. general, de la general la - de antrenare-participare a
\Bibliografie : particular, învățării active și elevului în formularea
IoanBontaș.(1994).PeJogo<gie. temeinice, etc.); problemei pe baza
B curești: Editura ALL. ( u- de a sprijini și conduce noua materialului anterior;
Metode de învățământ pag. leînvățare pe baza - de găsire de către elev a
143-190). Elena Joița.(2002). problematizării și îmbinând materialului necesar
Educația cognitivă. Iași: problematizarea cu alte metode; rezolvării după formularea-
Editura Polirom.(pag. 143- - de a utiliza material didactic enunțarea problemei;
154) adecvat; - de utilizare a suporturilor

Annals of the „Constantin Brâncuși” University of Târgu Jiu, Education Sciences Series, Issue 3/2016
46
Analele Universității “Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu, Seria Științe ale Educației, Nr. 3/2016

- de a conduce noua învățare didactice și a mijloacelor


diferențiat în funcție de didactice adecvate pentru
particularitățile clasei de elevi, elaborarea și verificarea
specificul lecției, etc. soluției;
- de a evalua modul de - de comunicare și prezentare a
respectare a algoritmului de soluției elaborate;
lucru, al etapelor rezolvării, al - de adecvare, dezvoltare și
verificării soluțiilor, al consolidare a stilului de
evaluării soluțiilor; învățare.
- de a încuraja activitatea de
rezolvare independentă sau în
grup a elevilor;
- de a observa ritmul de lucru
și ritmul /nivelul de
cunoaștere/înțelegere/analiză
/ aplicare/sinteză/evaluare/crea
tivitate;
- de adecvare a stilului de
predare la stilul de învățare al
elevilor.

Table 3 HOLIST APPROACH OF PROBLEMATIZATION


PROBLEMATIZATION CONDITIONS OF PUPILS ARE PUT IN THE
EFFICIENCY SITUATION OF
Problematization is the way to create in Finding new solutions to a
the mind of the pupil (student) a question, situation-problem; - teaching by introducing
positive, conflicting (critical or - formulating and solving problem questions and helping
unrestrained) intellectual state, hypotheses; to solve it;
determined by the need to know an - Building the problem based on - problematic learning with
object, a phenomenon, a process, or to the contradiction between past the updating and
solve a theoretical or practical problem and present knowledge; restructuring of knowledge,
in a logical- Mathematical or - the need to restructure identifying contradictions,
experimental. experience and knowledge; analyzing the problem in
Problem is a method of active, - creating an obstacle to solving variants, verifying and
participative, formative, heuristic common knowledge (the evaluating solutions, creativity;
character, able to determine individual, problem posed an obstacle to - combining heuristic and
independent activity, to train and thinking); algorithmic solution;
develop capacities, imagination,logical - presentation of the - combining with other
thinking, conditions, means, level, solving methods;
convergent, divergent, productive, plan; - activation by using
creative, hypothesis formulation and - respecting the learning reasoning (inductive,
finding solutions solution / stages; deductive, transductive),
application. - avoiding confusion between associations according to
Types of issues: problem-solving and creativity different criteria, analogies,
a) Question-problem exercises, simple wording of modifications,

Annals of the „Constantin Brâncuși” University of Târgu Jiu, Education Sciences Series, Issue 3/2016
47
Analele Universității “Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu, Seria Științe ale Educației, Nr. 3/2016

b) The question of questions, - to observe the rhythm of


c) Situation problem comparisons work and the rhythm / level of
Stages of Problem: , knowledge / understanding /
A) creating / choosing the type of applications, solving through analysis / application /
problem / problem; several known ways; synthesis / evaluation /
B) reorganizing the aperceptive fund, - ensuring the appropriate and creativity;
acquiring new data and restructuring necessary teaching materials - the suitability of the teaching
the old ones in relation to the new data and style to the pupils' learning
in a unitary system adequate to solving materials style.
the type of problem; . simplifications;
C) establishing / developing the THE TEACHER IS IN THE - to diversify the possible
informative or actional solutions to be SITUATION: contradictions between past
solved and choosing the optimal - to choose / propose and new knowledge, between
solution; problematic different levels of knowledge,
D) experimental verification of the situation between the previous and the
elaborated / chosen solution. \ s new (new) conception (s);
Bibliography: according to the objectives of Between theory and practice;
IoanBontaș (1994) the analytical program - to choose / verify / evaluate
.Pedagogie.București: ALL respecting the didactic the solution - the correct
Publishing House. (Methods of principles (age specifics, solutions from a given /
Education, pp. 143-190). Elena Joita teaching - learning from simple proposed / elaborated sequence
(2002). Cognitive education. Iasi: to complex, from private to (found);
Polirom Publishing House (pages 143- general, from general to - applying and verifying the
154) particular, active and solid solution (s);
learning, etc.); - to diversify the solution of
- to support and lead new the contradiction by
learning based on problem- association of ideas, analyzes,
solving and combining successive
problem-solving with other attempts;
methods; - student involvement and
- to use appropriate teaching participation in formulating the
material; problem based on the previous
- to lead the new differentiated material;
learning according to the - finding by the student the
particularities of the pupil material needed to solve after
class, the specific of the lesson, the wordingenunciation of the
etc problem;
. - the use of teaching aids and
- to evaluate the way of teaching tools appropriate for
observing the working the development and
algorithm, the stages of the verification of the solution;
solution, the solution - communication and
verification, the evaluation of presentation of the
the developed solution;
solutions - the adequacy, development
; and consolidation of the
- to encourage independent or learning style.
group work of students;

Annals of the „Constantin Brâncuși” University of Târgu Jiu,


Education Sciences Series, Issue 3/2016
48
Analele Universității “Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu, Seria Științe ale Educației, Nr. 3/2016

Tabel 4 MODEL RECOMANDAT PENTRU PROIECTAREA UTILIZARII UNEI


METODE DIDACTICE

Fișa de analiză și aplicare a unei metode didactice de predare-învățare


Denumirea metodei .......................
Caracteristici generale și particularități ale metodei:

Tipul de lecție în cadrul căreia este utilizată metoda:

Elevul este pus în situația:

Profesorul se află în situația:

Materiale didacitce și auxiliare necesare pentru aplicarea metodei:

Observații ale cursantului:

Ce am învățat referitor la utilizarea și aplicarea metodei ............ la disciplina de


predare:

Annals of the „Constantin Brâncuși” University of Târgu Jiu, Education Sciences Series, Issue 3/2016
49
Analele Universității “Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu, Seria Științe ale Educației, Nr. 3/2016

Table 4 RECOMMENDED MODEL FOR DESIGNING THE USE OF A TEACHING


METHOD
Analysis and application of a teaching-learning teaching method
Method name .....................................................
General features and features of the method:
The type of lesson in which the method is used:

The student is put in the situation:

The teacher is in the situation:

Teaching and auxiliary materials required to apply the method:

Student's observations:

What I have learned about the use and application of the method ............ to the
teaching
discipline:

Annals of the „Constantin Brâncuși” University of Târgu Jiu, Education Sciences Series, Issue 3/2016
50